1.      Bemærkninger til dagsordenen

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2010-57347       J.nr.: 00.01.00            Dokumentnr.: 326-2011-376230

 

 

 

 

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 10. december 2012:

Ingen bemærkninger.

2.      Integrationsudvalgets midler for 2013

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2012-104844     J.nr.: 00.10.00            Dokumentnr.: 326-2012-457418

 

SAGSFREMSTILLING

Nedenfor gives et overblik over midler til rådighed for Integrationsudvalget for 2013.

 

Til rådighed

Rest 2012

116.000 kr.

 

Budget 2013

311.000 kr.

 

I alt

427.000 kr.

 

BEHANDLING

Integrationsudvalget.

 

INDSTILLING

Børn- og ungedirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 10. december 2012:

Udvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

3.      Integrationsudvalgets fordeling af § 18 midler 2013

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2012-104666     J.nr.: 00.10.00            Dokumentnr.: 326-2012-456173

 

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 26. oktober 2011, at indstillingskompetencen vedr. § 18 ansøgninger fra etniske integrationsaktiviteter ligger hos Integrationsudvalget. På mødet blev det ligeledes besluttet, at midler, der ikke fordeles gennem den årlige tildeling af midler, kan fordeles gennem løbende ansøgning til Integrationsudvalget.

§ 18 puljen for 2013 til frivilligt socialt arbejde indenfor integrationsområdet udgør kr. 300.000. Desuden overføres 104.500 kr. fra puljen for 2012. Der er således i alt 404.500 kr.

 

Ansøgningsfristen for tilskud efter § 18 i 2013 var d. 15. oktober 2012. Der er indkommet 9 ansøgninger og der er ansøgt for i alt kr. 765.500.

 

Med henblik på udarbejdelse af indstilling til fordeling af § 18 midler til aktiviteter på integrationsområdet, vedlægges oversigt over de indkomne ansøgninger samt de indkomne ansøgninger.

BEHANDLING

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget.

 

INDSTILLING

Børn- og ungedirektøren indstiller, at sagerne drøftes, og Udvalget udarbejder en indstilling på baggrund af de indkomne ansøgninger.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomien afholdes indenfor de i budgettet afsatte midler til frivilligt socialt arbejde (SEL § 18) til etniske integrationsaktiviteter.

Direktionens møde den 10. december 2012:

Direktonen vedtog at anbefale Børn- og Ungedirektørens indstilling.

 

Bilag

 

Oversigt over § 18 ansøgninger 2013.docx

326-2012-456194

Børns Håb.pdf

326-2012-456229

Q4400.pdf

326-2012-456241

Kriterier for Integrationsudvalgets tildeling af støtte.docx

326-2012-456196

DCCA.pdf

326-2012-456230

Den kulturelle forening for børn og unge.pdf

326-2012-456232

KIK.pdf

326-2012-456239

Den somaliske kvinde og børn kulturforening.pdf

326-2012-456233

Kalundborg Somalisk netværk.pdf

326-2012-456236

DFUNK.pdf

326-2012-456234

Kalundborg Flygtninge Netværk.pdf

326-2012-456235

 

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 10. december 2012:

Integrationsudvalget anbefaler følgende fordeling:

Nr. 1 Q4400 - 20.000 kr.

|Nr. 2 KFN| - 150.000 kr. Heraf bevilges 110.000 kr. til husleje. Huslejen betales indtil et alternativt lokale er fundet

Nr. 3 DFUNK - 3.600 kr.

|Nr. 4 Center vedr. alkoholisme - 0 kr.

|Nr. 5 KIK - 30.000 kr.

|Nr. 6 Børns håb - 50.000 kr.

|Nr. 7 Den kulturelle forening for børn og unge i Kalundborg - 30.000 kr.

|Nr. 8 Kalundborg somaliske netværk - 15.000 kr.

|Nr. 9 Den somaliske kulturforening for kvinder og børn - 15.000 kr.

|Nr. 10 POA - 44.000 kr. Jf. sagspunkt nr. 4

I alt 357.600 kr.

4.      Ansøgning til Integrationsudvalget - POA projekt

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2011-116047     J.nr.: 00.10.00            Dokumentnr.: 326-2012-456933

 

SAGSFREMSTILLING

Ungdomsskolen i Kalundborg Kommune søger om midler til POA Projekt integration, der består af et tværfagligt samarbejde mellem SSP, Politiet, Skolen på Herredsåsen, Beboerrådgiver, Fagcenter for Børn og Familie samt Ungdomsskolen.

