1.     Bemærkninger til dagsordenen

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2018-14012       J.nr.: 00.22.02           Dokumentnr.: 326-2018-213914

 

 

 

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 27. august 2018:

Ingen bemærkninger.

2.     Orientering fra Red Barnet

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43961       J.nr.: 27.15.12           Dokumentnr.: 326-2018-213887

 

Sagstype

Orientering.

 

Resume og sagens baggrund

Integrationsudvalget har på møde den 14. maj 2018 besluttet, at alle foreninger m.v., der har modtaget § 18-midler til integrationsaktiviteter, skal inviteres til et udvalgsmøde med orientering om deres arbejde således, at der på hvert møde indgår oplæg fra én forening. Red Barnet er inviteret til at deltage på dette møde.

 

Indstillinger

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at orientering fra Red Barnet tages til efterretning.

 

Behandling

Integrationsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Red Barnet har i 2018 modtaget § 18-midler på integrationsområdet. Dels en bevilling på 70.000 kr. til en "Fritidskonto", der støtter børn og unge med f.eks. kontingent til idrætsforeninger og dels 5.000 kr. til opstart af en familieklub "Velkommen til Danmark".

 

Minna Skytte, lokalformand for Red Barnet Kalundborg vil på mødet give en orientering om foreningens arbejde og anvendelsen af § 18-midlerne.

 

Ansøgningerne fra Red Barnet er vedlagt som bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Bilag

 

Tilrettet § 18 ansøgning - ansøgningsbeløb forhøjet

326-2018-213731

Tilrettet § 18 ansøgning - Velkommen til Danmark klubben

326-2018-213765

 

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 27. august 2018:

Godkendt.

3.     Forslag til plan for temadrøftelser i Integrationsudvalget

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2018-25337       J.nr.: 15.40.00           Dokumentnr.: 326-2018-213895

 

Sagstype

Beslutning.

 

Resume og sagens baggrund

Integrationsudvalget har på møde den 14. maj 2018 ønsket, at en række specifikke emner sættes på udvalgets dagsorden på de kommende møder. Administrationen har udarbejdet forslag til en plan for temadrøftelser i Integrationsudvalget, som fremlægges til godkendelse.

 

Indstillinger

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at forslag til plan for temadrøftelser godkendes.

 

Behandling

Integrationsudvalget.

 

Sagsfremstilling

På Integrationsudvalgets konstituerende møde den 14. maj 2018 har udvalget ønsket, at en række specifikke emner sættes på udvalgets dagsorden med henblik på drøftelser. Derudover har Integrationsudvalget ønsket at opdatere Kalundborg Kommunes integrationspolitik.

 

Integrationsudvalget afholder 3 møder årligt, og med det som udgangspunkt foreslår administrationen følgende plan for fremtidige møder/temadrøftelser:

 

·         December 2018: Behandling af udkast til ny integrationspolitik.

·         Marts/april 2019: Temadrøftelse med fokus på fastholdelse af unge drenge med anden etnisk baggrund i uddannelse.

·         August 2019: Temadrøftelse med fokus på muligheder for at deltage i foreninger og aktiviteter, hvor samværet er det primære og konkurrence er sekundært - herunder drøftelse af de nye "sociale rum", hvor de unge færdes.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 27. august 2018:

Godkendt med den bemærkning, at input til politikken kan sendes til administrationen. På næste møde drøftes temamødet i marts/april 2019.

4.     Eventuelt

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2018-14012       J.nr.: 00.22.02           Dokumentnr.: 326-2018-213915

 

 

 

 

 

 

Integrationsudvalgets møde den 27. august 2018:

Intet.