1.      Aftale med Nyborg Handelsstandsforening

 

Sagsnr.

450-2021-35414

Initialer

CSA

Åbent

 

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune og Nyborg Handelsstandsforening afholder hver især forskellige events/arrangementer i byen, og der er også events/arrangementer, hvor begge parter er medarrangører.

Nyborg Handelsstandsforening ønsker at ansætte en eventkoordinator pr. 1. januar 2022.

Nyborg Kommune har holdt møde med bestyrelsen for handelsstandsforeningen for at drøfte det fremtidige samarbejde. Der blev i den forbindelse drøftet den mulighed, at kommunen kunne købe timer ved eventkoordinatoren for at gennemføre nogle af de events/arrangementer, som Nyborg Kommune har ansvaret for. Dette vil frigive timer ved VisitNyborg, og det vil styrke samarbejdet mellem VisitNyborg og Nyborg Handelsstandsforening. Samtidig giver det handelsstandsforeningen mulighed for at ansætte en eventkoordinator på fuld tid.

Der kunne indgås aftale om en forsøgsordning på et eller to år.

Den nærmere fordeling af timer aftales i givet fald mellem eventkoordinatoren og Visit Nyborg. Der føres regnskab over forbrugte timer.

Eventkoordinatoren skal bl.a. gennemføre følgende events/arrangementer for Nyborg Kommune hvert år:

Listen er ikke udtømmende. VisitNyborg leverer en mere detaljeret beskrivelse ved overdragelse af ovennævnte events.

Herudover deltager eventkoordinatoren aktivt som handelsstandsforeningens repræsentant i kommunale udvalg og arbejdsgrupper, hvor handelsstandsforeningen inviteres til at deltage, fx arbejdsgrupperne for Julemarked og Danehofmarked. Eventkoordinatoren deltager aktivt i planlægningen og eksekveringen af de to events sammen med VisitNyborg. Derudover vil eventkoordinatoren bidrage aktivt til VisitNyborgs udvikling, planlægning og eksekvering af et nyt sommerevent, jf. Nyborg Kommunes Vækststrategi. Endvidere bidrager eventkoordinatoren aktivt i forbindelse med modtagelse af eventuelle krydstogtanløb, så Nyborg Handel bliver synlig for dette segment af besøgende. Eventkoordinatoren vil ligeledes blive inddraget i den videre udvikling af turistoplevelsen Tappenstreg og vil være bindeleddet til medlemmer af Nyborg Handel, der er en del deraf. Ligeledes vil eventkoordinatoren fungere som bindeled i udviklingen af turismeoplevelser, hvori medlemmer af Nyborg Handel kan inddrages. Der kan herudover dukke helt nye events op, som ikke kendes på nuværende tidspunkt.

Der er vedlagt forslag til kontrakt.

Bestyrelsen for handelsstandsforeningen er inviteret til en drøftelse med Erhvervs- og Udviklingsudvalget umiddelbart forud for udvalgets mødets påbegyndelse. Her kan bestyrelsen forklare, hvilke visioner, der arbejdes med, herunder uddybe eventkoordinatorens rolle.

 

Supplerende sagsfremstilling

Udvalget udsatte sagens behandling med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger og med henblik på en drøftelse med bestyrelsen, der meldte afbud til det planlagte møde.

Der er udarbejdet nyt udkast til aftale. Det fremgår nu af aftalen, at Nyborg Kommune køber konsulentydelser svarende til halvdelen af eventkoordinatorens arbejdstid, dvs. gennemsnitligt 18 timer ugentligt. Prisen for konsulentydelsen er ca. 240.000 kr. årligt, hvilket svarer til halvdelen af handelsstandsforeningens udgift til ansættelse af en eventkoordinator. Aftalen træder i kraft 1. februar 2022 og er en etårig forsøgsordning.

 

I det første forslag til aftale, var det indskrevet, at der skulle købes 400 timer til en timepris på 600 kr., i alt 240.000 kr. årligt. Der var fejlagtigt fokus på, at prisen skulle fastsættes til markedsprisen, hvilket medførte, at kommunen ifølge aftalen reelt ikke købte halvdelen af eventkoordinatorens timer, hvilket ellers var aftalt.

Der er nu indgået aftale med Handelsstandsforeningen om, at kommunen køber halvdelen af eventkoordinatorens timer – dvs. 850 konsulenttimer årligt (indregnet fradrag for helligdage og ferier) - til en timepris på 285 kr., hvilket svarer til en årlig udgift på 242.500 kr. Det indebærer, at kommunen køber timerne billigere end den tidligere udmeldte skønnede markedspris for konsulenttimer, hvilket kommunen gerne må. Markedsprisen for konsulenttimer vil i øvrigt være lavere, jo flere timer, der indgås aftale omkring.

 

For VisitNyborg vil aftalen betyde, at der bliver frigjort ressourcer til at videreudvikle eksisterende signatur-events og udvikle nye events med fokus på tiltrækning af besøgende til Nyborg Kommune.

 

De events, der omtales i aftalen, er af langt mere borgerrettet karakter og har tidligere været forankret i Nyborg Handel, hvilket - såfremt aftalen godkendes - ønskes tilbageført til Nyborg Handel.

 

Udvalget spurgte på mødet om sammenhængen til sagen i juni 2021, hvor VisitNyborg anmodede Erhvervs- og Udviklingsudvalget om midler til ekstra ressourcer med henblik på at få mulighed for at arbejde mere målrettet og fokuseret på SoMe, destinationsmarkedsføring og bæredygtig turisme. Forslaget om køb af konsulentydelser har ikke sammenhæng med sagen fra juni 2021, men bunder derimod i et ønske fra handelsstandsforeningen om et tættere samarbejde. Samtidig vil aftalen frigive ressourcer i VisitNyborg til at udvikle nye events med henblik på tiltrækning af besøgende til kommunen.

 

Bestyrelsen i Nyborg Handelsstandsforening har oplyst, at de ønsker at styrke samarbejdet med handlen i Ørbæk og Ullerslev, og at eventkoordinatoren også skal bidrage til styrkelsen af dette samarbejde.

 

Bestyrelsen for handelsstandsforeningen er inviteret til en drøftelse med Erhvervs- og Udviklingsudvalget umiddelbart forud for udvalgets mødets påbegyndelse. Her kan bestyrelsen forklare, hvilke visioner, der arbejdes med, herunder uddybe eventkoordinatorens rolle.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 242.500 kr. eksklusive moms finansieres af Erhvervs- og Udviklingsudvalgets aktivitetspulje for 2021, hvor restbeløbet overføres til 2022.

 

Indstilling

Det indstilles, at der indgås en etårig aftale med Nyborg Handelsstandsforening om køb af konsulentydelser i overensstemmelse med den foreslåede kontrakt.

