1.     Bemærkninger til dagsordenen

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41831       J.nr.: 00.01.10           Dokumentnr.: 326-2019-276224

 

 

 

 

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 9. november 2020:

-

2.     Budgetopfølgning 30. september 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2020-872          J.nr.: 00.30.00           Dokumentnr.: 326-2020-303856

 

Sagstype

Orientering.

 

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 8,8 mio. kr. (pr. 31. august 2020 et merforbrug på 10,2 mio. kr.)

 

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til konsulentstøtte og controlling.

 

På grund af situationen med Corona/Covid-19 er der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

 

Sundhed og Myndighed

Der forventes et merforbrug på 12,2 mio. kr. (pr. 31. august 2020 et merforbrug på 13,2 mio. kr.) Merforbruget skyldes faldende indtægter og øgede udgifter til mellemkommunale refusioner, særligt dyre enkeltsager, øgede udgifter til fritvalgsområdet, samt særlige udgifter i forbindelse med Covid-19. Dette modsvares delvist af mindreforbrug på hjælpemidler, igangsatte projekter finansieret af puljemidler, samt kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet. Forskellen fra sidste måned skyldes, at der forventes færre udgifter end ved sidste opfølgning til hjælpemidler samt vederlagsfri fysioterapi.

 

Sundhed og myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

 

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 17,0 mio. kr. i 2020. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et merforbrug på 7,0 mio. kr.

 

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service. I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Ældre- og Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på 24,9 mio. kr. (pr. 31. august 2020 et merforbrug på 26,4 mio. kr.)

 

Udvalgets anlæg

På Ældre- og Sundhedsudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 11,2 mio. kr. På udvalgets område forventes overført og forbrugt 10,9 mio. kr. de kommende år.

 

Mindreforbruget på 10,9 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet merforbrug for Ældre- og Sundhedsudvalgets område på 8,8 mio. kr. (pr. 31. august 2020 et merforbrug på 10,2 mio. kr.)

 

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et merforbrug på 24,9 mio. kr. (pr. 31. august 2020 et merforbrug på 26,4 mio. kr.)

 

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 11,2 mio. kr. på udvalgets område. På udvalgets område forventes overført og forbrugt 10,9 mio. kr. de kommende år.

 

 

 

Bilag

 

Månedsrapport Pr. 30. september 2020 Ældre og Sundhedsudvalget

326-2020-305897

 

 

 

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 9. november 2020:

Godkendt.

3.     Orientering - Disponering af puljemidler

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2020-72750       J.nr.: 29.09.00           Dokumentnr.: 326-2020-297905

 

Sagstype

Orientering

 

Resume og sagens baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget råder over pulje til nye tiltag inden for forebyggelse og sundhedsfremme. Udvalget skal i en anden sag på dette møde træffe beslutning om bevilling af midler fra puljen til projektet Bevæg dig for livet. I denne sag orienteres udvalget derfor om samlet status på økonomi og projekter for puljen.

 

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget

 

Sagsfremstilling

Udvalget råder over en pulje til nye tiltag inden for forebyggelse og sundhedsfremme på ældre- og sundhedsområdet.

 

Økonomi:

Puljen er på ca. 685.000 kr. årligt.

I 2020 er beløbet forhøjet med overførte midler fra 2019, og budgettet i 2020 er på i alt 1.213.500 kr.

 

Igangværende projekter, 2020:

Budget

   Morgenmadspatruljen

402.400

   Madværksted

29.100

   ABC Mental Sundhed

145.900

I alt

577.400

 

Af puljens midler er der yderligere afholdt udgifter til indgåelse af medlemskab i SundByNetværket, og der er herefter ca. 595.000 kr. til disposition i 2020 til konkrete projekter.

 

En række aktiviteter er udskudt pga. Coronasituationen, og administrationen vurderer derfor, at nye tiltag tidligst kan iværksættes efter årsskiftet.

 

Nye projekter:

Administrationen foreslår de projekter, der fremgår af skemaet nedenfor. Forslaget forudsætter, at mindreforbrug fra 2020 overføres til 2021.

 

Projektet Bevæg dig for livet fremlægges i anden sag på dette møde. De øvrige projekter fremlægges til udvalgets godkendelse på kommende møder.

