1.     Bemærkninger til dagsordenen

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41831       J.nr.: 00.01.10           Dokumentnr.: 326-2019-276226

 

·         Frivilligkonsulent, Britt Skytte Nielsen deltager i punkt 2. og 3.

·         Faglig koordinator, Stine Veisegaard deltager i punkt 2.

·         Teamleder for hjælpemiddelenheden, Marianne Witthøft deltager i punkt. vedr. meddelelser.

 

 

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. december 2020:

-

2.     Beslutning - Kulturpakker for ældre

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2020-78618       J.nr.: 29.00.00           Dokumentnr.: 326-2020-334188

 

Sagstype

Beslutning.

 

Resume og sagens baggrund

Det er et politisk ønske, at der sættes fokus på ældrekultur i 2021 og 2022.
Til dette er der afsat 200.000 kr./år til afvikling af kulturelle arrangementer.

Kalundborg Kommune er kendt for Kulturpakker for børn og unge. Det foreslås, at der udbydes Kulturpakker for ældre, hvor interessegrupper og foreninger, der har seniorer som målgruppe, kan søge om at få en gratis kulturpakke.

 

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

·         forslaget til kulturpakker for ældre godkendes.

·         kulturpakkerne for ældre finansieres af puljen inden for forebyggelse og sundhedsfremme på ældre- og sundhedsområdet. Projektet fastsættes til gennemførelse i 2021 og 2022

·         forslaget sendes til høring i Ældrerådet og Frivilligrådet

 

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet, Frivilligrådet, Ældre- og Sundhedsudvalget.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af det afsatte beløb på 200.000 kr. årligt til fremme af Ældrekultur i Kalundborg Kommune fremsættes et program for afvikling af Kulturpakker for Ældre. Frivillige foreninger med seniorer som primær målgruppe kan søge om at få Kulturpakken ud til deres lokalområde. De udvalgte foreninger får det lokale ansvar for at afvikle Kulturpakken og det tilstræbes, at der sker en geografisk fordeling af arrangementerne.

 

Den samlede kulturpakke består af et program, der løber over fire aftenener i løbet af 2021 og fire aftener i 2022. Programmets indhold er et teaterstykke, et foredrag, et musikalsk indslag samt et underholdende indslag eller debat. Den frivillige forening står for det praktiske, mens ”prisen” for at deltage som publikum er, at man følges med en man endnu ikke kender så godt (fx en nabo/bekendt), så nye relationer og fællesskaber kan etableres med kulturen som omdrejningspunkt – også i en corona-tid. Ældrerådet og Frivilligrådet tages med som sparringspartner, inden indholdet af Kulturpakker for ældre endeligt sammensættes.

 

Målet med at udbyde Kulturpakker for ældre er at tilbyde aktiviteter og oplevelser, som kan forbedre livskvaliteten hos den ældre del af befolkningen i Kalundborg Kommune. Der er særlig fokus på borgere, der ikke i forvejen er en del af et fællesskab eller forening, og derfor er i risiko for at opleve sig isoleret eller ensomme. Ved at opfordre kommunens frivillige foreninger til at søge og stå for afvikling af Kulturpakkerne, er visionen, at der skabes grobund for aktivt engagement og ejerskab af projektet. Ligeledes er det en vision, at nye relationer kan opstå, når publikum opfordres eksplicit til at slå følgeskab med en ”ukendt” eller ny ven. Samskabelse og inddragelse er derfor de bærende elementer i Kulturpakker for ældre.

 

Projektgruppen består af bibliotekets koordinator, frivillighedskonsulenten og trivselskonsulenten, og er således et samarbejde mellem Kultur & Fritid og Sundhed & Udvikling.

 

Økonomiske konsekvenser

Kulturpakker:  180.000 kr.
PR: 20.000 kr.
Personaltimer: 0 kr.

Lokaleleje: 0 kr. når kommunens lokaler benyttes. Såfremt der ikke kan anvendes kommunale lokaler, tages finansieringen af den samlede projektsum.

 

Bilag

 

oplæg ældrekultur_nov_2020_færdig

326-2020-334185

 

 

 

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. december 2020:

Godkendt og sendes i høring i Ældrerådet og Frivilligrådet.

