1.      Kulturanalyse - egnsteater

 

Sagsnr.

450-2021-31951

Initialer

DEL

Åbent

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet om kulturanalysen har Kultur- og Fritidsudvalget tidligere drøftet etablering af et egnsteater.

 

Ved et egnsteater forstås et professionelt producerende teater, der udbyder forestillinger hen over teatersæsonen, og som har hjemsted uden for København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg Kommuner. Et egnsteater skal have minimum 2 produktioner årligt, et fast spillested, lokal forankring og være finansieret helt eller delvis af en eller flere kommuner.

 

Et egnsteaters primære opgave er at producere teater for voksne, børn og unge, danseteater, musikteater, opera, performanceteater eller eksperimenterende teater.

 

Kulturchef i Kolding Kommune, Lisbet Holten Lambert, deltager i mødet kl. 17.00 hvor hun vil orientere om Kolding Kommunes arbejde/erfaring med etablering af Kolding Egnsteater.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter sagen.

 

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 9. november 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Drøftet og til efterretning.

2.      Kunstudsmykning ved Ullerslev Kultur- og Fritidscenter

 

Sagsnr.

450-2020-43612

Initialer

PEH

Åbent

 

Sagsfremstilling

Det blev på mødet i Kultur- og Fritidsudvalget 10. august besluttet at arbejde videre med et forslag til udsmykning af Ullerslev Kultur- og Idrætscenter.

 

Kunstner Lisbeth Eugenie Christensen har siden udarbejdet et forslag til udsmykning af gavle på Ullerslev Kultur- og Idrætscenter. Hun har ligeledes udarbejdet en ansøgning, som i første omgang blev sendt til Statens Kunstfond, hvor der desværre blev sendt et afslag tilbage.
Lisbeth Eugenie Christensen har efterfølgende sendt ansøgningen til Albani Fonden,

Ingeniør N.M. Knudsens Fond og Møllerens Fond. Her forventes der svar inden årsskiftet.

 

Kunstneren præsenterer kunstværket ved en PowerPoint præsentation i forbindelse med udvalgsmødet 30. november 2021.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Til efterretning.

Kunstneren inviteres til udvalgsmøde 30. november 2021.

 

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 9. november 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Til efterretning.

3.      Ansøgning fra Ørbæk Midtpunkt om tilskud til Indoor Bike Event Ørbike 2021

 

Sagsnr.

450-2021-28506

Initialer

DEL

Åbent

 

Sagsfremstilling

Ørbæk Midtpunkt, v/Allis Sørensen og Jesper A. Sørensen, søger om tilskud på 75.000 kr. til afholdelse af Indoor Bike Event Ørbike 13. november 2021.

 

Indoor Bike Event Ørbike afholdes som tidligere år som et 12-timers event med 278 cykler og professionelle instruktører, underholdning, lys- og lydshow.

 

Ørbike har i løbet af de seneste år opnået anseelse og popularitet, som et af de 3-4 bedste indoor bike events i Danmark på linje med byer som Kolding, Esbjerg og Aalborg. Dette er Ørbike meget stolte af, men det har også givet, og giver forsat store udfordringer for at opnå og bevare denne position. Udfordringerne er stigende udgifter til lys, lyd, PR og underholdning. Endvidere er der stigende udgifter til transport af cykler.

 

Udfordringerne blev forstærket, da det planlagte event Ørbike 2020 på grund af Covid-19 blev udsat til Ørbike 2021. På dette tidspunkt var der allerede afholdt en række udgifter på 42.200 kr., som skal dækkes af indtægter fra Ørbike 2021.

 

Det ansøgte tilskud skal anvendes til hel eller delvis dækning af disse udgiftsposter.

 

Der er typisk 4-5 deltagere pr. cykel så der deltager mellem 1.000 – 1.250 deltagere som geografisk fordeler sig med 19% fra Sjælland, 43% fra Fyn (heraf 6% i Nyborg Kommune) samt 38% fra Jylland.

