1.      Bemærkninger til dagsordenen

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2018-14012       J.nr.: 00.22.02           Dokumentnr.: 326-2018-115790

 

 

 

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 14. maj 2018:

Ingen bemærkninger.

2.      Valg af formand for Integrationsudvalget

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2018-5368        J.nr.: 00.22.04           Dokumentnr.: 326-2018-119806

 

Sagstype

Beslutning.

 

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde den 21. marts 2018 udpeget medlemmer til Integrationsudvalget i Kalundborg Kommune i indeværende valgperiode. Integrationsudvalget skal på dette første møde udpege en formand blandt udvalgets medlemmer.

 

Indstillinger

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at udvalget vælger en formand.

 

Behandling

Integrationsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Integrationsudvalget er et såkaldt § 17, stk. 4 udvalg, hvor Kommunalbestyrelsen selv fastlægger udvalgets sammensætning og dets virksomhed.

 

Kommunalbestyrelsen har på møde den 21. marts 2018 udpeget medlemmer til Integrationsudvalget i Kalundborg Kommune i perioden 2018-2021. Integrationsudvalget skal nu på udvalgets første møde vælge en formand for udvalget.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 14. maj 2018:

Martin Damm blev valgt som formand.

3.      Valg af næstformand for Integrationsudvalget

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2018-5368        J.nr.: 00.22.04           Dokumentnr.: 326-2018-119823

 

Sagstype

Beslutning.

 

Resume og sagens baggrund

Integrationsudvalget skal på dette første møde vælge en næstformand blandt udvalgets medlemmer.

 

Indstillinger

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at udvalget vælger en næstformand.

 

Behandling

Integrationsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Integrationsudvalget er et såkaldt § 17, stk. 4 udvalg, hvor Kommunalbestyrelsen selv fastlægger udvalgets sammensætning og dets virksomhed.

 

Kommunalbestyrelsen har på møde den 21. marts 2018 udpeget medlemmer til Integrationsudvalget i Kalundborg Kommune i perioden 2018-2021. Integrationsudvalget skal nu på udvalgets første møde vælge en næstformand for udvalget.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 14. maj 2018:

Gunver Jensen blev valgt som næstformand.

4.      Orientering om Kalundborg Kommunes Integrationspolitik og Integrationsudvalgets område

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2018-5368        J.nr.: 00.22.04           Dokumentnr.: 326-2018-119834

 

Sagstype

Orientering.

 

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har en Integrationspolitik vedtaget i 2009 og et kommissorium for Integrationsudvalget vedtaget i 2010, som danner rammen for Integrationsudvalgets arbejde.

 

Indstillinger

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Behandling

Integrationsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik fra 2009 beskriver de overordnede visioner for integrationsindsatsen og tiltag på områderne:

 

·         Bosætning og foreningsliv

·         Arbejdsmarkedet

·         Ældre og handicappede

·         Småbørn

·         Skole

 

Integrationsudvalgets opgave er, jf. kommissoriet, med udgangspunkt i den vedtagne Integrationspolitik, at rådgive Kalundborg Kommune som organisation og som virksomhed i spørgsmål vedr. integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk, og at tage initiativer i forhold til kommunens tværgående integrationsindsats. Der ud over har udvalget til opgave én gang årligt at behandle ansøgninger om § 18-midler til frivilligt socialt arbejde på integrationsområdet og at give en indstilling til fordeling af midlerne.

 

Udvalget har i den forgangne valgperiode fulgt det frivillige arbejde på integrationsområdet tæt og på hvert møde haft besøg af en forening, som har orienteret om deres arbejde med at understøtte integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk i lokalsamfundet.

 

Pixiudgave af Kalundborg Kommunes Integrationspolitik og Kommissorium for Integrationsudvalget er vedlagt som bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Bilag

 

Integrationspolitik_pixieudgave

326-2018-119745

Kommissorium for Integrationsudvalget

326-2010-133967

 

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 14. maj 2018:

Orientering taget til efterretning.

