1.      Indkaldelse af stedfortrædere

 

Sagsnr.

450-2018-4075

Initialer

NIB

Åbent

 

Sagsfremstilling

Den socialdemokratiske byrådsgruppe har meddelt, at Martin Stenmann og Poul Erik Knudsen har forfald til Byrådsmødet 9. oktober 2018, hvorfor liste A ønsker at indkalde Merete Bang, Nyborg og Barbara Schultz, Nyborg.

 

Venstres byrådsgruppe har ligeledes meddelt, at Peter Wagner Mollerup har forfald til mødet, hvorfor liste V ønsker at indkalde Niels Ørsted, Ullerslev.

 

Stedfortræderne indkaldes i henhold til Styrelsesvedtægtens § 23, hvorefter byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortrædernes indkaldelse er opfyldt.

 

Betingelserne er;

·         at stedfortræderen er rette stedfortræder

·         at stedfortræderen er valgbar

 

Økonomiske konsekvenser

Der ydes diæter eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i vederlagsbekendtgørelsen § 6.

 

Indstilling

Det indstilles, at stedfortræderindkaldelserne godkendes.

 

Sagen afgøres i

Byrådet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 9. oktober 2018:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Peter Wagner Mollerup (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Godkendt.

2.      Spørgetid

 

Sagsnr.

450-2017-25250

Initialer

NIB

Åbent

 

Sagsfremstilling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 9. oktober 2018:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Peter Wagner Mollerup (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Melissa Meulengracht: Spørgsmål til punkt 3, budget 2018 - Lederne i dagtilbud skal indgå med 10 % af deres arbejdstid, i normeringen.

3.      Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (2. behandling)

 

Sagsnr.

450-2018-21316

Initialer

TJO

Åbent

 

Sagsfremstilling

Der er 24. september 2018 (justeret fredag 5. oktober) indgået politisk aftale om budget 2019 mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.

 

Nyborg Kommune har generelt en god økonomi og et højt serviceniveau indenfor bl.a. skoler, dagtilbud, specialiserede tilbud, kultur og idræt, pleje og omsorg samt erhvervs-service.  Den gode økonomi har samtidigt betydet, at kommunen har kunnet afvikle sin gæld og foretage investeringer på mere end 1 mia. kr. i de seneste år indenfor de borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, byudvikling og infrastruktur m.v.

 

Nyborg Kommune er samtidig en af de kommuner på Fyn, der har haft den største procentvise vækst i befolkningen i perioden 2013-2018 svarende til 682 personer. Den ny befolkningsprognose for 2019 viser, at befolkningsvæksten fortsætter i de kommende år, hvor der bygges 1.532 nye boliger frem mod 2030.

 

Omvendt betyder den ændrede demografiske sammensætning m.v. et øget udgiftspres på 37 mio. kr. i 2019 stigende til 47 mio. kr. i 2022 vedrørende ældre, sundhed og det specialiserede socialområde.

 

Forligspartierne er enige om, at fundamentet for fortsat at kunne udvikle Nyborg Kommune tager afsæt i en stærk økonomi, hvor der er fokus på de økonomiske målsætninger og en effektiv udnyttelse af ressourcerne.

 

Der gennemføres derfor effektiviseringer på samlet 44,852 mio. kr. i 2019 stigende til 56,500 mio. kr. i 2022. Effektiviseringerne omfatter en række demografiske ændringer og driftsjusteringer på grund af bl.a. faldende børnetal, lavere ledighed, billigere indkøbsaftaler, digitalisering, ændret lovgivning og regelforenkling, teknisk tilretning af budgetter til faktisk udgifter og fald i efterspørgslen, ændret arbejdstilrettelæggelse m.v.

 

Gennemførelsen af effektiviseringerne betyder en lidt lavere vækst i serviceudgifterne, men samlet set er der tale om en forøgelse af serviceudgifterne med 60,652 mio. kr. fra 2014 til 2019 målt i faste priser.

 

Forøgelsen af serviceudgifterne på 60,652 mio. kr. fra 2014 til 2019 målt i faste priser er sket med baggrund i blandt andet demografi, nye opgaver samt politiske prioriteringer.

 

Som led i en sammenhængende langsigtet økonomisk politik er forligspartierne enige om følgende økonomiske målsætninger:

 

·         Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.

 

·         Anlægsudgifter på 280 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 70 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, byudvikling og infrastruktur m.v.

 

·         Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.

 

·         Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

 

Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,4 procent, kirkeskat 1,10 procent, grundskyld 27,83 promille. Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme og byggesagsgebyr (private + erhverv).

 

Den politiske aftale for 2019 betyder, at de økonomiske målsætninger er overholdt og der ikke stiftes gæld. Samtidig er forligspartierne enige om, at afsætte flere penge af til en række nye serviceudgifter og anlægsinvesteringer.

 

Der afsættes 1,7 mio. kr. i 2019, 1,2 mio. kr. i 2020, 1,2 mio. kr. i 2021 og 1,2 mio. kr. i 2022 til serviceudvidelser og nye initiativer på driften.

 

Nyborg kommune skal være endnu grønnere og er godt på vej. Det er derfor helt naturligt, at der nu udarbejdes en samlet miljøpolitik for Nyborg Kommune. Udvalget for Grøn Omstilling (§17 stk. 4) forelægger Økonomiudvalget forslag til kommissorium i november 2018. Det er ambitionen af udvalget kan forelægge et endeligt forslag til en kommende miljøpolitik for Nyborg Kommune i sommeren 2019.

 

Forligspartierne er desuden enige om, at nedsætte et §17 stk. 4 udvalg til udarbejdelse af en ungdomspolitik for Nyborg Kommune. Ungeudvalget forelægger Økonomiudvalget forslag til kommissorium senest første kvartal 2019.

 

Forligspartierne er enig om, at nedsætte ”Task Force Erhverv”, som skal komme med anbefalinger i forhold til at øge antallet af private arbejdspladser samt tiltrække flere virksomheder til Nyborg Kommune. Det er allerede lykkedes at afskaffe den særlige erhvervsskat, dækningsafgiften, som nogle virksomheder betalte ligesom vi har afskaffet byggesagsgebyrer for erhverv og private, for hermed at sikre gode rammevilkår for virksomhederne. Erhvervs- og udviklingsudvalget udarbejder oplæg til et kommissorium for denne task force inden 1. oktober 2018.

 

Forligspartierne er enige om, at afsætte 3,850 mio. kr. årligt til etablering af Tårnparken som demenscenter. Beløbet finansieres indenfor Ældreudvalgets samlede budgetramme og eventuelt ekstra midler til ældreområdet på finansloven i 2019. Dette skal også ses i lyset af, at ældreområdet fik tilført ekstra 6,057 mio. kr. årligt i budget 2018. Der afsættes endvidere 2,0 mio. kr. til ombygning og anlægsudgifter i 2019.

Som et nyt forsøgsprojekt er der afsat 300.000 kr. i 2019 til borgerinddragelse og borger-budgetter på demensområdet. Et borgerbudget er en metode til at skabe borgerdrevet udvikling, som i høj grad bidrager til at styrke dialogen mellem borgerne og mellem borgerne og kommunen. Et borgerbudget bidrager derudover til at mobilisere aktive borgere, fordi de selv får en aktiv rolle, direkte medindflydelse og fordi midlerne bruges målrettet på de udvalgte projekter, som er besluttet efter identifikation fra borgerne. Forslag til udmøntning af borgerbudgetter på demensområdet foreligges Ældreudvalget.

 

Der afsættes 24,675 mio. kr. til en række nye anlægsinvesteringer i 2019-2022.

 

Forligspartierne er bl.a. enige om, at afsætte en pulje på 6,0 mio. kr. i 2019 til strategisk byudvikling i Nyborg. Den strategiske byudviklingsplan skal sikre sammenhæng og koordinering mellem de mange igangværende og planlagte projekter, planer og strategier, og enighed om byens udvikling blandt byens hovedaktører.

 

Hovedformålet med planen er, at skabe et sammenhængende byområde, der strækker sig fra den nuværende bykerne til motorvej og banegård.

