1.      Status på bevillinger pr. 16.08.2021

 

Sagsnr.

450-2020-62968

Initialer

LDA

Åbent

 

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en oversigt over bevillinger vedrørende Erhvervs- og Udviklingsudvalgets aktivitetspulje samt pulje til Slotsprojektet efter udvalgets møde 16. august 2021.

 

Aktivitetspuljen har et restbudget på 160.000 kr.

 

Slotspuljen har et restbudget på 2.000 kr.

 

Oversigt over bevillinger pr. 16. august 2021 er vedlagt som bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

 

 

Bilag

450-2021-169164

Status_på_bevillinger_2021_pr._16_08_2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. oktober 2021:

Fraværende:  Anne Dyrhøj (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Til efterretning.

2.      Orientering fra erhvervschefen 4. oktober 2021

 

Sagsnr.

450-2021-319

Initialer

LDA

Åbent

 

Sagsfremstilling

·         Nyt fra handlen

·         Nyt fra erhvervet

·         Grøn omstilling - tiltag overfor lokale virksomheder

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. oktober 2021:

Fraværende:  Anne Dyrhøj (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Til efterretning.

 

 

3.      Nytårskur for Erhvervslivet 2022

 

Sagsnr.

450-2021-26588

Initialer

STB

Åbent

 

Sagsfremstilling

Vi kan atter samles og det tror vi også, at man kan den 24. januar 2022, hvor vi planlægger at afholde nytårskur for erhvervslivet i Nyborg Kommune.

 

Formålet med Nytårskuren for erhvervslivet har altid været at samle flest mulige af Nyborg Kommunes virksomheder til nogle timer med relevant information, konstruktive erhvervsindlæg og især muligheden for at netværke. I løbet af årene har arrangementet udviklet sig positivt, og i 2020 slog nytårskuren rekord med 250 deltagere.

 

Erhverv & Vækst anbefaler, at vi fortsætter den gode trend fra 2020, hvor vi tilsyneladende har ramt et set up, som gør, at man vil tage nogle timer ud af en travl kalender for at deltage i en nytårskur i regi Nyborg Kommune. Vi ved, at der skal være korte og især aktuelle indlæg på scenen, samt især tid til det afsluttende netværk over en god buffet, som er produceret af unge under uddannelse på FGU i Nyborg.

 

Nytårskurens fokus:

 

Bæredygtig udvikling/ grøn omstilling er og skal være én af overskrifterne i samfundet i de kommende år, også hos erhvervslivet i vores kommune. Derfor skal Nytårskuren denne gang omhandle, hvad virksomhederne allerede gør og især bør gøre med hensyn til den grønne omstilling – altså andet end at sortere affald.

 

3 forskellige virksomheder inviteres op på scenen i den grønne sofa hos Erhvervs- og udviklingschefen, hvor der drøftes og udveksles erfaringer omkring den bæredygtig udvikling.

Endvidere vil den administrerende direktør fra Ørbækvirksomheden Naturfrisk fortælle om deres udfordringer og muligheder indenfor netop den grønne omstilling.

 

 

Hvem inviteres:

Vi inviterer erhvervslivet i kommunen, altså stort set alle der har et cvr. nummer. Vi inviterer via følgende kanaler:

 

·         En annonce i lokalavisen Nyborg

·         I Erhverv & Væksts nyhedsbrev

·         På Erhverv & Væksts Facebookside

·         På I Erhverv & Væksts LinkedIn side

·         Via mail til alle relevante CVR numre i hele kommunen

 

 

 

 

Program:

17.30            Vi indleder kuren med ”Vær velkommen herrens år”

17.40            Velkomst ved borgmester og udvalgsformand

17.55            Musikalsk indslag

18.05            3 lokale virksomheder drøfter den grønne omstilling med                            

Erhvervs- og udviklingschefen

18.30            Musikalsk indslag

18.40            ”Natur på flasker”

Indlæg ved direktør Tørk Furhauge Naturfrisk Ørbæk

18.55            Den ”særlige sociale erhvervspris” uddeles til en lokal virksomhed,

som har gjort en forskel

19.10            Der bydes på buffet og netværk

 

Erhvervschef Babak Djarahi deltager under behandling af dagsordenpunktet.

 

Økonomiske konsekvenser

Da Midtvejs Erhvervskur 21. juni 2021 blev aflyst pga. Covid 19, foreslås beløbet på 90.000 kr. tilbageført til aktivitetspuljen.

 

Estimeret omkostninger til nytårskur vil beløbe sig til kr. 85.000,- + moms. (Mad og drikke, leje af Bastionen inklusiv mandskab, annoncering, ”pris” for en særlig social indsats samt en lille erkendtlighed til deltagende virksomheder).

 

Beløbet foreslås finansieret af Aktivitetspuljen i 2022.

 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender;

 

·         at der bevilges 85.000 kr. til Nytårskuren 2022

·         at der afholdes Nytårskur mandag den 24. januar 2022 kl. 17.30 på Bastionen med ovenstående program.

·         at det uforbrugte tilskud på 90.000 kr. fra 2021 tilbageføres til aktivitetspuljen.

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. oktober 2021:

Fraværende:  Anne Dyrhøj (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Godkendt.

4.      Orientering om Udviklingsrådets drøftelser og anbefalinger vedr. bæredygtig udvikling i Nyborg Kommune

 

Sagsnr.

450-2020-58680

Initialer

LDA

Åbent

 

Sagsfremstilling

Udviklingsrådet drøftede temaet bæredygtig udvikling i Nyborg Kommune 25. august 2021. Dagsordenpunktet er vedlagt som bilag.

 

Udviklingsrådets drøftelser og anbefalinger vil indgå i et samlet handlingskatalog, som vil blive præsenteret for byrådet. Politikerne skal herefter prioritere indsatserne med fokus på handlinger i de næste 5 år, og mindre detaljerede planer for de følgende år.

