48.      Opsamling på konferencen den 22. september 2015                    Åbent

Sagsnr. 480-2015-95021         Dok.nr. 480-2015-355607

 

Sagens kerne

Særligt Udvalg – Fælles ungeindsats afholdt den anden konference tirsdag den 22. september 2015 med temaet Udsatte unge i Nordfyns Kommune.

 

Udvalget skal samle op på konferencen og beslutte dato for næste års konference.

 

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Administrationen foreslår tirsdag den 27. september 2016 for næste års konference.

 

Sagens baggrund

Som en del af Nordfyns Kommunes Ungestrategi inviteres eksterne og interne samarbejdspartnere til en konference sidst i september.

 

Konferencen har til formål at samle samarbejdspartnerne og på baggrund af det valgte tema, at formidle ny viden med perspektivering til Nordfyns Kommune.

 

Ud over at samle op på dette års konference skal udvalget fastsætte dato for næste års konference.

 

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

 

Beslutningskompetence

Særligt Udvalg – Fælles Ungeindsats.

 

Lovgrundlag

-

 

Bilag

480-2015-304093

Invitation og program for Ungestrategikonference

480-2015-325100

PP Lene Larsen Udsatte unge i udkantsdanmark.pdf

480-2015-321488

Deltagerliste over tilmeldte

 

 

 

 

 

Beslutning

Særligt udvalg - Fælles Ungeindsats 2014-2017 den 10. november 2015

Fraværende: Ingen

 

Drøftet og godkendt.

 

Temaet for næste års konference kunne være fremlæggelse af resultaterne fra det første halve års arbejde i Fælles ungeteam. Derudover vil opsamling på vejledningsreformen være et oplagt emne.

49.      Status på aktuelle områder                                                                Åbent

Sagsnr. 480-2014-146743       Dok.nr. 480-2015-355614

 

Sagens kerne

Særligt udvalg – Fælles ungeindsats orienteres om status på en række af de initiativer og indsatser, der er.

 

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

 

Sagens baggrund

Udvalget orienteres om aktuel status på følgende emner:

 

-      Etablering af Fælles Ungeteam

-      Ny statistik fra UUO

-      Unge-app´en Ugeguiden

-      Ungeenheden

-      SSP+

-      Særlig beskæftigelses indsats

 

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

 

Beslutningskompetence

Særligt udvalg – Fælles ungeindsats.

 

Lovgrundlag

-

 

 

 

 

Beslutning

Særligt udvalg - Fælles Ungeindsats 2014-2017 den 10. november 2015

Fraværende: Ingen

 

Orientering foretaget.

50.      Evaluering af udvalgets arbejde                                                        Åbent

Sagsnr. 480-2015-100317       Dok.nr. 480-2015-355605

 

Sagens kerne

I kommissoriet for Særligt udvalg – Fælles ungeindsats fremgår det, at udvalget nedsættes frem til udgangen af 2015.

 

Udvalget skal udarbejde en fremadrettet evaluering til Kommunalbestyrelsen.

 

Administrationens indstilling

Det indstilles, at Særligt udvalg – Fælles ungeindsats godkender rapport for udvalgets arbejde 2013 -2015.

 

Rapporten videresendes til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget.

 

Efterfølgende behandles rapporten i Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2015.

 

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. august 2013 at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg med navnet Særligt udvalg – Fælles ungeindsats.

 

Udvalget havde til opgave at udarbejde og fastlægge en fælles politisk vision og overordnede strategier for en fælles og sammenhængende ungeindsats i Nordfyns Kommune, herunder på tværs af politiske udvalg Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og daværende Familieudvalg, nuværende Børne- og Ungeudvalg.

 

Det fremgår af kommissoriet for Særligt udvalg – Fælles ungeindsats, at udvalget fungerer frem til udgangen af 2015.

 

Evaluering og opfølgning skal ske i andet halvår af 2015, og udvalget skal udarbejde en fremadrettet evaluering til Kommunalbestyrelsen med anbefaling af de videre fremadrettede indsatser, organisering m. m.

 

Administrationen har udarbejdet forslag til afrapportering, der forelægges til udvalgets drøftelse og godkendelse.

 

Udvalget skal tage stilling til om rapporten skal behandles i de tilknyttede fagudvalg, inden den videresendes til Kommunalbestyrelsens behandling.

 

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn

 

Beslutningskompetence

Kommunal bestyrelsen

 

Lovgrundlag

Den nationale målsætning om en ungdomsuddannelse til alle.

 

Bilag

480-2015-335699

Rapport Særligt Udvalg - Fælles ungeindsats arbejde

480-2014-999550

Ungestrategi for Nordfyns Kommune 2015

480-2015-230866

Rapport etablering af Fælles Ungeteam 7. august 2015

 

 

 

 

 

Beslutning

Særligt udvalg - Fælles Ungeindsats 2014-2017 den 10. november 2015

Fraværende: Ingen

 

Godkendt med de faldne bemærkninger.

51.      Orientering fra de tilknyttede udvalg                                               Åbent

Sagsnr. 480-2014-146743       Dok.nr. 480-2015-355609

 

Sagens kerne

Udvalgets deltagende formænd fra de involverede fagudvalg orienterer kort om aktuelle sager.

 

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

 

Sagens baggrund

Særligt udvalg – Fælles Ungeindsats er sammensat af blandt andre formændene fra de involverede fagudvalg.

 

Fast punkt på alle udvalgets møder er kort orientering om aktuelle emner på de enkelte fagområder, som kan have interesse for udvalgets medlemmer.

 

Særligt udvalg – Fælles Ungeindsats: Helle Waagner

Børne- og Ungeudvalget: Jens Otto Dalhøj

Arbejdsmarkedsudvalget: Kim Johansen

Social- og Sundhedsudvalget: Anja Lund               

 

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

 

Beslutningskompetence

Særligt udvalg – Fælles Ungeindsats.

 

Lovgrundlag

-

 

 

 

 

 

Beslutning

Særligt udvalg - Fælles Ungeindsats 2014-2017 den 10. november 2015

Fraværende: Ingen

 

Orientering foretaget.