1.       Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2018-127789

Sagsnr.: 727-2018-2157

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning fra  Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget  den 19. november 2019:

Afbud:

 

Godkendt

2.       Information fra formand/forvaltning/Renosyd/Hov Havn

Doknr.: 727-2018-127809

Sagsnr.: 727-2018-2157

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning fra  Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget  den 19. november 2019:

Afbud:

 

Henvendelser til Formanden

Randlev boligmontering

Snærildgaard

Banegårdsgade

NT grunden

Margrethelyst Friskole

3.       Efterretningsliste

Doknr.: 727-2018-127819

Sagsnr.: 727-2018-2157

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning fra  Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget  den 19. november 2019:

Afbud:

 

Taget til efterretning

4.       Kollektiv trafik - Bybusruter 2020-2021

Doknr.: 727-2019-124569

Sagsnr.: 727-2017-22891

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

Midttrafik har fremsendt notat vedrørende udvidelse af bybusafgange.

 

Forvaltningen indstiller, at eksisterende bybusruter bibeholdes med få justeringer samt der indsættes en pendlerbybus morgen og eftermiddag på alle hverdage.

 

Baggrund for sagen

 

Byrådet har afsat 750.000 kr. årligt til offentlig trafikbetjening i 2018.

Beløbet blev afsat til en analyse og udvidelse af den lokale trafikbetjening mellem by og opland, samt i Odder by med fokus på adgang til letbanen. Der skal ses på muligheder for buskørsel flexordninger, delebilsordninger, bycykler, elcykler m.m.

 

I 2019 blev budgettet nedsat fra 750.000 kr. til 500.000 kr. årligt til udvidelse af den offentlige trafikbetjening.

 

Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget har i 2018 besluttet, at indsætte flexbusafgange på alle lokalruter med tilskud fra Yderpuljen. Dette projekt kører i 2019-2020. Dette forventes at beløbe sig til 100.000 kr. årligt for kommunen.

 

Odder kommune har desuden bedt Midttrafik undersøge mulighederne for indsættelse af pendlerbybus med bibeholdelse af eksisterende bybusafgange, eller etablering af et helt nyt bybusnet. Projektet skal holdes inden for budgettet på de 500.000 kr.

 

Midttrafik har pga. nedskæringer på regionalbustrafikken i 2019, først haft ressourcer til at undersøge mulighederne her i efteråret 2019.

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Med henvisning til vedlagte notat og bilag foreslår forvaltningen, at der indsættes en pendlerbus i den vestlige del af Odder, med 3 afgange om morgenen og 4 afgange om eftermiddagen på alle hverdage.

 

De eksisterende bybusruter bibeholdes, dog med opstart 20-25 minutter før de starter op i dag. Der nedlægges 1 afgang på alle 3 ruter – den sidste afgang om eftermiddagen for at kunne starte pendlerbybussen op kl. 15.00.


Derudover foretages småjusteringer i de eksisterende bybusruter

 

Økonomi:

3 morgenafgang                 116.000 kr. netto

4 eftermiddagsafgange      152.000 kr. netto

 

Nedlæggelse af 3 afgange på eksisterende ruter, samlet besparelse er 92.000 kr. netto.

 

Årlig udgift for indsættelse af Pendlerbus i henhold til ovenstående forventes således at være 176.000 kr. netto.

 

Dertil skal medregnes udgifter til nye stoppesteder (indkøb af standere og skilte) ca. 30.000 kr. samt markedsføring af pendlerbybussen mv. ca. 10.000 kr.

 

Rikke Rasmussen fra Midttrafik deltager i mødet.

 

Sagens gang

 

·         Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 19. november 2019.

 

Forvaltningen indstiller

 

At der indsættes en pendlerbybus fra køreplanskift 2020 (1. juli) i henhold til Forvaltningens bemærkninger samt vedlagte notat.


At eksisterende bybus bibeholdes med ovenstående ændringer i henhold til Forvaltningens bemærkninger fra køreplanskift 2020 (1. juli).

 

At pendlerbybussen, nye stoppesteder og markedsføring finansieres fra budget til offentlig trafikbetjening.

 

Bilag

 

Bilag til Notat Odder Pendlerbybus 2020

 

727-2019-124939

 

Notat fra Midttrafik - Pendlerbybus 2020

 

727-2019-124937

 

 

 

 

 

Beslutning fra  Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget  den 19. november 2019:

Afbud:

 

Indstilling godkendt

5.       Forslag til parkeringsstrategi for Odder by

Doknr.: 727-2019-107610

Sagsnr.: 727-2019-6552

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

Forslag til parkeringsstrategi for Odder bymidte er udarbejdet som del af forberedelserne til de 3 prioriterede byfornyelsesprojekter beskrevet i byudviklingsstrategien.

 

Forvaltningen indstiller, at forslag til parkeringsstrategi vedtages og sendes i offentlig høring med særligt fokus blandt bymidtens interessenter (repræsenteret i Bypanelet og Handicaprådet) og berørte myndigheder i 8 uger, og at der træffes afgørelse om, at strategien ikke skal miljøvurderes.

 

Forslag til parkeringsstrategi er vedlagt som bilag 1.

 

På baggrund af den gennemførte trafikanalyse vurderes det, at parkeringsbehovet i Odder bymidte kan dækkes med det eksisterende parkeringsudbud, selv om parkeringspladser nedlægges i forbindelse med de 3 byfornyelsesprojekter - Folkeparken, Torvet og Klimaboulevarden.

 

Strategien anbefaler også, at vurdering af behovet for handicapparkeringspladser igangsættes ved inddragelse af de berørte brugere og interessenter (repræsenteret i Handicaprådet). Dette forløb kan igangsættes i forlængelse af høring af parkeringsstrategien.

 

Forvaltningen indstiller desuden, at der, som første trin af de anbefalede handlinger i parkeringsstrategien, frigives 100.000 kr. af anlægsmidlerne for 2020 til udarbejdelse af en skilteplan.

 

 

Baggrund for sagen

 

Med vedtagelse af byudviklingsstrategi for Odder bymidte d. 20. maj 2019 igangsatte Byrådet samtidig udarbejdelsen af parkeringsstrategien. Parkeringsstrategien, der er en af forudsætningerne for realisering af de 3 byfornyelsesprojekter, anbefaler nye parkeringsløsninger i forbindelse med de 3 byfornyelsesprojekter i byudviklingsstrategi for Odder bymidte. Parkeringsstrategien er udarbejdet af COWI på baggrund af trafik- og parkeringsanalyser udført i perioden december-august 2019.

 

Høring af forslag til parkeringsstrategi

Parkeringsstrategien er udarbejdet i forlængelse af den vedtagne byudviklingsstrategi, som er blevet til i 2018-2019 på baggrund af et bredt inddragende forløb af kommunens borgere og bymidtens aktører.

 

For at sikre den offentlige inddragelse i vedtagelsen af parkeringsstrategien indstiller forvaltningen, at parkeringsstrategien sendes i 8 ugers offentlig høring fra den 18. december 2019 til den 12. februar 2019. Der er særligt fokus på inddragelse af bymidtens interessenter (repræsenteret i Handicaprådet, Køb Odder og i Bypanelet, som er styregruppe for Bymidteforum).

 

Efter høringsperioden indstilles parkeringsstrategien til endelig vedtagelse i Byrådet, forventeligt i marts-april 2020.