 


 

Administrationens forslag til nye projekter:

 

 

2021

2022

Budget

 

1.280.000*

685.000

Bevæg dig for livet

I samarbejde med Kultur og Fritid samt Børn og Familie

Projektperiode: 2021-2025

Projektet forelægges til beslutning i separat sag på dette møde

300.000

300.000

Ældrekultur

I samarbejde med Kultur og Fritid arbejdes der på at udvikle et kulturklippekort for ældre.

Projektet forventes forelagt til beslutning på mødet i december.

200.000

200.000

Nye projekter.

Konkrete indsatser forventes forelagt for udvalget primo 2021.

 

Morgenmadspatruljen – finansiering af fondsmoms?

 

Evt. forstærket tobaksindsats

 

Forstærket indsats for at få flere børn og unge til at deltage i aktive fællesskaber?

 

150.000

 

300.000

 

 

250.000

 

Til rest i puljen

 

80.000

185.000

*2021: Inkl. mindreforbrug i 2020, under forudsætning af, at midlerne overføres til 2021.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

 

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 9. november 2020:

Godkendt.

4.     Beslutning om Kalundborg Kommune som Bevæg Dig For Livet - Visionskommune

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2017-14777       J.nr.: 18.20.00           Dokumentnr.: 326-2020-311261

 

Sagstype

Beslutning

 

Resume og sagens baggrund

På baggrund af hensigtserklæring H13 i budgetaftalen for 2021, skal Børn- og Familieudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget tage beslutning om at indstille til DGI Midt- og Vestsjælland, at Kalundborg Kommune ønsker at påbegynde beslutnings- og aftaleprocessen om at blive Bevæg Dig For Livet - Visionskommune i samarbejde med DGI og DIF, herunder afsætte økonomi i de enkelte udvalg til Visionsaftalen.

 

Indstillinger

Direktøren indstiller at Kalundborg Kommune meddeler DGI og DIF at vi er sindet at indgå en Bevæg Dig For Livet – Visionsaftale og at finansiering af aftalen sker med en ligelig fordeling mellem udvalgene således:

Børne- og Familieudvalget: 300.00 kr. årligt

Ældre og Sundhedsudvalget: 300.000. kr. årligt

Folkeoplysningsudvalget/Kultur- og Fritidsudvalget: 300.000 kr. årligt

 

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget

 

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2021 blev det med hensigtserklæring H13 ”Bevægelse for livet” aftalt at Visionsaftale projektet skal finansieres i fællesskab af Børn- og Familieudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, samt Folkeoplysningsudvalget.

 

Baggrund

I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalgets arbejde med en strategi for Idræts- og fritidsområdet i Kalundborg Kommune besluttede Kultur- og Fritidsudvalget 4. februar 2020 at undersøge mulighederne for et samarbejde med Danmarks Gymnastik og Idrætsforening (DGI) og Dansk Idræts Forbund (DIF) om at blive Bevæg Dig For Livet - Visionskommune.

 

Visionsaftalens overordnede formål er at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målet.

At Kalundborg bliver en visionskommune, vil betyde, at vi gør en særlig indsats i samarbejde med DGI/DIF for at opnå målet, idet det er særligt relevant for os, at vores borgere bliver mere fysisk aktive.

 

Visionsaftalen – en samlende og fælles indsats

En Visionsaftale ville kunne give såvel kommune, institutioner, foreningerne, erhvervsliv og borgere et stærkt afsæt for at bidrage i en samlet fælles indsats på tværs af eksisterende sundheds-, trivsels- og bevægelsesindsatser. Konkret handler dette om at anvende fysisk aktivitet, bevægelse og deltagelse i sociale fællesskaber som tilgang til den kommunale opgaveløsning. Dette ved, at der i Visionsaftalen defineres konkrete indsatser, hvor bevægelse og idræt bidrager til at:

1.    At løfte kvalitet og effekt af eksisterende kommunale indsatser

2.    At bygge bro imellem eksisterende opgaver, institutioner og organisationer og foreningsliv.

 

 

 

To konkrete eksempler på indsatser i andre Bevæg dig for livet - aftaler:

·         7 foreninger samarbejder i Ikast-Brande med det kommunale sundhedscenter om brobygning, så foreningerne er klar til at overtage de borgere, der har været i et forløb hos kommunen.

