12.    Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2014-5629

Dok. 306-2014-153394

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Godkendelse af dagsordenen.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

 

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnrådet, at

·          dagsordenen godkendes.

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 19. august 2014

Sted: Odden Havn

Fraværende: Finn Henriksen, Kim Mariegaard

 

Godkendt, med bemærkning fra Rørvig Brugerråd, at dagsordenpunkt 18. og 22. ikke kan behandles, da de ikke har været på dagsorden i Brugerrådet.

 

Havnerådet besluttede, at Rørvig  Brugerråd på møde den 16. september 2014 drøfter ansøgningerne, og høringssvar til Havnerådet udformes. Havnerådet holder ekstraordinært møde den 23. september 2014 kl. 17-18.30 på Rørvig Havn med henblik på indstilling til sagens behandling.

 

 

13.    Godkendelse af referat fra mødet den 4. marts 2014

Sag 306-2014-5629

Dok. 306-2014-153400

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Godkendelse af referat.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Referatet kan læses på politiker web

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, Miljømæssige og Sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnrådet, at

·          referatet godkendes.

 

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 19. august 2014

Sted: Odden Havn

Fraværende: Finn Henriksen, Kim Mariegaard

 

Godkendt.

 

14.    Orientering fra Miljø- og Klimaudvalget

Sag 306-2014-5629

Dok. 306-2014-153405

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Orientering.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om relevante emner fra Miljø- og Klimaudvalget.

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, Miljømæssige og Sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at

·          orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 19. august 2014

Sted: Odden Havn

Fraværende: Finn Henriksen, Kim Mariegaard

 

Intet nyt fra Miljø- og Klimaudvalget som vedr. havnene.

 

15.    Orientering fra Havnefoged og Center for Natur, Miljø og Trafik

Sag 306-2014-5629

Dok. 306-2014-153411

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Orientering.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Havnefogeden orienterer for de tre havne i Odsherred og giver status på de aktuelle anlægsplaner m.m.

 

Center for Natur, Miljø og Trafik orienterer om aktuelle punkter.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, Miljømæssige og Sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at

·          orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag

306-2014-176702

Stomflodsskader 06.12.2013.xlsx

306-2014-176699

Havnefogeden informerer.docx

306-2014-176701

Renoveringsplan 2013.xlsx

306-2014-176700

Renoveringsplan 2014.xlsx

 

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 19. august 2014

Sted: Odden Havn

Fraværende: Finn Henriksen, Kim Mariegaard

 

Havnefogedens status eftersendes referat.

 

Intet fra Center for Natur, Miljø og Trafik.

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

 

16.    Orientering fra brugerrådene

Sag 306-2014-5629

Dok. 306-2014-153420

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Orientering fra alle brugerråd

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Nyt fra Nykøbing havn

Nyt fra Rørvig havn

Nyt fra Odden havn

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, Miljømæssige og Sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at

·          orienteringerne tages til efteretning.

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 19. august 2014

Sted: Odden Havn

Fraværende: Finn Henriksen, Kim Mariegaard

 

Nykøbing:

Det har været drøftet, hvordan der kan arbejdes for, at gøre det mere attraktivt for autocampere at søge havnen. I den sammenhæng kan det indtænkes i helhedsplanen som forventes at komme.

Forslag til Partou-kort vil søges rejst sammen med Turistrådet. Morten Egeskov vil skabe kontakten og bære idéen videre.

 

 

Rørvig:

Der har været fuld smæk på i Rørvig havn. Der har været mange besøgende. Brugerrådet har arbejdet med at få flere og bedre facilliteter for cyklisterne.

Brugerrådet vil behandle kajakklubbens ansøgning. Den første ansøgning kunne Brugerrådet ikke anbefale. Det har fået kajakklubben til at lave en revideret ansøgning, som kræver en ny drøftelse i Brugerrådet. Jf. omtale under godkendelse af dagsordenen.

Erhvervene oplever, at der er rigtigt travlt og mange gæster.

 

Odden:

Der har været godt besøgt med gæster.

Tunfiskeudstillingen har været en stor attraktion med mere end 4500 besøgende på de knap 3 måneder udstillingen har været åben.

Helhedsplanen med hvidbog har behov for at opdatere indholdet, da der er ting der har udviklet sig siden.

Makrelfestivalen starter i den kommende weekend.

 

Orientering fra havnene er taget til efterretning.

 

 

17.    Dialogmøde om havnenes fremtid

Sag 306-2014-5629

Dok. 306-2014-153442

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Drøftelse og beslutning om opfølgning på mødet, samt anbefaling til handleplan og politisk prioritering til Miljø- og Klimaudvalget.