Formålet med POA er at skabe en tværfaglig indsats og forebyggelse mod særlige bekymrende unge med anden etnisk baggrund fra 5. til 10. klasse i Sct. Olaiparken og andre udsatte områder. 

Målgruppen for projektet er de ”bekymrende unge” på Klosterparkvej og andre udsatte områder i Kalundborg.

 

POA Projektet er lavet for at forebygge kriminalitet over for en større gruppe bekymrende etnisk unge (5. til 10. klasse), der opholder sig i Sct. Olaiparken i ferierne. Projektet er iværksat for at give de unge mulighed for at deltage i aktiviteter og derigennem undgå en mere uhensigtsmæssig og eventuel kriminel adfærd.

Tanken bag er at ved oprettelse af forskellige sport og fysiske aktiviteter og ved at holde åbent i ungdomsklubben, får de unge brugt en masse energi positivt, som giver udslag i mere rolige og velfungerende unge mennesker.

 

Aktiviteterne afholdes i vinterferien, påskeferien, sommerferien efterårsferien, og juleferien. Perioden er fra den 10 /2 2013 til december 31/12 2013.

Tilbuddet indeholder blandt andet; idræt, netparty, storskærmsarrangementer, mini motor cross, besøg i svømmehal m.fl..

Se hele projektbeskrivelsen samt evaluering af POA-projektet i bilagene.

Der søges i alt om 44.000 kr.

 

Integrationsudvalget bevilgede tilsvarende beløb til Projekt POA’a aktiviteter i 2012.

 

BEHANDLING

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget.

 

INDSTILLING

Børn- og ungedirektøren indstiller, at ansøgningen drøftes.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Beløbet søges af den afsatte pulje.

Direktionens møde den 10. december 2012:

Direktonen vedtog at anbefale Børn- og Ungedirektørens indstilling.

 

Bilag

 

ansøgning poa 2012.docx

326-2012-457029

Evaluering POA projekt

326-2011-411221

Kriterier for Integrationsudvalgets tildeling af støtte.docx

326-2012-456196

 

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 10. december 2012:

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen.

5.      Ansøgning om overførsel af tidligere tildelte støttemidler til Efterskoleprojektet i år 2013

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2011-116045     J.nr.: 00.10.00            Dokumentnr.: 326-2012-213008

 

SAGSFREMSTILLING

Status

UU Nordvestsjælland, SSP i Kalundborg og Skolen på Herredsåsen samarbejder om ”Efterskoleprojektet”, der har til hensigt at få flere unge med anden etnisk baggrund på efterskole.

 

Efterskoleopholdet for unge med anden etnisk baggrund har flere formål. Det skal både være medvirkende til at gøre den unge mere robust, og styrke mulighederne for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

En del familier har meget fokus på det rent faglige i grundskolen, men eleverne har også brug for at kunne vurdere, analysere, eksperimentere og reflektere samt ikke mindst få en større dybde i deres sprog. Rent socialt er der en gruppe af de unge, der har brug for at få styrket deres egen identitet som en del af det danske samfund og ikke blot som en del af en etnisk minoritetsgruppe.

 

Ved Integrationsudvalgsmøde december 2011 bevilgede Udvalget 50.000 kr. til Efterskoleprojektet. Arbejdsgruppen bag projektet oplyser, at der ikke i indeværende år, har været elever med anden etnisk baggrund, der har fået støtte gennem projektet.

Det skyldes hovedsageligt to faktorer. Det har først og fremmest været vanskeligt at få det ønskede antal elever med anden etnisk baggrund til at påbegynde et efterskoleophold. Arbejdsgruppens oplevelse er, at dette skyldes manglende kendskab og kulturelle forskelle, hvorfor de betragter det som vigtigt at arbejde langsigtet med strategien.

 

Samtidig har arbejdsgruppen haft succes med at søge alternative støtte midler blandt andet fra nationalt niveau, hvilket betyder, at der er fundet alternative løsninger til de elever, der har været en del af projektet i indeværende år.

 

Arbejdsgruppen vurderer, at indsatsen har en positiv effekt over for de unge, der har været en del af projektet og har erfaret, at det kræver en langsigtet strategi at åbne op for de kulturelle barrierer, der ligger til hinder for at unge med anden etnisk baggrund får et efterskoleophold. Med det udgangspunkt ansøges om, at den bevilgede pulje for året 2012 på 50.000 kr. overføres til 2013 i henhold til Integrationsudvalgets kriterier for tildeling af støtte.

