1.      Godkendelse af dagsorden

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2418        J.nr.: 27.69.40            Dokumentnr.: 326-2014-11147

 

 

 

 

 

 

Ældrerådets møde den 24. november 2014:

Godkendt.

2.      Meddelelser fra formanden

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2419        J.nr.: 27.69.40            Dokumentnr.: 326-2014-11245

 

 

 

 

 

 

Ældrerådets møde den 24. november 2014:

Formanden omtalte at

 

·       han 13. november d.å. har skrevet til borgmester Martin Damm med et ønske fra ældrerådet om lettere adgang til lokalerne/de aflåste gange på Rådhuset, f.eks. ved udstedelse af nøglekort eller kode til medlemmerne

·       der er etableret de første møder mellem ældrerådets kontaktpersoner og plejecentrene

·       omtalte artikel i Nordvestnyt om fælles motion på Rørmosecentret hidrørende fra penge fra "ældremilliarden"

·       ifølge finanslovsforliget for 2015 bruges 75 mio. kr. og i 2016 150 mio. kr. til et klippekort målrettet de svageste ældre hjemmehjælpsmodtagere. De bestemmer selv, hvordan de vil bruge kortet – for eksempel på en biograftur, svømmehal eller et ekstra bad. Kalundborg Kommunes kvote bliver i 2015 ca. 600.000 kr. og i 2016 ca. 130 mio. kr. Sagen medtages til næste dialogmøde med ældre- og sundhedsudvalget.

·       han på ældrerådets vegne har ønsket Madservice til lykke på 10 års jubilæumsdagen og har overrakt en gave til personalet.

 

Taget til efterretning.

 

3.      Meddelelser fra medlemmerne

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2420        J.nr.: 27.69.40            Dokumentnr.: 326-2014-11275

 

 

 

 

 

 

Ældrerådets møde den 24. november 2014:

Kurt Pedersen fortalte om en borger på Sejerø Plejehjem, det ikke synes at kartofler og grøntsager i sammenkogte retter var kogt nok. Prøvespiserne bringer spørgsmålet op til næste prøvespisning hos Madservice.

4.      Meddelelser fra kontaktpersonerne

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2421        J.nr.: 27.69.40            Dokumentnr.: 326-2014-11331

 

Birthe B. Henriksen var 19. november 2014 bruger- og pårørenderådsmøde på Odincenteret. Ældremilliarden har givet mulighed for at ansætte 2 aktivitetsmedarbejdere og fortalte om de aktiviteter der er sat i gang, f.eks. småkagebagning, sang m.m., og de har lovet at udarbejde en folder om at Odincentret og Høng Ældrecenter ønsker at udvide staben af frivillige - foreløbig er der kommet 4 nye frivillige. En del af ældremilliarden tildeles frit-valg. Det rehabiliterende team fortsætter, aktivitetsmedarbejderne fortsætter én i hvert område, en centersygeplejeske fortsætter og sygeplejerskerne på de midlertidige pladser fortsætter. Og så er der afsat midler til forskellig velfærdsteknologi, der indkøbes efter hvad de to plejecentre har ønsket og har behov for.

Område Syd skønnes at komme ud af 2014 med et underskud på 1,3 mil. primært fordi prisen i hjemmeplejen er faldet. Plejecentrene ballancerer. For 2015 bliver plejecentrene tildelt en fast ramme/fast pris.

Odincentret benyttes fremover til midlertidige pladser, primært for at samle fagligheden og fordi det er 1-rums boliger.

Efter ønske fra en pårørende, orienterede Birthe B. Henriksen om ældrerådets virke.

 

 

 

 

Ældrerådets møde den 24. november 2014:

Birthe B. Henriksen oplyser at aktivitetsmedarbejderne har udarbejdet folderen til rekruttering af frivillige til henholdsvis Odinscentret og Høng Ældrecenter.

John F. Andersen meddelte at han, sammen med centerchefen, skal være med til at få et bruger- og pårørenderåd op at stå på Bregninge Plejecenter.

 

Meddelelserne taget til efterretning.

5.      Meddelelser fra sekretariatet

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2422        J.nr.: 27.69.40            Dokumentnr.: 326-2014-11512

 

 

 

 

 

 

Ældrerådets møde den 24. november 2014:

Decembermødet afholdes i Høng, nærmere information udsendes når planlægningen er på plads.

