462.   Familieudvalgets drøftelse af mulige budgettemaer og analyseområder til brug for det videre arbejde med budget 2014                                                                   Åbent

Sagsnr. 480-2013-3879          Dok.nr. 480-2013-67849

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 24. januar 2013 godkendt Nordfyns Kommunes budgetprocedure for 2014 samt overslagsårene 2015-2017.

 

Som en del af den indledende og ideskabende budgetfase (fase 1) for det videre arbejde med budget 2014, ønskes udvalgets indledende drøftelse af mulige budgettemaer og analyseområder med afsæt i:

·         strategi

·         udvikling

·         fornyelse

·         analyser af kommunale serviceområder

Resultatet af udvalgets drøftelser vil indgå i det videre arbejde med budget 2014.

 

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes principper for økonomistyring.

 

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

 

Økonomiske oplysninger

Ingen

 

Administrationens indstilling

Administrationen ønsker en drøftelse af udvalgets prioriteringer af budgettemaer og analyseområder, der ønskes inddraget i det videre arbejde med budget 2014.

 

Bilag

480-2013-67850

Bilag B 1 - Budgetproceduren for 2014 samt overslagsårene 2015-2017 (godkendt i KB 24.01.2013)

 

 

 

 

 

Beslutning

Familieudvalget den 5. februar 2013

Fraværende: Mogens Christensen

 

Drøftet.

463.   Opfølgning på evaluering af skolekørsel som følge af ny skolestruktur             Åbent

Sagsnr. 480-2012-68471         Dok.nr. 480-2013-66806

 

Sagsfremstilling

På familieudvalgsmødet den 8. januar 2013 fik udvalget fremlagt en evaluering af FynBus skolekørslen, som blev gennemført som følge af den nye skolestruktur, der trådte i kraft efter sommerferien 2012.

 

FynBus havde til evalueringen af skolekørslen udarbejdet et notat, som blev drøftet. I den forbindelse ønskede udvalget en yderligere belysning af baggrunden for tilrettelæggelsen af køreplanen med busafgange før 5. lektion og meget hyppige afgange.

 

FynBus blev bedt om at undersøge, om de kunne finde en teknisk begrundelse for kørslen. I et uddybende notat har FynBus forklaret, hvad den tekniske forklaring er på de meget hyppige afgange.

 

Der er i rapporten enkelte afgange tidligere end 5. lektion. Disse vedrører Sletten Skole. Skolen har udarbejdet en redegørelse herfor, som er vedlagt. Afgangen er fastholdt fra tidligere og benyttes som en mulighed for at årgangene på fusionsskolen vil have mulighed for at komme rundt til hinanden på afdelingerne og retur igen.

 

Benyttelse af skolebusserne til transport af elever mellem afdelingerne er ikke i overensstemmelse med hensigten, og Sletten Skole har fået besked på at tilrette sin praksis herefter fremover.

 

Lovgrundlag

     

 

Personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

 

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

 

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at sagen tages til orientering.

 

Bilag

480-2013-68741

FynBus uddybende notat til FU januar 2013

480-2013-68745

Svar til FU Sletten Skole januar 2013

 

 

 

 

 

Beslutning

Familieudvalget den 5. februar 2013

Fraværende: Mogens Christensen

 

Til orientering.

 

Rute 551 - nævnte afgang udgår fremadrettet.

464.   Masterplan for renovering af Søndersøskolen                               Åbent

Sagsnr. 480-2012-113114       Dok.nr. 480-2013-66340

 

Sagsfremstilling

 

Familieudvalget besluttede i december måned at igangsætte opgaven med udarbejdelse af masterplan for renovering og forbedring af skolernes fysiske rammer. Det blev besluttet at indlede med en masterplan for Søndersøskolen og afvente prioritering af de resterende skoler.

 

I forbindelse med masterplanen for Søndersøskolen er det nødvendigt at forholde sig til, hvilke eksterne parter der i planen skal medtænkes lokaler til på skolen.

