9.      Godkendelse af referat fra mødet den 19. februar 2015

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-71297

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

 

Bilag

306-2015-47684

Samlet referat - Integrationsrådet  den 19. februar 2015, kl. 17:00 - 20:00

 

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 26. marts 2015

Sted: Børnesundhed, mødelokale 5, administrationscenter Nykøbing

Fraværende: Jian Lin Liao, Kanlaya Hongwiset, Maria Pura S. Norup, Pushpamalar Sivapalan

 

Godkendt med tilføjelsen om, at det mangler noteret, hvem der var fraværende.

 

Fraværende på mødet den 19. februar 2015 var Alexandra Svendsen,  Jian Lin Liao og Kanlaya Hongwiset.

 

10.    Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-71307

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

 

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 26. marts 2015

Sted: Børnesundhed, mødelokale 5, administrationscenter Nykøbing

Fraværende: Jian Lin Liao, Kanlaya Hongwiset, Maria Pura S. Norup, Pushpamalar Sivapalan

 

Godkendt.

 

Det blev besluttet, at punkt 13 drøftes uden Kirsten Johansens tilstedeværelse.

 

11.    Gensidig orientering

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-71310

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

Orientering fra:

·          Integrationsråds sekretær

·          Formand/næstformand

·          Integrationsrådsmedlemmer

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 26. marts 2015

Sted: Børnesundhed, mødelokale 5, administrationscenter Nykøbing

Fraværende: Jian Lin Liao, Kanlaya Hongwiset, Maria Pura S. Norup, Pushpamalar Sivapalan

 

Sekretæren orienterer om det nye lovforslag, udvidelse af Integrationsteamet samt om flygtningesituationen.

Formanden orienterer om, at hun har holdt foredrag den 24.februar 2015 i Vallekilde om Mangfoldighedspolitik og Integration i Odsherred. Det var et spændende møde med lokalbefolkningen, og der var mange, der var interesserede.

Formanden har deltaget i kinesisk nytår i Pakhuset. Stor succes og der var rigtig mange, der deltog, også skolebørn.

Arne Mikkelsen, Vien Than Thi Nguyen, Pushpamalar Sivapalan og Nancy Sørensen deltog i teaterprojektet ”Med andre øjne”, som Mangfoldighedsnetværket under FIU i 3F, Holbæk havde arrangeret. Det var meget interessant at høre folk fortælle om, hvordan man blev behandlet som eksempelvis muslim, transvestit, sort etc.  Der er forslag om, at man kunne gøre noget lignende på Mangfoldighedskonferencen i Odsherred. Der er forslag om, at Integrationsrådet selv kunne gå ud i det offentlige rum som forklædte. Man kunne inddrage de frivillige organisationer i den sammenhæng.

Mandag den 23. marts 2015 var formanden til møde i Lokalrådet. Lige nu arbejder politiet med noget, der hedder ”Tryghedsskabende samarbejde” i samarbejde med lokalsamfundene. Det drejer sig om forebyggende arbejde. Integrationsrådet kan bidrage til dette projekt ved at lave et arrangement, hvor nye flygtninge og lokale danskere inviteres til et møde sammen med politiet. Formålet med arrangementet er, at deltagerne får en mulighed for at møde politiet, og at de oplever, at politiet er nogen, man kan tale med. Hørve medborgerhus vil gerne være med til dette arrangement. Politiet er også positive overfor ideen og vil gerne deltage. Der skal være en tolk tilstede.

Fra Ældrerådet orienteres der om, at der er lavet nye postkort med akutnumre, som også kan uddeles til flygtninge.

 

Jørgen Revsbech Hansen har spurgt arrangøren af Høvestævnet, om man kunne dele fribilletter ud til flygtninge til Høve stævnet. Arrangøren var mere interesseret i at tilbyde flygtninge at være frivillige til arrangementet. Kirsten Johansen vil spørge på lektiecafeen, om der er nogen, der har lyst til at være frivillige til Høve stævnet.