 

Der er også afsat en årlig pulje på 5,0 mio. kr. til strategisk byudvikling i Ørbæk og Ullerslev.

 

Arbejdet med strategisk byudvikling i Ørbæk (udarbejdet plan) igangsættes og færdiggøres med udgangen af 2021. Der afsættes samlet 9 mio. kr. i 2019-2021 til gennemførelsen af udviklingsplanen i Ørbæk. Beløbet finansieres af midler fra anlægspuljen til byudvikling på 5 mio. kr. årligt. Derudover afsættes ekstra 1 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til gennemførelsen af planen for strategisk byudvikling i Ørbæk.

 

Helhedsplanen for Ørbæk indeholder 8 delprojekter, hvoraf ét er delvist gennemført (trafiksanering og parkering på Sentvedvej). De resterende projekter omfatter etablering af Almas Have (ca. 2 mio. kr.), forskønnelse af hovedgaden (ca. 2 mio. kr.), et ”handelstorv” mellem byens dagligvarebutikker (1-2 mio.), et aktivitetsareal ved Ørbæk Midtpunkt (ca. 0,5 mio. kr.) og rekreative muligheder langs Ørbæk Å (1-2 mio. kr.).

 

Tilsammen skal projekterne fastholde og videreudvikle Ørbæks attraktivitet og skabe et løft af byens centrale områder mellem handel, skole, idræts- og foreningslivet og de rekreative områder langs Ørbæk Å.

 

For at understøtte den positive udvikling i Ullerslev er forligspartierne enige om, at forsætte med at udforme en strategisk byudviklingsplan for Ullerslev. I den forbindelse kan indarbejdes idéer til for eksempel udvikling omkring Ullerslevcentret, idrætsfaciliteter, rekreative områder m.m. Forligspartierne er enige om, at dette arbejde fortsat skal ske i tæt samarbejde med lokale aktører.

 

Der afsættes samlet 9 mio. kr. til gennemførelse af strategisk byudvikling i Ullerslev i perioden 2019-2021. Forligspartierne er enige om, at en andel af disse midler skal gå til at finansiere udstykningen på Kertemindevej. Beløbet finansieres af midler fra anlægspuljen til byudvikling på 5 mio. kr. årligt.

 

En vigtig del af udviklingen i Nyborg Kommune, er udviklingen i kommunens landsbyer. Forligspartierne er enige om at fortsætte arbejdet omkring udarbejdelse af strategier for udvikling af landsbyerne. Det er vigtig, at der gives plads til mangfoldighed, ligesom inddragelsen af de lokale ildsjæle og kræfter er afgørende. Med arbejdet omkring landsbystrategierne er forligspartierne enige om, at der over de kommende år skal arbejdes med blandt andet stier og tilgængelighed til naturen. Samtidig bør der fortsat være fokus på forhold som sammenhængskraft, det lokale kulturliv med forsamlingshuse og mødesteder.

 

Der er samlet set balance på budgettet og de økonomiske målsætninger er opfyldt.

 

Økonomiske konsekvenser

Der vedlægges bevillingsoversigt, investeringsoversigt og takstoversigt.

 

Driftsresultat

Der budgetteres med et årligt overskud på 50,0 mio. kr. i ordinært driftsresultat.

 

Der er på driften indarbejdet udgifter til demografi og vækst indenfor bl.a. ældre, det specialiserede socialområde og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter til regionen.

 

Der er endvidere indarbejdet en række drifts- og serviceudvidelser på en række områder som følge af den politiske aftale.

 

Effektiviseringskatalog 2019-2022

Der gennemføres derfor effektiviseringer på samlet 44,852 mio. kr. i 2019 stigende til 56,500 mio. kr. i 2022 svarende til 2,1% af driftsbudgettet i 2019 stigende til 2,6% af driftsbudgettet i 2022.  Effektiviseringerne betyder nedlæggelse af ca. 20 stillinger i 2019 stigende til ca. 43 stillinger i 2022.

 

Modernisering og effektiviseringsprogrammet

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet skal frigøre 1 mia. kr. årligt i kommunerne svarende i Nyborg Kommune til 6 mio. kr. i 2019, 12 mio. kr. i 2020, 18 mio. kr. i 2021 og 24 mio. kr. i 2022.

 

I Nyborg Kommune udmøntes moderniserings- og effektiviseringsprogrammet på 6 mio. kr. i 2019 som en del af det samlede effektiviseringskatalog, herunder digitalisering, indkøb, regelforenkling, administration m.v.

 

Der forventes i efteråret 2018, at blive fremlagt en række nye initiativer i forbindelse med Sammenhængsreformen, som vil bestå af en række reformspor vedrørende afbureaukratisering, sundhed, ledelse og kompetenceudvikling, en helhedsorienteret indsats til borgere med komplekse behov, unge og digital service.

 

Spareramme til senere udmøntning

Der budgetteres med en spareramme til senere udmøntning på 2,3 mio. kr. i 2020, 10,0 mio. kr. i 2021 og 10,0 mio. kr. i 2022. Hvis der kommer ekstra midler fra staten via økonomiaftalerne, herunder finansieringstilskud, skal de i første omgang gå til at fjerne sparerammerne samt lægges oveni driftsreserven i 2021 og 2022.

Driftsreserve

Der budgetteres med en driftsreserve til uforudsete udgifter i løbet af året på 4,0 mio. kr. i 2019, 4,0 mio. kr. i 2020, 2,350 mio. kr. i 2021 og 2,350 mio. kr. i 2022.

 

Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på 98,264 mio. kr. i 2019, 59,700 mio. kr. i 2020, 62,160 mio. kr. i 2021 og 59,876 mio. kr. i 2022. De samlede anlægsudgifter udgør 280,0 mio. kr. i perioden svarende til gennemsnitligt 70,0 mio. kr. årligt.

 

Anlægsindtægterne budgetteres til 8,0 mio. kr. årligt samt 10,4 mio. kr. i 2019 vedrørende ekstern finansiering af anlægsprojektet i Nyborg Marina.

 

Samlet drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et underskud på 29,864 mio. kr. i 2019.

 

Afdrag på lån

Der budgetteres med årlige afdrag på 2,668 mio. kr. til lån vedrørende byfornyelse, indekslån i Nyborg Svømme- og Badeland, ældreboliger og finansielle leasingkontrakter.

 

Likviditet ultimo

Der budgetteres med en likviditet på 79,588 mio. kr. primo 2019 som reduceres til 32 mio. kr. i 2022. Likviditetsmålsætningen på 32 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene.

 

Indstilling

Det indstilles:

 

·         At budgetforslaget fra 1. behandling med ændringer som følge af den indgåede politiske aftale af 24. september 2018 (justeret fredag 5. oktober) mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti vedtages i Byrådet 9. oktober 2018.

 

·         At der vælges statsgaranti som budgetforudsætning for skatter og generelle tilskud i stedet for selvbudgettering.

 

·         At skatteudskrivningen fastsættes til en indkomstskat på 26,4 procent, kirkeskat 1,10 procent, grundskyld 27,83 promille. Dækningsafgiften er afskaffet for alle ejendomme og der opkræves ikke byggesagsgebyr (private + erhverv).

 

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Bilag

450-2018-214440

Politisk aftale om budget 2019 - 06102018 (ENDELIG)

450-2018-214441

BEVILLINGSOVERSIGT 2019 - 06102018

450-2018-211662

INVESTERINGSOVERSIGT 2019 - 01102018

450-2018-211661

Takstoversigt 2019 - 01102018

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget 8. oktober 2018:

Fraværende:  Martin Stenmann (A)

 

Anbefales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 9. oktober 2018:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Peter Wagner Mollerup (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Godkendt.

4.      Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 for ændring af støjkonsekvenszoner omkring den statslige infrastruktur

 

Sagsnr.

450-2018-9727

Initialer

MII

Åbent

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017 19. december 2018 besluttede Byrådet, at der skal udarbejdes et tillæg, der reviderer kommuneplanens støjkonsekvenszoner omkring den statslige infrastruktur (jernbanen, motorvej E20 og statsvejen rute 8). Revisionen skal ske på baggrund af en opdateret beregning af støjens udbredelse fra 2017 foretaget af henholdsvis Banedanmark og Vejdirektoratet.