 

Musikskolen har i dag kontor- og mødelokaler på skolen. Der skal tages stilling til, om lokaler til Musikskolen skal medtænkes i Masterplanen for Søndersøskolen.

 

Desuden har ungdomsskolen tidligere haft til huse på skolen. Ungdomsskolen har i dag kontor- og mødelokaler i tilknytning til aktiveringsaktiviteterne på Industrivej i Søndersø. Det vurderes at være mere hensigtsmæssigt for ungdomsskolen at have lokaler i ungemiljøet på Søndersøskolen i tilknytning til bl.a. 10. klasses centeret. Der skal tages stilling til, om der skal medtænkes lokaler til Ungdomsskolen i Masterplanen for Søndersøskolen.

 

Der er udarbejdet et forslag til organisationsplan for Masterplanerne, som både skal sikre den fornødne tværgående styring og koordinering samt den lokale forankring af arbejdet. Organisationsplanen er vedlagt sagen.

 

Lovgrundlag

     

 

Personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke været forlagt Økonomi og Løn

 

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forlagt Økonomi og Løn

 

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller

at kontor- og mødelokaler til Musikskolen medtænkes i Masterplanen for Søndersøskolen

at kontor- og mødelokaler til Ungdomsskolen medtænkes i Masterplanen for Søndersøskolen

at organisationsplanen for Masterplanen godkendes.

 

 

Bilag

480-2013-66337

Organisationsplan til Masterplan tilrettet 23.01.13

 

 

 

 

 

Beslutning

Familieudvalget den 5. februar 2013

Fraværende: Mogens Christensen

 

Godkendt med bemærkning om, at værkstedsklassen medtænkes i tilknytning til Ungdomsskolen og indgår derved i Masterplanen for Søndersøskolen.

465.   Ressourcetildelingsmodel for skolerne                                            Åbent

Sagsnr. 480-2012-105306       Dok.nr. 480-2013-66341

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af ny skolestruktur besluttede Familieudvalget, at man i efteråret 2012 ønskede at revidere ressourcetildelingsmodellen for folkeskolen med fokus på at skabe incitamenter til at understøtte inklusionen i folkeskolen. Familieudvalget drøftede i oktober 2012 principper og modeller herfor.

Udvalget besluttede, at man ønskede at tilpasse den nuværende model for skoleåret 2013-2014 - og samtidig indlede en proces med udarbejdelse af ny model gældende fra skoleåret 2014-15.

 

I januar 2013 behandlede Familieudvalget en sag om udmøntning af de resterende midler fra inklusionspuljen i ressourcetildelingen til skolerne fra kommende skoleår.

 

Sagen er ikke derudover politisk behandlet siden oktober 2012, og der er ikke udarbejdet forslag til tilpasning af den nuværende model. En tilpasning af ressourcemodellen vil kræve høring i skolebestyrelserne. Da det er nødvendigt, at ressourcemodellen er fastlagt senest i januar måned for at danne udgangspunkt for planlægningen af det kommende skoleår er det forvaltningens anbefaling, at resultaterne af Folkeskolereformen og læreroverenskomsten afventes, så de kan indgå i arbejdet med en ny model.

 

På den baggrund kan tidsplanen for en ny ressourcemodel se således ud, idet der dog tages forbehold for planlægning af forløbet med implementering af en ny Folkeskolereform:

 

August 2013:                 Drøftelse i Familieudvalget af rammer for arbejdet med ny ressourcetildelingsmodel for Folkeskolen

September 2013:            Familieudvalget vedtager kommissorium for udarbejdelse af ny ressourcetildelingsmodel for Folkeskolen.

Oktober-november 2013: Forvaltningen udarbejder i samarbejde med skolelederne forslag til model(ler) for ressourcetildeling til Folkeskolen iht. Kommissorium

December 2013:             Ressourcetildelingsmodel behandles i Kommunalbestyrelsen mhp høring

Primo januar 2014:         Høring af skolebestyrelser ved afvikling af høringsmøde.

