30.   Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2014-5629

Dok. 306-2014-237345

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Godkendelse af dagsordenen.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsorden.

 

Sagsfremstilling

---

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at

·           Dagsordenen godkendes.

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 18. november 2014

Sted: Rørvig havn

Fraværende:

 

Godkendt.

 

31.   Godkendelse af referat fra møde den 23. september 2014

Sag 306-2014-5629

Dok. 306-2014-237346

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Referatet kan læses på politiker web

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at

·           Referatet fra møde den 23. september 2014 godkendes.

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 18. november 2014

Sted: Rørvig havn

Fraværende:

 

Godkendt.

 

32.   Orientering fra Miljø- og Klimaudvalget

Sag 306-2014-5629

Dok. 306-2014-237347

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Orientering fra Miljø- og Klimaudvalget.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Udvalgsformand Morten Egeskov orienterer.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at

·           Orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 18. november 2014

Sted: Rørvig havn

Fraværende:

 

Intet at bemærke. Henviser til Miljø- og Klimaudvalgets dagsorden.

 

 

33.   Orientering fra Havnefoged og Center for Natur, Miljø og Trafik

Sag 306-2014-5629

Dok. 306-2014-237348

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Orientering fra Havnefoged og Center for Natur, Miljø og Trafik.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Havnefoged orienterer, se bilag.

 

Centerchefen orienterer.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at

·           Orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag

306-2014-246398

Havnefogeden orienterer ved Havnerådets møde den 18. november 2014

306-2014-246416

Renoveringsplan  og investeringsplan for 2013

306-2014-246439

Renoveringsplan og investeringsplan for 2014.

306-2014-246442

Stomflodsskader efter Bodil

 

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 18. november 2014

Sted: Rørvig havn

Fraværende:

 

Orienteringen er taget til efterretning.

 

34.   Orientering fra brugerrådene

Sag 306-2014-5629

Dok. 306-2014-237349

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Orientering fra brugerrådene.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Formænd fra brugerråd i Rørvig, Nykøbing og Odden havne orienterer.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at

·           Orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 18. november 2014

Sted: Rørvig havn

Fraværende:

 

Orienteringen er taget til efterretning. 

 

Se i øvrigt i dagsorderne for brugerrådene på www.odsherredhavne.dk

 

35.   Genoptagelse af forbud mod isætning og sejlads med vandscooter i Rørvig havn

Sag 306-2014-5629

Dok. 306-2014-237350

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Beslutning om forbud mod vandscooter i Rørvig.

 

Sagens opståen

Havnefoged og Center for Natur, Miljø og Trafik har modtaget nogle henvendelser fra borgere, der ønsker at isætte og sejle med vandscooter fra Rørvig havn.

 

Sagsfremstilling

Center for Natur, Miljø og Trafik har modtaget anmodning om, at ophæve forbud mod isætning og sejlads fra Rørvig havn, se bilag.

 

Havnerådet har med indstilling til Miljø- og Klimaudvalget behandlet spørgsmålet i forbindelse med lovændring og der af følgende ændring i reglement fra Midt- og Vestsjællands politikreds.

 

Sagens behandling:

Havnerådets indstilling til Miljø- og Klimaudvalget af den 23. august 2012.

Miljø- og Klimaudvalgets godkender den 5. september 2012 indstillingen, og opretholder forbud mod vandscootersejls fra Rørvig havn.

 

Centeret og Havnefoged anbefaler Havnerådet at tage stilling til, om:

1. Forbuddet mod isætning og sejlads i Rørvig havn opretholdes

Eller

2. Forbuddet ophæves, og dermed indstiller til Miljø- og Klimaudvalget at godkende ændringen i administrationsgrundlaget for vandscootersejlads og havnereglement herfor.

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 23 af 6. januar 2012 om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på sø territoriet med vandscootere m.v.,

reglement af 28. juni 2012 for sejlads med motorbåde, vandscootere og jetski m.v. for kysten i Midt- og Vestsjællands politikreds.

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

Havnerådets indstilling til Miljø- og Klimaudvalget af den 23. august 2012.