Dogan Yurdakul forslår, at der laves en café/mødested for etniske minoriteter i byerne. Pt. er der Hørve medborgerhus og der er lektiecafeen i Ungehuset i Nykøbing, som fungerer som mødested.

Der er forslag om, at integrationsteamet stiller op til møde med alle foreningerne og fortæller om, at der er behov for en integrationsansvarlig i alle foreningerne, der kan tage ansvar for at tage imod flygtninge.

Der er brug for, at flygtninge/indvandrere i Odsherred danner en forening, så de får mulighed for at låne lokaler i Odsherred Kommune. Integrationsrådet vil gerne være behjælpelig med dette, og Kirsten Johansen arbejder videre med ideen.

 

 

12.    Opfølgning på Integrationsrådets årsplan

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-71328

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Orientering fra arbejdsgrupperne om status og kommende aktiviteter i henhold til årsplanen.

 

Sagens opståen

Integrationsrådet arbejder ud fra en årsplan samt ud fra aktuelle sager.

 

Der orienteres på hvert møde fra de forskellige arbejdsgrupper, og efter behov sættes der på møderne tid af til arbejde i grupperne.

 

Sagsfremstilling

For at kunne forberede de aktiviteter, som arbejdsgrupperne har planlagt i den kommende tid, sættes der på dette møde tid af til gruppearbejde.

Der arbejdes i de arbejdsgrupper, som Integrationsrådet finder det relevant, efter en kort orientering fra samtlige arbejdsgrupper:

·          Arbejdsgruppen Børn og Unge

·          Arbejdsgruppen Arbejdsmarkedet

·          Arbejdsgruppen ”Temadag for samarbejdspartnere”

·          (Arbejdsgruppen Høstmarked)

·          (Arbejdsgruppen Mangfoldighedskonference)

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·          Der orienteres fra arbejdsgrupperne om status og kommende aktiviteter i henhold til årsplanen.

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 26. marts 2015

Sted: Børnesundhed, mødelokale 5, administrationscenter Nykøbing

Fraværende: Jian Lin Liao, Kanlaya Hongwiset, Maria Pura S. Norup, Pushpamalar Sivapalan

 

Arbejdsgruppen Børn og Unge: Har tidligere set på, hvad indsatsen er på førskole området, på Højby skole, og har endnu ikke fået kontakt til de andre skoler. På fritids- og foreningslivet vil gruppen gerne arbejde på, at der kommer en kontaktperson i alle foreninger, der kan tage imod flygtninge. De har også sendt anmodning til Byrådet om fritidspas udvidelse, og det er nu politisk vedtaget, at ordningen udvides ned til 3 år. Der er givet afslag på at udvide ordningen op til 25 år.

 

Arbejdsgruppen arbejdsmarked: Har fokus på at få lavet en god model for kombinationen mellem sprogskole og arbejdsmarked.

 

Arbejdsgruppen |Temadag for samarbejdspartnere|: Det er besluttet, at invitere til en temadag i efteråret 2015, idet mange af de samme personer netop har været inviteret til temamødet den 19. marts 2015. Arrangementet kan bl.a. være en lejlighed til at anerkende de frivilliges arbejde.  Forslag om, at man sætter fokus på, hvad der ellers rører sig i lokalområderne for at samle kræfterne.

 

Høstmarked gruppen: Der er forslag om, at temaet bliver Congo og at congoleserne i Odsherred inviteres. Høstmarkedet finder sted lørdag den 12. september 2015. Inga Juul og Nancy Sørensen har allerede talt sammen om det, og fritidsguiderne vil gerne deltage.

 

Arbejdsgruppen Mangfoldighedskonference 2016: Arbejdsgruppen er endnu ikke startet op.

 

 

13.    Evaluering af ældrerådets repræsentation i Integrationsrådets møder

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-71319

Initialer: MAF

Åbent

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Evaluering af ældrerådets repræsentation i Integrationsrådets møder.

 

Sagens opståen

Ældrerådets repræsentant samt fritidsguide Kirsten Johansen, har på de forløbne 3 møder deltaget i Integrationsrådets møder.