3.     Beslutning om fordeling af puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet 2021

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2020-78347       J.nr.: 27.15.12           Dokumentnr.: 326-2020-332198

 

Sagstype

Beslutning.

 

Resume og sagens baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget fordeler en gang årligt midler til frivillige aktiviteter på ældreområdet. I år er der 15 ansøgninger til puljen. Derudover er 2 foreninger overført fra § 18 ansøgninger. Der er ansøgt for i alt 439.990 kr. eksklusive drift af de frivillige aktivitetscentre, som fra og med januar 2020 permanent indgår i budgettet.

Der er i alt 421.140 kr. inklusive overførsel af ubrugte og tilbageførte midler fra 2020.

 

Indstillinger

Chef for Sundhed og Myndighed indstiller, at midlerne til frivillige aktiviteter på ældreområdet 2021 fordeles.

 

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen 2013-2016 blev der afsat en pulje på ca. 600.000 kr. årligt til frivillige indsatser på ældreområdet. Af hensigtserklæringen fremgår det, at der ønskes en intensiveret indsats for at støtte og udvikle samarbejdet med ældreorganisationerne. I forbindelse med budgetaftalen 2014-2017 blev puljen gjort permanent. Ældre- og Sundhedsudvalget fordeler puljen. I budgetaftalen 2019-2022 blev puljen forhøjet med 100.000 kr. I januar 2020 blev det besluttet, at driftsmidler på 394.000 kr. permanent fraskrives puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet.

 

Der er afsat 363.100 kr. i 2021 til puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet. Derudover er der 58.040 kr. i ubrugte og tilbageførte midler i 2020.

 

Kriterier for puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet

Ældre- og Sundhedsudvalget vedtog på deres møde den 7. maj 2018, nedenstående kriterier for puljen:

 

Puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet kan søges til frivillige aktiviteter på ældreområdet der understøtter et godt og værdigt ældreliv. Puljen anvendes, som udgangspunkt, til aktiviteter, der falder indenfor et eller flere af følgende kriterier:

 

·         Nye projekter og initiativer til gavn for ældre i Kalundborg Kommune. Der er mulighed for at søge midler flere år i træk, hvis der er tale om større initiativer/projekter (indtil initiativet er forankret).

·         Aktiviteter der går på tværs af flere foreninger.

·         Aktiviteter, der er åbne for andre end foreningens medlemmer.

·         Tilskud til husleje. Der henvises som udgangspunkt til kommunens eksisterende lokaler. Hvis det ikke er muligt at benytte kommunale lokaler, kan der gives tilskud til husleje.

·         Der ydes ikke tilskud til arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil, herunder andespil, banko og lignende, hvori der indgår økonomisk gevinst for foreningen.

·         Der gives som udgangspunkt ikke midler til deltageres transport til arrangementer/aktiviteter med mindre transporten omfatter særligt sårbare ældre.

 

Der kan som udgangspunkt ikke søges midler til lønninger og derudover skal der være brugerbetaling for aktiviteter og arrangementer.

Indkomne ansøgninger

Der er 15 ansøgninger til puljen. Der er ansøgt for i alt 439.990 kr. inkl. tilskud til Sommeraktiviteter for seniorer og ekskl. drift af de frivillige aktivitetscentre. Der er indkommet ansøgninger fra følgende foreninger:

Aktive pensionister i Gørlev

Centerforeningen ved Rørmosecentret

Cykling uden alder

Føllenslev-Særslev pensionistforening

Hjælpetjenesten

Kalundborg afdeling af Lungeforeningen

RøsNetVærk

Kalundborg senior- og pensionistforening

Vestsjællands Seniorbal Forening

Ældresagen, Gørlev

Ældre i bevægelse i Svallerup

Kalundborg Localmotion

Foreningen 2020

Det maritime værksted

Menighedsplejen i Kalundborg

 

Oversigt over indkomne ansøgninger er vedlagt som bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Bevillinger tages fra de afsatte midler.