 

Anbefalede parkeringsløsninger

I prioriteret rækkefølge omfatter de anbefalede parkeringsløsninger:

 

1.    At udarbejde en skilteplan, forbedre skiltning af parkeringsmulighederne i Odder bymidte samt afvikle kampagner, der understøtter nye trafikvaner og den gode historie i forbindelse med byudviklingen 

2.    At vurdere nuværende placering af handicapparkeringspladser i dialog med interessenter

3.    At samarbejde med private aktører om bedre udnyttelse af centrale parkeringspladser og evt. asfaltere grusparkeringspladsen ved Odder station, så den bliver et mere attraktivt alternativ

4.    At der kan ansættes parkeringsvagter i en kortere periode, hvis parkeringssituationen mod forventning er uhensigtsmæssig efter tilvænningsperioden

 

Det indstilles, at de 2 højest prioriterede løsninger igangsættes primo 2020.

 

Heraf indstiller forvaltningen, at der allerede på nuværende tidspunkt ydes tillæg til anlægsbevilling på 100.000 kr. til udarbejdelse af skilteplan, idet igangsætning af dette delprojekt er en forudsætning for, at udførelse af skiltning og efterfølgende afvikling af kampagneaktiviteter (til ændring af trafikvaner og mere cyklisme) kan forløbe i sommerhalvåret 2020.

 

De øvrige anbefalede parkeringsløsninger kan igangsættes senere i løbet af perioden 2020-2023, når strategien er endeligt vedtaget.

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Byudviklingsstrategiens vision om at bilerne skal fylde mindre i bybilledet for at fremme et attraktivt bylivsmiljø er i tråd med Odder Kommunes målsætninger om at fremme fysisk aktivitet (sundhedspolitikken) og nedbringelse af CO2 udledningen (forebyggelse af klimaforandringer). Nogle af forudsætningerne for at nå disse mål er, at flere af byens brugere, herunder pendlere, effektivt kan søge og finde de tilgængelige parkeringspladser i og i kanten af bymidten og i størst muligt omfang bruge kollektiv trafik eller cyklen som transportmiddel. Ændring af trafikvaner kan hjælpes på vej af skiltning, retningslinjer og kampagner.

 

Forvaltningen indstiller, at COWIs 4 anbefalinger i parkeringsstrategi for Odder bymidte følges, og at der desuden udarbejdes retningslinjer for ansattes parkering i bymidten samt formuleres parkeringsnormer for at lette sagsbehandling ved byggesager og planopgaver.

 

COWIs anbefalinger i parkeringsstrategien

1.    Skilteplan, forbedret skiltning og kampagner for nye trafikvaner

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes en skilteplan for Odder by.

Skilteplanen er første del af den samlede og højest prioriterede indsats om skiltning og kampagner for nye trafikvaner. Forvaltningen har vurderet, om der er delopgaver under denne indsats, som forvaltningen selv kan varetage, men finder, at det kræver ressourcer, som ikke findes i inden for driftsrammen.

 

Skilteplanlægning kan udarbejdes til en pris af 100.000 kr. og kan igangsættes primo 2020.

 

Overslag på etablering af ny skiltning i bymidten belyses nærmere med skilteplanen.

 

Kampagneforløb til ændring af trafik- og parkeringsvaner kan planlægges og afvikles inden for en anslået ramme på ca. 250.000 kr. Forberedelse af kampagne for nye trafikvaner kan igangsættes i løbet af 2020, men afventer rammesætning for afprøvninger i bymidten, udarbejdelse af skilteplan samt politisk godkendelse.

 

2.    Vurdering af handicapparkering

I eksisterende bymæssig bebyggelse er antal og placering af parkeringspladser til handicappede resultat af udvikling af lovgivning, prioriteringer og anlæg over en længere årrække. I forbindelse med realisering af byomdannelsesprojekter i Odder bymidte er det derfor vigtigt at inddrage interessenter og brugere i en ny vurdering af behov for og placering af handicapparkeringspladser i Odder bymidte.

 

Forvaltningen indstiller, at igangsætte samarbejdsforløb med Handicaprådet i forbindelse med høring af parkeringsstrategien.

 

3.    Samarbejde med private aktører og evt. asfaltering af grusparkeringen ved Odder Station

Det anbefales at indgå i samarbejde med private aktører om bedre udnyttelse af centrale parkeringspladser.

 

Det er ligeledes en mulighed at asfaltere grusparkeringspladsen ved Odder station, så den bliver et mere attraktivt alternativ til de mest centrale offentlige parkeringspladser. Pris for asfaltering af 48 parkeringspladser ved Odder Station vil være ca. 1,2 mio. kr.

 

4.    Parkeringsvagter i kort periode

Parkeringsstrategien peger på, at der kan ansættes parkeringsvagter i en kortere periode, hvis parkeringssituationen mod forventning er uhensigtsmæssig efter tilvænningsperioden

 

Redegørelse for andre idéer til parkeringsanlæg

Parkeringsstrategien indeholder desuden en redegørelse for anslåede etableringsomkostninger til et parkeringsdæk samt anlæg og leje af midlertidig parkeringsplads på privat areal. Der er med trafikanalysen dog ikke belæg for at anbefale etablering af parkeringshus/parkeringsdæk eller etablering af midlertidig parkeringsplads på privat areal.

 

Det foreslås derfor at tage bestik af situationen, når de anbefalede løsninger er realiseret, og hvis der efterfølgende er grundlag for mere omfattende parkeringsløsninger, kan mulighederne undersøges på ny.

 

Retningslinjer og normer for parkering i bymidten

Ud over de 4 anbefalede løsninger i parkeringsstrategien foreslår forvaltningen at iværksætte 2 andre tiltag:

 

Formulering af retningslinjer for ansatte i bymidten

Forvaltningen foreslår, på baggrund af en tilbagemelding fra Køb Odder, desuden at udarbejde retningslinjer for medarbejdere ved bymidtens arbejdspladser, herunder rådhuset, om at friholde de mest centrale parkeringspladser til besøgende og kunder i bymidten. Disse retningslinjer for private og offentlige arbejdspladser bør indgå i kampagneforløb til ændring af trafik- og parkeringsvaner.

 

Udarbejdelse af parkeringsnorm for byområder i Odder Kommune

For at sikre en lettere og mere ensartet administration ved byggesagsbehandling og kommende byudviklingsprojekter foreslås det, at Odder Kommune udarbejder en parkeringsnorm. Udarbejdelsen af parkeringsnorm kan igangsættes primo 2020 og indstilles til vedtagelse i Byrådet.

 

Miljøvurdering

Miljøscreening af parkeringsstrategi for Odder bymidte er i høring hos berørte myndigheder, og det forventes, at forvaltningen kan træffe afgørelse om, at vedtagelse af parkeringsstrategien ikke er omfattet af miljøvurderingspligt, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

 

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

 

Sagens gang

 

·         Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget d. 19. november 2019

·         Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 2. december 2019

·         Byrådet d. 9. december 2019

 

Forvaltningen indstiller

 

At Byrådet vedtager at sende forslag til parkeringsstrategien offentlig høring i 8 uger med særligt fokus i Bypanelet, Køb Odder og Handicaprådet, samt berørte myndigheder

 

At Handicaprådet inddrages i en vurdering af behov for og placering af handicapparkeringspladser i Odder bymidte

 

At forvaltningen i samarbejde med Køb Odder udarbejder forslag til retningslinjer for parkering for private- og offentligt ansatte i bymidten samt forslag til parkeringsnorm for Odder bymidte

 

At der ydes tillæg til anlægsbevilling på 100.000 kr. til udarbejdelse af en skilteplan – finansieret af pulje i 2020 til Byudviklingsstrategi for Odder Midtby.