 

Brugerrådet for Rørvig Havn anbefaler at forbuddet mod vandscootersejlads fra Rørvig Havn fastholdes. Havneregulativet skal opdateres med korrekt lov henvisning.

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at

·           Forbuddet mod isætning og sejlads i Rørvig havn opretholdes.

Eller

·           2. Forbuddet ophæves, og dermed indstiller til Miljø- og Klimaudvalget at godkende ændringen i administrationsgrundlaget for vandscootersejlads og havnereglement herfor.

 

Bilag

306-2014-237351

Mogens Raffs anmodning i PDF

 

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 18. november 2014

Sted: Rørvig havn

Fraværende:

 

Beslutningen er at fastholde forbuddet.

 

36.   Orientering om affaldsplan for havnene

Sag 306-2014-5629

Dok. 306-2014-237436

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Orientering om affaldsplan for havnene i Odsherred Kommune.

 

Sagens opståen

Miljøstyrelse skal senest inden udgangen af 2014 modtage en revideret affaldplan for havnene i Odsherred Kommune.

 

Sagsfremstilling

Affaldsplaner har været gennemgået på alle 3 brugerråd og der er enighed om, at modtage faciliteterne på havnene opfylder behovet.

 

Havnen udarbejder derfor en affaldsplan til Miljøstyrelsen med de nye tiltag havnen ønsker gennemført, herunder en beskrivelse af nye forbedrede miljøstationer samt anlæg til tømning af holding tanke på skibe.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at

·           Orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 18. november 2014

Sted: Rørvig havn

Fraværende:

 

Orienteringen er taget til efterretning.

 

37.   Orientering om aftale- og indtægtsgrundlaget i havnene fordelt på bruger- og lejebetaling

Sag 306-2014-5629

Dok. 306-2014-237886

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Orientering og drøftelse.

 

Sagens opståen

På Havnerådets møde den 19. august 2014 besluttede Havnerådet, at der skal arbejdes videre med en harmonisering af lejetakster og -kontrakter. Havnerådet anbefalede, at fagcenteret arbejder videre med et overblik over de kontraktlige forhold for brugere af havnenes faciliteter, arealer og bygninger.

 

Sagsfremstilling

Havnene agter at ensrette vilkårene i lejekontrakterne for havnenes brugere og lejere. Det betyder, at havnene vil tage lejekontrakterne op til fornyelse med inddragelse af alle brugerne på havnene.

 

Der er i dag forskelle på lejeafgifter og lejevilkår, der stiller ligesindede brugere og lejere forskelligt. Dernæst er havnenes driftsøkonomi udfordret, hvilket nødvendiggør en ensretning af brugernes betaling af lejen af arealer, bygninger og faciliteter.

 

Havnene har udarbejdet en samlet oversigt over areallejemålene i havnene. Oversigten er opdelt på lejemål til foreninger, erhverv og private. Disse data er sammenholdt i vedlagte bilag med opgørelse af lejemål i Odsherred Havne.

 

Der er 13 foreninger som har, eller forventes at få, lejemål på havnene. Nogle foreninger ejer selv deres klubhus, hvorimod andre lejer bygning af havnen. Nogle betaler leje og andre ikke.

 

Der er 10 virksomheder som har lejemål med havnen. Ligesom foreninger er der også nogle som lejer bygning. Alle betaler leje, men der er stor forskel i prisfastsættelsen.

 

Private har omkring 130 lejemål, hvoraf de fleste er arealleje til fiskeredskabshuse.

Havnene ejer nogle få huse som udlejes.

 

Havnene har udarbejdet et scenarie, hvor alle opkræves samme leje (arealleje kr. 85 pr. m2 og bygning 300 kr. pr. m2 årligt).

 

Hvis dette kan realiseres vil det medføre en merindtægt for havnene på ca. kr. 600.000.

 

Lovgrundlag

Lejekontrakter, Folkeoplysningsloven.

 

Økonomiske konsekvenser

En ensretning af alle lejemål vil skabe en merindtægt til havnene på kr. 600.000.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Juridisk bistand til ændring og udarbejdelse af nye af lejekontrakter.