 

Bilag

 

Indkomne ansøgninger til puljen til frivillige aktiviteter på ældreområdet 2021

326-2020-334778

 

 

 

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. december 2020:

Ansøgningerne gennemgået og bevillinger godkendt således:

22.140 kr. til Aktive pensionister i Gørlev

32.000 kr. til Centerforeningen for Rørmosecenteret

36.000 kr. til Cykling uden alder

39.000 kr. til Følleslev-Særslev Pensionistforening

8.000 kr. til Sommerferieaktiviteter for pensionister

10.400 kr. til RøsNetVærk

11.500 kr. til Kalundborg Senior- og Pensionitforening

6.900 kr. til Vestsjællands Seniorbal Forening

40.000 kr. til Ældresagen i Gørlev

20.500 kr. til Ældre i bevægelse i Svallerup

20.000 kr. til Kalundborg Locamotion

3.600 kr. til Mad for mænd

 

Endvidere besluttet, at udvalget efter 1. kvartal 2021 får en status på anvendelsen af overførte midler fra 2020.

4.     Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2020-872          J.nr.: 00.30.00           Dokumentnr.: 326-2020-328662

 

Sagstype

Orientering.

 

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 7,8 mio. kr. (pr. 30. september 2020 et merforbrug på 8,8 mio. kr.)

 

Tillægsbevillinger besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020 indgår ikke i denne budgetopfølgning

 

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til konsulentstøtte og controlling.

 

På grund af situationen med Corona/Covid-19 er der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

 

Sundhed og Myndighed

Der forventes et merforbrug på 11,1 mio. kr. (pr. 30. september 2020 et merforbrug på 12,2 mio. kr.) Merforbruget skyldes faldende indtægter og øgede udgifter til mellemkommunale refusioner, særligt dyre enkeltsager, øgede udgifter til fritvalgsområdet, samt særlige udgifter i forbindelse med Covid-19. Dette modsvares delvist af mindreforbrug på hjælpemidler, igangsatte projekter finansieret af puljemidler, samt kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet. Forskellen fra sidste måned skyldes, at der forventes færre udgifter til vedlagsfri fysioterapi, ophold på hospice samt mindreforbrug ift. puljemidler, hvor aktiviteter er udskudt som følge af Covid-19.

 

Sundhed og myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2020 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

 

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 16,7 mio. kr. i 2020. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et merforbrug på 6,7 mio. kr.

 

 

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service. I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Ældre- og Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på 23,9 mio. kr. (pr. 30. september 2020 et merforbrug på 24,9 mio. kr.)

 

Udvalgets anlæg

På Ældre- og Sundhedsudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 11,4 mio. kr. På udvalgets område forventes overført og forbrugt 11,1 mio. kr. de kommende år.

 

Mindreforbruget på 11,4 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet merforbrug for Ældre- og Sundhedsudvalgets område på 7,8 mio. kr. (pr. 30. september 2020 et merforbrug på 8,8 mio. kr.)

 

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et merforbrug på 23,9 mio. kr. (pr. 30. september 2020 et merforbrug på 24,9 mio. kr.)

 

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2020 på 11,4 mio. kr. på udvalgets område. På udvalgets område forventes overført og forbrugt 11,1 mio. kr. de kommende år.

 

 

 

Bilag

 

Månedsrapport pr. 31. oktober 2020 - Ældre og Sundhedsudvalget

326-2020-334941

 

 

 

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. december 2020:

Godkendt.

5.     Beslutning - Kvalitetsstandard 2021 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt træning mm. efter Serviceloven

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2018-30180       J.nr.: 27.36.00           Dokumentnr.: 326-2020-335064

 

Sagstype

Beslutning.

 

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen skal årligt godkende kvalitetsstandarder, som beskriver serviceniveauet for indsatser på Servicelovens område, såsom pleje, praktisk hjælp, træning mm.

Kvalitetsstandarderne formidler de politiske beslutninger om mål og prioritering i forbindelse med opgaveløsningen i forhold til målgruppen.

 

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

·         kvalitetsstandard for 2021 godkendes.

·         Kvalitetsstandard for 2021 sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal årligt godkende kvalitetsstandarder for ydelser bevilliget efter Ser-viceloven, herunder pleje, praktisk hjælp, træning etc.

Kvalitetsstandarderne formidler de politiske beslutninger om mål og prioritering og fastsætter serviceniveauet for den konkrete hjælp.