 

Der er tidligere bevilget Ørbæk Midtpunkt følgende tilskud til Ørbike:

·       2014 – Folkeoplysningsudvalget bevilgede 15.000 kr. til opstart

·       2015 – Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 15.000 kr. til branding og markedsføring

·       2016 – Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 19.000 kr. som et ekstraordinært tilskud til etablering af bærebjælker i loftkonstruktionen

·       2017 – Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 20.000 kr. til leje og transport af spinningcykler

·       2018 – Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 15.000 kr. til dækning af, at Nyborg Kommune deltog med en stand, blev brandet med logo på billetter og på storskærme i pauserne mellem hver time

·       2019 – Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 25.000 kr. til dækning af, at Nyborg Kommune brandes med logo på såvel billetter, hjemmeside, Facebook, som på storskærme i pauserne mellem hver time.

 

Ansøgning fra Ørbæk Midtpunkt er vedlagt.

 

Ørbæk Midtpunkt/Ørbike meddeler følgende i mail af 20. oktober 2021:

 

”Med henvisning til tidspunktet for behandling af vores ansøgning kan det oplyses, at styregruppen – selvom den således ikke kender udfaldet af udvalgets behandling – har besluttet,

·       at vise Nyborg Kommunes logo på billetterne som udsendes kort inden eventet (udkast til design som også vil vise Nyborg som værtsby under Tour de France 2022 vil tilgå)

·       at vise Nyborg Kommunes logo på vores hjemmeside, på facebook og i pauserne hver time på eventet ved skift af instruktør

·       at tilbyde Nyborg Kommune gratis standplads i Ørbæk Midtpunkt under eventet.”

 

Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt tilskud kan finansieres fra Kulturkontoen hvor restbudgettet er på 185.593 kr.

 

Indstilling

Det indstilles, at

·       der bevilges Ørbike 2021 et tilskud på 20.000 kr. til dækning af, at Nyborg Kommune brandes med logo på såvel billetter, hjemmeside, Facebook, som på storskærme i pauserne mellem hver time.

 

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

 

Bilag

450-2021-222006

Ansøgning af 06.10.2021 samt bilag fra Ørbæk Midtpunkt om tilskud på 75.000 kr. til afholdelse af Indoor Bike Event Ørbike 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 9. november 2021:

Fraværende:  Jan Reimer Christiansen (V)

 

Jan Reimer Christiansen (V) deltog ikke i punktets behandling på grund af inhabilitet.

Der bevilges et ekstraordinært tilskud på 40.000,- kr. på grund af ekstra udgifter til Covid 19.

 

4.      Retningslinjer vedr. tilskud til udendørs ridebaner

 

Sagsnr.

450-2021-28587

Initialer

LAA

Åbent

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse af ansøgning fra Nyborg Rideklub om hjælp til renovering af deres udendørs ridebane besluttede udvalget, at yde tilskud/ hjælp til renovering af banen.

 

Det blev samtidig besluttet, at der skulle udarbejdes retningslinjer for fremtidig tilskud til udendørs ridebaner, idet tilskud til disse ligger udenfor Nyborgordningens almindelige tilskudsregler.

 

Administrationen fremsender hermed forslag til

 

Retningslinjer for tilskud til udendørs ridebaner

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen – et eventuelt driftstilskud forslås afholdt inden for lokaletilskudsområdet hvor budgettet i 2021 er på 1.616.461 kr.

 

Indstilling

Det indstilles, at forslag til retningslinjer for tilskud til udendørs ridebaner godkendes.

 

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 9. november 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Godkendt.

5.      Forslag til retningslinjer for booking og benyttelse af Padelbaner i Nyborg Kommune

 

Sagsnr.