Udvalget ønsker at udforme en ny integrationspolitik således, at indsatserne på integrationsområdet er opdateret i forhold til aktuelle udfordringer.

5.      Orientering om Jobcentrets integrationsindsats

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2018-5368        J.nr.: 00.22.04           Dokumentnr.: 326-2018-119843

 

Sagstype

Orientering.

 

Resume og sagens baggrund

Integration på arbejdsmarkedet er et af de områder, der indgår i kommunens Integrationspolitik. På denne baggrund giver Arbejdsmarkedschef Jens Folman på mødet en orientering om Jobcentrets integrationsindsats.

 

Indstillinger

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Behandling

Integrationsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet er et af Jobcentrets centrale indsatsområder og Jobcentret rapporterer løbende om indsatsen til Økonomiudvalget.

 

Med afsæt i officielle nøgletal på området vil arbejdsmarkedschef Jens Folman på mødet orientere om Jobcentrets aktuelle integrationsindsats og resultater på udvalgte områder.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 14. maj 2018:

Orientering taget til efterretning.

6.      Beslutning om indkomne ansøgninger til § 18 restpuljen

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43961       J.nr.: 27.15.12           Dokumentnr.: 326-2018-118726

 

Sagstype

Beslutning.

 

Resume og sagens baggrund

Der er indkommet to ansøgninger til § 18 restpuljen på integrationsområdet. Red Barnet søger om støtte på 5.000 kr. til en familieklub "Velkommen til Danmark", et nyt initiativ.

Kulturel Kvindeforening er en nystiftet foreninger, der vil samle kvinder på tværs af alder og etnicitet. De søger 33.000 kr. til opstart af foreningen og arrangementer i 2018.

§ 18 restpuljen på integrationsområdet i 2018  udgør 80.000 kr.

 

Indstillinger

Direktøren indstiller:

1.    Integrationsudvalget udarbejder en indstilling til fordeling af restpuljen af § 18 midler på integrationsområdet for 2018.

2.    Økonomiudvalget godkender Integrationsudvalgets indstilling til fordeling af restpuljen af § 18 midler på integrationsområdet.

 

Behandling

Integrationsudvalget, Økonomiudvalget.

 

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens § 18, skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Kommunalbestyrelsen vedtog på deres møde d. 26. oktober 2011, at indstillingskompetencen vedr. § 18 ansøgninger til integrationsaktiviteter ligger hos Integrationsudvalget.

 

Integrationsudvalget fordelte på deres møde d. 5. december 2017 § 18 midler for 2018. Restpuljen i 2018 er på 80.000 kr.

 

Der er indkommet to ansøgninger til § 18 restpuljen. Red Barnet søger om 5.000 kr. og Kulturel Kvindeforening søger om 33.000 kr.

 

Udvalget skal beslutte om de vil indstille til, at de indkomne ansøgninger imødekommes. Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde d. 23. oktober 2011, at der løbende kan søges om støtte fra en evt. restpulje samt at Økonomiudvalget har beslutningskompetencen. Integrationsudvalget drøftede på deres møde d. 15. december 2015, at de med restpuljen ønsker at støtte integrationsfremmende tiltag.  

 

Ansøgning fra Red Barnet

Red Barnets Lokalforening i Kalundborg, starter en ny aktivitet op: "Velkommen til Danmark". En familieoplevelsesklub i Kalundborg for flygtningebørn og deres familier. Der tilbydes gode oplevelser i et netværk af lokale familier og frivillige i Red Barnet Kalundborg. Red Barnet ønsker, at styrke den frivillige indsats for de nye flygtningefamilier eller sammenførte familier, der er kommet og kommer til kommunen. Erfaringen viser, at det er afgørende for om

integrationen lykkes, at familierne får et netværk og en god introduktion til livet som familie i Danmark og i lokalsamfundet. Dette vil Red Barnet hjælpe med.

