1.      Spørgetid

 

Sagsnr.

450-2017-25250

Initialer

NIB

Åbent

 

Sagsfremstilling

Byrådets møde starter med spørgetid, hvor tilhørere kan stille spørgsmål til byrådet. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner – ej heller spørgeren selv.

 

Der kan ikke efterfølgende stilles spørgsmål under de enkelte punkter.

 

Regler for spørgetid ved ordinære møder kan læses her: www.nyborg.dk/spørgetid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Karin di Martini: Spørgsmål om overfladevand, specielt vedr. Lynfrosten.

2.      Indkaldelse af stedfortræder

 

Sagsnr.

450-2018-4075

Initialer

NIB

Åbent

 

Sagsfremstilling

Venstres byrådsgruppe har meddelt, at Kaj Refslund har forfald til Byrådsmødet 27. november 2018, hvorfor liste V ønsker at indkalde Niels Ørsted, Ullerslev.

 

Stedfortræderen indkaldes i henhold til Styrelsesvedtægtens § 23, hvorefter byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indkaldelse er opfyldt.

 

Betingelserne er;

·         at stedfortræderen er rette stedfortræder

·         at stedfortræderen er valgbar

 

Økonomiske konsekvenser

Der ydes diæter eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i vederlagsbekendtgørelsen § 6.

 

Indstilling

Det indstilles, at stedfortræderindkaldelsen godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

3.      Forslag til strategisk byudviklingsplan for Nyborg til offentlig høring og vedtagelse af idékatalog for 9 konkrete projekter i Nyborg

 

Sagsnr.

450-2018-3801

Initialer

MII

Åbent

 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøafdelingen har med rådgivning fra Gehl Architects udarbejdet et udkast til en strategisk byudviklingsplan for Nyborgs bymidte under overskriften ”En samlet by”.

 

Planen er udarbejdet på baggrund af byrådsbeslutningen af 20. marts 2018, en række analyser, resultaterne fra en workshop 22. maj 2018 og input fra en styregruppe bestående af borgmesteren, gruppeformænd for de politiske partier i byrådet, formændene for Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Erhvervs- og Udviklingsudvalget, Nyborg Handel og Østfyns Museer.

 

Planen tager udgangspunkt i visionen om at skabe én samlet bymidte fra bykernen til Nyborg Station og motorvejen E20 ved Storebæltsvej og Nyborg Idræts- og Fritidscenter.

 

Planen indeholder fire strategiske tilgange til at videreudvikle de centrale dele af Nyborg by: Mere af Nyborg i Nyborg, Forbindelser som skaber nærhed, Mødesteder for alle i hele byen og Aktive funktioner som styrker bylivet.

 

Planen opstiller derudover konkrete strategiske retningslinjer for tre delområder: Bykernen, inkl. havnen, Svanedammen ved Nyborg Station og arealerne langs Storebæltsvej inkl. Nyborg Idræts- og Fritidscenter.

 

Udover den strategiske udviklingsplan er der udarbejdet et idékatalog med titlen ”Lille handling med stor effekt”. Idékataloget indeholder 9 såkaldte ”lavt-hængende frugter” – projekter der med fordel kan igangsættes hurtigt, og som med en relativ beskeden investering kan skabe store fremskridt mod planens mål. I flere af projekterne arbejdes der med midlertidig omdannelse af centrale byrum i Nyborg for at afprøve nye funktioner i de enkelte byrum.

 

Der arbejdes ikke med en økonomisk ramme for udmøntningen af selve planen. Planen er udformet som den overordnede ramme for fysisk planlægning og offentlige investeringer i planområdet frem mod min. 2030. Planen vil, når vedtaget, derfor også indgå i arbejdet med Kommuneplanstrategi 2019, der er byrådets overordnede vision for den fysiske planlægning i hele kommunen, og som skal vedtages inden udgangen af 2019.

 

Idékataloget indeholder projektideer for samlet 5,5 mio. kr. samt en økonomisk ramme på 0,5 mio. kr. til lønressourcer til at realisere de konkrete projekter. Midlerne er afsat i budget 2019.

 

Planen skal i offentlig høring i perioden 4. december 2018 til 29. januar 2019. I denne periode vil der blive igangsat flere initiativer for at informere og involvere borgerne, herunder en omrejsende plancheudstilling og et digitalt værktøj til at komme med ønsker til placering af cykelparkering.

 

Planen forventes at kunne vedtages endeligt i marts 2019.

 

Miljøvurdering

Den strategiske udviklingsplan for Nyborg er omfattet af krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, der beskriver de sandsynlige miljøpåvirkninger af planen. Miljørapporten er vedlagt som bilag.

 

Miljørapporten beskriver sandsynlige miljøpåvirkninger indenfor temaerne befolkningen og menneskers sundhed, overfladevand, materielle goder og arkitektonisk arv.

 

Miljørapporten viser, at der er flere forhold der skal håndteres ifm. en konkret planlægning for de enkelte delområder, herunder klimasikring af nybyggeri, hensigtsmæssig håndtering af overfladevand og visse forholdsregler ved byggeri på forurenede arealer.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen. I budget 2019 er der afsat i alt 6 mio. kr. til udmøntning af planen ved de 9 konkrete projekter beskrevet i idékataloget.

 

Indstilling

At planen ”En samlet by – strategisk udviklingsplan for Nyborg” godkendes til offentlig høring i perioden 4. december 2018 til 29. januar 2019.

 

At projektkataloget ”Lille handling med stor effekt – Idékatalog for byliv i Nyborg” vedtages som grundlag for udmøntningen af bevillingen på 6 mio. kr., som afsat i budget 2019.

 

Sagen afgøres i

Byrådet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 19. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Anbefales.

 

Bilag

450-2018-238048

Forslag_Nyborg_strategiskudviklingsplan_forslag_web kvalitet

450-2018-238070

Nyborg_idekatalog_web kvalitet

450-2018-242471

Miljøvurdering_af_strategisk_byudviklingsplan_for_Nyborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

4.      Forslag til lokalplan nr. 298 og kommuneplantillæg nr. 9 - tæt-lav boligbebyggelse Odensevej 46, Ullerslev

 

Sagsnr.

450-2018-9272

Initialer

MRB

Åbent

 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet 28. maj 2018, at der udarbejdes lokalplanforslag for Odensevej 46, 5540 Ullerslev, der muliggøre opførelse af yderligere 12 boliger på ejendommen.

 

Kommuneplantillæg nr. 9

Kommuneplanramme 2.B.8 er gældende for lokalplanområdet i dag.

 

Kommuneplan 2017 muliggøre ikke nyt byggeri på ejendommen, og der er derfor sammen med lokalplanforslaget fremlagt forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Forslaget fastsætter området til boligformål i form af tæt-lav med en bebyggelsesprocent på 35.

 

Lokalplan nr. 298

Lokalplan nr. 298 – tæt-lav boligbebyggelse ved Vestergaard, Ullerslev, erstatter gældende lokalplan nr. 214 – Boligområde på Vestergaard i Ullerslev

 

Forslag til lokalplan nr. 298 har til formål at sikre, at udtjente bygninger på grunden kan nedrives, og at der kan opføres 12 boliger i form af 6 dobbelthuse, samt at sikre de 4 boliger, der er i den eksisterende ejendom.

 

Lokalplanen sætter krav til støjmur langs Odensevej, således at vejledende støjgrænser overholdes. Samt krav om at holde bebyggelsen lav, grundet kirkebyggelinjen fra Ullerslev kirke.

 

Lokalplanen giver ikke mulighed for at øge den samlede bygningsmasse på grunden, idet bebyggelsesprocenten for hele området fastholdes til 25.

 

Lokalplan- og kommuneplanforslag samt screening for miljøvurdering er vedlagt dagsordenspunktet. Det er i screeningen vurderet, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at lokalplan nr. 298 og kommuneplantillæg nr. 9 vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i perioden 4. december 2018 til 31. januar 2019.

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 12. november 2018:

Fraværende:  Ingen

 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 19. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Anbefales.

 

Bilag

450-2018-206457

Forslag til lokalplan nr. 298 - tæt-lav boligbebyggelse ved Vestergaard - Ullerslev

450-2018-165389

Screening (forundersøgelse) for miljøvurdering af lokalplan nr. 298 - Boligbebyggelse ved Odensevej, Ullerslev

450-2018-215260

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 - tæt-lav boligbebyggelse på Vestergaard, Ullerslev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

5.      Ansøgning om frigivelse af midler fra Natur og Miljø-puljen til køb af Danmarks Digitale Gadefoto 2018

 

Sagsnr.

450-2013-3919

Initialer

LOS

Åbent

 

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune har tidligere anskaffet Cowi’s ”Danmarks Digitale Gadefoto 2016”. Billederne er 360º panoramabilleder for alle offentligt tilgængelige gader og veje i hele Nyborg Kommune.

 

COWI har igen i 2018 fotograferet hele landet på gadeniveau, og der søges derfor om frigivelse af midler til køb af 2018-billeder for Nyborg Kommune.

 

Systemet kan bruges af alle ansatte i kommunen, og det bruges i Teknik- og Miljøafdelingen mest til følgende:

 

-

Vurdering af oversigtsforhold.

-

Tilstandsvurdering af veje m.m.

-

Trafik- og færdselsforhold, planlægning af skiltning.

-

Dokumentation før anlægsarbejder.

-

Grundlag for byggesagsbehandling.

-

Dialog med borgerne om lokale forhold.

 

Teknik- og Miljøafdelingen indstiller, at der indkøbes tidsubegrænset brugsret til ”Danmarks Digitale Gadefoto 2018” for et engangsbeløb på 119.000 kr. samt 14.500 kr. årligt for hosting af systemet, som afholdes inden for det nuværende budget.

 

Økonomiske konsekvenser

Engangsbeløbet på 119.000 kr. foreslås finansieret af Natur- og Miljøpuljen. Restbudgettet for Natur- og Miljøpuljen er 577.759 kr. Restbeløbet i puljen udgør herefter 458.759 kr.

 

Indstilling

Det indstilles, at der frigives 119.000 kr. fra Natur- og Miljøpuljen.

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 12. november 2018:

Fraværende:  Ingen

 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 19. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Anbefales.

 

Bilag

450-2018-229059

Eksempel på gadefoto fra 2016 og 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

6.      Ansøgning om frigivelse af beløb til belægninger, samt merudgift til klubhuse Nyborg Marina etape 1

 

Sagsnr.

450-2017-16307

Initialer

KSH

Åbent

 

Sagsfremstilling

I den politiske aftale for budget 2017 blev det besluttet at gennemføre projektet med etablering af nye havnefaciliteter.

 

I etape 1 etableres der faciliteter til havnens personale, sejlerstue og badefaciliteter til sejlerne, samt opføres nye klublokaler til dykkerklubben, småbådsklubben og motorbådsklubben.

 

Den 19. september 2017 blev der frigivet 15.926.106 kr. til projektet.

 

I forbindelse med projektets gennemførelse er der tilkommende merudgifter, således at byggeprojektet forventes at løbe op i 17.500.000 kr. Dette er en overskridelse på 1.573.894 kr. svarende til 9,8 %.

 

Merudgifterne skyldes følgende punkter:

 

Føring af nye installationer til de nye klubhuse. I opstarten af byggeriet blev det aftalt med Nyborg Forsyning og Service (NFS) og EnergiFyn, at der skulle laves en fælles grav til nye installationer.

 

Da NFS tidligere har haft gravearbejder i udbud, var der enighed om, at Munck, som havde vundet udbuddet, skulle stå for arbejdet.

Arbejdet viste sig at være meget besværligt og blev dyrere end forventet. Merudgift 616.805 kr. 

 

Omlægning af vej, m.v.

I forbindelse med sammenlægning af matrikler blev Teknik- og Miljøafdelingen opmærksom på, at der var udlagt en vej til en mindre matrikel på havnen. Omlægning af vejen var nødvendig for at kunne bygge som ønsket. Merudgift 142.004 kr.

 

Foreningspleje

I forbindelse med opførelsen var der et politisk ønske om, at byggeprojektet skulle tilgodese foreningerne på havnen. Der blev derfor opsat skurvogne og containere, som kunne anvendes i byggeperioden. Merudgift 156.156 kr.

 

Lys på havnen i byggeperioden

I byggefasen skete der en drukneulykke ud for byggeriet. Politiet frikendte byggepladsen. Der var imidlertid et ønske om, at der blev opsat belysning langs byggepladshegnet mod havnekanten. Merudgift 35.000 kr.

 

Ændret planløsning af havnekontoret

I byggeprocessen blev afdelingen opmærksom på, at havnekontorets indretning var uhensigtsmæssig, og der blev lavet en anden planløsning. Merudgift 131.499 kr.