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

 

Beslutning i Økonomiudvalget 6. december 2021:

Fraværende:  Ingen

 

Udsat.

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 6. december 2021:

Fraværende:  Carsten Kudsk (M)

 

Punktet udsættes til næste møde.

 

Bilag

450-2021-271208

Aftale mellem Nyborg Kommune og Nyborg Handelsstandsforening

450-2021-255996

November nyhedsbrev - Nyborg Handel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 17. januar 2022:

Fraværende:  Ingen

 

Godkendt.

2.      Introduktion til Erhvervs- og Udviklingsudvalgets økonomi og aktiviteter

 

Sagsnr.

450-2021-38368

Initialer

JWS

Åbent

 

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Udviklingsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Nyborg Kommunes opgaver på erhvervs- og turismeområdet.

 

I budget 2022, som Nyborg Byråd vedtog 15 oktober 2021, er Erhvervs- og Udviklingsudvalgets samlede nettodriftsbudget 10,879 mio. kr. mens puljen til landsbyforskønnelse udgør 0,6 mio. kr.

 

Udvalget har flere instrumenter til rådighed for at løse denne opgave:

 

·         Udvalget råder over puljemidler, som man bevilger til forskellige formål vedrørende udvikling, branding og markedsføring af kommunen udadtil og indadtil.

Aktivitetspuljen udgør 1,159 mio. kr. og puljen til Slotsprojektet udgør 0,420 mio. kr. i 2022.

En gennemgang af Erhvervs- og Udviklingsudvalgets bevillinger af puljemidler i 2020 og 2021 samt 2022 fremgår af bilag til denne sag.

 

·         På Fyn er den fælles erhvervsfremme organiseret omkring en struktur med Erhvervshus Fyn P/S, som Nyborg Kommune ejer sammen med otte andre fynske kommuner, og Erhvervshus Fyn S/I, der er en selvejende institution oprettet ved lov.

Erhvervshus Fyn P/S arbejder med de fynske erhvervs- og vækstklynger, mens Erhvervshus Fyn S/I varetager den mere specialiserede erhvervsfremme.

Budgettet til disse aktiviteter hører under Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

I 2022 er budgettet til disse formål 3,981 mio. kr.

Herudover medfinansierer Nyborg Kommune Syddansk Bruxelleskontor, med et budget på 0,129 mio. kr. i 2022, og desuden er Nyborg Kommune med i ejerkredsen bag Film Fyn A/S. I 2022 er budgettet 0,918 mio. kr. til dette formål.

 

·         Budgettet til en række årligt tilbagevendende events, blandt andet Danehofmarkedet og Julemarkedet, hører under Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Det samlede budget til lokale aktiviteter og projekter udover Aktivitetspuljen og puljen til Slotsprojektet udgør 2,0 mio. kr. i 2022.

 

·         I Nyborg Kommune er det Visit Nyborg, der varetager den lokale turismeservice. Desuden er Visit Nyborg ansvarlig for en lang række turistaktiviteter – f.eks. Sprogøture – og er samtidig udvikler af og tovholder for de forskellige events, der foregår i kommunen i løbet at året.

Visit Nyborg hører under Erhvervs- og Udviklingsudvalget med et nettobudget i 2022 på 2,268 mio. kr.

 

·         Der er afsat en pulje på 0,6 mio. kr. til landsbyforskønnelse under Erhvervs- og Udviklingsudvalget. Puljen, der fordeles efter mindst to årlige ansøgningsrunder, skal fremme forskønnelse, fællesskab og motion/sundhed i landsbyerne.

Puljen finansierer også julebelysning i landsbyerne, mens en anden af Erhvervs- og Udviklingsudvalgets konti medfinansierer julebelysning i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev.

 

Udvalgets budget for 2022 vil blive korrigeret som følge af overførsel af øremærkede uforbrugte bevillinger fra 2021. Dette kan imidlertid ikke gøres op før i februar måned, hvorfor de specifikke budgetbemærkninger, der er bilag til sagen, tager udgangspunkt i det oprindeligt vedtagne budget.

 

Specialkonsulent Janni W. Sørensen deltager i behandlingen af punktet.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at Erhvervs- og Udviklingsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

 

Bilag

450-2021-282300

Erhvervs- og Udviklingsudvalget, budget 2022

450-2022-229

EUU puljer 2020, 2021 og 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 17. januar 2022:

Fraværende:  Ingen

 

Til efterretning.

 

Udvalget ønsker, at erhvervschefen giver en status omkring kinaarbejdet på næste møde. Der er et årligt budget på 104.000 kr. som udvalget kan beslutte at overføre til aktivitetspuljen, såfremt der ikke er økonomisk aktivitet i kinaarbejdet.

3.      Introduktion til vækststrategi 2021-2025

 

Sagsnr.

450-2021-11086

Initialer

LDA

Åbent

 

Sagsfremstilling

Nyborg Kommunes vækststrategi blev godkendt af Byrådet 23.marts 2021.

 

Vækststrategien består af 9 strategiske indsatsområder, som er blevet udvalgt på baggrund af en strategiproces sammen med Erhvervs- og Udviklingsudvalget, hvor de vigtigste områder for vækst og udvikling i Nyborg Kommune blev identificeret:

 

1. En erhvervsvenlig kommune med fokus på samarbejde og god service

2. En kommune, man har lyst til at bosætte sig i

3. Fokus på den tætte relation til historien – herunder brug af torvet

4. Indlandsturisme - En turistdestination for hele Danmark

5. Fokus på aktiviteter for børn og unge – fremtidens nyborgensere

6. Involverende arbejde med byudvikling

7. Et levende miljø på havnen og på vandet

8. Tour de France

9. De store events indtager hele byens fysiske rum

 

Vækststrategiens tids- og handleplan

Vækststrategien er berammet til perioden 2021-2025. I den periode følger vækststrategien følgende tids- og handleplan:

 

Erhvervs- og Udviklingsudvalget og Udviklingsrådet inviteres hvert år til et møde, hvor administrationen gennemgår vækstindsatserne og -aktiviteterne inden for hvert af de 9 strategiske indsatsområder. Det forventes, at første opfølgningsmøde afholdes i foråret 2022.

 

Mødet har to formål:

 

1)    At administrationen præsenterer og gennemgår vækstudviklingen inden for hver af de 9 strategiske vækstområder inden for det sidste år.

2)    At Erhvervs- og Udviklingsvalget og Udviklingsrådet i samarbejde med administrationen identificerer og planlægger det kommende års vækstindsatser inden for de 9 strategiske områder.  

 

Indsatserne og aktiviteterne i strategiens første år vil primært tage udgangspunkt i de forslag til vækstindsatser, der er beskrevet i de blå bokse i vækststrategien.

 

Det er ønsket, at tids- og handleplanen skal sikre et målrettet og dynamisk arbejde med vækststrategiens indsatsområder, hvor samarbejdet vil være i højsæde og indsatserne løbende kan justeres og tilpasses til de muligheder, der opstår i strategiens løbetid.   

