1.         Bemærkninger til dagsordenen

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2010-57347       J.nr.: 00.01.00            Dokumentnr.: 326-2011-15264

 

 

 

 

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 12. december 2011:

 

Udvalgsformanden oplyste, at der er 4 ansøgninger, der ligger som særskilte sager, samt én sag om fordeling af midler til frivillige foreninger. Ansøgningerne bør betragtes samlet set, så udvalget har mulighed for at tage stilling til alle ansøgninger i forhold til udvalgets samlede pulje.

 

 

2.         Gensidig orientering

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2010-39103       J.nr.: 00.01.00            Dokumentnr.: 326-2011-15343

 

 

 

 

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 12. december 2011:

 

Udvalgets medlemmer orienterede om deres berøringsflade med integrationsområdet.

 

 

3.         Kriterier for Integrationsudvalgets tildeling af støtte

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2011-116030     J.nr.: 00.10.00            Dokumentnr.: 326-2011-410930

 

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Integrationsudvalget skal tildeles 300.000 kr. af §18-midlerne samt indstillingskompetencen over disse midler. §18-midler gives som udgangspunkt til frivillige sociale organisationer og foreninger. Integrationsudvalget modtager ansøgninger, hvor der søges om støtte til kommunale projekter/institutioner. En drøftelse af Integrations-udvalgets kriterier for tildeling af støtte vil derfor være hensigtsmæssig.

 

Der gøres opmærksom på at, Integrationsudvalget har 200.000 kr. til rådighed i 2011, hvoraf der er anvendt 44.000 kr. til støtte til Ungdomsskolen. Der er dermed 156.000 kr. til rådighed i 2011.

 

Indstillingsudvalget har vedtaget retningslinjer for tildeling af midler til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde i Kalundborg Kommune. I retningslinierne står der bl.a., at der ydes tilskud til frivillige sociale organisationer, foreninger og klubber. Derudover ydes der støtte til frivillige indsatser, der etableres i samarbejde mellem kommunale institutioner og grupper af ikke-foreningsorganiserede frivillige. Til målgrupper, hvor det er vanskeligt at rekruttere frivillige, kan der være mulighed for at inddrage andre kommunale eller private aktører.

 

Midlerne fra Indstillingsudvalget opdeles fra 2012 i 2 puljer:

1. Fortsættelse af eksisterende aktiviteter

2. Iværksættelse af nye aktiviteter i forhold til prioriterede målgrupper

 

Eksempler på aktiviteter kan være: etablering af idrætstilbud,

motionsgrupper, IT-kurser, støtte til netværksdannelse, aktiviteter i

samarbejde med kommunale institutioner/ tilbud m.v.

 

Eksempler på aktiviteter kan være: handicappede som frivillige,

aktiviteter i samarbejde med kommunale institutioner/tilbud

 

Eksempler på aktiviteter kan være: etablering af idrætstilbud,

motionsgrupper, IT-kurser, støtte til netværksdannelse, aktiviteter i

samarbejde med kommunale institutioner/tilbud m.v.

 

Eksempler på aktiviteter kan være: at blive hjulpet ind i sociale

fællesskaber (foreninger o. lign.), supplerende voksenstøtte (f.eks.

en gruppe af pensionister) i skoler, daginstitutioner,

mentorordninger, lektiecafeer.

 

Eksempler på aktiviteter kan være: åbne, primært brugerdrevne

dagcentre og tilbud målrettet svage ældre f.eks. i samarbejde med

plejecentre. Aktiviteter kan være interessegrupper/netværk,

motionsaktiviteter, samvær, gåture, oplæsning m.v.

 

De formelle kriterier er:

 

BEHANDLING

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

 

INDSTILLING

Børn- og Ungedirektøren indstiller, at:

 

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

 

Bilag

 

Bilag 1 - Vedr Integrationsudvalgets tildeling af midler

326-2011-437763

 

 

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 12. december 2011:

 

Der henvises til bilag 1, der redegør for Integrationsudvalgets kriterier for tildeling af støtte samt for udvalgets bevillinger til foreninger og andre aktiviteter.