Indkøb af rådgivere til frigørelse af tid.

 

Som resultat af rigtig mange opgaver i Teknik- og Miljøafdelingen, Vej og Ejendom, blev det besluttet, at der skulle anvendes eksterne rådgivere med henblik på at frigøre tid til andre projekter.

Merudgift 120.000 kr.

                             

Ny facadeopbygning på grund af bekymringen om materialesvigt

I forbindelse med opførelsen blev der stillet spørgsmål til facadeopbygningen. I facadeopbygningen var der indskrevet en Icopal windy. Opbygningen gjorde, at virksomhederne Knauf (Vindgips) og Cembrit (Cementbaseret vindspærre) ikke ville garantere deres produktlevetid. Projektet endte med en Rockpanel løsning fra Rockwool. Merudgift 808.269 kr.

 

I forbindelse med de konstaterede merudgifter, er der fundet besparelser på andre områder i projektet på samlet 435.839 kr.

 

Nyborg Marinas nye klubhuse, etape 1, forventes færdig til 1. december 2018.

 

I den forbindelse ønskes der samtidig frigivet penge til belægninger omkring bygningerne og fremtidig parkeringsplads.

 

Området henlægger som grus/jord belægning efter byggeriets færdiggørelse. Den færdige belægning ønskes udført som granitskærver, der nemt kan ændres og genbruges, når der er taget endelig stilling til det færdige promenadeforløb.

Der er indhentet tilbud fra den nuværende entreprenør på 397.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Merudgift på 1.970.894 kr., som foreslås finansieret af pulje til promenadeforløb og beplantning, hvor restbeløbet udgør 4.948.000 kr.

 

Indstilling

Det indstilles, at der samlet frigives 1.970.894 kr. til merudgift til etape 1 samt belægning, og at beløbet finansieres fra pulje til promenadeforløb og beplantning.

Restbeløb i puljen udgør herefter 2.977.106 kr.

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 12. november 2018:

Fraværende:  Ingen

 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 19. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Anbefales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

7.      Renovering af parkeringsplads, Nørrevoldgade 9, Nyborg

 

Sagsnr.

450-2018-9011

Initialer

PSQ

Åbent

 

Sagsfremstilling

Den 20. december 2016 behandlede Byrådet sagen omkring de fremtidige parkeringsforhold i Nyborg Midtby.

 

I den forbindelse blev der bevilget og frigivet 1,350 mio. kr. til 3 projekter ud fra et økonomisk overslag.

 

Parkeringspladser ved den tidligere politistation.

Omlægning af parkeringspladserne vest for Teknik- og Miljøafdelingen i Nørrevoldgade

Etablering af 10 parkeringspladser i ”urtehaven” ved Borgerservice

 

Etableringen af parkeringspladserne ved den tidligere politistation er udført i 2017 for et mindre beløb.

 

Der har i oktober 2018 været afholdt licitation på de 2 andre projekter og billigste tilbud kom fra Munck Havne og Anlæg og var på 1,778 mio. kr. Desuden gav Dreier og Co., JDH Anlæg, Marius Pedersen A/S og Refsvindinge Entreprenør bud.

 

Derudover er der afholdt udgifter til forundersøgelser og forudgående rydning/opstilling af master på 120.000 kr., der forventes udgifter til belysning på ca. 90.000 kr. samt udgifter til rådgiver mm. på 250.000 kr.

 

Samlet set vil udgiften til omlægning af parkeringspladsen ved Teknik- og Miljøafdelingen samt ”Urtehaven” ved Borgerservice være 2,218 mio. kr.

 

Der er i budget 2018 afsat 3,513 mio. kr. til parkeringspladser/parkeringshenvisning i Nyborg by som følge af slotsprojektet, heraf er de 513.000 kr. overført fra 2017.

 

Det foreslås, at supplere de 1,350 mio. kr., som er frigivet med 888.000 kr. fra puljen, til parkeringspladser/parkeringshenvisning.

 

Projekt for parkeringshenvisning kommer på en særskilt sag senere.

 

Arbejderne med etablering af parkeringspladserne i ”urtehaven” ved Borgerservice vil starte op i november, 2018, hvorefter de øvrige arbejder vil blive igangsat. Hele projektet vil være færdigt den 1. maj 2019.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2018 afsat 3,513 mio. kr. til parkeringspladser/parkeringshenvisning i Nyborg by som følge af slotsprojektet. Det anbefales, at der frigives 888.000 kr., således der efterfølgende er 2,625 mio. kr. tilbage i puljen.

 

Indstilling

Det indstilles, at der frigives yderligere 888.000 kr. til anlægsprojektet, således at den samlede anlægsbevilling til projektet bliver 2,238 mio. kr. Merudgiften på 888.000 kr. finansieres af puljen til parkeringspladser og parkeringshenvisning på 3,513 mio. kr.

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 12. november 2018:

Fraværende:  Ingen

 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 19. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Anbefales.

 

Bilag

450-2018-241090

Udsnit situationsplan - parkeringsplads, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

8.      Godkendelse af vedtægtsændringer - Ørbæk Pensionistboligforening Buen 9-29 og 16-52, Ørbæk

 

Sagsnr.

450-2017-17660

Initialer

TIK

Åbent

 

Sagsfremstilling

Boligkontoret Danmark har 11. oktober 2018 fremsendt anmodning om godkendelse af vedtægtsændringer på vegne af Ørbæk Pensionistboligforening.

 

Jævnfør bekendtgørelse om administration af ældreboliger kræver vedtægtsændringer en kommunal godkendelse.

 

Ændringen vedrører § 6 stk. 1

 

Ændres fra:

 

Herefter vælges der nye medlemmer for 4 år af gangen – svarende til Byrådets almindelige valgperiode.

 

Ændres til:

 

Fra valget, gældende fra 1. januar 2020, vælges beboerne for 2 år af gangen. Første år vælges 2 for et år og 2 for to år. Den kommunalt udpegede vælges for 4 år af gangen svarende til Byrådets almindelige valgperiode.

 

Der vælges 2 suppleanter, de er på valg hvert år. Det kommunalt udpegede medlem har sin egen suppleant, der ligeledes udpeges kommunalt.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at vedtægtsændringerne godkendes.

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 12. november 2018:

Fraværende:  Ingen

 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 19. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V), Kenneth Muhs (V), Sonja Marie Jensen (A)

 

Anbefales.

 

Bilag

450-2018-223464

Nye vedtægter for Den selvejende Institution "Ørbæk Pensionistboligforening"

450-2018-223460

Nyt kortbilag - Ørbæk Pensionistboligforening - Buen 9-29 og Buen 16-52, 5853 Ørbæk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

9.      MOTAS I/S - Modtagestation Syddanmark - budget og takster 2019

 

Sagsnr.

 

Initialer

PJU

Åbent

 

Sagsfremstilling

MOTAS I/S, der er en sammentrækning af ”Modtagestation Syddanmark”, er et fælleskommunalt selskab. Selskabet rådgiver kommuner og virksomheder om farligt affald, og har følgende arbejdsområder:

 

Indsamling/modtagelse af emballeret og uemballeret farligt affald

Ordning for kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere

Ordning for afhentning af klinisk risikoaffald

Lille landbrugsordning

Sikkerhedsrådgivning

Kursusaktivitet

 

MOTAS I/S har for året 2019 udarbejdet budget og deraf udledte takster for MOTAS I/S. Taksterne fremgår af vedlagte bilag. Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter hvile-i-sig-selv-princippet.

 

MOTAS I/S repræsentantskab har 8. juni 2018 godkendt årsregnskabet for 2017, budget for 2019 samt forslag til takster/gebyrer for 2019.

 

Der budgetteres med stort set uændrede takster / gebyrer i 2019 i forhold til 2018. Det er kun OBU-ordningen (olie- og benzinudskillere) og den lille ordning / landbrugsordning, der stiger.

 

Totalt budgetteres med et underskud på driften på 338.000 kr. efter afskrivninger og renter. Selskabets likvide midler reduceres med dette beløb. Det regnskabsmæssige underskud reduceres med 200.000 kr., som tilbageføres fra hensættelser.

 

Der er pt. 1.748 virksomheder i Nyborg Kommune, som er omfattet af administrationsgebyret. Nyborg Kommune skal for 2019 opkræve i alt 60.418 kr. i gebyr til MOTAS I/S. Det betyder, at der for 2019 skal opkræves ca. 35 kr. i administrationsgebyr pr. virksomhed. Det endelig beløb afhænger af hvor mange virksomheder, der får fritagelse for gebyret.

 

For driftsordningen (transport, emballage, kvalitetssikring og andet) budgetteres der med, at MOTAS I/S afhenter samme mængde affald i 2019 som realiseret i 2017.

 

For OBU-ordningen budgetteres med stort set samme antal kontroller og tømninger. Der budgetteres med den gennemsnitlige affaldsmængde for de sidste 3 år. Ordningen budgetteres med et underskud på 3.000 kr. for 2019. Ordningen stiger fra 0,07 kr. til 0,08 kr. pr. kg opsuget affald fra OBU og fra sandfang.

 

For klinisk risikoaffald ordningen budgetteres med uændret antal afhentninger og affaldsmængder i 2019 som i 2017. Ordningen budgetteres med et overskud på 24.000 kr. for 2019.

 

For den lille landbrugsordning budgetteres med en uændret mængde i 2019 i forhold til 2017. Ordningen fortsætter, da den bidrager med at tilbyde mindre kunder, en økonomisk fornuftig løsning til bortskaffelse af farligt affald. Ordningen budgetteres med et underskud på 23.000 kr. for 2019. Ordningen stiger for ”Transport” fra 220 kr. til 230 kr. pr. stk., og for ”Affaldsbehandling øvrige” fra 15,83 kr. til 16,83 kr. pr. kg affald.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at MOTAS I/S` takstblad for 2019, jævnfør bilag ”Takstsammenligning 2016 – 2019”, anbefales.

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 12. november 2018:

Fraværende:  Ingen

 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 19. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V), Kenneth Muhs (V), Sonja Marie Jensen (A)

 

Anbefales.

 

Bilag

450-2018-225134

Takstsammenligning 2016-2019 - Motas I/S

450-2018-227496

Protokol af repræsentantskabsmøde nr. 17. juni 2018 i underskrevet stand - Motas I/S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

10.    Kommissorium for "Nyt" Udvalget for Grøn Omstilling

 

Sagsnr.

450-2018-20728

Initialer

MCR

Åbent

 

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune skal være endnu grønnere. Nyborg Kommune er godt på vej og derfor er det helt naturligt, at udvide arbejdet i Udvalget for Grøn Omstilling. Udvalget bliver udvidet, så alle byrådets partier bliver repræsenteret og udvalget får nye opgaver.

 

Udvalget for Grøn Omstilling skal udarbejde en samlet politik for Grøn Omstilling for Nyborg Kommune. Politikken skal ses som et rammedokument, der sikrer de fremtidige indsatser indenfor bæredygtighed og klima. I den forbindelse er det afgørende at de mange indsatser, der allerede føres i dag tænkes ind i en samlet politik. Herudover skal arbejdet med en politik for Grøn Omstilling sikre, at Nyborg Kommune i fremtiden er rustet til at imødegå og være på forkant med forventede udfordringer inden for miljø, klima og bæredygtighed. Det er vigtigt, at arbejdet omkring en samlet miljøpolitik, favner kommunens borgere, virksomheder, organisationer og foreninger. Samlet set ønskes en politik der skaber positive effekter for klimaet og mulighed for bæredygtig vækst.

 

Udvalget skal arbejde tematiseret med udgangspunkt i politikken for grøn omstilling. Dvs. i en afgrænset periode arbejde med veldefinerede emner indenfor klima og bæredygtighed, som de er beskrevet i Politik for Grøn Omstilling. Når emnet er beskrevet, kan temaet overdrages til relevante fagudvalg til videre diskussion og udmøntning.

 

Kommissorium

 

Sammensætning

·         9 politisk udpegede medlemmer

o   Carsten Kudsk (O), formand

o   Borgmester Kenneth Muhs (V)

o   Søren Svendsen (V)

o   Flemming Kjærulf (V)

o   Nanna Bille Adamsen (V)

o   Albert Pedersen (A)

o   Vibeke Ejlertsen (A)

o   Ole Tyrsted (F)

o   Formanden for Teknik- og Miljøudvalget

·         1 repræsentant for NFS

·         1 repræsentant for Østfyns Erhvervsråd

·         1 repræsentant for det teknologiske erhvervsområde (herunder evt. energi)

·         Herudover deltager relevante personer fra Teknik- og Miljøafdelingen ad hoc

 

Udvalget forventes at afholde ca. 4 årlige møder.

