1.      Godkendelse af dagsorden

 

Sagsnr.

450-2021-2704

Initialer

MSJ

Åbent

 

Sagsfremstilling

     

 

Indstilling

Det indstilles, at Handicaprådet godkender dagsordenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Handicaprådet 9. september 2021:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Mitzi Faarbæk, Dansk Blindesamfund, Ole Skovsbøl

 

Godkendt.

2.      Dialogmøde med Sundhed og Forebyggelse

 

Sagsnr.

450-2020-58292

Initialer

LUL

Åbent

 

Sagsfremstilling

Som et led i udmøntningen af Nyborg Kommunes handicappolitik er der taget initiativ til, at Handicaprådet og Sundhed og Forebyggelse holder dialogmøde én gang årligt.

Dialogmødet skal sikre, at Handicaprådet er opdateret omkring Nyborg Kommunes borgerrettede sundhedstilbud. Samtidig får Handicaprådet mulighed for, at fortælle Sundhed og Forebyggelse om borgere med funktionsnedsættelsers særlige behov for sundhedstilbud.

 

Personale fra Sundhed og Forebyggelse deltager i punktet og vil komme med en introduktion til kommunens eksisterende sundhedstilbud og indgå i dialog om evt. nye sundhedsfremmende tiltag.

 

Herunder fremgår målsætningerne fra Handicappolitikken.

 

Målsætninger i handicappolitikken:

·         styrke mødet mellem mennesker

·         skabe rammerne til at vælge en sund livsstil

·         understøtte borgere med handicap i at opbygge en sund hverdag med fokus

på kost, motion, udeliv, søvn og rygning

 

Indstilling

De indstilles, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Handicaprådet 9. september 2021:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Mitzi Faarbæk, Dansk Blindesamfund, Ole Skovsbøl

 

Til efteretning.

Trine Ulf Enslev og Thomas Møller Hvidberg fra Sundhed og Forebyggelse orienterer om afdelingens sundhedstilbud. Der orienteres om afdelingens rygestop projekt "Røgfri Sammen" som er et treårigt projekt. Projektet henvender sig til borgere med forskellige typer funktionsnedsættelser og kan planlægges meget fleksibelt. Afdelingen tilbyder derudover en række livstils og mestringskurser.

 

Formanden ønsker status fra regionen på, hvor mange fodterapeuter der er i Nyborg og udviklingen på området.

Emnet dagsordensættes på næste møde.

 

 

 

3.      Orientering fra formand, rådsmedlemmer og administration

 

Sagsnr.

450-2021-2708

Initialer

MSJ

Åbent

 

Sagsfremstilling

Formand:

·         Formanden er blevet gjort opmærksom på, at der er manglende tilgængelighed til den kommunale tandpleje. Formanden uddyber problematikken på mødet.

·         Formanden er blevet gjort opmærksom på at reetableringen efter nedgravning af fibernet er utilstrækkelig. Formanden uddyber problematikken på mødet.

·         Formanden er blevet gjort opmærksom på, at det kan blive udfordrende for borgere med synsnedsættelse at finde ud af den nye affaldssortering. Formanden uddyber problematikken på mødet.

·         Der er fortsat store udfordringer med rengøringen af handicaptoilettet på havnen. Formanden uddyber problematikken på mødet.

 

Rådsmedlemmer:

Martin Stenmann har fået følgende henvendelse:

Kære Martin Stenmann

Vi står i en krise, der skal løses nu. Det kræver politisk vilje, men det vil med sikkerhed koste tårer, livskvalitet, funktionsniveau og liv blandt landets autistiske unge, hvis ikke I handler nu.

Den nyeste inklusionsundersøgelse fra Landsforeningen Autisme viser, at det nu er 45% af autistiske unge i folkeskolealderen, der har ufrivillig skolevægring, og altså simpelthen ikke kommer i skole. Det er skræmmende høje tal, et tal der kun er steget fra 28% i 2016, til 35% i 2019 til nu 45% i 2021.

Vi ved at tidlig diagnosticering, og den rette støtte igennem ens skolegang er altafgørende for, at autister kan trives i vores samfund. Du kan selv læse historien om Johan fra autisme ungdom, der fortæller om, hvorfor den rette specialskole var essentiel for at han kunne komme igennem folkeskolen.

Alligevel ser det ikke ud til, at det er special- og handicapområdet der står for skud, i den sparerunde der kommer i efteråret, fordi regeringen ikke vil bevillige flere penge til området. I Frederiksberg kommune arbejder de allerede på en løsning(3), der kommer til at spare specialskolerne. Set i lyset af landsforeningen autismes tal, er det en katastrofal strategi.

Derfor håber jeg, at du vil arbejde for at der ikke kommer besparelser på special- og handicapområdet i Nyborg, så at autister kan få den skolegang de har behov for.

Venlig hilsen

Naja Føste, formand for Autisme Ungdom Fyn og hovedbestyrelsesmedlem i Autisme Ungdom.

Kilder:

1:Inklusionsundersøgelse: https://www.autismeforening.dk/.../pressemeddelelse.../

2:Johans historie:

https://www.autismeungdom.dk/specialskolen-var...

3: Frederiksbergs besparelser (Under punkt 295 7,5 mio. Skal spares at fjerne pladser på specialskoler, ved at lave mellemformer og kombinerede klasser ude på de enkelte folkeskoler): https://www.frederiksberg.dk/dagsorden-til-moedet-i…

 

 

 

 

Administrationen:

·         Der er igangsat en 4 årig forsøgsperiode hvor ældre der er fyldt 67 år og som har et synshandicap kan få 7 timers ledsagelse om måneden. Forsøget er finansieret af finansloven og det er Dansk Blindesamfund som visiterer til ordningen. Brochure om ordningen er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Det indstilles, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning

 

 

 

Bilag

450-2021-161225

Brochure ledsageordning

450-2021-195149

Invitation og program temadag 26.11 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Handicaprådet 9. september 2021:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Mitzi Faarbæk, Dansk Blindesamfund, Ole Skovsbøl

 

Til efterretning.

Invitation til social netværkscafé og temadag om overgangen fra barn til voksen. Begge invitationer sendes med referatet ud.

 

 

4.      Orienteringer fra diverse udvalg

 

Sagsnr.

450-2021-16000

Initialer

LUL

Åbent

 

Sagsfremstilling

Myndighed - hjælpemidler

 

Sagsnr.

450-2021-15897

Initialer

MSD

Åbent

 

Sagsfremstilling

Der har gennem en længere periode været sagsbehandlingstider på enkelte hjælpemiddelområder, som overskrider de politisk fastsatte sagsbehandlingstider. Ældreudvalget har på den baggrund anmodet om nærværende sagsfremstilling med handlemuligheder.

 

Normeringen på området blev øget i april 2020, da der på daværende tidspunkt var mere end 100 sager med overskreden sagsbehandlingsfrist, hvilket skyldes, at der, over en årrække frem til ultimo 2018, var stor medarbejdergennemstrømning. Der blev i 2019 gennemført forskellige midlertidige løsninger uden den ønskede effekt. I februar 2021 var ventelisten nede på 42 sager, hvoraf kun enkelte sager havde overskreden sagsbehandlingsfrist. Herefter skete der en stigning, hvilket skyldtes en opsigelse og to længerevarende sygemeldinger. Der blev på denne baggrund tildelt 150.000 kr. i 2021 til vikardækning. Da det er svært at rekruttere medarbejdere til området, har det ikke være muligt at finde en erfaren vikar. Det er lykkedes at rekruttere en nyuddannet til et vikariat, som løber fra 1. juni 2021. Der forventes en måneds oplæring, før vikaren er i stand til fuldt at sagsbehandle. Det skal også bemærkes, at afdelingen er i fuld drift igen, således alle stillinger er besat og alle medarbejdere er tilbage efter endt sygemelding.

 

Det prioriteres i afdelingen at nå alle akutte sager med det samme, således at borgere, der eksempelvis udskrives fra sygehus, vil have alle nødvendige hjælpemidler til rådighed ved udskrivelse. Disse sager overskrider udelukkende sagsbehandlingsfristen, hvis der sker noget uventet eller indlæggelse forlænges. Det samme gør sig gældende ved APV hjælpemidler og kropsbårne hjælpemidler eks. bleer. De sager, hvor sagsbehandlingstiden ofte har været overskredet er el-scootere, kabinescootere og andre hjælpemidler, hvor der kræves større faglig vurdering, inden der kan tildeles eller gives afslag på hjælpemidlet. Disse sager har også været prioriteret efter de akutte hjælpemidler, således borgerne med akutte problemstillinger ikke lider et funktionstab. På handicapbilområdet har der også været overskredet sagsbehandlingstid. Dette skyldes primært efterslæb. Sagsbehandlingstiden på handicapbiler er på ca. 5 måneder, når sagen er startet op. Hertil kommer vurderingen hos CKV, som er på minimum 3-4 måneder.

 

Der er aktuelt 59 sager på venteliste, der afventer sagsbehandling, hvoraf 11 sager har overskredet sagsbehandlingsfristen. Der er ikke sager på venteliste til handicapbiler. Sager med overskreden frist fordeler sig således:

El-scooter: 1

Hvilestol med katapult: 1

Anden kørestolspude: 1

Digital kalender: 1

Gelænder: 4

Kabinescooter: 1

Generel vurdering: 1

Kropstørrer: 1

 

Da afdelingen er ved at afvikle ventelisten er der sager, der har overskredet sagsbehandlingsfristen, men hvor sagsbehandlingen er i gang på henholdsvis korte sager, lange sager og handicapbiler.