450-2021-25029

Initialer

LAA

Åbent

 

Sagsfremstilling

For drøftelse og udarbejdelse af retningslinjer for booking og benyttelse af padelbaner i Nyborg Kommune, har der været afholdt møde med Ullerslev Tennis Klub, Nyborg Tennis- og Padel Klub samt Ørbæk Tennis Klub, som hermed i enighed fremsender nedenstående forslag til retningslinjer til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Retningslinjer for booking og benyttelse af Padelbaner i Nyborg Kommune

 

I Nyborg Kommune er der pt. 2 padelbaner ved Ullerslev Tennis Klub (UTK) og 2 baner ved Nyborg Tennis- og Padel Klub (NTPK).

 

Ejerskab:

Nyborg Kommune ejer banerne og betaler for driften af banerne.

 

Vedligehold:

Nyborg Kommune indkøber løbende net og sand efter behov. Foreningerne sørger for opsætning af net og fordeling af sand på banerne samt vask af glasvægge.

 

Administration:

Banerne i Ullerslev administreres af UTK.

Banerne i Nyborg administreres af NTPK.

 

Booking:

Booking af banerne i Ullerslev styres af UTK via et af klubben valgt system.

Booking af banerne i Nyborg styres af NTPK via et af klubben valgt system.

Valg og drifts af disse systemer er Nyborg Kommune uvedkommende.

 

Fordeling/benyttelse:

De kommunale baner skal hovedsageligt benyttes af klubbernes medlemmer. Banerne kan i mindre omfang udlejes til private, firmaer, hotel- og feriegæster o.l.

 

Betaling/takster:

Klubberne bestemmer selv medlemskontingenterne for benyttelse af banerne.

Ved udleje af banerne til private, firmaer, hotel- og feriegæster o.l. aftales følgende:

Leje af en bane koster 200 kr. pr. time, som vurderes at være markedsprisen på nuværende tidspunkt.

Evt. ændring af timeprisen skal aftales imellem klubberne og meddeles Nyborg Kommune.

Klubberne kan derudover indgå individuelle aftaler ved større arrangementer.

 

Ændringer:

Disse retningslinjer kan løbende tilrettes efter behov, hvilket skal ske i samarbejde mellem klubberne og Nyborg Kommune.

Timepris på leje af en bane vurderes årligt.

 

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender forslag til retningslinjer.

Det indstilles, at udvalget godkender forslag til årlig vurdering af timepris på leje af en bane.

 

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 9. november 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Godkendt.

6.      Procedure for frivillige der tilmeldes arrangementer og modtager betaling

 

Sagsnr.

450-2021-29010

Initialer

NHN

Åbent

 

Sagsfremstilling

I Nyborg Kommune bliver der hvervet mange frivillige til de forskellige kommunale arrangementer. De frivillige hjælper til med forskellige opgaver og tjener derved penge til foreningen.

Administrationen har i den forbindelse arbejdet på at finde frem til, om der er brug for en fælles procedure i Nyborg Kommune til at hverve og eventuelt aflønne frivillige i forbindelse med arrangementer i kommunens regi.

 

For nogle arrangementer gælder det, at det er de samme foreninger, der bliver tilbudt at hjælpe med de samme opgaver flere år i træk, så der bliver en kontinuitet i hvordan arbejdet udføres.

Til andre arrangementer hjælper foreningen til med faste opgaver og får mulighed for at sælge drikkevarer mm, og tjener selv overskuddet fra salget.

Til helt tredje arrangementer får de frivillige en timeløn pr. frivillig til foreningen.

Vi har også eksempler i kommunen på arrangementer, hvor kommunen har en aftale med foreninger, der sørger for at hverve frivillige fra andre foreninger. Her får de involverede foreninger typisk et fast beløb for hver frivillig, de kan stille med.

Med disse forskellige konstellationer rammer kommunen bredt og rammer mange forskellige foreninger og frivillige.

 

Der har ikke været negative tilbagemeldinger eller klager fra foreninger, der ikke har været involveret, fordi de gerne ville involveres.