 

 

4.         Ansøgning til Integrationsudvalget - Medborgerskab via uddannelse

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2011-116041     J.nr.: 00.10.00            Dokumentnr.: 326-2011-410961

 

SAGSFREMSTILLING

Projektet er et samarbejde mellem Skolen på Herredsåsen, SFO’en på Herredsåsen, Projekt Tryghed og Trivsel i Sct. Olaiparken, Den Kulturelle Forening for Børn og Unge i Sct. Olaiparken og Kalundborg Flygtningenetværk. Tovholder på projektet bliver Kalundborg Integrationsråd i samarbejde med Skolen på Herredsåsen samt projekt Tryghed og Trivsel.

 

Formålet med projektet er, at børnene skal trives bedre. Det er et ønske, at barnet ikke står mellem forskellige normsætninger i skole og hjemmet. Skal der etableres et bedre grundlag for, at flere unge med anden etnisk baggrund får en uddannelse, skal der skabes rum til, at forældrene og skole samarbejder om at skabe mere sammenhæng i barnets hverdag.

 

 

Projektets formål er endvidere, at forældrene kan ”tilbageerobre” forældrerollen, og rollen som primær facilitator af skole–hjem samarbejdet. Som det er nu, formidler børnene ofte oplysninger om forskellige problemstillinger. Det handler om alt fra lektier, samarbejdet i klassen, fødselsdagsarrangementer til problemer i forhold til børnenes faglige styrker og svagheder. Mange af de sociale arrangementer som fødselsdage og lignende foregår i weekenden. Det samme gælder mange sportsaktiviteter og anden fritidsaktivitet. Moders-målsundervisningen i weekenden hindrer børn med anden etnisk baggrund i at deltage i dele af det sociale liv, der er en væsentlig forudsætning for en social og kulturel forståelse.

 

Derfor ønskes sprogværksteder på Skolen på Herredsåsen som en kvalificering i forhold til, at de ikke-dansk etnisk børn kan få lige muligheder for at opleve et medborgerskab i det danske samfund. Projektet ønskes for kalenderåret 2012 og er et samarbejde mellem Skolen på Herredsåsen, SFO`en på Herredsåsen, Projekt Tryghed og Trivsel i Sct. Olaiparken, Den Kulturelle Forening for Børn og Unge i Sct. Olaiparken, Kalundborg Flygtningenetværk samt andre interessenter, der ønsker at deltage. Projektet er for alle med anden etnisk baggrund, også elever og forældre der ikke går på Skolen på Herredsåsen.

 

Metode

Der laves sprogværksteder i hverdagen i skolens SFO. Der lægges op til at der laves sammenlagt 4 lektioner arabisk og 4 lektioner somalisk i SFOen i løbet af ugen.

Der oprettes en lektiecafé for forældre på Skolen på Herredsåsen. Lektiecaféen og sprogværkstederne planlægges af Skolen på Herredsåsen så flest mulige børn og forældre kan profitere af aktiviteterne. Sprogværkstedet lægges i forbindelse med SFO`en på skolen på Herredsåsen. I projektåret er sprogværkstedet målrettet børn i 0-4 klasse.

 

Projektet er et af de fokusområder, der er beskrevet i statusopgørelsen fra Integrationsarbejdsgruppen, som integrationsudvalget anbefalede, at der blev arbejdet videre med i det kommende år. Se hele projektbeskrivelsen i bilaget.

 

Projektet er tidligere fremsendt til Børn- og Familieudvalget i oktober 2010 med anbefaling fra Integrationsudvalget. Børn- og Familieudvalget kunne ikke imødekomme ansøgningen, da udvalget ikke fandt, at ansøgningen faldt inden for kriterierne. I lyset af at integrationsudvalget har midler til rådighed for at styrke integrationsindsatsen i Kalundborg Kommune, genfremsendes forslaget.

