1.      Opfølgning på forslag til ændring af facade på Adelgade 3, Nyborg

 

Sagsnr.

450-2020-60169

Initialer

PEH

Åbent

 

Sagsfremstilling

På mødet i Nyborg Facaderåd 7. juni 2021 blev i forbindelse med ansøgning om at ombygge butik i Adelgade 3 til bolig, præsenteret en tegning med ændring af facaden på Adelgade 3, hvor den nuværende skydedør i stueetagen blev ombygget til et vindue udformet som den oprindelige gadedør og indgang til bank.

 

Facaderådet anbefalede ikke dette forslag og forslog i stedet for et vindue udformet i stil med de øvrige vinduer i stueetagen, og arkitekten efterfølgende har fremsendt vedhæftede forslag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Det indstilles at Facaderådet anbefaler den nye løsning.

 

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget

 

Bilag

450-2021-218855

Opstalt facade nyt vinduesparti rettet (002)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Facaderådet 11. oktober 2021:

Fraværende:  Søren Møllegård

 

Anbefales.

- Det anbefales herudover at udskifte tredelte vindue til venstre for døren til vindue med ét glas, og bygherre bør fremsende ny tegning.

- Afdelingen meddeler jf. kompetencefordeling dispensation fra Lokalplan nr. 306 til ændring af facadedør til vindue.

 

2.      Facade og gårdprojekt i Kirkegade 7, Nyborg

 

Sagsnr.

450-2021-20793

Initialer

PEH

Åbent

 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøafdelingen har modtaget projekt om ombygning og renovering af Kirkegade 7. Hus og baghus ombygges til i alt 5 boliger. Projektet omfatter renovering af facaden mod Kirkegade, nyt tag på forhuset, istandsættelse af baghusene, udvendig trappe i baggården samt ombygning af bageste baghus til parkeringshus (se vedhæftede tegninger samt gamle fotos af huset).

 

Huset har høj SAVE-værdi på 3 og fremstår i dag som et 1800-tals palæ, men er formentlig i virkeligheden et et-etages hus fra omkring 1666 som kapellanens residens, der omkring 1744 fik påbygget en etage – for så omkring 1870 at blive harmoniseret i ”palæstil”.

 

Teknik- og Miljøafdelingen mener at det er positivt, at der etableres gode boliger i Nyborg bymidte i Nyborg bymidte. Kirkegade 7 er et smukt hus, der ligger fint i bymiljøet omkring kirken, og det ønskes særligt at facadeudtrykket på Kirkegade 7 mod gaden i videst mulige omfang bevares samt at gårdmiljøet gøres attraktivt med gode opholdsarealer for beboerne. Derfor ønskes det at:

 

·         Det nye tag på forhus skal udføres med tagform og skalk som eksisterende tag, og gesimser i facaden skal bevares jf. Lokalplan nr. 306, Nyborg bykerne og voldanlæg. Der gælder særlig krav for tage i bevaringsværdige huse, hvor der kan opnås dispensation for bl.a. isoleringskrav og tagtykkelser

§10.1 Tages udformning og konstruktion skal tilpasses hu­sets arkitektur og oprindelige udformning jævnfør be­skrivelsen af de historiske områder angivet på side 10-11 og på kortbilag 3.

·         Tagvinduer i forhusets tag mod Kirkegade skal overholde bestemmelser i Lokalplan nr. 306.

§11.2 I hele lokalplanområdet kan der isættes tagvinduer af smedejern mod gade, der overholder kravene til redningsåbninger dog højst 80x70cm.

·         De gamle vinduer mod Kirkegade bevares. Ved eventuel udskiftning af enkelte vinduesdele mod Kirkegade, skal der redegøres for dette inden udskiftning og de nye dele skal være som eksisterende.

·         Der skal redegøres for de enkelte facader i gården og udarbejdes en situationsplan for gården med belægning og beplantning

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Det indstilles at Facaderådet anbefaler at:

·         Det nye tag på forhus skal udføres med tagform og skalk som eksisterende tag.

·         De gamle vinduer mod Kirkegade bevares.

 

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget

 

Bilag

450-2021-219036

V857-9-c1940

450-2021-219035

V855-1-c1920

450-2021-219046

011_Front Facade_Kirkegade 7.pdf

450-2021-219045

001_Situationsplan_Kirkegade 7.pdf

450-2021-219044

005_Principsnit Forhus_Kirkegade 7.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Facaderådet 11. oktober 2021:

Fraværende:  Søren Møllegård

 

Facaderådet anbefaler:

- at der fremsendes målfaste detaljetegninger af snit af tag med skalk og gesims i forhus.