 

Med indkøb af Nyborg Volunteers forventes det, at denne portal kan bruges fremadrettet til at hverve frivillige til kommunale arrangementer. Det er derudover også håbet, at foreningerne vil kunne bruge portalen, når de selv har arrangementer, hvor der er brug for frivillige.

Systemet testes i forbindelse med Tour de France. Efter Tour de France finder vi ud af hvorvidt det skal bruges fremadrettet.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Til efterretning

 

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 9. november 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Til efterretning.

7.      Flytning af drift og organisering af Landporten

 

Sagsnr.

450-2021-31960

Initialer

DEL

Åbent

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Nyborg Bibliotek overtog driften og organisering af Village Ballet Nyborg blev det samtidig besluttet, at Nyborg Bibliotek overtog administrationen af Landporten. Landporten gennemgik efterfølgende en større renovering, så den store sal i dag fungerer som dansesal til balletskolens undervisning.

 

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde 10. august 2021 blev Nyborg Biblioteks Balletskole fremtidige økonomi og drift drøftet hvor det bl.a. fremgik at budgettet for Landporten kunne overføres til fritidsområdet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 12. oktober 2021 at balletundervisningen flyttes til Nyborg Musikskole pr. 1. januar 2022.

 

Skole- og Kulturafdelingen anbefaler, at Landportens budget overføres til fritidsområdet, idet området i forvejen har driften af langt de fleste bygninger, der bruges til fritidsformål.

 

Landportens budget 2021 udgør 14.281 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at Landportens budget fra 1. januar 2022 overføres til fritidsområdet.

 

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 9. november 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Godkendt.

8.      DIF-undersøgelse rangerer kommunerne

 

Sagsnr.

450-2021-31895

Initialer

NHN

Åbent

 

Sagsfremstilling

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har lagt sidste hånd på deres store kommune undersøgelse, som undersøger rammer og vilkår for idrætten i landets kommuner.

 

Nyborg Kommune placerer sig for tredje gang i top ti på en samlet 7. plads. Placeringen i 2021 er lidt lavere end i 2017, hvor kommunen lå på en samlet 3. plads, og 2013, hvor kommunen lå på en 4.plads. Men dog stadig flot i top ti af 93 kommuner i Danmark.

 

Undersøgelsen vurderer alle landets kommuner (på nær de fem små ø-kommuner) på en lang række kvantitative og kvalitative parametre og rangerer dem i forhold til hinanden.

 

Kommunerne er blevet vurderet på 21 forskellige parametre inden for fire hovedområder – Frivillighed, faciliteter, økonomi og rammevilkår samt idrætspolitik med point fra 1-93, hvor 1 er bedst. Herunder er de 11 parameter subjektive, og bygger på idrætsforeningers vurdering af egen kommune. De resterende 10 parametre er objektive, og stammer fra registerdata fra Danmarks Statistik, Lokale- og Anlægsfonden og Det Centrale Foreningsregister (CFR).  

I alt har 2.628 idrætsforeninger besvaret spørgeskemaet landet over. I Nyborg Kommune har 29 ud af 88 idrætsforeninger svaret. Det svarer til 33%.

 

 

Herunder ses placeringen for Nyborg Kommune under de forskellige parametre, og om de er subjektive eller objektive.

 

Faciliteter: 19 (2017: 3)

-        Adgang (subjektiv): 15 (2017: 2)

-        Dækning (subjektiv): 21 (2017: 5)

-        Facilitetspolitik (subjektiv): 3 (2017: 6)

-        Kvalitet (subjektiv): 15 (2017: 4)

-        Facilitetsindeks (objektiv): 71 (2017: 75, 2019: 71)

 

Frivillige: 5 (2017: 24)

-        Anerkendelse af frivillige (subjektiv): 17 (2017: 8)

-        Indbygger pr. frivillig (objektiv): 13 (2017: 36)

-        Medlemmer pr. frivillig (objektiv): 29 (2017: 53)

 