 

6.      Meddelelser fra regionsældrerådet

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2423        J.nr.: 27.69.40            Dokumentnr.: 326-2014-11551

 

 

 

 

 

 

Ældrerådets møde den 24. november 2014:

Intet at bemærke.

7.      Dialogmøder med formanden for teknik- og miljøudvalget

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2434        J.nr.: 27.69.40            Dokumentnr.: 326-2014-351926

 

SAGSFREMSTILLING

Formand for teknik- og miljøudvalget Svend Erik Autzen er indbudt til dialogmøde med ældrerådet kl. 10.00 den 24. november 2014.

 

Ældrerådsformanden anmoder medlemmerne om forslag til spørgsmål/emner der ønskes drøftet med udvalgsformanden.

Ældrerådets møde den 27. oktober 2014:

De modtagne forslag blev noteret af formanden som fremsender emnerne til formanden for teknik- og miljøudvalget. Øvrige emner der tidligere er noteret, medtages ligeledes.

 

 

Bilag

 

Emner til drøftelse 24. november 2014

326-2014-351919

 

 

 

 

Ældrerådets møde den 24. november 2014:

Tidspunktet efterfølgende ændret til kl. 11.30.

Emnerne blev drøftet. Knud Kierkegaard udarbejder referat som udsendes til ælderådets medlemmer samt til Svend Erik Autzen.

Næste dialogmøde blev aftalt til mandag den 30. marts 2015 kl. 10.00.

8.      Anvendelse af ældremiliarden 2015

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2014-102335     J.nr.: 27.00.00            Dokumentnr.: 326-2014-358905

 

SAGSFREMSTILLING

Ved et møde 28. oktober 2014 på Rørmosecentret blev det oplyst, at det tilbud, der har kørt for yngre demente to gange ugentlig i et sommerhus ved Bjerge Strand ville ophøre pr. 1. januar 2015 – dette uden, at ældrerådet har fået en orientering herom.

 

Ved et møde 14. november 2014 mellem formanden for ældre- og sundhedsudvalget, direktøren for ældreområdet, formanden og næstformanden for ældrerådet blev oplyst/aftalt:

 

·       Tilbuddet til de yngre demente i sommerhuset ved Bjerge Strand fortsætter uændret fra    1. januar 2015

·       Væsentlige ændringer i kommunens budgetforslag, der fremkommer efter høring af ældrerådet, skal så vidt muligt meddeles ældrerådet. Kommunen kan dog ikke afgive noget egentligt løfte herom.

·       Formanden for ældre- og sundhedsudvalget indkalder formanden og næstformanden for ældrerådet til en orientering af det endeligt vedtagne budget til belysning af, hvorledes budgettet konkret udmøntes.

 

 

 

 

Ældrerådets møde den 24. november 2014:

Taget til efterretning.

9.      Udmøntning af budgetaftalen

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2014-126228     J.nr.: 00.30.10            Dokumentnr.: 326-2014-315724

 

SAGSFREMSTILLING

I budgetaftalen for budget 2015-2018 er beskrevet en række hensigtserklæringer, der er relateret til Ældre- og Sundhedsudvalgets område. Der ønskes en drøftelse i udvalget vedrørende udmøntning og håndtering af hensigtserklæringerne, med henblik på at administrationen kan udarbejde konkrete oplæg.

 

Det drejer sig om følgende:

 

Hensigtserklæringer

H6

Der skal udarbejdes en langsigtet plan for udbygningen af pladser til demente.

H7

Der skal udarbejdes en langsigtet plan for renovering af kommunens plejehjem, skoler og børnehaver. I forhold til plejehjemmene skal det særskilt vurderes, om Raklev Plejehjem bør udbygges med 4 somatiske pladser til en pris af 1,1 mio. kr. som foreslået i notatet om midlertidige pladser. Plan for plejehjem forelægges på planseminaret 2015.

H8

Visiterede ældre til rengøring skal tilbydes en årlig hovedrengøring. Arbejdet udføres som led i nyttejobordningen.

H19

Plejecentrene overgår til rammestyring fra 2015. Fritvalgsområdet sikres afregning med faste og realistiske timepriser. Hensigtserklæringer skal ses i lyset af, at det samlede ældreområde tilføres 5,9 mio. kr. årligt.

H20

Ældreområde Nord har i 2014 store økonomiske udfordringer, og forventer at få et større underskud i 2014. Dette underskud skal ikke spares ind i 2015, men håndteres ifm. overførelsessagen i 2015.

