1.      Facaderådets konstituerende møde

 

Sagsnr.

450-2021-159

Initialer

PEH

Åbent

 

Sagsfremstilling

Nyborg Facaderåd skal rådgive Teknik- og Miljøudvalget i byggesager vedrørende bevaringsværdige huse i Nyborg by og andre steder i kommunen.

 

På Facaderådets konstituerende møde 11. januar 2021 redegøres der for rådets opgaver og virke, og der fremdrages eksempler på tilsvarende råds virke i andre kommuner. Der vises også eksempler på byggesager, der kunne blive behandlet af Nyborg Facaderåd i fremtiden, og der redegøres for, hvad rådet kan blive bedt om at tage stilling til.

 

Det er planen, at Facaderådet skal mødes, når sager er viderebragt til rådets behandling, dog højst én gang om måneden og ikke i juli. Møderne vil blive afholdt i forlængelse af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møder, der afholdes på mandage kl. 15.30-17.30.

 

Dagsorden for det konstituerende møde i Nyborg Facaderåd 11. januar 2021 kl. 17:30 - 19.

·         Velkommen

·         Introduktion til facaderådet og dets rolle

·         Præsentation af rådets medlemmer

·         Præsentation af rådets virke og eksempler på sager, rådet kan behandle

·         Eksempler fra andre kommuner

·         Aktuelle sager

Orientering om vinduestyper i Nyborg bymidte

Besøg af Skilte- og Facadeudvalget i Ringe 25.5.2021

Aluminiumslister i Nørregade 6

·         Næste møde

·         Eventuelt

·         Mødet slut

 

Facaderådet har følgende medlemmer:

 

Nyborg Handel

Ulrik Nielsen + suppleant Hans Henrik Kongsmark

Håndværker/ arkitekt

Frank Egetoft + suppleant ikke bestemt

Foreningen for bygnings- og landskabskultur (By og Land)

Ivar Hviid + suppleant Lars Henrik Jacobsen

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

Peder Gammel + suppleant Jørgen Havshøj

Nyborg Grundejerforening

Johan Pohlmann + suppleant Niels Pohlmann

Østfyns Museer

Niels Porsmose + suppleant Ditte Larsen

To politiske repræsentanter fra Teknik- og Miljøudvalget samt to suppleanter

Formand: Martin Huus + suppleant Carsten Kudsk

Næstformand: Vibeke Ejlertsen + suppleant Albert Pedersen

Tre repræsentanter fra Teknik- og Miljøafdelingen – Teknik- og Miljøchefen og gruppelederen for Plan og Byg samt en sekretær

Søren Møllegård (ingen suppleant)

Charlotte Markvardsen (ingen suppleant)

Peter Holm (sekretær) (ingen suppleant)

 

Vedhæftet er kommissorium om Nyborg Facaderåd.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

·         Facaderådet kommer med indstilling om sagen på Nørregade 6

 

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget

 

Bilag

450-2021-11349

Kommissorium om Nyborg Facaderåd

450-2021-16621

PowerPoint fremlæggelse på konstituerende møde i Nyborg Facaderåd 11.1.2021 ved sagsbehandler Peter Holm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Facaderådet 11. januar 2021:

Fraværende:  

 

På grund af vanskeligheder med forbindelsen til det virtuelle møde var Ulrik Nielsen ikke til stede under den sidste del af præsentationen om Facaderådets virke og de aktuelle punkter. Ulrik Nielsen har siden skriftligt kommet med kommentarer til mødet.

 

Facaderådet afholder fire ordinære møder om året, men der kan holdes flere møder, hvis det bliver nødvendigt. Møderne vil blive afholdt i forlængelse af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møder, der afholdes på mandage kl. 15.30-17.30. Næste møde i Facaderådet afholdes 22. marts 2021.

2.      Facade ændring - ny døre og vinduer i stueplan - vinduer 1. sal males - Nørregade 6, Nyborg

 

Sagsnr.

450-2019-25204

Initialer

PEH

Åbent

 

Sagsfremstilling

Der i 2019 udført en renovering af Nørregade 6, 5800 Nyborg, hvor huset har fået malet facaden og udskiftet døre og vinduer i stueetagen mod Nørregade.

 

Nørregade 6 er et meget fint og velbevaret kompleks fra genopførelsen efter 1797, men med en lige så intakt og fin facade fra o. 1890-1900, inklusive den oprindelige skiltning ”Central Caféen”. Forhuset i Nørregade 6 har seks fag, to etager, grundmuret til gaden og bindingsværk til gården. Facaden er kvaderpudset og pudset i stueetagen, mens 1. salen står i blank mur med pudsede vinduesindfatninger og trukken taggesims. Sidehus og baghus i bindingsværk, forsiden af baghuset dog omsat i grundmur omkring 1914.

 

Nørregade har en SAVE-værdi på 4 og dermed høj bevaringsværdi.

 

Den nye dør mod gårdhaven er udført i træ med store og fra gaden meget synlige aluminiumslister (se vedhæftede billeder). Ejendommen er omfattet lokalplan nr. 306 - Nyborg Bykerne og Voldanlæg. Lokalplanen bestemmer bl.a. følgende:

 

Pkt. 9.4 : Døre og porte skal udføres i træ. Butiksdøre skal fremstå med samme dækkende farve som husets øvrige døre og vinduer.

 

Pkt. 9.5: I de historiske gader, på fredede bygninger og bygninger med middel og høj bevaringsværdi må ikke anvendes aluminiumslister på fyldninger og glaslister af aluminium.

 

I den udførte renovering er der på døren til gårdhaven opsat aluminiumslister, som ikke tillades eller kan meddeles dispensation til. Aluminiumslisterne er i et sådan omfang, at de strider mod centrale bevaringsinteresser for husene i Nyborg bykerne, som bestemmer traditionelle løsninger mht. farver og materialevalg.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Det indstilles:

·          

at der gives afslag på de blanke aluminiumslister på døren til gårdhaven, da det strider mod centrale bevaringsinteresser i Nyborg bykerne

·          

at bygningsejer nedtager listerne og maler døren eller maler listerne i samme farve som døren

 

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget

 

Bilag

450-2021-13726

Facade - Nørregade 6, 5800 Nyborg

450-2021-13727

Gadedør - Nørregade 6, 5800 Nyborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Facaderådet 11. januar 2021:

Fraværende:  Ulrik Nielsen

 

Facaderådet anbefaler, at der meddeles bygningsejer følgende: Vandrette lister nedtages, og dør og lodrette lister males i samme farve som døren eller udskiftes og males i samme farve som døren. Kontakt eventuelt Teknik- og Miljøafdelingen, Plan og Byg, for råd og vejledning.

3.      Eventuelt

 

Sagsnr.

450-2021-746

Initialer

PEH

Åbent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Facaderådet 11. januar 2021:

Fraværende:  Ulrik Nielsen

 

-

4.      Næste møde

 

Sagsnr.

450-2021-747

Initialer

PEH

Åbent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Facaderådet 11. januar 2021:

Fraværende:  Ulrik Nielsen

 

Facaderådet afholder fire ordinære møder om året, men der kan holdes flere møder, hvis det bliver nødvendigt. Møderne vil blive afholdt i forlængelse af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møder, der afholdes på mandage kl. 15.30-17.30.

 

Næste møde i Facaderådet afholdes 22. marts 2021.