 

BEHANDLING

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget.

 

INDSTILLING

Børn- og ungedirektøren indstiller, at de tildelte midler fra puljen 2012 overføres til 2013.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser, da midlerne er bevilget af puljen for 2012.

Direktionens møde den 10. december 2012:

Direktonen vedtog at anbefale Børn- og Ungedirektørens indstilling.

 

Bilag

 

Erstatn.dags.pkt.: Ansøgning til Integrationsudvalget - Pulje til dækning af efterskoleophold

326-2012-47149

Kriterier for Integrationsudvalgets tildeling af støtte.docx

326-2012-456196

 

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 10. december 2012:

Udvalget vedtog at anbefale indstillingen.

6.      Midlertidigt tilskud til lokaler til Kalundborg Flygtninge Netværk

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2012-46453       J.nr.: 27.15.12            Dokumentnr.: 326-2012-456919

 

SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Flygtninge Netværk (KFN) søger om midlertidigt tilskud for perioden september - december 2012 til foreningens lokaler.

Der er over en periode blevet forsøgt at finde kommunale lokaler til foreningen, dog uden held.

Foreningen opholder sig i øjeblikket i lejede lokaler centralt beliggende i Kalundborg by på Skibbrogade, hvorfra lektiehjælpen udføres. I disse lokaler afholder Foreningen Børns Håb også møder og lignende.

 

Integrationsudvalget besluttede, at Kalundborg Flygtninge Netværk i 2012 ikke må benytte de bevilgede § 18 midler til husleje i henhold til de vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler. Grundet denne beslutning har det været forsøgt at finde egnede kommunale lokaler, hvor KFN kan udføre deres frivillige aktiviteter. Lokaler, der ønskes centralt beliggende i Kalundborg by, og som er egnet til lektiehjælp (computere). Derudover beskriver Kalundborg Flygtninge Netværk, at det er et vigtigt aspekt, at lokalerne har en hyggelig atmosfære, der kan danne rammen for den frivilliges kontakt til den unge, og hvor det sociale er i fokus.

 

Kalundborg Flygtninge Netværk beskriver, at de ikke ser det muligt at bevare deres aktiviteter, såfremt der ikke er lokaler, der kan benyttes med virkning fra ultimo august. De har den første del af året benyttet opsparede midler til husleje og ønsker tilskud til huslejebetaling for den resterende del af 2012.

Der søges derfor om midlertidigt tilskud til foreningens lokaler for perioden september-december 2012. Huslejen for den samlede periode udgør 35.000 kr.

Der arbejdes videre med søgning efter et egnet kommunalt lokale.

 

BEHANDLING

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget.

 

INDSTILLING

Børn- og ungedirektøren indstiller, at ansøgningen om midlertidig tilskud til lokaler behandles.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Nedenfor ses midler til rådighed for Integrationsudvalget:

 

Overført fra 2011

Kr.

156.000

Budget 2012

Kr.

300.000

Bevilget

Kr.

299.000

Rest 2012

Kr.

157.000

 

 

Administrativ tilføjelse den 19. juni 2012:

Integrationsudvalget var ikke beslutningsdygtigt den 18. juni 2012.

Borgmesteren, som er formand for udvalget, har derfor som formandsbeslutning på udvalgets vegne vedtaget at anbefale, at ansøgningen om midlertidigt tilskud til lokaler godkendes.

 

Administrativ tilføjelse den 4. december 2012:

Borgmesteren har efterfølgende bevilget yderligere to måneders husleje til Kalundborg Flygtninge Netværk, svarende til ca. 23.000 kr.

Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2012:

Udvalget vedtog at godkende Integrationsudvalgets indstilling.

 

Bilag

 

Kriterier_for_Integrationsudvalg.docx

326-2012-213689

Bilag vedr tildeling af midler.doc

326-2012-213130

 

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 10. december 2012:

Udvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

7.      Integrationsrådets repræsentanter i Integrationsudvalget

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2010-24668       J.nr.: 00.10.09            Dokumentnr.: 326-2012-198847

 

SAGSFREMSTILLING

Ifølge Kommunalbestyrelsens beslutning den 22. juni 2010 repræsenteres Integrationsrådet i Integrationsudvalget af rådets formand og næstformand.