 

I tilfælde af afstemning, er det alene de politiske repræsentanter i udvalget der har stemmeret.

 

Kompetence og  organisatorisk placering

Udvalget referer til Økonomiudvalget.

Teknik- og Miljøafdelingen stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget.

 

Økonomi og ressourcer

Udvalget får hvert år stillet en økonomisk ramme til rådighed. I 2019 er rammen 0.1 mio. kr.

Der udbetales ikke honorar til formand eller medlemmer.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Det indstilles, at udkastet til kommissorium for Udvalget for Grøn Omstilling godkendes.

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Beslutning i Økonomiudvalget 19. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V), Kenneth Muhs (V), Sonja Marie Jensen (A)

 

Repræsentant fra uddannelsesområdet inviteres med som fast medlem.

Anbefales.

 

Bilag

450-2018-230594

MÅL 6 - Rent vand og sanitet

450-2018-230595

MÅL 7 - Bæredygtig energi

450-2018-230602

MÅL 15 - Livet på land

450-2018-230597

MÅL 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

450-2018-230599

MÅL 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

450-2018-230600

MÅL 13 - Klimaindsats

450-2018-230601

MÅL 14 - Livet i havet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

11.    Anmodning fra SF og Socialdemokratiet om optagelse af punkt på byrådets dagsorden vedr. budget 2018 - Klimamålsætning og bæredygtighed

 

Sagsnr.

450-2018-25198

Initialer

TJO

Åbent

 

Sagsfremstilling

Sonja Marie Jensen (A) har på vegne af SF og Socialdemokratiet anmodet om at få følgende punkt behandlet på byrådets dagsorden:

 

Budget 2018

4.6 Klimamålsætning for Nyborg Kommune (side 181)

Forligspartierne ønsker, at Nyborg Kommune udarbejder et forslag til samlede målsætninger på klimaområdet (Co2, bæredygtighed m.m.), som er mere ambitiøse end nu. Teknik- og Miljøudvalget kommer med oplæg senest 1. maj 2018. 

 

Budget 2018

5.38 Bæredygtighed af investeringer (side 216)

I Nyborg Kommune har vi et fælles ansvar for at tænke i nye fremtidige bæredygtige løsninger. Derfor ønsker forligspartierne, at der fremadrettet arbejdes med at vurdere investeringer og tiltag i forhold til bæredygtighed. I den forbindelse skal der vurderes på økonomiske konsekvenser, de miljømæssige konsekvenser, klimamæssige konsekvenser m.m. i relation til bæredygtighed. Anbefalinger til politisk beslutning skal ledsages af en vurdering af bæredygtighed (i lighed med økonomiske konsekvenser). Økonomiudvalget kommer med oplæg senest 1. maj 2018. ”

 

Indstilling

Til drøftelse

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Drøftet.

12.    Videre proces for planlægning af institution på Møllegårdsvej 25, Nyborg

 

Sagsnr.

450-2018-9669

Initialer

MRB

Åbent

 

Sagsfremstilling

Solutio Gruppen har ansøgt om at få lov til at drive institution på Møllegårdsvej 25, 5800 Nyborg. Den ønskede anvendelse forudsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde 11. juni 2018 blev det besluttet at arbejde videre med planarbejdet.

 

Da der er tale om væsentlige ændringer i kommuneplanens rammedel, skal kommunen, i medfør af planlovens § 23c, sende projektgrundlaget ud i fordebat, hvor der indhentes ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet.

 

Projektgrundlaget har været fremlagt til indkaldelse af idéer og forslag i perioden 14. august til 4. september 2018.

 

Der er i perioden indkommet 12 bemærkninger fra borgere i nærområdet. Nogle bemærkninger indeholder underskrifter fra en større gruppe borgere.

 

De indkomne bemærkninger handler særligt om:

 

Nogle borgere udtrykker bekymring for adfærden fra bostedets beboere. Der lægges særligt vægt på den beskrivelse, der står på Solution Gruppens hjemmeside om det bosted, der i dag ligger på Langeland, og som ønskes flyttet til Nyborg. Beskrivelsen kan ses via linket https://www.solutiogruppen.dk/solutio-broen/velkommen/

Nogle borgere udtrykker bekymring for, at husene i området vil miste værdi, hvis der etableres en institution på ejendommen.

 

 

Derudover udtrykker rideklubben Knurreborg bekymring for de heste, som rideklubben har gående på en mark tæt på adressen, idet rideklubben frygter, at bostedets beboer vil skræmme dem om aftenen og natten i de timer, hvor hestene ikke er under opsyn.

 

Solutio Gruppen har i deres ansøgning til Nyborg Kommune lagt vægt på, at der er tale om beboere, der besidder ressourcer inden for uddannelse og/eller beskæftigelse, og at der ses potentiale for bedring under et ophold på bostedet.

 

Den videre proces for en institution på Møllegårdsvej har 17. september 2018 været fremlagt til beslutning i Teknik- og Miljøudvalget, her blev sagen ønsket fremlagt i Byrådet af Socialdemokraterne. Derefter har Økonomiudvalget på deres møde 1. oktober 2018, forud for byrådsmødet, ønsket at der blev afholdt borgermøde inden, der træffes endelig beslutning.

 

30. oktober 2018 blev der afholdt borgermøde for alle interesserede borgere på Rævebakkeskolen. Der fremmødte ca. 70-80 borgere, derudover var en række politiker, kommunens embedsmænd samt repræsentanter fra Solutio Gruppen til stede.

 

Nyborg Kommune og Solutio Gruppen holdt indledningsvis oplæg, hvorefter der var mulighed for spørgsmål. Der blev, blandt borgere, givet udtryk for en række bekymringer vedrørende øget kriminalitet, virksomhedens organisations opsætning, økonomi m.v., et uddybende referat fra mødet er vedlagt dagsordenen.

 

Teknik- og Miljøafdelingen oplyser, at kommunen ikke har pligt til at gennemføre planlægningen, når projektet ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen. Det vil være sagligt at afvise projektet alene med den begrundelse, at kommuneplanen ikke rummer mulighed for opførelse af en institution. Ved udarbejdelse af kommuneplanen er der taget stilling til, at kommunen ikke ønsker, at dette område skal rumme offentlige formål i form af en institution. Der kan lægges vægt på, at områdets beboere i forbindelse med fordebatten har givet udtryk for, at det ikke ønskes, at der skal være offentlige institutioner i området.

 

Kommunen kan vælge at udarbejde ny lokalplan og kommuneplantillæg, hvis kommunen ønsker at ændre områdets anvendelse, så der gives mulighed for offentlige formål i form af en institution.

 

Indkommende bemærkninger samt beskrivelse af projektet fra Solutio Gruppen er vedhæftet sagen.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at

 

1.

plangrundlaget godkendes, så der fortsættes med planarbejdet med henblik på at udarbejde et nyt kommuneplantillæg og en ny lokalplan, der muliggør institution på Møllegårdsvej 25. Kommuneplantillæg og lokalplan sendes i 8 ugers offentlig høring, hvorefter det besluttes, om kommuneplantillægget og lokalplanen skal vedtages.

 

 

 

eller

 

 

2.

det afslås at ændre plangrundlaget, idet området i Kommuneplan 2017 ikke er udlagt til offentlige formål, og området ønskes bevaret med nuværende anvendelsesmuligheder.

 

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget/Byrådet

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 12. november 2018:

Fraværende:  Ingen

 

A anbefaler model 1.

V+O anbefaler model 2.

A ønsker sagen i Byrådet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 19. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V), Kenneth Muhs (V), Sonja Marie Jensen (A)

 

Liste A og liste F anbefaler model 1.

Liste V og liste O anbefaler model 2.

 

Bilag

450-2018-235118

Referat fra borgermøde d. 30. oktober 2018 på Rævebakkeskolen

450-2018-190094

Bemærkninger fra borger - Møllegårdsvej 25, 5800 Nyborg

450-2018-190083

Bilag - Høringssvar kommuneplantillæg nr. 10 - Bekymring fra 4 borgere vedrørende eventuel institution Møllegårdsvej 25, 5800 Nyborg

450-2018-190079

Borger bemærkning - Etablering af psykisk kollektiv Møllegårdsvej 25, 5800 Nyborg

450-2018-190038

Bilag - Indsigelse mod Broen - borgers indsigelse mod institution på Møllegårdsvej 25, 5800 Nyborg

450-2018-195197

Bilag - høringssvar vedrørende kommuneplantillæg nr. 10 - institution Møllegårdsvej 25, 5800 Nyborg

450-2018-191136

Indsigelse fra borger mod forslag til kommuneplantillæg nr. 10 vedrørende etablering af institution på Møllegårdsvej 25, 5800 Nyborg

450-2018-190452

Høringssvar til institution på Møllegårdsvej 25, 5800 Nyborg

450-2018-192838

Følgemail - Indsigelse fra borger - vedlagt klagebrev fra naboer til institution på Langeland - mod planerne i kommuneplantillæg nr. 10 om institution på Møllegårdsvej 25

450-2018-109287

Bemærkninger til ansøgning ændret anvendelse - Møllegårdsvej 25, 5800 Nyborg

450-2018-191366

Bilag - Borgeres indsigelse til kommuneplantillæg nr. 10, institution på Møllegårdsvej 25

450-2018-191178

Bilag - Borger sender ideer og forslag fra 41 borgere til Kommuneplantillæg nr. 10 mod udarbejdelse af tillægget for etableringen af institution på Møllegårdsvej 25, 5800 Nyborg

450-2018-191159

Bilag - Høringssvar/indsigelse fra borger mod etablering af institution på Møllegårdsvej 25, 5800 Nyborg

450-2018-235255

Bilag - hørringssvar vedrørende kommuneplantillæg nr. 10 - nu med alle underskifter

450-2018-242831

Mail fra Solutio Gruppen - Åbent brev til medlemmerne i Nyborg Byråd om Møllegårdsvej 25, 5800 Nyborg

450-2018-242832

A|bent Brev om Solutio Broen til Nyborg Byra|d

450-2018-242833

PP planche Solutio organisation

450-2018-242862

Brev om Solutio Broen til Nyborg Byråd om Møllegårdsvej 25, 5800 Nyborg

450-2018-242863

Planche om Solutio Gruppens organisation - Møllegårdsvej 25, 5800 Nyborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Liste A og liste F (10 medlemmer) stemmer for model 1.

Liste O og liste V (15 medlemmer) stemmer for model 2.

Model 2 godkendt.

13.    Ændring af vejnavnet: Østerøvænget til Østerø Strandvej, Nyborg

 

Sagsnr.

450-2017-9233

Initialer

UPE

Åbent

 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget drøftede 17. september 2018 nedenstående henvendelse om ændring af vejnævnet Østerøvænget, 5800 Nyborg, og besluttede at sende forslag til nyt vejnavn ”Østerø Strandvej” i høring.

 

En ejendomsejer har på vegne af i alt 11 ejendomsejere på Østerøvænget rettet henvendelse med ønske om ændring af vejnavnet Østerøvænget, da ejendomsejerne ikke synes vejen er et vænge. Ejendomsejerne har foreslået, at vejnavnet ændres til Østerø Strandvej.

 

Der er beliggende i alt 16 sommerhuse på Østerøvænget.

 

I forbindelse med oprettelse af vejnavn for vejen på strandarealet i efteråret 2017 har forslag til vejnavnet ”Østerøvænget” været i høring blandt ejendomsejerne, som ville blive berørt af ændringen. Der blev indsendt 3 indsigelser. Ingen af indsigelserne omhandlede vejens fremtidige navn.

 

Vejnavnet Østerøvænget blev oprindelig indstillet, da det var et ønske fra sommerhusejerne, at ”Østerø” skulle være en del af det nye vejnavn. Østerøvænget blev indstillet, fordi det var mundret, og der er tale om en blind vej.

 

Lokalhistorisk arkiv havde i forbindelse med den oprindelige sag foreslået følgende vejnavne: Bæltstien, Bæltvejen, Østerøbæltvej, Østerøbæltsti, Østerøstrandsti, Østerøstrandvej.

 

Vejnavnet: Østerø Strandvej skal skrives i to ord, jævnfør vejledning i retskrivning af vejnavne fra Dansk Sprognævn.

 

Forslag til ændring af vejnavnet har været i høring hos ejerne af de 16 sommerhuse. Der har været en forespørgsel til vejens fysiske forhold, som forbliver uændret, men ingen indsigelser/bemærkninger til vejnavneændringen til: Østerø Strandvej.