 

Kvalitetsstandarderne benyttes som oplysning til borgerne om, hvilke muligheder de har for hjælp og støtte. Dette skaber gennemsigtighed, hvilket giver mulighed for dialog og forventningsafstemning, samt styrker borgernes retssikkerhed.

 

Kvalitetsstandarderne benyttes også som et ledelsesredskab til opfølgning på sammenhæng mellem de mål, som politikerne fastsætter, de konkrete afgørelser der træffes i forhold til den enkelte borger samt de ydelser, der faktisk leveres i borgerens hjem.

 

I det daglige arbejde bruges kvalitetsstandarderne som ramme for tildeling af ydelser og levering af hjælp samt opfølgning og tilsyn med hjælpen.

I de enkelte kvalitetsstandarder er det synliggjort, hvad borgeren kan forvente i forhold de konkrete indsatser, men også ud fra hvilke kriterier borgeren kan bevilliges hjælp, samt hvilke krav der stilles til borgeren.

 

Kvalitetsstandarderne indgår som en del af den kontrakt, der indgås med de enkelte leverandører af hjælpen (kommunale som private), blandt andet for at sikre et ensartet serviceniveau til borgerne uanset bopæl og valg af leverandør.

 

Kvalitetsstandarderne for 2021 er gennemgået og vurderet for, om de favner den lovgivningsmæssige udviklingen, der er på området, og generelle udvikling, der er i samfundet som f.eks. teknologisk udvikling.

 

På den baggrund er der ud over få redaktionelle rettelser vedrørende f.eks. klagemuligheder følgende ændringer fra kvalitetsstandarden for 2020:

 

Kvalitetsstandard for rengøring – under pkt. 2, 3, 4 og 5: Beskrivelsen af rengøringen er præciseret ift. Ankestyrelsens anvendelse af begreber som f.eks. ”at indsatsen dækker den nødvendige rengøring i hjemmet”. Ændringen har ikke nogen betydning for kommunens serviceniveau overfor borgerne.

 

Kvalitetsstandard for indkøb – under pkt. 4: Der er udarbejdet en tilføjelse til standarden af, hvilke borgere, der kan få betalt vareudbringning. Ifølge standarden er ”borgerne kun berettiget til betalt vareudbringning så længe, der er behov for støtte til at bestille varerne”. Ændringen har ikke nogen betydning for kommunens serviceniveau overfor borgerne.

 

Kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg – under pkt. 8: Der er tilføjet, ”at borgerne modtager en skriftlig invitation med fastsat dato og tidsrum, hvor en medarbejder vil kontakte borgeren telefonisk og gennemføre en samtale, der afdækker borgerens behov” og ”at aftale en ny samtale om et år”. Den telefoniske kontaktform blev indført i forbindelse med afprøvning af virtuelle mødeformer under coronaen i foråret. Det er Forebyggelse og Genoptrænings vurdering, at denne kontaktform betyder, at de får kontakt til flere ældre i målgruppen.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 9. november 2020:

Sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Ældrerådets møde den 16. november 2020:

Ældrerådet har følgende henstilling til revidering af teksten ang. forebyggende hjemmebesøg. Tilføjelser er markeret med understregning:

”at borgerne modtager en skriftlig invitation med fastsat dato og tidsrum, hvor en medarbejder vil kontakte borgeren telefonisk og give valgmuligheden for at gennemføre en samtale pr. tlf. eller hjemme hos borgeren, som afdækker borgerens behov”.

Øvrige punkter i kvalitetsstandarden anbefales.

 

Handicaprådet

Der er taget en formandsbeslutning om anbefaling af kvalitetsstandarder 2021 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøge samt træning mm. efter Serviceloven. Sagen tages til orientering i Handicaprådet d. 08. december 2020.