·         Med baggrund i at andelen af seniorer, der dyrker idræt og bevægelse på Frederiksberg, er mindre end i sammenlignelige kommuner, har Frederiksberg Kommune i samarbejde med Frederiksberg Idrætsunion oprettet en ny oprettet en ny senioridrætsforening, som på 1 år har fået mere end 120 medlemmer.

 

Overordnet vil visionsaftalen både kunne samle mange indsatser under én fælles, men desuden vil aftalen både i mål og handlinger, naturligt kunne understøtte Kalundborg Kommunes samlede vision ved at aftalen bl.a. målrettes direkte på at;

      Skabe trygge, sunde rammer for den enkelte og fællesskabet

      Udvikle stærke børnefællesskaber

      Styrke borgernes fysiske, mentale og sociale trivsel

      Mindske uligheden i sundhed med fokus på forebyggelse

      Bidrage til mindskelsen af ensomhed

      Bidrage til færre sundhedsudgifter.

 

Aftaleform og proces

Visionsaftalen og partnerskabet mellem Kalundborg Kommune, DGI og DIF bygger på en 5-årig aftaleperiode. Visionsaftalen baseres på årlige handleplaner som forelægges en politisk og administrativ styregruppe. Her vil indsatser, målsætninger og handlinger godkendes, samt fastlægges rammevilkår, ressource og økonomi for de enkelte indsatser.

 

DGI/DIF bidrager også økonomisk til aftalen samt undersøgelse og analyse af borgernes bevægelsesvaner, benchmarking med andre kommuner, sparring og vidensdeling mv.

 

Hvis indstillingen følges i alle udvalg, vil administrationen endeligt tilkendegive overfor DGI Midt- og Vestsjælland, at Kalundborg Kommune ønsker indstilling til at blive Bevæg Dig For Livet - Visionskommune overfor den fælles visionsgruppe for DIF og DGI. Dermed vil den politiske og administrative proces om udarbejdelse af Visionsaftalen påbegyndes hurtigst muligt i fællesskab med DIF og DGI.

 

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske forudsætningerne for realisering af Visionsaftalen er:

1.    Der ansættes en projektleder i de 5 år aftalen løber, med ansvar for de indsatser som aftalen beror på (ca. 600.000 kr. årligt)

2.    Der afsættes et aktivitetsbudget til at sikre at konkrete indsatser kan igangsættes som supplement til allerede kendte aktiviteter (ca. 400.000 kr. årligt)

 

Der indstilles følgende finansieringsforslag:

 

2021

2022

2023

2024

2025

Budget

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

KFU/FOU

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

BFU

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

ÆSU

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

DIF/DGI

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. november 2020:

Godkendt. Sylvester Agbedoglo stemte imod med bemærkninger om, at idrætsstrategien først skal færdiggøres sammen med brugerne inden samspillet med DGI/ DIF igangsættes.

Børn- og Familieudvalgets møde den 4. november 2020:

Børn- og Familieudvalget godkender indstillingen med 300.000 kr. årligt.

 

Bilag

 

Visionskommuner Beskrivelse 181105

326-2019-332084

 

 

 

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 9. november 2020:

Godkendt.

Udvalget vil følge projektet tæt, særlig med fokus på at projektet bliver bredt ud i hele kommunen.

5.     Beslutning - Ansøgning til Pulje til bedre bemanding i ældreplejen 2021

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2020-72235       J.nr.: 00.01.00           Dokumentnr.: 326-2020-293991

 

Sagstype

Beslutning

 

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune kan igen i 2021 søge ca. 5 mio. kr. af Puljen til Bedre bemanding i Ældreplejen hos Sundheds- og Ældreministeriet. Her fremlægges forslag til ansøgning og disponering af midlerne for 2021 med fokus på fortsættelse af de iværksatte initiativer på området.

 

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1.    Forslaget til ansøgning og disponering af midlerne til bedre bemanding i ældreplejen 2021 godkendes.

2.    Forslaget sendes i høring hos Ældrerådet.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet, Ældre- og Sundhedsudvalget.