 

Det er i anmodningen oplyst, at hvis der er udgifter forbundet med nyt vejskilt, vil beboer-gruppen gerne betale for det.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Det indstilles, at vejnavnet: Østerøvænget ændres til Østerø Strandvej

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 22. oktober 2018:

Fraværende:  Ingen

 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 29. oktober 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Anbefales.

 

Bilag

450-2018-185999

Kort - Ændring af vejnavnet: Østerøvænget til Østerø Strandvej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

14.    Regulering af gebyr for skorstensfejning 2019

 

Sagsnr.

450-2018-17730

Initialer

UPE

Åbent

 

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder er det Byrådet, der fastsætter beregningsmåden for gebyrerne og gebyrstørrelsen med mere.

 

Endvidere kan Byrådet beslutte, at gebyrerne for skorstensfejerarbejdet opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. Ydelsen skal da fremgå særskilt på ejendoms-skattebilletten, og skorstensfejermestrene skal betale et gebyr til kommunen for denne opkrævningsservice.

 

Sodposer og bortskaffelse af sod er ikke indeholdt i de vejledende gebyrer på skorstensfe-jerområdet, som aftales mellem KL og Skorstensfejerlauget.

 

Der foreligger vejledende gebyrer for 2019, hvor det fremgår, at taksterne er fremskrevet med 2,14 % i forhold til gebyrerne for 2018.

 

Det er aftalt, at skorstensfejermestrene afholder udgifterne til indkøb af sodposer og bortskaffelse af sod mod en forhøjelse af gebyrerne med 3 %. Det gælder dog alene gebyrer, hvor der indgår sodhåndtering (som er nævnt i ydelsesarterne 1. – 4. i Skorstensfejerlau-gets bilag om vejledende gebyr).

 

Vejledende gebyrer for 2018 og 2019 vedlægges som bilag.

 

Endvidere vedlægges bilag med beregning af ydelsesart 1. – 4. tillagt 3 %.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at de vejledende gebyrer for 2019 godkendes, dog således at der tillægges yderligere 3 % til de vejledende gebyrer, som er nævnt i ydelsesarterne 1. – 4. for håndtering af sod.

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 1. oktober 2018:

Fraværende:  Ingen

 

Anbefales.

 

Bilag

450-2018-197743

Bilag - Nyborg takster med sodposer/skorstensfejre

450-2018-197742

Bilag: KL´s vejledende takster 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Beslutning i Økonomiudvalget 8. oktober 2018: Anbefales.

 

Godkendt.

15.    Puljen til større driftsanskaffelser ved idrætscentre 2018

 

Sagsnr.

450-2017-19777

Initialer

LAA

Åbent

 

Sagsfremstilling

Der er afsat en anlægsramme på 1.0 mio. kr. årligt til større driftsanskaffelser over 100.000 kr. ved idrætscentre i Nyborg Kommune. Grænsen på 100.000 kr. svarer til Nyborg Kommunes regnskabspraksis for aktivering og afskrivning af større anskaffelser i regnskabet. Mindre driftsanskaffelser under 100.000 kr. indkøbes som tidligere af det enkelte idrætscenter og finansieres af det årlige driftstilskud fra Nyborg Kommune.

 

Anlægsrammen udmøntes på baggrund af indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Nedenstående ønsker er fremkommet via dialog og drøftelser mellem de forskellige interessenter ud fra behov og ud fra ønsker om opdatering/ udvikling.

 

Der søges nu om frigivelse af midler fra puljen til større driftsanskaffelse i 2018:

 

Puljen 2018 1.0 mio. kr. + 458.100 kr. overført fra 2017

1.458.100 kr.

Opsætning af lys på multibaner – tidligere frigivet af Byrådet 19.12.17 af 2018 puljen.

270.000 kr.

 

 

Resterende Pulje 2018

1.188.100 kr.

Indkøb og opsætning af info skærme i hallerne som arbejder sammen med Nyborg Kommunes info skærme/ pyloner - overslagspris

226.100 kr.

4 sæt letvægtsbander + vogne til indendørsfodbold i Centerhallen og Nyborghallen hal 1 under NIF samt i Aunslevhallen og Vindingehallen – indhentet tilbud.

210.000 kr.

Indkøb af 30. stk. 4 mandsborder og 3. stk. bordvogne til Kultursalen i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter og 20. stk. 4 mandsborder og 20. stk. 6 mandsborder til nyt møde/konferencelokale i Ørbæk Midtpunkt – indhentet tilbud.

172.900 kr.

Udskiftning af stole i Bastionen

128 stk. blå armlænsstole udskiftes med 136 teaterstole med klapsæder og fast nummerering – indhentet tilbud.

 

135.000 kr.

I alt

744.000 kr.

 

 

 

 

Restbeløb som automatisk overføres til 2019

444.100 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at der anbefales anlægsbevilling ud fra ovenstående på 744.000 kr. i 2018.

 

Sagen afgøres i

Byrådet.

 

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 13. november 2018:

Fraværende:  Ingen

 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 19. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V), Kenneth Muhs (V), Sonja Marie Jensen (A)

 

Anbefales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

16.    Pulje til idrætsfaciliteter og kultur - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2018 og 2019 - aktuelt i forbindelse med hovedbygning Sdr. Skole, Ullerslev

 

Sagsnr.

450-2018-1172

Initialer

KSH

Åbent

 

Sagsfremstilling

 

Der er i budget 2018 afsat 3,0 mio. kr. til anlægsarbejder vedrørende idrætsfaciliteter og kultur. Budget og frigivelse af midler fra puljen er opstillet i nedenstående skema:

 

Efter flere år med utæt tagbeklædning på hovedbygningen på Sdr. Skole, Svendborgvej 39 i Ullerslev, blev det nødvendigt i 2017, at få skiftet tagbeklædning. I den forbindelse blev der foretaget efterisolering. Da tagrenoveringen blev sendt i udbud, blev der orienteret om, at bygningen ikke kunne færdiggøres indvendig, før der var truffet en afgørelse om, hvem lokalerne på 1. sal skulle indrettes til.

Der var ønske om at alle fritidsbrugernes aktiviteter kunne være i stuen, således 1. sal blev indrettet til den kommunale administration (Nyborg modellen), der har 2 lokaler i stueplan.
Ønsket har været drøftet med den kommunale administration, hvor der nu truffet beslutning om, at de indtil videre bliver i de 2 lokaler i stueplan og fritidsbrugerne fortsat også bruger lokalerne på 1. sal, hvorefter den indvendige færdiggørelse kan foretages.

 

Budget 2018

3.000.000

Uforbrugt fra 2017

64.000

Tilbageført fra 2017 (Campus projekt)

164.000

I alt 2018

3.228.000

Tidligere frigivet

2.871.663

Rest

356.337

Sdr. Skole hovedbygning renovering af 1. sal

890.000

 

-       553.663

Budget 2019 fremrykket

533.663

 

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget anbefaler, at der frigives 356.337 kr. af puljen for 2018 og 553.663 kr. af puljen for 2019 – hvor der ligeledes er en pulje på 3,0 mio. kr.

 

Sagen afgøres i

Byrådet.

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 13. november 2018:

Fraværende:  Ingen

 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 19. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V), Kenneth Muhs (V), Sonja Marie Jensen (A)

 

Anbefales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

17.    Frigivelse af beløb til renovering af parkeringspladser ved Vindinge Hallen

 

Sagsnr.

450-2018-23347

Initialer

KSH

Åbent

 

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med budget 2018 afsat 220.000 kr. til renovering af parkeringsforhold ved Vindinge Hallen. Der søges om frigivelse af beløbet til nedrivning af cykelskure og efterfølgende forbedring og udvidelse af parkeringsforholdene til hallen. 

 

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen

 

Indstilling

Det indstilles, at der frigives 220.000 kr. til parkeringsforhold ved Vindinge Hallen

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 13. november 2018:

Fraværende:  Ingen

 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 19. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V), Kenneth Muhs (V), Sonja Marie Jensen (A)

 

Anbefales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

18.    Delegationsplan for Social- og Familieudvalget 2018

 

Sagsnr.

450-2018-16622

Initialer

LOH

Åbent

 

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en opdateret delegationsplan for Social- og Familieudvalget.

 

Der er fx udstedt nye love og lovændringer, som nu er indarbejdet i den opdaterede delegationsplan. 

 

Opgaver, som i henhold til lovgivningen skal varetages af ”kommunalbestyrelsen”, kan delegeres til det udførende niveau i kommunen, med mindre det fremgår af lovgivningen, at dette ikke er muligt (fx ved teksten ”kommunalbestyrelsen beslutter i et møde …..”).

 

Byrådet kan delegere opgaver til fagudvalgene, som derefter kan delegere opgaverne videre til administrationen. Omfattet af delegationsplanerne er de områder i lovgivningen, hvor det er angivet, at ”kommunalbestyrelsen skal…” eller ”kommunalbestyrelsen kan…”. Desuden er medtaget enkelte andre områder, hvor Byrådet i Nyborg Kommune har delegeret kompetencen til fagudvalg eller administration.

 

Formålet med delegationsplanerne er, at tydeliggøre på hvilket niveau beslutninger beslutningerne træffes og at sikre så smidige og effektive arbejdsgange som muligt.

 

Det foreslås, at den overvejende del af de beslutninger, der skal træffes i den daglige drift, delegeres til administrationen. Det er i den nye delegationsplan ikke angivet, hvilken afdeling i administrationen der kan træffe beslutning. Dette afgøres af den enkelte direktør eller chef, som i disse situationer vil være den juridisk ansvarlige instans.

 

På følgende områder ligger beslutningskompetencen fortsat i Byrådet (ikke udtømmende liste):

 

På følgende områder ligger beslutningskompetencen i Social- og Familieudvalget (ikke udtømmende liste):

 

Det skal nævnes, at anbringelse af børn og unge uden samtykke uden for hjemmet i henhold til serviceloven fortsat besluttes af det særlige Børn- og Ungeudvalg.

 

Øvrige beslutninger, herunder al daglig drift, besluttes i Administrationen, der ligeledes laver indstillinger til beslutninger i Social- og Familieudvalget og Byrådet.

 

Desuden foreslås det, at delegationsplanen ved godkendelsen er gældende for hele byrådsperioden (frem til 31. december 2021). Justeringer og ændringer i perioden indføres løbende i delegationsplanen, og behandles samlet ved begyndelsen af den nye byrådsperiode.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at delegationsplanen for Social- og Familieudvalget godkendes.

 

Det indstilles endvidere, at godkendelsen af delegationsplanen er gældende for hele byrådsperioden. Justeringer og ændringer i perioden indføres løbende i delegationsplanen, og behandles samlet ved begyndelsen af den nye byrådsperiode.

 

Sagen afgøres i

Byrådet.

 

Bilag

450-2018-180843

Udkast til delegationsplan for Social- og Familieudvalget.pdf

 

 

Beslutning i Social- og Familieudvalget 3. september 2018:

Fraværende:  Anne-Marie Palm-Johansen (O)

 

Teknisk fejl: Nedsættelse af handicaprådet tilrettes til byrådet. Punktet genoptages på kommende møde i Social- og Familieudvalget.

 

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 24. september

Den tekniske fejl vedr. nedsættelse af Handicaprådet er rettet i bilaget. Der er tilknyttet et tilrettet bilag.

 

Baggrunden for denne sag er, at Folketinget ved udstedelse af nye love, henlægger beslutningskompetencen til ”kommunalbestyrelsen” i alle sager, hvor det er kommunen, der kan træffe afgørelse. Det er herefter hensigten, at kommunalbestyrelsen skal delegere kompetencen i de fleste sager til de politiske udvalg eller til administrationen, idet der dagligt træffes så mange afgørelser, at det ikke vil være muligt, at kommunalbestyrelsen selv traf alle afgørelser.

 

Der er de senere år kommet en lang række nye love og lovændringer, som medfører et større behov for synlighed omkring delegation.

 

På Social- og Familieudvalgets området har der ikke tidligere eksisteret en så omfattende delegationsplan som denne. Det er imidlertid nødvendigt, både for borgere, politikere og administration, at kunne se, hvem der retmæssigt kan træffe beslutninger i en konkret sag. Samtidig bliver sagsbehandlingen også mere smidig, når ikke alle sager skal behandles i udvalget eller Byrådet.

 

Social- og Familieudvalget vil i oktober måned få forelagt udkast til kvalitetsstandarder på voksenhandicap- og børnehandicapområderne. Når udvalget og Byrådet har fastlagt kommunens serviceniveau i kvalitetsstandarderne, vil det være mest hensigtsmæssigt, at kompetencen til at træffe afgørelser i de konkrete borgersager delegeres til administrationen.

 

Det foreslås i delegationsplanen, at de overordnede beslutninger vedr. kommunens drift skal træffes af Byrådet. Mere konkrete beslutninger træffes af Social- og Familieudvalget, og den daglige drift varetages og besluttes i administrationen.