Idrætspolitik: 38 (2017: 4)

-        Foreningens trivsel (subjektiv): 63 (2017: 17)

-        Kommunens idrætspolitik (subjektiv): 12 (2017: 4)

-        Medlemmer pr. indbygger (objektiv): 34

-        Medlemsudvikling 0-18 år (objektiv): 68 (2017: 29)

-        Medlemsudvikling over 19 år (objektiv): 71 (2017: 48)

 

Økonomi: 14 (2017: 14)

-        Andel af idrætsanlæg (objektiv): 9 (2017: 92)

-        Andel af idrætsområdet (objektiv): 36 (2017: 20)

-        Anlægsudgifter til idrætsanlæg (objektiv): 13 (2017: 13)

-        Driftsudgifter til idrætsområdet (objektiv): 29 (2017: 31)

 

Blandet:

-        Idrætsdeltagelsen som andel af indbyggere (43,8 % i Nyborg Kommune) (objektiv): 34 (2017: 24)

-        Tilfredshed med den kommunale service og samarbejde (subjektiv): 16 (2017: 16)

-        Vurdering af kommunens økonomiske prioritering af idræt (subjektiv): 7 (2017: 4)

-        Vurdering af kommunens tilskudsordning (subjektiv): 25 (2017: 2)

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Til efterretning

 

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

 

Bilag

450-2021-243003

DIF Kommunalvalgsundersgelse 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 9. november 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Til efterretning.

Rapporten er vedlagt referatet.

9.      Ledelsesrapportering pr. 30. september 2021

 

Sagsnr.

450-2021-32294

Initialer

NSO

Åbent

 

Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2021.

 

Prognosen for det forventede årsregnskab 2021 er baseret på en teknisk fremskrivning af det nuværende forbrugsmønster korrigeret for kendte tillægsbevillinger og handlingsinitiativer i den resterende del af året.

 

Som led i en sammenhængende langsigtet økonomisk politik har Byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2021:

 

·       Driftsresultat på mindst 65 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.

 

·       Anlægsudgifter på 340 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 85 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, nyt sundhedshus, byudvikling og infrastruktur m.v.

 

·       Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.

 

·       Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

 

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 105,0 mio. kr. i 2021 og en likviditet på 176,788 mio. kr. ultimo 2021, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger i budget 2021.

 

Servicerammen på 1.528,188 mio. kr. i budget 2021 forventes overholdt.

 

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 137,222 mio. kr. i 2021 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2020. Alle anlægsprojekter vil ikke kunne nå at blive realiseret i 2021 på grund af diverse tidsforskydninger i projekterne. Aktuelt forventes det at der skal overføres ca. 60-70 mio. kr. fra år 2021 til år 2022.

 

Feriegælden er afregnet med det fulde beløb på 96,219 mio. kr. i februar 2021.

 

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt udgifter på 11,951 mio. kr. til håndteringen af covid-19 i 2021. Der er indregnet kompensation fra staten på 4,860 mio. kr. i 2021.

 

Der er vedlagt bilag med opfølgning på de politiske aftaler om budget 2020-2022.

 

Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

 

Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 105,0 mio. kr., hvilket lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 65 mio. kr. i oprindeligt budget 2021.

 

Driftsoverskuddet er disponeret til finansiering af en række drifts- og anlægsudvidelser i den politiske aftale om budget 2021-2024 samt afvikling af feriegælden med det fulde beløb på 96,219 mio. kr. i februar 2021.

 

Den samlede forbrugsprocent ligger på 72,7% efter de første 9 måneder af 2021, hvilket ligger lidt højere end forbruget på 71,4% i 2020. Der er på grund af lave forbrugsprocenter indregnet en forbedring af driftsresultatet med 37,636 mio. kr. i 2021.

 

Det er i prognosen forudsat, at der i 2021 sker en tilsvarende driftsopsparing som i regnskab 2020 svarende til 60,563 mio. kr., heraf 13,070 mio. kr. på selvstyrende områder og 47,494 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

 

Servicerammen

Servicerammen på 1.528,188 mio. kr. i budget 2021 forventes overholdt.