 

Erhvervschef Babak Djarahi deltager under behandling af dagsordenpunktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at Erhvervs- og Udviklingsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsrådet

 

Bilag

450-2021-207652

Dagsordenpunkt - Temadrøftelse Bæredygtig udvikling i Nyborg Kommue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. oktober 2021:

Fraværende:  Anne Dyrhøj (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Til efterretning.

5.      Evaluering af Nyborg Borglege 2021

 

Sagsnr.

450-2020-63731

Initialer

LDA

Åbent

 

Sagsfremstilling

Baggrund

 

På møde 18. januar 2021 bevilgede Erhvervs- og Udviklingsudvalget 30.000 kr. til Nyborg Borglege 2021.

 

Nyborg Borglege er et historisk formidlingsprojekt, der med udgangspunkt i fysisk aktivitet på voldanlægget omkring Nyborg Slot fungerer som optakt til Danehof. Projektet sætter fokus på fysisk aktivitet koblet med historieformidling med udgangspunkt i Nyborg Slots historie og funktion som forsvarsanlæg.

 

I år blev Borglege gennemført som planlagt, mens Danehof desværre måtte aflyses pga. COVID19. Borglege-forløbet strakte sig over fem hverdage i uge 26.

Budgetrammen for forløbet var i 2021 på 30.000 kr. Som et nyt tiltag valgte museet i 2021 at afholde to af Borglege-dagene i henholdsvis Ørbæk og i Ullerslev.

 

Aktiviteter

 

Følgende aktiviteter blev afviklet i uge 26:

 

•                    Adelsprøver for unge adelsfolk.

•                    Armbrøstskydning med Nyborg Slots Armbrøstlaug.

•                    Fremvisning af middelaldervåben og rustninger.

•                    Skydning med legetøjsarmbrøster med chokoladepræmier.

•                    Demonstration af skarpe middelaldervåben på grisehoved.

•                    Kamptræning med blunde sværd og spyd.

•                    Blideaffyring.

•                    Mysteriet om de forgiftede kirsebær – et mysterierollespil/en mordgåde.

 

I år samarbejdede museet med Nyborg Slots Armbrøstlaug om flere af aktiviteterne.

 

Evaluering

 

Grundet COVID19-pandemien var Danehof desværre aflyst, men Borglege 2021 blev stadig afholdt som et af museets mange sommerarrangementer. Ligesom sidste i 2020 var der fokus på overholdelse af sikkerhedsafstande og afspritning for at minimere smitterisikoen.

 

Responsen på arrangementerne på Nyborg Vold samt især i Ullerslev og Ørbæk var meget positiv. Det er tydeligt, at der ligger et stort potentiale i at bringe Borglege-konceptet rundt i kommunens centerbyer og landdistrikter.

 

Desværre var deltagerantallet lidt lavere end i 2020 – bl.a. har færre institutioner deltaget i Borglege 2021. Det skyldes formentligt, at der i uge 26 var mange andre arrangementer for børn og institutioner – bl.a. Slaraffenland ved Bastionen og museets egne arrangementer på Torvet (begge meget velbesøgte). Endelig var flere af dagene præget af dårligt vejr – især med store regnskyl til den store finale om fredagen.

 

I 2022 planlægger museet at målrette Borglege endnu mere til institutionerne (børnehaver, SFOer mv.), ligesom der arbejdes på at komme mere rundt i kommunens centerbyer og landdistrikter – herunder også ud til de institutioner, der ligger her. Det planlægges stadig, at et par af Borglege-dagene afholdes på Nyborg Vold som i det oprindelige koncept. Endelig skal der tidsmæssigt koordineres bedre med de øvrige tilbud rettet mod samme målgruppe.

 

Antal af deltagere

Dato

Antal børn

Antal voksne

28.06

35

25

29.06

35

35

30.06

35

25

01.07

82

35

02.07 (voldsomt regnvejr)

25

12

 

Leder af Nyborg Slot & Kulturhistorisk Afdeling Mette Ladegaard Thøgersen deltager under behandling af dagsordenpunktet.

 

Økonomiske konsekvenser

Regnskab

 

Budgetpost

Budgettal (Kr.)

Regnskab eks. Moms (kr.)

Studentermedhjælpere

8.900,00

6.000,00

Halmballer til skydebane

4.900,00

4.300,00

Kål og Meloner: Blideskydning

150,00

150,00

Svinehoveder: Cuttest

150,00

300,00

Forplejning

1.100,00

658, 80

Rekvisitter

- Telt

- Ærteposter

- Presenning til adelsprøve

- Kroketspil

- Buer og pile

- Skydeskive-dyr

 

3.621,98

169,95

113,96

98,00

3.684,00

3.000,00

 

3.585,81

167,16

113,96

122,40

3.684,00

0,00

I alt

29.203,89

22.398,13

 

 

 

Budget

30.000,00

 

 

 

 

Rest

796,11

7.601,87

 

Østfyns Museer anmoder om, at beløbet på 22.398,13 kr. overføres til museets konto.

 

Indstilling

Det indstilles at;

 

·         Erhvervs- og Udviklingsudvalget tager evalueringen til efterretning.

·         Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkender, at det uforbrugte beløb på 7.601,87 kr. tilbageføres til Slotspuljen.

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. oktober 2021:

Fraværende:  Anne Dyrhøj (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Godkendt.

6.      Orientering fra turistchefen 4. oktober 2021

 

Sagsnr.

450-2021-2628

Initialer

SAH

Åbent

 

Sagsfremstilling

 

-       VisitNyborg og sommersæson 2021

-       Status på VisitNyborgs sommernedslag

-       Turistsæson 2021 – generelt

-       Status på kommende events

-       Status på cykelregnskab

-       Eventoversigt – events som er forankret i VisitNyborg eller som VisitNyborg er involveret i (se bilag)

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

 

Bilag

450-2021-173467

Eventkalender 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. oktober 2021:

Fraværende:  Anne Dyrhøj (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Til efterretning.

