947.   1. behandling af Budget 2014 samt overslagsårene 2015, 2016 og 2017           Åbent

Sagsnr. 480-2013-42727         Dok.nr. 480-2013-204659

 

Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2014 og overslagsårene er udarbejdet med udgangspunkt i følgende indtægtsforudsætninger:

 

Tilskuddene og skatterne er beregnet på baggrund af statsgarantien

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt, at Nordfyns Kommune får tildelt 6,0 mio. kr. i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune for 2014. Derudover er den endelige fordeling af mertilskud vedrørende folkeskolereformen udmeldt af ministeriet. Disse tilskud var kun delvis indarbejdet i det administrative budgetforslag.

 

De samlede tilskud og skatter udgør herefter 1.785.275.000 kr.

 

Hovedoversigten i det korrigerede budgetforslag for 2014 indeholder:

·         Indtægter for 1.785.275.000 kr.

·         Driftsudgifter for 1.727.323.000 kr.

·         Renteudgifter for 4.489.000 kr.

·         Anlægsudgifter for 38.079.000 kr.

·         Budgetreserver for 6.825.000 kr.

·         Afdrag på lån, incl. Vandcenter Syd for 16.055.000 kr.

·         Låneoptagelse på 7.138.000 kr.

·         Forventet frigivelse af kvalitetsfondsmidler på 13.000.000 kr.

·         Forventede budgetoverførsler fra 2013 til 2014 på 22.007.000 kr.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt, at Nordfyns Kommune ikke får yderligere dispensation til låneoptagelse i 2014.

 

I forhold til det administrative budgetoplæg af 16. august 2013 er der under driftsudgifter indarbejdet tekniske korrektioner for 110.000 kr. i form af ændrede skøn, bl.a. som konsekvens af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013.

 

Ovenstående giver et samlet overskud på 15.384.000 kr. på det skattefinansierede område.

 

På det brugerfinansierede område er der budgetteret med et underskud på 1.575.000 kr.

 

Resultatet efter budgetreserver og forventede budgetoverførsler er et underskud på 15.023.000 kr.

 

Der er i 2014 budgetteret med en tilgang af likvide aktiver på 11.067.000 kr. efter forventede finansforskydninger.

 

Det administrative budgetforslag har i perioden 19. august 2013 til d. 30. august 2013 været i høring. En sammenfatning af høringssvarene er vedhæftet som bilag.

 

I henhold til den vedtagne budgetprocedure for 2014 er der fastsat en frist for indsendelse af ændringsforslag.

Fristen for ændringsforslag er fastsat til den 27. september 2013, kl. 12.00.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

 

Personalemæssige konsekvenser

Afhængig af beslutning.

 

Økonomiske oplysninger

Det samlede budgetforslag udviser et underskud på 15.023.000 kr. og en tilgang af likvide aktiver på 11.067.000 kr.

 

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

 

·         at budgetforslaget oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen, og

·         at ændringsforslag fremsendes senest den 27. september 2013, kl. 12.00.

 

 

Beslutning

Økonomiudvalget den 12. september 2013

Fraværende: Kim Jørgen Jensby Jørgensen, Steen Brydegaard

 

Økonomiudvalget anbefaler følgende:

 

-      At udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1

-      At der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 4.412.483.000 kr.

-      At grundskyldspromillen fastsættes uændret på 31,98

-      At dækningsafgiften af offentlige ejendomme forbliver uændret på 15 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne.

 

Fristen for ændringsforslag fastsættes således, at ændringsforslag fremsendes senest den 27. september kl. 12.00.

 

Balance i budgettet skabes via forøgelse af kassebeholdningen.

 

Budgettet til 1. behandling oversendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Jens Otto Dalhøj (I) kan ikke tiltræde den del af budgetforslaget, der omhandler, at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1, samt at grundskyldspromillen fastsættes uændret på 31,98.

 

Bilag

480-2013-210701

Budget 2014-2017 - sendt til 1. behandling.xlsx

480-2013-209867

Sammenfatning af høringssvar til det admininstrative budgetoplæg 2014-2017

480-2013-190587

1. Generelt

480-2013-190589

2. Finansiering

480-2013-190590

3. Arbejdsmarkedsudvalget

480-2013-190591

4. Sundheds- Kultur og Fritidsudvalget

480-2013-190592

5. Erhvervs- og Udviklingsudvalget

480-2013-190593

6. Familieudvalget

480-2013-190594

7. Socialudvalget

480-2013-190595

8. Teknik- og Miljøudvalget

480-2013-190596

9. Økonomiudvalget

480-2013-190601

11. Økonomiske oversigter

480-2013-190597

10. Anlægsinvesteringer

480-2013-209908

SAMMENLIGNING AF TAKSTERNE FOR 2014 MED 2013

 

 

 

 

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013

Fraværende: Mads Hintze Dinesen

 

Kommunalbestyrelsen godkender Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling af Budget 2014-2017, og oversender dermed budgetforslag 2014-2017 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.