1.      Arbejdet med grønne indkøb i Fællesindkøb Fyn

 

Sagsnr.

450-2021-12600

Initialer

DEH

Åbent

 

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune køber ind for ca. 600 mio. kr. hvert år. Det er derfor vigtigt at tænke bæredygtighed og klima ind i forhold til indkøb.

 

Nyborg Kommune er en del af Fællesindkøb Fyn, som er en strategisk indkøbsaftale mellem 5 fynske kommuner. Fællesindkøb Fyn hovedopgave er at gennemføre fælles udbud, og der arbejdes indgående med grønne indkøb.

 

Indkøbs- & udbudschef Jeanet Vandling og faglig koordinator Sune B. Nancke fra Fællesindkøb Fyn er inviteret til at give udvalget en indføring i, hvad Fællesindkøb Fyn gør for at sikre grønne indkøb i de fælles indkøbsaftaler.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Til drøftelse.

 

Sagen afgøres i

Udvalget for Grøn Omstilling

 

Bilag

450-2021-213268

Slides til oplæg fra Fællesindkøb Fyn 20-09-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i § 17,4 Udvalget for Grøn Omstilling 20. september 2021:

Fraværende:  Albert Pedersen (A), Erik Hansen, Karen Rasmussen, Per Jespersen (A)

 

Drøftet.

2.      Oplæg om ladestander

 

Sagsnr.

450-2021-12600

Initialer

MCR

Åbent

 

Sagsfremstilling

Marck Vesterskov Tornvig fra elektrikervirksomheden Axel Pedersen er inviteret til at holde oplæg om el-lade standere, med fokus på mulighederne ved installation af lade standere mv både i det offentlige rum (veje og parkeringspladser) samt på privat grund (hos borgere og virksomheder).

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Til drøftelse

 

Sagen afgøres i

Udvalget for Grøn Omstilling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i § 17,4 Udvalget for Grøn Omstilling 20. september 2021:

Fraværende:  Albert Pedersen (A), Erik Hansen, Karen Rasmussen, Per Jespersen (A)

 

Drøftet.

3.      Orientering om DK2020 Klimahandlingsplaner - status pr. september 2021

 

Sagsnr.

450-2020-51387

Initialer

MCR

Åbent

 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har 20. september 2020 behandlet nedenstående sag, som sendes til orientering og drøftelse i Udvalget for Grøn Omstilling.

 

Første status på DK2020 indsatsen blev behandlet på TMU møde den 22. marts 2021.

 

DK2020 Klimahandlingsplanen skal vise vejen til en klimaneutral kommune i hele kommunens geografi inden udgangen af 2050. Kommunen skal lægge en klimahandlingsplan, der anviser tilpasning og modstandsdygtighed overfor klimaforandringer, engagerer lokalsamfundet og beskriver sociale, miljømæssige og økonomiske gevinster og merværdier som følge af implementering af planen. Kommunen skal desuden beskrive egne beføjelser og kapaciteter samt de samarbejdspartnere, der skal inddrages for at sikre indfrielsen af klimamålsætningerne. DK2020 er en handlingsplan, som efterfølgende skal implementeres og monitoreres. I Nyborg Kommune udarbejdes planen med udgangspunkt i Politik for Grøn Omstilling, således der sikres synergi. Den endelige klimahandlingsplan skal godkendes af Concito på vegne af C40 byerne, som har udviklet CAPF metoden.

 

Status på projektets fremdrift

 

Tidsplan

I foråret 2021 anmodede syv fynske kommuner, om en udsættelse af DK2020 klimahandlingsplanerne under henvisning til, at 2021 er et kommunalt valgår samt vanskeligheder med aktørinddragelse grundet Covid-19 nedlukningerne. Anmodningen blev imødekommet af projektgruppen (Concito, Realdania, regionerne, KL). Se bilag.

 

De nye afleveringsfrister er:

·        

1. september 2022: Seneste frist for aflevering af klimaplaner til forhåndsvurdering til CONCITO.

·        

15. oktober 2022: Seneste frist for aflevering af politisk vedtagne klimaplaner til CONCITO, der indstiller til C40-godkendelse.

·        

31. oktober 2022: Alle klimaplaner er godkendt af C40 og presseindsats har fundet sted.

 

Den reviderede tidsplan for Nyborg Kommunes udarbejdelse af DK2020 klimahandlingsplanen er:

 

2021

2022

 

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Grundlaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktørinddragelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlingskatalog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roadmap (Fremskrivning)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimaplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politisk inddragelse

 

X

 

 

X

X

 

(X)

 

 

X

X

 

 

 

X

 

X

 

 

Proces

Tidspunkt

Beskrivelse

Politisk behandling

Grundlaget

Okt. 2021

CO2-opgørelse for Nyborg Kommune fordelt på kilder.