Januar 2014:                 Godkendelse af ny ressourcetildelingsmodel for Folkeskolen på Nordfyn

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

 

Personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

 

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

 

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at tidsplanen for udarbejdelse af ny ressourcetildelingsmodel godkendes.

 

 

 

 

Beslutning

Familieudvalget den 5. februar 2013

Fraværende: Mogens Christensen

 

Indstillingen anbefales godkendt således at der tages højde for den nye folkeskolereform og deraf ændrede principper for ressourcestyring og arbejdstidsaftale.

 

Da udvalget finder det er vigtigt at inddrage den nye Kommunalbestyrelse som tiltræder 1. januar 2014 er man indstillet på at forskyde tidsplanen et par måneder inde i 2014.

 

466.   Strategi for pædagogisk It for skolerne, 2013-2016                    Åbent

Sagsnr. 480-2012-113174       Dok.nr. 480-2013-65288

 

Sagsfremstilling

KL og regeringen har i forbindelse med økonomiaftalen for 2012 indgået en delaftale om, at alle elever har den adgang til den nødvendige it-infrastruktur i Folkeskolen. Blandt andet i form af stabile trådløse netværk og sikre netværk.

Til dette afsatte regeringen 500 millioner kr. som primært anvendes til støtte af kommunernes indkøb af digitale læremidler i perioden 2012-2015.

Der kan læses mere om aftalen i borgmesterbrevet fra KL, se bilag.

 

Skole og Dagtilbudsafdelingen har i 2012 nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skolerne for at udarbejde en it-strategiplan for perioden 2013-2016. Ønsket med strategiplanen er, at kommunens skoler er på forkant med de forventninger og krav der er til elevernes brug og viden af digitale læremidler i undervisningen og som digitale borgere.

 

Arbejdsgruppen foreslår en radikal omlægning af måden hvorpå skolevæsenet anvender resurserne til digitale læringsmidler. I 2013 færdiggøres planlagte investeringer på skolerne, og alle skoler og daginstitutioner har fået installeret trådløse netværk. Fra 2014 foreslås opstart af en 4 årig cyklus, der blandt andet betyder, at alle elever inden for de første tre år får deres personlige kommunale device. Ambitionen er, at anvendelsen af IT bliver en let og naturlig del af den daglige undervisning for den enkelte. Der lægges op til at læring bliver baseret på IT, som kan foregår hvor som helst, når som helst.

 

Familieudvalget drøftede sagen på sit møde d. 4. december 2012, og efterfølgende på dialogmøde med skolebestyrelserne. Skolebestyrelserne gav på dialogmødet udtryk for stor interesse for området og opbakning til strategien. På dette møde blev følgende tre spørgsmål formuleret:

 

-      Hvad er budgettet for strategiens gennemførelse?

-      Hvordan håndterer vi sikkerhed, erstatningsansvar og evt. forsikring af elevernes eget udstyr?

-      Hvordan sikrer vi servicering og support, så skolerne kan løfte opgaven?

 

Arbejdsgruppen har udarbejdet svar på spørgsmålene, der henvises til sagens bilag.

 

Arbejdsgruppen opgør den årlige økonomi fra 2014 i forslaget således:

 

Drift af managementsystem                                                 600.000 kr.

Anskaffelse af 1200 devises á kr. 3.400                               4.080.000 kr.

Lønninger                                                                          850.000 kr.

Diverse herunder kørsel, konferencer, løskøb                          130.000 kr.

I alt                                                                               5.660.000 kr.

Normalt budget                                                               4.840.000 kr.

Manglende økonomi for at gennemføre Strategien                   -820.000 kr.

 

Arbejdsgruppen foreslår strategien finansieret gennem forøgede bevillinger. Herudover skal skolerne påtage sig øgede udgifter på i alt 260.000 kr. til betaling for systemer (skoleintra og skole+) inden for egne økonomiske rammer.