 

Forud for fællesmødet inviteres elever fra innovationslinjen på Nyborg Gymnasium til at komme med deres bud på nye væksttiltag i Nyborg Kommune.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

 

Bilag

450-2021-91293

Vækststrategi.Final

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 17. januar 2022:

Fraværende:  Ingen

 

Til efterretning.

 

Det fremgår af budget 2022, at forligspartierne ønsker, at der i forbindelse med nye initiativer og indsatser på erhvervsområdet sættes politiske mål for beslutninger/indsatser/initiativer. Dette indarbejdes i Vækststrategien og der gives en halvårlig status fra erhverv- og udviklingschefen. Strategiområderne i vækstpolitikken, indarbejdes i erhverv- og udviklingschefens og turist- og oplevelseschefens orientering.

 

4.      Evaluering af Reformationsdag 2021

 

Sagsnr.

450-2021-35616

Initialer

MLO

Åbent

 

Sagsfremstilling

Evaluering af Reformationsdag 2021:

”Rør blot ikke… Reformationsdag 2021”

 

Evaluering Reformationsdag 2021

Reformationen i Danmark udsprang af et behov for at sætte spørgsmålstegn ved det bestående og en lyst til at søge nye svar. Inspireret af reformatorernes livtag med de store emner satte vi væsentlige spørgsmål om værdier og tro til debat på Reformationsdag 2021, hvor vi gik bag om julen midt i det Nyborg, der havde en central placering under Reformationen.

 

I 2021 indgik Reformationsdagen for første gang i Jul i den gamle Kongeby. Arrangementet løb af stablen lørdag den 4. december, og her kunne man som gæst få et reflekterende og underholdende pusterum midt i den travle juletid. Tovholder for projektet var igen cand. mag. og kulturformidler Rasmus Agertoft, der også var moderator på dagen.

 

Programmet bød i 2021 på samtaler med mennesker, der havde noget på hjerte – godt krydret med julesange, julebryg og musikalsk julequiz. Rør blot ikke ved min gamle jul, synger vi. Men gennem tiden er der faktisk blevet rørt pænt meget ved den. Reformationsdagen gik bag om julen og gav nye perspektiver på, hvad den betyder for os, og hvorfor det er blevet sådan. De fremmødte kunne bl.a. høre om gavegivningens svære kunst i selskab med Anders Klostergaard Petersen fra Aarhus Universitet, der er forfatter til en bog om emnet i serien ”Tænkepauser”. Der var også mulighed for at møde en vaskeægte juleekspert, historikeren Benno Blæsild, som forsøgte at finde ind til julens kerne, og hvad Reformationen har betydet for den måde, vi holder jul på. Holdningerne til julen er delte. Nogle kan ikke få jul nok og frydes som små børn, når butikkerne begynder at sætte nisser i vinduerne. Andre er ved at kaste op over alt det juleri. Men hvad er det ved julen, der får de stærke følelser frem? Det var emnet for en samtale med Trine Toft, der har skabt en julekalender for julehadere, og borgmester Kenneth Muhs.

Hele programmet er vedlagt om bilag.

 

Overordnet set var der stor tilfredshed med juletemaet, og sessionerne forløb rigtig fint med gode samtaler i en hyggelig atmosfære. Både paneldeltagerne og de fremmødte var tydeligvis optaget af juletemaet, som blev belyst fra de mange forskellige vinkler, og moderatoren styrede arrangementet sikkert igennem programmet.

 

I løbet af dagen deltog i alt godt 50 gæster til Reformationsdagen. Det er lidt færre end tidligere år. Billetterne var gratis – og man kunne både booke en billet og dukke op. Reformationsdagen blev for første gang afholdt på Tinghuset, Stendamsgade 9, bl.a. for at holde omkostningerne nede, og rammerne fungerede fint. Markedsføringen var denne gang primært SoMe – suppleret med plakater i Nyborg og omegn, ligesom seminaret indgik i det samlede program for Jul i den gamle Kongeby. SoMe-eksponeringen nåede med en beskeden økonomi langt ud takket være en lille fin film med Rasmus Agertoft, hvor annoncen med hhv. link og event blev eksponeret i alt små 30.000 gange. Så selv om det fysiske fremmøde var begrænset, nåede budskabet om Nyborg som reformationsby ud til rigtig mange flere.

 

Perspektiver for Reformationsdag 2022

Der er ingen tvivl om, at der er mange perspektiver i at afholde Reformationsdag også fremover, men det er også tydeligt, at der må afprøves forskellige tiltag med henblik på at få endnu flere til at bakke op om arrangementet. Det er vurderingen, at koblingen til Jul i den gamle Kongeby var god, dog skal der fremover arbejdes mere med arrangementets synlighed i julemarkedet.

 

Desværre faldt Reformationsdag 2021 igen sammen med høje Covid-19-smittetal. Heldigvis kunne dagen afvikles, men corona-situationen betød formentlig, at mange var tilbageholdende i forhold til at deltage i et indendørs arrangement.

 

Reformationsdagen bidrog med fordybelse og rum til at drøfte de eksistentielle spørgsmål midt i en travl juletid. Derfor er det Østfyns Museers anbefaling, at Reformationsdagen også i 2022 indgår som en del af Jul i den gamle Kongeby.

Leder af Nyborg Slot Mette L. Thøgersen deltager under behandling af dagsordenpunktet.

 

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet lander på 42.141 kr. Det er lidt under det budgetterede beløb (53.430 kr. i 2021) og skyldes bl.a., at omkostningerne til lokaler, honorar og teknik var reduceret i forhold til tidligere år. Der blev desuden ikke indkøbt studerende til praktisk hjælp som tidligere år. I stedet lykkedes det at afvikle arrangementet vha. museets faste medarbejdere og en frivillig. Resultatet må derfor betragtes som meget tilfredsstillende.

Regnskabet er stillet op nedenfor.

 

Post

Beløb (kr.)

Forplejning, udsmykning mv.

1.571

Ølsmagning (honorar og øl)

1.194

Honorarer*

34.000

Transport/km

2.690

Markedsføring

1.794

Boggevinster: Konge af Luthers Naade

498

Boggevinster: Danehofbog

198

Boggevinster: Borgmestergården

196

I alt

42.141

*Tovholder Rasmus Agertoft fik udbetalt et honorar på 25.000 kr. De øvrige 9.000 kr. i honorar var til debattører og pianist.

 

Der anmodes om, at 42.141 kr. overføres til Østfyns Museer.

 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager evalueringen til efterretning og der anmodes om, at 42.141 kr. overføres til Østfyns Museer.

 

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

 

Bilag

450-2021-252111

Program_Reformationsdag_2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 17. januar 2022:

Fraværende:  Ingen

 

Godkendt.