 

 

7.      Ansøgning om tilskud til græskarsnitning og aktivitet på Torvet i uge 42

 

Sagsnr.

450-2020-53548

Initialer

SAH

Åbent

 

Sagsfremstilling

Efterårsferien 2021 står for døren – uge 42 – og Torvet står færdigt. Det er derfor dejligt at kunne rykke en række aktiviteter tilbage på Torvet. I uge 42 drejer det sig om den traditionelle græskarsnitning. Sidste år blev dette realiseret i samarbejde med Nyborg Bibliotek i et telt på det grønne område foran Nyborg Bibliotek. Et samarbejde, der ønskes gentaget i år – men i et telt på Torvet.

Dette betyder, at der vil være forskellige aktiviteter på Torvet  i løbet af hele efterårsugen og ikke kun en enkelt dag med græskarsnitning, som det hidtil har været tilfældet. Det er aftalt med Nyborg Bibliotek, at udgifterne til oppyntning og teltleje deles 50/50, såfremt udvalget bevilger udgifterne til Visit Nyborgs efterårsaktiviteter på Torvet.

 

Udgifterne til VisitNyborgs efterårsaktiviteter på Torvet vurderes at beløbe sig til 13.000 kr. og fordeler sig således:

 

Telt (50%):                         2.500 kr.

Græskar:                           2.500 kr.

Kreativ Workshop:           7.000 kr.

Oppyntning (50%):         1.000 kr.

 

Sanne Hoffensetz Andresen, turistchef deltager under behandling af punktet.

 

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter beløber sig til i alt 13.000 kr.

 

Fordelt således: Telt: 2.500 kr. Græskar: 2.500 kr. Kreativ Workshop: 7.000 kr. Oppyntning: 1.000 kr.

 

Udgiften forslås finansieret af aktivitetspuljen.

 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget bevilger et tilskud på 13.000 kr. til græskarsnitning og kreativ aktivitet på Torvet i uge 42.

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. oktober 2021:

Fraværende:  Anne Dyrhøj (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Godkendt.

 

8.      Evaluering af blomsterudsmykning i Nyborg Kommune

 

Sagsnr.

450-2021-16714

Initialer

MRD

Åbent

 

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Udviklingsudvalget bevilgede på møde 7. juni 2021 161.866 kr. til at forskønne Nyborg Kommune med blomstrende referencer til historien og opkommende arrangementer. Ambitionen var at skabe uventet blomstrende oplevelser, der gav merværdi til byens rum og byens borgere samt turister.
Der blev søgt midler til at gennemføre en større blomsterudsmykning på Torvet i Nyborg med et historisk afsæt i det gamle handelstorv. Derudover blev der ligeledes søgt midler til blomstrende gule cykler, som blev placeret rundt omkring i Nyborg Kommune med klar reference til Tour de France.

 

Blomsterdekorationen blev opført senere end først forventet grundet EM Storskærmsarrangement på Torvet, og blev derfor opsat mandag og tirsdag den 12. og 13. juli 2021. Selve opsætningen blev en begivenhed i sig selv med nysgerrige borgere og turister, der spurgte Charlotte Franke (blomsterdekoratør) omkring planteart og mange andre plante relateret spørgsmål.
Opsætningen skete sideløbende med European Streetfood Market og Østfyns Museers sommeraktiviteter, der gav en summende sommerstemning med en masse glade besøgende, som var indtrykket hos Charlotte Franke, bodholderne ved European Streetfood Market samt Østfyns Museer.

 

De 15 blomstrende gule cykler blev opsat den 2. juli – 1 år før Tour de France løber af stablen i Nyborg. De blev opsat følgende steder:

-       Nyborg Idræt – og Fritidscenter

-       Landporten

-       Mindestenen i Ullerslev = På hjørnet af Odense og Kertemindevej

-       Asgers Hjørne = hjørnet af Assensvej og hulvejen i Ørbæk

-       Skolevej i Ullerslev

-       Heimdals Plads

-       Kongens Skibsbro

-       Rema 1000 i Nyborg

-       2 stk. på Torvet i Nyborg Kommune

-       Nyborg Strand

-       2 stk Bygma Rundkørsel

-       Togstationen i Nyborg

-       Købmanden i Aunslev

 

Placeringen af cyklerne er aftalt i samråd med Vej og Park, da cyklernes placering skulle stå i nærheden af eksisterende blomsterdekorationer, så de kunne indgå i Vej og Parks vandingsrute.

Reaktionerne og tilbagemeldingerne af blomsterudsmykningerne har været overvejende positive. Både cyklerne og den store blomsterdekoration har været ramme for en masse billeder af borgere, turister og brudepar, der blev viet på rådhuset.

De gule cykler har ligeledes inspireret og aktiveret flere borgere. Der er blevet set et hus I Nyborg, hvor en gulmalet cykel med blomster står i forhaven. Dette har bestemt medvirket til nogle tanker til efterretning i forhold til involvering af borgere op til, under og efter Tour de France 2022.


Der har dog været nogle cykler, der løbende har måtte repareres eller tages væk grundet hærværk, hvilket er grunden til nogle cykler har manglet på de forskellige placeringer. Men derimod har blomsterudsmykningernes holdbarhed været bedre end først forventet og i ultimo september står mange af udsmykninger stadig overordnet pænt. Der er aftalt med Vej og Park, at cyklerne bliver nedtaget ultimo september, og den store blomsterdekoration medio oktober.