 

 

Bilag

 

BILAG 1_FORSLAG_Parkeringsstrategi for Odder bymidte_COWI

 

727-2019-129203

 

BILAG 2_Kort med antal p-pladser i Odder by

 

727-2019-129014

 

 

 

 

 

Beslutning fra  Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget  den 19. november 2019:

Afbud:

 

Indstilles til godkendelse

 

6.       Helhedsplan for klimatilpasning i Hou - procesbeskrivelse

Doknr.: 727-2019-121939

Sagsnr.: 727-2019-12660

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

 

Resume

 

Processen i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan for klimatilpasning i Hou revideres efter afslag fra Realdania. Forvaltningen fortsætter arbejdet og sigter efter en mere effektiv og målrettet proces.

 

Baggrund for sagen

 

Odder Kommune har søgt støtte hos Realdania til udarbejdelse af en helhedsplan for klimatilpasning i Hou. Som forudsætning for at ansøge Realdania var en kommunal medfinansiering. Byrådet vedtog den 20.05.19 at afsætte 600.000 kr. fra klimapuljen til medfinansiering. Desværre fik kommunen afslag fra Realdania. I tilfælde af afslag fra Realdania, blev det vedtaget, at midler skal bruges til klimatilpasningsplan for Hou.

 

Processen med udarbejdelse af helhedsplan for klimatilpasning i Hou gentænkes og revideres under hensyn til de ændrede forudsætninger.

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Udarbejdelse af helhedsplanen bygger videre på tanker og materiale fra Realdania-ansøgningen, hvor der nu sigtes efter en mere effektiv og målrettet proces. Fokus vil stadig være på en lokalt forankret plan, der vægter multifunktionelle løsninger, som kombinerer klimatilpasning og tilgængelighed til havet.

 

Processen forventes at omfatte borgerinddragelse med kombination af:

1.    Dialogmøder med en gruppe af udvalgte borgere, som hver især repræsenterer en større del af lokalsamfundet.

2.    Borgermøder, hvor hele lokalsamfundet har mulighed for at deltage.

3.    Mulighed for ekstra workshop eller event, hvis forvaltningen vurderer, at det vil gavne processen.

 

Udarbejdelse af helhedsplanen finansieres af de allerede afsatte 600.000 kr. fra klimapuljen. Helhedsplanen skal anvise løsninger, indeholde handlinger og tidsplan og fungere som en forventningsafstemning med lokalsamfundet. Arbejdet igangsættes snarest of forventes afsluttet ultimo 2020.

 

Sagens gang

 

·         Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget d. 19. november 2019

 

Forvaltningen indstiller

 

At processen for udarbejdelse af helhedsplan for klimatilpasning i Hou igangsættes indenfor de beskrevne rammer og med de allerede afsatte midler.

 

 

 

 

Beslutning fra  Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget  den 19. november 2019:

Afbud:

 

Indstilling godkendt

7.       Orientering vedr. oprettelses af vandråd vedr. Vandområdeplaner 2021-2027

Doknr.: 727-2019-124256

Sagsnr.: 727-2019-12147

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

Der er vedtaget en ny bekendtgørelse om oprettelse af vandråd forud for tredje generation af vandområdeplanerne 2021-2027. Kommunerne skal efter anmodning fra relevante organisationer oprette vandråd, der skal rådgive kommunerne med forslag til vandløbsprojekter til forbedring af fysiske forhold i vandløbene.  

 

Baggrund for sagen

 

Forud for tredje generation af vandområdeplanerne (2021-2027) forventer Miljø- og Fødevareministeriet, at der oprettes vandråd. Kommunerne skal under inddragelse af lokale vandråd udarbejde forslag til forbedring af fysiske forhold i vandløbene, som skal beskrive, hvilke tiltag i indsatsprogrammet, der skal gennemføres i de enkelte vandløb i 3. vandområdeplanperiode (2021-2027).

 

Kravene til udpegning af sekretariatskommune, nedsættelse af vandråd og indsendelse af forslag fremgår af den nye Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport.

 

Odder Kommune er omfattet af tre hovedvandoplande:1.5 Randers Fjord, 1.7 Aarhus Bugt og 1.9 Horsens Fjord, hvoraf hovedvandoplandet Horsens Fjord udgør langt størstedelen af kommunen. Kommunerne vælger i hvert hovedopland én kommune som skal varetage sekretariatfunktion for vandrådene.

 

Landsdækkende erhvervsorganisationer og landsdækkende grønne organisationer, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, kan inden den 10. november 2019 anmode om oprettelse af vandråd og indstille et medlem.

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Århus Kommune har tilbudt at være sekretariat for vandråd for hovedvandopland 1.7 Aarhus Bugt. Viborg Kommune der i forvejen er sekretariat for Gudenåkommitéen har tilbudt at være sekretariat for vandråd for hovedvandopland 1.5 Randers Fjord. Hedensted Kommune har tilbud at være sekretariat for vandråd for hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord.

 

Det er forvaltningens vurdering, at det er et hensigtsmæssig valg af de 3 sekretariatskommuner til det videre arbejde med vandråd.

 

Kommunerne i hvert hovedvandopland udpeger i fællesskab de indstillede medlemmer til vandråd. Der kan maksimalt være 20 medlemmer i et vandråd og ved oprettelsen skal det tilstræbes, at der er en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager de forskellige interesser i forhold til vandplanlægningen.

 

Tidsplan

 

·         10. november 2019 – Frist for organisationers anmodning om oprettelse af vandråd med indstilling af medlem.

·         10/11-19 - 2/12-19 -  I de 3 hovedvandoplande udpeger kommunerne i fællesskab medlemmerne til vandråd.

·         2. december 2019   – Frist for sekretariatskommunernes indberetning af oprettede vandråd til Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Sagens gang

 

·         Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget d. 19. november 2019

 

Forvaltningen indstiller

 

At orienteringen tages til efterretning

 

 

 

 

 

Beslutning fra  Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget  den 19. november 2019:

Afbud:

 

Taget til efterretning

8.       Byfornyelsesrådets indstilling til "Pulje til forskønnelse af byområder" - 2. halvår 2019

Doknr.: 727-2019-124553

Sagsnr.: 727-2019-10905

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget har besluttet at nedsætte et byfornyelsesråd til at indkalde og vurdere ansøgninger om støtte til forskønnelse af byområder.

 

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget følger Byfornyelsesrådets anbefaling og tildeler støtte til 4 byfornyelsesprojekter i 2. halvår 2019, nemlig Randlev gl. Skole med 200.000 kr., Alrø gl. Skole med 50.000 kr., Skablundsgård med 147.000 kr. og Folkehuset Fillerup Bækgaard med 163.000 kr., svarende til i alt 560.000 kr.

 

Det indstilles desuden, at de resterende midler i puljen for 2. halvår 2019 svarende til 3.245 kr. samt at de reserverede, men endnu ikke udbetalte midler fra tidligere ansøgninger overføres til 2020.

 

Baggrund for sagen

 

Udmøntning af budget 2018

Byrådet vedtog med budgetaftalen for 2018 at afsætte en årlig pulje på 500.000 kr. til forskønnelse af byområder, især med fokus på oplandsbyerne. I ”Opfølgning på budgetaftale 2018” beskrives det i pkt. 1.3, at der nedsættes et råd, der skal varetage prioritering af projekter til forskønnelse af byområder med fokus på oplandsbyerne. Ved oplandsbyerne forstås i denne forbindelse lokalcenterbyerne og landsbyer med udpegede kulturmiljøer.

 

Nedsættelse af et byfornyelsesråd

På Miljø-, Teknik- og Klimaudvalgets møde d. 27. februar 2018 blev det besluttet at nedsætte et byfornyelsesråd bestående af lokale fagfolk og en repræsentant for lokalrådene, som indkalder og vurderer ansøgninger om støtte til forskønnelse af byområder. Rådet indstiller ansøgningerne til Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, som hvert halve år beslutter, hvilke projekter der skal tilgodeses.