 

 

Bilag

 

Kvalitetsstandarder 2021 udkast

326-2020-315469

 

 

 

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. december 2020:

Anbefales med følgende præcisering under kontaktform ved forebyggende hjemmebesøg:

 

At borgerne modtager en skriftlig invitation med fastsat dato og tidsrum, hvor en medarbejder vil kontakte borgeren telefonisk og gennemføre en samtale, der afdækker borgernes behov for at :

- modtage en forebyggende samtale pr. telefon eller som samtale i hjemmet

- deltage i et kollektivt arrangement

- modtage en sundhedssamtale

- aftale kontaktform for næste års samtale

6.     Beslutning - Ansøgning til Pulje til bedre bemanding i ældreplejen 2021

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2020-72235       J.nr.: 00.01.00           Dokumentnr.: 326-2020-335060

 

Sagstype

Beslutning

 

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune kan igen i 2021 søge ca. 5 mio. kr. af Puljen til Bedre bemanding i Ældreplejen hos Sundheds- og Ældreministeriet. Her fremlægges forslag til ansøgning og disponering af midlerne for 2021 med fokus på fortsættelse af de iværksatte initiativer på området.

 

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1.    Forslaget til ansøgning og disponering af midlerne til bedre bemanding i ældreplejen 2021 godkendes.

2.    Forslaget sendes i høring hos Ældrerådet.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet, Ældre- og Sundhedsudvalget.

 

Sagsfremstilling

I 2021 kan Kalundborg Kommune, i lighed med tidligere år, søge Ældre- og Sundhedsministeriets ”Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger”.

 

Deadline for ansøgning er 15. november. Ansøgningen kan indsendes med forbehold for politisk godkendelse, så udvalget kan træffe endelig beslutning på mødet i december, efter høring i Ældrerådet.

 

Administrationen har udarbejdet forslag til ansøgning. Der er ikke foretaget større ændringer fra ansøgning om midler de foregående år, da der er fokus på at sikre kontinuitet af de iværksatte indsatser. Forslaget er vedhæftet.

 

Administrationen foreslår, at de ca. 5 mio. kr. fordeles med ca. 3 mio. kr. til bedre bemanding på fritvalgsområdet til praktisk bistand i borgernes hjem og ca. 2 mio. kr. til bedre bemanding på plejehjemmene/plejecentrene, herunder de midlertidige pladser. Herudover afsættes et mindre beløb til revisionsudgift i forbindelse med afsluttende regnskab til ministeriet.

 

Bedre bemanding i hjemmeplejen

Midlerne til bedre bemanding i hjemmeplejen skal bruges til hyppigere rengøring til de borgere, der er bevilget hjælp til dette i Kalundborg Kommune. Der bevilges fortsat rengøring min. tre gange over en periode på fire uger mod tidligere to gange over fire uger.

Rengøringen foretages af de kommunale leverandører samt af de syv private leverandører, der alle har ansat yderligere medarbejdere og/eller opjusteret eksisterende medarbejderes arbejdstid for at kunne løse opgaven.

 

I 2020 har Kalundborg Kommune fået 3.121.000 kr. i tilskud til rengøring fra puljen. Forbruget estimeres til ca. 3,7 mio. kr., og der forventes således et merforbrug på området på ca. 600.000 kr. Merforbruget indgår i samlet merforbrug på visiterede ydelser. I 2021 forventes tilsvarende merforbrug på området, der forventes dækket af forhøjet budget til demografipuljen.

 

Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

Midlerne til bedre bemanding på plejehjem og plejecentre vil primært være ift. øget bemanding på de midlertidige pladser og på plejecentre. I takt med, at der i stigende grad kommer borgere med komplekse behov i den kommunale ældrepleje vil en øget bemanding på de midlertidige pladser og på plejecentre sikre en højere livskvalitet hos borgerne og sikre bedre sammenhæng i plejen.

 

Økonomiske konsekvenser

Kalundborg Kommune kan søge om i alt 5.124.000 kr.

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 9. november 2020:

Sendes til høring i Ældrerådet.

Ældrerådets møde den 16. november 2020:

Ældrerådet tiltræder ansøgningen, men havde gerne set, at der var allokeret et beløb til brug for at højne den sociale omsorg.

 

 

Bilag

 

Bilag 1. Redegørelsesskema vedr. anvendelsen af midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen 2021

326-2020-293730

 

 

 

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. december 2020:

Godkendt.

7.     Kommissorium for arbejdsgruppe om specialtilbud til borgere med udadreagerende adfærd

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2020-78636       J.nr.: 27.45.00           Dokumentnr.: 326-2020-334487

 

Sagstype

Beslutning

 

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for 2021 blev det besluttet at undersøge mulighederne for at etablere et botilbud for borgere med udadreagerende adfærd i Kalundborg Kommune. Et oplæg til løsning præsenteres på planseminar i 2021.