 

Ældreudvalget har efterspurgt, hvilke tiltag der kan iværksættes for at nå sagsbehandlingsfristerne, hvis dette mod forventning ikke er nået til sommerferien.

 

Følgende tiltag kan benyttes:

1) Tilførsel af ekstra ressourcer ved en udvidelse af den faste bemanding

2) Mulighed for vikardækning i en kortere periode

 

Ad 1) Tilførsel af ekstra ressourcer ved en udvidelse af den faste bemanding Der er på nuværende tidspunkt 11,4 fuldtidsårsværk til sagsbehandling på hjælpemiddelområdet. Dette svarer til 0,35 medarbejder pr. 1.000 indbyggere. Tilsvarende har 2 sammenlignelige fynske kommuner henholdsvis 0,23 og 0,15 medarbejdere pr. 1.000 indbyggere. Det skal bemærkes, at der i de to kommuner ikke trækkes ledelsesinformation og det vides derfor ikke om sagsbehandlingsfristerne overholdes i disse kommuner. Det vurderes, at afdelingen har den rette bemanding og overskridelsen af frister for sagsbehandling skyldes efter efterslæb, der er ved at blive indhentet. Der er sammenhæng i antallet af ansøgninger der kommer ind og sager der afsluttes med undtagelse af marts måned 2021, hvor der var ekstraordinært mange ansøgninger. Det er umiddelbart vurderingen, at det ikke er en generel stigning, når der ses på antallet af ansøgninger i april 2021, men tendensen skal følges i de kommende måneder.

 

Ad 2) Mulighed for vikardækning i en kortere periode Det er muligt at indkalde en vikar for en kortere periode, som kan bistå i at få nedbragt mængden af sager, som endnu ikke er behandlet. Markedet er afsøgt hos vikarbureauer og det er ikke muligt at få en vikar. Afdelingen har netop truffet aftale med en nyuddannet, der starter oplæring og derefter arbejder i afdelingen i 4 måneder med sager fra ventelisten.

Der er også mulighed for at få gennemgået arbejdsgangene i afdelingen med henblik på afklaring om der er uhensigtsmæssige arbejdsgange, der kan forbedres til fordel for borgerne. Det er administrationens vurdering, at det vil være uhensigtsmæssigt at gennemføre på nuværende tidspunkt, da det vil tage tid fra sagsbehandlingen, men det vil være en anbefaling til når sagsfristerne kan holdes, da en eventuel smidigere og mere effektiv sagsbehandling vil være til stor gavn for borgerne, der vil kunne opleve kortere sagsbehandlingstid.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

·         status og anbefalinger drøftes

·         der gives ny status på ventelister på Ældreudvalgsmøde den 31. august 2021

 

Sagen afgøres i

Ældreudvalget

 

Beslutning i Ældreudvalget 1. juni 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Til efterretning.

 

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi - Mobilitetsområdet

 

Sagsnr.

450-2020-44414

Initialer

MSD

Åbent

 

Sagsfremstilling

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) blev etableret i forbindelse med kommunalreformen i 2007. CKV udbyder specialundervisning samt rådgivning til børn og voksne i de fynske kommuner med tale-, høre, syns- og mobilitetsvanskeligheder.

Kontrakten er udformet således, at der er mulighed for at tilkøbe ydelser på områder, hvor det vurderes nødvendigt.

 

Denne sagsfremstilling vedrører den del af kontrakten, der hører under mobilitetsområdets basisdel. Dette er områderne ”M2 Biler”, ”M4 Siddestillingsanalyser” og ”M8 Tværgående ydelser” (Herefter M2, M4 og M8).

Udgifterne til basisabonnementet var i 2019 167.000 kr. og i 2020 172.000 kr.

 

Af CKV’s årsberetninger fremgår det, hvor mange borgere, der får en sag behandlet hos CKV. Tal for 2020 er endnu ikke offentliggjort, for 2017-2019 har der været behandlet følgende antal for Nyborg Kommune:

 

Område

2017

2018

2019

M2, Biler

12

6

10

M4, Siddestillingsanalyser

4

5

4

 

Ventetid CKV:

CKV har et ydelseskatalog, der beskriver de enkelte områder. Af dette ydelseskatalog fremgår følgende i forhold til ventetider:

M2: Ansøger indkaldes indenfor 3-4 måneder, og herefter afsluttes sagen efter ca. 1 måned, afhængig af sagens kompleksitet.

M4: Ansøger indkaldes indenfor 3-4 måneder.

Konkret kan det have indflydelse på sagsbehandlingstiden. Eksempelvis har en borger været henvist til CKV i november 2020 med tid til samtale maj 2021, en anden borger blev henvist april 2021 og fik en tid i august 2021. I sidstnævnte sag blev det besluttet ikke at benytte CKV og borgeren er derfor i gang med bilafprøvning i maj.

 

En hjemtagning af et eller flere af ovenstående områder vil være forbundet med både fordele og ulemper.

Det vil give en hurtigere og mere smidig sagsbehandling ved hjemtagning, da der ikke skal ventes på den eksterne bistand. Samtidig får sagsbehandlerne også en større føling med sagerne, når de selv skal varetage hele processen.

I forbindelse med bevilling af hjælpemidler vurderes muligheder ud fra væsentlighedsprincippet. Det betyder, at de muligheder, som vil gøre borgerens hverdag lettere, vurderes ud fra, om det er væsentligt.

Dette er en betragtning, der altid er med i vurderingen, når vi bevilger hjælpemidler.

Når der benyttes eksterne bistand i forbindelse med sagsbehandlingen, vil borgeren i højere grad blive præsenteret for muligheder, der er ud over det væsentlige.

Der vil derfor blive en mere ensartet vurdering i sagsbehandlingen, når vi selv har styringen med hele processen i alle sager.

Der er på nuværende tidspunkt et godt flow i sagsbehandlingen på bilsager, hvilket også betyder, at der på nuværende tidspunkt ikke er bilsager på venteliste.

 

En ulempe kan være den manglende viden og erfaring i forhold til at lave specifikke målinger, en anden ulempe kan være et lavt antal sager på siddestillingsanalyser. Antal bilagsager har en større volumen. Der skal herudover udarbejdes en rapport i forhold til målingen, som den enkelte medarbejder skal bruge tid på.

I forhold til viden og erfaring, så kan dette imødekommes ved efteruddannelse samt oplæring.

 

Den gældende kontrakt med CKV har et opsigelsesvarsel på 8 måneder, hvilket også gælder delelementer i kontrakten. Det vil i opsigelsesperioden være muligt for sagsbehandlerne at deltage i siddestillingsanalyser og bilafprøvninger, og derved tilegne sig viden i denne periode.

 

Punktet behandles også i Social- og Familieudvalget. Årsagen hertil er, at ansvaret for økonomien ligger i Social- og Familieudvalget, mens ansvaret for udførelsen ligger i Ældreudvalget.

 

Økonomiske konsekvenser

En hjemtagning af mobilitetsområdet, basisdel, vil give en mindreudgift på omkring 170.000 kr., som vil kunne dække udgifter til den efteruddannelse, der ved en hjemtagning vil være behov for, samt til de ekstra personaletimer, der vil gå til at løse opgaven.

 

Indstilling

Det indstilles, at der godkendes hjemtagelse af ydelser fra CKV på mobilitetsområdets basisdel.

 

Sagen afgøres i

Ældreudvalget

 

 

Beslutning i Ældreudvalget 1. juni 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Godkendt.

 

 

 

 

 

Ventetid genoptræning, maj 2021

 

Sagsnr.

450-2021-242

Initialer

DII

Åbent

 

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres hver måned om ventetid for genoptræning. Denne opgørelse gælder for perioden 1. - 31. maj 2021.

                                                                                                                                                                

Status på henvisninger til genoptræning (0-17-årige)

Der er i maj ingen henvisninger til genoptræning modtaget for børn. Ingen børn har således ventet mere end 7 dage på genoptræning efter Sundhedsloven i maj. 

 

I maj blev der modtaget 21 henvisninger til råd/vejledning efter Servicelovens §11. Den gennemsnitlige ventetid var i maj 18,1 dage.


Ventetiden er ikke overholdt i maj for 13 børn jf. kvalitetsstandarden fra Serviceloven. Der er i afdelingen ansat en vikar i ½ år for at nedbringe ventelisten.

 

Status på henvisninger til genoptræning (+18-årige)

Der er i maj modtaget 120 genoptræningsplaner efter sygehusophold (Sundhedslovens §140), som varetages i Sundhed og Træning eller på Jernbanebo. Se figur 6 i bilaget. I maj modtog afdelingen 12 henvisninger til genoptræning (Servicelovens §86).

 

Den gennemsnitlige ventetid til genoptræning efter sygehusophold er for maj 4,3 dage.

Den gennemsnitlige ventetid efter serviceloven er for maj 6,5 dage.

 

I maj ventede ingen borgere mere end 7 dage på genoptræning efter Sundhedsloven og

Ingen borgere ventede mere end 14 dage på genoptræning efter Serviceloven.