Ønsket med blomsterudsmykningen var, at skabe en blomstrende oplevelse, der imponerede, overraskede og var værd at opleve til gavn for turisterne, værtskabet, borgerne samt de gode oplevelser, hvilket er blevet indfriet med de mange overvejende positive reaktioner og tilbagemeldinger. Derfor er flere lignende udsmykninger også et fremtidigt ønske og element, der arbejdes videre med.

 

Regnskab:

Erhvervs- og Udviklingsudvalget bevilgede et tilskud på 161.866 kr. til blomsterudsmykninger i Nyborg Kommune. Budgettet fordelte sig således:

 

Budget – Blomsterudsmykning på Torvet

Beskrivelse

Pris

Afhentning og istandsættelse af fjedervogn (Vej &  Park)

2.700,00 kr.

Jord til hestevogn (Vej &  Park)

2.364,00 kr.

Blomsterbed med jord 8 x 4 meter (Vej &  Park)

3.442,00 kr.

Udsmykning af blomsterbed og fjedervogn (Charlotte Franke). Kreativ udarbejdelse, blomster og planter, opsætning

100.000,00 kr.

Udskæring af 2 heste m. tagrender inkl. opsætning + sikring (Vej &  Park)

3.500,00 kr.

I alt

 112.006,00 kr.

 

Budget – Blomstrende Cykler i Nyborg Kommune

Beskrivelse

Pris

Cykler

700,00 kr.

Klargøring og male cykler 15 stk. (Vej & Park)

 19.100,00 kr.

Plantekasser til cyklerne – 15 – 30 stk.  (Vej & Park)

 4.830,00 kr.

Blomsterpyntning (Charlotte Franke)

22.000,00 kr.

Opsætning af cykler (Vej & Park)

 3.230,00 kr. (prisestimat)

I alt

49.860,00 kr.

Samlet for begge blomsterudsmykninger

161.866,00 kr.

 

 

 

 

Det realiserede regnskab blev således:

 

Regnskab – Blomsterudsmykning på Torvet

Beskrivelse

Pris

Afhentning og istandsættelse af fjedervogn (Vej &  Park)

2.700 kr.

Jord til hestevogn (Vej &  Park)

2.364  kr.

Blomsterbed med jord 8 x 4 meter (Vej &  Park)

1.442 kr.

Udsmykning af blomsterbed og fjedervogn (Charlotte Franke). Kreativ udarbejdelse, blomster og planter, opsætning

82.330 kr.

Udskæring af 2 heste m. tagrender inkl. opsætning + sikring (Vej &  Park)

3.500  kr.

I alt

 kr. 92.336

 

Regnskab – Blomstrende Cykler i Nyborg Kommune

Beskrivelse

Pris

Cykler

700,00 kr.

Klargøring og male cykler 15 stk. (Vej & Park)

19.100kr.

Plantekasser til cyklerne – 15 – 30 stk.  (Vej & Park)

4.830 kr.

Blomsterpyntning (Charlotte Franke)

17.500 kr.

Opsætning af cykler (Vej & Park)

3230 kr.

I alt

kr. 45.360

Samlet for begge blomsterudsmykninger

137.696 kr.

 

 

Den samlede udgift til gennemførelse af blomsterudsmykningen i Nyborg Kommune er i alt 137.696 kr. Dette er 24.170 kr. mindre end ansøgt.
Den overvejende grund til dette er, at blomsterindkøbet blev væsentlig billigere end det oprindelige tilbud.

 

Turistchef Sanne Hoffensetz Andresen deltager under behandlingen af dagsordenpunktet. 

 

Økonomiske konsekvenser

Blomsterudsmykningerne er realiseret med en samlet udgift på 137.696 kr. Udgiften er lavere end det budgetterede og det ansøgte tilskud via aktivitetspuljen.

 

Indstilling

Det indstillet at;

-          Erhvervs- og Udviklingsudvalget tager evalueringen til efterretning.

-          Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkender det endelige regnskab med en samlet udgift på 137.696 kr. der finansieres via aktivitetspuljen.

-          Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkender, at det ubrugte tilskud på 24.170 kr. føres tilbage i aktivitetspuljen.

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. oktober 2021:

Fraværende:  Anne Dyrhøj (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Godkendt.

 

 

9.      Evaluering af Tappenstreg 2021

 

Sagsnr.

450-2018-3073

Initialer

HCT

Åbent

 

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkendte på udvalgsmøde 19. april 2021, at VisitNyborg gennemførte aktiviteten Tappenstregen i sommerperioden 2021, samt videreudviklede Tappenstregen.

 

Der er som tidligere år gennemført Tappenstreg hver tirsdag aften i perioden fra og med 6. juli til og med 17. august. I alt er der gået 7 gange.

 

Tappenstregen er gennemført i samarbejde med Danehofgarden, Østfyns Museer, Nyborg Turistforenings frivillige ambassadørkorps samt udvalgte restauranter. Der har på turen herudover været gjort stop udvalgte steder, hvor Østfyns Museers guide har formidlet Nyborgs garnisionshistorie.

 

Det nye tiltag på turen i 2021, var servering af lokale smagsprøver i samarbejde med udvalgte restauranter på ruten. De endelige aftaler med disse, blev indgået efter EUU godkendte ansøgningen i foråret. Der var på forhånd vist interesse for tiltaget fra udvalgte restauranter.

 

Som vedtaget i Erhvervs- og Udviklingsudvalget, blev prisen differentieret, så der var gratisbilletter uden smagsprøver, børnebilletter og voksenbilletter. Børnebilletter blev udbudt som uden-alkohol, mens voksenbilletter blev udbudt som med-alkohol. Enkelte voksne indløste således børnebilletter pga. smagsprøver uden alkohol.