 

Socialchefen uddyber planen og forslag under behandlingen af punktet.

 

Indstilling

Det indstilles:

·         At delegationsplanen for Social- og Familieudvalget drøftes.

·         At den endelige delegationsplan vedtages på udvalgets ordinære møde i oktober.

 

Det indstilles endvidere, at godkendelsen af delegationsplanen er gældende for hele byrådsperioden. Justeringer og ændringer i perioden indføres løbende i delegationsplanen, og behandles samlet ved begyndelsen af den nye byrådsperiode.

 

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

 

Beslutning i Social- og Familieudvalget 24. september 2018:

Fraværende:  Ingen

 

Godkendt. Der udarbejdes aktuel synlig kompetenceplan i Socialafdelingen. Kompetenceplanen vil komme til politisk orientering.

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 22. oktober 2018

Social- og Familieudvalget drøftede delegationsplanen på mødet den 24. september 2018. Det blev besluttet, at sagen skulle vedtages på mødet i oktober.

 

Bilaget er blevet tilrettet til dette møde, idet Social- og Familieudvalget den 24. september 2018 har truffet afgørelse om at anvende servicelovens § 82a-d, og Byrådet den 18. september 2018 har truffet afgørelse om delegation af udpegning af medlem til visitationsforum vedr. særlige pladser i socialpsykiatrien.

 

Indstilling

Det indstilles, at delegationsplanen for Social- og Familieudvalget anbefales.

Det indstilles endvidere, at den endelige godkendelse af delegationsplanen er gældende for hele byrådsperioden. Justeringer og ændringer i perioden indføres løbende i delegationsplanen, og behandles samlet ved begyndelsen af den nye byrådsperiode.

 

Sagen afgøres i

Byrådet.

 

 

 

Beslutning i Social- og Familieudvalget 22. oktober 2018:

Fraværende:  Ingen

 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 29. oktober 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Anbefales.

 

Bilag

450-2018-208470

Udkast til delegationsplan for Social-og Familieudvalget - udgave 280918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

19.    Kvalitetsstandarder 2018 for voksen- og børnehandicapområderne

 

Sagsnr.

450-2018-10331

Initialer

LOH

Åbent

 

Sagsfremstilling

Kommunerne kan på servicelovens områder udarbejde lokale serviceniveauer. Disse kaldes enten kvalitetsstandarder eller vejledende retningslinjer. I Nyborg Kommune har vi valgt at kalde dem kvalitetsstandarder. Ifølge Servicelovens § 138 er det kommunalbestyrelsen, som indenfor lovens rammer kan træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer. Kvalitetsstandarderne er udelukkende vejledende, idet der altid skal træffes en konkret, individuel afgørelse over for borgeren.

 

Formålet med kvalitetsstandarderne på Socialområdet er at give Byrådet mulighed for at definere serviceniveauet og kvaliteten af de ydelser, som kommunen leverer. Desuden bruges kvalitetsstandarderne som information til borgerne, så forventninger i forhold til service- og kvalitetsniveau er afstemt. 

 

Der er behov for, at de få eksisterende kvalitetsstandarder bliver revideret. Ligeledes er der behov for, at der udarbejdes nye kvalitetsstandarder på de områder, hvor der hidtil ikke har været kvalitetsstandarder. De eksisterende kvalitetsstandarder er vedhæftet i ét samlet bilag.

 

Kvalitetsstandarderne skal kunne fungere som opslagsværk for medarbejdere og ledelse i Socialafdelingen og som orientering for borgerne, således at det er klart for alle, hvilket serviceniveau man som borger kan forvente i Nyborg Kommune. Kvalitetsstandarderne vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

 

Social- og Familieudvalget vedtog den 11. juni 2018 model for de sociale kvalitetsstandarder. Modellen er todelt:

·         en del, der i form og sprog, primært retter sig mod borgerne (grå venstre margen), og

·         en faglig uddybning der særligt retter sig mod medarbejderne (rød venstre margen).

 

Begge dele vil være tilgængelige for borgerne på kommunens hjemmeside.

 

De nye kvalitetsstandarder

Formålet med de nye kvalitetsstandarder har som hovedregel ikke været at ændre serviceniveauet, men at præcisere det. Ligeledes er standarderne blevet udformet, så de fagligt og lovgivningsmæssigt er up to date og skrevet i et sprog, der gør kvalitetsstandarderne mere tilgængelige for borgerne.

 

Der er præciseret et serviceniveau for §§ 44 og 84 (aflastning til henholdsvis børn og voksne), således at der nu fastsættes et vejledende maksimum antal aflastningsdøgn pr. måned/år. Begrundelsen er, at hvis man overstiger det pågældende antal aflastningsdøgn, bør man overveje, om der i stedet skal ske en permanent anbringelse på et opholdssted eller botilbud. Der er desuden foreslået forskellige antal maksimum døgn, afhængig af borgerens alder. På voksenområdet skyldes dette, at når borgeren er over 25 år, må det forventes, at borgeren skal flytte hjemmefra inden for et kortere tidsrum.

   

I denne sag skal der træffes beslutning om 18 standarder på socialområdet inden for voksenområdet og 5 inden for børnehandicapområdet. De nævnte paragraffer er fra lov om social service, hvis ikke andet er nævnt.

 

Voksenområdet:

·         Akuttilbud - § 82c

·         Aflastning og afløsning af pårørende til handicappede over 18 år - § 84

·         Socialpædagogisk støtte i eget hjem - § 85

·         Socialpædagogisk støtte i botilbud - § 85

·         Borgerstyret personlig assistance - § 96

·         Ledsagerordning - § 97

·         Kontaktperson for døvblinde - § 98

·         Opsøgende socialt arbejde - § 99

·         Merudgifter - § 100

·         Social behandling for stofmisbrug - § 101

·         Tilbud af behandlingsmæssig karakter - § 102

·         Beskyttet beskæftigelse - § 103

·         Aktivitets- og samværstilbud - § 104

·         Midlertidigt botilbud - § 107

·         Længerevarende botilbud - § 108

·         Ophold på kvindekrisecenter (voksenområdet) - § 109

·         Ophold på forsorgshjem - § 110

·         Behandling af personer med alkoholproblemer – sundhedsloven § 141

 

Børnehandicapområdet:

·         Hjemmetræning af børn og unge - § 32a

·         Merudgifter til børn - § 41

·         Tabt arbejdsfortjeneste - § 42

·         Aflastning og afløsning på børneområdet - § 44 jf. § 84

·         Ledsagerordning på børne/ungeområdet - § 45

 

Forslag til de nye kvalitetstandarder er vedhæftet som 23 bilag.

 

Der vil senere på året blive forelagt forslag til kvalitetsstandarder for børn- og ungeområdet.

 

Implementering af kvalitetstandarderne

Kvalitetsstandarderne bliver gjort tilgængelige på kommunens hjemmeside, når de er blevet godkendt i Byrådet. Kvalitetstandarderne er gældende frem til december 2019, hvor kvalitetsstandarderne for 2020 skal behandles.

  

Udformningen af kvalitetstandarderne er blevet gennemført i et tæt samarbejde mellem medarbejdere fra Socialafdelingen og relevante nøglepersoner fra de decentrale tilbud.

De nye kvalitetsstandarder vil blive præsenteret for sagsbehandlerne i Socialafdelingen og for personalet på kommunens institutioner.

  

Årlig revision af kvalitetsstandarderne

Der vil fremover blive gennemført en årlig revision af kvalitetsstandarderne.

Det betyder, at kvalitetsstandarderne følger kadencen med det vedtagne budget og afledte lovændringer på baggrund af finanslovsforhandlinger. Der kan dog være tilfælde, hvor ændringer i lovgivning eller principafgørelser fra Ankestyrelsen gør, at der er enkelte kvalitetstandarder, der må tilrettes og behandles på andre tidspunkter af året.

 

Det foreslås, at det godkendes, at mindre tilretninger af kvalitetstandarderne, der foretages på baggrund af f.eks. ny lovgivning eller nye principafgørelser fra Ankestyrelsen, fremover ikke foreligges Byrådet løbende, men først ved den årlige revision. Det vil fremover fremgå af sagen ved revision af kvalitetsstandarderne, hvor de er blevet rettet. Det er ikke muligt at markere rettelser i denne sags bilag, da der er lavet ny model for kvalitetsstandarderne.   

Med de nye kvalitetstandarder på socialområdet får Nyborg Kommunes borgere bedre mulighed for at orientere sig om, hvilke ydelser de kan forvente at kunne modtage, samt niveauet herfor. Beskrivelsen kan medvirke til en forventningsafstemning og dermed til en konstruktiv dialog med kommunens medarbejdere i bestræbelserne på at iværksætte de indsatser, som bedst kan løse borgernes problemstillinger.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at kvalitetsstandarderne drøftes, og at punktet behandles igen på mødet i Social- og Familieudvalget 12. november 2018.

 

Det indstilles endvidere, at det godkendes, at mindre tilretninger af kvalitetstandarderne, der foretages på baggrund af f.eks. ny lovgivning eller nye principafgørelser, ikke forelægges Byrådet løbende, men først ved den årlige revision.

 

Det indstilles, at kvalitetsstandarderne sendes i høring i Handicaprådet og Udsatterådet.

 

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

 

Beslutning

Drøftet. Ved lovændringer og principafgørelser forelægges sagerne til orientering eller beslutning. Sendes i høring i Handicaprådet og Udsatterådet.

 

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 12. november 2018

Social- og Familieudvalget ønskede på mødet den 22. oktober 2018, at det fremgik mere tydeligt, hvor i kvalitetsstandarderne der var tale om et kommunalt fastsat serviceniveau, og hvor der var tale om lovmæssige forhold.

 

Som hovedregel er der tale om lovmæssige forhold. Der er nu indsat bemærkninger i kvalitetsstandarderne, om hvorvidt der er tale om lovmæssige forhold eller kommunalt fastsat serviceniveau. Der er lavet tilføjelser i alle kvalitetsstandarderne. Tilføjelserne er markeret med rød skrift. Der er kun foretaget rettelser i den borgerrettede del, da socialrådgiverne er bekendt med, hvad der er fastsat i lovgivningen, og hvad der er kommunalt fastsat serviceniveau.

 

Sagen har været i høring i Handicaprådet og Udsatterådet.

 

Handicaprådet udtaler:

Handicaprådet hilser kvalitetsstandarderne og den tydeligretning velkommen, og har umiddelbart ingen bemærkninger til indholdet af kvalitetsstandarderne, så der bliver ikke afgivet høringssvar.

 

Handicaprådet har dog en bemærkning omkring processen af høringssvaret, hvor der er enighed om, at tidsfristen har været alt for kort til så stort et materiale.

 

Handicaprådet har et forslag til, at administrationen indkalder Udsatterådet og Handicaprådet til et oplæg og dialogmøde, hvis der kommer noget lignende i fremtiden, således det bliver mere gennemskueligt, hvilken konsekvens ændringerne har for borgerne.

 

Udsatterådet har afgivet skriftligt høringssvar (vedlagt som bilag).

Det fremgår bl.a. heraf, at man er tilfreds med, at Akuttilbuddet på Søjlen nu videreføres under § 82c. Man ser frem til de kommende kvalitetsstandarder for §§ 82a, b og d. Udsatterådet er tilfreds med kvalitetsstandarden for § 99 – opsøgende arbejde. Udsatterådet finder imidlertid, at høringsfristen har været alt for kort til at sikre en ordentlig gennemgang af kvalitetsstandarderne, og at man ser frem til at være en aktiv høringspart i de kommende revideringer af kvalitetsstandarderne.

 

 

Indstilling

Det indstilles, at kvalitetsstandarderne godkendes.

 

Det indstilles endvidere, at det godkendes, at mindre tilretninger af kvalitetstandarderne, der foretages på baggrund af f.eks. ny lovgivning eller nye principafgørelser, ikke forelægges Byrådet løbende, men først ved den årlige revision. Social- og Familieudvalget orienteres løbende om disse ændringer.

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Social- og Familieudvalget 12. november 2018:

Fraværende:  Anja Kongsdal (V), Anne-Marie Palm-Johansen (O)

 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 19. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V), Kenneth Muhs (V), Sonja Marie Jensen (A)

 

Anbefales.