H26

Det skal undersøges, om det er muligt at etablere et samarbejde med en anden kommune om at føre tilsyn med hinandens ældrecentre.

H29

Det skal undersøges om kommunen med fordel kunne afvikle hele eller dele af

tidsregistreringen i hjemmeplejen. Emnet tages op på planseminaret 2015.

 

Uddybende bemærkninger:

U3

Madservice til ældre tilføres 0,5 mio. kr. for at kunne fastholde de nuværende lave takster.

U10

Visitationen på ældreområdet tilføres 2,66 mio. kr. i 2015, svarende til det overførte merforbrug fra 2013. Dette skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets beslutning 8. februar 2012 omkring driftstilpasning og ændret økonomistyring af plejehjemmene på Sejerø, Raklev og Loch Ness.

U14

Der afsættes i hvert af årene 5,9 mio. kr. til ældreområdet, således at det sikres, at udførerne kan fastholde kvaliteten på ældreområdet. Det forudsættes samtidigt, at de sociale aktiviteter for svage ældre, som er igangsat i 2014 indenfor "ældremilliarden", videreføres.

U15

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2015 til videreførelse af de igangsatte aktiviteter omkring aktiv rehabilitering. Projektet indgår i kommunens ansøgning om andel i "ældremilliarden", som i 2015 udbetales som tilskud til kommunerne. Fra 2016 vil "ældremilliarden" blive en del af kommunens bloktilskud.

U17

Der afsættes 1,1 mio. kr. i hvert af årene på Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme til sundheds- og forebyggelsestilbud jf. sundhedsloven og nye indsatser, der aftales i den kommende sundhedsaftale med Regionerne, kommunerne i regionen og de praktiserende læger.

U18

Etablering og samling af midlertidige plejecenterpladser, samt kvalitetsløft i plejen jf. model 1 i høringsmaterialet

U24

Der afsættes 100.000 kr. i 2015 til udvikling af Madservices menuer.

U38

Overgang til rammestyring af plejecentrene betyder samtidig behov for færre ressourcer i Visitationen, jf. høringsmaterialet.

U57

I forbindelse med oprettelse af flere midlertidige plejecenterpladser og en fysisk samling heraf afsættes der 0,9 mio. kr. på anlægsbudgettet til etableringsomkostninger.

U58

Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2016 til anskaffelse af et elektronisk nøglesystem i hjemmeplejen. Udgiften hertil finansieres af puljen til udvikling og effektiviseringer.

 

BEHANDLING

Ældre- og Sundhedsudvalget.

 

INDSTILLING

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at hensigtserklæringerne drøftes.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 3. november 2014:

Udvalget drøftede udmøntningen af budgetaftalen.

 

 

 

Ældrerådets møde den 24. november 2014:

Ældrerådet drøftede udmøntningen af budgetaftalen - taget til efterretning.

10.    Kvalitetsstandard vedrørende bevilling af førerhunde

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2014-112319     J.nr.: 27.36.20            Dokumentnr.: 326-2014-315707

 

SAGSFREMSTILLING

Ældre- og Sundhedsudvalget har anmodet administrationen om at udarbejde et forslag til en kvalitetsstandard vedrørende bevilling af førerhunde til blinde eller meget svagtseende. På udvalgets møde den 6. oktober 2014 blev første forslag til en kvalitetsstandard behandlet. Det blev besluttet, at administrationen ud fra den konkrete drøftelse i udvalget skulle udarbejde et revideret forslag.

 

BEHANDLING

Ældre- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

 

INDSTILLING

Visitations- og hjælpemiddelchefen indstiller,

•                at det besluttes, om der skal være en kvalitetsstandard på området.

•                at det udarbejdede forslag i så fald sendes i høring.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 3. november 2014:

Udvalget vedtog at sende sagen til høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

 

Bilag

 

Forslag Kvalitetsstandard for bevilling af førerhund

326-2014-331981

 

 

 

 

Ældrerådets møde den 24. november 2014:

Ældrerådet har intet at bemærke.