 

Også i 2022 er Reformationsdagen en del af Jul i den gamle Kongeby, hvor der vil være mere fokus på synlighed på julemarkedet og på flere deltagere.

 

Erhvervs- og Udviklingsudvalget modtager en evaluering efter afholdelse af eventen.

5.      Danehof 2022 - inkludering af Heimdals Plads og Vesterhavnen

 

Sagsnr.

450-2020-61548

Initialer

SAH

Åbent

 

Sagsfremstilling

Som følge af både et lukket slot og torv blev det i 2019 besluttet, at Heimdals Plads og Vesterhavnen skulle være centrumplads for Danehof med både teateropvisning, optog, indsejling af langskibe, musikshow, legeområde for børn og mulighed for at købe mad og drikke for middelalderfestivallens gæster. Dette viste sig at være en succes. At havnen som oplevelseszone også i fremtiden ville være et vigtigt element i at udvikle et stærkere oplevelsesprodukt for Danehof blev også nævnt i rapporten som Nyborg Kommune fik lavet af Seismonaut i 2020. Siden 2019 har der været ønske om at gøre endnu mere ud af aktiviteterne på havnen. Blandt andet har det været forsøgt at arrangere ankomsten af to store middelalderlige træskibe, der til forskel fra i 2019 også ville have mulighed for at tage festivalens gæster med på sejlture, og som ville kunne underholde med et ægte kanonshow. Derudover har der været arbejdet på, hvordan havnen bedre skulle indrettes, så stemningen, aktiviteterne og citydressingen for alvor skulle give gæsterne en unik middelalderoplevelse som ikke kan fås andre steder i Danmark.

 

Nyborg Havns rige maritime historie er perfekt til at starte og slutte fortællingen om at ”Kongen Kommer” med en spektakulære ankomst og afgang fra det sted hvor Christian den 3. lod opføre en prægtig ankomsthavn med det specifikke formål at kunne modtage ham og hans følge på skibe magen til dem som skulle lægge til i Nyborg igen til sommer.

 

Desværre har vi som bekendt været ramt af to års aflysning af det fulde Danehofprogram som følge af Covid19-pandemien. Det har betydet, at planerne om at inkludere havnen, ligesom alle de andre Danehofaktiviteter, har måttet vente.

 

Her i 2022 er vi så heldige, at vi har fået vores smukke Torv tilbage i en ny og forbedret udgave, som skal være med til at sætte ramme om Danehofs spektakulære program. Traditionen tro er det meste af Danehofs aktivitetsprogram målrettet på at skabe aktivitet på og omkring Torvet med bl.a. genetablering af de fantastiske ridderturneringer, ekstra kampturneringer, teater, gøgl og musik.

 

De aktiviteter og praktiske foranstaltninger, som det nye Torv kræver, efterlader desværre ikke meget i budgettet til også at inkludere havnen som en oplevelseszone. Styregruppen ønsker derfor, at Erhvervs- og Udviklingsudvalget skal vurdere, om man fortsat ønsker, at Danehof skal udvides til igen at inkludere Heimdals Plads og Vesterhavnen. Hvis dette er tilfældet, så indstiller styregruppen til, at EUU godkender en ekstra bevilling på 83.479,28 kr.

 

Beløbet på 83.479,28 kr. er det resterende beløb af de 357.838 kr., som ikke kan dækkes af det nuværende danehofbudget for 2022 på 1.279.206 kr. (overførsel fra 2021 , det afsatte beløb for 2022 samt øvrige indtægter – se nedenfor. Midlerne vil gå til etablering af havnen som en oplevelseszone, komplet med ægte middelalderskibe, telte, citydressing, forplejningsmuligheder, legeplads og stemningsskabende aktiviteter.

 

Oversigt over Danehofbudget for 2022:

Bevilling Danehof

438.709 kr.

 

 

Bevilling - Kongens Stridsmænd

135.000 kr.

 

 

Overført fra 2021

516.297 kr.

Bodleje

36.000 kr.

Tribune indtægt

131.200 kr.

Skibsindtægt

67.500 kr.

 

 

Skatteopkrævning

 

 

22.000 kr.

I alt

1.346.706 kr.

 

I alt minus Havn:  1.279.206 kr.

 

Udgifter

Budget

Generel underholdning

175.760,00 kr.

Turnering & Kongens Stridsmænd

353.413,08 kr.

Skibe og Havn

357.838,00 kr.

Bymarkedet

48.924,20 kr.

Optog og Frivillige

9.200,00 kr.

Markedsføring

105.100,00 kr.

Logistik

54.950,00 kr.

Udvikling

275.000,00 kr.

Uforudsete udgifter

50.000 kr.

 

 

I alt

1.430.185,28 kr.

 

BALANCE

-83.479,28 kr.

Balance minus Havn:

206.858,72 kr.

 

 

Budgettet på 357.838 dækker over to kopier af middelalderlige krigsskibe sejlet til Nyborg fra Bremen og Lübeck, begge komplet med kanoner og besætning til 60.000 kr. pr. skib plus pladsleje på havnen og forplejning til besætning. Derudover er der budgetteret med 40.000 kr. til en fyrværker, som vil kunne placerer sprængladninger i havnen, som går af når skibskanonerne affyres og dermed er med til at skabe en illusion om kanonkugler, der rammer vandet.

For at skabe stemning og liv har Østfyns Museer fået kontakt til middelaldergruppen Moro, der for 123.920 kr. kan opsætte et Gøglermarked med en teltlejr, der inkluderer underholdningsscener, en kro og et madtelt. Derudover tilbyder Moro et omfattende tredages underholdningsprogram.

Endeligt er der budgetteret med en udgift på 50.000 kr. til wayfinding på havnen, som skal lede interesserede gæster og turister til og fra havnen op til resten af festivalens aktiviteter.

 

 

 

 

 

Budget for inkludering af Heimdals Plads og Vesterhavnen i Danehof 2022:

 

 

Budget

Udgifter til skibene

               134.334kr.

Kontrakt med middelalderskibet Lisa von Lübeck

60.000 kr.

Kontrakt med middelalderskibet Ubena von Bremen

60.000 kr.

Forplejning Lisa von Lübeck

5.625 kr.

Forplejning Ubena von Bremen

5.625 kr.

 

 

Brug af havnen 2020

3.084 kr.

Pladsleje Lisa von Lübeck

1.542 kr.

Pladsleje Ubena von Bremen

1.542 kr.

 

 

Fyrværkeri/Kampshow

40.000 kr.

 

 

Lydmand

6.500 kr.

 

 

Wayfinding på Havn

50.000 kr.

 

 

Telte, kro og alternativ underholdning - Moro

123.920 kr.

 

 

I alt

357.838 kr.