 

Bilag

450-2018-236372

Høringssvar fra Udsatterådet

450-2018-205615

gamle kvalitetsstandarder

450-2018-232825

Kvalitetsstandard § 82c ny

450-2018-232824

kvalitetsstandard § 84 ny

450-2018-232823

kvalitetsstandard § 85 i eget hjem ny

450-2018-232822

kvalitetsstandard § 85 på botilbud ny

450-2018-232821

kvalitetsstandard § 96 ny

450-2018-232819

kvalitetsstandard § 97 ny

450-2018-232818

kvalitetsstandard § 98 ny

450-2018-232817

kvalitetsstandard § 99 ny

450-2018-232816

kvalitetsstandard § 100 ny

450-2018-232815

kvalitetsstandard § 101 ny

450-2018-232814

kvalitetsstandard § 102 ny

450-2018-232813

kvalitetsstandard § 103 ny

450-2018-232812

kvalitetsstandard § 104 ny

450-2018-232810

kvalitetsstandard § 107 ny

450-2018-232809

kvalitetsstandard § 108 ny

450-2018-232808

kvalitetsstandard § 109 ny

450-2018-232806

kvalitetsstandard § 110 ny

450-2018-232804

kvalitetsstandard Sundhedsloven § 141 ny

450-2018-232802

kvalitetsstandard § 32a ny

450-2018-232801

kvalitetsstandard § 41 ny

450-2018-232799

kvalitetsstandard § 42 ny

450-2018-232798

kvalitetsstandard § 44 ny

450-2018-232743

kvalitetsstandard § 45 ny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

20.    Orientering: Danmarkskortet vedr. omgørelsesprocenter på socialområdet

 

Sagsnr.

450-2018-20191

Initialer

LOH

Åbent

 

Sagsfremstilling

Efter en ændring af retssikkerhedsloven pr. 1. juli 2018 skal Byrådet hvert år inden årets udgang behandle ”Danmarkskortet” på et møde. Det betyder konkret, at vi ikke har mulighed for at give oplysninger for tidligere år, da det er en ny metodeopgørelse. Danmarkskortet er en opgørelse over hvor mange sager, Ankestyrelsen har omgjort inden for det sociale område, fordelt på kommuner.

 

Børne- og Socialministeriet har 17. april 2018 offentliggjort Danmarkskortet for 2017.

 

Denne sag behandles i Social- og Familieudvalget 22. oktober 2018 og i Ældreudvalget 23. oktober 2018.

 

Omgørelsesprocenten på Danmarkskortet består af

 

·         ankesager, der bliver helt eller delvist ændret af Ankestyrelsen, og

·         ankesager, der bliver hjemvist af Ankestyrelsen. Hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen har vurderet, at der mangler oplysninger i sagen, så kommunen skal behandle sagen på ny og træffe en ny afgørelse, der herefter evt. kan ankes af borgeren.

 

De to tal sættes i forhold til det samlede antal ankesager, og derefter opgør man den samlede omgørelsesprocent. Omgørelsesprocenten opgøres for henholdsvis børnehandicap, voksenhandicap og socialområdet som helhed. 

 

Danmarkskortet indeholder følgende oplysninger om Nyborg Kommunes ankesager inden for servicelovens område i 2017:

 

 

Børnehandicap

Voksenhandicap

Socialområdet i alt

Antal sager i alt

17

20

73

Hjemviste sager

29%

20%

25%

Ændrede

sager

24%

5%

12%

Omgørelser

53%

25%

37%

 

Til sammenligning er der udarbejdet en oversigt over tallene for alle kommunerne på Fyn. Dette ses i sagens bilag.

 

Ministeriets Danmarkskort omfatter imidlertid ikke alle sager, idet man har udeladt afgørelser efter nogle af servicelovens bestemmelser.

 

Når Nyborg Kommune selv opgør tallene og medtager alle ankesager inden for alle bestemmelser i serviceloven, ser disse således ud:

 

 

Børne-handicap

Voksen-handicap

Børn og

Unge

Hjemmehjælp

Hjælpemidler, forbrugsgoder, biler, boligindretning

I alt

 

Antal sager i alt

18

31

8

5

14

76

Hjemviste sager

5

6

3

0

4

18

Ændrede sager

4

4

0

0

1

9

Omgørelser i %

50%

32%

37%

0%

36%

35%

 

Opgørelsen opdelt på de enkelte paragraffer i serviceloven kan ses i sagens bilag.

 

Socialafdelingen kan konstatere, at det særligt er vedrørende hjemviste sager, at der er udfordringer. Hjemvisning skyldes som oftest, at sagerne ikke er oplyst tilstrækkeligt til at Ankestyrelsen kan træffe afgørelse. Sagerne skal derfor behandles på ny i Socialafdelingen, og der indhentes flere oplysninger fra fx sygehus eller dagtilbud/skole.

 

Socialafdelingen har derfor iværksat en ny procedure for behandling af ankesager med henblik på at nedbringe omgørelsesprocenten: Alle sager, der sendes til Ankestyrelsen, skal nu drøftes med afdelingens jurist med henblik på at kvalitetssikre revurderingen. Alle afgørelser, der modtages fra Ankestyrelsen, bliver sendt til juristen samt til sagsbehandler og ledelse. Juristen sørger for, at alle sagsbehandlerne orienteres, hvis der er tale om generelle problemstillinger. Dermed kan afgørelserne medvirke til en generel læring i afdelingen. Desuden er alle medarbejderne blevet undervist i forvaltningsret.

 

Det har ikke været muligt at opgøre det samlede antal afgørelser, der er truffet i Socialafdelingen i 2017. På voksenområdet har man skiftet IT-system i foråret 2018, så det vil først være muligt at få tal fra 2019, som kan bruges, når Danmarkskortet skal behandles i Byrådet i 2020. Det vurderes imidlertid, at antallet af ankesager kun udgør en lille del af det samlede antal afgørelser.

 

I Sundheds- og Omsorgsafdelingen har der i alt været 19 ankesager. Fem af sagerne har omhandlet hjemmehjælp efter Serviceloven § 83 og er alle blevet stadfæstet af Ankestyrelsen. Sundhed- og Omsorgsafdelingen kan dog konstatere, at 5 ud af de 14 ankesager på hjælpemiddelområdet enten er hjemvist eller ændret. Det skal dog i den forbindelse nævnes, at der i 2017 på hjælpemiddelområdet har været over 2.000 sager i alt, hvilket fremgår af ledelsesinformationen til Ældreudvalget. De 4 sager, som er hjemvist til fornyet sagsbehandling, har manglet oplysninger eller der er sket sagsbehandlingsfejl, så Ankestyrelsen ikke har kunnet vurdere, om afgørelsen er rigtig eller forkert.

 

Sundheds- og Omsorgsafdelingen igangsætter undervisning af medarbejderne i forvaltningsret med fokus på, at borgernes oplevelse af god service og procesretfærdighed sker i sagsbehandlingen og afspejles i de afgørelser, der træffes.

 

Der vil ligeledes være øget ledelsesmæssig fokus på selve sagsbehandlingen, hvorved omgørelsesprocenten forventes nedbragt. 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Familieudvalget og Ældreudvalget indstiller sagen til Byrådets godkendelse.

 

Det indstilles, at Handicaprådet og Seniorrådet orienteres, når Byrådet har godkendt sagen.

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

 

Beslutning i Social- og Familieudvalget 22. oktober 2018:

Fraværende:  Ingen

 

Anbefales. Handicap- og Seniorrådet orienteres, når byrådet har godkendt.

 

Beslutning i Ældreudvalget 23. oktober 2018:

Fraværende:  Ingen

 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 29. oktober 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Anbefales.

 

Bilag

450-2018-198427

Afgørelser fra Ankestyrelsen i 2017 opdelt på §

450-2018-208486

Danmarkskortet for kommunerne på Fyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Indstillingen godkendt.

21.    Beskæftigelsesplan 2019

 

Sagsnr.

450-2018-17048

Initialer

MVI

Åbent

 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget drøftede på deres møde 24. september 2018 Beskæftigelsesplanen for 2019. Ud fra de input som udvalget er kommet med, har administrationen udarbejdet en revideret version af Beskæftigelsesplan 2019.

 

Beskæftigelsesplanen skal være godkendt af byrådet inden udgangen af 2018.

 

Beskæftigelsesplanen er udarbejdet med afsæt i Nyborg Kommunes eksisterende politikker og strategier på beskæftigelsesområdet. Derudover medtages beskæftigelsesministerens seks beskæftigelses politiske mål for 2019.

 

Beskæftigelsesministerens mål for 2019 er som følger:

 

1.    Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

 

2.    Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

 

3.    Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende

 

4.    Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund

 

5.    Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes

 

6.    Udsatte ledige skal have en indsats

Mange ledige med handicap kan og vil arbejde. Beskæftigelsesministeren vil derfor skærpe kommunernes fokus på at hjælpe disse borgere i arbejde. I forbindelse med et samlet handicappolitisk udspil tilføjes et 7. beskæftigelsespolitisk mål. Dette handler om, at flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Der arbejdes administrativt med at omsætte beskæftigelsesplanen i Jobcentret generelt i 2019, herunder i de enkelte teams, således at målene og effekterne af indsatserne bliver operationelle for den enkelte medarbejder.

 

Beskæftigelsesplanen har – som de foregående år – et fælles fynsk tillæg, der tager udgangspunkt i de drøftelser, der er pågået i samarbejdet på Fyn blandt de politiske udvalgsformænd på beskæftigelsesområdet. Tillægget er politisk godkendt i regi af Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum.

 

 

Et revideret udkast til Beskæftigelsesplan 2019, samt Fælles Fynsk Tillæg til Beskæftigelsesplan 2019 er vedlagt denne dagsorden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget:

·         Anbefaler udkast til Beskæftigelsesplan 2019

·         Anbefaler Fælles Fynsk Tillæg til Beskæftigelsesplan 2019

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 12. november 2018:

Fraværende:  Ingen.

 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 19. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V), Kenneth Muhs (V), Sonja Marie Jensen (A)

 

Anbefales.

 

Bilag

450-2018-237168

Beskæftigelsesplan 2019 - Godkendt

450-2018-230637

Fælles Fynsk Tillæg til Beskæftigelsesplan 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

22.    Dagtilbudsområdet - ændret styrelsesvedtægt - høringssvar

 

Sagsnr.

450-2010-21054

Initialer

TJO

Åbent

 

Sagsfremstilling

Folketinget har 24. maj 2018 vedtaget ændringer af dagtilbudsloven, lov nr. 554.

 

I den forbindelse er der sket en række ændringer i

 

 

Der skal derfor ske justering af styrelsesvedtægten for Nyborg Kommunes dagtilbud, kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje. Udkast til ændret styrelsesvedtægt har været sendt i høring i bestyrelser og dagtilbud.

 

Alle dagtilbud har indsendt høringssvar og ændringerne som følge af lovændringen er i

høj grad taget til efterretning. Der er få forslag til justeringer i Kommissoriet for fællesråd.

Der er udarbejdet en samlet oversigt over høringssvarene. Høringssvar med forslag til ændringer er vedlagt.

 

Endelig forslag til styrelsesvedtægt og kommissorium for fællesråd med indarbejdede rettelser er vedlagt. Nye rettelser er markeret med gult.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at Skole- og Dagtilbudsudvalget anbefaler forslaget til styrelsesvedtægt og forslag til kommissorium for fællesråd og sender det til endelig godkendelse i Byrådet.

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 14. november 2018:

Fraværende: Frits Christensen (A), Anja Kongsdal (V)

 

Anbefales

 

Beslutning i Økonomiudvalget 19. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V), Kenneth Muhs (V), Sonja Marie Jensen (A)

 

Anbefales.

 

Bilag

450-2018-199912

Forslag til ændret styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet - med markering

450-2018-242298

Forslag til justeret Kommissorium for Fællesråd - dagtilbud 2018

450-2018-210176

Oversigt over indkomne høringssvar

450-2018-249682

1._Skattekisten__personale_og_bestyrelse___Høringsvar - pdf.

450-2018-249684

5._Tumlebillen___Høringssvar - pdf

450-2018-229281

8. Ravnekæret - høringssvar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

23.    Børneafdelingen, Kombinationstilbud og deltidspladser

 

Sagsnr.

450-2018-21309

Initialer

MHO

Åbent

 

Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget blev på sit møde 24.10.2018 præsenteret for lovgivningen om kombinationstilbud og deltidspladser. Et nyt tilbud efter den ændrede dagtilbudslov.

 

På baggrund af udvalgets drøftelser er der udarbejdet forslag til retningslinjer for ansøgning, dokumentationskrav, administrative procedurer og takster for kombinationstilbud.

Disse er vedlagt som bilag. Der er angivet en mindstealder for den fleksible private børnepasser på 15 år.

 

Endvidere vil der på samme vis blive udarbejdet retningslinjer for ansøgning om deltidstilbud ved barsels- og forældreorlov, procedurer for ansøgning og godkendelse.