11.    Danske Ældreråds mailservice 9, oktober 2014

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2440        J.nr.: 27.69.40            Dokumentnr.: 326-2014-351804

 

SAGSFREMSTILLING

Danske Ældreråds mailservice 9, oktober 2014 indeholder følgende overskrifter:

 

1.     DÆ’s indspil i debatten om mad til ældre

2.     DFDS har særtilbud på Julecruise til Oslo

3.     Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har offentliggjort diverse lovbekendtgørelser

4.     Faste læger på plejecentre giver beboerne bedre behandling

5.     VELFÆRD

6.     Radiodebat: Er velfærd statens ansvar?

7.     Ældrechecken har større effekt – Ankestyrelsen har undersøgt nøgletal

8.     Fra passiv til aktiv borger – hvordan måles det?

9.     Satspulje-aftale indgået på det social område

10.   SUNDHED

11.   Positiv evaluering af “Fast tilknyttede læger på plejecentre” – DÆ fik ret

12.   Hold dampen oppe inden operationen

13.   Satspuljemidler til genoptræning er velkomne – men det batter ikke nok

14.   Hjernesagens oplysningskampagne: Kend symptomerne og ring 1-1-2

15.   ØVRIGT

16.   Regeringen vil gøre det nemmere at være frivillig

17.   Uddeling af 1 mio. kr. til aktive ældre. Der kan ansøges før 15. december 2014

18.   Fra formandens kalender

19.   Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder? Ja, Aarhus Ældreråd har.

 

Formanden vil indlede en drøftelse.

 

 

Bilag

 

VS: DANSKE ÆLDRERÅD - Mailservice 9, oktober 2014

326-2014-334609

 

 

 

 

Ældrerådets møde den 24. november 2014:

Taget til efterretning.

12.    Danske Ældreråds mailservice 10, 2014

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2440        J.nr.: 27.69.40            Dokumentnr.: 326-2014-358914

 

SAGSFREMSTILLING

Danske Ældreråds mailservice 10, 2014 indeholder følgende overskrifter:

 

·       Kontingentopkrævning 2015

·       Konference 3. december 2014 om ældre- og borgerinddragelse i København

·       Debatmøde 4. december 2014 om “Konkurrencens konsekvenser – danske og internationale erfaringer” i Aalborg

·       Fyraftensmøde om ældre og sårbarhed 10. december 2014 i København

·       Har dit ældreråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til politikere, pensionistforeninger eller på borgermøder?

 

 

Bilag

 

VS: DANSKE ÆLDRERÅD - Mailservice 10, november 2014

326-2014-357411

 

 

 

 

Ældrerådets møde den 24. november 2014:

Taget til efterretning.

13.    Valg til Danske Ældreråds bestyrelse

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2012-105963     J.nr.: 27.69.40            Dokumentnr.: 326-2014-351843

 

SAGSFREMSTILLING

Danske Ældreråd sender 6. november 2014 materiale og orientering om valg i foråret 2015 til Danske Ældreråds bestyrelse således:

 

·       informationsbrev af 6. november 2014

·       blanket til elektronisk anmeldelse af kandidater

·       fortegnelse over valgkredse og antal stemmeberettigede

·       § 6 og § 9 i vedtægten for Danske Ældreråd

 

Valg i valgkreds 6 (Kalundborg) afholdes tirsdag den 3. marts 2015 kl. 15.00 – 15.30 i forbindelse med en temadag på Hotel Scandic i Ringsted.

 

 

Bilag

 

Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd

326-2014-351839

 

 

 

 

Ældrerådets møde den 24. november 2014:

Ældrerådet indstiller Steen-Kristian Eriksen, Holbæk Ældreåd, såfremt han er villig til at stille op.

Næstformanden undersøger.

14.    Dialog- og temamøde om patient- og brugerinddragelse ifm den nye sundhedsaftale

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2014-107978     J.nr.: 29.30.08            Dokumentnr.: 326-2014-357473

 

SAGSFREMSTILLING

Region Sjælland sender invitation til dialog- og temamøde om patient- og brugerinddragelse i forbindelse med den nye sundhedsaftale, der træder i kraft 1. januar 2015.

 

På dialog- temamødet 25. februar 2014 mellem patientforeninger og ældreråd, kommuner og sygehus var der forslag om at bede patientforeninger og ældreråd om input til næste dialog- og temamøde.

 

Kommuner og sygehus er nu i gang med planlægningen af næste dialog- og temamøde, der afholdes torsdag 12. marts 2015 på Holbæk sygehus.

 

I den nye sundhedsaftale, der træder i kraft 2015, er der lagt vægt på patient-/brugerind-dragelse. At inddrage patienternes viden og oplevelser er vigtige elementer for til at skabe god kvalitet i sundhedsindsatserne, både med hensyn til forebyggelse, behandling og rehabilitering, og er derfor et oplagt emne at drøfte på mødet.