 

Udviklingen i ventetid til genoptræning er vedhæftet som bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

 

 

Bilag

450-2021-120657

Bilag. Ventetider, maj 2021

 

 

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 9. juni 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Til efterretning.

 

 

Opfølgning på status på hjælpemidler

 

Sagsnr.

450-2021-15897

Initialer

MSD

Åbent

 

Sagsfremstilling

 

Der har gennem en længere periode været sagsbehandlingstider på enkelte hjælpemiddelområder, som overskrider de politisk fastsatte sagsbehandlingstider. Ældreudvalget fik en status på sagsbehandlingen den 1. juni og nærværende sagsfremstilling giver en status på sagsbehandlingen pr. medio august.

 

Det er målet at alle sager påbegyndes, når ansøgningen modtages. For ansøgninger i kategorien ”kort/lang”, er dette mål endnu ikke nået. For at komme i mål med dette er der dels ansat en vikar og dels er det lykkedes i langt højere grad end før at få borgerne til at henvende sig til Straksservice, hvor hjælpemidlet kan udleveres med det samme.

 

Der er medio august ikke sager på ventelisten, hvor sagsbehandlingstiden er overskredet. Der er pt. 46 sager, der afventer at blive plukket til sagsbehandling.
Der er fortsat enkelte igangværende sager, hvor sagsbehandlingsfristen bliver overskredet. Dette skyldes, at eksempelvis akutte sager prioriteres højt, at der har været et højt antal ansøgninger vedrørende korte sager eller at en borger bliver genindlagt kort efter udskrivelsen, hvorved sagsbehandlingen afventer, at borgeren atter bliver udskrevet.

 

Socialchef Vickie Nellemann Kramer og leder af Myndighed Anne Lykke Mollerup deltager under punktet.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

 

Sagen afgøres i

Ældreudvalget

 

 

Status på socialpsykiatrien

 

Sagsnr.

450-2021-2146

Initialer

LUL

Åbent

 

Sagsfremstilling

Social- og Familieudvalget har i forbindelse med sammenlægningen af Fjordhuset og Støttecentret Søjlen ønsket en samlet status på socialpsykiatrien i Nyborg Kommune. Status indeholder en gennemgang af Nyborg Kommunes socialpsykiatriske tilbud og områdets planlagte og ønskede udviklingsområder.

 

Status er vedlagt som bilag.

Konsulent Luise Lykke Sognstrup deltager i punktet.

 

Socialafdelingen har gennem de seneste år har oplevet en tilgang i antallet af borgere, som søger støtte på baggrund af psykiske funktionsnedsættelser. Foruden en borgertilgang opleves der også et behov for at tilpasse de ydelser, som borgerne tilbydes og den tilgang hvormed borgerne mødes.

Behovet for en samlet status stemmer overens med de resultater VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) fandt i forbindelse med deres undersøgelse og rapport vedr. socialpsykiatrien fra 2018. (Kompleksitet i borgersager og opgaveløsning i socialpsykiatrien)

 

VIVEs undersøgelse blev til på baggrund af de forandringer, der gennem de senere år er sket på det psykiatriske område: Et stigende antal borgere diagnosticeres med psykiske lidelser, mens der på behandlingssiden derimod ses et fald i den gennemsnitlige indlæggelsestid og en stigning i antallet af genindlæggelser. 

Undersøgelsen hovedkonklusioner er:

·         Der kommer flere borgere med komplekse støttebehov i den kommunale socialpsykiatri.

·         Der ses et stigende antal sårbare og skrøbelige unge med forskellige former for komplekse problemstillinger.

·         Flere, primært unge mænd, med en psykisk lidelse har også misbrugsproblemer.

·         Flere, primært yngre kvinder, har spiseforstyrrelser eller emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse.

·         Et stigende antal borgere har somatiske plejebehov, ikke mindst i takt med at der bliver flere ældre beboere på de socialpsykiatriske botilbud.

Det giver samlet set meget komplekse støttebehov og behov for en mere individuel indsats. Denne udvikling er sket samtidig med, at behandlingspsykiatrien er rykket længere væk, og det er blevet langt vanskeligere at få borgere med svære psykiske vanskeligheder indlagt.

Den øgede kompleksitet betyder, at de borgere, der bor på socialpsykiatriske botilbud i dag, har andre problematikker end tidligere. Det betyder, at medarbejderne ofte har brug for hjælp til at kunne omstille sig fagligt til de nye problematikker, de skal kunne håndtere. (Kompleksitet i borgersager og opgaveløsning i socialpsykiatrien)

 

Der gives en status på følgende indsatser:

·         Væresteder

·         Beskyttet beskæftigelse

·         Rusmiddelcentret

·         Botilbud

·         Akuttilbud

·         Bostøtten

·         Opsøgende medarbejdere

·         Åben Vejledning

·         Sundhedstilbud

 

Som beskrevet i den samlede status arbejdes der målrettet med at forbedre Nyborg Kommunes tilbud til socialpsykiatriske og socialt udsatte borgere. Herunder vil de vigtigste målsætninger blive gengivet i punktform:

·         Bostøtten vil overgå fra rammebaseret styring til aktivitetsbaseret styring, for at skabe øget fleksibilitet i indsatsen.

·         Borgere i både bostøtten og på botilbud vil i fremtiden blive mødt med både den rehabiliterende og den recoveryorienterede tilgang. De to tilgange supplerer hinanden og skal hjælpe borgerne til et liv med endnu større selvstændighed og trivsel.

·         Borgerne vil få en mere central rolle i udarbejdelsen af deres handleplaner. De vil blive hjulpet til at formulere konkrete kompetencegivende mål. 

·         Borgerne skal i højere grad integreres i samfundet og danne interne netværk. Det skal de bl.a. via lokale bevægelses- og sundhedstilbud og via gruppebaseret socialpædagogisk støtte.

·         Borgerne vil få lettere adgang til socialpædagogisk støtte ved hjælp af lavtærskel tilbud efter servicelovens § 82 og ved hjælp af aktiviteter i Værestedet Huset.

·         Borgerne vil opleve et tættere samarbejde mellem bostøtten og værestedet Huset, og de vil opleve en glidende overgang fra individuel støtte i eget hjem til gruppebaseret støtte og socialt samvær i Værestedet.

·         Udvikling af tilbud om beskyttet beskæftigelse til psykisk sårbare og socialt udsatte vil blive igangsat.

Foruden ovennævnte planlagte udviklingsområder som kan etableres indenfor den nuværende budgetramme stiller Socialafdelingen forslag til, udvikling af et nyt og mere omfattende akuttilbud i kombination med et midlertidigt botilbud. Formålet hermed er, at tilbyde borgere, som fx udskrives fra regionalpsykiatrien, et mere målrettet og kvalificeret forløb med selvstændigt liv i egen bolig som slutmål, og samtidig reducere udgifterne til køb af pladser på eksterne midlertidige botilbud.

Forslag til et fremtidigt akuttilbud og midlertidigt botilbud:

Socialpsykiatrien i Nyborg Kommune er optaget af at udvikle og levere kvalificerede tilbud til borgerne og sørge for at tilbyde borgerne de rigtige rammer og ressourcer. Socialpsykiatrien har en ambition om, i højere grad, at kunne forebygge indlæggelser og genindlæggelser samtidigt sikre borgere en god udskrivelse efter endt indlæggelse. Aktuelt er der i socialpsykiatrien stor forskel på omfanget af støtte, som borgeren kan tilbydes på et botilbud, og det omfang der tilbydes i regi af bostøtten.

Der er behov for dels et fysisk tilgængeligt akuttilbud, og dels et midlertidig botilbud Jf. servicelovens § 107, hvor borgerne kan være i en længere periode, indtil de er klar til livet i egen bolig. Tilbuddet skal dels mindske køb af eksterne pladser på midlertidige botilbud, og dels mindske brugen af Sundhed og Omsorgs pladser på Jernbanebo. Socialafdelingen har løbende 1-2 borgere på Jernbanebo.

Akuttilbuddet

Ifølge Socialstyrelsen er formålet med akuttilbud at reducere antallet af indlæggelser, at styrke muligheden for at blive boende i egen bolig samt at forbedre livskvaliteten for mennesker med psykiske vanskeligheder og deres pårørende. Formålet er derfor også, at den enkelte borger oplever større tryghed i dagligdagen og bevarer sine sociale relationer og centrale aspekter af hverdagen, såsom arbejde og uddannelse.

Socialafdelingens fremtidige akuttilbuds målgruppe er alle med en akut psykisk krise. Den primære målgruppe er for eksempel:

·         Borgere, der oplever en akut psykisk krise og har et akut behov for støtte og omsorg, men som vurderes ikke at ville profitere af psykiatrisk behandling eller indlæggelse.

·         Borgere med og uden en psykiatrisk diagnose.

·         Socialt udsatte borgere uden misbrug. 

·         Borgere der bor i egen bolig herunder borgere, der bor i tilbud, hvor der ikke er døgndækning.

·         Borgere i alderen fra 18 år og op.

Tilbuddet skal både rumme borgere i akut krise, der har behov for enkelte overnatninger, og borgere der har behov for et ophold på op til fire uger for at få ro og tryghed til at bearbejde de udfordringer, der aktuelt påvirker borgeren.

Akuttilbuddet skal tilbyde støttende samtaler både i huset og over telefonen for borgere der har behov for dette. Rådgivning til borgeren og de pårørende. Der skal tilbydes omsorg, mad, et varmt bad og en seng at sove i med døgnstøtte. For borgere der indskrives er der egenbetaling for mad og tøjvask.