- Metaldetaljer er vigtige for facaden mod Kirkegade og skal bevares.

- Der skal fremsendes retvisende tegninger, hvor bla. højden på tag skal fremgå.

- Gamle vinduer skal bevares med småsprosser.

- Der fremsendes tegninger eller fotos af ændringer i baghus herunder af svalegang.

- Afdelingen fortsætter dialog med bygherre.

 

3.      Opfølgning på ændring af facaden på Korsgade 4, Nyborg

 

Sagsnr.

450-2019-20925

Initialer

PEH

Åbent

 

Sagsfremstilling

Korsgade 4, den Rosenvinske Gård, har fået ombygget dele af sin butiksfacade i 2020. Huset er fredet, og Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) har godkendt ombygningen.

Teknik- og Miljøafdelingen har været i dialog med SLKS om ombygningen og har argumenteret for at facaden blev ombygget i et udtryk mere tro mod sit oprindelige klassicistiske udseende fra starten af 1800 tallet, men SLKS har ønsket et andet facadeudtryk.

 

Slots- og Kulturstyrelsen har i udformning af facaden bl.a. lagt vægt på, at facadekompositionen tager udgangspunkt i butiksindretningen fra 1889 med større butiksvinduer med et ’blændingsfelt’, som blev anvendt til skiltning. Vinduerne var ikke så store som vi ser dem i dag, da de også var adskilt fra gadeplan af en høj kælder. Se den fulde vedlagte svarskrivelse fra SLKS til Teknik- og Miljøafdelingen.

 

I byggetilladelsen har Teknik- og Miljøafdelingen fulgt afgørelsen fra SLKS, hvor bl.a. materialevalg til vinduerne er godkendt. Se vedlagte projektmateriale og afgørelse fra SLKS.

 

Billeder fra lokalhistorisk arkiv, der viser butiksindretningen i 1889 kan ses på følgende link:

https://www.kulturarv.dk/fbb/bygningvis.pub?bygning=11631433

 

Der har 29. sept. – 3. okt. 2021 været afholdt mailhøring i Facaderådet om tildækning af seks vinduer i Mellemgade 8, der tilhører samme butik.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Til orientering

 

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget

 

Bilag

450-2021-218815

Korsgade 4, 5800 Nyborg. Besvarelse på spørgsmål til Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse til facadeændring

450-2021-218817

Manufakturbutikken Messen på hjørnet af Korsgade og Mellemgade efter Carl Hansens ombygning 1889

450-2021-218816

Messen omkring 1900

450-2021-218811

Projekt - Korsgade 4

450-2021-218813

SLKS - Afgørelse Korsgade 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Facaderådet 11. oktober 2021:

Fraværende:  Søren Møllegård

 

Facaderådet tager orienteringen til efterretning og kommer med følgende kommentarer:

- at det er uheldigt at Slots- og Kulturstyrelsen i deres tilladelse til byggearbejder ikke i højere grad har taget hensyn til bygningens klassicistiske udseende.

- Butiksvinduer burde være malet hvide som husets øvrige vinduer.

 

4.      Orientering om udført facadearbejde på Vestervoldgade 38, Nyborg

 

Sagsnr.

450-2021-17404

Initialer

PEH

Åbent

 

Sagsfremstilling

Facaderådet anbefalede på mødet 7. juni 2021, at der blev givet dispensation til butiksfacade i Vestervoldgade 38 med facadepartier med fotostater med stemnings- og situationsbilleder af fritidslivet på cykel. Fotostaterne skal gøre cykelbutikken, der har indgang mod Adelgade, mere synlig i bybilledet.

 

Facadepartierne må gerne indeholde butikkens navn men ikke reklamere for produkter og skulle udformes på en måde, der understøtter husets arkitektur.

 

Se vedlagte billeder af udført arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Til orientering

 

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget

 

Bilag

450-2021-218997

Foto ny facade - 2

450-2021-218993

Foto ny facade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Facaderådet 11. oktober 2021:

Fraværende:  Søren Møllegård

 

Arbejderne tages til efterretning

- Fotostaterne er ikke udført med glasramme, som Facaderådet anbefalede.

 

5.      Status på vinduesudskiftning i Mellemgade 20-22, Nyborg

 

Sagsnr.

450-2021-422

Initialer

PEH

Åbent

 

Sagsfremstilling

Nyborg Facaderåd blev på mødet 7. juni 2021 orienteret om en vinduesudskiftning på Mellemgade 20-22, som ikke overholder bestemmelserne om vinduer i Lokalplan nr. 306, Nyborg bymidte og voldanlæg.