 

Der er nu udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 7 for ændring af støjkonsekvenszoner omkring den statslige infrastruktur.

 

Støjkortlægningen og støjkonsekvenszonerne bruges blandt andet til at sikre, at der ikke udlægges nye områder til støjfølsom anvendelse, for eksempel boliger inden for arealer, der er støjbelastede over Miljøministeriets vejledende grænseværdier for trafikstøj, medmindre der etableres afskærmende foranstaltninger. På den måde sikres det gennem planlægningen, at der ikke bygges nye boliger, der vil være uforholdsmæssigt belastet af trafikstøj. Med den opdaterede kortlægning tager den fysiske planlægning udgangspunkt i den nyeste viden om støjens udbredelsesområde.

 

Planforslagets ændring af støjopslagets kort i kommuneplanen betyder nogle steder en væsentlig udvidelse af støjkonsekvenszonerne. Det er dog vigtigt at fremhæve, at planlovens forbud mod udlæg af nye områder til støjfølsom anvendelse inden for arealer der er støjbelastede, medmindre der etableres afhjælpende foranstaltninger (planlovens § 15 a, stk. 1), gælder uanset kommuneplanens afgrænsning af støjkonsekvenszonerne. Det er altså den faktiske (beregnede) støjudbredelse og ikke støjkonsekvenszonerne alene, der afgør om et område er støjbelastet. De opdaterede støjkortlægninger fra henholdsvis Banedanmark og Vejdirektoratet ligger således allerede i dag til grund for administrationens forvaltning.

 

Opdateringen af afgrænsningen af zonen i kommuneplanen tjener bl.a. til at kommunikere støjudbredelsen til borgere, bygherre o.a. og til at synliggøre det grundlag som kommunen forvalter ud fra, hvorfor kommuneplanen bør afspejle den mest opdaterede viden på området.

 

Kommuneplantillægget ændrer ikke ved formulering af mål, retningslinjer, redegørelse eller lokalplanrammer, men udelukkende afgrænsningen af kommuneplanens støjkonsekvenszoner omkring den statslige infrastruktur.

 

Foroffentlighedsperiode

 

I perioden 15. maj til 12. juni 2018 blev der afholdt en lovpligtig ”foroffentlighed” efter planlovens § 23c, hvor kommunen inviterede offentligheden til at komme med ideer og forslag til planarbejdet. Nyborg Kommune modtog i alt 10 henvendelser, der handlede om konkrete projektforslag til at reducere støjen i specifikke områder i Nyborg. Henvendelserne er vedlagt.

 

Det ligger imidlertid uden for omfanget af det forestående planarbejde, at udmønte konkrete afværgeprojekter. Planarbejdet omfatter alene en ændring af kommuneplanens støjkonsekvenszoner på baggrund af den opdaterede kortlægning af støjen, hvilket også fremgik af den offentliggjorte annonce. Alle de indkomne forslag og ideer er taget til efterretning, men kan ikke indgå i det videre planarbejde, der alene omhandler ændring af kommuneplanens støjkonsekvenszoner.

 

Der er udarbejdet et brev til de borgere og foreninger, der har indgivet høringssvar, der forklarer dette. Brevet redegør samtidig for, at Nyborg Kommune i forbindelse med  høring af Vejdirektoratets forslag til støjhandlingsplan 2018-2023 har indgivet høringssvar, hvor kommunen gør opmærksom på problemerne med støj langs motorvejen igennem Nyborg, og kommer med anbefalinger til afværgeforanstaltninger.

 

Screening for miljøvurdering

 

Der er foretaget en screening af planforslaget for at afgøre, hvorvidt der skal udarbejdes en miljøvurdering af planen efter miljøvurderingsloven. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer ikke, at planen vil få væsentlige miljømæssige konsekvenser, hvorfor planen ikke skal miljøvurderes. Se vedlagte screeningsskema.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at

 

kommuneplantillæg nr. 7 godkendes til offentlig høring i 8 uger.

vedlagte brev udsendes til de borgere og foreninger, der har indsendt et høringssvar i forbindelse med foroffentlighedsfasen.

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 17. september 2018:

Fraværende:  Per Jespersen (A)

 

Anbefales.

 

Bilag

450-2018-190633

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 støjkonsekvenszoner omkring den statslige infrastruktur

450-2018-190620

Ideer og forslag i forbindelse med foroffentlighed vedrørende støjtillæg

450-2018-156108

Brev vedrørrende kommuneplantillæg nr. 7 for ændring af retningslinjer for støj fra vejtrafikken i Kommuneplan 2017

450-2018-131472

Screening for miljøvurdering - kommuneplantillæg nr. 7 - Opdateret støjkortlægning langs den statslige infrastruktur.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget 1. oktober 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Anbefales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 9. oktober 2018:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Peter Wagner Mollerup (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Godkendt.

5.      Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5 for en stor del af kommunens sommerhusområder samt lokalplaner ved Kabinettet (nr. 286) og for et sommerhusområde ved Drejet (nr. 287)

 

Sagsnr.

450-2018-3259

Initialer

MII

Åbent

 

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 29. maj 2018, at sende et forslag til kommuneplantillæg nr. 5 for en stor del af kommunens sommerhusområder, et forslag til lokalplan nr. 286 for et sommerhusområde ved Kabinettet, og et forslag til lokalplan nr. 287 for et sommerhusområde ved Drejet (syd) i offentlig høring i 10 uger i perioden 5. juni til 14. august 2018. Der er indkommet 12 høringssvar i perioden.

 

Kommuneplantillæg nr. 5 reviderer lokalplanrammerne for en stor del af kommunens sommerhusområder, samt den generelle lokalplanramme for sommerhuse i Kommuneplan 2017. Tillægget inkorporerer følgende bebyggelsesregulerende bestemmelser:

 

Bebyggelsesprocent på 15 samt herudover 50 m2 til sekundær bebyggelse.

Dog skal alle have mulighed for at opføre minimum 65 m2 sommerbolig samt herudover 50 m2 til sekundær bebyggelse.

Al bebyggelse skal placeres med en afstand til skel på minimum 5 meter. Dog gælder (1) at sekundær bebyggelse kan placeres ned til 2,5 meter fra skel under en række forudsætninger, jævnfør BR18, og (2) at der som udgangspunkt skal kunne tillades en sommerbolig på op til 8 meters bredde, hvilket betyder at afstandskravene til skel kan mindskes på særlig smalle grunde (på 18 meter eller derunder i bredden), dog således at afstanden til skel altid er minimum 2,5 meter.

 

Alle lokalplanrammer for sommerhusområder med undtagelse af 1.S.1, 1.S.2 og 30.S.13 indgår i revisionen.

 

Ved ændring af lokalplanramme 30.S.12 gives, åbnes op for opførelse af større ”luksus sommerhuse” indenfor området ved at tillade sammatrikulering af grunde og ved at fjerne grænsen for maksimal tilladt bebyggelse.

 

Lokalplanforslagene udmønter disse bestemmelser i to sommerhusområder: Kabinettet, der består af ca. 60 sommerhusparceller ud til Storebælt og langs Kabinettet, Strandhavevej, Strandløkkevej og Kokhaven, og Drejet (sydlige del), der består af ca. 32 sommerhusparceller ud til Storebælt og langs vejen ”Drejet”.

 

Resultat af høring

En opsummering af høringssvarene og Teknik- og Miljøafdelingens bemærkninger, og indstillinger fremgår af vedlagte høringsnotat. De enkelte høringssvar fremgår af vedlagte hvidbog.

 

På baggrund af behandlingen af de indkomne høringssvar, indstiller Teknik- og Miljøafdelingen følgende ændringer til planerne ifm. den endelige vedtagelse:

 

Kommuneplantillæg nr. 5 for en stor del af kommunens sommerhusområder:

 

At redegørelsestekst om vurdering af risikoen for, at planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter tilføjes planens redegørelse.