 

Udvalget besluttede desuden, at Byfornyelsesrådet ikke skulle have politisk repræsentation fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, og at rådet desuden heller ikke skulle ydes sekretariatsbistand fra forvaltningen.

 

Forudgående tildeling af støtte i 2018

For 1. halvår 2018 besluttede udvalget på møde d. 19. juni 2018 at tildele støtte til 2 byfornyelsesprojekter, nemlig Gylling Mølle med 200.000 kr. og Gylling Forsamlingshus med 50.000 kr.

Støtten på 50.000 kr. er udbetalt til Gylling Forsamlingshus. Støtten på 200.000 kr. til Gylling Mølle er endnu ikke udbetalt til ansøgeren. Det er på samme møde vedtaget at støtten ydes som tilsagn i 3 år.

 

For 2. halvår 2018 besluttede udvalgte på møde d. 15. januar 2019 at støtte renoveringen af Baunsbæk Mejeri i Sondrup med 198.755 kr. Støtten er endnu ikke udbetalt til ansøgeren, og er derfor reserveret og overført til 2020.

 

Forudgående tildeling af støtte i 2019

For 1. halvår 2019 besluttede udvalget på møde d. 4. juni 2019 ikke at støtte det af Byfornyelsesrådet anbefalet ansøgning om renovering af Nølev- Assedrup gl. skoles gårdsplads.

De resterende midler er overført til udmøntning ved ansøgningsrunden i 2. halvår 2019.

 

Byfornyelsesrådets anbefalinger for tildeling af støtte i 2. halvår 2019

På Byfornyelsesrådets møde d. 9. oktober 2019 besluttede rådet at tildele støtte til 4 byfornyelsesprojekter for 2. halvår 2019, nemlig Randlev gl. Skole med 200.000 kr., Alrø gl. Skole med 50.000 kr., Skablundsgård med 147.000 kr. og Folkehuset Fillerup Bækgaard med 163.000 kr., svarende til i alt 560.000 kr.

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Byfornyelsesrådet har modtaget 7 projektansøgninger i ansøgningsrunden for 2. halvår 2019:

 

1.    ”Renovering af gymnastiksal til Randlev gl. Skole, Fase 1” indsendt af private ejere.

2.    ”Ny facade til Gylling Mejeri, Søbyvej 25” indsendt af private ejere.

3.    Udskiftning af nuværende bølgeeternitbelægning til stråtag på Gl. Bygade 19 og 21” indsendt af private ejere.

4.    ”Nyt tag på Alrø gl. Skole” indsendt af private ejere.

5.    ”Handicaptoilet til Alrø gl. Skole” indsendt af private ejere.

6.    ”Bevaring og renovering af kampestensmure i Skablundgårds staldlænger” indsendt af private ejere.

7.    ”Energirigtig renovering af Folkehuset Fillerup Bækgaard” indsendt af private ejere.

 

Se projektansøgninger 1 - 7 samlet i et bilag vedhæftet dagsorden.

 

Byfornyelsesrådets anbefalinger for tildeling af støtte 2. halvår 2019

Rådet indstiller 4 byfornyelsesprojekter til tildeling af støtte.

Se byfornyelsesrådets idekatalog vedhæftet dagsorden.

 

En af ejerne af projektansøgning 1 ”Randlev gl. Skole” er medlem af Byfornyelsesrådet og deltog derfor ikke i behandlingen af de indkomne ansøgninger.

 

Projektansøgning 1 ”Renovering af gymnastiksal til Randlev gl. Skole, Fase 1” støttes med 200.000 kr.

Rådets udtalelse:

”Randlev gl. Skoles gymnastiksal er udpeget som en del af et af Odder Kommunes bevaringsværdige kulturmiljøer, er registreret med en SAVE-værdi 1 (den højeste) i Slots- og Kulturstyrelsens FBB-register og tænkes ført tilbage til sin oprindelige ydre fremtræden. Gymnastikhuset er i en sjælden grad velbevaret og intakt og repræsenterer landsbyskolen i begyndelsen af 1900-årene. Der ansøges til projektets 1. fase – understøbning af sokkel mod Kirkevej, restaurering af vinduer, fremstilling af ny dør og facaderenovering. Ansøger ønsker at udføre så meget som muligt selv og har indhentet priser på de øvrige opgaver. Der er tale om delvis selvfinansiering og yderligere fondsansøgninger. Gymnastiksalen tænkes på længere sigt at anvendes som kontorfællesskaber og fælles kulturelle arrangementer. Byfornyelsesrådet anser projektstøtte væsentlig for gennemførslen og for Odder Kommunes bevaring af kulturmiljø og -arv.”

 

Projektansøgning 4 ”Nyt tag på Alrø gl. Skole” støttes med 50.000 kr.

Rådets udtalelse:

”Alrø gl. Skole ligger i det af Odder Kommune udpegede kulturmiljø på Alrø. Skolens tag ønskedes i 2017 fornyet med ståltag men i forbindelse med byggetilladelse henstilles til, at der vælges vingetegl som oprindeligt og efter høringssvar fra Odder Museum. I 2018-19 foretages renoveringen og med en merudgift på kr. 100.000 (forskellen mellem ståltag og tegltag). Bygningen er nu indrettet som atelier, hvorfra der udbydes kurser, og de gamle pigekamre er indrettet til og udlejes som AirBnB. Det er rådets vurdering at tagrenoveringen og merudgiften bør imødekommes med en del af puljen – på trods af at projektet er påbegyndt og gennemført inden ansøgningsrunden i efterår 2019.”

 

Projektansøgning 6 ”Bevaring og renovering af kampstensmure i Skablundsgård staldlænger” støttes med 147.000 kr.

Rådets udtalelse:

Projektansøgningen omhandler en del af en igangværende istandsættelse af den firelængede Skablundsgård, der kan føres tilbage til 1300-tallet. Kampestensmurene er fra 1803 og senere og flere mure er allerede renoveret i 2005 pga. angreb af murbier. Projektet omhandler renovering, omfugning og bevaring af udsnit af gårdens udlænger der delvist er opført i kampesten. Kampestensbygninger er typisk for landområder uden bevarende lokalplaner og er derfor en truet bygningstype, idet bygningerne ofte rives ned. Bygningstypen bør bevares, ikke kun fordi den er repræsentant for en kortvarig byggeskik, men også pga. det specielle og slidsomme arbejde under opførelsen. Ansøger påregner som i den øvrige istandsættelse delvis selvfinansiering og at udføre dele af renoveringen selv.

 

Projektansøgning 7 ”Energirigtig renovering af Folkehuset Fillerup Bækgaard” støttes med 163.000 kr.

Rådets udtalelse:

Et aktivt lokalmiljø og ønsket om at skabe et fysisk samlingspunkt ligger til grund for projektansøgningen energirigtig renovering af Fillerup Bækgaard. Gårdens udlænger er beliggende i et landsbysamfund som ikke er registreret som kulturmiljø og gården er ikke registreret bevaringsværdig; men potentialet er til stede. Ansøger har gennemført en indvendig renovering i en af bygningerne, som udlejes til et kafferisteri. Ansøgningen søger midler til udvendig renovering i prioriteret rækkefølge: Staldvinduer, nyt indgangsparti, stalddøre og luger til høloft. Projektet er baseret på betydelig selvfinansiering og der søges desuden flere fonde.