 

Der ansøges i alt om 100.000 kr. til projektet.

 

BEHANDLING

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget.

 

INDSTILLING

Børn- og Ungedirektøren indstiller, at:

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Beløbet søges af den afsatte pulje.

 

Bilag

 

Ansøgning om Medborgerskab via uddannelse

326-2011-411164

Bilag 1 - Vedr Integrationsudvalgets tildeling af midler

326-2011-437763

 

 

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 12. december 2011:

 

Der henvises til bilag 1, der redegør for Integrationsudvalgets kriterier for tildeling af støtte samt for udvalgets bevillinger til foreninger og andre aktiviteter.

 

 

5.         Ansøgning til Integrationsudvalget - Pulje til dækning af efterskoleophold

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2011-116045     J.nr.: 00.10.00            Dokumentnr.: 326-2011-410996

 

SAGSFREMSTILLING

Deltagerne i projektet er UU Nordvestsjælland, SSP i Kalundborg og projekt Tryghed og Trivsel, der har etableret et samarbejde.

Ønsket er med tiden at få flere unge med anden etnisk baggrund på efterskole. På trods af de store fordele der er ved et efterskoleophold, er det kun en forsvindende lille gruppe, der bruger efterskoleformen.

Fordele ved efterskolerne er, at de er med til at gøre de unge mere robuste og bidrage med noget af det, de mangler for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. En del familier har meget fokus på det rent faglige i grundskolen, men eleverne har også brug for at kunne vurdere, analysere, eksperimentere og reflektere samt ikke mindst få en større dybde i deres sprog. Rent socialt er der en gruppe af de unge, der har brug for at få styrket deres egen identitet som en del af det danske samfund og ikke blot som en del af en etnisk minoritetsgruppe.

Efterskoleprojektet skal ses som en del af et paradigmeskift i integrationsindsatsen i Kalundborg kommune, hvor indsatsen er flyttet fra brandslukning til at handle om at forbygge eksklusion fra normalområdet. Derfor er det væsentligt, at der åbnes for at afprøve alle muligheder, for at de unge kan få så gode uddannelsesmuligheder som muligt. Det er opfattelsen, at det intense program og styrkelsen af sproget vil medvirke til, at flere unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

Såfremt der bevilliges penge til projektet, er det ønsket i løbet af det kommende skoleår at oparbejde nogle samarbejdsrelationer med udvalgte efterskoler så elever, også gerne etnisk danske, kan komme i praktik på en efterskole, så de får lært skoleformen at kende. Det er ønsket, at tilbuddet rettes til såvel drenge som piger, samt til såvel unge på kanten til marginalisering som unge, der er inkluderet i skolen. Målet er, at hæve antallet af unge der bruger efterskolerne fra 1 i skoleåret 2010-2011 til 3 i skoleåret 2011-2012 og til 10 i skoleåret 2012-2013.

Hvis der bevilliges penge til projektet, vil der blive oprettet en pulje, hvor familierne kan søge om tilskud til efterskoleopholdet. Tilskuddet bør bevilges efter en social, faglig og eller økonomisk vurdering. I puljeudvalget sidder en repræsentant fra Undervisnings-området i Kalundborg Kommune, en repræsentant for SSP i Kalundborg Kommune og udvalget ledes af en medarbejder fra UU Nordvestsjælland. Unge med anden etnisk baggrund end dansk kan ud over det almindelige tilskud til efterskoleopholdet ansøge efterskoleforeningen om økonomisk hjælp. Midlerne kan bevilges til betaling af efterskole-ophold, transport og aktiviteter relateret til efterskoleopholdet. Puljen administreres af UU. Se hele projektbeskrivelsen i bilaget.

 

Der søges i alt om 150.000 kr. i skoleåret 2012-2013.

 

BEHANDLING

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget.

 

INDSTILLING

Børn- og Ungedirektøren indstiller, at:

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Beløbet søges af den afsatte pulje.