Beskrivelse af nuværende niveau for klimatilpasning (kystbeskyttelse, kloakering m.v.)

 

Grundlagsrapporter forelægges udvalget til orientering.

Aktørinddragelse

Fra juni 2021

Inddragelse af organisationer, virksomheder, borgere m.v. i udformningen af Klimahandlings-planen.

Aktørinddragelse sker herefter løbende mhp. samarbejde og implementering.

Kommissorie for borgerinddragelse forelægges udvalget.

Handlingskatalog og fremskrivning

Sep. 21 –

Feb. 22

Udarbejdelse af handlingskatalog for CO2-reduktioner og klimatilpasning.

Fremskrivning af CO2-udledninger med de beskrevne handlinger.

Tilsvarende for klimatilpasning fremskrivning af risikoscenarier.

Handlingskataloget forelægges udvalget til brug ved prioritering.

Prioritering

Mar. – apr. 22

Politisk prioritering ud fra handlingskataloget, med særligt fokus på den første 5-års periode.

Prioriteringen skal samlet anskueliggøre, at Nyborg når sine klimamål.

Prioritering i udvalget, alternativt i byrådet.

Klimaplan

Maj – aug. 22

Ud fra prioriteringen i handlingskataloget udarbejdes en samlet klimaplan med inddragelse af andre bæredygtigheds-elementer fra Politik for Grøn Omstilling.

 

Tilretning

Sep. 22

Klimaplanen forelægges CONCITO til forhåndsvurdering ift. certificering. Klimaplanen tilrettes om nødvendigt. 

 

Vedtagelse

Sep. – okt. 22

Klimaplanen skal godkendes i byrådet jf. kravene i DK2020.

Klimaplanen forelægges byrådet til vedtagelse.

 

Certificering

Okt. 22

Den vedtagne Klimaplan forelægges C 40 til godkendelse.

 

 

 

Organisering

Udarbejdelse af DK2020 klimahandlingsplanen er forankret i Bæredygtig Udvikling i Teknik- og Miljøafdelingen, hvor et team varetager opgaverne og projektstyringen. Der er etableret en styregruppe bestående af fagchefer fra Teknik- og Miljøafdelingen og vicekommunaldirektør Søren Møllegaard som formand, samt en arbejdsgruppe med medarbejdere fra Teknik- og Miljøafdelingen og Bæredygtig Udvikling. Ad hoc kan inddrages medarbejdere fra andre afdelinger og forvaltninger. Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret løbende samt involveret i konkrete beslutningsoplæg.

Aktiviteter

1.      

I juni måned blev der afholdt et byrådsseminar om grøn omstilling, hvor politikere og ledelse blev præsenteret for klimadata og fik lejlighed til at drøfte kommunens roller, i den grønne omstilling. Drøftelserne på seminaret danner grundlaget for ovennævnte proces- og tidsplan, og vil indgå i det videre arbejde med udviklingen af klimahandlingsplanen.

2.      

I juni måned modtog Nyborg Kommune energi- og klimaopgørelser med 2019 data fra Region Syddanmark. Disse data er under bearbejdning og vil udgøre beregningsgrundlaget for DK2020 klimahandlingsplanen.

3.      

De deltagende fynske kommuner har nedsat en fælles netværksgruppe/peergruppe, hvor fælles spørgsmål til udarbejdelsen af DK2020 klimahandlingsplanerne drøftes. Formålet med peergruppen fremgår af kommissoriet, som er vedlagt som bilag. Peergruppen har afholdt to møder i foråret og mødes regelmæssigt frem til udgangen af projektet.

4.      

Bæredygtig Udvikling følger den nye tidsplan og er i gang med at udarbejde en grundlagsrapport, som skal indgå i den færdige klimahandlingsplan. Den færdige grundlagsrapport præsenteres for Teknik- og Miljøudvalget i efteråret.

 

Andre indsatser indenfor grøn omstilling:

Forvaltning:

Grøn omstilling er en omfattende proces, som Nyborg Kommune arbejder med via forskellige indsatser. Overordnet foreskriver Planloven, at kommuner skal udarbejde eller revidere kommuneplanen hvert fjerde år.  I Nyborgs Kommuneplan 2021 er der øget fokus på grøn omstilling og klimatilpasning.