 

 

De 4 støttede beløb løber hermed op i:

Randlev gl. Skole

 200.000

Alrø gl. Skole

50.000

Skablundsgård

147.000

Folkehuset Fillerup Bækgaard

163.000

svarende til i alt:

Kr. 560.000

 

 

Følgende tre projektansøgninger foreslås ikke imødekommet af Byfornyelsesrådet af grunde som nævnes her:

 

Projektansøgning 2, Ny facade til Gylling Mejeri, Søbyvej 25

Det tidligere mejeri er en eksemplarisk bygning fra andelsmejeri-perioden og kunne som udgangspunkt være støtteværdig. Imidlertid mangler ansøgningen dokumentation for en overordnet plan for renovering af hele bygningen, som er meget beskadiget af tid, brug og skæmmende vedligeholdelse. Der er desuden ikke redegjort for egenfinansiering.

 

Projektansøgning 3, Udskiftning af nuværende bølgeeternitbelægning til stråtag, Gl Bygade 19 og 21

Stråtag på de to bygninger synes æstetisk og historisk relevant. Dog forventes projektansøgere at kunne finansiere dele af projektet selv, men ansøger skriver således: - grundet de store meromkostninger (ved stråtag) er dette nærmest ikke aktuelt, da vi er pensionister. Der hersker desuden tvivl i rådet om ejerskab, da det ene hus er et dobbelthus.

 

Projektansøgning 5, Handicaptoilet til Alrø gl. Skole

Projektet falder uden for retningslinjerne for tildeling af midler, idet det ikke er synligt for offentligheden. 

 

Sagens gang

 

·         Miljø-, Teknik-, og Klimaudvalget d. 19. november 2019

 

Forvaltningen indstiller

 

At Byfornyelsesrådets anbefaling om at yde støtte til byfornyelsesprojekter vedr. Randlev gl. Skole, Alrø gl. Skole, Skablundsgård og Folkehuset Fillerup Bækgaard imødekommes.

 

At de resterende midler i puljen for 2. halvår 2019 svarende til 3.245 kr. samt at de reserverede, men endnu ikke udbetalte midler fra tidligere ansøgninger overføres til 2020.

 

 

Bilag

 

Idekatalog 2. halvår 2019_PDF

 

727-2019-127460

 

Ansoegninger 1-7 samlet PDF

 

727-2019-130318

 

 

 

 

 

Beslutning fra  Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget  den 19. november 2019:

Afbud:

 

Sagen udsættes

9.       Endelig godkendelse af varmeprojektforslag for 2,5 MW varmepumpe til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk

Doknr.: 727-2019-125576

Sagsnr.: 727-2019-8757

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

Efter endt høringsperiode af projektforslag for ”Etablering af 2,5 MW varmepumpe til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk”, indstiller forvaltningen, at projektforslaget godkendes endeligt.

 

Baggrund for sagen

 

Sagen blev sidst behandlet på byrådsmøde den 7.10.2019, hvor det blev vedtaget at sende projektforslaget i høring i 4 uger i henhold til varmeforsyningsloven.

 

Lovgrundlaget er:

·         Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg” BEK nr. 1792 af 27/12/2018 med senere ændringer.

·         Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter LBK nr. 1225 af 25.10.2018.

·         Bekendtgørelse af love om varmeforsyning LBK nr. 1211 af 9.10.2018.

 

Forvaltningens bemærkninger

 

4 ugers hørings periode

Der i høringsperioden indkommet en kvittering for projektforslaget fra Affald Varme og et høringssvar fra Evida (tidligere HMN Naturgas). Høringssvaret fra Evida har bevirket, at rådgiver har revideret projektforslaget. Der er fortsat en positiv samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og CO2 reduktion i det reviderede projektforslag i forhold til det projektforslag, der var i høring.

 

Evida har i mail den 7.11.2019 tilkendegivet, at der er enkelte punkter i det reviderede projektforslag, de ikke er enige i, men de vurderer at, disse punkter ikke resulterer i en negativ samfundsøkonomi, hvorfor det ikke har yderligere bemærkninger. Det reviderede projektforslag er vedlagt som bilag. 

 

Samfundsøkonomi

Etablering af transmissionsledning til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk er reference til nærværende projekt. De samfundsøkonomiske beregninger i det reviderede projektforslag viser, at varmepumpen vil generere et overskud på 15.979 mio. kr. over 20 år. Det er særligt de lavere udgifter til indkøb af brændsel, her strøm, samt mindre emissioner, der gør varmepumpeløsningen økonomisk attraktiv.

 

Selskabsøkonomi

Igen er etablering af transmissionsledning fra Odder Varmeværk til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk brugt som reference. Beregningerne viser, at der vil være en årlig besparelse på 2.321.383 kr.

 

CO2 reduktion

Når varmepumpen er i funktion vil der over en 20-årig periode være en besparelse på 28.683 tons CO2 udledning, idet der vil være en reduktion på fossile brændsel fra nuværende 100 % til 3 %.

 

Sagens gang

 

·         Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 19.11.2019.

·         Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2.12.2019.

·         Byrådet den 9.12.2019.

 

Forvaltningen indstiller

 

At projektforslag for etablering af 2,5 MW varmepumpe godkendes endeligt og afgørelse herom meddeles efter varmeforsyningslovens bestemmelser. 

 

 

Bilag

 

Projektforslag GØF Trans v.6

 

727-2019-128155

 

 

 

 

 

Beslutning fra  Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget  den 19. november 2019:

Afbud:

 

Indstilles til godkendelse

10.     Igangsættelse af lokalplan for Nørregade 12

Doknr.: 727-2019-125657

Sagsnr.: 727-2019-10597

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

HFE Byg & Ejendomme ansøger om, ved om- og tilbygning, at øge etageantallet til 3 etager på ejendommen beliggende på Nørregade 12 i Odder.

 

Der har været afholdt en foroffentlig høring i 2 uger fra den 2. oktober til den 16. oktober 2019. Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden. I perioden har projektmager arbejdet videre med projektet og bygningshøjden er ændret til max. 13 meter.

 

Forvaltningen indstiller, at der igangsættes udarbejdelse af et forslag til lokalplanlægning på baggrund af vedlagte dispositionsforslag.

 

Baggrund for sagen

 

Nørregade 12 er beliggende i rammeområde 1.C.3 i Kommuneplan 2017-2029, som fastsætter anvendelsen af området til blandet bolig og erhverv.

 

Dispositionsforslaget for den gamle posthusejendom lægger op til, at der ved om- og tilbygning etableres en ny bolig- og erhvervsbebyggelse i 3 etager. Erhverv i stuetagen og boligbebyggelse på 1. og 2. sal. Der ønskes indrettet 16 boliger i varierende størrelse fra 1-3 værelses lejligheder, samt et erhvervsareal på ca. 650m2.

 

Der etableres en tagterrasse oven på bygningen til fælles for ejendommens beboere. Såfremt den eksisterende bygning ikke kan optage den ekstra last fra tagterrassen, etableres der en tagterrasse ud mod parkeringspladsen ved Nørregade. Boligbebyggelsen udvides med et større opholdsområde ud mod Nørregade. Bygningens facader pudses op, så hele facaden har samme udtryk og udgør en samlet helhed.

 

Der etableres 30 parkeringspladser, 3 handicappladser og 30 cykel parkeringspladser på grunden.

 

Lovgrundlaget er planloven og Kommuneplan 2017-2019.

 

Forvaltningens bemærkninger

Sagen om udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg nr. 19 i forbindelse med ændring af rammeområde 1.C.3. i Kommuneplan 2017-2029 behandles på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. november 2019.

 

Den ønskede planlægning fordrer, at området ændres til bebyggelse i max. 3 etager, bygningshøjde på max. 13 m og en bebyggelsesprocent på 65%. Derfor ønskes rammeområdet 1.C.3 ændret.

 

Forvaltningen anbefaler at dispositionsforslaget kan danne grundlag for udarbejdelse af lokalplan. Efter sædvanlig praksis vil ejer af Nørregade 12 efter planlovens § 13 stk. 3 bistå ved planernes udarbejdelse efter kommunens anvisninger.