 

Integrationsrådet har den 15. maj 2012 konstitueret sig på ny således:

Formand: Mustapha Badr og

Næstformand: Lynette Munk,

som herefter er Integrationsrådets repræsentanter i Integrationsudvalget.

 

BEHANDLING

Integrationsrådet, Integrationsudvalget, Kommunalbestyrelsen.

 

INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at meddelelsen tages til efterretning.

Integrationsrådets møde den 20. juni 2012:

Rådet vedtog at tage sagen til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2012:

Til efterretning.

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 10. december 2012:

Udvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

8.      Godkendelse af mødekalender 2013

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2012-97184       J.nr.: 00.01.00            Dokumentnr.: 326-2012-414774

 

SAGSFREMSTILLING

Integrationsudvalgets mødekalender for 2013 skal planlægges.

 

Som oplæg til mødedatoer foreslås følgende fire datoer:

11. marts 2013

10. juni 2013

9. september 2013

9. december 2013.

 

BEHANDLING

Integrationsudvalget.

 

INDSTILLING

Børn- og ungedirektøren indstiller, at datoerne drøftes med henblik på at fastlægge mødekalenderen for 2013.

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 10. december 2012:

Udvalget vedtog at godkende følgende mødedatoer:

11. marts 2013

10. juni 2013

9. september 2013

10. december 2013.

9.      Orientering om Repatrieringsprojekt

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2012-66028       J.nr.: 00.10.09            Dokumentnr.: 326-2012-213106

 

SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommune har i et samarbejde med Roskilde Kommune, med forankring i Jobcenteret, påbegyndt ”Repatrieringsprojektet”, der oplyser om rettigheder og muligheder for borgere, der ønsker at vende tilbage til deres hjemland.

 

Der gives forskellige former for økonomisk støtte til disse borgere, herunder blandt andet tilskud til transport, sygeforsikring og etableringsydelse.

 

Målgrupperne for projektet er flygtninge samt størstedelen af indvandrere, der har opholdt sig i Danmark mere end 5 år. Det er ofte kendetegnende for målgruppen, at de ikke selv er opsøgende på kontakten til offentlige myndigheder eller har kendskab til mulighederne for repatriering. En vigtig del af projektet er derfor at udbrede kendskabet til repatriering bredt i kommunen.

 

BEHANDLING

Integrationsudvalget.

 

INDSTILLING

Børn- og ungedirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Bilag

 

Invitation-repatriering.docx

326-2012-213117

 

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 10. december 2012:

Udvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

10.    Orientering om "Plads til mangfoldighed"

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2012-50915       J.nr.: 00.10.09            Dokumentnr.: 326-2012-208767

 

SAGSFREMSTILLING

Rådet for Etniske Minoriteter har i samarbejde med Kalundborg Integrationsråd afholdt arrangementet ”Plads til mangfoldighed” på Skolen på Herredsåsen.

 

Arrangementet bestod af to hovedoplæg, hvoraf ét oplæg havde fokus på diskrimination, herunder rettigheder og lovgivning, mens det andet oplæg havde fokus på klagemuligheder.

 

Arrangementet har fået positive tilbagemeldinger af deltagerne.

 

Arrangementet blev udbudt af Rådet for Etniske Minoriteter, hvor Kalundborg Kommune sammen med 2 andre kommuner blev udvalgt som medarrangør. Arrangørerne betragter det som positivt, at Kalundborg Kommune er udvalgt, og betragter det som en indikator for, at der er positiv opmærksomhed omkring integrationstiltagene i Kalundborg Kommune.

 

Administrationens tilføjelse d. 04.12.12

Der afholdes mangfoldighedskonference igen den 23. februar 2013. Det foreløbige program ses af bilag.

 

BEHANDLING

Integrationsudvalget.

 

INDSTILLING

Børn- og ungedirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Bilag

 

Program - Plads til Mangfoldighed.pdf

326-2012-209081

Mangfoldighedskonference-foreløbigt program.docx

326-2012-457125

 

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 10. december 2012:

Udvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

11.    Gensidig orientering

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2010-39103       J.nr.: 00.01.00            Dokumentnr.: 326-2011-376250

 

 

 

 

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 10. december 2012:

Der blev givet gensidig orientering herunder, at der nu er ansat en ny beboerrådgiver i tilknytning til Projekt Tryghed og Trivsel.