Temaet for mødet bliver derfor "Patient-/brugerinddragelse" med fokus på patienters/brugeres inddragelse i forbindelse med patienters overgang fra sygehus til kommune.

Der er planlagt oplæg med repræsentant fra Det regionale Inddragelsesudvalg og Patient- og Pårørendeudvalget på sygehuset.

Med udgangspunkt i temaet patient-/brugerinddragelse er der efter ovennævnte indlæg planlagt korte workshops.

 

For kommunerne, alment praktiserende læger og sygehuset er det af stor betydning også at høre ældrerådenes oplevelse af og meninger om brugerinddragelse. Ældrerådet opfordres til at bidrage med emner til drøftelse i disse workshops – for eksempel hvad er det vigtigste for patienter og brugere i samarbejdet mellem kommune, sygehus og almen praktiserende læge, og hvad er oplevelsen heraf?

 

 

 

 

Ældrerådets møde den 24. november 2014:

Formanden fremsender følgende forslag til emner til drøftelse i workshops:

·       Overgang fra sygehus til kommune

·       Hvordan fungerer patientinddragelse og

·       Ulighed i sundhedsvæsnet.

15.    Underlægningsmusik i DR's TV-udsendelser

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2428        J.nr.: 27.69.40            Dokumentnr.: 326-2014-357443

 

SAGSFREMSTILLING

Formanden sender udkast til brev til bestyrelsen for DR v/Michael Christiansen om underlægningsmusik i DR’s TV-udsendelser.

 

 

Bilag

 

UDKAST til brev til DR's bestyrelsesformand

326-2014-357816

 

 

 

 

Ældrerådets møde den 24. november 2014:

Ældrerådet anbefaler fremsendelse af brevet. Næstformand Jens Møller Madsen kunne ikke tiltræde forslaget.

16.    Kollektiv trafik - busdrift mellem Havnsø og Jyderup

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2014-86222       J.nr.: 27.69.40            Dokumentnr.: 326-2014-351875

 

SAGSFREMSTILLING

Bent Nielsen fra Havnsø meddeler 5. november 2014, at busdriften mellem Havnsø og Jyderup har for få afgange i weekends og om aftenen, der gør, at det er vanskeligt at komme til og fra Havnsø, for eksempel sidst på aftenen.

 

 

 

 

Ældrerådets møde den 24. november 2014:

Formanden fremsender meddelelsen til regionen.

17.    Vurdering af de afholdte café-møder for nye +75 årige

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2010-45583       J.nr.: 27.36.04            Dokumentnr.: 326-2014-351799

 

SAGSFREMSTILLING

Forebyggelses- og genoptræningscentret anmoder om ældrerådets vurdering af

 

·       gode ting ved de netop afholdte café-møder

·       mindre gode ting ved de netop afholdte café-møder.

 

Formanden vil indlede en drøftelse.

 

 

 

 

Ældrerådets møde den 24. november 2014:

Ældrerådet bakker op om fortsat afholdelse af café-møder, gerne spredt lidt mere rundt om i kommunen.

Standene bør ligeledes være mere spredt blandt deltagerne i lokalet.

 

18.    Forretningsgang for behandling af tilsynsrapporter vedrørende plejecentre

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2014-112957     J.nr.: 27.12.16            Dokumentnr.: 326-2014-357401

 

SAGSFREMSTILLING

På dialogmødet 18. august 2014 mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af chefen for visitations- og hjælpemiddelenheden, Lene Merry, områdechef Lone Reuter og ældrerådsformand Anders Villadsen, der fik til opgave at udarbejde forslag til forretningsgang for behandling af tilsynsrapporter vedrørende plejecentrene.

 

Visitations- og Hjælpemiddelenheden sender udkast af 19. november 2014 til forretningsgang ved behandling af tilsynsrapporter på ældreområdet. Udkastet er udarbejdet i samarbejde med ældrerådets formand og sekretær.

 

 

Bilag

 

Forretningsgang ved behandling af tilsynsrapporter på ældreområdet

326-2014-357967

 

 

 

 

Ældrerådets møde den 24. november 2014:

Ældrerådet tiltrådte forslaget.