 

Økonomiske konsekvenser af covid-19

Opgørelsen af de økonomiske konsekvenser af covid-19 i Nyborg Kommune pr. 1. september 2021 viser udgifter på 11,951 mio. kr.

 

For skoler og dagtilbud består udgifterne primært af personale- og vikarudgifter i forbindelse med afstandskrav.  Herudover består udgifterne af test og vaccination herunder befordring af borgere med funktionsnedsættelse til vaccination, håndtering og distribution af værnemidler, ekstra rengøring, mindre indtægter på kulturarrangementer, mindre omsætning i kantiner, caféer og svømmehal.

 

Der må påregnes yderligere merudgifter til covid-19 i den resterende del af året 2021 i forbindelse med vaccination med 3. stik, befordring mv.

 

Der er i økonomiaftalen for 2022 givet en foreløbig kompensation til kommunerne i 2021 som følge af covid-19 på 4,860 mio. kr. i Nyborg Kommune. Nyborg Kommunes egenfinansiering af merudgifter til covid-19 i 2021 udgør dermed 7,091 mio. kr.

 

Regeringen og KL er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020 og 2021.

 

Det indstilles, at alle driftsområder i Nyborg Kommune kompenseres for afholdte udgifter på samlet 11,951 mio. kr. i 2021 til håndtering af covid-19.

 

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 137,222 mio. kr. i 2021 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2020. Alle anlægsprojekter vil ikke kunne nå at blive realiseret i 2021 på grund af diverse tidsforskydninger i projekterne. Aktuelt forventes det at der skal overføres ca. 60-70 mio. kr. fra år 2021 til år 2022.

 

Der vil blive fremlagt særskilt anlægssag vedrørende udvidelse af legeområde og etablering af en bålhytte ved Ådalens Børnehus svarende til merudgifter på ca. 0,720 mio. kr., som finansieres af uforbrugte driftsbevillinger i Ådalens Børnehus i 2021.

 

Der er udfordring med indeklimaet og skimmelvækst i det nuværende køle- og pakkerum i Madhuset. Der vil blive fremlagt særskilt anlægssag vedrørende ombygning af køle- og pakkerum i Madhuset svarende til samlede udgifter på 2,016 mio. kr., som foreslås finansieret af anlægspulje til bygningsvedligeholdelse på 8 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025.

 

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 32,811 mio. kr., heraf udgør de forventede salgsindtægter på byggegrunde 29,193 mio. kr.

 

Der er pr. 30. september 2021 solgt 30 parcelhusgrunde i 2021, heraf 3 grunde med overtagelse i 2022.

 

Nyborg Kommune har solgt grund på Midtermolen for 14 mio. kr. i 2021.

 

Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2020 til 2021 svarende til 60,563 mio. kr., heraf 13,070 mio. kr. på selvstyrende områder og 47,494 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2021 til 2022.

 

Der er overført anlægsudgifter på 133,024 mio. kr. og anlægsindtægter på 26,069 mio. kr. fra 2020 til 2021.

 

Endelig er der overført et beløb på 0,471 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden fra 2020 til 2021.

 

Afvikling af feriegælden

Feriegælden er afregnet med det fulde beløb på 96,219 mio. kr. i februar 2021, jf. den politiske aftale om budget 2021.

 

Indfrielse af feriegælden betyder, at der spares et årligt beløb på 10 mio. kr. i driftsbudgettet, som ellers var afsat til afdrag på gælden. Beløbet vil kunne anvendes som økonomisk råderum i de politiske forhandlinger om budget 2022 til finansiering af eventuelle drifts- eller anlægsønsker.