 

Familieudvalget skal tage stilling til, om sagen ønskes udsendt i høring på nuværende tidspunkt eller den skal afvente budgetlægningen for 2014.

 

Hvis sagen ønskes i høring på nuværende tidspunkt, skal udvalget forholde sig til finansieringen. Sagen har været drøftet med skolelederne, som vil være indstillet på en medfinansiering fra skolerne.

 

Forvaltningen foreslår i øvrigt, at en evt. høringsproces indeholder et høringsmøde for Familieudvalget og skolebestyrelserne med efterfølgende indsendelse af skriftligt høringssvar fra skolebestyrelserne.

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

 

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

 

Økonomiske oplysninger

I 2013 er budgetteret med følgende udgifter til IT på skoleområdet:

 

Driftsbudget                                                                    1.936.000 kr.

Driftsbudget - Managementsystem                                        769.000 kr.

Anlægsbudget                                                                  2.139.000 kr.

Anlægsbudget - Managementsystem                                    1.401.000 kr.

 

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Familieudvalget tager stilling til om forslaget skal sendes i høring på nuværende tidspunkt eller henvises til budgetlægningen.

 

 

Bilag

480-2012-235420

Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 (forslag 231112)

480-2013-64347

Arbejdsgruppens svar på FU´s 3 spørgsmål

480-2013-64344

KL´s praktiske anbefalinger og baggrund for prisestimat

480-2013-64343

Borgmesterbrev - IT-infrastruktur i folkeskolen.pdf

480-2013-64342

KL´s notat og anbefalinger til IT-infrastruktur i folkeskolen

 

 

 

 

 

Beslutning

Familieudvalget den 5. februar 2013

Fraværende: Mogens Christensen

 

Arbejdsgruppen inviteres til et dialogmøde med udvalget.

467.   Skole- og Dagtilbud - børnetal                                                            Åbent

Sagsnr. 480-2012-102497       Dok.nr. 480-2013-70081

 

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger status på antallet af kommunens 0-18 årige pr. 31. januar 2013.

 

Endvidere fremlægges oversigt over børn i Dagplejen, herunder forventninger til antallet af børn, der skal passes i den kommunale dagpleje ved udgangen af december 2013.

 

Bilagene udarbejdes i samarbejde med Økonomi og Løn og vil foreligge til udvalgets møde, idet opgørelse foretages efter den sidste dag i måneden.

 

Lovgrundlag

-

 

Personalemæssige konsekvenser

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

 

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

 

Administrationens indstilling

Oversigten forelægges til udvalgets efterretning.

 

 

 

Bilag

480-2013-72869

Rapportering til FU om fødselstal vs dagplejen pr. 31.01.2013

480-2013-72868

Dagplejens økonomi 2013 - forventet regnskab 2013

 

 

 

 

 

Beslutning

Familieudvalget den 5. februar 2013

Fraværende: Mogens Christensen

 

Til efterretning.

468.   Orientering                                                                                             Åbent

Sagsnr. 480-2013-3799          Dok.nr. 480-2013-67598

 

Sagsfremstilling

1.    KL fremsender borgmesterbrev III om folkeskolereform, samt pressemeddelelse i anledning af Danmarks Lærerforenings udspil.

 

2.    Faaborg-Midtfyn Kommune fremsender meddelelse om at kommunen er udpeget af ministeren som hjemkommune for den nye tilsynsenhed i Region Syddanmark.

 

3.    KL’s tidsplan for folkeskolereform og OK-forhandlinger.

 

4.    Oversigt over børnehaveklasseelever fordelt på skole og afdeling for august 2012 og august 2013.

 

Administrationens indstilling

Forelægges til udvalgets orientering.