 

Bilag

 

Ansøgning om efterskoleophold

326-2011-411203

Bilag 1 - Vedr Integrationsudvalgets tildeling af midler

326-2011-437763

 

 

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 12. december 2011:

 

Der henvises til bilag 1, der redegør for Integrationsudvalgets kriterier for tildeling af støtte samt for udvalgets bevillinger til foreninger og andre aktiviteter.

 

 

6.         Ansøgning til Integrationsudvalget - POA projekt

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2011-116047     J.nr.: 00.10.00            Dokumentnr.: 326-2011-411007

 

SAGSFREMSTILLING

Deltagere i projektet: Ungdomsskolen, SSP, Politi, Skolen på Herredsåsen, beboerrådgiveren i Projekt Tryghed og Trivsel samt Børn og Familie.   

 

Hermed ansøges om midler til afholdelse af forskellige aktiviteter for de ”bekymrende unge ” på Klosterparkvej og andre udsatte områder i Kalundborg.

 

POA Projektet (Problem Orienteret Arbejde) er lavet for at forebygge kriminalitet over for en større gruppe bekymrende etnisk unge (5. til 10. klasse), der opholder sig i Sct. Olaiparken i ferierne. Projektet er iværksat for, at de unge ikke skal kede sig og evt. begynder at hærge og lave ballade og hærværk.

 

Deltagerne i projektet antager, at ved oprettelse af forskellige sport og fysiske aktiviteter og ved at holde åbent i ungdomsklubben, får de unge brugt en masse energi positivt, som giver udslag i mere rolige og velfungerende unge mennesker.

 

Aktiviteterne afholdes i vinterferien, påskeferien, sommerferien efterårsferien, og juleferien. Perioden er fra den 12 /2 2012 til december 31/12 2012.

 

Tilbuddene bliver en masse fysiske aktiviteter samt mini cross, film og sport på storskærm, idræt i Ulshøj Hallen, ture i svømmehallen, fodbold på græsbane, hygge i klubben Basse Camp - samt hvad DGI / idrætsklubber og foreninger byder ind med.

 

Se hele projektbeskrivelsen samt evaluering af POA-projektet, 2011 i bilagene.

 

Der søges i alt om 44.000 kr.

 

BEHANDLING

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget.

 

INDSTILLING

Børn- og Ungedirektøren indstiller, at:

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Beløbet søges af den afsatte pulje.

 

Bilag

 

POA Ansøgning

326-2011-411220

Evaluering POA projekt

326-2011-411221

Bilag 1 - Vedr Integrationsudvalgets tildeling af midler

326-2011-437763

 

 

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 12. december 2011:

 

Der henvises til bilag 1, der redegør for Integrationsudvalgets kriterier for tildeling af støtte samt for udvalgets bevillinger til foreninger og andre aktiviteter.

 

 

7.         Tidlig integrationsindsats i Kalundborg Kommune

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2010-57385       J.nr.: 00.10.09            Dokumentnr.: 326-2011-356318

 

SAGSFREMSTILLING

Sundhedstjenesten under Faglig enhed for Småbørn ansøger om midler til fortsættelse af tidlig integrationsindsats for 0-2 årige i Kalundborg Kommune. Projektet skal ses som et led i at udmønte integrationspolitikken i kommunen. For at fremme integrationen blev der ved budgetlægningen 2009-2010 afsat ekstra ressourcer til to-sprogede familier, i form af graviditetsbesøg, flere hjemmebesøg, oprettelse af specielle mødregrupper samt et øget tværfagligt/tværsektionelt samarbejde. Indsatsen var kun bevilget for 12 måneder, og grundet manglende midler er integrationsindsatsen stoppet 31.06.2011.

 

Sundhedstjenesten ønsker fortsat at arbejde med tidlig integrationsindsats i form af ekstra hjemmebesøg i småbørnsfamilierne og gruppetilbud i form af en international mødregruppe, samt graviditetsbesøg efter henvisning fra egen læge eller jordemoder. Forældrene motiveres til at sende børnene i dagtilbud, med henblik på bedre integration, hvor dagtilbuddet vil fungere som rollemodel for både børn og voksne.