 

Nyborg Kommune opnår derudover en besparelse på ca. 2,5 mio. kr. årligt vedrørende bortfald af forrentning af gælden hos Lønmodtagernes Feriemidler. Dette svarer til en samlet besparelse på ca. 51,7 mio. kr. over de næste 21 år.

 

Ifølge lovgivningen skal der fortsat afregnes et administrationsgebyr på 24 kr. pr. årsværk til fonden svarende til ca. 60.000 kr. årligt i Nyborg Kommune, selvom vi har afregnet alle feriepengene.

 

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 176,788 mio. kr. ultimo 2021, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2021.

 

Likviditeten var på 330,128 mio. kr. ved udgangen af september 2021 og har i gennemsnit ligget på 385,229 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 366,126 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

 

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. forsinkelse i afregningen af feriegælden til Lønmodtagernes Feriemidler, tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen, mellemkommunal betalinger og overførelsesudgifter.

 

Byrådet i Nyborg Kommune har besluttet, at likviditeten skal være mindst 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til ca. 32 mio. kr.

 

Indstilling

Det indstilles:

 

·       At tillægsbevillinger indarbejdes i korrigeret budget 2021 på baggrund af resultatopgørelse af 30. september 2021.

 

·       At alle driftsområder i Nyborg Kommune kompenseres for afholdte udgifter på samlet 11,951 mio. kr. i 2021 til håndtering af covid-19.

 

Sagen afgøres i

Byrådet.

 

Bilag

450-2021-233838

NOTAT rapportering 30. september 2021 - 26102021

450-2021-233836

BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2021 - 26102021

450-2021-231411

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2022 - 20102021

450-2021-231410

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2021 - 21092021

450-2021-231409

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2020 - 21092021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 9. november 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Anbefales.

10.    Referat fra bestyrelsesmøde i Bastionen

 

Sagsnr.

450-2021-25826

Initialer

DEL

Åbent

 

Sagsfremstilling

Vedlagt fremsendes referat fra bestyrelsesmøde i Bastionen 7. oktober 2021.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Til efterretning.

 

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

 

Bilag

450-2021-225077

Samlet referat - Bastionens bestyrelsesmøde 7. oktober 2021 (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 9. november 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Til efterretning.

11.    Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

 

Sagsnr.

450-2020-56249

Initialer

BAN

Åbent

 

Sagsfremstilling

 

Meddelelser fra formanden:

·       Intet

 

Meddelelser fra udvalgsmedlemmerne:

·       Intet

 

Meddelelser fra administrationen:

·        Orientering om lukning af Nyborg Svømme- og Badeland mellem jul og nytår. Idet personalet i Nyborg Idræts- & Fritidscenter ikke har kunnet afvikle ferie under fem måneders hjemsendelse på grund af Covid-19, og stadig har opsparet ferie i samme periode, står Nyborg Idræts- & Fritidscenter med et problem i forhold til afvikling af ferie, idet opsparet ferie optjent frem til 31. august 2021 skal afvikles inden 31. december 2021.

·        Vegvisir Race – orientering om sponsorat i 2022 og 2023

 

Indstilling

Til efterretning.

 

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 9. november 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Til efterretning.

12.    Kommende punkter

 

Sagsnr.

450-2020-56251

Initialer

BAN

Åbent

 

Sagsfremstilling

·       Besøg af billedkunstner Lisbeth E. Christensen – 30. november 2021

·       Bevilling – kunstudsmykning – 30. november 2021

·       Etablering af billedskole – november 2021

·       Opfølgning på musikpolitikken – november 2021

·       Status på Tour de France og frivillige – Primo 2022

·       Driftsaftale med Vindinge Hallen – 30. november 2021

·       Kunstgræsbane i Vindinge – 30. november 2021

·       Kunststrategi (afventer svar på ansøgning)

·       Ansøgning fra Marinaens Venner – 30. november 2021

·       Nyborg Disc Golf – ansøgning om anlæggelse af bane

 

 

 

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 9. november 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Til efterretning.

13. Meddelelser

Lukket punkt