 

Sagens opståen

Med kommissoriet for Havnerådet er det besluttet at der kan holdes et årligt dialogmøde med Havnerådet, politikere og interessenter i og omkring havnene. På Havnerådets møde den 4. marts 2014 blev det besluttet at afholde dialogmødet i maj eller juni 2014.

 

Sagsfremstilling

Mandag den 17. juni 2014 havde Havnerådet inviteret til dialogmøde omkring udvikling af havnene i Odsherred Kommune på Hotel Højby Sø. Formålet var at skabe et rum, hvor nye tanker og idéer for havnene i Odsherred kunne udvikle sig.

Omtalen af Dialogmøde kan læses på kommunens hjemmeside.

 

Baggrunden for dialogmødet var havnenes behov for nytænkning i forhold til at kunne opretholde et højt serviceniveau for brugerne og de, der rekreativt benytter sig af havnene i Odsherred, og samtidig vende udviklingen til en styrket driftsøkonomi i og omkring havnene.

 

Havnene påtager sig ansvaret for de udviklingsidéer, der retter sig mod havnenes faciliteter, anlæg og service. For de projekt- og udviklingsidéer der retter sig mod andre interessenter og initiativer, skal Havnerådet drøfte muligheder for forankring af disse i forhold til ansvar og initiativ.

Arbejdsnotatet, der refererer til arbejdsgruppernes drøftelser på dialogmødet, er vedhæftet.

 

Centerchefen beder Havnerådet drøfte, om der skal gives anbefalinger til den politiske prioritering for den fremtidige udvikling af havnene.

 

Miljø- og Klimaudvalget har på møde den 10. juni 2014 drøftet budgetansøgning for 2015-2018 om udvikling og fremtidssikring af havnenes driftsøkonomi (AN25). Miljø- og Klimaudvalget har besluttet, at den ansøgte lånefinansierede anlægsbevilling udsættes til  år 2016, når helhedsplanerne er lavet. Beslutningspunktet kan læses på politikerweb.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at

·          drøfte og prioritere idéforslag, som er ud over havnenes ansvarsområde.

 

Bilag

306-2014-166017

Arbejdsnotat fra dialogmødet den 16. juni 2014

 

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 19. august 2014

Sted: Odden Havn

Fraværende: Finn Henriksen, Kim Mariegaard

 

Der blev udtrykt stor anerkendelse af dialogmødet på Hotel Højby Sø. Opgaven med at arbejde videre med udvikling, overføres til de enkelte brugerråd, som kan arbejde videre med de mange idéer fra dialogmødet. I Odden Havn og Nykøbing Havn kan idéerne indgå i arbejdet med helhedsplanen for de to havne.

 

18.    Byggeansøgning fra Rørvig Kajakklub

Sag 306-2014-5629

Dok. 306-2014-153603

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Høring af byggeansøgning.

 

Sagens opståen

Rørvig Kajakklub har i november måned 2013 fremsendt en ansøgning om byggetilladelse til ny bygning til kajakklubben på Rørvig havn.

 

Sagsfremstilling

Efter en løbende dialog med Rørvig Kajakklub om mulige alternativer for placeringen på havnearealet, er Kajakklubben fremkommet med et forslag til alternativ placering.

 

Den oprindelige ansøgning er vedlagt som bilag, tillige med kortudsnit med alternativ placering.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at

·          give en udtalelse om den reviderede ansøgning fra Rørvig Kajakklub.

 

Bilag

306-2014-153624

Revideret placering af Rørvig Kajakklubs bygning

306-2013-262602

Ansøgning sendt til kommunen

 

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 19. august 2014

Sted: Odden Havn

Fraværende: Finn Henriksen, Kim Mariegaard

 

Sagens behandling udsættes til ekstraordinært havnerådsmøde den 23. september 2014, efter Brugerrådets møde den 16. september 2014.

 

19.    Affaldsplan for havnene

Sag 306-2014-5629

Dok. 306-2014-153635

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Orientering. 

 

Sagens opståen

Miljøstyrelsen erindrer Odsherred Kommune, som ejer af Odsherreds tre havne, om at udarbejde nyt udkast til affaldsplan for havnene i Odsherred.

 

Sagsfremstilling

Havnene er netopbegyndt på arbejdet med en ny affaldsplan for havnene. Affaldsplanen vil blive sendt i elektrisk høring hos brugerråd og Havneråd i september måned 2014.

 

Centerchefen foreslår, at Havnerådet på mødet den 18. november 2014, afslutter høringen og godkender udkastet til affaldsplan.