Der er en forventning om, at vi kan forebygge indlæggelser, få borgere bedre hjem efter indlæggelse og generelt højne kvaliteten i socialpsykiatrien med et akuttilbud, der tilpasser sig borgeren og har den rummelige, trygge og fleksible ramme, der skal til for at mange af de borgere, som vi møder med psykiske lidelser kan profitere af indsatsen.

Midlertidigt botilbud jf. servicelovens § 107

Som det fremgår af nedenstående tabel har Nyborg Kommune de senere år haft stigende udgifter til køb af eksterne ydelser til borgere med psykiske funktionsnedsættelser.

 

Tabellen viser eksterne køb af midlertidige botilbud jf. servicelovens § 107 til borgere med psykiske funktionsnedsættelser i perioden 2018-2021

 

 

2018

2019

2020

2021
fremskrevet

Antal borgere

9

11

14

16

Økonomi

3,8 mio.

5,4 mio.

7,5 mio.

11,2 mio.

 

Nyborg Kommune har på nuværende tidspunkt hverken et akuttilbud med mulighed for overnatning eller et midlertidigt botilbud til borgere med sindslidelser. Det betyder, at borgere, som i en periode ikke er i stand til at bo i egen bolig, skal boligplaceres udenfor kommunen.

Det betyder dels at borgeren tvinges til at skifte nærmiljø, hvilket er problematisk i forhold til borgerens sociale netværk og pårørende, men det er også uhensigtsmæssigt i forhold til borgerens andre indsatser i regi af fx jobcenter, lokal psykiatri, eller rusmiddelbehandling. Når en borger placeres eksternt, er det sværere for Nyborg Kommune at have en tæt opfølgning med borgeren og løbende tilpasse indsatsen til borgerens behov.

Der foreslås oprettet et midlertidigt botilbud jf. servicelovens § 107. Tilbuddet skal have 5-7 pladser, hvoraf to af pladserne skal være til akutte borgere jf. ovenstående afsnit om akuttilbud.

Tilbuddet skal oprettes som samdrift med Støttecentret Søjlen og Bostøtten. Støttecentret Søjlens to vågne nattevagter skal tilgodese det midlertidige botilbuds behov for personale i nattetimerne. Bostøttens medarbejdere skal indgå i borgerens udslusning fra det midlertidige botilbud til egen bolig.

Målgruppen er:

·         Borgere som udskrives fra psykiatrisk afdeling uden egen bolig

·         Borgere som udskrives fra psykiatrisk afdeling med egen bolig, men som ikke er i stand til at tage ophold i sin bolig.

·         Psykisk sårbare borgere som ikke er i stand til at bo i egen bolig

Ramme for etablering af tilbuddene

Der er behov for oprettelse et døgndækket tilbud med 4 fuldtidsstillinger samt 2 deltidsstillinger (30 og 35 timer). Der vil være 2 personaler i vagtlagt fra kl. 7 til kl. 23 og derudover dækning af de to nattevagter fra Søjlen.

Tilbuddet foreslås opstartet med tre faste pladser og to akutpladser, men med den personalenormering tilbuddet har, vil det være muligt at udvide tilbuddet til fem faste pladser og to akutpladser, såfremt der viser sig et behov herfor.

Det er afgørende i valget af lokaler, at placeringen er bynær, så der er let tilgængelighed til akutpladserne, og så borgerne har mulighed for at træne deres selvstændighed i forhold til fx indkøb og uddannelse/arbejde. Lokalerne skal også ligge i rimelig afstand til Støttecentret Søjlen, da nattevagterne opholder sig i Søjlen.

Tilbuddet kan ikke etableres indenfor den nuværende budgetramme, hvorfor en etablering af tilbuddet er afhængig af en udvidelse af den nuværende budgetramme

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles:

·         At Social- og Familieudvalget drøfter status på socialpsykiatrien.

·         At punktet sendes til orientering i Udsatterådet og Handicaprådet.

·         At punktet evt. genoptages med henblik på etableringsforslag til at understøtte en mere sammenhængende socialpsykiatri.

 

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

 

Bilag

450-2021-28341

Status på socialpsykiatrien forår 2021

450-2021-104696

Kompleksitet i borgersager og opgaveløsning i socialpsykistrien (VIVE)

 

 

Beslutning i Social- og Familieudvalget 31. maj 2021:

Fraværende:  Sonja Marie Jensen (A)

 

Godkendt. Punktet genoptages.

 

 

Udmøntning af budget 2021 vedr. beskyttet beskæftigelse

 

Sagsnr.

450-2020-50275

Initialer

LUL

Åbent

 

Sagsfremstilling

Forligspartierne blev med budget 2021 enige om årligt at afsætte 600.000 kr. til Nyborgværkstedet med henblik på at øge mulighederne for indsatser i dagligdagen.

Social- og Familieudvalget orienteres om, hvordan beløbet udmøntes.

 

Leder Daniel Kielberg-Larsen deltager i punktet.

 

I henhold til serviceloven §103 skal kommunalbestyrelsen tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Med etableringen af den ny uddannelsesinstitution 1. oktober 2020 ønskes en styrket og kvalitativ helhedsorienteret beskæftigelsesindsats til gavn for borgere med særlige behov.

Den ny uddannelsesinstitution skal understøtte borgernes muligheder for at deltage i en real kompetencegivende beskæftigelsesindsats, hvilket kræver en målrettet beskæftigelsesfaglig og socialpædagogisk indsats kombineret med gode og motiverende arbejdsopgaver.

 

Målgruppen der får tilkendt førtidspension har komplekse funktionsnedsættelser og kræver omfattende socialpædagogisk indsats for at blive integreret i beskyttede beskæftigelsestilbud i samarbejde med det ordinære arbejdsmarked. Nyborgværkstedet har behov for en normeringsstruktur, der afspejler borgernes reelle behov og den pædagogiske indsats som kræves.

 

Den nuværende normering på beskyttet beskæftigelse jf. servicelovens §103 på Nyborgværkstedet er én ansat til 10 borgere uanset borgerens støttebehov, og det stemmer ikke overens med den indsats som skal iværksættes, såfremt der ønskes et øget fokus på at bringe beskyttet beskæftigelse tættere på det ordinære arbejdsmarked.

 

Der er på Nyborgværkstedet taget initiativ til at omstrukturere indsatsen så den afspejler ønsket om en mere beskæftigelsesrettet indsats. Beskyttet beskæftigelse jf. servicelovens § 103 er blevet adskilt fra aktivitets- og samværstilbud jf. § 104. Der er oprettet et større produktionsteam og et team som er ansvarlig for køkken og rengøring. Der er bl.a. ansat en værkstedsassistent med indgående erfaring med både køkkendrift og pædagogisk arbejde, og hun skal være med til at løfte ambitionen om øge produktion og salg af fødevarer. Samtidig er der investeret i opgradering af det eksisterende køkken.

Der er etableret et internt beskæftigelsescenter, som skal understøtte, at borgerne opnår de nødvendige kompetencer, som er en forudsætning for et skånejob eller beskyttet beskæftigelse i ordinære virksomheder.

 

De 600.000 kr., som blev tildelt i forbindelse med budgetforhandlingerne 2021 er udmøntet i en ændret normeringsstruktur, så den afspejler borgernes reelle behov for en socialpædagogisk indsats.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning og sender den til orientering i Udsatterådet og Handicaprådet.

 

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

 

Beslutning i Social- og Familieudvalget 31. maj 2021:

Fraværende:  Sonja Marie Jensen (A)

 

Godkendt.

 

Orientering om forventet tidsplan for tilfredshedsundersøgelse

 

Sagsnr.

450-2021-1713

Initialer

LUL

Åbent

 

Sagsfremstilling

Social- og Familieudvalget besluttede 3. maj at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse vedr. borgere med handicap. Rambøll vandt udbuddet og skal gennemføre undersøgelsen, og administrationen er nu gået i gang med det indledende arbejde.

Social- og Familieudvalget orienteres om den forventede tidsplan for undersøgelsen.

 

18. maj

Opstartsmøde med Rambøll

9. august

Udkast til spørgeguide præsenteres for Social- og Familieudvalget

10. august – 9. september

Spørgeguide sendes i høring i Handicaprådet

20. september

Spørgeguiden godkendes i Social- og Familieudvalget

4. oktober – 31. oktober

Spørgeskema undersøgelse

(kvantitativ breddeafdækning)

11. – 15. oktober

Lokale fællesarrangementer på alle botilbud hvor borgere får mulighed for at svare via personligt interview eller via papirspørgeskema

Afventer datoer fra Rambøll.

Stop op-møde mellem Nyborg Kommune og Rambøll med drøftelse af foreløbige resultater og udvælgelse af tematikker til afsøgning i

deep dives

Afventer

datoer fra Rambøll.

Kvalitative deep dives

Inddragende og dybdegående dataindsamling blandt udvalgte målgrupper

Afventer

datoer fra Rambøll.

Rapportmøde mellem Nyborg Kommune og Rambøll om indhold og format for afrapportering

Afventer

datoer fra Rambøll.

Udarbejdelse af endelig rapport

Afventer

datoer fra Rambøll.

Præsentation af undersøgelsen

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning og sender den til orientering i Handicaprådet.