 

Forslag til takster bygger på en vurdering af, at reduceret brug af dagtilbudspladser ikke kan ske med en procentvis reduktion af forældrebetalingen. Grundprisen for en plads i et  dagtilbud indeholder en lang række udgifter, der er de samme uanset graden af anvendelse.

 

Familiers gennemsnitlige anvendelse af en dagtilbudsplads varierer fra daginstitution til dagtilbud, men ligger fra 6,4 time til 7,33 time om dagen. Opgjort over en 3 måneders periode. Tallene er hentet fra dagtilbuddenes børneintra. d. 7.11.18.

 

Ud fra andre kommuners erfaringer med kombinationstilbud vurderes det, at der vil være få, der anvender tilbuddet, hvorfor en evt. øget udgift til tilskud til privat fleksibel børnepasning og manglende forældrebetaling afholdes af området. Anvendelsesgraden af de nye tilbud vil blive fulgt og være del af ledelsesrapporteringen.

 

Økonomiske konsekvenser

De nye tilbud kombinationstilbud og deltidsplads ved barsel- og forældreorlov kan have betydning for mindre forældrebetaling og øget tilskud til privat pasning. Omfanget kendes ikke. Udviklingen følges i ledelsesrapporteringen. Der sker ikke ændring af ressourcetildelingen til dagtilbuddene.

 

Indstilling

Det indstilles, at Skole- og Dagtilbudsudvalget anbefaler retningslinjer, procedurer og takster for kombinationstilbud og sender det til godkendelse i Byrådet.

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 14. november 2018:

Fraværende: Frits Christensen (A), Anja Kongsdal (V)

 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 19. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V), Kenneth Muhs (V), Sonja Marie Jensen (A)

 

Anbefales.

 

Bilag

450-2018-229684

Forslag til tekst til hjemmeside - vilkår for at gøre brug af ordningen

450-2018-249903

Ansøgning om tilskud til kombinationstilbud, fleksibel pasningsordning, bilag 1. - nyt

450-2018-240146

Aftale om fleksibel pasningsordning, bilag 2

450-2018-239955

Privat og fleksibel pasningsordning, praktiske oplysninger , bilag 3

450-2018-240284

Kvittering, bilag 4

450-2018-241931

Tro og love erklæring - selvstændige erhvervsdrivende-bilag 5

450-2018-225016

Forslag til takster for kombinationstilbud og deltidspladser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

24.    Udmøntning af beløb til legeplads reserveret i 2018

 

Sagsnr.

450-2015-17854

Initialer

TOR

Åbent

 

Sagsfremstilling

Udmøntningen af legepladsmidler fra puljen i 2018 blev behandlet på Skole- og Dagtilbudsudvalget 25. oktober 2017, og efterfølgende i Byrådet 28. november. Ved udmøntningen blev der reserveret 600.000 kr. til de offentlige legepladser, midlerne er imidlertid ikke blevet frigivet og anvendt.

 

Det omfattende byggeri af boliger på Sylleskovvej har medført store forandringer af området, og et stort behov for omlægning af Valhallas legeplads. Det foreslås, at de reserverede midler på 600.000 kr. reserveres til opfølgning på Valhallas legeplads, herunder flytning og etablering af hegn.

 

Økonomiske konsekvenser

De 600.000 fra legepladspuljen i 2018 blev reserveret til offentlige legepladser, reserveres til Valhallas legeplads.

 

Indstilling

Det indstilles, at Skole- og Dagtilbudsudvalget anbefaler at anlægsbevilling på 600.000 kr. med et rådighedsbeløb i 2018 ændres fra offentlige legepladser til Valhalla.

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 14. november 2018:

Fraværende: Frits Christensen (A), Anja Kongsdal (V)

 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 19. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V), Kenneth Muhs (V), Sonja Marie Jensen (A)

 

Anbefales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

25.    Udmøntning af legepladspuljen 2019, skoler og dagtilbud

 

Sagsnr.

450-2015-17854

Initialer

TOR

Åbent

 

Sagsfremstilling

Siden 2015 har der været afsat 2 mio. kr. årligt til modernisering og renovering af legepladser både ved skoler og institutioner og de offentlige. Der blev i 2015 gennemført en analyse og udarbejdet et forslag til en strategi for de offentlige legepladser.

 

Fordeling af midler i 2015-18 er foretaget på baggrund af projektmappe med gennemgang af alle legepladserne, med en samlet vurdering i forhold til 4 overordnede temaer, Organisering, Motorisk, Funktion og Sanse/natur og nedenstående kriterier

-       at både skole- og dagtilbudsområdet tilgodeses,

-       at skoleområdet favoriseres på grund af et større efterslæb,

-       at beløbene har en størrelse, så det giver mening for den enkelte institution, at udvikle hele miljøer for alsidig bevægelse og læring og større legeværdi.

 

Status på fordeling blev fremlagt på møde 24. oktober 2018 med henblik på en drøftelse af forslag til fordeling af midler i 2019.

 

Fra 2019 og frem er på forhånd reserveret 200.000 kr. til de offentlige legepladser. Den resterende pulje på 1,8 mio. kr. foreslås fordelt på skoler og dagtilbud på følgende måde:

 

Den største del af puljen foreslås afsat til skoleområdet, 1.550.000 kr. Der er et stort efterslæb på Vibeskolen afdeling Aunslev. Danehofskolen har været i gang med indskolingen, man mangler en indsats til mellemtrinnet. På Birkhovedskolen trænger boldbanen til en renovering.

 

På dagtilbudsområdet foreslås afsat en pulje på 250.000 kr. til udskiftning af et legetårn i Klatretræet, opfølgning på flytning af legeplads i Valhalla i forbindelse med byggeri på nabogrunden, og mulighed for at udarbejde dispositionsplan for udeareal i Tumlebillen i forbindelse med ombygningen, som foretages i 2019.

 

Der må forventes et behov for i 2020 at følge op legeplads på 4kløverskolens afdeling Frørup og i Tumlebillen.

 

 

2019

Vibeskolen afd. Aunslev

1.100.000

Danehofskolen afd. Vindinge

400.000

Birkhovedskolen

50.000

Klatretræet

100.000

Valhalla

100.000

Tumlebillen

50.000

I alt

1.800.000

 

Økonomiske konsekvenser

Puljen på 1,8 mio. kr. til legepladser og udearealer i 2019 fordeles 1.550.000 kr. til skoleområdet og 250.000 til dagtilbudsområdet.

 

Indstilling

Det indstilles, at Skole- og Dagtilbudsudvalget anbefaler,

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 14. november 2018:

Fraværende: Frits Christensen (A), Anja Kongsdal (V)

 

I 2020 bliver der som minimum reserveret et beløb på 400.000 kr. til 4Kløverskolen, afd. Frørup.

 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 19. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V), Kenneth Muhs (V), Sonja Marie Jensen (A)

 

Anbefales.

 

Bilag

450-2018-235280

Notat, fordeling 2019 af midler fra puljen til legepladser

450-2018-242868

TB-skema, Legepladser på dagtilbuds- og skoleområdet 2019 08112018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

26.    Retningslinjer for ydelse af diæter m.v. til Seniorrådet

 

Sagsnr.

450-2016-2288

Initialer

CSA

Åbent

 

Sagsfremstilling

Seniorrådet har 3. oktober drøfter deres ”Retningslinjer for ydelse af diæter m.v. til Seniorrådet”.

 

Følgende fremgår af retningslinjerne:

 

Lovhjemmel

I Retssikkerhedslovens § 31, stk. 3, er fastsat, at medlemmer af Seniorrådet har krav på diæter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter regler i § 16 a i lov om kommunernes styrelse.

 

Mere generelt omhandler § 16a Byrådets mulighed for at yde diæter eller tabt arbejdsfortjeneste og anden udgiftsgodtgørelse til personer, som deltager i forskellige kommunale aktiviteter, men hvor personerne ikke er medlem af byrådet. 

 

Et medlem af Seniorrådet er ikke forpligtet til at modtage diæter eller udgiftsgodtgørelse, der tilkommer vedkommende.

 

Generelle retningslinjer

Velfærdsministeriet (nu Sundheds- og Ældreministeriet) har udtalt følgende om fortolkning af reglerne:

 

”I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har godkendt vedtægter for ældrerådet, hvoraf det fremgår, at ældrerådet organiseres i specifikke underudvalg, arbejdsgrupper m.v., skal ældrerådsmedlemmerne have diæter m.v. i forbindelse med møder i disse. Ældrerådsmedlemmer er ikke berettigede til at modtage diæter for frivillig deltagelse i konferencer, kurser m.v. Det afgørende for, om ældrerådsmedlemmers arbejde i underudvalg, deltagelse i konferencer o.a. berettiger til diæter, er således, hvorvidt aktiviteterne indgår som en del af den arbejdsfordeling for ældrerådets virke, som er pålagt og godkendt af kommunalbestyrelsen.”

 

Møder, hvortil der kan ydes diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

·         Møder i Seniorrådet, både ordinære og ekstraordinære møder.

·         Møder i arbejdsgrupper, hvortil medlemmet er udpeget af Byrådet/Ældreudvalget.

 

Møder, hvortil der ikke ydes diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

·         Møder i arbejdsgrupper, som Seniorrådet selv har nedsat

·         Bruger-pårørende møder på plejecentre

·         Dialogmøder på plejecentre

·         Møder i forbindelse med Seniorrådets kontaktpersonsordning med plejecentrene

·         Møder i Regionsældrerådet

·         De fynske ældreråds møder

·         Møder i Danske Ældreråd

 

Listen er ikke udtømmende.

 

Tvivlstilfælde afgøres af formanden og ældrechefen i forening.

 

Kørselsgodtgørelse

Der ydes kørselsgodtgørelse til de møder, hvor der også ydes diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, samt til møder i Regionsældreråd og de fynske ældreråd.

 

Relevante kurser eller årsmøder

Seniorrådsmedlemmers ønske om at deltage i kurser og konferencer prioriteres i forhold til Seniorrådets budget. 

 

Seniorrådet kan beslutte, at et eller flere medlemmer kan få betalt kursusafgiften af Seniorrådets budget.

 

Der ydes ikke diæter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i kurser, konferencer og lignende.

 

Der ydes kørselsgodtgørelse/befordring i forbindelse med deltagelse i kurser, konferencer og lignende, som er bevilget af Seniorrådet.

 

Procedure

Ældresekretariatet udleverer skemaer til indberetning af henholdsvis diæter og udbetaling af kørselsgodtgørelse/befordring.

 

Medlemmerne indberetter en gang i kvartalet til Ældresekretariatet.

 

Anmodning om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste sker ved fremsendelse af dokumentation fra arbejdsgiveren efter nærmere aftale med Ældresekretariatet.

 

 

Seniorrådet har anmodet om, at retningslinjerne ændres, så der fremadrettet også ydes kørselsgodtgørelse til følgende:

 

·         møder i arbejdsgrupper, som Seniorrådet selv har nedsat, dog højst 2 møder pr. måned ekskl. det faste månedlige møde

·         Møder, hvor Seniorrådet er inviteret af andre

 

I det vedhæftede bilag er forslag til nye retningslinjer.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften kan afholdes inden for Seniorrådets eget budget.

 

Indstilling

Det indstilles, at forslag til ”Retningslinjer for ydelse af diæter m.v. til Seniorrådet” anbefales og sendes til godkendelse i Byrådet.

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Beslutning i Økonomiudvalget 19. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V), Kenneth Muhs (V), Sonja Marie Jensen (A)

 

Anbefales.

 

Beslutning i Ældreudvalget 23. oktober 2018:

Fraværende:  Ingen

 

Anbefales.

 

Bilag

450-2018-211841

Forslag til Retningslinjer for ydelse af diæter m.v. til Seniorrådet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

27.    Ledelsesrapportering pr. 30. september 2018

 

Sagsnr.

450-2018-22876

Initialer

NSO

Åbent

 

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2018. Der er i prognosen indregnet en række driftsjusteringer og ændringer i forhold til oprindeligt budget 2018.

 

Der prognosticeres samlet set et driftsoverskud på 80 mio. kr. i 2018 og en likviditet på 190 mio. kr. ultimo 2018. De økonomiske målsætninger i budget 2018 er dermed opfyldt.

 

Til sammenligning var der i regnskab 2017 et driftsoverskud på 98,147 mio. kr. og en likviditet ”kassebeholdning” på 224,193 mio. kr. ultimo året. Årsagen til at der i 2018 forventes et mindre driftsoverskud end i regnskab 2017 skyldes en stigning i udgifterne til medfinansiering af sygehuse og sygesikring, det specialiseret socialområde og ældreområdet.