 

Lokalplan nr. 286 for et sommerhusområde ved Kabinettet:

 

At afgrænsning af foreslået fælles friareal på matr. nr. 1 u af Lysemose, Bovense udgår.

At fælles friareal på matr. nr. 1 p af Lysemose, Bovense, der fejlagtigt ikke fremgår af kortbilaget til planforslaget, indtegnes.

At det præciseres i redegørelsesdelen, s. 11, at en SAVE værdi på 4 indikerer middel bevaringsværdi.

At § 8 stk. 4 ændres så den formuleres således:

 

 

Inden for den på Kortbilag 4a og 4b illustrerede strandbeskyttelseslinje må der ikke etableres hegn, herunder hæk, eller placeres campingvogne eller lignende

 

At § 6 stk. 13 ændres så den formuleres således:

 

”Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse etableres bebyggelse indenfor strandbeskyttelseslinjen som illustreret på Kortbilag 4a og 4b.”

 

At der tilføjes præciserende redegørelsestekst til § 6 stk. 10 vedr. fortolkningen af bestemmelsen om skelafstand for særlig smalle grunde.

At der til § 9 stk. 1 tilføjes følgende passus:

 

”Der er medlemspligt til grundejerforeningen for samtlige ejere og lejere indenfor lokalplanområdet”

 

At Strandløkkevej 9, der fejlagtigt er markeret som bevaringsværdig på både kortbilag og i bestemmelserne, udgår som sådan.

At Strandhavevej 19, der fejlagtigt ikke fremgår af kortbilaget som bevaringsværdig selvom den er fastsat som sådan i planen, markeres korrekt på bilaget.

At ordlyden af § 6 stk. 8 ændres så den formuleres således:

 

Bebyggelse til beboelse/overnatning/bad og lignende må kun ske som tilbygning til sommerboligen

 

At begrebet ”strandbyggelinje” konsekvent erstattes med ”strandbeskyttelseslinje”.

At der tilføjes en note til kortbilag der viser strandbeskyttelsen, der tydeliggør, at kortbilagene udelukkende er til illustrationsformål og at den gældende strandbeskyttelseslinje er tinglyst på de enkelte matrikelnumre.

 

 

 

 

Lokalplan nr. 287 for et sommerhusområde ved Drejet (syd):

 

At der til § 9 stk. 1 tilføjes følgende passus:

 

”Der er medlemspligt til grundejerforeningerne for samtlige ejere og lejere indenfor lokalplanområdet”

 

At der tilføjes en note til kortbilag der viser strandbeskyttelsen, der tydeliggør, at kortbilagene udelukkende er til illustrationsformål og at den gældende strandbeskyttelseslinje er tinglyst på de enkelte matrikelnumre.

At der tilføjes præciserende redegørelsestekst til § 6 stk. 7 vedr. fortolkningen af bestemmelsen om skelafstand for særlig smalle grunde.

At § 8 stk. 4 ændres så den formuleres således:

 

Inden for den på Kortbilag 4a og 4b illustrerede strandbeskyttelseslinje må der ikke etableres hegn, herunder hæk, eller placeres campingvogne eller lignende

 

At § 6 stk. 9 ændres så den formuleres således:

 

”Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse etableres bebyggelse indenfor strandbeskyttelseslinjen som illustreret på Kortbilag 4a og 4b.”

 

At det præciseres i redegørelsesdelen, s. 14, at en SAVE værdi på 4 indikerer middel bevaringsværdi.

At ordlyden af § 6 stk. 5 ændres så den formuleres således:

 

Bebyggelse til beboelse/overnatning/bad og lignende må kun ske som tilbygning til sommerboligen

 

At begrebet ”strandbyggelinje” konsekvent erstattes med ”strandbeskyttelseslinje”.

At der tilføjes en note til kortbilag der viser strandbeskyttelsen, der tydeliggør, at kortbilagene udelukkende er til illustrationsformål og at den gældende strandbeskyttelseslinje er tinglyst på de enkelte matrikelnumre.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at

 

kommuneplantillæg nr. 5 for en stor del af kommunens sommerhusområder.

lokalplan nr. 286 for et sommerhusområde ved Kabinettet og

lokalplan nr. 287 for et sommerhusområde ved Drejet (syd)

 

 vedtages endeligt som vedlagt, hvor de indstillede ændringer er indført.

 

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 17. september 2018:

Fraværende:  Per Jespersen (A)

 

Anbefales.

Tekst vedrørende Grundejerforening ændres.

 

Bilag

450-2018-176255

Kommuneplantillæg nr. 5 - Justering af bebyggelsesmuligheder i en række sommerhusomraader til vedtagelse

450-2018-176242

Lokalplan 286 - Kabinettet - til vedtagelse.

450-2018-176258

Lokalplan 287 - Drejet - til vedtagelse.

450-2018-164279

Notat vedr. høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 5 for en stor del af kommunens sommerhusområder samt lokalplaner for et sommerhusområde ved Kabinettet (nr. 286) og for et sommerhusområde ved Drejet (nr. 287)

450-2018-176249

Høringssvar til kommuneplantillæg nr 5

450-2018-176241

Høringssvar til lokalplan 286.

450-2018-176244

Høringssvar til lokalplan 287.

450-2018-190512

Svar på partshøring - Strandløkkevej 1.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget 1. oktober 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Anbefales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 9. oktober 2018:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Peter Wagner Mollerup (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Godkendt.

6.      Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 297 samt kommuneplantillæg nr. 8 - Mindre boliger "Campushaven" Sylleskovvej i Nyborg

 

Sagsnr.

450-2018-10476

Initialer

MRB

Åbent

 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 11. juni 2018 at offentliggøre planforslaget for lokalplan nr. 297 – Mindre boliger ”Campushaven” Sylleskovvej i Nyborg.

Lokalplanen har været i høring fra 19. juni til 14. august 2018.

 

I forbindelse med høringen indkom der fire høringssvar fra:

 

En samlet gruppe naboer på Sylleskovvej.

En samlet gruppe naboer på Nordmarksvej.

Institutionen Valhalla.

Naboer på Nordmarksvej 13.

 

Høringssvarene, Teknik- og Miljøafdelingens kommentarer og anbefalinger samt anbefalinger til de enkelte høringssvar er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

 

Teknik- og Miljøafdelingen drøftede høringssvarene med bygherre, hvorefter bygherre fremsendte forslag til ny situationstegning.

 

Ændringerne er følgende:

 

Blok 5 flyttes lidt mod syd. Der vil være samme afstand til Frisengårdsvej.

3D-huset flyttes ind midt i det grønne friareal mellem boligblokkene.

Det maximale antal boliger ændres fra 100 til 90.

Der etableres ekstra parkeringsplads på lille areal mod syd, der i lokalplansforslaget er markeret grønt, men som ikke er omtalt i teksten. Bygherre har tidligere oplyst naboerne om, at bygherre ville opsætte motionsredskaber på arealet, hvilket der har været indsigelser mod.

 

De foreslåede ændringer berører ikke lokalplanens afgrænsning, men indeholder mindre tilretning af fordelingen af bebyggelse og parkering indenfor lokalplanområdet, herunder til delvis imødekommelse af nogle de indkomne indsigelser. De foreslåede ændringer ændrer ikke områdets overordnede anvendelse eller karakteren af det planlagte område. Det vurderes derfor ikke, at de foreslåede ændringer bevirker, at der er tale om et nyt lokalplanforslag, som skal offentliggøres på ny i henhold til planlovens regler.

 

Nyborg Kommune har i kommuneplanens rammer indskrevet krav om 1½ p-plads pr. bolig. Dette krav ønskes ikke opretholdt i denne lokalplan, da boligerne skal benyttes af studerende. I lokalplanforslaget er det indskrevet, at der kræves 1 p-plads pr. 4 boliger.

 

Der har, samtidig med offentliggørelse af lokalplanen, været offentliggjort tillæg til kommuneplanen, hvor spørgsmålet om p-pladser ved en fejl ikke er medtaget.

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 3. september 2018 på baggrund af ovenstående ændringer at sende et redigeret lokal- og kommuneplanforslag ud til partshøring ved naboerne til lokalplanområdet. Planerne har været i høring fra 4. september til 18. september 2018.