 

Sagsfremstilling

I 2021 kan Kalundborg Kommune, i lighed med tidligere år, søge Ældre- og Sundhedsministeriets ”Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger”.

 

Deadline for ansøgning er 15. november. Ansøgningen kan indsendes med forbehold for politisk godkendelse, så udvalget kan træffe endelig beslutning på mødet i december, efter høring i Ældrerådet.

 

Administrationen har udarbejdet forslag til ansøgning. Der er ikke foretaget større ændringer fra ansøgning om midler de foregående år, da der er fokus på at sikre kontinuitet af de iværksatte indsatser. Forslaget er vedhæftet.

 

Administrationen foreslår, at de ca. 5 mio. kr. fordeles med ca. 3 mio. kr. til bedre bemanding på fritvalgsområdet til praktisk bistand i borgernes hjem og ca. 2 mio. kr. til bedre bemanding på plejehjemmene/plejecentrene, herunder de midlertidige pladser. Herudover afsættes et mindre beløb til revisionsudgift i forbindelse med afsluttende regnskab til ministeriet.

 

Bedre bemanding i hjemmeplejen

Midlerne til bedre bemanding i hjemmeplejen skal bruges til hyppigere rengøring til de borgere, der er bevilget hjælp til dette i Kalundborg Kommune. Der bevilges fortsat rengøring min. tre gange over en periode på fire uger mod tidligere to gange over fire uger.

Rengøringen foretages af de kommunale leverandører samt af de syv private leverandører, der alle har ansat yderligere medarbejdere og/eller opjusteret eksisterende medarbejderes arbejdstid for at kunne løse opgaven.

 

I 2020 har Kalundborg Kommune fået 3.121.000 kr. i tilskud til rengøring fra puljen. Forbruget estimeres til ca. 3,7 mio. kr., og der forventes således et merforbrug på området på ca. 600.000 kr. Merforbruget indgår i samlet merforbrug på visiterede ydelser. I 2021 forventes tilsvarende merforbrug på området, der forventes dækket af forhøjet budget til demografipuljen.

 

Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

Midlerne til bedre bemanding på plejehjem og plejecentre vil primært være ift. øget bemanding på de midlertidige pladser og på plejecentre. I takt med, at der i stigende grad kommer borgere med komplekse behov i den kommunale ældrepleje vil en øget bemanding på de midlertidige pladser og på plejecentre sikre en højere livskvalitet hos borgerne og sikre bedre sammenhæng i plejen.

 

Økonomiske konsekvenser

Kalundborg Kommune kan søge om i alt 5.124.000 kr.

 

Bilag

 

Bilag 1. Redegørelsesskema vedr. anvendelsen af midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen 2021

326-2020-293730

 

 

 

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 9. november 2020:

Sendes til høring i Ældrerådet.

6.     Beslutning - Kvalitetsstandard 2021 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning mm. efter Serviceloven

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2018-30180       J.nr.: 27.36.00           Dokumentnr.: 326-2020-315470

 

Sagstype

Beslutning.

 

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal årligt godkende kvalitetsstandarder, som beskriver serviceniveauet for indsatser på Servicelovens område, såsom pleje, praktisk hjælp, træning mm.

Kvalitetsstandarderne formidler de politiske beslutninger om mål og prioritering i forbindelse med opgaveløsningen i forhold til målgruppen.

 

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

·         kvalitetsstandard for 2021 godkendes.

·         Kvalitetsstandard for 2021 sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal årligt godkende kvalitetsstandarder for ydelser bevilliget efter Ser-viceloven, herunder pleje, praktisk hjælp, træning etc.

Kvalitetsstandarderne formidler de politiske beslutninger om mål og prioritering og fastsætter serviceniveauet for den konkrete hjælp.

 

Kvalitetsstandarderne benyttes som oplysning til borgerne om, hvilke muligheder de har for hjælp og støtte. Dette skaber gennemsigtighed, hvilket giver mulighed for dialog og forventningsafstemning, samt styrker borgernes retssikkerhed.