 

Sagsfremstilling

Integrationsrådet skal tage stilling til det fortsatte samarbejde med Ældrerådets repræsentant.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·          Ældrerådets repræsentation i Integrationsrådets møder evalueres.

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 26. marts 2015

Sted: Børnesundhed, mødelokale 5, administrationscenter Nykøbing

Fraværende: Jian Lin Liao, Kanlaya Hongwiset, Maria Pura S. Norup, Pushpamalar Sivapalan

 

Ældrerådets repræsentant fortsætter som observatør i Integrationsrådet, indtil Integrationsrådet får evalueret på vedtægterne og finder frem til den rigtige sammensætning af følgegruppen.

 

14.    Udarbejdelse af strategi for integrationsindsatsen

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-71325

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Drøftelse af udbyttet af stormødet den 19. marts 2015 og det videre arbejde med udvikling af en strategi for integrationsindsatsen.

 

Sagens opståen

På Integrationsrådsmødet den 19. februar 2015 drøftedes det stigende antal flygtninge i Odsherred under punkt 7.

 

Integrationsrådet vedtog, at bakke op om Arbejdsmarkedsudvalgets initiativ til et temamøde/stormøde den 19. marts 2015, hvor formålet er at opstarte en proces for udarbejdelse af en strategi for integrationsindsatsen.

 

Sagsfremstilling

Udbyttet af stormødet den 19. marts 2015, samt Integrationsrådets rolle i forbindelse med udarbejdelse af en integrationsstrategi for Odsherred Kommune, skal drøftes.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·         Udbyttet af stormødet den 19. marts 2015 og det videre arbejde med udvikling af en integrationsstrategi drøftes.

 

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 26. marts 2015

Sted: Børnesundhed, mødelokale 5, administrationscenter Nykøbing

Fraværende: Jian Lin Liao, Kanlaya Hongwiset, Maria Pura S. Norup, Pushpamalar Sivapalan

 

Gitte Hededam orienterer om, at der skal arbejdes videre med udbyttet af dagen på tre områder:

1) Der skal laves en politisk strategi for integrationsindsatsen

2) Integrationsrådet skal arbejde videre med den viden, de har fået

3) De frivillige skal arbejde videre med den viden, de har fået.

 

Når den politiske strategi er lavet, sendes den først i høring i Integrationsrådet, således at Arbejdsmarkedsudvalget og Integrationsrådet er enige om indholdet.

 

Nogle af de udfordringer, der blev nævnt den 19. marts 2015 skal allerede indgå i de kommende budgetforhandlinger. Det drejer sig bl.a. om udfordringerne på børneområdet.

 

Arne Mikkelsen kommenterer, at der er tre ting, man bør forholde sig til nu: daginstitutionsområdet, hvor der er behov for ekstra ressourcer, den nuværende tilrettelæggelse på skoleområdet, hvor alle børn sendes til afdeling Højby skole, samt det nye lovforslag, hvor sprogskole- og arbejdsmarkedsindsats skal gentænkes.

 

Jette isling kommenterer, at det store pres på børnehaver også gælder for resten af børne- og familieområdet.

 

Integrationsrådet bakker op om Arbejdsmarkedsudvalgets videre arbejde og ser frem til at få strategien i høring.

 

 

15.    Evt.

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-71337

Initialer: MAF

Åbent

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Eventuelt fra Integrationsrådets medlemmer.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordnen.

 

Sagsfremstilling

Integrationsrådets medlemmer kan f.eks. stille forslag til sager på efterfølgende møder i Integrationsrådet.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·          Punkter under eventuelt tages til efterretning.

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 26. marts 2015

Sted: Børnesundhed, mødelokale 5, administrationscenter Nykøbing

Fraværende: Jian Lin Liao, Kanlaya Hongwiset, Maria Pura S. Norup, Pushpamalar Sivapalan

 

Sekretæren orienterer om repræsentantskabsmøde i REM, hvor formanden deltager.

 

Integrationsrådets medlemmer kan kontakte formanden, hvis der er forhold, de ønsker drøftet på repræsentantskabsmødet.