 

I det redigerede forslag er der udlagt et nyt areal til parkering i lokalplanområdets sydlige del. Derudover er afgrænsningen af delområde 2 på kortbilag 1 tilrettet således, at det er mere retvisende for de 8.400 m2, der er afsat. På kortbilag 2 er placeringen af blokkene ændret i forhold til det første planudkast. Dette medfører, at fælleshuset rykkes ind midt mellem blokkene.

 

Lokalplanen fastsætter bestemmelser på to delområder. Delområde 1 udlægges til offentlige formål i form af daginstitution. Delområde 2 udlægges til boligformål. Det tilrettede lokalplanforslag tillader opførsel af 5 blokke med et max. på 90 boliger fremfor de 100 boliger, som var udlagt i tidligere lokalplansforslag. 3 blokke må opføres i 2 etager, og 2 blokke må opføres i 3 etager.

 

Lokalplanens § 3.2 ændres således, at der max. må opføres 90 boliger i stedet for de først udmeldte 100 boliger.

 

Lokalplanens § 5.8 ændres fra at være et p-krav på ¼ til alle boliger til at gælde ¼ p-plads for 1 og 2 værelses boliger og 1½ p-plads for boliger på 3 værelser og over.

 

På baggrund af bemærkninger fra Vejdirektoratet tilføres på side 7 i lokalplanen et afsnit, der redegør for støjkonsekvenserne fra fynske motorvej. Der ændres ikke i bestemmelserne, da det vurderes, at støjniveauet ikke vil overstige det tilladte 58 db for udendørs primære opholdsarealer.

 

På baggrund af bemærkninger fra Miljøstyrelsen ændres beskrivelsen vedrørende bilag 4 på side 9 i lokalplanen, så den omfatter beskrivelse af, at der kan være flagermus i træerne, og at der derfor ved fældning skal indsendes ansøgning til Nyborg Kommune med en redegørelse for flagermus i området, og at fældning skal ske fra oktober til november for flagermus yngle- og dvaletid.

 

Kommuneplantillæg nr. 8 rammesætter området til boligformål i form af etage boliger, max. etageantal til 3 etager og en bygningshøjde på 10,5 meter. Bebyggelsesprocenten sættes til 60. Der er forud for partshøringen indskrevet en særlig bestemmelse, der tillader ¼ p-plads pr. bolig til 1 og 2 værelses lejligheder, og 1½ p-plads pr. boliger for lejligheder på 3 værelser og over.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 ses via nedenstående link.

http://www.kommuneplan2017.nyborg.dk/dk/rammer/rammebestemmelser_for_enkeltomraader/forslag/1b43.htm

 

Der er indkommet to høringssvar til partshøringen fra 4.september til 18. september 2018. Det ene høringssvar er en samlet indsigelse fra naboerne på Nordmarksvej og Sylleskovvej. Det andet høringssvar kommer fra naboerne på Nordmarksvej 13. Dette høringssvar henviser til den indsigelse, der er indsendt i forbindelse med offentlighedsperioden.

Høringssvarene og Teknik- og Miljøafdelingens bemærkninger er tilknyttet som bilag til dagsordenpunktet.

 

Teknik- og Miljøafdelingens bemærkninger:

De bemærkninger, der er indkommet i forbindelse med partshøringen, indeholder ikke nye oplysninger i forhold til de indkomne bemærkninger i forbindelse med offentlighedsperioden. En stor del af bemærkningerne er spørgsmål til byggesagen, som vil blive behandlet i forbindelse med byggetilladelsen. Der er dog svaret på de spørgsmål, som det på nuværende tidspunkt er muligt at besvare. En del af ønskerne, fx vedrørende beboersammensætningen, er der ikke hjemmel i planloven til at regulere.

 

De indkomne bemærkninger medfører dermed ikke grundlag for ændringer i det redigerede lokalplanforslag, dog med undtagelse af punkt 8.2, som afdelingen kan konstatere er formuleret forkert.

 

Det fremgår af punkt 8.2, at der i delområde 2 anlægges et friareal mellem bebyggelsen og den østlige parkeringsplads i form af en jordvold. Det er forkert. Mellem bebyggelsen og den østlige parkeringsplads etableres et grønt område for børnehaven (legeplads), og arealet er under delområde 1.

 

Afdelingen foreslår, at punkt 8.2 ændres til følgende ordlyd:

 

”I Delområde I anlægges et friareal mellem bebyggelsen og den østlige p-plads. Friarealet skal fremtræde planeret med fald mod vest. Området skal fremstå som en grøn plæne.”

 

Det redigerede forslag til lokalplan nr. 297, der har været i partshøring, er vedlagt som bilag med ændret formulering af punkt 8.2.

 

Det skal oplyses, at beboerne på Nordmarksvej og Sylleskovvej ved mail af 19. september 2018 har klaget over, at deres bemærkninger ikke fremgår af den udsendte sagsfremstilling. Afdelingen skal hertil oplyse, at der 18. september 2018 blev udsendt foreløbig dagsorden til Teknik- og Miljøudvalget, hvor det klart fremgik, at eventuelle partshøringsbemærkninger ville blive eftersendt sammen med afdelingens svar og tillige sammen med afdelingens indstilling. Nærværende sagsfremstilling er 20. september 2018 udsendt igen, hvor indkomne partshøringsbemærkninger, afdelingens svar og afdelingens indstilling er indskrevet.

 

Til orientering oplyses, at afdelingen har besluttet at gennemføre partshøring i forhold til afgørelse om byggetilladelse sideløbende med behandlingen af lokalplan og kommuneplantillæg. Hvis Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen, vil der blive udsendt partshøring, hvilket vil betyde, at der kan træffes afgørelse om byggetilladelse umiddelbart efter Byrådets behandling af nærværende sag. Partshøringen vil blive gennemført under forudsætning af, at lokalplan og kommuneplantillæg endeligt vedtages.

 

Supplerende sagsfremstilling

Der er 8. oktober 2018 indkommet en klage fra ”beboerne”. Der er formentlig tale om partshøringsbemærkninger til byggesagen henset til, at der er udsendt partshøring i byggesagen med frist for bemærkninger 8. oktober 2018, men da henvendelsen præsenteres som ”klage”, og da klagepunkterne vedrører både plansagen og byggesagen, vedlægges den nærværende sag som bilag. Klagen indeholder ikke nye bemærkninger i forhold til tidligere modtagne bemærkningerne fra naboerne.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at lokalplan nr. 297 og kommuneplantillæg nr. 8 endeligt vedtages i den udgave, der er vedlagt sagen.

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 20. september 2018:

Fraværende:  Carsten Kudsk (O)

 

Anbefales.

Svarene rettes som aftalt på mødet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 1. oktober 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Anbefales.

 

Bilag

450-2018-201357

Lokalplan nr. 297 Mindre boliger ved Campushaven Sylleskovvej i Nyborg

450-2018-187328

Screening (forundersøgelse) for Miljøvurdering af lokalplan nr. 297 - Mindre boliger ved Campushaven Sylleskovvej i Nyborg

450-2018-173797

Bilag - Høringssvar fra Valhalla vedrørende etablering af Ungdomsboliger på Sylleskovvej vedrørende blandt andet benyttelse af p-plads, adgangsforhold og skelsætning

450-2018-173674

Bilag - Høringssvar/indsigelse - underskrevet af 14 beboere fra Sylleskovvej 4, 5, 6, 7, 8b, 9, 11a og 11b - mod lokalplan 297 for Campushaven Sylleskovvej

450-2018-173743

Bilag - Partshøring/indsigelse underskrevet af 7 beboere på Nordmarksvej 17, 19, 15, 13 og 5 - vedrørende lokalplan 297 for Campushaven Sylleskovvej

450-2018-173664

Indsigelse fra borgere mod projekt Campushave etape 2 Sylleskovvej - om blandt andet udvidelse af blok 3 op til Nordmarksvej

450-2018-198289

Høringsnotat - lokalpaln nr. 297 samt kommuneplantillæg nr. 8 - Mindre bolliger "Camphushaven" Sylleskovvej i Nyborg

450-2018-199351

Borgerindsigelse mod lokalplan nr. 297 Campushaven Sylleskovvej

450-2018-200494

Bilag - Borgere sender partshøring til lokalplan nr. 297 - Mindre boliger "Campushaven" Sylleskovvej i Nyborg

450-2018-203062

Afdelingens svar på bemærkninger fra naboer - tilrettet efter Teknik- og Miljøudvalget 17.09.2018

450-2018-201096

Henvendelse fra naboer til ungdomsboligbyggeriet vedr. proces - Sylleskovvej

450-2018-215491

Klage 08.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 9. oktober 2018:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Peter Wagner Mollerup (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Godkendt.