 

Der har 30. september 2021 været afholdt et møde mellem bygherre og Teknik- og Miljøafdelingen, hvor det blev aftalt, at der bliver meddelt bygherre varsling om påbud om at vinduerne skal udskiftes, så de overholder lokalplanens bestemmelser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Til orientering

 

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Facaderådet 11. oktober 2021:

Fraværende:  Søren Møllegård

 

Orienteringen tages til efterretning.

6.      Orientering om byggesagen i Kongegade 13, Nyborg

 

Sagsnr.

450-2016-16098

Initialer

PEH

Åbent

 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøafdelingen har siden 2016 været i dialog med ejer af Kongegade 13, 5800 Nyborg, om en større renovering/ombygning og udnyttelse af tagetage til indretning af en bolig. Projektet har været et langvarigt forløb blandt andet også på grund af drøftelser om passageprojektet, der ville have ændret adgangsforholdene til boligerne.

 

Det er på Teknik- og Miljøudvalgsmødet 7. juni 2021 godkendt, at der i forhold til lokalplan nr. 306 meddeles

·          

dispensation fra krav om etablering af p-plads mod indbetaling til p-fond

·          

afslag til anvendelse af zinkbeklædning som facadebeklædning mod baggård

·          

dispensation til den brede pultkvist på bagside af forhus

·          

afslag til etablering af fladt tag på baghus

·          

dispensation til at fravige oprindelig tagudformning og ændre til ensidig taghældning med en vinkel på 30 – 50 grader

·          

dispensation til at kvisten mod baggård udformes som en frontispice og ikke placeres 2-3 tagsten over tagskæg

 

Dispensationen har været en udfordring i Teknik- og Miljøafdelingen, da sagen har strakt sig over tre bygningsreglementer og to lokalplaner.

 

Se vedlagte Teknik- og Miljøudvalgets beslutning og tegningsmateriale.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Til orientering

 

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget

 

Bilag

450-2021-219135

Punkt Ansoegning om dispensation til indretning af lejlighed paa 2. sal i Kongegade 13, Nyborg - Teknik- og Miljoeudvalget 07-06-2021

450-2021-219134

A09-32 - 3D (002)

450-2021-219133

A01-11 - Situationsplan (002)

450-2021-219132

A03-31 - Snit A (002)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Facaderådet 11. oktober 2021:

Fraværende:  Søren Møllegård

 

Orienteringen tages til efterretning.

7.      Orientering om arbejdet med stilblade for Nyborg bymidte

 

Sagsnr.

450-2021-8129

Initialer

PEH

Åbent

 

Sagsfremstilling

Der orienteres på mødet om arbejdet med stilbladene.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Til orientering

 

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Facaderådet 11. oktober 2021:

Fraværende:  Søren Møllegård

 

Orienteringen om udarbejdelse af stilblade med farvekort tages til efterretning.

Facaderådet vil blive præsenteret for stilbladene igen på næste møde.

 

8.      Eventuelt

 

Sagsnr.

450-2021-746

Initialer

PEH

Åbent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Facaderådet 11. oktober 2021:

Fraværende:  Søren Møllegård

 

Facaderådet drøftede facader og gader i Nyborg:

- der var enighed om at den nylige mailhøring om afdækning af vinduer i Mellemgade 8 var forløbet godt, og at en mailhøring godt kan gentage sig.

- Der blev redegjort for forløbet i byggesagen Kirkegade 13.

- Medlemmer af Facaderådet mener at lysreklamestandere skal ud af bymidten.

 

Facaderådet drøftede afslaget på omdannelsen af stueetagen i Kongegade 24 til bolig:

- Medlemmer af Facaderådet er ikke enig i dette afslag.

- Afslaget er begrundet i, at der ikke kan dispenseret fra anvendelsesbestemmelserne i Lokalplanen (nr. 306), hvor Kongegade er udlagt som handelsgade med butikker i stue-etagen. (Der skal udarbejdes et tillæg til lokalplan nr. 306 for at muliggøre omdannelse af stue-etage til bolig i handelsgaderne).

 

9.      Næste møde

 

Sagsnr.

450-2021-747

Initialer

PEH

Åbent

 

13. december 2021 i Mødelokale 2, Nyborg Rådhus kl. 18-19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Facaderådet 11. oktober 2021:

Fraværende:  Søren Møllegård

 

Næste møde i Nyborg Facaderåd er 6. dec. 2021 kl. 18-19:30.