 

Følgende temaer er revideret i Kommuneplan 2021:

Vision, Nyborg og omverdenen og grøn omstilling

Infrastruktur og teknik (vedr. trafik)

Byudvikling og omdannelse

Kulturarv og Nyborg Slot

Klimatilpasning, oversvømmelse og erosion

Ferie og fritid

Vindmøller og solcelleanlæg

Støj

Landsbyer og landdistrikter

Grundvand

Skovrejsning

Jordforurening (nyt)

Lavbundsarealer og vådområder

 

 

Herudover har Nyborg Kommune udarbejdet en risikostyringsplan, for højvandssikring til forebyggelse af oversvømmelser i Nyborg by. Risikostyringsplanen er udarbejdet iht. EU direktiv 2007/60/EF af 23.10.2007 og Kystdirektoratets udpegning af Nyborg som risikoområde i 2018.

Sideløbende med DK2020 klimahandlingsplanprocessen arbejder Bæredygtig Udvikling med følgende indsatser:

Projekter med ekstern finansiering:

EUCF (eucityfacility)

Nyborg Kommune ansøgte i efteråret 2020 om EUCF støtte til udarbejdelse af et investeringskoncept for vedvarende energi, herunder særligt solceller. Som det ene af to projektansøgninger i Danmark opnåede projektet tilsagn. EUCF midlerne udgør € 50.000, som udbetales såfremt investeringskonceptet godkendes. Projektet løber frem til ultimo februar 2022.

 

R_ACES (Framework for Actual Cooperation on Energy on Sites and Parks)

Nyborg Kommune deltager i projektet via Clean Energy Cluster Denmark og er tilknyttet som linked third party. Projektet handler om etablering af øko-regioner, hvor overskudsvarme fra industrier indgår i andre processer og udledninger reduceres med 10%. Projektet blev igangsat i efteråret 2020 og løber frem til september 2022. Nyborg Kommunes andel af budgettet er ca. € 50.000.

 

CIRC-NSR

Fra september 2021 indtræder Nyborg Kommune i ”Circular North Sea Regions”. Projektet har fokus på at udvikle bæredygtige lokalsamfund gennem netværksledelse af de mange aktører i den grønne omstilling. Nyborg Kommune bliver sub-partner til Erhvervshus Fyn med et samlet budget på 25.000 EUR for perioden september 2021 – 31. januar 2023.

 

Interne projekter i Nyborg Kommune, bl.a. med udgangspunkt i FN’s verdensmål, Politik for Grøn Omstilling samt klimatilpasning:

 

Handlinger fra Politik for Grøn Omstilling

I Politik for Grøn Omstilling er opstillet en række målsætninger og konkrete handlinger, som Nyborg Kommune er i gang med at planlægge eller udføre. Eksempelvis skal nævnes:

Skovrejsning

Byrådet har vedtaget at rejse 250 ha. Skov og 250 by træer. Aktuelt er Teknik- og Miljøafdelingen i dialog med lodsejere og organisationer om implementeringen heraf. Fordelene ved mere skovdannelse går på tværs af verdensmålene i Nyborg Kommune. Mere skov vil være med til at styrke verdensmål 6 i form af drikkevandsressourcen, verdensmål 13 og 14 i form af at styrke land- og vådområders evne til at tilbageholde vandmængder, foruden verdensmål 15 ved at sikre gode betingelser for biodiversitet. Skovrejsningen vil samtidig indgå i klimahandlingsplanen med optag af CO2.

 

Elbilstrategi

Nyborg Kommune ønsker af være CO2 neutral på transportområdet i 2035. Derfor vil Nyborg Kommune arbejde for en omstilling af kommunens bilpark med henblik på at udfase fossile brændsler, så der sker en løbende udskiftning til biler, der drives af bæredygtige energikilder. Rapport om elbilområdet blev fremlagt for Byrådet i juni 2021 og omstilling af dele af bilflåden er overgået til budgetforhandlingerne.

 

Vild med Vilje

Vild Med Vilje er en bevægelse for alle, der vil gøre en konkret og lokal forskel for at gøre naturen vildere, rigere og mere mangfoldig. Vild Med Vilje handler om at skabe forandringer gennem vidensdeling og handling. Målet er at styrke biodiversiteten og trække natur ind der, hvor mennesker bor, arbejder og leger.

Vild Med Vilje skaber levesteder for planter, svampe og dyr, samt øger vores fælles kendskab til naturen. Vild Med Vilje indgår partnerskaber med virksomheder, kommuner, foreninger og institutioner. 