 

 

Fast inkludering af Borglege og Kongens Stridsmænd i Danehof på fast årlig basis:

Som følge af EUU’s beslutning pr. 9. marts 2020 er arrangementerne Borglege og Kongens Stridsmænd (tidligere kendt som Kampdage) integreret i Danehof med en samlede bevilling på 165.000 kr., men er ikke en fast del af Danehofbevillingen, så der skal stadig søges om- og redegøres for pengene selvstændigt hvert år. Dette skaber årligt forvirring, da bevillingerne figurerer samlet, men udgifterne skal behandles og regnskabsførers selvstændigt på trods af, at de afholdes som en del af samme arrangement.

Derfor indstiller Østfyns Museer og styregruppen for Danehof til, at EUU gør de 135.000 + 30.000 kr. til en fast årlig bevilling og på den måde får udgifterne samlet, så de er nemmere at holde styr på.

 

Styregruppen består af:

Mette Ladegaard Thøgersen (ØM)

Jonas Kragegaard (ØM)

Birgit Toft (ØM)

Ditte Larsen (ØM)

Tue Kempf (NK)

Maria Dam (VN)

Sanne Andresen (VN)

Winnie Foldager (NB)

Turisme- og oplevelseschef Sanne Hoffensetz Andresen og leder af Nyborg Slot Mette Ladegaard Thøgersen.

 

Økonomiske konsekvenser

Danehofbevillingen for 2022 foreslås forøget med 83.479,28 kr. til implementeringen af aktiviteter på havnen i Nyborg.

Beløbet foreslås finansieret af aktivitetspuljen.

 

Danehofbevillingen foreslås yderligere forøget med 165.000 kr. fra 2022 og frem efter, således at Borglege – 30.000 kr. og Kongens Stridsmænd – 135.000 kr. inkluderes i Danehofbevillingen.

Beløbet forslås finansieret af slotspuljen.

 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget;

 

·         beslutter, om Danehof skal udvides til igen at inkludere Heimdals Plads og Vesterhavnen.

 

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 17. januar 2022:

Fraværende:  Ingen

 

Godkendt.

 

Der er afsat 275.000 kr. til udvikling, som indebærer følgende:

 

Nye ståtribuner.

Udvikling af bedre way finding i og omkring torvet, voldanlægget, slotsgade og sammenhæng mellem handelsgader og Danehofområdet.

Udvidelse af city dressing udviklet i 2021.

 

6.      Evaluering af Podwalks

 

Sagsnr.

450-2021-12265

Initialer

SAH

Åbent

 

Sagsfremstilling

På møde 19. april 2021 besluttede udvalget, at der skulle afsættes 235.000 til udvikling og markedsføring af podwalks – Nyborgs Skjulte Fortællinger, som blev den overordnede titel for de samlede podwalks. Østfyns Museer bidrog med 65.000 kr. De samlede udgifter beløb sig til 295.000 kr. Heraf var der afsat 25.000 kr. til markedsføring og skiltning på de placeringer, podwalks tog sine afsæt.

 

Der blev i alt lavet 11 podwalks af længere og kortere varighed, som blev fordelt under forskellige temaer:

 

·         Tidsrejsen på Torvet
Denne podwalk starter ved egetræet og tager afsæt i dagens Danmark for at gå videre til torvet i 60’erne, derfra til Danmarks befrielse, videre til de brølende 20’ere, en forfærdelig bybrand for slutteligt at komme til den tid, hvor Christian III anlagde torvet.

·         Købmandens usynlige arv
Fokus er her på Nyborgs købmandsgårde og havnefronten. Der er en overordnet samlet fortælling, der fordeles på fem sammenhængende mindre podwalks, der tager lytteren til Borgmestergården, Kongegade 12, Hans Kruuses gård – Nørregade 5, Korsbrødregården og Havnefronten (Heimdals Plads)

·         De små skjulte
I Nyborg Kommune findes der også små fine fortællinger gemt i naturen, hvilket er udgangspunktet for de fem fortællinger i De små skjulte.  Det er Degnes Høj, Magelund Voldsted, Fyret på Knudshoved, Nyborg Vandtårn og langs Nyborg Strand.

 

Disse podwalks blev lanceret medio juli 2021 med god pressedækning både op til og på selve dagen og har vist sig som en god investering, et godt oplevelsesprodukt og en god succes. I perioden medio juli 2021 til og med 16. september 2021 var der lige knap 1000, der havde lyttet til de forskellige podwalks. Det må siges at være en rigtig flot start set i lyset af, at ikke hele markedsføringsplanen havde haft mulighed for at blive rullet ud, så det var kun via de sociale medier og pressedækning, det var blevet markedsført. Der resterer stadigvæk at blive skiltet på relevante placeringer. Derfor resterer der således et restbeløb på 16.300 kr. der ønskes overført til 2022, så skiltning kan blive færdiggjort.

 

På møde 19. april 2021 ønskede udvalget ligeledes, at der blev indhentet tilbud på sprogversionering til både tysk og engelsk. Dette udarbejdes der en sag på til møde 7. februar 2022.

 

Turisme- og oplevelseschef Sanne Hoffensetz Andresen og leder af Nyborg Slot Mette Ladegaard Thøgersen deltager under behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Af de 235.000 kr. er blev afsat er derfor nuværende forbrugt 218.700 kr. Det resterende beløb på 16.300 kr. ønskes overført til 2022, så skiltning kan færdiggøres.

 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget

·         tager evalueringen til efterretning.

·         godkender, at restbeløbet på 16.300 kr. overføres til 2022 til brug på færdiggørelse af skiltning.

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 17. januar 2022:

Fraværende:  Ingen

 

Godkendt.

7.      Orientering fra turistchefen 17. januar 2022

 

Sagsnr.

450-2021-2628

Initialer

SAH

Åbent

 

Sagsfremstilling

 

·         Nyborg som stærkt Feriested – afsluttende fase.

·         Muligt Interreg-projekt.

·         Krydstogtturisme.

 

·         Artikel fra Turisme.nu.

 

·         Status på autocamping.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

 

 

Bilag

450-2022-10128

Turisme_nu_artikel_om_brandingfilm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 17. januar 2022:

Fraværende:  Ingen

 

Til efterretning.

8.      Abonnement til Turisme.nu

 

Sagsnr.

450-2021-3351

Initialer

LDA

Åbent

 

Sagsfremstilling

Turisme.nu er en platform for vidensdeling, inspiration og debat for alle med interesse i turisme- og oplevelsesøkonomien.

 

På møde i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 8. februar 2021 besluttede udvalget at købe 6 licenser  til turisme.nu, som finansieres af Aktivitetspuljen.

 

Visit Nyborg købte samtidig 5 licenser, som finansierers indenfor eget driftsbudget.