 

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

 

Bilag

450-2021-117788

Tidsplan for tilfredshedsundersøgelse

 

 

Beslutning i Social- og Familieudvalget 31. maj 2021:

Fraværende:  Sonja Marie Jensen (A)

 

Godkendt.

Udleveret tidsplan er tilknyttet referatet.

 

 

 

 

Orientering om klippekort til ekstra ledsagelse

 

Sagsnr.

450-2021-15203

Initialer

JTA

Åbent

 

Sagsfremstilling

Social- og Familieudvalget orienteres om en midlertidig udvidelse af ledsagerordningen efter servicelovens § 97.

Partierne bag Finansloven for 2021 har sammen med regeringen afsat 16 mio. kr. til, at kommunerne i 2021 kan udstede et klippekort til ekstra ledsagelse til borgere i botilbud ud over den ledsagelse, som de i forvejen modtager efter servicelovens § 97. Hensigten med forslaget er at imødekomme oplevet ensomhed og isolation under Covid-19 krisen.

Klippekortet giver således i 2021 midlertidigt ret til 12 timers ekstra ledsagelse til borgere, som bor eller har ophold på botilbud efter servicelovens §§ 107 eller 108. Tilsvarende gælder for borgere som bor i botilbud efter almenboliglovens § 105.

Det er en betingelse, at borgeren i forvejen er berettiget til ledsagelse efter servicelovens § 97. Dermed skal den ekstra ledsagelse ydes på samme måde og efter samme vilkår, som gælder for den ordinære ledsagerordning.

Ledsagelsen kan benyttes til selvvalgte aktiviteter udenfor bostedet eksempelvis besøg hos familie og venner, indkøb, biografture eller sportsbegivenheder.

Medarbejdere på kommunens bosteder understøtter borgerne i at benytte klippekortet til selvvalgte aktiviteter udenfor bostedet.

Ledsagelsen fordeles over året 2021 og kan ikke indgå i en eventuel aftale med kommunen om opsparing af timer. Til gengæld skal der ikke ske fradrag for den ledsagelse, som borgeren i forvejen modtager.

Borgeren skal i øvrigt selv afholde udgifter til befordring m.v. for sig selv og ledsageren samt ledsagerens udgifter, hvis borgeren ønsker ledsagerens tilstedeværelse under aktiviteter, der skal betales for.

 

Økonomiske konsekvenser

Den midlertidige udvidelse af ledsagerordningen finansieres via regulering af bloktilskud ved ”midtvejsreguleringen” sommeren 2021

 

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

 

Beslutning i Social- og Familieudvalget 31. maj 2021:

Fraværende:  Sonja Marie Jensen (A)

 

Til efterretning.

Punktet videresendes til orientering i Handicaprådet.

 

 

 

Orientering om idrætsindsatsen

 

Sagsnr.

450-2020-49938

Initialer

LUL

Åbent

 

Sagsfremstilling

Social- og Familieudvalget vedtog 30. marts 2020 at etablere et bevægelses- og idrætstilbud til voksne borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Social- og Familieudvalget orienteres kort om status fra idrætsindsatsen.

 

Status fra idrætsindsatsen

·         Der har været afholdt dialogmøder med Nyborg GIF Håndbold, Ullerslev Tennisklub, Nyborg Skytteforening og Funktionel Gym i forhold til fremtidige tiltag for målgruppen med opstart af aktiviteter efter sommerferien.

·         Der afholdes en aktivitetsdag den 26. maj 2021 for borgere med tilknytning til psykiatrien samt psykisk sårbare.  

·         Der bliver afholdt kompetenceudvikling for personalet i samarbejde med ”Projekt Røgfri Sammen” før og efter sommerferien

·         13. oktober afholdes der aktivitetsdag på alle socialafdelingens tilbud.

 

Idræt For Sindet

I forbindelse med aktivitetsdagen d. 26. maj 2021 tages første skridt til oprettelse af en Idræt for Sindet forening i samarbejde med NGIF Gymnastik og Atletik. Idræt For Sindet etables som et udvalg under NGIF Gymnastik og Atletik med egen arbejdsgruppe som bl.a. skal definere, hvilke aktiviteter foreningen skal tilbyde. I forbindelse med oprettelse af Idræt For Sindet er der udarbejdet en trepartsaftale mellem NGIF Gymnastik og Atletik, Dansk Arbejder Idrætsforbund og Nyborg Kommune.

Trepartsaftalen er vedlagt som bilag.

 

Fælles aktivitetsdag for borgere og personale tilknyttet socialafdelingen

Idrætsindsatsen planlægger at afholde en aktivitetsdag for alle socialafdelingens borgere med støtte fra personalet.

Aktivitetsdagen forventes afholdt i maj 2022 og vil være en del af de aktiviteter, der foregår op til Tour De France. Borgerne skal opleve at være en del af noget større og indgå i et fællesskab, og forhåbentlig blive nysgerrige på nye aktiviteter.

Foreninger, som udbyder aktiviteter der er relevante for borgerne, opfordres til at deltage med deres aktivitet, så borgerne kan afprøve disse og måske få lyst til at deltage i den pågældende forening efterfølgende. Deltagelse af personalet skaber tryghed for borgerne, hvor de støtter borgerne i at være med i aktivitetsdagen.

En fælles aktivitetsdag for borgere og personale tilknyttet socialafdelingen vil være:

·         en gevinst for borgerne, hvor de kan afprøve forskellige aktiviteter, mens de har det sjovt med hinanden på tværs af socialafdelingens visiterede tilbud

·         en gevinst for foreningerne, hvor der kan skabes kontakt mellem borgerne og foreningerne

·         en gevinst for borgerne og personalet der kan styrke deres indbyrdes relationer både borger til borger, personale til personale samt borger til personale

·         en investering i at styrke netværket mellem kommunen, foreningerne, borgerne og personalet, som alle parter kan drage nytte af i det fremadrettede samarbejde.

 

Idrætsindsatsen vil have fokus på at søge relevante puljer og fonde til at understøtte idrætsindsatsens tiltag.

Idrætsindsatsen bidrager med tiltag, der støtter op om kommunens handicappolitik, udsattepolitik, sundhedspolitik og ensomhedsstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning og sender den til orientering i Udsatterådet og Handicaprådet.

 

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

 

 

Bilag

450-2021-109084

3 - partsaftale NGIF, DAI, Nyborg Kommune ift. Idræt For Sindet -ikke underskrevet

 

 

Beslutning i Social- og Familieudvalget 31. maj 2021:

Fraværende:  Sonja Marie Jensen (A)

 

Godkendt.

 

 

 

 

Kultur på Recept - valg af målgruppe til sundhedsfremmende kulturforløb

 

Sagsnr.

450-2021-18067

Initialer

DEL

Åbent

 

Sagsfremstilling

Kulturregions Fyns politiske styregruppe har besluttet, at de ni medlemskommuner skal udvikle Kultur på Recept-lignende forløb under den fynske kulturaftale for perioden 2021-2024. Forløbene skal udvikles under indsatsområdet Kultur & Sundhed, som har til formål at forbedre den mentale og sociale trivsel blandt unge og voksne.

 

Dette skal ske gennem sundhedsfremmende kulturforløb med inspiration fra den nationalt afprøvede Kultur på Recept-model, der er henvendt til borgere, der døjer med f.eks. stress, angst eller depression. Kulturaktiviteterne vil bestå af en kombination af udøvende kulturaktiviteter (f.eks. billedkunst, sang og læsning) og oplevede kulturaktiviteter (f.eks. besøg på museer, biblioteker og kulturhuse) og vil skabe et frirum for de deltagende, hvor de får plads til fordybelse og fælles (positive) oplevelser.

 

Nyborg Kommune skal udvælge, hvilken målgruppe der skal indgå i Kulturregion Fyns pilotprojekt Fynsk Kultur på Recept som er finansieret af den fynske kulturaftale for perioden 2021-2024.

 

Det betyder, at hver kommune, i perioden fra 2021–2024, får finansieret sundhedsfremmende kulturforløb til mellem 40-60 borgere. Derudover er der afsat midler til, at kommunens projektaktører kan deltage i seminarer, kurser og workshops, hvor de klædes på til at udvikle sundhedsfremmende kulturforløb, ligesom de indgår i regionale videns- og evalueringsmøder med henblik på at få udviklet varige modeller for, hvordan man kan arbejde med sundhedsfremmende kulturforløb i kommunen.

 

For at kommunen kan få mulighed for at gå i dybden med at udvikle og afprøve sundhedsfremmende forløb til borgere med en særlig udfordring eller lidelse som f.eks. stress, angst, depression og/eller ensomhed, skal der kun udpeges én målgruppe inden for tre mulige alderskategorier til kommunens indsatser.

 

Udvalget skal udvælge en målgruppe blandt følgende:

·         Voksne i alderen 31-65 år

·         Voksne i alderen over 65 år

·         Unge i alderen 15-30 år

 

Såfremt man vælger de voksne som målgruppe, så bliver det primært i 2022, at det skal forløbe, hvorimod hvis man vælger de unge som målgruppe, så bliver det i 2023, at det skal forløbe.

 

Administrationen anbefaler, at udvalget vælger unge i alderen 15-30 år som målgruppe. Denne gruppe er der stort fokus på, og det er ofte vanskeligt at finde de rigtige indsatser til unge, der udsatte eller i fare for udsathed. Samtidigt er det en gruppe, der som regel har færre økonomiske muligheder for selv at finansiere kulturelle tilbud.