7.      Godkendelse af Kodeks for Bæredygtigt Byggeri

 

Sagsnr.

450-2015-9431

Initialer

MCR

Åbent

 

Sagsfremstilling

Udvalget for Grøn Omstilling besluttede 20. juni 2018, at sende udkast til Kodeks for Bæredygtigt Byggeri i høring i samtlige af kommunens politiske udvalg.

 

Der er ikke modtaget høringssvar udover at alle udvalgene har drøftet kodekset, og enkelte roser arbejdet og de nye tiltag.

 

På denne baggrund anbefales det at Kodekset godkendes endeligt, og fremover benyttes ved nybyggeri og renovering af kommunens egne bygninger.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Det indstilles, at Kodekset godkendes og benyttes ved nybyggeri og renovering af kommunens egne bygninger.

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Bilag

450-2018-187635

Kodeks for Bæredygtigt Byggeri

450-2018-134572

Forslag til tidsplan for indførelse - bæredygtighedsmål i byggeriet Nyborg Kommune

450-2018-134574

Økonomiske konsekvenser for implementering - bæredygtighedsmål i byggeriet Nyborg Kommune

450-2018-134575

Implementeringsvejledning - bæredygtighedsmål i byggeriet Nyborg Kommune (65 sider)

450-2018-134579

Baggrundsrapport - bæredygtighedsmål i byggeriet Nyborg Kommune

450-2018-134580

Materialeliste - eksempler på materialer der kan anvendes indenfor rammerne af bæredygtighedsmål i byggeriet Nyborg Kommune

450-2018-134581

Notat med opsamling på dialogmøder om bæredygtigt byggeri i Nyborg Kommune

450-2018-134585

Teknisk baggrundsnotat - bæredygtighedsmål i byggeriet Nyborg Kommune

 

 

Beslutning i § 17,4 Udvalget for Grøn Omstilling 4. september 2018:

Fraværende:  Kis Østergaard

 

Anbefales

 

Paul Qvist inviteres med næste gang vedr. implementering.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 1. oktober 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Anbefales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 9. oktober 2018:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Peter Wagner Mollerup (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Godkendt.

8.      Salg af del af plantebælte til to grundejere i Sommerbyen

 

Sagsnr.

450-2016-16756

Initialer

LOL

Åbent

 

Sagsfremstilling

20. juni 2017 besluttede Byrådet, at matr. nr. 1-aæn Nyborg Markjorder (plantebæltet ud for Sommerbyen) vil kunne udstykkes, såfremt 3 eller flere grundejere, med grunde, der støder op mod hinanden, kunne blive enige om at købe den del af plantebæltet, der ligger ud for egen grund.

 

Der er i alt solgt del af plantebælterne til 13 ejendomme ud af 20 ejendomme.

 

Teknik- og Miljøafdelingen har tidligere modtaget henvendelse fra Ejerforeningen Sommerbyen på baggrund af en afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor Ejerforeningen Sommerbyen havde besluttet at søge dispensation fra lokalplan nr. 9, pkt. 4.1. og 7.1. vedrørende beregning af bebyggelsesprocent. Der ønskes en forholdsvis fordeling af fællesarealet (vejarealet).

 

Da et eventuelt køb af del af plantebæltet vil få indflydelse på denne fordeling, har Teknik- og Miljøafdelingen skrevet ud til ejerne af de resterende 7 ejendomme og bedt dem tilkendegive om, ejerne ønsker at købe den del af plantebæltet, der er ud for deres grund, også selvom det ikke kunne blive ud for 3 grunde, der støder op mod hinanden.

 

Under forudsætning af Byrådets godkendelse ville alle grundejerne ud mod Hjejlevej således kunne få de samme hvilkår i forbindelse med den forholdsmæssige fordeling af fællesarealet.

 

Svarfristen for sommerhusejerne var 1. september 2018. 3 har givet tilbagemelding, hvoraf de 2 ønsker at købe.

 

Det er ejerne af Sommerbyen 69 og Sommerbyen 80, 5800 Nyborg, der ønsker at købe, de 2 ejendomme støder op mod hinanden.

 

Teknik- og Miljøafdelingen indstiller derfor, at ejerne af Sommerbyen 69 og Sommerbyen 80 tilbydes at købe den del af plantebæltet, som ligger ud for deres egen ejendom på de samme vilkår, som de tidligere handler har fundet sted.

 

Det vil sige 250 kr. pr. m2, køber afholder alle udgifter i forbindelse med arealoverførslen, og plantebæltet skal forblive som plantebælte, og må ikke inddrages som have. Sidstnævnte tinglyses på ejendommen.

 

Økonomiske konsekvenser

Salg af ca. 500 m2 svarende til en indtægt på ca. 125.000 kr.

 

 

 

 

 

Indstilling

Det indstilles, at ejerne af Sommerbyen 69 og 80 kan købe den del af plantebæltet ud mod Hjejlevej, som er beliggende ud for deres egen grund, og på de samme vilkår som de øvrige 13 ejendomsejere i Sommerbyen har købt.

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Bilag

450-2018-190631

Kort over areal, som ønskes købt - Sommerbyen, 5800 Nyborg

 

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 17. september 2018:

Fraværende:  Per Jespersen (A)

 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 1. oktober 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Anbefales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 9. oktober 2018:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Peter Wagner Mollerup (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Godkendt.

9.      Frigivelse af anlægsbevilling fra pulje til bygningsvedligeholdelse, administration

 

Sagsnr.

450-2018-4427

Initialer

KSH

Åbent

 

Sagsfremstilling

Der er afsat 2,0 mio. kr. i budget 2018 til vedligeholdelse af administrationsbygninger, og der er overført 125.000 kr. fra sidste år. Heraf er der tidligere frigivet 1,551 mio. kr.

 

Der søges om frigivelse af det resterende beløb til nedenstående projekter:

 

Jobcenter, Ringvej

Ventilation – 1. etape

Tilbud og anslået pris

90.000 kr.

Jobcenter, Ringvej

Merforbrug indgangsparti

 

69.000 kr.

Stendamsgade 9-11

Reparation af port til gårdrum

På regning

46.000 kr.

Stendamsgade 9-11

Indvendige malerarbejder

Tilbud

89.000 kr.

Nørrevoldgade 9

Renovering af toiletter

Tilbud

280.000 kr.

I alt

 

 

574.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at der frigives 574.000 kr. til ovenstående vedligeholdelsesarbejder. Puljen for 2018 er dermed opbrugt.

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 1. oktober 2018:

Fraværende:  Ingen

 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 1. oktober 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Anbefales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 9. oktober 2018:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Peter Wagner Mollerup (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Godkendt.

10.    Fritagelse for dispositionsdækning af udgifter i Boligselskabet BSB Ørbæk  - Spurvevej 2-28 og Kløvervej/Rosenvænget/Banestien  5853 Ørbæk

 

Sagsnr.

450-2018-20480

Initialer

TIK

Åbent

 

Sagsfremstilling

Domea anmoder i brev af 4. juli 2018 på vegne af Boligselskabet BSB Ørbæk om kommunalbestyrelsens godkendelse af følgende:

 

At boligorganisationens dispositionsfond ikke automatisk skal dække udgifter til tab som følge af manglende huslejebetalinger eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen, jævnfør almenboliglovens § 20, stk. 2.

At dispositionsfondens automatiske dækning af udgifter til tab som følge af manglende huslejebetalinger eller manglende istandsættelsesforpligtigelse ikke genoptages før dispositionsfondens saldo udgør mindst 5.588 kr. pr. lejemålsenhed (2017-niveau) jævnfør driftsbekendtgørelsens § 40.