 

Turisme.nu gav Nyborg Kommune et tilbud ved køb af flere licenser:

 

Udvalget og Visit Nyborg deler i dag udgiften på 11 licenser. Erhvervs- og Udvalget bidrager med 6.000 kr. og Visit Nyborg med 5.000 kr. Abonnementet udløber i februar 2022.

 

Administrationen har indgået en aftale med Turisme.nu om, at vi umiddelbart efter første udvalgsmøde melder tilbage, hvor mange licenser vi har brug for.

 

I Visit Nyborg ønsker de fremover 3-4 licenser.

 

Der er mulighed for at abonnementer kan overføres fra en bruger til en anden.

 

Følgende udvalgsmedlemmer har i dag en licens:

·         Anne Dyrhøj

·         Martin Stenmann

·         Poul Erik Knudsen

 

Følgende licenser opsiges eller eventuelt blive overført til en anden bruger.

·         Carsten Kudsk

·         Jørgen Jørgensen

·         Vibeke Ejlertsen

Turisme-og oplevelseschef Sanne H. Andresen deltager under behandling af dagsordenpunktet.

 

Økonomiske konsekvenser

I 2022 er prisen

·         Vejl. pris for én licens er 4.849 ekskl. moms

·         Vejl. pris for fem licenser er 10.849 ekskl. moms inkl. mængderabat

·         Vejl. pris for 10-11 licenser er 15.000 ekskl. moms inkl. mængderabat

 

Til sammenligning fik vi opstartstilbud på 11.000,- ekskl. moms for 11 licenser i 2021.

 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tilkendegiver, hvilke medlemmer, der ønsker en licens til Turisme.nu.

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 17. januar 2022:

Fraværende:  Ingen

 

Drøftet.

 

Anne Dyrhøj, Poul Erik Knudsen og Michael Gertsen ønsker en licens fra 2022.

 

Carsten Kudsk, Vibeke Ejlertsen og Jørgen Jøgensens licens opsiges eller overflyttes til en anden bruger.

 

Peter Wagner Mollerup og Martin Steenmann vil eventuelt gerne have en licens, hvis der er licenser i overskud, såfremt der købes en samlet pakke.

9.      Udmeldelse af Dansk Turismefremme samt ændring af Det Grønne I

 

Sagsnr.

450-2016-1242

Initialer

HCT

Åbent

 

Sagsfremstilling

VisitNyborg har igennem de seneste minimum 10-15 år været medlem af Dansk Turismefremme. En organisation, der på vegne af lokale turismefremmeorganisationer som fx VisitNyborg, bl.a. har haft til formål at:

 

-          varetage de små, lokale turismeorganisationers interesser

-          være repræsentant i ”Det Digitale Partnerskab”

-          administrere den nationale autorisationsordning for ”Det Grønne I”

-          afholde kurser og kompetenceudvikling, dele viden mv.

VisitNyborg vurderer, at de seneste mange års styrkelse af det Fynske samarbejde via Destination Fyn og Erhvervshus Fyn, har nået dertil, hvor medlemskab af Dansk Turismefremme ikke længere giver værdi.

 

Destination Fyn har de senere år gennemført en lang række kurser og kompetenceudviklingsforløb, som også VisitNyborg har deltaget i, ligesom Destination Fyn i dag er en af de primære kilder til indsamling af viden i branchen til gavn for hele Fyn, herunder også Nyborg. VisitNyborg har i dag således sine primære samarbejdspartnere i Destination Fyn og ikke længere i Dansk Turismefremme.

 

Hidtil har der som anført været en repræsentant for Dansk Turismefremme til varetagelse af medlemmernes interesser i ”Det Digitale Partnerskab”, som står for driften og udviklingen af GuideDanmark – Dansk turismes digitale produktdatabase. Denne repræsentation ophørte i efteråret 2021, hvormed et GuideDanmark-kontor som VisitNyborg ikke længere er afhængig af at være medlem af Dansk Turismefremme for at opnå indflydelse i Det Digitale Partnerskab. Nu vælges repræsentanterne direkte blandt medlemmerne af ”Det Digitale Partnerskab”, som VisitNyborg er medlem af ligesom alle andre ”GuideDanmark-kontorer”.

 

Et væsentligt element ved at være medlem af Dansk Turismefremme, har været retten til at bruge et specifikt design på ”Det Grønne I”, der symboliserer et autoriseret turistbureau. ”Det Grønne I” er reelt et hvidt ”I” på grøn baggrund i et specifikt design. ”Det Grønne I” medfører samtidig en række servicekrav og anbefalinger, for at blive certificeret, herunder krav til adgangsforhold, skiltning, personalekompetencer, minimumsåbningstider mv. Krav som VisitNyborg hidtil til fulde har opfyldt uanset om medlemskabet af Dansk Turismefremme eller ej.

 

VisitNyborg indstiller, at man melder sig ud af Dansk Turismefremme, hvormed den væsentligste ændring vil være, at retten til at benytte det nuværende design på ”Det Grønne I” mistes. Herudover mister VisitNyborg ligeledes retten til fx at deltage i kurser i regi af Dansk Turismefremme, deltagelse på den årlige generalforsamling samt andre ligeledes lidet benyttede tilbud, der vurderes til fulde at være bedre i det fællesfynske destinationssamarbejde.

 

VisitNyborg har undersøgt tendensen på Fyn, og for 2022 er det 3-4 turistbureauer ud af 10, som fortsat benytter ”Det Grønne I” uændret, såfremt udmeldelsen her godkendes. Resten af bureauerne har valgt at anvende egne versioner af ”Det Grønne I”, fremfor det, der administreres igennem Dansk Turismefremme. Enkelte lokale turistorganisationer har været meldt ud igennem flere år, uden at have mærket nogen negativ effekt. Det vurderes således også at være uden negativ effekt for turismen i Nyborg, at melde sig ud. De lokale ”I’er” optræder i dag både i grønne, blå og røde versioner på Fyn, så ”turist-I’et” har et blandet design, for de bureauer, der ikke benytter den nationale standardløsning.

 

Såfremt udmeldelse godkendes, vil ”Det Grønne I” på VisitNyborgs facade blive ændret til et andet design. Der er i regi af Destination Fyn ikke truffet en fælles beslutning, så der vil på Fyn være forskellige lokale skilte for de respektive turistbureauer/turistorganisationer. Det væsentligste er dog, at det fortsat er muligt at skilte til, for og med det lokale turistbureau som hidtil, så turister i Nyborg fortsat kan finde det lokale turistbureau VisitNyborg. Der vil blot ske en designændring af ”Det Grønne I” på facaden af turistbureauet.

 

VisitNyborg opnår en årlig besparelse på 4.100 kr. ved at melde sig ud af Dansk Turismefremme (2022-pris).

I 2022 vil der være en udgift til udskiftning af det nuværende I på turistbureauets facade. Dette vil være en engangsudgift på maksimalt 10.000 kr. inkl. montering.