Foreningen søger 5.000 kr. til 5-6 arrangementer i 2018.

 

Red Barnet har modtaget 70.000 kr. i støtte fra § 18 midlerne på integrationsområde i 2018 til Fritidskontoen. Fritidskontoen støtter børn og unge, med for eksempel kontingent til idrætsforeninger, så alle børn har mulighed for at få et aktivt fritidsliv.

 

Ansøgning fra Kulturel Kvindeforening

Kulturel Kvindeforening er en nystiftet forening i Kalundborg. Foreningens formål er, at samle kvinder på tværs af alder og nationalitet. Foreningen ønsker at give kvinderne et netværk, samt via arrangementer vigtige informationer. Foreningen har et tæt samarbejde med Tryghed og Trivsel.

Foreningen søger:

11.500 kr. til opstartshjælp (pc, projektor, flyers, brochurer mv.)

6.000 kr. til 4 x kvindecafé med emnerne: voldsramte kvinder, Bander/SSP/Politi, Integration/jobcenter og oplæg om Tryghed og Trivsel

6.000 kr. til en EID fest. Festen afholdes i samarbejde med Tryghed og Trivsel og foreningen ønsker en fest hvor borgere der er nysgerrige på hvad en EID fest er deltager. De vil lave aktiviteter for børnene mv.

8.000 kr. til førstehjælpskursus og brandkursus

1.500 kr. til Kulturaften med oplæg

 

Integrationsudvalget har tidligere ydet støtte til foreningen Kalundborg internationale Kvindenetværk. Administrationen forventer, at Kalundborg Internationale Kvindenetværk er ved at lukke ned.

 

Ansøgningerne er vedlagt som bilag. Derudover er der vedlagt kriterier for modtagelse af § 18 midler.

 

Såfremt ansøgningerne imødekommes, og der bevilges 5.000 kr. til Red Barnet og 32.000 kr. til Kulturel Kvindeforening, vil § 18 restpuljen på integrationsområdet efterfølgende være 42.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen. En eventuel bevilling tages fra de afsatte § 18 midler til integrationsområdet.         

 

Bilag

 

Ansøgninger Red Barnet og Kulturel kvindeforening

326-2018-121005

Kriterier § 18 puljen

326-2016-174616

Integrationsudvalgets vedtagne kriterier for tildeling af § 18 midler

326-2012-456196

Sagsfremstilling fra Integrationsudvalgets drøftelse af fokusområder for tildeling af § 18 midler

326-2013-361919

 

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 14. maj 2018:

Integrationsudvalget vedtog at indstille at:

 

·         Red Barnet bevilges det ansøgte beløb på 5.000 kr. til det ansøgte formål.

·         Kulturel Kvindeforening bevilges i alt 21.000 kr. til følgende aktiviteter jf. ansøgning:

­    Opstartshjælp: Flyers og brochurer

­    Kvindecafé med relevante foredrag

­    Førstehjælps- og brandkursus

­    Kulturaften rettet mod alle kulturer og nationaliteter

 

Indstillet til bevilling i alt: 26.000 kr. Der resterer herefter 54.000 kr. i restpuljen på integrationsområdet i 2018.

7.      Eventuelt

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2018-14012       J.nr.: 00.22.02           Dokumentnr.: 326-2018-115791

 

 

 

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 14. maj 2018:

Udvalget ønsker følgende emner på dagsordenen på et fremtidigt møde:

·         Temadrøftelse om fastholdelse af unge drenge med anden etnisk baggrund i uddannelse.

·         Nye foreninger, der har modtaget midler inviteres til at orientere om deres arbejde.

·         Muligheden for at deltage i sportsforeninger/sportsaktiviteter, hvor samværet er det primære og konkurrence er sekundært.

·         De nye "sociale rum", hvor de unge mødes.