 

Ved seneste regnskabsafslutning var dispositionsfondens saldo på 175.244 kr. svarende til 1.395 kr. pr. lejemålsenhed.

 

Nyborg Kommune har 26. maj 2015 meddelt fritagelse for afdeling 7401, Boligselskabet søger nu om fritagelse for afdelingerne 7415 og 7452.

 

Anmodningen begrundes med, at dispositionsfonden ikke har tilstrækkelige midler, og der som udgangspunkt skal være et mindre kapitalberedskab i dispositionsfonden. Det er Domeas vurdering, at afdelingen for nuværende kan dække manglende huslejebetalinger eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelser.

 

Afdeling 7415 består af 14 ældreboliger beliggende Spurvevej 2-28, 5853 Ørbæk.

 

Afdeling 7452 består af 19 familieboliger (Rådhusgården) og 74 ældreboliger, hvoraf de 54 er plejeboliger beliggende Kløvervej 1 (Rosengården). De 20 øvrige ældreboliger er beliggende Rosenvænget 1-19 og 2-20, Ørbæk. Rådhusgården er beliggende Kløvervej 8 og Banestien 4, Ørbæk. Sidstnævnte er sammenlagt med de 74 ældreboliger pr. 1. januar 2018.

 

Alle afdelinger skal indbetale (henlægge) til en dispositionsfond i boligorganisationen. Dispositionsfondens midler skal betragtes som en stødpude for uforudsete udgifter. Bidragets størrelse reguleres en gang årligt, og for 2017 var beløbet 544 kr. pr. lejemålsenhed. Det skal sikres, at der til stadighed er en saldo, som svarer til 5.588 kr. pr. lejemålsenhed.  Alle afdelinger kan trække på dispositionsfonden, hvis der opstår lejeledighed, tab ved fraflytninger eller lignende. Har kommunen anvisningsretten efter § 54 (ældreboliger) dækker kommunen udgiften til lejetab.

 

Dispositionsfonden bør normalt ikke tømmes til fordel for en enkelt afdeling, idet fonden også skal kunne anvendes som stødpude for boligorganisationens øvrige afdelinger.

 

Der er tale om en midlertidig fritagelse, indtil der igen er henlagt tilstrækkelige midler i dispositionsfonden.

 

Tabet på fraflytninger har det seneste år været 14.792 kr. i afdeling 7452 og 4.687 kr. i afdeling 7415. Afdeling 7415 havde i 2017 et overskud på 137.000 kr. mens afdeling 7452 havde et samlet overskud på 559.000 kr. Rådhusgården har i 2017 haft store udgifter til tomgangsleje hvilket har medført et lejetab på i alt 627.000 kr. tabet er dels dækket af dispositionsfonden samt afdelingens henlæggelser. Alle lejemål er pr. 1. januar 2018 udlejet.

 

Søren Svendsen er inhabil som formand for Boligselskabet BSB Ørbæk.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at:

 

der midlertidigt dispenseres for BSB Ørbæks’ dispositionsfonden automatiske dækning af tab af huslejebetalinger og istandsættelsesomkostninger (tab betales midlertidig af afdelingen),

dispensationen for den automatiske dækning først ophæves. når saldoen i dispositionsfonden udgør mindst kr. 5.588 pr. lejemålsenhed (2017-niveau).

 

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 1. oktober 2018:

Fraværende:  Ingen

 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 1. oktober 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Anbefales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 9. oktober 2018:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Peter Wagner Mollerup (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Søren Svendsen var inhabil og forlod mødet under punktets behandling.

Godkendt.

11.    Landsbyforskønnelsespuljen 2018

 

Sagsnr.

450-2018-7918

Initialer

MCR

Åbent

 

Sagsfremstilling

I budget 2018 er der under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat en pulje på 600.000 kr. til landsbyforskønnelse.

 

Det er en kommunal pulje, som skal fremme mindre byforskønnelses-aktiviteter i landsbyerne og som ikke kræver medfinansiering.

 

Erhvervs- og Udviklingsudvalget vedtog 14. november 2013 kriterier for tildeling fra landsbyforskønnelsespuljen, som er:

-       Der kan kun ydes tilskud fra puljen ved ansøgning fra et af kommunens landsbyråd

-       Flest mulige beboere i landsbyerne skal have gavn af puljen.

-       Puljen skal fremme byforskønnelse, fællesskab og motion/sundhed i Landsbyerne.

-       Puljen for et år deles i minimum 2 ansøgningsrunder.

 

I tillæg hertil besluttede Erhvervs- og Udviklingsudvalget 10. juni 2014, at ansøgninger til julebelysning fra landsbyer fremover bevilges fra Pulje til Landsbyforskønnelse op til et samlet beløb på 100.000 kr.

 

Landsbyernes koordinerende udvalg – Landdistriktsudvalget (LDU) modtager ansøgningerne fra de enkelte landsbyudvalg, prioriterer og fremsender ansøgningerne til kommunen. Teknik- og Miljøafdelingen modtager ansøgningerne fra LDU og gennemgår disse for overholdelse af nævnte kriterier for tildeling fra puljen, screener sagerne i forhold til lovgivningsmæssige begrænsninger, samt indstiller hvilke projekter der skal ydes tilskud til.

 

Puljen fordeles således:

·         100.000 kr. til julebelysning.

·         250.000 kr. til Landsbyforskønnelse prioriteret og indstillet af LDU med ansøgningsfrist 1. april.

·         250.000 kr. til Landsbyforskønnelse prioriteret og indstillet af LDU med ansøgningsfrist 1. september.

 

Indstilling fra LDU

LDU har 5. september 2018 ansøgt om i alt 203.723 kr. fra Pulje til landsbyforskønnelse (bilag med de enkelte ansøgninger er vedlagt sagen).

 

Administrativ gennemgang og indstilling

Teknik- og Miljøafdelingen har gennemgået ansøgningerne til landsbyforskønnelse. Teknik- og Miljøafdelingen indstiller, at der ydes støtte til en samlet værdi af 203.723 kr. fra puljen. Teknik- og Miljøafdelingen indstiller, at der ydes støtte til de projekter, som er indstillet fra LDU. Projekterne er screenet i Teknik- og Miljøafdelingen og bemærkningerne til de enkelte projekter fremgår af vedlagte oversigt.

 

Økonomiske konsekvenser

Beløb på 203.723 kr. frigives fra Pulje til landsbyforskønnelse 2018.

 

Der resterer herefter 99.550 kr. i puljen for 2018 som overføres til 2019.

 

Indstilling

Det indstilles, at der frigives samlet 203.723 kr. fra Pulje til Landsbyforskønnelse 2018.

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Bilag

450-2018-201381

Oversigt over ansøgninger til Landsbyforskønnelse 2018 2. runde

450-2018-199337

Bemærkninger fra LDU - runde 14

450-2018-201383

Ansøgning Aunslev - runde 14

450-2018-199520

Ansøgning Frørup - runde 14

450-2018-199430

Ansøgning Hjulby - runde 14

450-2018-199599

Ansøgning Langå - runde 14

450-2018-199607

Ansøgning Refsvindinge - runde 14

450-2018-199511

Ansøgning Svindinge - runde 14

450-2018-199614

Ansøgning Tårup - runde 14

450-2018-199618

Ansøgning Vindinge - runde 14

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 1. oktober 2018:

Fraværende:  Ingen

 

Godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 1. oktober 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Anbefales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 9. oktober 2018:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Peter Wagner Mollerup (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Godkendt.

12.    Folketingsvalg og Europa-parlamentsvalg - valgstyrere og tilforordnede mm.

 

Sagsnr.

450-2016-22537

Initialer

TJO

Åbent

 

Sagsfremstilling

Der skal senest 17. juni 2019 afholdes valg til Folketinget og i perioden  23. maj 2019 - 26. maj 2019 afholdes valg til Europa-Parlamentet. Endelig datoer er ikke fastsat endnu, Statsministeren kan udskrive valg til folketinget når som helst, inden de fire år er gået. Det er ikke fastsat i folketingsvalgloven, hvor lang tid, der skal gå mellem udskrivelsen og afholdelsen af et folketingsvalg, men af hensyn til øvrige frister i forbindelse med forberedelse og afholdelse, bør det ikke udskrives med kortere varsel end 21 dage før valgdagen.