 

Odsherred Kommune har fået udsat fremsendelsen af affaldsplanen til den 25. november 2014.

 

Lovgrundlag

Bek. Nr. 415 af 10. maj 2012 om modtagefaciliteter for affald, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner.

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at

·          godkende den foreslåede proces for forslag til ny affaldsplan for havnene.

 

Bilag

306-2014-153655

Odsherred Kommunale Havne - Anmoder om affaldsplan 260614.pdf

 

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 19. august 2014

Sted: Odden Havn

Fraværende: Finn Henriksen, Kim Mariegaard

 

Godkendt.

 

20.    Havnetakster for 2015

Sag 306-2014-5629

Dok. 306-2014-153670

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Indstilling til godkendelse i Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget.

 

Sagens opståen

Årlig godkendelse af takster for efterfølgende budgetår.

 

Sagsfremstilling

---

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at

·          indstille til Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget, at taksterne for 2015 godkendes.

 

Bilag

306-2014-160840

Bilag - havnetakster 2015.xlsx

 

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 19. august 2014

Sted: Odden Havn

Fraværende: Finn Henriksen, Kim Mariegaard

 

Indstillet til Miljø- og Klimaudvalget med præcisering af, at med harmonisering af takster til ét års forudbetaling, vil der blive tilbagebetalt til dem, der har betalt to år forud, efter gældende takster.

 

21.    Lejekontrakter for havnens brugere - revision

Sag 306-2014-5629

Dok. 306-2014-153674

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Drøftelse og høring.

 

Sagens opståen

Havnene har brug for at ensrette vilkårene for brugerne af havnenes arealer, bygninger og faciliteter.

 

Sagsfremstilling

Havnene agter at ensrette vilkårene i lejekontrakterne for havnenes brugere. Det betyder, at havnene vil tage lejekontrakterne op til fornyelse med inddragelse af alle brugerne på havnene.

 

Der er i dag forskelle på lejeafgifter og lejevilkår, der stiller ligesindede brugere forskelligt. Dernæst er havnenes driftsøkonomi presset, hvilket nødvendiggør en ensretning af brugernes betaling af lejen af arealer, bygninger og faciliteter.

 

På mødet vil Fagcenteret orientere yderligere.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, Miljømæssige og Sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at

·          sagen drøftes.

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 19. august 2014

Sted: Odden Havn

Fraværende: Finn Henriksen, Kim Mariegaard

 

Der er enighed om, at der skal arbejdes videre med en harmonisering af lejetakster og -kontrakter. Havnerådet anbefalede, at fagcenteret arbejder videre med et overblik over de kontraktlige forhold for brugere af havnenes faciliteter, arealer og bygninger.

 

22.    Byggeansøgning fra Rørvig Helårsbadere

Sag 306-2014-5629

Dok. 306-2014-154566

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Høring af byggeansøgning.

 

Sagens opståen

Rørvig Helårsbadere har den 27. juni 2014 sendt en revideret ansøgning til Odsherred Kommune om opførsel af badehus m.v. på molen i Rørvig havn. Se i øvrigt hele ansøgningen som bilag.

 

Sagsfremstilling

Rørvig Helårsbadere ønsker at opføre nye bade- og omklædningsfaciliteter på molen i Rørvig havn. Odsherred Havne udarbejder en lejekontrakt (som adkomsterklæring) for areal og faciliteter på havnens ejendom.

 

Havnerådet bedes drøfte ansøgningen i forhold til de interesser, der er på havnen.

 

Lovgrundlag

Byggeloven.

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at

·          give høringssvar til sagens videre behandling.

 

Bilag

306-2014-154550

Ansøgning samlet i PDF

306-2014-157303

badehus facader mod fjorden og havnen.tif

306-2014-157304

Badehus gavl med brus vendt mod sejlklubben.tif

306-2014-157306

Bygningsbeskrivelse.doc

306-2014-157307

badehus oversigt sommer.tif

 

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 19. august 2014

Sted: Odden Havn

Fraværende: Finn Henriksen, Kim Mariegaard

 

Sagens behandling udsættes til ekstraordinært havnerådsmøde den 23. september 2014, efter Brugerrådets møde den 16. september 2014.

 

|

 

23.    Eventuelt

Sag 306-2014-5629

Dok. 306-2014-153683

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Eventuelt fra Havnerådets medlemmer.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

---

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

--

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at

·          tage eventuelle punkter til efterretning.

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 19. august 2014

Sted: Odden Havn

Fraværende: Finn Henriksen, Kim Mariegaard

 

Der indkaldes til ekstraordinært møde den 23. september 2014 kl. 17.00-18.30.