 

Administrationens udkast til kommissorium for arbejdet fremlægges til godkendelse (bilag 1).

 

Indstillinger

Voksenspecial- og Psykiatrichefen og Sundheds- og Myndighedschefen indstiller, at kommissoriet godkendes.

 

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget.

 

Sagsfremstilling

Flere plejecentre og bosteder i Kalundborg Kommune oplever udfordringer i forhold til pleje, støtte og omsorg for en gruppe borgere, der ikke trives, og som på grund af udadreagerende adfærd vanskeligt kan plejes og hjælpes tilfredsstillende.

 

I Kalundborg Kommune er der aktuelt ca. 10 borgere, der ikke kan rummes i kommunens egne tilbud på grund af deres udadreagerende adfærd. Det skyldes faglige, arbejdsmiljømæssige og organisatoriske komplekse problemstillinger, der ikke kan understøttes af fysiske rammer og omgivelser i kommunen til gavn for borgerens trivsel. Disse borgere er derfor anbragt i tilbud uden for kommunen.

 

I forbindelse med aftalen om budget 2021 blev det besluttet, at der til planseminaret 2021 skal fremlægges et oplæg om mulighederne for at etablere et tilbud i Kalundborg Kommune som vil kunne løse denne opgave fremover.

 

Administrationen har udarbejdet et udkast til kommissorium for dette arbejde, der fremlægges til godkendelse.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Bilag

 

Udkast til kommissorium om specialtilbud til borgere med udadreagerende adfærd

326-2020-337061

 

 

 

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. december 2020:

Godkendt.

8.     Sklerose - høringssvar

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2020-79795       J.nr.: 29.00.00           Dokumentnr.: 326-2020-340985

 

Sagstype

Beslutning.

 

Resume og sagens baggrund

Sundhedsstyrelsen har fremsendt ”Anbefalinger til tværsektorielle forløb for mennesker med multipel sclerose. Kalundborg kommune har deltaget i udviklingsarbejdet og udarbejdet et høringssvar.

 

Indstillinger

Direktøren indstiller, at høringssvaret godkendes.

 

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

 

Sagsfremstilling

I 2017 frigav Satspuljen 6 mio. til ” Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne”. Projekts formål var at undersøge vilkårene og muligheder for at skabe samarbejdsmodeller mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne, hvor mennesker med multipel sklerose lever en hverdag med sygdom den største del af livet.

 

I projektet deltog Kalundborg kommune sammen med Vejen og Morsø kommuner. Kalundborg kommune var bl.a. inviteret pga. den store forekomst, der er af mennesker med multipel sklerose i kommunen.

 

Projektresultaterne bestod af en række samarbejdsmodeller, som kan anvendes bredt af andre kommuner, der vil styrke samarbejdet.

 

I 2019 fik Sundhedsstyrelsen som en del af Helhedsplanen for skleroseområdet til opgave at udarbejde ”Anbefalinger til for tværsektorielle forløb for mennesker med multipel sklerose”.

I det arbejde blev genoptræningschef Jette Stobbe Olesen inviteret med som KL’s repræsentant i arbejdet.

 

Resultatet af Sundhedsstyrelsens arbejde har på alle måder inddraget resultaterne af projektarbejdet for samarbejde mellem kommuner og Sclerosehospitalerne. Anbefalingerne lægger op til en videreførelse af den opgavedeling, der gælder generelt for sundhedsområdet, lige som der også anbefales, at implementeringen af anbefalingerne sker i regi af regioner og kommuner og ikke kun mellem enkelte kommuner og Sclerosehospitalerne.

 

Set fra Kalundborg Kommunes perspektiv, er der udfordringer når det vedrører:

·         Den gennemgående tovholder i borgerens forløb er den praktiserende læge.
Udfordring: Det er svært med lægemangel i Kalundborg Kommune.

·         Etablering af en fælles forståelsesramme på tværs af sektorer.

Udfordring: Der er ikke klarhed om, hvor denne opgave skal løses.