 

Kvalitetsstandarderne benyttes også som et ledelsesredskab til opfølgning på sammenhæng mellem de mål, som politikerne fastsætter, de konkrete afgørelser der træffes i forhold til den enkelte borger samt de ydelser, der faktisk leveres i borgerens hjem.

 

I det daglige arbejde bruges kvalitetsstandarderne som ramme for tildeling af ydelser og levering af hjælp samt opfølgning og tilsyn med hjælpen.

I de enkelte kvalitetsstandarder er det synliggjort, hvad borgeren kan forvente i forhold de konkrete indsatser, men også ud fra hvilke kriterier borgeren kan bevilliges hjælp, samt hvilke krav der stilles til borgeren.

 

Kvalitetsstandarderne indgår som en del af den kontrakt, der indgås med de enkelte leverandører af hjælpen (kommunale som private), blandt andet for at sikre et ensartet serviceniveau til borgerne uanset bopæl og valg af leverandør.

 

Kvalitetsstandarderne for 2021 er gennemgået og vurderet for, om de favner den lovgivningsmæssige udviklingen, der er på området, og generelle udvikling, der er i samfundet som f.eks. teknologisk udvikling.

 

På den baggrund er der ud over få redaktionelle rettelser vedrørende f.eks. klagemuligheder følgende ændringer fra kvalitetsstandarden for 2020:

 

Kvalitetsstandard for rengøring – under pkt. 2, 3, 4 og 5: Beskrivelsen af rengøringen er præciseret ift. Ankestyrelsens anvendelse af begreber som f.eks. ”at indsatsen dækker den nødvendige rengøring i hjemmet”. Ændringen har ikke nogen betydning for kommunens serviceniveau overfor borgerne.

 

Kvalitetsstandard for indkøb – under pkt. 4: Der er udarbejdet en tilføjelse til standarden af, hvilke borgere, der kan få betalt vareudbringning. Ifølge standarden er ”borgerne kun berettiget til betalt vareudbringning så længe, der er behov for støtte til at bestille varerne”. Ændringen har ikke nogen betydning for kommunens serviceniveau overfor borgerne.

 

Kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg – under pkt. 8: Der er tilføjet, ”at borgerne modtager en skriftlig invitation med fastsat dato og tidsrum, hvor en medarbejder vil kontakte borgeren telefonisk og gennemføre en samtale, der afdækker borgerens behov” og ”at aftale en ny samtale om et år”. Den telefoniske kontaktform blev indført i forbindelse med afprøvning af virtuelle mødeformer under coronaen i foråret. Det er Forebyggelse og Genoptrænings vurdering, at denne kontaktform betyder, at de får kontakt til flere ældre i målgruppen.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Bilag

 

Kvalitetsstandarder 2021 udkast

326-2020-315469

 

 

 

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 9. november 2020:

Sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

7.     Orientering - Ansøgning om puljemidler - Rehabiliteringsprojekt §83

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2020-75398       J.nr.: 29.00.00           Dokumentnr.: 326-2020-315427

 

Sagstype

Orientering.

 

Resume og sagens baggrund

Som en udløber af budgetaftalen 2020 pkt. U19 har Kalundborg Kommune ansøgt puljemidler til styrkelse af omsorg og nærvær i ældreplejen, fordi vi ser potentialer i bl.a. rehabiliteringsindsatsen. Formålet med projektet er at forbedre livskvaliteten for de ældre i Kalundborg Kommune. Der er identificeret en række arbejdsområder og -processer, som vi vil styrke og udvikle, samt afprøve nye og innovative veje. Kalundborg Kommune har ansøgt om 13,2 mio. kr.

 

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

 

Sagsfremstilling

I budgetprocessen for 2020 pegede KLK på det særlige forhold, at borgere i Kalundborg debuterer tidligere som hjemmehjælpsmodtagere i forhold til gennemsnittet i andre kommuner. Tilgangen hertil var, at en styrkelse af den rehabiliterende indsats bl.a. hos gruppen af yngre modtagere af hjemmehjælp vil kunne udskyde tidspunktet for, hvornår borgeren debuterer som hjemmehjælpsmodtager.

 

På den baggrund er der arbejdet med opgaven, som nu har udmøntet sig i en ansøgning til ministeriets pulje til styrkelse af omsorg og nærvær i ældreplejen.