 

Allerede efter få ture, stod det klart, at turene med både gratister uden smagsprøver og betalende gæster med smagsprøver med eller uden alkohol ikke var til at håndtere i praksis. Gæsterne dukkede op til ture uden at være vidende om, at man i år kunne købe billet. Flere var vant til at gå med gratis. Således blev ambassadørernes rolle med at administrere, hvem der måtte smage hvilke smagsprøver og hvem der ikke måtte unødigt kompliceret. Således var oplevelsen, at det forudbestilte antal smagsprøver ikke stemte overnes med det, der blev efterspurgt on-location på aftenerne.

Da forhåndssalget af billetter med smagsprøver tilmed var markant under det forventede, blev det besluttet at stoppe med at tilbyde smagsprøver på de resterende ture, da de involverede aktører under ét havde svært ved at skabe en tilfredsstillende oplevelse for gæsterne.

 

En efterfølgende evaluering med aktørerne viser, at de gerne bakker op om den hidtidige version af Tappenstregen, men at de har svært ved at være en del af et setup med smagsprøver, hvor antallet af gæster er ukendt helt frem til gæsterne står foran en restaurant. De involverede parter har tilkendegivet, at den hidtidige version af Tappenstregen uden smagsprøver er at foretrække.

 

Der har på hovedparten af turene i år igen været 20-30 gæster med Tappenstregen rundt, hvilket svarer til det forventede antal. Ud af dette gæstetal, har kun 4-8 gæster bestilt forplejning på forhånd. Nogle af disse endda lige inden turstart, hvilket har kompliceret restaurantens forberedelse. Der har som tidligere år også været en udskiftning af gæster undervejs på turene. Ambassadørerne melder således, at flere støder til undervejs, mens der også er et løbende frafald. Disse har ikke mulighed for at tage del i de lokale smagsprøver, der udbydes undervejs på turen, da de ikke er forudbestilt.

 

Den måde som tiltaget med lokale smagsprøver har været udmøntet i praksis, har ikke været den forventede succes. Den besluttede prisdifferentiering komplicerede såvel markedsføringen som den efterfølgende håndtering blandt alle deltagende parter.

 

De involverede parter anbefaler, at såfremt Tappenstregen skal gentages, så bør det ske i mere traditionel forstand uden smagsprøver, hvor gæster kan gå gratis med rundt i byen, og falde fra/støde til efter behov.

 

Regnskab:

 

Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkendte en underskudsgaranti på 38.850 kr. til Tappenstregen i 2021. Budgettet fordelte sig således:

-       Tappenstreg og guider: 8.850 kr.

-       Smagsprøver: 10.000 kr.

-       Markedsføring: 15.000 kr.

-       Diverse udgifter: 5.000 kr.

-       Billetindtægter: 0-3.600 kr.

 

Det realiserede regnskab endte således:

-       Tappenstreg og guider: 8.350 kr.

-       Smagsprøver: 1.596 kr.

-       Markedsføring: 7.095 kr.

-       Diverse udgifter: 0 kr.

-       Billetindtægter: 745 kr.

 

Det samlede underskud på Tappenstreg 2021 endte på 16.296 kr. og er altså inden for den budgetterede underskudsgaranti. Underskuddet er således 22.554  kr. mindre end den maksimale underskudsgaranti. Underskuddet er tidligere foreslået finansieret via aktivitetspuljen.

 

Turistchef Sanne Hoffensetz Andresen deltager under behandlingen af punktet.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er realiseret et underskud på 16.296 kr., hvilket er 22.554 kr. mindre end den godkendte underskudsgaranti. Beløbet er tidligere foreslået finansieret via aktivitetspuljen.

 

Indstilling

Det indstilles at;

-       Erhvervs- og Udviklingsudvalget tager evalueringen til efterretning.

-       Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkender udgiften på Tappenstregen 2021 på 16.296 kr.

-       Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkender, at det uforbrugte beløb 22.554 kr. tilbageføres til aktivitetspuljen i 2021.

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. oktober 2021:

Fraværende:  Anne Dyrhøj (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Godkendt.

10.    Evaluering af ADP Sejlture på Storebælt for turister 2021

 

Sagsnr.

450-2020-2190

Initialer

HCT

Åbent

 

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkendte på udvalgsmøde 18. januar 2021, at VisitNyborg gennemførte aktiviteten ADP Sejlture på Storebælt for turister, herunder videreudviklede på turene.

 

Der blev søgt midler til gennemførelse af 10 ture i 2021. Grundet eksterne forhold, blev den indgået kontrakt på ni ture.

 

Det blev indstillet, at der ville blive gennemført 1-2 sørøverture + 1-2 nye temature + de hidtidige ”standard-ture”. Standardturene er som udgangspunkt med forskellige lokale formidlere og deraf temaer.

 

I 2021 er der gennemført følgende forskellige ”turtyper”:

 

-          1 sørøvertur i samarbejde med blandt andet Saluteringslauget, buelauget ved Nyborg Slot, Nyborg Turistforenings ambassadørkorps samt Marinestation Slipshavn.

-          2 standard sejlture med fokus på historien via formidlere fra Østfyns Museer.

-          2 standard sejlture med fokus på naturen via kommunens naturvejleder.

-          2 solnedgangsture uden formidler.

-          1 sejltur med vin- og tapassmagning i samarbejde med den lokale vinbar ”Laboratoriet”.

-          1 sejltur er der indgået kontrakt på, men ikke gennemført. Denne tur kan udskydes til 2022, såfremt aktiviteten gennemføres igen i 2022.

Det var estimeret, at turene ville have en gennemsnitlig belægningsgrad på 80%, hvilket ville være over gennemsnittet for de foregående tre år. Med en belægningsgrad på 79,5%, vurderes det, at målsætningen er opfyldt.