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at

·           Rådet drøfter sagen og tager punktet til efterretning.

 

Bilag

306-2014-246497

Opgørelse af lejemål for Odsherred Havne.

306-2014-254240

OVERSIGT LEJERE PÅ ODSHERRED HAVNE.xlsx

 

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 18. november 2014

Sted: Rørvig havn

Fraværende:

 

Med dette møde starter Havnerådet en drøftelse, der involverer brugere, lejere, og Kultur og Folkesundhed i en sondering af, hvilke mulige løsninger, der kan findes i forsøget på at skabe klarhed og ligebehandling for lejere og brugere i havnene.

 

Beslutning:

Havnerådet ønsker klarhed og ligebehandling.

Der er tale om et foreløbigt arbejdspapir, som skal ligge til grund for den videre drøftelse og sondering.

 

Tiltag skal indfases i en rimelig tidshorisont.

 

Der skal laves et notat fra adminstrationen sammen med center for Kultur og Folksundhed i forhold til de lovmæssige bindninger og forpligtigelser i forbindelse med kommunens støtte til foreninger, holdt op i mod behovet for at opretholde et økonomisk bæredygtigt driftsbudget i Havnene.

 

Brugerrådene og her foreninger, og centret for Kultur og Folkesundhed skal inddrages og høres i sagen, og de mulige konsekvenser, der sker ved ændring i lejekontrakter for foreninger, erhverv og private brugere.

 

Herefter skal der tages en ny drøftelse i Havnerådet.

 

38.   Drøftelse af tema- og fokuspunkter for Havnerådet i 2015

Sag 306-2014-5629

Dok. 306-2014-237968

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Drøftelse af tema- og fokuspunkter for Havnerådet i 2015.

 

Sagens opståen

Centerchefen opfordre til drøftelse af, hvilket tema- og fokuspunkt Havnerådet vil arbejde med i 2015.

 

Sagsfremstilling

Centerchefen til lægge op til drøftelse af, hvad der skal arbejdes videre med i 2015, samt hvilke andre tema’er som Havnerådet kan tage op på bl.a. dialogmøde.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at

·           Rådet drøfter, hvilke tema- og fokuspunkter Havnerådet skal arbejde med i 2015.

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 18. november 2014

Sted: Rørvig havn

Fraværende:

 

Følgende tema- og fokuspunkter for Havnerådets arbejde er:

 

Turisme og udvikling af turismetilbud og aktiviteter på havnene knyttet til GeoPark.

 

Arbejde med Helhedsplan i Odden og Nykøbing.

 

Punktet genoptages på det første møde i 2015. Administrationen overvejer at indkalde ressourcepersoner til inspiration i processen.

 

Forslag fra centerchefen er, at Havnerådet kunne tage på inspirationstur hos en eller andre havne. Dette drøftes på næste møde, hvor vi skal overveje eventuelle besøgssteder.

 

39.   Forslag til mødedatoer i 2015

Sag 306-2014-5629

Dok. 306-2014-238010

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til mødedatoer i 2015.

 

Sagens opståen

Centerchefen foreslår mødedatoer for Havnerådets møder i 2015.

 

Sagsfremstilling

Centerchefen foreslår følgende datoer:

Tirsdag den 3. marts 2015, Odden havn

Mandag den 15. juni 2015, dialogmøde

Mandag den 24. august 2015, Rørvig havn

Tirsdag den 3. november 2015, Nykøbing havn

 

Møderne holdes fra kl. 17.00-19.00.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at

·           Godkende mødedatoer for 2015.

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 18. november 2014

Sted: Rørvig havn

Fraværende:

 

Godkendt.

 

40.   Eventuelt

Sag 306-2014-5629

Dok. 306-2014-238141

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Eventuelt fra Havnerådets medlemmer.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

---

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at

·           Eventuelle punkter tages til efterretning.

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 18. november 2014

Sted: Rørvig havn

Fraværende:

 

Gitte Hededam træder tilbage, og Allan Andersen træder ind i Havnerådet i stedet for fra 1. januar 2015.