 

 

Sagens gang

 

·         Miljø-,Teknik- og Klimaudvalget d. 19. november 2019

 

Forvaltningen indstiller

 

At der udarbejdes et forslag til lokalplanlægning med udgangspunkt i vedhæftede dispositionsforslag.

 

 

Bilag

 

Nørregade 12 Odder - dispositionsforslag_

 

727-2019-123288

 

 

 

 

 

Beslutning fra  Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget  den 19. november 2019:

Afbud:

 

Indstilling godkendt

11.     Nedsættelse af § 17,4 udvalg til opfyldelse af Klimalovens målsætninger for Odder Kommune

Doknr.: 727-2019-125761

Sagsnr.: 727-2019-13065

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

Byrådet har med vedtagelsen af Budget 2020 besluttet at nedsætte et §17, stk. 4 udvalg til opfyldelse af Klimalovens målsætninger for Odder Kommune og sikring af bæredygtighed og grøn omstilling.

 

Baggrund for sagen

 

Budgetaftalen indebærer, at der skal nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg til opfyldelse af Klimalovens målsætninger for Odder Kommune. Det fremgår således af budgetaftaleteksten:

 

”At der nedsættes et §17-4 udvalg, der skal komme med forslag og initiativer, som betyder, at Odder Kommune kan leve op til den klimalov, der forventes vedtaget inden længe.

 

Udvalget skal sætte Odder Kommune i stand til at tage markante skridt frem mod at reducere udledningerne, leve op til en bæredygtig udvikling, sætte mål for den grønne omstilling og tilpasse sig de forandringer, som uvægerligt vil komme. Udvalget skal konkret forsøge at omsætte den nye klimalovs målsætninger til pejlemærker for det gode liv i Odder Kommune.

 

Alle skal inddrages i arbejdet, både politikere, borgere og virksomheder.

Udvalget sammensættes af 3 medlemmer fra byrådet, repræsentanter for erhvervslivet, forsyningsselskaberne, RenoSyd, de grønne organisationer, skolerne, ungebyrådet m.fl. 

 

Formand for §17-4 udvalget er Kresten Bjerre. Endvidere er Martin Mikkelsen medlem af udvalget. Partierne, der ikke er med i budgetaftalen, tilbydes en plads i udvalget. Udvalget forankres i Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget. §17-4 udvalget nedsættes i 2019.”

 

Forvaltningen har udarbejdet medsendte forslag til kommissorium for udvalgets arbejde.

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4 giver Byrådet mulighed for at nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

 

Medlemmerne (de politiske) af udvalget vælges efter forholdstalsmetoden (d'Hondts fordelingsmetode) og på baggrund af stemmetallene fra kommunalvalget 2017.

 

Ved anmeldelse af to valgrupper, dels valggruppe 1 V+C+B+O (partierne bag budgetaftalen), dels valggruppe 2 A+Ø+F (partierne uden for budgetaftalen) tildeles valggruppe 1. 2 pladser, medens valgruppe 2. tildeles 1 plads i udvalget (evt. anmeldelse af valggrupper skal ske forud for Byrådsmødet den 16. december 2019 til sekretariatschefen pr. mail).

 

Ved anmeldelse af kun en valgruppe V+C+B+O (partierne bag budgetaftalen) og 3 enkeltstående partier A, Ø og F, så tildeles valgruppe 1. 2 pladser, medens A får 1 plads i udvalget.

 

Uden anmeldelse af valgrupper får V 2 pladser og A 1 plads i udvalget.

 

Byrådet kan derudover frit tilknytte de fornødne kompetencer til udvalget i form af sagkyndige, græsrødder, borgere, virksomhedsledere med viden om eller interesse for emnet.

 

Forvaltningen foreslår, at følgende eksterne tilbydes en plads i Klimaudvalget:

 

·         1 repræsentant udpeget af DI Horsens,

·         1 repræsentant udpeget af Dansk Byggeri Østjylland

·         1 repræsentant udpeget af Landboforeningen Odder-Skanderborg

·         1 repræsentant fra de grønne organisationer udpeget af Grønt Råd

·         1 repræsentant fra Dansk Naturfredningsforening

·         1 repræsentant udpeget af Ungebyrådet

·         1 repræsentant udpeget af Odder Fælleselevråd

·         1 herboende repræsentant udpeget af Odder Gymnasiums elevforening

·         1 repræsentant udpeget af Odder Forsyning

·         1 repræsentant udpeget af Aura

·         1 repræsentant udpeget af SAMN Forsyning

·         1 repræsentant udpeget af RenoSyd

 

Sagens gang

 

·         Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget d. 19. november 2019

·         Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 2. december 2019

·         Byrådet d. 16. december 2019

 

Forvaltningen indstiller

 

At der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg til opfyldelse af Klimalovens målsætninger for Odder Kommune

 

At udvalgets arbejde tager afsæt i forvaltningens forslag til kommissorium for udvalgets arbejde

 

At udvalget sammensættes af 3 medlemmer fra Byrådet ved forholdstalsvalg

 

At formand for udvalget vælges blandt de 3 medlemmer af Byrådet ved flertalsvalg

 

At udvalgets øvrige medlemmer udpeges i overensstemmelse med forvaltningens bemærkninger og forslag til kommissorium

 

 

Bilag

 

Kommissorium for 17,4 klimaudvalg

 

727-2019-127695

 

 

 

 

 

Beslutning fra  Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget  den 19. november 2019:

Afbud:

 

Indstilles til godkendelse

 

Dog således at Udvalget anbefaler Byrådet, at der fremfor de nævnte unge blot udpeges 3 repræsentanter for ungdommen

12.     Status på skovrejsningsprojekt og andre grundvandsbeskyttende tiltag ved Boulstrup

Doknr.: 727-2019-125782

Sagsnr.: 727-2018-17099

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

Den 24. juni 2019 besluttede Byrådet, at forvaltningen rettede henvendelse til Naturstyrelsen for at sikre fremdrift i skovrejsningsprojektet i Boulstrup.

 

Byrådet besluttede samtidig, at sagen oversendes til Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget.

 

Baggrund for sagen

 

I 2013 indgik Odder Kommune en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen og Odder Vandværk om etablering af skov- og naturområde syd for Boulstrup med et samlet areal på 140 ha.

Finansiering af aftalen indebærer, at Naturstyrelsen betaler 50 %, Odder Vandværk 40 % og Odder Kommune 10 %.

Naturstyrelsen har ad flere omgange forsøgt at indgå aftale med landmænd i området uden held. Skovrejsningsaftalen forudsætter frivillige aftaler.

 

I Indsatsplan Boulstrup, som blev vedtaget af Byrådet den 18.05.2015, står der, at kommunen og vandværkerne i indsatsområde Boulstrup skal målrette arbejdet med grundvandsbeskyttelse ved at indgå frivillige aftaler om skovrejsning. Skovrejsning giver som følge af fredskovspligten en permanent beskyttelse. Skovrejsning vil bidrage med den nødvendige og vedvarende reduktion i såvel nitratudvaskning som pesticidanvendelse og dermed sikre grundvandet som en fremtidig drikkevandsressource i området.

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Skovrejsning

Foranlediget af henvendelse fra Byrådet (Byrådsmøde den 24.06.2019) har forvaltningen afholdt møder med Naturstyrelsen og Odder Vandværk i september 2019.

 

Odder Kommune har afholdt møde med henholdsvis Naturstyrelsen den 06.09.2019 og Odder Vandværk den 12.09.2019.

 

På mødet den 06.09.2019 oplyste Naturstyrelsen, at de i foråret 2019 havde drøftelser om skovrejsning på et mindre areal, men der endnu ikke har kunnet opnås enighed om en pris. Prisen skal kunne godkendes af Vurderingsstyrelsen, inden der kan indgås en handel.