 

Der var lagt op til en nyudvikling af 1-2 tur-typer. Der er således gennemført solnedgangsture, som en ny type, hvor tidspunktet har været det afvigende punkt fra standardturene. Den anden nye turtype er turen med vin- og tapassmagning om bord. Med en belægningsgrad på disse to turtyper på 74,1% har gæsterne taget godt imod de nye initiativer. Den ene solnedgangstur var ramt af dårlige vejrudsigter, hvilket er ensbetydende med færre gæster for denne type aktivitet. Den anden solnedgangstur var udsolgt, mens vin- og tapasturen havde en belægningsgrad på 78. De involverede parter har igennem hele sæsonen udvist stor tilfredshed med turene, og tilkendegivet, at man ønsker at samarbejde om turene igen i kommende sæsoner. De tilbagemeldinger der er kommet fra gæster direkte til VisitNyborg eller via Sociale Medier bekræfter, at sejlture er en god og efterspurgt aktivitet. Det eneste der får gæsterne til at holde sig væk er vejret, hvilket skete på to ture – en solnedgangstur og en historisk sejltur.

 

Der har tidligere år været afholdt to sørøverture, hvilket også var planen i år. I år er det dog kun blevet til én sørøvertur, da det grundet eksterne omstændigheder på Marinestation Slipshavn, viste sig ikke at være muligt at opnå anløbstilladelse til to ture.

 

Det vurderes, at der med de nævnte turtyper er oparbejdet et fint miks af ture, som efterspørges af gæster, og som der i kommende sæsoner kan videreudvikles på.

 

Det var estimeret, at en målrettet markedsføringsindsats skulle have understøttet sejlturene. Markedsføringsindsatsen har været afviklet med færre sponsorerede opslag på de sociale medier end planlagt. Dette skyldes blandt andet en række ændringer hos Facebook, som gjorde, at betalt annoncering foretaget af VisitNyborg ikke blev gennemført som planlagt op til og i starten af sommerferien. Det har derfor kun været muligt i begrænset omfang at målrette den digitale markedsføring til turister via de sociale medier.

 

 

Regnskab:

Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkendte et tilskud på 126.000 kr. til sejlturene i 2021.

 

Budgettet fordelte sig således:

-          Sejlture med Skonnerten Fionia: 125.000 kr.

-          Øvrige udgifter til aktiviteter: 30.000 kr.

-          Markedsføring: 15.000 kr.

-          Billetindtægter: 44.000 kr.

Det realiserede regnskab endte således:

-          Sejlture med Skonnerten Fionia: 112.500 kr.

-          Øvrige udgifter til aktiviteter: 23.078 kr.

-          Markedsføring: 1.631 kr.

-          Billetindtægter: 39.264 kr.

Den samlede udgift til gennemførelse af sejlturene i 2021 er i alt 97.945 kr. Dette er 28.055 kr. mindre end ansøgt. De største afvigelser skal findes i det faktum, at der blev indgået aftale om én sejltur færre end ansøgt. Havde der være én sejltur mere – fx den planlagte sørøvertur – havde de øvrige udgifter til at hyre buelaug, pirat til underholdning af børn, forplejning mv. også været anvendt. En stor del af afvigelsen skyldes ydermere den ændrede praksis hos Facebook, hvor VisitNyborg i en periode op til og omkring de første sejlture ikke kunne gennemføre betalt annoncering, hvorfor størstedelen af markedsføringsmidlerne forblev ubrugte. Den sidste afvigelse mellem budget og regnskab findes i en lavere billetomsætning. Til trods for, at den budgetterede belægningsgrad er opnået, er den budgetterede billetomsætning ikke opnået, hvilket igen skyldes, at der har været én sejltur mindre end ansøgt.

 

Tilskuddet til sejlturene er tidligere foreslået finansieret via aktivitetspuljen med ADP som sponsor i lighed med tidligere år. Det vurderes, at beløbet modsvarer den markedsføringsmæssige værdi ADP vil få i forbindelse med markedsføring af aktiviteten.

 

Turistchef Sanne Hoffensetz Andresen deltager under behandlingen af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Sejlturene er realiseret med en samlet udgift på 97.945 kr.

Udgiften er derfor 28.055 kr. mindre end den budgetterede udgift og dermed mindre end det ansøgte tilskud via aktivitetspuljen sponsoreret af ADP.

 

Det vurderes, at beløbet modsvarer den markedsføringsmæssige værdi ADP vil få i forbindelse med markedsføring af aktiviteten.

 

Indstilling

Det indstilles, at;

 

-          Erhvervs- og Udviklingsudvalget tager evalueringen til efterretning.

-          Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkender det endelige regnskab med en samlet udgift på 97.945 kr., der finansieres via aktivitetspuljen med ADP som sponsor.

-          Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkender, at det uforbrugte tilskud på 28.055 kr. føres tilbage i aktivitetspuljen.

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. oktober 2021:

Fraværende:  Anne Dyrhøj (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Godkendt.

11.    Evaluering af Fyn Cykler Sammen og markering af FN's Internationale Cykeldag

 

Sagsnr.

450-2020-15063

Initialer

MRD

Åbent

 

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkendte på møde den 19. april 2021 84.200 kr. til at udvikle og afholde Fyn Cykler Sammen fra den 27. maj – 6. juni 2021, samt markering af FN’s Internationale Cykeldag den 3. juni. Der blev søgt midler til at gennemføre følgende initiativer:

-       2 - 4 guidede cykelture på allerede etableret cykelruter eller dele af disse cykelruter.

-       Markere opløbsstrækningen/målstregen til Tour de France med foliemærker på cykelstien.

-       BørneTour arrangeret af Grand Départ og DCU, som VisitNyborg og en lokal cykelklub er medarrangør af. 

-       Cykelzone som skal indeholde stande, aktiviteter eller lignende med lokale aktører som afvikler, hvor VisitNyborg også laver et pitstop i cykelzonen med gul ballon portal, uddeling af vandflasker, sunde snacks og Tour de France merchandise.