 

Bilag

480-2013-67588

KL - stadig intet nyt under solen fra lærerforeningen.pdf

480-2013-67587

Borgmester brev III - 16  januar 2013

480-2013-65967

Brev om Socialtilsyn Syd - januar 2013

480-2013-73639

Tidsplan for folkeskolereform og OK-forhandlinger

480-2013-73638

Oversigt over børnehaveklasseelever fordelt på skole og afdeling for august 2012 og august 2013

 

 

 

 

 

Beslutning

Familieudvalget den 5. februar 2013

Fraværende: Mogens Christensen

 

Orientering foretaget.

469.   Egely Objektiv finansering                                                                  Åbent

Sagsnr. 480-2013-974            Dok.nr. 480-2013-34627

 

Sagsfremstilling

 

Familieudvalget skal orienteres om nye takster for objektiv finansiering på sikrede døgninstitutioner, for kalenderåret 2013.

 

Kommunalbestyrelsen har pligt til at sørge for, at der findes det nødvendige antal pladser på sikrede døgninstitutioner. Planlægningen sker gennem rammeaftaler mellem kommunerne og regionerne.

 

Pladserne på landets sikrede institutioner finansieres på 2 måder. En andel af udgifterne finansieres efter objektive kriterier, på baggrund af indbyggertallet, uanset hvor meget kommunen anvender pladserne. De resterende udgifter finansieres som en grundtakst pr. døgn, svarende til 3648 kr. pr. døgn.

 

Kommunen har kun delvist indflydelse på forbruget af pladser på de sikrede institutioner, idet domstolen har den afgørende beslutningskompetence. Anbringelse på de sikrede institutioner kan enten ske som led i en afklaring og undersøgelse eller som afsoning af længere varighed.

 

Lovgrundlag

Servicelovens § 6

 

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.      

 

Økonomiske oplysninger

I Budget 2013 er der afsat 103.000 kr. til objektiv finansiering for sikrede og særligt sikrede døgnpladser på Egely. Nordfyns Kommunes andel af den objektive finansiering for pladserne på Egely udgør i 2013 101.200 kr.     

 

Administrationens indstilling

Objektiv finansiering forelægges Familieudvalget til orientering.

 

Bilag

480-2013-34605

Befolkningsprognose - de enkelte kommuner.

 

 

 

 

 

Beslutning

Familieudvalget den 5. februar 2013

Fraværende: Mogens Christensen

 

Benno Frandsen (A) forlod mødet kl. 17:30 og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Til orientering.

 

470.   Forskningsprojekt - Konflikter med, om og mellem børn            Åbent

Sagsnr. 480-2013-38              Dok.nr. 480-2013-262

 

Sagsfremstilling

Familieudvalget skal orienteres om, at Børn og Kulturafdelingen har indgået et samarbejde med Roskilde Universitet og UCL. Lillebælt om en ansøgning til Egmontfonden. Ansøgningen omhandler et forsknings- og udviklingsprojekt, som blev tilsendt Egmontfonden primo januar 2013.

 

Udviklings- og forskningsprojektet vil styrke børns inklusionsmuligheder gennem en række forbundne delprojekter med følgende temaer:

 

·         Børns fællesskaber på tværs af hjem og skole – lærerfaglighed og forældresamarbejde

·         Skoleledelse og inklusion

·         Forvaltningsmæssig og tværfaglig organisering af støtte til inklusion

·         Anbragte børn på Langebyhus deltagelse i skolefælleskaber

 

Forsknings- og udviklingsprojektet vil skabe viden om konflikter i udsatte børn- og unges skoleliv og undersøge de tværprofessionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige problematikker, som ”hverdagslivets konflikter” indgår i.

 

Formålet er at udforske, hvordan konflikter fører til eksklusion af børn og herigennem at udvikle muligheder for, at professionelle kan håndtere disse konflikter direkte i børns skoleliv med andre børn. Formålet er ligeledes, at styrke inklusionen af en større mangfoldighed af børn i den danske folkeskole og herigennem at styrke udsatte børns erfaringer med inddragelse i læringsfællesskaber.