 

På mødet den 12.09.2019 oplyste Odder Vandværk, at de fortsat er interesseret i skovrejsning ved deres kildeplads i Boulstrup og har tidligere forespurgt landmænd, om de var interesseret i skovrejsning, dog uden held.

 

Øvrige grundvandsbeskyttende tiltag - Indsatsplan og BNBO

I forbindelse med vedtagelse af Indsatsplan Boulstrup blev der besluttet, at beskyttelsestiltag inden for BNBO implementeres først, og derefter vil beskyttelsestiltag gennemføres i indvindingsoplande, hvis der er behov.

 

BNBO

I henhold til MTK´s beslutning af 19.02.2019 om igangsætning af arbejdet med implementering af BNBO, er Niras i gang med at udarbejde en risikovurdering inden for BNBO for 7 vandværker. Der vurderes blandt andet på nitrat og pesticider. Niras har for nylig fremsendt et udkast til risikovurdering, som forvaltningen endnu ikke har kommenteret på.

Er der behov for tiltag, har kommunen mulighed for at give påbud / forbud i henhold til § 24 i Miljøbeskyttelsesloven.

 

Indsatsplan Boulstrup

 

Nitrat

Behovet for yderligere tiltag i indvindingsoplandet til vandværker vurderes ud fra beregning af nitratudvaskningen med aktuelle data hos de berørte lodsejere. For ikke at involvere for mange parter i første omgang, har Odder Kommune sammen med Odder-Skanderborg Landboforening og ConTerra indhentet aktuelle data om høstudbytter hos landmændene inden for Odder Vandværks indvindingsopland. Arbejdet med at indhente data fra landmænd har betydet, at 5 - 6 landmænd i efteråret i år har indsendt data til landboforeningen, som samler de indkomne data. Det forventes, at der kan afholdes møde mellem landboforeningen, ConTerra og Odder Kommune sidst i november om de indkomne data, og ny nitratberegning kan foretages. Herefter vurderes om der vil være behov for indsatser i forhold til nitratudvaskning.

Viser beregningen, at der er behov for indsatser / restriktioner, har Odder Kommune mulighed for at give påbud i h.t. § 26a i Miljøbeskyttelsesloven. Hvis der gives påbud, annulleres skovrejsningsaftalen, da den er baseret på frivillighed.

 

Pesticider

Behovet for tiltag i indvindingsoplandet til vandværker vurderes bl.a. ud fra arealanvendelsen, om der er stor grundvandsdannelse, og om der er konstateret pesticider i eksisterende boringer i / ved indvindingsoplandet. I vejledning om indsatsplaner står der følgende:

”Fund i grundvandet af plantebeskyttelsesmidler i grundvandet, der ikke længere er godkendt til anvendelse, kan ikke umiddelbart tages som dokumentation for, at der på de pågældende arealer er en særlig risiko for udvaskning af plantebeskyttelsesmidler til grundvandet.”

I indvindingsoplandet (som også er lig med skovrejsningsområdet) til Odder Vandværk er der ikke konstateret pesticider i grundvandet, og der er en moderat grundvandsdannelse. Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke umiddelbart for nærværende er grundlag for at kunne give påbud / forbud i h.t. § 26a i Miljøbeskyttelsesloven, mod brug af pesticider (plantebeskyttelsesmidler) i indvindingsoplandet.

 

 

Sagens gang

 

·         Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 19. november 2019

·         Byrådet den 9. december 2019

 

Forvaltningen indstiller

 

At orientering om status for skovrejsning og øvrige tiltag for grundvandsbeskyttelse ved Boulstrup tages til efterretning.

 

 

 

 

 

Beslutning fra  Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget  den 19. november 2019:

Afbud:

 

Taget til efterretning

 

De øvrige tiltag udover skovrejsning arbejdes der videre med

13.     Rapport over naturgenopretning af Kysing Fjord

Doknr.: 727-2019-126022

Sagsnr.: 727-2019-13092

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

Odder Kommune har modtaget rapport over genskabelse af Kysing Fjord som marint naturområde. Rapporten er udarbejdet af Orbicon efter tilsagn fra Veluxfonden om bevilling af midler til gennemførelse af forundersøgelse af genskabelse og genopretning af Kysing Fjord.

 

Der orienteres om offentliggørelsen af rapporten og tidsplan for drøftelse af rapporten med interessenter og offentlighed.

 

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Baggrund for sagen

 

Odder Kommune har i 2018 ansøgt og modtaget tilsagn fra Veluxfonden om finansiering til at gennemføre en forundersøgelse af muligheder for genskabelse og genopretning af en samlet Kysing Fjord.

Forvaltningen har taget kontakt til og afholdt møde med de berørte lodsejere ved Kysing Fjord samt landbrugsorganisationer. Lodsejere og landbrugsorganisationerne har været inddraget og løbende holdt orienteret i forundersøgelsesperioden.

 

De to udarbejdede rapporter over forundersøgelserne er modtaget og forventes offentliggjort snarest.

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Forundersøgelsen omfatter en teknisk- og en ejendomsmæssig forundersøgelse, hhv. TFU og EFU.

 

TFU redegør for de areal- og landskabsmæssige, tekniske, naturmæssige og økonomiske konsekvenser af en genetablering af Kysing Fjord. Forundersøgelsen beskriver biologiske processer i nuværende fjordområde og anvender modellering af interaktionerne til at overføre til en mulig genskabelse af den oprindelige Kysing fjord.

 

EFU redegør for de berørte lodsejeres holdning til projektet.

 

Rapporterne fremsendes lodsejere i projektområdet i uge 46, 2019. Lodsejere er dermed orienteret om rapporterne samtidig med offentliggørelse af dagsorden og vil snarest herefter inviteres til lodsejermøde.

 

Sagens gang

 

·         Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget d. 19.11.2019

 

Forvaltningen indstiller

 

At orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag

 

EFU_Samlet_optimeret til offentliggørelse

 

727-2019-126019

 

TFU_Samlet_optimeret til offentliggørelse

 

727-2019-126020

 

 

 

 

 

Beslutning fra  Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget  den 19. november 2019:

Afbud:

 

Taget til efterretning

 

Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med projektet og at udvalget holdes løbende orienteret

14.     Ny forvaltningspraksis for træer

Doknr.: 727-2019-127362

Sagsnr.: 727-2019-10658

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

Fælles Drift & Service har i eget regi ønsket, at lave en forvaltningspraksis for håndtering af træer i Odder kommune. Det har formandsskabet i Miljø, Teknik og Klimaudvalget fundet som værende en god ide. Det er aftalt, at en sådan forvaltningspraksis for træer skal fremlægges til vedtagelse i Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget.

 

Baggrund for sagen

 

Fælles Drift & Service har i gennem årene fået rigtig mange henvendelser, gående på, ønsker om fældning af kommunale træer. Eller det modsatte, nemlig klager over at der ind imellem fældes træer.

Derfor har man ønsket, at lave en nedskreven forvaltningspraksis for for håndtering af træerne. En praksis der bliver tilgængelig på kommunens hjemmeside.

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Den nye forvaltningspraksis er tænkt som et sted, hvor borgere kan læse, hvad de kan forvente omkring Odder kommunes egen drift af træer generelt i kommunen, og i deres nærområde. Den nye forvaltningspraksis er tydelig omkring det faktum, at Odder kommune ser en stor vigtighed i, at bevare flest mulige træer, samt tilplante yderlige.