 

Det er i prognosen forudsat, at der i 2018 sker en tilsvarende driftsopsparing som i regnskab 2017 svarende til 57,517 mio. kr., heraf 18,057 mio. kr. på selvstyrende områder og 39,460 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

 

Der er indregnet indtægter fra salg af Nature Energy A/S svarende til engangsbeløb på 7,722 mio. kr. i 2018 samt 1,854 mio. kr. årligt i 10 år.

 

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 91,825 mio. kr. i 2018, idet der forventes overført uforbrugte anlægsbevillinger på 110 mio. kr. fra 2018 til 2019. Til sammenligning kan det nævnes, at der i regnskab 2017 blev afholdt anlægsudgifter på 116,982 mio. kr.

 

Der er i 2018 fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner. Dette loft svarer til 96,842 mio. kr. i Nyborg Kommune i 2018.

 

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

 

Driftsresultat

Prognosen for 2018 viser et samlet driftsoverskud på 80,0 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 50,0 mio. kr. i oprindeligt budget 2018. Det er forudsat, at der i 2018 sker en tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2017 svarende til 57,517 mio. kr., heraf 18,057 mio. kr. på selvstyrende områder og 39,460 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

 

Den samlede forbrugsprocent ligger på 74,4% efter de første 9 måneder af 2018, hvilket ligger lidt over forbruget på 74,2% i 2017.

 

Forbruget i 2018 ligger under det gennemsnitlige budget på 75,0% for perioden. Der er i det prognosticerede driftsresultat derfor indarbejdet et samlet mindreforbrug på 24,748 mio. kr. ud over den forventede driftsopsparing på selvstyrende områder m.v.

 

Servicerammen

Servicerammen på 1.394,987 mio. kr. forventes overholdt i 2018.

 

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 91,825 mio. kr. i 2018, idet der forventes overført uforbrugte anlægsbevillinger på 110 mio. kr. fra 2018 til 2019. Til sammenligning kan det nævnes, at der i regnskab 2017 blev afholdt anlægsudgifter på 116,982 mio. kr. Der er i 2018 fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner. Dette loft svarer til 96,842 mio. kr. (oprindeligt budget) i Nyborg Kommune i 2018.

 

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 25,271 mio. kr. i 2018 incl. uforbrugte anlægsbevillinger overført fra 2017. Nyborg Kommune har i forbindelse med planer for havneudviklingen købt en grund på Midtermolen for 14,588 mio. kr. med henblik på videresalg til investor, jf. byrådet 19. september 2017. Det er forudsat, at grunden bliver solgt til markedsprisen i løbet af 2018 på baggrund af udbud.

 

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2018 viser et overskud på 13,446 mio. kr. Driftsoverskuddet forventes dermed ikke at kunne finansiere de prognosticerede anlægsudgifter.

 

Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2017 til 2018

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2017 til 2018 svarende til svarende til 57,517 mio. kr., heraf 18,057 mio. kr. på selvstyrende områder og 39,460 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger er forudsat finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2018 til 2019.

 

Der er overført uforbrugte anlægsbevillinger på 85,888 mio. kr. fra 2017 til 2018 på grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter m.v. Endelig er der overført et beløb på 0,578 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden.

 

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 190 mio. kr. ultimo 2018 svarende til en reduktion af likviditeten med 34,195 mio. kr. i forhold til regnskab 2017.

 

Likviditeten var på 240,995 mio. kr. ved udgangen af september 2018 og har i gennemsnit ligget på 307,937 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 272,857 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Målsætningen om en likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr. er dermed opfyldt.  Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen og overførelsesudgifter m.v.

 

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

 

Indstilling

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 30. september 2018.

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 7. november 2018:

Fraværende:  Jacob Nilsson (V), Sonja Marie Jensen (A)

 

Anbefales.

Der fremsendes nærmere om betaling til sygehuse.

 

 

Beslutning i Social- og Familieudvalget 12. november 2018:

Fraværende:  Anja Kongsdal (V), Anne-Marie Palm-Johansen (O)

 

Anbefales.

 

 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget 12. november 2018:

Fraværende:  Ingen.

 

Anbefales.

 

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 12. november 2018:

Fraværende:  Ingen

 

Anbefales.

 

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 13. november 2018:

Fraværende:  Ingen

 

Anbefales.

 

 

Beslutning i Ældreudvalget 13. november 2018:

Fraværende:  Per Jespersen (A), Frits Christensen (A),

 

Anbefales.

 

 

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 14. november 2018:

Fraværende:  Frits Christensen (A), Anja Kongsdal (V)

 

Anbefales.

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 19. november 2018:

Fraværende: 

 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 19. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V), Kenneth Muhs (V), Sonja Marie Jensen (A)

 

Anbefales.

 

Bilag

450-2018-230182

NOTAT- rapportering 30. september 2018

450-2018-230181

BILAG resultatopgørelse pr. september 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

28.    Kasse- og regnskabsregulativ

 

Sagsnr.

450-2018-24482

Initialer

PND

Åbent

 

Sagsfremstilling

Ifølge styrelseslovens § 42, stk. 7 er det Byrådet der fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

 

Ud over kasse- og regnskabsregulativet med hertil hørende bilag er kasse- og regnskabsvæsenet undergivet bestemmelserne i den kommunale styrelseslov og styrelsesvedtægten for Nyborg Kommune. Kasse- og regnskabsvæsenet er endvidere undergivet Økonomi- og Indenrigsministeriets ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” og Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

 

Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ blev senest ajourført i 2010 og bilag til kasse- og regnskabsregulativ blev senest ajourført i 2016. Men der er behov for nogle mindre ændringer i såvel kasse- og regnskabsregulativet og i bilag til kasse- og regnskabsregulativet.

 

Økonomiafdelingen har udarbejdet kasse- og regnskabsregulativ hvor der bl.a. er ændringer på følgende områder:

 

Ændres så godkendelse af udgifter i forbindelse med udlandsrejser skal foretages af fagchefen eller direktøren på området. Dette kan ske ved at der efter rejsen udfærdiges et rejseregnskab til godkendelse.

 

Nyt afsnit hvor Nyborg Kommune kan stille garanti for forsyningsselskabers låntagning. Forsyningsselskaberne skal ved garantier på lån betale en årlig garantiprovision af restgælden på lånet.

 

Økonomiafdelingen har udarbejdet bilag til kasse- og regnskabsregulativ hvor der bl.a. er ændringer på følgende områder:

 

Slettet afsnit om indløsning af checks, da checks er udgået som betalingsmiddel.

 

Afsnit 2.6 Anvendelse af betalingskort

 

Tilrettes til aktuelle værdier i forbindelse med udbud af vare- og tjenesteydelser.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

 

Indstilling

Indstilles godkendt.

 

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Beslutning i Økonomiudvalget 19. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V), Kenneth Muhs (V), Sonja Marie Jensen (A)

 

Anbefales.

 

Bilag

450-2018-243925

Kasse- og regnskabsregulativ 07.11.2018

450-2018-243927

Bilag til kasse- og regnskabsregulativ 07.11.2018

450-2010-553676

Kasse- og regnskabsregulativ

450-2016-173409

Bilag til kasse- og regnskabsregulativ 07.11.2016 med godkendelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

29.    Valg af medlem til Nyborg Kommunes Grundlisteudvalg

 

Sagsnr.

450-2017-19451

Initialer

CSA

Åbent

 

Sagsfremstilling

På det konstituerende møde 5. december 2017 valgte Byrådet fem medlemmer til grundlisteudvalget, jf. § 72 i Retsplejeloven.

 

Det fremgår af bestemmelsen, at Byrådet udpeger et grundlisteudvalg bestående af mindst fem medlemmer. Medlemmerne udpeges for byrådets valgperiode og behøver ikke være medlem af byrådet.

 

Grundlisteudvalgets opgave er at udvælge et antal personer, der må anses for at være egnede til at virke som domsmænd og nævninge til grundlisten, jf. bekendtgørelse om grundlister.

 

Følgende blev valgt:

Keld Cramer Hjort (V)

Michael Møller (C)

Niels Ørsted (V)

Melissa Meulengracht (Ø)

Anne-Berit Høj Nielsen (A)

Michael Møller (C) er siden fraflyttet Nyborg Kommune.

 

C indstiller i stedet: Poul Thorup, Vesterhavnen 16, st. th., 5800 Nyborg.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at Poul Thorup vælges som medlem af Nyborg Kommunes Grundlisteudvalg i stedet for Michael Møller.

 

Sagen afgøres i

Byrådet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

30.    Borgerrådgiverens beretning 2018

 

Sagsnr.

450-2018-23885

Initialer

CSA

Åbent

 

Sagsfremstilling

Borgerrådgiverfunktionen har eksisteret i Nyborg Kommune siden 1. august 2016. Ifølge § 6 i vedtægt for borgerrådgiveren afgiver borgerrådgiveren en årlig beretning til Nyborg Byråd, hvor borgerrådgiveren redegør for sin virksomhed.

 

Borgerrådgiveren afgav beretning 28. november 2017.

 

Da borgerrådgiveren har opsagt sin stilling pr. 31. august 2018, og der først tiltræder en ny borgerrådgiver 1. januar 2019, bliver der i år ikke udarbejdet en årlig beretning.

 

Borgerrådgiveren har udarbejdet statistik for perioden 1. august 2017 til 1. august 2018. Oversigt er vedlagt som bilag.

 

Det fremgår, at der i perioden har været 123 henvendelser, der fordeler sig på følgende måde:

 

·         24 henvendelser på socialafdelingens område

·         15 henvendelser på sundhed- og omsorgsafdelingens område

·         23 henvendelser på borgerservices område

·         17 henvendelser på jobcenterets område

·         6 henvendelser på teknik- og miljøafdelingens område

·         4 henvendelser på skole- og kulturafdelingens område

·         0 henvendelser på børneafdelingens område

·         34 henvendelser er registreret som henvendelser, som ikke direkte er tilknyttet en bestemt afdeling

 

Henvendelserne kan deles op i klagesager, i råd- og vejledningssager og i andre sager.

 

Klagesager er klager over manglende overholdelse af sagsbehandlingsreglerne eller god forvaltningsskik. Borgerne klager hyppigst over manglende overholdelse af sagsbehandlingstiden i deres sag, manglende svar på forespørgsler og over den måde de bliver betjent på.

 

Råd- og vejledningssager er tilfælde, hvor borgerne søger viden om, hvordan reglerne på et område er, hvordan de søger om en ydelse, anmodning om hjælp til at søge om en ydelse eller klage over en afgørelse eller blot en snak om frustrationer over en afgørelse eller sagens gang i kommunen.

 

Andre sager dækker over henvendelser som ikke kan kategoriseres som enten en klage eller råd og vejledning.

 

Borgerrådgiveren har tilbudt konsultativ bistand til kommunens ansatte ved tvivl om sagsbehandlingsreglerne. Der har i perioden været 50 henvendelser fra kommunens ansatte med tvivlsspørgsmål i forhold til sagsbehandlingsreglerne.

 

Borgerådgiveren har gennemført undervisning med henblik på  opkvalificering af kommunens personale i sagsbehandlingsreglerne.

 

Som en del af funktionen kan borgerrådgiveren lave undersøgelser. Borgerrådgiveren gennemførte i foråret 2018 en intern undersøgelse af de klagesager, hvor Ankestyrelsen omgør kommunens afgørelse. Borgerrådgiveren gennemgik 78 afgørelser og beskrev de typiske årsager til, at afgørelserne blev omgjort af Ankestyrelsen. Borgerådgiveren anbefalede, at der i afdelingerne sættes større fokus på sagsbehandlingsreglerne, og at undersøgelsen bruges som inspiration til at undgå fejl i sagsbehandlingen. Dette arbejde er iværksat i afdelingerne.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Til orientering.

 

Sagen afgøres i

Byrådet.

 

Bilag

450-2017-108023

Borgerrådgiver statistik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Til orientering.

31.    Meddelelser

 

Sagsnr.

450-2017-25251

Initialer

NIB

Åbent

 

Sagsfremstilling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Intet.

32. Køb af ubebygget areal

Lukket punkt

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

33. Salg af Gl. Vindingevej 244, Nyborg

Lukket punkt

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

34. Mageskifte og salg af mindre ubebygget areal

Lukket punkt

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

35. NFS A/S - ekstraordinær generalforsamling 28. november 2018

Lukket punkt

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

36. NFS A/S - Referater fra møder

Lukket punkt

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Til orientering.

37. Ansættelse af borgerrådgiver

Lukket punkt

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Godkendt.

38. Meddelelser

Lukket punkt

 

Beslutning i Byrådet 27. november 2018:

Fraværende:  Kaj Refslund (V)

 

Intet.