 

Stine Keiding, Kulturregion Fyn vil deltage i mødet og give en kort introduktion til det fynske Kultur på Recept-projekt samt, hvilke konkrete leverancer kommunen får tilført ved at være med i projektet.

 

PowerPoint om Kultur på Recept er vedlagt.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Nyborg Kommune modtager en ramme fra Kulturregion Fyn på 475.000 kr. til projektkoordinering, udvikling og afholdelse af 4-6 forløb til 40–60 borgere.

 

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og fritidsudvalget beslutter sig for at målgruppen bliver de unge mellem 15 og 30 år.

 

Sagen afgøres i

Kultur og Fritidsudvalget

 

Bilag

450-2021-123082

Kultur på Recept - en fynsk model (pdf)

 

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 10. august 2021:

Fraværende:  Anne Dyrhøj (V)

 

Godkendt.

 

Kompetencebeskrivelse og delegationsplan for ny uddannelsesinstitution

 

Sagsnr.

450-2020-6960

Initialer

CSA

Åbent

 

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 24. november 2020 vedtægt for den nye undervisningsinstitution, hvor Voksenspecialundervisning (VSU), Klub 17, Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU), Nyborgværkstederne, Café Danehof og Carlsminde Kollegiet samles.

 

Det fremgår af sagsfremstillingen, at institutionslederen i samarbejde med bestyrelsen vil udarbejde forslag til delegationsplan, bl.a. med procedurer for ansættelse og afskedigelse af medarbejdere og leder, der vil blive forelagt til politisk behandling.

 

Dagsordenspunkt og vedtægter er vedlagt som bilag.

 

Der er nu udarbejdet kompetencebeskrivelse og delegationsplan, der er godkendt i bestyrelsen 18. maj 2021.

 

Uddrag:

 

VSU og STU

De i vedtægterne nævnte beføjelser for bestyrelsen, der er fastsat i lov om specialundervisning for voksne, omfatter kun VSU og STU.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionens (VSU og STU) virksomhed og har følgende opgaver:

 

Delegationsplan for VSU og STU i forhold til ansættelse/afskedigelse

Byrådets kompetence

Byrådet delegerer kompetencen til at ansætte og afskedige institutionslederen til administrationen.

Byrådet delegerer kompetencen til at ansætte og afskedige medarbejdere til administrationen.

Dette følger af Nyborg Kommunes delegeringsregler, hvorefter Byrådet træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af direktører, Økonomiudvalget træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af chefer, og øvrige ansættelser og afskedigelser af ansatte er delegeret til administrationen.

 

Bestyrelsens kompetence

Bestyrelsen delegerer delvist sin kompetence til administrationen, hvorefter bestyrelsen fremadrettet inddrages på følgende måde i ansættelser og afskedigelser:

Delegationsaftalen følger aftalerne på folkeskoleområdet, der lovgivningsmæssigt svarer til lov om specialundervisning for voksne.

 

Nyborgværkstederne, Café Danehof, Carlsminde Kollegiet og Klub 17

Disse institutioner er lagt ind under den nye uddannelsesinstitution, men lov om specialundervisning for voksne er ikke gældende for disse.

Bestyrelsen har således ikke det overordnede ansvar for disse institutioner, dvs. heller ikke for budgettet.

Opgaver omkring disse institutioner reguleres efter de almindelige delegeringsregler i Nyborg Kommune.

Bestyrelsen inddrages i opgaver omkring og udvikling af disse institutioner som et Advisory Board, men administrationen har det overordnede ansvar – både for økonomi og ansættelser/afskedigelser.

Der er indgået aftale om, at bestyrelsen også deltager i ansættelsesudvalget ved ansættelser inden for disse områder efter samme retningslinjer som ved VSU og STU. Bestyrelsen orienteres ligeledes om ansættelse og afskedigelser.

 

Forslag til kompetencebeskrivelse og delegationsplan er vedlagt som bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Familieudvalget godkender kompetencebeskrivelse og delegationsplan og sender sagen til orientering i Skole- og Dagtilbudsudvalget.  

 

Sagen afgøres i

Byrådet.

 

Bilag

450-2021-115704

Dagsordenspunkt 24. november 2020

450-2020-263017

Godkendt vedtægt for ny institution 24. november 2020

450-2021-105735

Kompetencebeskrivelse for ny uddannelsesinstitution, herunder delegationsplan

 

 

Beslutning i Social- og Familieudvalget 9. august 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 16. august 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Anbefales.

 

Beslutning i Byrådet 24. august 2021:

Fraværende:  Søren Svendsen (V), Vibeke Ejlertsen (A)

 

Godkendt.

 

 

Danmarkskortet og anden statistik over klager til Ankestyrelsen vedr. afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2020

 

Sagsnr.

450-2021-8416

Initialer

JTA

Åbent

 

Sagsfremstilling

Social- og Ældreministeriet har 25. juni 2021 offentliggjort Danmarkskortet med omgørelsesprocenter på henholdsvis socialområdet, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet for 2020. Danmarkskortet er en opgørelse over, hvor mange sager Ankestyrelsen har omgjort inden for det sociale område, fordelt på kommuner. Byrådet skal i henhold til retssikkerhedsloven inden årets udgang behandle Danmarkskortet på et møde.

 

Tallene for Nyborg Kommune viser, at der er sket en stigning i antallet af omgjorte afgørelser i 2020 (41% i forhold til 32% i 2019).

 

Da Danmarkskortet omhandler afgørelser inden for hele servicelovens område, skal såvel Social- og Familieudvalget som Ældreudvalget behandle sagen.

 

Omgørelsesprocenten på Danmarkskortet består af

·         ankesager, der bliver helt eller delvist ændret af Ankestyrelsen, og

·         ankesager, der bliver hjemvist af Ankestyrelsen. Hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen har vurderet, at der mangler oplysninger i sagen, så kommunen skal behandle sagen på ny og træffe en ny afgørelse, der herefter evt. kan ankes af borgeren.

 

De to tal sættes i forhold til det antal ankesager, der er realitetsbehandlet, og derefter opgør man den samlede omgørelsesprocent. Omgørelsesprocenten opgøres for henholdsvis børnehandicap, voksenhandicap og socialområdet som helhed. Sager, der afvises eller henvises til anden myndighed, tæller ikke som omgjorte sager.

 

Danmarkskortet indeholder følgende oplysninger om Nyborg Kommunes realitetsbehandlede (ikke afviste) ankesager inden for servicelovens område i 2020 (tal skrevet med rød kursiv er tal fra 2019):

 

 

Børnehandicap

Voksenhandicap*

Socialområdet i alt

Antal sager i alt

17

19

12

4

56

56

Hjemviste sager

41%

32%

8%

25%

27%

27%

Ændrede sager

35%

11%

8%

0%

14%

5%

Omgørelser i procent

76%

42%

17%

25%

41%

32%

*omfatter kun paragrafferne 95, 96, 97 og 100 (kontant tilskud, BPA, ledsagerordning og merudgifter).

Det bemærkes, at omgørelsesprocenten for børnehandicap er steget (42% til 76%), mens omgørelsesprocenten for voksenhandicap er faldet (25% til 17%).

 

Til sammenligning er der udarbejdet en oversigt over tallene for alle kommunerne på Fyn. Oversigten indeholder tal for 2019 og 2020. Oversigten er vedhæftet som bilag.

 

Administrationen har opgjort tallene og medtaget alle realitetsbehandlede ankesager inden for alle bestemmelser i serviceloven fordelt på områder:

 

Børne-handicap

Øvrige børne-område

Voksen-handicap og voksne med særlige behov

Visitation

Hjælpemidler, forbrugsgoder, biler, boligindretning

I alt

 

Antal realitetsbe-handlede sager i alt

17

10

12

6

11

56

Hjemviste sager

7

3

1

1

3

15

Ændrede sager

6

0

1

0

1

8

Omgørel-ser i %

76%

30%

17%

17%

36%

41%

 

Opgørelsen opdelt på de enkelte paragraffer i serviceloven kan ses i sagens bilag.

 

Socialafdelingen kan konstatere, at der stadig er udfordringer omkring hjemviste sager og ændrede sager. Omgørelsesprocenten er således som helhed steget fra 32 til 41%. Hjemvisning skyldes som oftest, at sagerne ikke er oplyst tilstrækkeligt til, at Ankestyrelsen kan træffe afgørelse. Sagerne skal derfor behandles på ny i Socialafdelingen, og der indhentes flere oplysninger fra fx sygehus eller dagtilbud/skole.

 

Der er inden for Voksenhandicap truffet 425 afgørelser i 2020, hvoraf kun 12 er blevet afgjort i Ankestyrelsen. Inden for Børnehandicap og Børn og Unge er der samlet truffet 785 afgørelser i 2020, hvoraf 27 er blevet afgjort i Ankestyrelsen.

 

Inden for Visitation er der i 2020 truffet 1006 afgørelser og inden for Hjælpemidler mm. 4535 afgørelser. Af disse 5541 afgørelser er 17 påklaget og behandlet i Ankestyrelsen. Af de 17 sager, der er behandlet i Ankestyrelsen, er kun 1 blevet ændret, og 4 sager er blevet hjemvist. Antallet af afgørelser inden for Hjælpemidler mm. er højere end i 2019. Det skyldes, at der er gennemført en større indsats for at få nedbragt sagsbunken.