 

Da der også er fokus på trafiksikkerhed, andre farlige situationer eller øvrige problematikker, vil der kunne forekomme fældninger. Men det væsentlige her er, at ingen træer bliver fældet, uden at der foreligger en klar, god og faglig begrundelse for det. Og en fældning af et træ vil altid blive fulgt op ved genplantning af to nye. Praksissen tager også hånd om de træer der er beskrevet i lokalplaner og lignende.

 

Alt i alt har denne praksis til formål at sikre, at Odder kommunes samlede antal af enkeltstående træer, og træer i grupper, vil stige i perioden 2020-2030

 

Sagens gang

 

·         Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 19. november 2019

 

Forvaltningen indstiller

 

At den fremlagte praksis godkendes i dens nuværende form

 

 

Bilag

 

Forvaltningspraksis for træer i Odder - S2019-10658

 

727-2019-128890

 

 

 

 

 

Beslutning fra  Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget  den 19. november 2019:

Afbud:

 

Indstilling godkendt

15.     Klimatilpasningstiltag i Odder - status og fortsat arbejde

Doknr.: 727-2019-128569

Sagsnr.: 727-2018-17103

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

Byrådet vedtog den 24. juni 2019 en handlingsplan med løsninger, der skal reducere risikoen for oversvømmelser fra Odder Å og Stampemølle Bæk i fremtiden – svarende til det politisk vedtagne serviceniveau. Opgaverne i handlingsplanen er under udførelse.

 

Der arbejdes i tæt samarbejde med forsyningen på en ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering af alle handlingsplanens tiltag. Ansøgningen forventes som planlagt indsendt i december, og svar forventes omkring marts 2020.  

 

Der ønskes en politisk tilkendegivelse af, om detailprojektering af oversvømmelsesbassin ved Rathlousdal (forudsat der opnås aftale med lodsejer), samt handlingsplanens løsninger ved Torvald Køhlsvej/Handelsfagskolen og bassinet ved Overskov igangsættes - med risiko for at mulighed for medfinansiering fra forsyningen bortfalder.

 

Baggrund for sagen

 

Byrådet vedtog den 24. juni 2019 en handlingsplan med løsninger, der skal reducere risikoen for oversvømmelser fra Odder Å og Stampemølle Bæk i fremtiden – svarende til det vedtagne servicemål. I handlingsplanen er løsningerne prioriterede og indsat i en tidsplan med følgende opgaver til udførelse i efterår 2019:

 

·         Udarbejdelse af ansøgning i samarbejde med forsyningen om medfinansiering af klimatiltag ved Odder Museum/Mølleparken og Mejerivej/Østergade

·         Detailplanlægning af oversvømmelsesbassin ved Rathlousdal – forudsat indgået aftale med lodsejer og meddelelse af nødvendige dispensationer fra eksterne myndigheder

·         Detailprojektering af løsning omkring Torvald Køhlsvej med hævning af brinker/cykelsti samt optimering af bassinvolumen ved Overskov og optimering af beredskabsløsning ved risten Rådhusgade.

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Ansøgning om medfinansiering fra forsyningen til klimatiltagene (25% Odder Kommune, 75% forsyning) omfattede i handlingsplanen kun tiltag ved museet og Mejerivej/Østergade. Oplysninger i ansøgningsprocessen peger på en realistisk mulighed for medfinansiering af alle handlingsplanens tiltag, hvorfor der nu arbejdes på en ansøgning til Forsyningssekretariatet som omfatter alle handlingsplanens tiltag. Ansøgning forventes som planlagt indsendt i december og svar forventes omkring marts 2020.

 

Undersøgelse af bl.a. vandbremser til bassiner og mere hensigtsmæssig udformning af rist ved Handelsfagskolen er igangsat. Nødvendige dispensationer fra eksterne myndigheder er delvis indhentet til etablering af oversvømmelsesbassin ved Rathlousdal – dog udestår endelig afgørelse fra Fredningsnævnet. Der er indledt dialog med lodsejer, men p.t. foreligger ikke en aftale. Der er udarbejdet et skitseforslag for placering og udformning af dæmning ved Rathlousdal. Der er afholdt lodsejermøde med borgere omkring Torvald Køhlsvej samt Handelsfagskolen.

 

Det har ikke været mulig af afklare hvorvidt evt. tilsagn bortfalder, hvis ansøgte tiltag detailprojekteres/gennemføres inden Forsyningssekretariatets afgørelse foreligger. På den baggrund ønskes udvalgets tilkendegivelse af, om der ønskes igangsat detailprojektering af oversvømmelsesbassin ved Rathlousdal (forudsat der opnås enighed med lodsejer), samt handlingsplanens tiltag ved Stampemølle Bæktiltagene - med risiko for at mulighed for medfinansiering bortfalder.

 

Igangsættelse af detailprojektering på nuværende tidspunkt, fremfor i marts efter forventet tilsagn, vurderes, at kunne fremrykke færdiggørelse/ibrugtagning af klimatiltaget fra sept. 2020 til maj 2020 for så vidt angår tiltagene ved Stampemølle Bæk. Da der endnu ikke er indgået aftale med lodsejer om oversvømmelsesbassin ved Rathlousdal, og der ikke er accept af den skitserede dæmningsløsning fra lodsejer og Danmarks Naturfredningsforening er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at igangsætte detailprojektering. Fredningsnævnet har oplyst at den endelige afgørelse er administrativ og betinget af enighed omkring dæmnings-løsningen med lodsejer og Dansk Naturfredningsforening. Detailprojektering og anlæg af oversvømmelsesbassinet vurderes at tage ca. 6- 8 mdr. afhængig af bl.a. ferie og vejrlig.

 

Jf. handlingsplanen fremlægges alle tiltag til politisk behandling inden udførelse.

 

 

Sagens gang

 

·         Miljø,- Teknik-, og Miljøudvalget 19. november 2019

 

Forvaltningen indstiller

 

At detailprojektering af oversvømmelsesbassin ved Rathlousdal (under forudsætning af enighed med lodsejer), samt handlingsplanens tiltag ved Stampemølle Bæk igangsættes – med risiko for at mulighed for medfinansiering bortfalder.

 

 

 

 

 

Beslutning fra  Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget  den 19. november 2019:

Afbud:

 

Indstilling godkendt

 

Dog således at kun Rathlousdal projektet igangsættes inden tilsagn

16.     Orientering om status på lovliggørelsessager, November 2019

Doknr.: 727-2019-129247

Sagsnr.: 727-2019-8267

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

Orientering til Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget om status på lovliggørelsessager.

 

Baggrund for sagen

 

Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget ønsker at følge udviklingen i lovliggørelsessager.

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Ingen yderligere bemærkninger.

 

Sagens gang

 

·         Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget 19. november 2019

 

Forvaltningen indstiller

 

At orienteringen tages til efterretning

 

 

 

 

 

Bilag

 

Orientering om status på lovliggørelsessager

 

727-2019-129248

 

 

 

 

 

Beslutning fra  Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget  den 19. november 2019:

Afbud:

 

Taget til efterretning

17.     Status på Årshjul

Doknr.: 727-2019-129254

Sagsnr.: 727-2018-18040

Åbent                                                                    Fmd. init.:

 

Resume

 

Orientering om status på årshjul.

 

Baggrund for sagen

 

Orientering om status på årshjul for 2019 for Miljø-, Teknik og Klimaudvalget.

 

Forvaltningens bemærkninger

 

Ingen bemærkninger

 

Sagens gang

 

·         Miljø-, Teknik– og Klimaudvalget 19. november 2019

 

Forvaltningen indstiller

 

At Årshjulet drøftes

 

 

Bilag

 

Vedtaget dynamisk Årshjul for Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget status november

 

727-2019-129253

 

 

 

 

 

Beslutning fra  Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget  den 19. november 2019:

Afbud:

 

Taget til efterretning