 

Målgruppen i forsknings- og udviklingsprojektet er både udsatte børn og unge, der står i risiko for at blive marginaliseret og ekskluderet fra folkeskolen og anbragte børn og unge, der forsøger at komme ind i og blive en del af den almene folkeskole.

 

Lovgrundlag

Ingen.

 

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.     

 

Økonomiske oplysninger

Nordfyns Kommune ansøger Egmont Fonden om 1.976.260 kr. i projektperioden fra 2013 til 2017. Nordfyns Kommunes egenbetaling udgør de ressourcer der lægges i projektet.      

 

Administrationens indstilling

Ansøgning forelægges Familieudvalget til orientering.

 

Bilag

480-2013-170

KONFLIKTER OM MED OG MELLEM BØRN SAMLEDE BILAG

480-2013-176

KONFLIKTER OM MED OG MELLEM BØRN  PROJEKTBESKRIVELSE

480-2013-174

Tilsagn om deltagelse i projektet - Nordfyns Kommune

480-2013-168

Forklæde til ansøgning til Egmont Fonden

480-2013-177

Tilsagn om deltagelse i projektet - University College Lillebælt

 

 

 

 

 

Beslutning

Familieudvalget den 5. februar 2013

Fraværende: Mogens Christensen

 

Benno Frandsen (A) forlod mødet kl. 17:30 og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Til orientering.

471.   Analyse af udgifter til specialundervisningen 2010/11 og 2011/12 Åbent

Sagsnr. 480-2013-1406          Dok.nr. 480-2013-70029

 

Sagsfremstilling

Jens Otto Dalhøj (Liberal Alliance) har i brev af 7. januar 2013 anmodet om, at udviklingen i omkostningerne til specialundervisning fra skoleåret 2010/11 til 2011/12 bliver sat på Økonomiudvalgets dagsorden. Konkret anmoder Jens Otto Dalhøj om en sammenstilling af de anførte regnskabsbeløb for så vidt angår de områder, som er anført på siderne 12-16 i kvalitetsrapporten 2011/12 for folkeskolerne. Samtidig anmoder Jens Otto Dalhøj om en sammenstilling af antallet af elever inden for de 2 skoleår, der frekventerer de forskellige specialtiltag.

 

På baggrund af ovenstående henvendelse, har Skole- og Dagtilbudsafdelingen samt Økonomi og Løn udarbejdet et notat med en sammenligning af tilbud til specialundervisning inden for:

 

·         Vidtgående specialundervisningstilbud i Nordfyns Kommunes eget regi (interne tilbud)

 

·         Vidtgående specialundervisningstilbud i andre kommuners og regioners regi (eksterne tilbud)

Lovgrundlag

     

 

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

 

Økonomiske oplysninger

Ingen

 

Administrationens indstilling

Administrations udarbejdede svar til Jens Otto Dalhøj (Liberal Alliance) forelægges til orientering.

 

Bilag

480-2013-67847

Udvikling i omkostningerne til specialundervisning fra skoleåret 2010/11 til 2011/12

 

 

 

 

 

Beslutning

Familieudvalget den 5. februar 2013

Fraværende: Mogens Christensen

 

Familieudvalget udpeger specialundervisningsområdet som et nærmere analyseområde. Heri indgår en nærmere oversigt over sammenligning af tilbud der bl.a. belyser

 

·         totalpris interne tilbud/eksterne tilbud

·         omkostninger over tid herunder sammenlignelig omkostningsberegning

·         inklusionsgrad (der udskilles flere elever til en stigende pris pr. aktivitet)

·         sammenlægning af de forskellige tilbud på skoleår og/eller kalenderår.

Familieudvalget stiller sig kritisk overfor kvaliteten i kvalitetsrapporten specielt når der sammenlignes rapporter over flere skoleår.

 

Der fremlægges en samlet status i Familieudvalget i april måned. Specielt med fokus på indeværende år.

 

472. Ansøgning fra Sletten Skole om midlertidig oprettelse af inkluderende tiltag

Lukket punkt