Der blev gennemført to guidede cykelture i løbet af de elleve dage af Nyborg Cykle Klub med 2 – 3 holdinddelinger efter sværhedsgrad på begge ture – én MTB tur og én landevejscykling.
Det var MTB turen, der tiltrak flest deltagere. 26 var med på en tur rundt i Nyborg og omegn, hvor Nyborg Cykle Klub modtog positiv respons over den guidede tur. Til landevejscyklingen var der ingen udefrakommende deltagere, men knap 20 medlemmer fra Nyborg Cykle Klub valgte at cykle med, og havde en rigtig god tur.

 

Den 3. juni 2021 blev markeret som FN’s Internationale Cykeldag, hvor markedsføringen blev rettet mod at opfordrer folk til at cykle opløbsstrækningen og krydse målstregen for Tour de France. Opløbsstrækningen/målstregen til Tour de France blev markeret med foliemærker på cykelstien. Denne del fungerede dog ikke som ønsket, da foliemærkerne skulle repareres to gange i løbet af Fyn Cykler Sammen, men den blev markeret og bemærket af borgere såvel som turister.

 

Den sidste dag af Fyn Cykler Sammen kulminerede med Danmarkspremiere af BørneTour i Nyborg med dertilhørende cyklelzone og pitstop på Torvet.

BørneTour blev arrangeret af Grand Départ og DCU med Nyborg Cykle Klub og VisitNyborg som medarrangør, som forløb rigtig godt både fra arrangørernes og deltagernes side. Cykelzonen på Torvet var med til at understøtte BørneTour med boder fra lokale cykelforhandlere, andre interesserede, iøjnefaldende ballonpynt samt et pitstop ude foran VisitNyborg. Her kunne man få sunde snacks, en gul Tour de France mulepose samt deltage i en konkurrence om 2x2 Company VIP billetter til Tour de France. Pistoppet var særdeles populært og der var cirka 300, der deltog i konkurrencen. Vinderen blev trukket dagen efter, og efter gentagne forsøg på at få kontakt til vinderen gennem de sidste par måneder, har dette desværre ikke lykkedes. De overordnet arrangementer på den sidste dag forløb godt, men der manglede dog noget mad/drikke på Torvet til de mange besøgende, som tages til efterretning.
Der var over 250 børn tilmeldt til BørneTour, hvilket Grand Départ og DCU var meget tilfredse med, da det var første gang de prøvede kræfter med BørneTour-konceptet. BørneTour er allerede booket uden beregning i 2022 – én uge før Tour de France, som en aktivitet, der understøtter Tour de France og ikke Fyn Cykler Sammen næste år.

 

Det vurderes, at der med de nævnte arrangementer under Fyn Cykler Sammen er opbygget et godt udgangspunkt af aktiviteter, der kan videreudvikles samt forbedres til næste afholdelse.

 

 

Regnskab:

 

Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkendte et tilskud på 82.400 kr. til afholdelse af Fyn Cykler Sammen i 2021. Budgettet fordelte sig således:

Aktiviteter (BØRNETOUR + guidede ture)

30.000 kr.

Cykelzone på Torvet (inkl. Ballonportal, merchandise og pitstops)

25.000 kr.

Foliemærker

15.000 kr.

Konkurrence (Company VIP billetter)

4.200 kr.

Markedsføring

10.000 kr.

 

Det realiserede regnskab endte således:

 

Aktiviteter (BØRNETOUR + guidede ture)

25.000 kr.

Cykelzone på Torvet (inkl. Ballonportal, merchandise og pitstops)

25.442 kr.

Foliemærker

15.095 kr.

Konkurrence (Company VIP billetter)

- kr.

Markedsføring

7.917 kr.

 

Den samlede udgift til afholdelse af Fyn Cykler Sammen i 2021 er i alt 73.454 kr. Dette er 10.746 kr. mindre end ansøgt. Grunden til dette er, at der ikke blev brugt 5.000 kr. på de guidede cykelture, da det kunne planlægges uden . Derudover mangler udgiften på 4.200 kr. til Tour de France Company VIP billetter, da vi ikke kan skabe kontakt til vinderen.
Der ønskes, at det ubrugte tilskud på 10.746 kr. bruges på mere merchandise – gule muleposer og logovand, der blev indkøbt i forbindelse med Fyn Cykler Sammen, da de er meget efterspurgte i forbindelse med afholdelse af diverse cykel-og øvrige sportsarrangementer.

Turistchef Sanne Hoffensetz Andresen deltager under behandlingen af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Fyn Cykler Sammen er gennemført med en samlet udgift på 73.454 kr. Udgiften er 10.746 kr. lavere end tilskuddet på 82.400 kr., som er bevilget via aktivitetspuljen i 2021.

 

Det foreslås, at det uforbrugte tilskud på 10.746 kr. bruges på mere merchandise i 2021.

 

Indstilling

Det indstilles at;

-       Erhvervs- og Udviklingsudvalget tager evalueringen til efterretning.

-       Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkender det endelige regnskab med en samlet udgift på 73.454 kr., der finansieres via aktivitetspuljen.

-       Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkender, at det ubrugte tilskud på 10.746 kr. bruges på mere merchandise i 2021.

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. oktober 2021:

Fraværende:  Anne Dyrhøj (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Godkendt.

12.    Udgivelse af kortblok til turister.

 

Sagsnr.

450-2021-12280

Initialer

HCT

Åbent

 

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Udviklingsudvalget bevilgede på udvalgsmøde 19. april 2021 59.015 kr. til at redesigne og genoptrykke kortblok med by- og kommunekort til turister.

 

Redesignet er gennemført, så det matcher det design der er på fx fysiske skilte med bykort i Nyborg centrum på Torvet, havnen, ved Lindealléen samt flere andre steder.