 

Det er således en meget lille del (0,87%) af Nyborg Kommunes afgørelser på ovennævnte områder, der bliver anket.

 

Socialafdelingen iværksatte i foråret 2021 en procedure for behandling af sager på børnehandicapområdet med henblik på at nedbringe omgørelsesprocenten: De mest komplekse sager skal nu drøftes med Socialafdelingens jurist, inden afgørelsen træffes og sendes til borgeren, med henblik på at kvalitetssikre sagsbehandlingen. Herudover er der pr. 1. august 2021 nedsat en børnehandicaphandicapkoordinationsgruppe med henblik på at koordinere og styrke behandlingen af sagerne på børnehandicapområdet.

 

Der vil fortsat være ledelsesmæssigt fokus på selve sagsbehandlingen på alle områder, hvorved omgørelsesprocenten forventes nedbragt yderligere.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Det indstilles,

·         at Social- og Familieudvalget og Ældreudvalget anbefaler, at orienteringen godkendes af Byrådet

·         at Handicapområdet og Seniorrådet orienteres, når Byrådet har godkendt sagen.

 

Sagen afgøres i

Byrådet

 

Bilag

450-2021-143358

Danmarkskort Fyn 2019-2020

450-2021-143357

Danmarkskort Nyborg Kommune 2020

 

 

Beslutning i Social- og Familieudvalget 9. august 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Anbefales.

Udvalget har bedt om en handleplan for børnehandicapområdet.

 

Nye lokaler til Værestedet Huset

 

Sagsnr.

450-2020-59689

Initialer

LUL

Åbent

 

Sagsfremstilling

Der har i længere tid været en fagligt ønske om, at placere Støttecentret Søjlen og Værestedet Huset på hver sin matrikel, for at værestedet derved appellerer til en bredere målgruppe. Samtidig er der med sammenlægningen af Bostedet Fjordhuset og Støttecentret Søjlen opstået nye behov for brugen af lokalerne på stedet.

Social- og Familieudvalget skal godkende nye lokaler til Værestedet Huset.

 

Målgruppen

Værestedet Huset har i nogle år været placeret i lokaler i umiddelbar forlængelse af Støttecentret Søjlen. Det har gjort tilbuddet let tilgængeligt for Søjlens beboere, men også afholdt andre borgere fra at komme i værestedet, da nogle af Søjlens beboere kan fremstå overvældende i deres adfærd.

Ved at placere de to tilbud på hver sin matrikel er det mere sandsynligt, at flere socialpsykiatriske borgere, som bor i eget hjem, vil benytte tilbuddet. Dette skyldes, at et værested på en separat adresse kan fremstå mere tilgængeligt end et værested som fysisk er integreret i et botilbud.

 

I 2020 blev der lavet en optælling af det daglige antal brugere af Værestedet Huset. Optællingen viste, at der gennemsnitligt kommer 13 borgere om dagen i tilbuddet.

Der er mere end 150 borgere i den socialpsykiatriske målgruppe, som modtager bostøtte, hvilket indikerer, at den potentielle målgruppe til værestedet er langt større, end dem der i dag benytter tilbuddet.

 

Nye lokaler

Socialafdelingen har det seneste halve år søgt efter nye lokaler til Værestedet Huset. I valget af lokaler er der taget hensyn til, at tilbuddet skal ligge bynært i Nyborg by, at der er mulighed for at lave aktiviteter, herunder idræt og bevægelse, samt at lokalerne indeholder mindre rum, som kan benyttes til samtaler eller gruppeforløb.

Administrationen har nu fået mulighed for ressourcesammentænkning af bæredygtige kvadratmeter ved at placere værestedet i Skovbrynet 17, som også huser Nyborg Sprogskole og øvrige socialfaglige aktiviteter.

 

Lokalerne tilbyder ét rum, som kan benyttes hele dagen og en idrætssal samt 2 mindre rum, som kan benyttes efter 13.30. Personalet i Værestedet Huset kan benytte sprogskolens personalefaciliteter.

 

Lokalerne ligger tæt på naturskønne omgivelser med skov og strand og med ca. 2 km. Til Nyborg midtby. Lokalerne ligger tæt på stationen, så det også er muligt for borgere fra omkringliggende byer at benytte tilbuddet.

 

Aktiviteter

Social- og Familieudvalget besøgte 21. oktober 2019 værestedet Huset. I forbindelse med besøget gav udvalget udtryk for et ønske om, at værestedets aktiviteter i højere grad blev flyttet ud fra værestedets lokaler og i stedet forankres i lokalområdet.

 

Personalet har lagt en årsplan for de aktiviteter de ønsker at udbyde i Værestedet Huset. Planen indeholder bl.a. vinterbadning, walk’n talk, kreative aktiviteter og samtalegrupper. Aktiviteter som alle kan foregå i og omkring lokalerne i Skovbrynet. 

 

Personalet har en målsætning om, at støtte op om ”Idræt for Sindet foreningen” ved at motivere brugerne til at deltage i aktiviteterne som på nuværende tidspunkt foregår tirsdage og torsdage. Idræts- og bevægelsestilbuddet har som formål at øge trivsel og sundhed hos borgerne.

Derudover er der mange andre tilbud i kommunen, som brugerne kan benytte, fx på Husflidsskolen, som har flere hold, også i dagtimerne. Værestedet har også mulighed for at tænke aktiviteter ind i Frivilligcentret Vestervold, som har mange gode faciliteter.

 

Medarbejderne er inddraget i processen, og er kommet med mange forslag til en ny placering, hvis potentiale er blevet afdækket. Personalet har ønsket køkkenfaciliteter, hvilket desværre ikke kan honoreres i Skovbrynet. Til gengæld er der mulighed for at værestedet kan benytte køkkenfaciliteter på fx Vestervold.

 

Overgang til de nye lokaler

Lokalerne på skovbrynet 17 står ledige og kan tages i brug fra sensommeren 2021. Konkret foreslås det, at lokalerne klargøres i løbet af august med henblik på opstart i de nye lokaler 1. september.

For at de faste borgere kan vænne sig til den ny matrikel, vil personalet planlægge gå og cykelruter til Skovbrynet, så tilgængeligheden lettes.

Der vil blive taget initiativ til at markedsføre værestedet og de tilhørende aktiviteter, så flere borgere får glæde af tilbuddene. Både borgere i Nyborg by, men også borgere fra de omkringliggende byer som fx Ullerslev og Ørbæk.

 

Åbningstiderne i det nye tilbud vil følge belægningsgraderne løbende og tilpasses aktiviteterne i ”Idræt For Sindet” foreningen.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Familieudvalget godkender flytning af Værestedet Huset til lokaler på Skovbrynet 17 med virkning fra 1. september 2021.

 

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

 

Beslutning i Social- og Familieudvalget 9. august 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Punktet udsættes.

 

Navngivning af ny uddannelsesinstitution

 

Sagsnr.

450-2020-6960

Initialer

LUL

Åbent

 

Sagsfremstilling

1. oktober 2020 etablerede Nyborg Kommune en ny selvstændig undervisningsinstitution, hvor Voksenspecialundervisning (VSU), Klub 17, Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU), Nyborgværkstederne, Café Danehof og Carlsminde Kollegiet samles.

 

Bestyrelsen i den nye uddannelsesinstitution fik til opgave, at komme med navneforslag til institutionen. Drøftelser på bestyrelsesniveau, inspireret af de forskellige afdelingers refleksion resulterede i følgende forslag:

 

·         Nyborg uddannelses- og beskæftigelsescenter 

·         Nyborg uddannelses og læringscenter

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles,

·         at Social- og Familieudvalget drøfter forslagene og beslutter hvad den nye uddannelsesinstitution skal hedde.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

 

Beslutning i Social- og Familieudvalget 9. august 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Drøftet og punktet genoptages i september.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Det indstilles, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Handicaprådet 9. september 2021:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Mitzi Faarbæk, Dansk Blindesamfund, Ole Skovsbøl

 

Til efterretning.

5.      Uddeling af Handicapprisen 2021

 

Sagsnr.

450-2021-24863

Initialer

LUL

Åbent

 

Sagsfremstilling

Handicaprådet har tradition for, at uddele årets lokale handicappris på FN’s internationale handicapdag 3. december.

Prisen uddeles til en lokal ildsjæl som har ydet en særlig indsats til gavn for borgere med handicap.

Handicaprådet skal drøfte opgaver i forbindelse med prisuddelingen og evt. nedsætte en arbejdsgruppe som skal tage ansvar for annoncering og planlægning af arrangementet.

 

Indstilling

Det indstilles, at Handicaprådet drøfter uddeling af årets handicappris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Handicaprådet 9. september 2021:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Mitzi Faarbæk, Dansk Blindesamfund, Ole Skovsbøl

 

Arrangementet forsøges flyttet fra 3. december til 2. december.

Oplægsholder Morten Bonde forsøges booket til arrangementet.

Alle medlemmerne fra organisationerne er med i udvælgelsen af vinderen blandt kandidaterne.

Arrangementet foreslås afholdt i Sprotoftens beboerhus.

Deadline for forslag til kandidater er 5. november.

Administrationen er behjælpelig med annoncering.