·         Sammenhængsskabende aftaler mellem privat praktiserende læger og fysioterapeut, sygehusene, de neurologiske afdelinger og kommunernes mange tilbud, Sklerose hospitalerne og Scleroseforeningens funktioner. Her peger anbefalingerne på Sundhedsaftalerne som løsningsarena.
Udfordring: Udvikling og implementering af denne opgave kan synes urealistisk set i lyset af sundhedsaftalens organisering.

Ovenstående punkter er uddybet i høringssvaret.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Bilag

 

Høringssvar fra Kalundborg Kommune

326-2020-340984

Høring. Anbefalinger

326-2020-340983

 

 

 

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. december 2020:

Godkendt.

9.     Orientering - Mobil blodprøvetagning

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2019-34629       J.nr.: 29.30.00           Dokumentnr.: 326-2020-331591

 

Sagstype

Orientering.

 

Resume og sagens baggrund

D. 31. august besluttede Ældre- og Sundhedsudvalget at forlænge aftalen om mobilblodprøvetagning i borgernes hjem og på plejecentre i 2 år, indtil en ny regional ordning var kommet på plads. En ny tværsektoriel samarbejdsmodel er nu udarbejdet og indstillet til godkendelse i Regionsrådet. Det betyder, at regionen nu udbyder flere modeller for samarbejde. Den politisk godkendte model Kalundborg Kommune har indgået med regionen indgår i de fremsendte modeller.

 

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen tages til efterretning.

 

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget.

 

Sagsfremstilling

D. 31. august besluttede Ældre- og Sundhedsudvalget at forlænge aftalen om mobilblodprøvetagning i borgernes hjem og på plejecentre i 2 år, indtil en ny regional ordning var kommet på plads. En ny tværsektoriel samarbejdsmodel er nu udarbejdet og indstillet til godkendelse i Regionsrådet. Det betyder, at regionen nu udbyder flere modeller for samarbejde.

 

Det skal bemærkes, at det er frivilligt om de enkelte kommuner vil indgå aftale med det lokale sygehus.

 

Regionen forventes dog at udfase de nuværende ordninger for at sikre ensartede aftaler/ordninger i regionen.

 

Aftale skal implementeres ved lokale aftaler mellem det enkelte sygehus og de enkelte kommuner. Dermed kan der ved indgåelse af aftale tages højde for særlige lokale forhold og sikre bedst mulig rationel drift. Samarbejdsmodellen vedrører alene det regionalt/kommunale samarbejde og fremgår af vedhæftede bilag.

 

Kort om rammer for samarbejdet:

 

·         Borgere i Region Sjælland skal fortsat have mulighed for at få taget blodprøver på regionens sygehuse eller på de eksisterende decentrale blodprøvesteder.

 

·         Mobil blodprøvetagning til sårbare borgere og immobile borgere skal fremadrettet være en tilvalgsmulighed for kommunerne.

 

·         Det lokale samarbejde om mobil blodprøvetagning aftales mellem det lokale sygehus og den enkelte kommune. Aftalen synliggør ansvar, roller og ressourcer og herunder finansiering.

 

·         Ansvaret for såvel rekvirering, blodprøvetagning og analyse vil dermed fortsat være forankret i regionen og hos praktiserende læger.

 

·         Tilvælger den enkelte kommune mobil blodprøvetagning, stiller det krav om, at kommunerne medfinansierer og/eller stiller medarbejderressourcer til rådighed for ordningen.

 

·         Til inspiration for udarbejdelse af lokale aftaler er vedlagt bilag med eksempel på en samarbejdsaftale mellem Kalundborg Kommune og Holbæk Sygehus

 

Administrativ bemærkning:

Den politisk godkendte model som Kalundborg Kommune har indgået med regionen indgår i de fremsendte modeller.

 

Økonomiske konsekvenser

2020: 418.700 kr.

2021: 418.000 kr.

2022: 423.000 kr.

 

Bilag

 

Oversigt over forslag til fordeling af opgaver og finansiering

326-2020-331575

Kort over regionale blodprøvetagningssteder oktober 2020

326-2020-331574

Samarbejdsmodel vedr. lokal og mobil blodprøvetagning i Region Sjælland....