 

Regnskab:

Erhvervs- og Udviklingsudvalget bevilgede et tilskud på 59.015 kr. til kortblokkene i 2021.

 

Budgettet fordelte sig således:

-          Grafisk ny-design af kortblokke: 45.825 kr.

-          Tryk af kortblokke: 8.190 kr.

-          Diverse udgifter: 5.000 kr.

Det realiserede regnskab endte således:

-          Grafisk ny-design af kortblokke: 45.825 kr.

-          Tryk af kortblokke: 8.436 kr.

-          Diverse udgifter: 5.850 kr.

Den samlede udgift endte således på 60.111 kr. , svarende til en budgetoverskridelse på 1.096 kr.

 

Overskridelsen kan henføres til nyproduktion af grafiske ikoner for seværdigheder til kortet, der ikke var udarbejdet til de hidtidige kort.

 

Budgetoverskridelsen på 1.096 kr. foreslås finansieret af Aktivitetspuljen i lighed med resten af opgavens budget.

 

Turistchef Sanne Hoffensetz Andresen deltager under behandlingen af punktet.

 

Økonomiske konsekvenser

Kortblokkene er redesignet og produceret men en samlet udgift på 60.111 kr. Det er ift. det budgetterede en overskridelse på 1.096 kr. Det foreslås, at merudgiften finansieres af Aktivitetspuljen i lighed med resten af opgaven.

 

Indstilling

Det indstilles at:

-          Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkender det endelige regnskab med en budgetoverskridelse på 1.096 kr.

-          Erhvervs- og Udviklingsudvalget finansierer budgetoverskridelsen på 1.096 kr. via Aktivitetspuljen.

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. oktober 2021:

Fraværende:  Anne Dyrhøj (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Godkendt.

13.    KL's Erhvervs- og Tusimekonference 2021

 

Sagsnr.

450-2021-26681

Initialer

LDA

Åbent

 

Sagsfremstilling

KL inviterer til Erhvervs- og Turismekonference den 13. oktober 2021: Krise, omstilling eller business as usual?

 

Den globale pandemi har haft kolossale økonomiske konsekvenser og de store klimaudfordringer bidrager til krisestemningen. Men der er også optimisme at spore i dansk økonomi. Beskæftigelsen udvikler sig positivt og mange virksomheder kigger ind i en fremtid med vækst. Så er der overhovedet krisestemning nu hvor pandemien klinger af, eller kører vi bare ”business as usual”? Særligt turismebranchen lider stadigvæk men krisen ser meget forskellig ud afhængigt af om man ser på storbyer eller kystområder.

 

Kom og deltag i debatten om:

 

·         Hvordan ser den nye virkelighed ud for virksomhederne og hvor meget vil det påvirke deres forretning?

·         Hvordan understøtter kommunerne - sammen med nationale initiativer og andre erhvervsfremmeaktører - vækst, arbejdspladser, grønne løsninger og bæredygtig turisme i hele Danmark.

·         KL ser også meget frem til igen at kunne samle kollegaer og samarbejdspartnere fra det erhvervspolitiske landskab til en fysisk konference. Derfor er programmet også tilrettelagt, så der er rig mulighed for networking.

 

Program er vedlagt som bilag.

 

Tid og sted: 13. oktober 2021 kl. 10.00 til kl. 16.00 på Langelinie Pavillonen - Langelinie 10, 2100 København Ø. Morgenkaffe og brød fra kl. 9.30-10.00.

 

Tilmelding: Du kan tilmelde dig via Lene Dahlstrøm LDA@nyborg.dk

Tilmelding er bindende. Der er tilmeldingsfrist d. 7. oktober 2021.

 

Målgruppe

Målgruppen er især kommunalpolitikere og kommunale chefer samt medarbejdere inden for erhverv og turisme, og andre erhvervspolitiske aktører fra ministerier, styrelser, erhvervshuse, klynger, GTS’er, interesseorganisationer og business regions etc.

 

Afbud

Der er bindende tilmelding, men ønsker du at overdrage din plads til en kollega, kan du kontakte sekretær Lene Dahlstrøm på mail: LDA@nyborg.dk

 

Økonomiske konsekvenser

Prisen for konferencen er 1.995 kr. ekskl. moms.

 

Indstilling

Det indstilles, at udvalgsmedlemmerne melder tilbage senest 7. oktober 2021, såfremt de ønsker at deltage i KL’s Erhvervs- og Turismekonference 2021.

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

 

Bilag

450-2021-209129

Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. oktober 2021:

Fraværende:  Anne Dyrhøj (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Til efterretning.

14.    Orienteringspunkt - ledelsesrapportering pr. 31. maj 2021

 

Sagsnr.

450-2021-21089

Initialer

LDA

Åbent

 

Sagsfremstilling

Dagsordenpunkt vedrørende ledelsesrapportering pr. 31. maj 2021 (vedlagt som bilag) blev sendt i skriftlig høring 30. august 2021.

 

Erhvervs- og Udviklingsudvalget anbefalede 1. september 2021, at tillægsbevillinger indarbejdes i budgettet på baggrund af resultatopgørelse af 31. maj 2021.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

 

Bilag

450-2021-181134

Ledelsesrapportering  pr. 31. maj 2021 - Bilag Erhvervs- og Udviklingsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. oktober 2021:

Fraværende:  Anne Dyrhøj (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Til efterretning.

15.    Meddelelser

 

Sagsnr.

450-2020-62969

Initialer

LDA

Åbent

 

Sagsfremstilling

 

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. oktober 2021:

Fraværende:  Anne Dyrhøj (V), Poul Erik Knudsen (A)

 

Der er ledig kontor- og lagerkapacitet i Ørbæk til eventuelt nye iværksættere.

 

Der afholdes et afsluttende møde i Udviklingsrådet med evaluering af mødeformen.

16. Lukkede meddelelser

Lukket punkt