19.    Danske Ældreråds temadag om kvalitetsstandarder

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2431        J.nr.: 27.69.40            Dokumentnr.: 326-2014-357430

 

SAGSFREMSTILLING

Danske Ældreråd inviterer til temadag tirsdag 3. marts 2015 i Ringsted (heldagsmøde) om kvalitetsstandarder.

Pris 775 kr., tilmelding senest 8. februar 2015.

 

http://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2013/03/Invitation-kvalitetsstandarder-2015.pdf

 

 

 

 

 

Ældrerådets møde den 24. november 2014:

Ditte Schwartzbach deltager i Allerød den 4. marts 2015. Sekretæren tilmelder.

20.    Ældrerådets tilbagemeldinger fra deltagelse i kurser og konferencer

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2431        J.nr.: 27.69.40            Dokumentnr.: 326-2014-351772

 

SAGSFREMSTILLING

John F. Andersen og Harly Pedersen deltog 10. november 2014 i konferencen "Det gode seniorliv i landsbyen". Afholdt på Christiansborg, arrangeret af Landdistrikternes Fællesråd.

Det var alt i alt en meget inspirerende dag, hvor der burde have været mere tid til debat.

Der blev lovet et referat fra dagen og det vil blive videresendt til ældrerådets medlemmer.

 

Birthe Bjerre Henriksen, Karen Støve Pedersen og Anders Villadsen deltog 13. november 2014 i Danske Ældreråds konference om boformer m.m. i Vingstedcentret. Deltagerne orienterer på mødet.

 

 

 

 

Ældrerådets møde den 24. november 2014:

Konferencen i Vingstedcentret var en rigtig god dag, men og her var der for lidt tid til debat. Edens og Generationernes Hus' principper er anbefalingsværdige. 

 

Formanden skriver til Danske Ældreråd og Landdistrikternes Fællesråd med besked om at der manglede evalueringsskema og det bemærkes samtidig at der manglede tid til debat.

21.    Ældrerådets budget 2014, forbrugsoversigt pr. 18. november 2014

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2430        J.nr.: 27.69.40            Dokumentnr.: 326-2014-358245

 

SAGSFREMSTILLING

Sekretariatet fremsender oversigt over forbrug opgjort pr. 18. november 2014:

 

 

Udgiftsart

 

Budget 2014

 

Forbrug

pr. 18.11.2014

 

 

Rest

 

Kørsel

 

        45.000

 

         23.569

 

     21.431

 

Mødeudgifter

 

        35.000

 

           1.424

 

     33.576

 

Kurser, kontingenter,

temadage m.v.

 

 

        75.000

 

                 

         49.757

 

 

     25.302

 

Kontorhold

 

        37.900

 

           5.176

 

     32.724

 

I alt

 

       192.900

 

          79.926

 

   113.033

 

Betaling for traktement ifm afholdte ældrerådsmøder i indeværende år, er endnu ikke bogført, anslået drejer det sig formentlig om ca. 6.000 - 8.000 kr.

 

 

 

 

Ældrerådets møde den 24. november 2014:

Taget til efterretning.

22.    Indkøb af iPads til ældrerådets medlemmer

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2014-129204     J.nr.: 83.01.02            Dokumentnr.: 326-2014-358863

 

SAGSFREMSTILLING

Ældrerådet vedtog 29. september 2014 at ældrerådsmedlem Ditte Schwartzbach skulle udarbejde oplæg omkring eventuel anskaffelse af iPads til ældrerådet.

 

Ditte Schwartzbach og sekretæren har afholdt møde med TDC.

Der redegøres på mødet og priser vil foreligge.

 

 

 

 

Ældrerådets møde den 24. november 2014:

Der indkøbes 12 stk. iPads, 16 GB, Space Grey, 4G udgave med simkort, tastatur og panzerglasbeskyttelse samt keyboard case, pris ialt 51.924 kr.

Ligeledes tilkøbes 4 timers undervisning i brug af iPad, pris 6.000 kr.

 

Udgift i alt 57.974 kr. Beløbet afholdes inden for ældrerådets budget.

Årlig udgift til abonnement (simkort) beløber sig til i alt 3.456 kr. som afholdes inden for ældrerådets budget.

23.    Eventuelt

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2424        J.nr.: 27.69.40            Dokumentnr.: 326-2014-11595

 

 

 

 

 

 

Ældrerådets møde den 24. november 2014:

Bente Jensen melder afbud til prøvesmagning 4. december 2014 hos Madservice - Anders Villadsen delager i stedet for.