 

 

 

 

6.      Dialogmøde med Social- og Familieudvalget

 

Sagsnr.

450-2021-16013

Initialer

LUL

Åbent

 

Sagsfremstilling

Handicaprådet er inviteret til dialogmøde med Social- og Familieudvalget 20. september kl. 9 - 9.45 i byrådssalen på Rådhuset

 

Handicaprådet ønsker følgende dagsordenssat

- Status på socialpsykiatrien og værestedet Huset

- fem principper om tillid og borgerinddragelse

Foruden handicaprådets punkter ønsker Social- og Familieudvalget at drøfte følgende punkter:

- Ideer til inddragelse af børn og unges stemmer på handicapområdet

 

Indstilling

Det indstilles, at handicaprådet drøfter dialogmødet og tilkendegiver, hvem der ønsker at deltage i dialogmødet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Handicaprådet 9. september 2021:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Mitzi Faarbæk, Dansk Blindesamfund, Ole Skovsbøl

 

Drøftet.

7.      Høring - Udkast til anbefaling til strategi for Nyborg Kommune som social ansvarlig arbejdsplads

 

Sagsnr.

450-2020-52314

Initialer

CHQ

Åbent

 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har på sit møde 30. august 2021 besluttet at sende vedlagte ”Udkast til anbefaling fra Beskæftigelsesudvalget til strategi for Nyborg Kommune som social ansvarlig arbejdsplads” i høring.

 

I budgetforliget for 2020 blev det aftalt, at Nyborg Kommune skal arbejde målrettet med at gå forrest i arbejdet med at skabe et rummeligt og bæredygtigt arbejdsmarked.

 

Målsætningen for indsatsen er at kunne støtte op om, at flere integreres på arbejdsmarkedet. Forligspartierne ønskede, at der blev igangsat et arbejde, der skal fastholde og udbygge Nyborg Kommune som den social ansvarlige arbejdsplads med baggrund i eksisterende tiltag på området.

 

Indsatsen blev forankret i Beskæftigelsesudvalget og har resulteret i vedlagte ”Udkast til anbefaling fra Beskæftigelsesudvalget til en strategi for Nyborg Kommune som social ansvarlig arbejdsplads”.

 

Beskæftigelsesudvalget har besluttet at sende vedlagte ”Udkast til anbefaling fra Beskæftigelsesudvalget til en strategi for Nyborg Kommune som social ansvarlig arbejdsplads” i høring til Social- og Familieudvalget, Integrationsrådet, Handicaprådet, Ligestillingsudvalget, Seniorrådet, Uddannelsesrådet, Udsatterådet, Ungeudvalget og Hovedudvalget.

 

Høringsfristen er den 31. oktober 2021.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at Handicaprådet:

·         Drøfter høring af Beskæftigelsesudvalgets forslag til ”Udkast til anbefaling fra Beskæftigelsesudvalget til en strategi for Nyborg Kommune som social ansvarlig arbejdsplads

·         Tager stilling til om Handicaprådet ønsker at afgive høringssvar

 

Sagen afgøres i

Handicaprådet.

 

Bilag

450-2021-179815

Bilag - ANBEFALING FRA BEU - Strategi for Nyborg Kommune som social ansvarlig arbejdsplads

450-2021-179816

Bilag - IDÉKATALOG til anbefaling fra BEU til Strategi for Nyborg Kommune som social ansvarlig arbejdsplads

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Handicaprådet 9. september 2021:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Mitzi Faarbæk, Dansk Blindesamfund, Ole Skovsbøl

 

Handicaprådet ønsker ikke at afgive høringssvar.

8.      Høringer og høringssvar

 

Sagsnr.

450-2021-2710

Initialer

MSJ

Åbent

 

Sagsfremstilling

Social- g Familieudvalget sender nedenstående kvalitetsstandart til høring i Handicaprådet

Kvalitetsstandard ledsagelse

 

Sagsnr.

450-2021-18091

Initialer

JTA

Åbent

 

Sagsfremstilling

Socialafdelingen fremlægger hermed forslag til ændring i den gældende kvalitetsstandard for § 97 om ledsageordning. Den nugældende kvalitetsstandard for § 97 er vedtaget i Byrådet 17.12.2019.

 

Efter servicelovens § 97 ydes ledsagelse til borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen. Ledsagelse tilbydes til borgere, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet. Borgere, der opfylder betingelserne for at få ledsagelse, har ret til 15 timer pr. måned, uanset hvad de pågældende ønsker at blive ledsaget til. Ledsagelsen kan benyttes til selvvalgte aktiviteter udenfor hjemmet/bostedet eksempelvis besøg hos familie og venner, indkøb, biografture eller sportsbegivenheder.

 

I forhold til den gældende kvalitetsstandard er der foretaget følgende indholdsmæssige ændringer:

·         Det er tilføjet, at man kan få en ledsagerordning uanset boform, hvis man opfylder betingelserne.

·         Det er tilføjet, at ledsagelsen også omfatter de funktioner, som er direkte knyttet til aktiviteterne. Eksempelvis hjælp til at tage overtøj af og på, toiletbesøg og hjælp med kørestol og andre ganghjælpemidler.

·         Det er tilføjet, at ledsagelsen afregnes med mindst 2 sammenhængende timer pr. gang, foregår uden for hjemmet/bostedet og aftales direkte mellem borgeren og leverandøren/ledsageren.

·         Det er tilføjet, at man skal være opmærksom på, at ledsagerens befordringstid kun medregnes, hvis der er tale om rejser ud over lokalområdet. Ved ledsagelse ud over lokalområdet beregnes hjemrejse, ventetid og evt. overnatning som forbrug af ledsagetimer.

·         Det er præciseret, at man efter aftale med leverandøren kan opspare op til 90 timer inden for en 6 måneders periode til brug i en bestemt måned.

·         Det er tilføjet, at opsparede ledsagertimer, der ikke er brugt, bortfalder automatisk efter 6 måneder.

·         Det er tilføjet, at ledsagertimer ikke kan bruges på forhånd.

·         Det er tilføjet, at ledsagelsen ikke omfatter socialpædagogisk støtte, ledsagelse til nødvendige lægebesøg, undersøgelser, lægeordineret ride terapi og funktionen som kontakt- og støtteperson og besøgsven.

·         Det er tilføjet, at kommunen i nogle sager indgår aftale med en privat leverandør, der administrerer ledsagerordningen på vegne af kommunen.

·         Det er tilføjet, at fx pårørende, læge eller sygehuset kan kontakte Socialafdelingen på borgerens vegne. Det forudsætter, at man har givet samtykke til dette.

·         Det er tilføjet, at ledsagelsen aftales direkte med leverandøren/ledsageren.

·         Det er tilføjet, hvis aktiviteter uden gene lige så godt kan finde sted på andre dage end søn- og helligdage, henstiller kommunen til, at de tilrettelægges derefter.

·         Det er tilføjet, at aflysning skal meddeles til ledsager senest 24 timer før ledsagelsen. Ved rettidig aflysning undgår man træk i timer.

·         Det er tilføjet, at borgere, der er visiteret til en kontaktpersonsordning efter § 98 i lov om social service ikke kan få ledsagerordning.

·         Det er tilføjet, at man har pligt til at kontakte Socialafdelingen, hvis der sker væsentlige ændringer i ens funktionsevne, ressourcer eller behov.

Kvalitetsstandarden for § 97 er vedlagt som bilag i to udgaver, én, hvor ændringerne er markeret med rød skrift, og én uden rettelsesmarkeringer i en udgave, som foreslås vedtaget.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Familieudvalget sender kvalitetsstandarden i høring hos Handicaprådet.

Det indstilles, at Social- og Familieudvalget behandler sagen igen, når der er indkommet høringssvar, og at sagen derefter behandles i Byrådet.

 

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

 

Bilag

450-2021-126355

Kvalitetsstandard - ledsagelse

450-2021-126391

Kvalitetsstandard - ledsagelse endelig

 

 

Beslutning i Social- og Familieudvalget 9. august 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Godkendt.

Indstilling

Det indstilles, at Handicaprådet udarbejder et eventuelt høringssvar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Handicaprådet 9. september 2021:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Mitzi Faarbæk, Dansk Blindesamfund, Ole Skovsbøl

 

Handicaprådet ønsker ikke at afgive høringsvar

9.      Status på budget

 

Sagsnr.

450-2021-2711

Initialer

MSJ

Åbent

 

Sagsfremstilling

Oprindeligt budget 2021

35.639

Korrigeret budget 2021

19.000

Budget ialt

54.639

 

Forbrug:

                         

Diæter

8700

Gave

118

Forplejning

784

Forbrug ialt pr. 30.08.21

9.602

Restbudget (pr. 31.08.21)

45.037

 

Indstilling

Det indstilles, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Handicaprådet 9. september 2021:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Mitzi Faarbæk, Dansk Blindesamfund, Ole Skovsbøl

 

Til efterretning.

10.    Eventuelt

 

Sagsnr.

450-2021-2311

Initialer

MSJ

Åbent

 

Sagsfremstilling

     

 

 

Indstilling

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Handicaprådet 9. september 2021:

Fraværende:  Martin Stenmann (A), Mitzi Faarbæk, Dansk Blindesamfund, Ole Skovsbøl

 

Leder af Sundhed og Træning inviteres til næste handicaprådsmøde med henblik på en status på genoptræningsområdet.