 

Alle familier har taget imod tilbuddet om besøg i eget hjem, og gruppetilbuddet er ligeledes

blevet anerkendt, accepteret og efterspurgt. Sundhedstjenesten har erfaret, at gruppetilbuddet, som benyttes af 15 forskellige nationaliteter, er medvirkende til netværksdannelse blandt kvinderne.

 

Familier med anden etnisk baggrund end dansk er en uhomogen gruppe. Børn, der vokser op i disse familier, lever under lige så forskellige forhold som danske børn, men der er en række forhold som især sundhedspersonale må være opmærksom på bl.a. er en større andel af disse børn udsat for passiv rygning, skoldningsulykker, smitsomme sygdomme, misdannelser, handicap og fejlernæring. Desuden har flere af familierne et anderledes syn på opdragelse af børn end etnisk danske familier. Her kan sundhedsplejen gøre en væsentlig forskel i deres forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, dels via den individuelle kontakt til familierne og deres eventuelle netværk og dels via den sundhedspædagogiske gruppeindsats med en bedre integration for øje. Sundhedsplejen forebygger endvidere omskæring af piger og drenge, ved information og dialog.

 

Sundhedstjenesten har tværfagligt samarbejde med bl.a. Kalundborg Kommunes sprogkonsulenter, Bydelsmødre, Børn- og Familie, Jobcentret, Ydelseskontoret, praktiserende læger og jordemødre.

 

Sundhedsstyrelsens undersøgelse viser at udenlandske/etniske familier har hyppigere læge- og  hospitalshenvendelser. Sundhedsplejens rolle er, at informere om det danske sundhedssystem, og om hvad forældre selv kan gøre, inden der foretages læge- og hospitalskontakt. Sundhedsstyrelsens pjecer som udleveres af sundhedsplejen om ernæring, forebyggelse af ulykker, sygdom, vaccinationer etc. findes på flere sprog.

 

Der ansøges om 365.000 kr. til årlig udgift til løn, drift samt forplejning.

 

BEHANDLING

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

 

INDSTILLING

Børn- og Ungedirektøren indstiller, at:

·         Integrationsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt de ønsker at støtte projektet.

 

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Beløbet søges af den afsatte pulje.

 

Bilag

 

Pjece: International mødregruppe 2010.pdf

326-2011-136491

Pjece: Ny familie - to kulturer

326-2010-307799

Bilag 1 - Vedr Integrationsudvalgets tildeling af midler

326-2011-437763

 

 

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 12. december 2011:

 

Der henvises til bilag 1, der redegør for Integrationsudvalgets kriterier for tildeling af støtte samt for udvalgets bevillinger til foreninger og andre aktiviteter.

 

 

8.         Fordeling af § 18 midler i 2012 - etniske integrationsaktiviteter

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2011-95160       J.nr.: 27.15.12            Dokumentnr.: 326-2011-409209

 

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 26. oktober 2011, at indstillingskompetencen vedr. § 18 ansøgninger fra etniske integrationsaktiviteter ligger hos integrationsudvalget. På mødet blev det ligeledes besluttet, at midler, der ikke fordeles gennem den årlige tildeling af midler, kan fordeles gennem løbende ansøgning til integrationsudvalget.

 

§ 18 puljen for 2012 til frivilligt socialt arbejde indenfor integrationsområdet udgør kr. 300.000. Ansøgningsfristen for tilskud efter § 18 i 2012 var d. 1. november 2011. Der er indkommet 6 ansøgninger og der er ansøgt for i alt kr. 505.904.

 

Med henblik på udarbejdelse af indstilling til fordeling af § 18 midler til aktiviteter på integrationsområdet, vedlægges oversigt over de indkomne ansøgninger samt de indkomne ansøgninger.