326-2020-331571

 

 

 

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. december 2020:

Godkendt.

10.    Orientering - Morgenmadspatruljen

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2019-9445        J.nr.: 29.09.04           Dokumentnr.: 326-2020-334125

 

Sagstype

Orientering.

 

Resume og sagens baggrund

I november 2019 åbnede fem af Kalundborg Kommunes folkeskoler morgenmadscaféer, hvor eleverne inden skolestart eller i det første frikvarter kunne få et gratis morgenmåltid, leveret fra Fødevarebanken.

Morgenmadscafeerne lukkede pga. COVID-19 den 12.marts 2020. Det er aktuelt ikke muligt at genåbne pga. de COVID-19 retningslinjer, der er gældende for grundskolerne.

 

Indstillinger

Sundheds- og Myndighedschef indstiller, at sagen tages til efterretning.

 

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Børn- og familieudvalget.

 

Sagsfremstilling

I november 2019 åbnede fem af Kalundborg Kommunes folkeskoler (Firhøjskolen, Kathøjskolen, Høng Skole, Svebølle Skole og Tømmerup Skole) morgenmadscaféer, hvor eleverne inden skolestart eller i det første frikvarter kunne få et gratis morgenmåltid, leveret fra Fødevarebanken. 

 

Morgenmadspatruljen er planlagt som et toårigt projekt, med opstart i august 2019 og afslutning i oktober 2021 med henblik på forankring efter endt projektperiode. Projektet er støttet af den A.P. Møllerske Støttefond.  

 

Morgenmadscafeerne åbnede i november 2019, og tilbuddet blev taget godt imod af eleverne. På grund af COVID-19 pandemien lukkede alle morgenmadscafeerne ned den 12.marts 2020. 

En genåbning af morgenmadscafeerne er vanskeliggjort af de gældende COVID-19 retningslinjer for grundskolerne, fordi elever fra forskellige klassetrin ikke må mødes på tværs til fælles morgenmad i morgenmadscaféerne.  

 

I samarbejde med de deltagende skoler er mulighederne for en genåbning under de gældende COVID-19 retningslinjer afsøgt. Det er desværre ikke lykkedes at finde en løsning.  

Den A.P. Møllerske Støttefond er orienteret om, at en genåbning ikke er aktuel, før COVID-19 retningslinjerne ikke længere hindrer, at eleverne mødes på tværs af klassetrin.  

Projektledelsen er i dialog med fonden angående forlængelse af fondsdonationen, med henblik på genopstart af projektet, når forholdende tillader det.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

 

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. december 2020:

Godkendt.

11.    Meddelelser

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42155       J.nr.: 00.01.10           Dokumentnr.: 326-2019-276242

 

·         Status fra hjælpemiddelenheden v/ teamleder Marianne Witthøft.

 

·         Orientering om etablering af nærklinik i Kalundborg Kommune

 

Der har været foretaget uanmeldt tilsyn i oktober på følgende steder:

 

·         Demensplejecenter Nyvangsparken

·         Plejecenter Jernholtparken

·         Sejerø Ældrehjem og hjemmepleje

·         Bregninge Plejecenter

 

Der har været foretaget uanmeldt tilsyn i november hos:

 

·         IP Syd Hjemmepleje

 

Tilsynsrapporterne vedlægges.

 

Bilag

 

Tilsynsrapport Demensplejecenter Nyvangsparken 2020

326-2020-335043

Tilsynsrapport Plejecenter Jernholtparken 2020

326-2020-335046

Tilsynsrapport Sejerø Ældrehjem 2020

326-2020-335047

Tilsynsrapport Bregninge Plejecenter 2020

326-2020-335051

Tilsynsrapport IP Syd Hjemmepleje 2020

326-2020-335042

 

 

 

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. december 2020:

Der udarbejdes en samlesag for gennemførte tilsyn i 2020 til udvalgets februar møde.

 

Brev vedr. fortsættelse af tilbud om CT-scanning på Sundheds- og Akuthuset afsendes til Regionen.

12.    Underskriftsark

                                                                                                                        Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10847       J.nr.: 00.01.00           Dokumentnr.: 326-2020-138377

 

 

 

 

 

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. december 2020:

-