 

I forhold til valget til Europa-Parlamentsvalget er der tradition i Danmark for, at valget afholdes om søndagen. Normalt offentliggør ministeriet valgdatoen ultimo januar i valgåret.

 

Gældende for begge valg skal Byrådet i god tid – og senest når valget er udskrevet – vælge valgstyrere og tilforordnede til at stå for afstemningen.

 

Valgbestyrelse:

Ved valg til Folketinget og valg til Europa-Parlamentet er Nyborg Kommune kredskommune for Nyborgkredsen (Nyborg og Kerteminde Kommuner). Hver kommune vælger 4 medlemmer til valgbestyrelsen (der er fælles for de to valg), hvoraf borgmesteren udgør den ene. Kredsbestyrelsens borgmester for formand for valgbestyrelsen.

 

Valgbestyrelsen i Nyborg:

1.    Borgmester Kenneth Muhs (Formand)

2.    Vibeke Ejlertsen (næstformand)

3.    Kaj Refslund

4.    Jesper Nielsen

 

Stedfortrædere (personlige):

1.    Søren Svendsen

2.    Sonja Marie Jensen

3.    Peter Wagner Mollerup

4.    Poul Erik Knudsen

 

 

Afstemningssteder:

Nyborg har 13 afstemningssteder med i alt 21 valgborde.

 

Ved Europa-Parlamentsvalget i 2014 var antallet af afstemningssteder reduceret til 11, da der var to forsamlingshuse, der var booket til anden side. Denne situation kan meget vel opstå ved de kommende to valg, da der netop ved Folketingsvalg er tradition for at valget udskrives med meget kort varsel – og da der er tradition for, at Europa-Parlamentsvalget afholdes den sidste søndag i maj.

 

Bemanding:

Byrådet har tidligere besluttet, at hvert valgbord skal bemandes med 5 valgstyrere/tilforordnede vælgere og 1 administrativ valglistefører. Derudover har hvert afstemningssted minimum 1 administrativ sekretær (Nyborg Hallen og Bastionen har 2).Der skal derfor udpeges i alt 105 politikere og 34 administrative tilforordnede.

 

Fordelingen er foretaget efter forholdstalsmetoden ud fra det siddende byråd:

 

 

Valgstyrere/tilforordnede

Stedfortrædere

A.  Socialdemokratiet

38

5

F. Socialistisk Folkeparti

4

5

O. Dansk Folkeparti

8

5

V. Venstre

55

5

I alt

105

30

 

Partier uden for byrådet, der opstiller til valgene, tilbydes desuden 2 pladser som tilforordnede vælgere.

 

Partier, der er opstillingsberettigede til både folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg: A, B, C, F, I, O, V, Ø og Å.

 

Partier, der kun er opstillingsberettigede til folketingsvalg: D og K.

 

Partier, der kun er opstillingsberettigede til Europa-Parlamentsvalg: N.

 

Der udpeges endvidere et passende antal administrative optællere til at bistå med optællingen på valgaftenen.

 

Der vedlægges oversigt over fordelingen af politikere og administrative ved sidste valg (kommunalvalg 2017).

 

Stemmemodtagere på plejehjem mm.:

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i hjemmet, medmindre de har mulighed for at stemme  i en af de boformer, der er nævnt i FVL § 54, stk. 2 (plejehjem mv.) Jf. valglovens § 55, stk. 2 skal stemmeafgivning på plejehjem mm. og i private hjem afgives til 2 stemmemodtagere, der er udpeget blandt de tilforordnede vælgere.

 

Byrådet kan dog bestemme, at en af stemmemodtagerne udpeges blandt personalet ansat i kommunens forvaltning.

 

Tidspunktet bliver fastlagt af Borgerservice, og det vil blive en hverdag i tidsrummet kl. 9-12 og evt. igen fra kl. 13.30-15.00 (der tages hensyn til middagslur og afhængig af, hvor mange der anmoder om at brevstemme i eget hjem).

 

Jf. forholdstalsmetoden udpeges følgende tilforordnede vælgere blandt de politiske partier:

 

-       Liste A = 3

-       Liste V = 5

 

Anmodning om at brevstemme i hjemmet skal indgives senest kl. 18, 12 dage før valgdagen. Byrådet kan fastsætte en senere frist for indgivelsen af anmodningen, dog senest tredjesidste søgnedag før valgdagen.

 

Valgsekretariat og fintælling:

Da Nyborg Kommune er kredskommune for Nyborg og Kerteminde Kommuner ved begge valg, skal opgørelse af valget på valgaftenen og fintællingen dagen efter foretages samlet på et sted i Nyborg. Byrådet har tidligere besluttet, at dette foretages i Nyborg Hallen. Ved folketingsvalg tælles ud på kandidater på valgaftenen, hvorimod optælling på kandidater til Europa-Parlamentet først foretages på fintællingsdagen dagen efter valget.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der udbetales 2 x valgdiæt svarende til 840 kr.  til valgstyrere og tilforordnede vælgere. Diætsatserne er i 2018-niveau. Valgdiæten forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr.

 

 

Indstilling

Det indstilles, at

·         de politiske partier anmodes om at udpege valgstyrere og tilforordnede vælgere, jf. fordelingsnøglen

·         de politiske partier anmodes om at udpege 8 tilforordnede vælgere til at modtage stemmer på plejecentre m.v. og i private hjem

·         at der blandt personalet udpeges 34 administrative hjælpere + optællere til valgdagen,

·         at der blandt personalet udpeges 8 stemmemodtagere til at bistå på plejehjem og i private hjem,

·         fristen for ansøgning om brevstemme i eget hjem ændres til mandag 8 dage før valget kl. 8.

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Bilag

450-2018-200437

Bilag: Endelig fordeling på valgsteder - Kommunalvalg 2017

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget 1. oktober 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Anbefales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 9. oktober 2018:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Peter Wagner Mollerup (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Godkendt.

13.    Mødeplan 2019 - Byrådet

 

Sagsnr.

450-2018-13848

Initialer

NIB

Åbent

 

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet udkast til mødeplan 2019 til godkendelse.

 

Byrådets møder er fastsat efter samme princip som tidligere med møder tirsdage kl. 17.

 

Mødedatoer i 2019:

·         29. januar 2019

·         26. februar 2019

·         26. marts 2019 (Ullerslev Kultur- og Idrætscenter)

·         30. april 2019

·         28. maj 2019

·         25. juni 2019

·         27. august 2019 (1. behandling budget)

·         17. september 2019

·         8. oktober 2019 (2. behandling budget)

·         26. november 2019 (Kulturtorvet 4Kløverskolen, Ørbæk)

·         17. december 2019

 

Indstilling

Til godkendelse

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Bilag

450-2018-207553

Bilag: Endelig mødekalender 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 9. oktober 2018:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Peter Wagner Mollerup (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Godkendt.

14.    Meddelelser

 

Sagsnr.

450-2017-25251

Initialer

NIB

Åbent

 

Sagsfremstilling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 9. oktober 2018:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Peter Wagner Mollerup (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Ingen.

15. Salg af Mårvænget 15, Nyborg

Lukket punkt

 

Beslutning i Byrådet 9. oktober 2018:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Peter Wagner Mollerup (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Godkendt.

16. Anlægsbevilling til etablering af multibassin i Nyborg Marina

Lukket punkt

 

Beslutning i Byrådet 9. oktober 2018:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Peter Wagner Mollerup (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Godkendt.

17. Ekspropriation af areal i forbindelse med vandplansprojekt

Lukket punkt

 

Beslutning i Byrådet 9. oktober 2018:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Peter Wagner Mollerup (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Godkendt.

18. Meddelelser

Lukket punkt

 

Beslutning i Byrådet 9. oktober 2018:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Peter Wagner Mollerup (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Ingen.