 

Formålet med ansøgningspuljen er at udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen. Som en integreret del af projekterne, skal der ses på veje til at reducere unødvendige dokumentationskrav, som kan frigive mere tid til den enkelte ældre. Projekter skal tage afsæt i ét eller flere af de syv temaer i kommunernes værdighedspolitikker (Livskvalitet; selvbestemmelse; kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen; mad og ernæring; pårørende; en værdig død; bekæmpelse af ensomhed.).

 

Det grundlæggende fundament for projektet er en styrkelse af rehabiliteringsindsatsen (tidlig indsats), fokusere på nødvendig og tilstrækkelig dokumentation, styrke planlægningen af besøg i hjemmene med henblik på at øge kontinuiteten i forhold til antal medarbejdere der kommer hos hjemmehjælpsmodtageren, samt styrke involveringen af borgeren og dennes pårørende i de indsatser, som derved kan være med til at øge livskvaliteten for de berørte borgere i Kalundborg Kommune.

 

Projektets målgruppe er borgere i eget hjem, som allerede modtager mange kompenserende ydelser, borgere som vi kan se, vi med fordel kan tilbyde andre rehabiliterende ydelser, og nye borgere med behov for kompenserende ydelser, og hvor målet for alle er, at de skal kunne klare sig selv længst muligt.

 

Metodisk angribes projektet via samskabende processer og ændringer skal ske sammen med de involverede parter i hverdagen og ude i praksis. Menneskesynet er holistisk, og alle faggrupper som er i kontakt med borgeren, bliver en større eller mindre del af projektet.

 

Tidsplan:

Dec 2020: Inddragelse og ejerskab hos borgere, pårørende, ledere og medarbejdere

Jan 2021: Udarbejdelse af forløb for hver enhed

Jan 2021: Kick-in for henholdsvis ledere, nøglepersoner og medarbejdere

Jan.-dec 2021: Træning i de enkelte enheder med konkrete borgerforløb og med tre læringsworkshops for henholdsvis ledere, nøglemedarbejdere og medarbejdere fordelt jævnt over de 12 måneder.

Dec 2021: Evaluering samt fokusområder for 2022 for hver enhed.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Kalundborg Kommune har ansøgt om 13,2 mio. kr. til gennemførelse af projektet fra puljemidlerne.

 

Ansøgningspuljen er en udmøntning af finanslovsinitiativet om omsorg og nærvær i ældreplejen fra finanslovsaftalen for 2020, jf. side 9 i aftaleteksten. Her blev aftaleparterne enige om at tilføre 125 mio. kr. årligt fra 2020 til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. I 2020 og 2021 udmøntes 122,5 mio. kr. årligt som en ansøgningspulje. De i alt 245 mio. kr. tildeles i én ansøgningsrunde og kan bruges i 2020 og 2021.

 

Ansøgningsfristen er rykket fra maj til oktober med baggrund i corona-situationen. Der forventes svar på ansøgningen inden udgangen af november.

 

 

 

 

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 9. november 2020:

Godkendt.

8.     Meddelelser

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42155       J.nr.: 00.01.10           Dokumentnr.: 326-2019-276241

 

·         Der har været foretaget uanmeldt tilsyn på hhv. Enggården Ældrecenter i september 2020 og på Raklev Plejecenter, Rørmosecenteret, Plejecenter Loch Ness og Høng Ældrecenter i oktober 2020. Tilsynsrapporter vedlægges.

·         Undersøgelse – Frit Valg

 

Bilag

 

Tilsynsrapport Enggården Ældrecenter 2020

326-2020-313577

Tilsynsrapport Raklev Plejecenter 2020

326-2020-313576

Tilsynsrapport Rørmosecentret 2020

326-2020-313574

Tilsynsrapport Plejecenter Loch Ness 2020

326-2020-317318

Tilsynsrapport Høng Ældrecenter 2020

326-2020-317319

 

 

 

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 9. november 2020:

Evt. regionale tiltag omkring Sundheds- og Akuthuset blev drøftet.

9.     Underskriftsark

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10847       J.nr.: 00.01.00           Dokumentnr.: 326-2020-138376

 

 

 

 

 

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 9. november 2020:

-