 

Danmarks vildeste kommune

Miljøministeren har inviteret alle landets 98 kommuner til at deltage i konkurrencen om, at blive Danmarks VILDESTE kommune. Dysten går ud på, at kommunerne skal udvikle de bedste biodiversitetsprojekter - og kun fantasien sætter grænser. Kommunerne kommer selv med forslag til, hvordan de vil gøre deres kommune mere VILD, og kommunen med det mest fantastiske biodiversitetsprojekt kåres i slutningen 2022 til Danmarks VILDESTE kommune. I Nyborg Kommune ligger hovedvægten på borgerinddragelse og igangværende initiativer i forhold til at sikre biodiversitet.

 

Stenrev

Nyborg Kommune vil arbejde for at genskabe stenrev, der bidrager til biodiversitet og et mangfoldigt liv under vand og styrker kommunens marine natura 2000-områder. Kommunens kyststrækning vender ud mod Storebælt og bæltområdet er et beskyttet natura 2000-område, hvor der blandt andet er marsvin. Forvaltningen afsøger aktuelt muligheder for EU-støtte til etablering af stenrev i Storebælt og Nyborg Fjord med baggrund i ovenstående.

 

Øvrige handlinger

Teknik- og Miljøafdelingen er i gang med at kortlægge alle igangværende indsatser, som bidrager til grøn omstilling i Nyborg Kommune. Dele af listen vil indgå i det fremtidige handlingskatalog.

 

Andre hensigtserklæringer og forpligtelser til at understøtte grøn omstilling:

Borgmesterpagten (Covent of Mayers)

Nyborg Kommune tiltrådte i 2020 Borgmesterpagten, som er en global bevægelse for byer over hele verden. Borgmesterpagten sigter mod at bidrage til at opfylde målsætningerne i Parisaftalen (begrænse global opvarmning).

 

Cities Race to Zero

Cities Race to Zero er en kampagne i forbindelse med COP 26 om at begrænse forurening. Nyborg Kommune er inviteret med i 2021, fordi vi deltager i DK2020, hvor indsatserne er identiske med de tiltag, som kampagnen ønsker iværksat.

 

Fyn 2030

”Fyn 2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid” er de fynske kommuners fælles vision i 2021. Her peges på en række handlinger indenfor de relevante sektorer, som skal supplere og understøtte den enkelte kommunes indsatser, og forventes løbende at blive udviklet i takt med at behovene og nye teknologiske og økonomiske muligheder viser sig. Målene er at reducere CO2-udledningen med 80 procent i 2030 i forhold til 1990, genanvende 80 procent af plastaffaldet og 70 procent af det øvrige husholdningsaffald i 2030 og skabe et klimaneutralt Fyn uden affald i 2040.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Til orientering

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget

 

Bilag

450-2021-196249

Klimanetværk Fyn Kommissorium - maj 2021

450-2021-167185

Udskydelse af afleveringsfrister for 45 DK2020-deltagerkommuner - Klimaplaner for hele Danmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i § 17,4 Udvalget for Grøn Omstilling 20. september 2021:

Fraværende:  Albert Pedersen (A), Erik Hansen, Karen Rasmussen, Per Jespersen (A)

 

Til orientering.

4.      Tilbud om abonnement på Ugebrevet Mandag Morgen

 

Sagsnr.

450-2021-1565

Initialer

MCR

Åbent

 

Sagsfremstilling

Ugebrevet Mandag Morgen har tilbudt Udvalget for Grøn Omstilling adgang til deres platform samt det trykte magasin for en introduktionspris på 4.390 kr. ekskl. moms.

 

Økonomiske konsekvenser

Abonnementet koster 4.390 kr. ekskl. moms for hele udvalget.

 

Indstilling

Det indstilles at, Udvalget tegner abonnement på Ugebrevet Mandag Morgen, og udgiften finansieres af udvalgets pulje på 111.000 kr. i budget 2021.

 

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

 

Beslutning i § 17,4 Udvalget for Grøn Omstilling 12. april 2021:

Fraværende:  Kenneth Muhs (V)

 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 17. maj 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Tilbagesendes til § 17, stk. 4 udvalget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i § 17,4 Udvalget for Grøn Omstilling 20. september 2021:

Fraværende:  Albert Pedersen (A), Erik Hansen, Karen Rasmussen, Per Jespersen (A)

 

Anbefales ikke - et evt. nyt udvalg kan tage sagen op efter valget

5.      Meddelelser

 

Sagsnr.

450-2015-11208

Initialer

MCR

Åbent

 

 

 

 

Bilag

450-2021-143565

Strategi for elbiler og ladeinfrastruktur (44 sider)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i § 17,4 Udvalget for Grøn Omstilling 20. september 2021:

Fraværende:  Albert Pedersen (A), Erik Hansen, Karen Rasmussen, Per Jespersen (A)

 

Rapport om El-biler fra TMU 29. juni 2021 vedlægges referatet