 

Turisme-og oplevelseschef Sanne Hoffensetz Andresen deltager under behandling af punktet.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er en årlig besparelse for VisitNyborg på 4.100 kr. årligt ved opsigelse af medlemskabet i Dansk Turismefremme.

 

Der vil være en engangsudgift på 10.000 kr. til fremstilling af nyt, lokalt ”Grønt I”, som kan finansieres indenfor VisitNyborgs eget budget.

 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender, at VisitNyborg melder sig ud af Dansk Turismefremme Og udarbejder et nyt lokalt ”Grønt I” til erstatning for det nuværende.

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 17. januar 2022:

Fraværende:  Ingen

 

Godkendt.

10.    Aktiviteter på torvet for borgere og besøgende

 

Sagsnr.

450-2016-27974

Initialer

SAH

Åbent

 

Sagsfremstilling

Der er siden 2016 etableret en række tilbagevendende aktiviteter på og omkring Torvet med god succes og med en forventning fra borgere og besøgende om at disse gentages. Også i 2022 søges disse gentaget, hvorfor er ansøges om midler til gentagelse af disse. I 2020 og 2021 har det dog ikke været muligt at gennemføre alle de tilbagevendende aktiviteter på grund af COVID-19. For 2022 gælder det samme: at det ikke er sikkert, at alle aktiviteterne kan afholdes. Dog ansøges der om midler til afholdelse af dem, såfremt det er muligt.

 

Der ansøges derfor om midler til afholdelse af følgende aktiviteter:

 

Årstid/helligdag

Arrangement

Beløb

 

 

 

Fastelavn

Tøndeslagning for udklædte børn, lave egen fastelavnsmaske, andre kreaværksteder, besøg af tryllekunstner Præmier til kattekonger og kattedronninger.

 

 

 

 

 

 

 11.000 kr.

Påske

Påskelege med musik og sang. Der males æg, tegnes og leges.

 

 

 

 11.000 kr.

 

4. maj

Danmarks befrielse. Arrangeres i samarbejde med Marinehjemmeværnet, Danehofgarden og musikskolen.

Alle korps og foreninger med faner og uniformere inviteres til march, sang og lystænding og højtideliggørelse af, at Danmark er et frit land med fri tale og tanke.

 

 

 

 

 

 

 

15.000 kr.

 

Internationalt madmarked.

 

 

12.000 kr.

Halloween/efterårsferie

I efterårsferien inviteres børnene til Græskarskæring med kaffe, saft og boller så alle hygger sig.

Gevinst til vinderen

Efterårspas, gevinst til vinderen.

 

Placering: Grønt areal ved Nyborg Bibliotek

 

 

 

 

 

14.000 kr.

Sidst i oktober

”Vi synger dansk” er et landsdækkende arrangement. 5 musikere fra Radioens Big Band udsender sanghæfter til skolerne og opfordrer dem til at synge sangene fælles. Det hele kulminerer med samling og skolerne til fællessang på torve og pladser rundt om i landet.

Skolernes fællessang dag i Nyborg arrangeres af medlemmer af musikskolens korledelse og Bureauet.

 

Placering: Grønt areal ved Nyborg Bibliotek

 

 

 

 

 

 

 

 

30.000 kr.

 

Markedsføring af aktiviteterne.

10.000 kr.

I alt

 

103.000 kr.

 

 

For at realisere aktiviteterne i 2022 anmodes udvalget i nærværende sagsfremstilling om at afsætte midler til dette i alt 103.000 kr.

 

Turisme-og oplevelseschef Sanne H. Andresen deltager under behandling af dagsordenpunktet.

 

Økonomiske konsekvenser

Aktiviteter i 2022 i alt 103.000 kr.

 

Foreslås finansieret via Aktivitetspuljen.

 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget bevilger 103.000 kr. til at afholde de tilbagevendende aktiviteter i 2022.

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 17. januar 2022:

Fraværende:  Ingen

 

Godkendt.

11.    Etablering af Herregårdsture - ansøgning om underskudsgaranti

 

Sagsnr.

450-2022-440

Initialer

HCT

Åbent

 

Sagsfremstilling

VisitNyborg har i samarbejde med Erik H. Lunds busser og guide mm. Kurt Taanquist igennem noget tid arbejdet på at etablere et nyt oplevelsestilbud til turister på Østfyn.

 

En bustur rundt på Østfyn med fokus på herregårde og historien bag. Turen har været gennemført en gang før på bestilling fra en gruppe. De tre samarbejdspartnere ønsker at teste muligheden for, at VisitNyborg kan udbyde turene til turister, som ikke udgør en hel busgruppe – altså som løssalgsbilletter, i stil med Sprogøturene, hvor VisitNyborg udbyder både gruppeture og løssalgsture baseret på en rammeaftale.

 

Herregårdsturene vil ligeledes være et udviklingssamarbejde, som skal forfine og konceptualisere turene, således at de med tiden kan udbydes til både individuelle turister (løssalgsbilletter) og grupper der kan bestille ture der er modulopbygget og tilpasset den enkelte gruppes behov for oplevelser. Det kan både være møde- og konferencegrupper på Nyborgs hoteller, men kan også være busselskaber fra resten af landet mv. som ”incomming turister”. Der er vist forhåndsinteresse fra eksterne busselskaber også for konceptet.

 

Hidtil har Erik H. Lund og Kurt Taanquist stået for opsøgende arbejde til bl.a. Ørbæklunde Gods, planlagt rute mv. VisitNyborgs involvering vil i 2022 være med henblik på, at VisitNyborg køber og gennemfører tre ture, som sælges via VisitNyborgs kanaler til turister. Hermed opnår VisitNyborg et nyt produkttilbud til turister, samtidig med at VisitNyborg opnår indsigt i turene og deres afvikling mv.

 

Erik H. Lund og Kurt Taanquist har tilkendegivet, at de herefter ønsker at overdrage konceptet til VisitNyborg, således at turene kan udbydes på lignende vilkår og struktur som Sprogøture. VisitNyborg vil herefter have mulighed for at udbyde oplevelsesture i samarbejde med lokale slotte og godser, til både lokale og eksterne busselskaber, samt med lokale freelanceguider. De nærværende testture vil være målrettet gæster der tager på busture, men VisitNyborg kan i fremtiden videreudvikle på konceptet til fx at gennemføre turene som cykelture, med middage fra Kongens Fadebur eller på anden vis inddrage VisitNyborgs erfaring og derigennem udvikle nye produkter og oplevelser i samarbejde med det lokale turist- og oplevelseserhverv.