Ved bevilling af § 18 midler for 2011, fik foreningerne med aktiviteter på integrationsområdet følgende besked: "..Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at opfordre de somaliske foreninger til øget samarbejde, da deres aktiviteter ligner hinanden meget. Alle foreninger, der arbejder med integrationsområdet, opfordres til bedre og fælles udnyttelse af de lokaler, der gives tilskud til".


BEHANDLING

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.


INDSTILLING
Børn- og Ungedirektøren indstiller, at integrationsudvalget udarbejder indstilling til fordeling af § 18 midler på baggrund af de indkomne ansøgninger.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomien afholdes indenfor de i budgettet afsatte midler til frivilligt socialt arbejde (SEL § 18) til etniske integrationsaktiviteter.

 

Bilag

 

Tillskud 2012_ oversigt_integrationsudvalget

326-2011-409181

§ 18 ansøgning 2012,  Q4400 - Mentornetværk

326-2011-408575

§ 18 ansøgning 2012, Kalundborg Flygtninge Netværk

326-2011-408558

§ 18 ansøgning 2012, Kalundborg Internationale Kvindenetværk

326-2011-409204

§ 18 ansøgning 2012, Børns Håb

326-2011-408563

§ 18 ansøgning 2012, somalisk forening for kvinder og børn

326-2011-408536

§ 18 ansøgning 2012, Kalundborg Somalisk Netværk

326-2011-408567

Bilag 1 - Vedr Integrationsudvalgets tildeling af midler

326-2011-437763

 

 

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 12. december 2011:

 

Der henvises til bilag 1, der redegør for Integrationsudvalgets kriterier for tildeling af støtte samt for udvalgets bevillinger til foreninger og andre aktiviteter.

 

 

9.         Drøftelse af Integrationsudvalgets fremtid

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2011-116049     J.nr.: 00.10.00            Dokumentnr.: 326-2011-411034

 

SAGSFREMSTILLING

På Integrationsudvalgets møde i september 2011, hvor Integrationsarbejdsgruppen fremlagde en statusredegørelse over indsatsen på integrationsområdet, fremgik det af arbejdsgruppens oplæg, at det generelt går godt på integrationsområdet i kommunen. De problemstillinger, man støder på i Integrationsarbejdsgruppen, skyldes ofte socio-økonomiske forhold og ikke en anden etnisk oprindelse end dansk.

 

Integrationsarbejdsgruppen har derfor drøftet, at det måske vil være hensigtsmæssigt, at Integrationsudvalget og arbejdsgruppen skifter fokus fra integration til inklusion, således at man fremover også kan beskæftige sig med danskere med socio-økonomiske udfordringer og dermed fokusere på inklusion generelt. Det bør overvejes, hvorvidt inklusion som omdrejningspunkt kan forankres i de nuværende stående udvalg. Integrationsarbejdsgruppen opfordrer Integrationsudvalget til at tage en drøftelse af udvalgets fremtidige fokus.

 

BEHANDLING

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

 

INDSTILLING

Børn- og Ungedirektøren indstiller, at:

 

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

 

 

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 12. december 2011:

 

Integrationsudvalget vedtog at beholde udvalget valgperioden ud. Efter et valg skal der træffes beslutning om øvrige udvalg, hvor Integrationsudvalgets fremtid naturligt vil blive drøftet.

 

 

10.       Mødeplan for Integrationsudvalget 2012

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2010-34477       J.nr.: 00.22.04            Dokumentnr.: 326-2011-388102

 

SAGSFREMSTILLING

Forslag til Integrationsudvalgets mødeplan 2012.

Det foreslås, at udvalget afholder sine møder på mandage kl. 15.00 på Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg.

 

Der foreslås følgende mødedatoer i 2012:

12. marts

18. juni

10. september

10. december.

 

BEHANDLING

Integrationsudvalget.

 

Bilag

 

Mødeplanudkast

326-2011-403295

 

 

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 12. december 2011:

 

Udvalget besluttede de forannævnte datoer for udvalgets møder i 2012.