 

VisitNyborg søger om en underskudsgaranti i 2022, hvor tilbuddet skal testes af i en bredere og mere målrettet struktur end den ene hidtil gennemførte tur uden VisitNyborgs involvering. Samtidig vil turene i 2022 være helt unikke, og understøtte Nyborgs samlede indsats om at tilbyde spændende og nye oplevelser til de mange turister, der forventes at have fokus rettet imod Nyborg i anledning af Tour de France. Der planlægges med en tur i foråret, en i umiddelbar tilknytning til Tour de France samt en i efteråret. Denne planlægning skyldes hensyn til bl.a. besøg på Ørbæklunde.

 

VisitNyborgs erfaringer med Sprogøture gør, at VisitNyborg forventer inden for rammen af samarbejdet, at kunne udvikle turene i løbet af to til tre sæsoner til at være økonomisk bæredygtige. Dette kræver især at der udvikles muligheden for at udbyde flere ture ved at tiltrække eksterne busselskaber, som bringer turister fra resten af Danmark til Nyborg, og at turene pakketeres og sælges valgfrit med og uden et lokalt busselskab som operatør, hvilket samarbejdspartnerne er fuldt indforstået med.

 

VisitNyborg søger om en underskudsgaranti til at gennemføre tre testture i 2022. Turene vil udover de lokale slotte og herregårde indeholde forplejning fra lokale producenter, som i teståret er udvalgt af Erik H. Lund og Kurt Taanquist. Ligeledes baserer de tre ture sig på den struktur som er testet af én gang tidligere. Med VistiNyborgs involvering, vil ture på sigt kunne udvikles også på indholdssiden til at involvere andre og/eller flere lokale muligheder.

 

Budget:

3 ture med en samlet udgift på op til 20.000 kr. pr tur i alt 60.000 kr. Udgifter dækker busleje, guidehonorar, honorar til herregård for rundvisning, indkøb af forplejning samt markedsføring af turene.

3 ture med en estimeret billetindtægt på ca. 13.000 kr. pr. tur i alt 39.000 kr. Billetter sælges til 429 kr. pr. person efter aftale mellem samarbejdspartnerne, og der budgetteres med at sælge 30 billetter pr. tur i gennemsnit

 

Dermed estimeres der med et underskud i teståret 2022 på 21.000 kr.

 

Såfremt alle billetter sælges, vil der ikke være et underskud i 2022. Der sættes et minimumsdeltagerantal på 15 deltagere pr. tur. Ved 15 deltagere vil underskuddet være på ca. 14.000 kr. pr. tur i alt 42.000 kr. I tilfælde af færre solgte billetter end 15 aflyses turen, hvormed de variable udgifter ligeledes vil kunne annulleres, og underskuddet vil således minimeres.

 

Derfor anmoder VisitNyborg om en underskudsgaranti på 42.000 kr. til test og udvikling af tre herregårdsture i 2022.

 

Turisme- og oplevelseschef Sanne Hoffensetz Andresen deltager i behandlingen af punktet.

 

Økonomiske konsekvenser

VisitNyborg anmoder om en underskudsgaranti på 42.000 kr. til test og udvikling af tre herregårdsture i 2022.

-       Budget pr. tur til bus, guide, besøg på gods, forplejning, diverse samt markedsføring 20.000 kr. i alt 60.000 kr.

-       Forventet billetsalg pr. tur 13.000 kr. i alt 39.000 kr. Billetter sælges til 429 kr. pr person

Minimum billetsalg før aflysning pr. tur 6.000 kr. Dermed største underskud pr. gennemført tur 14.000 kr. i alt maksimalt underskud 42.000 kr.

 

Indstilling

Det indstilles, at Erhvervs- og Udviklingsudvalget

·         godkender, at VisitNyborg arbejder videre i samarbejde med Erik H. Lunds busser og guide Kurt Taanquist samt lokale aktører på at etablere og teste tre herregårdsture med bus i 2022.

·         bevilger en underskudsgaranti på 42.000 kr. til projektet.

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 17. januar 2022:

Fraværende:  Ingen

 

Godkendes med forbehold for at underskudsgarantien ikke er konkurrenceforvrridende.

12.    Forslag til mødeplan 2022

 

Sagsnr.

450-2021-32268

Initialer

LDA

Åbent

 

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet udkast til mødeplan 2022 til godkendelse.

 

Erhvervs- og Udviklingsudvalgets møder er fastsat efter samme princip som tidligere med møder mandage kl. 8.30.

Mødedatoer i 2022:

 

·         7. februar 2022

·         7. marts 2022

·         4. april 2022

·         9. maj 2022

·         13. juni 2022

 

·         15. august 2022

·         5. september 2022

·         3. oktober 2022

·         31. oktober 2022

·         5. december 2022

 

Der er planlagt byrådsseminar 31. marts – 1. april 2022 på DSB Knudshoved Kursuscenter for byråd og chefgruppe.

 

Mødeafholdelse:

Det følger af styrelseslovens § 20, at Økonomiudvalget og fagudvalg udøver deres virksomhed i møder.

Udvalgsmøder vil kunne afholdes virtuelt, og de kan også afholdes sådan, at nogle deltagere er fysisk samlet, mens andre deltager virtuelt (hybridmøder).

Udvalgets flertal kan i mødeplanen beslutte, at et møde helt eller delvis skal afholdes virtuelt og i den forbindelse fastsætte saglige kriterier for, hvornår et medlem kan deltage virtuelt i et ellers fysisk møde.

Hvis det fremgår af mødeplanen, at et møde kan afholdes helt eller delvist virtuelt, kan udvalgsformanden træffe beslutning herom.

Hvis det ikke fremgår af mødeplanen, at et møde kan afholdes virtuelt, kræver det enighed i udvalget for at afholde mødet helt eller delvist virtuelt.

Det skyldes, at mødeplanens angivelse af tid og sted er bindende. En fravigelse af udvalgets godkendte mødeplan kræver derfor enighed i udvalget.

 

 

Indstilling

Det indstilles, at

·         mødeplan for 2022 godkendes.

·         udvalgets møder som udgangspunkt afholdes som fysiske møder, men efter omstændighederne kan møder afholdes helt eller delvist virtuelt.

·         udvalgsmedlemmer kan deltage virtuelt i det ellers fysiske møde i tilfælde af, at udvalgsmedlemmet ellers ville få forfald, idet medlemmet er forhindret i at møde fysisk. Kriterierne svarer til kriterierne for stedfortræderindkaldelse i den kommunale styrelseslovs § 15.

·         udvalgsformanden i særlige tilfælde kan beslutte, at et udvalgsmøde helt skal afholdes virtuelt.

 

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

 

Bilag

450-2021-273881

Udkast mødekalender 2022 - version 3 af 15.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 17. januar 2022:

Fraværende:  Ingen

 

Godkendt.

13.    Meddelelser

 

Sagsnr.

450-2021-38314

Initialer

LDA

Åbent

 

Sagsfremstilling

     

 

 

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 17. januar 2022:

Fraværende:  Ingen

 

Intet.

14. Lukkede meddelelser

Lukket punkt