24.    Godkendelse af referat fra mødet den 7. maj 2015

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-140902

Initialer: MAF

Åbent

 

Sagsfremstilling

 

Bilag

306-2015-140914

Samlet_referat. 7.maj 2015 Integrationsr.docm

 

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 15. juni 2015

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbinf Sj.

Fraværende:

 

Godkendt.

 

25.    Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-140920

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

 

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 15. juni 2015

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbinf Sj.

Fraværende:

 

Godkendt.

 

Gæster tilstede:

Patrick Makwala

Dogan Yurdakul

Mustafa Galo Mohamad

Maria Theresa Frederiksen

 

26.    Gensidig orientering

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-140924

Initialer: MAF

Åbent

 

Sagsfremstilling

Orientering fra:

·          Integrationsråds sekretær

·          Formand/næstformand

·          Integrationsrådsmedlemmer

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 15. juni 2015

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbinf Sj.

Fraværende: Alexandra Svendsen, Burkhard Sievers, Gitte Hededam, Jian Lin Liao, Johnny Henriksen, Jørgen Revsbech Hansen, Kanlaya Hongwiset

 

Fra sekretæren orienteres der om, at Integrationsteamets borgermøde i Havnebyen den 28. maj 2015 var en succes, som Integrationsteamet vil arbejde på at gentage i andre bysamfund.

Der vil være en uge modtageprogram i juni 2015 for nyankomne flygtninge, hvor Integrationsrådet også vil være repræsenteret.

Der orienteres om, at der til august åbner en ny afdeling af sprogskolen (AOF sprogcenter Nordvest) i Asnæs. De fleste kursister fra Odsherred vil blive tilbudt undervisning her. Dog vil kursister på Dansk 3 samt aften og lørdagshold fortsat skulle til Holbæk. Sprogskolen i både Holbæk og Asnæs vil have undervisning 3 dage om ugen.

 

Der er nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til at udarbejde en ny integrationsstrategi for Odsherred. Gruppen afventer p.t. afklaring fra Chefgruppen i forhold til opstart af arbejdet.

 

Der er desuden etableret et tværfagligt integrationsnetværk i Odsherred Kommune, som består af nøglemedarbejdere på integrationsområdet, som mødes en gang om måneden. Gruppen vil blandt andet arrangere kurser og fyraftensmøde for praktikerne i Kommunen.

 

Overblik over modtagne flygtninge: Odsherred Kommune har fra den 1. marts 2015 til den 1. juli 2015 modtaget 63 flygtninge + 51 familiesammenførte. I juli 2015 modtages 5 mænd + 1 barn samt et endnu ukendt antal familiesammenførte.

 

Formanden orienterer om Repræsentantskabsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter (REM). Hovedtemaerne på mødet var Modtagelse af flygtninge og Radikalisering. Mødet gav en god anledning til at netværke med nabokommuner. Opfordring til medlemmerne om at læse mere om REMS arbejde på www.REM.dk. Nancy Sørensen har rejst problematikken over for REM om, at der er meget dårlig kommunikation fra REM til kommunerne, og hun forslog samtidig REM at lave et nyhedsbrev og sende ud digitalt.

 

Den 10.maj 2015 og den 6. juni 2015 blev der i et samarbejde mellem Integrationsrådet og lokalpolitiet afholdt Tryghedsskabende arrangement i Nykøbing og Hørve, hvor politiet forklarede den demokratiske opbygning af samfundet.  Det var nogle rigtig gode arrangementer. Der mødte ca. 35-40 personer op med forskellige etniske baggrunde, og der blev stillet mange spørgsmål.

Nancy Sørensen stillede også op til kurdernes arrangement i Nykøbing, hvor nyankomne kurdere sagde Tak til Danmark, og hvor de viste deres taknemmelighed ved at samle affald sammen.

 

Nancy Sørensen deltog i Integrationsteamets borgermøde i Havnebyen. Mødet oplevedes som en succes, dog var der stor kritik af, at man ikke på forhånd var blevet informeret om de nytilflyttede borgere med flygtningebaggrund. Malene Friis-Madsen fortæller, at integrationsteamet har taget kritikken til sig, og at der nu deles nabobreve ud til de nærmeste naboer ved nytilflyttere.

 

Nancy Sørensen er blevet informeret om, at der er flyttet 11 børn ind i Vibehus, Anneberg og flere er på vej. Nancy Sørensen har adviseret beboerformanden i Anneberg om dette.

 

 

27.    Orientering om Asnæs Høstmarked

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-140995

Initialer: MAF

Åbent

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Orientering om Integrationsrådets stand på Høstmarked i Asnæs lørdag den 12. september 2015

 

Sagens opståen

På Integrationsrådets møde den 26. marts 2015 blev det besluttet, at Integrationsrådet igen i år deltager med en stand på Høstmarked i Asnæs, lørdag den 12. september 2015.

 

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen Høstmarked har afholdt det første møde om Integrationsrådets stand på høstmarkedet. Til mødet deltog også Inga Juul og lokale borgere med congolesisk baggrund.

Arbejdsgruppen orienterer fra dette møde.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·      Orientering om Integrationsrådets stand på Høstmarked i Asnæs lørdag den 12. september 2015 tages til efterretning.

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 15. juni 2015

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbinf Sj.

Fraværende:

 

Den 19. maj 2015 mødtes Inga Juul og Nancy Sørensen med lokale congolesere. Patrick Makwala, Victor Byamungu og Jacques Rumende blev valgt som tovholdere for høstmarkedet sammen med Inga Juul.

 

Patrick Makwala fortæller, at der har været to møder i gruppen, og at der er lavet en plan for aktiviteter for høstmarked. Der vil være dans og musik, congolesisk mad, en præsentation af congolesisk kultur, og congolesisk beklædning, som tilskuere kan prøve. Derudover vil der være information om Integrationsrådet og deres aktiviteter.

 

Nancy Sørensen bestiller to stande.

Malene Friis Madsen undersøger, hvad budgettet har ligget på de seneste år, og sender det til Nancy Sørensen.

 

 

28.    Oprettelse af forening for etniske minoriteter

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-140938

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Drøftelse af, hvordan Integrationsrådet kan bidrage til oprettelse af en forening for etniske minoriteter i Odsherred Kommune.

 

Sagens opståen

På mødet den 26. marts 2015 drøftede Integrationsrådet muligheden for, at etniske minoriteter i Odsherred kunne danne en selvstændig forening, bl.a. for at forbedre mulighederne for lån af lokaler til diverse arrangementer.

Efterfølgende har der været afholdt to møder med repræsentanter fra Integrationsrådet og lokale etniske minoritetsborgere samt (til det ene møde) kultur- og fritidskonsulent Rune Sørensen.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med oprettelse af en ny forening er der opstået tvivl om foreningens formål og funktion.

 

Der er behov for en drøftelse af, hvordan Integrationsrådet kan støtte op om dannelsen af foreningen, herunder at bidrage til afklaring af foreningens formål og funktion.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·          Det drøftes, hvordan Integrationsrådet kan bidrage til oprettelse af en forening for etniske minoriteter i Odsherred Kommune.

 

Bilag

306-2013-90758

Forretningsorden for Integrationsrådet vedtaget d.26. februar 2013.doc

 

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 15. juni 2015

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbinf Sj.

Fraværende:

 

Hvis Integrationsrådet skal kunne støtte op om en forening, så skal det være en forening, der er åben for alle. Det må ikke udelukkende være for en bestemt etnisk gruppe. Ifølge lovgivningen skal foreningen også være åben, hvis den skal kunne låne lokaler.

 

Der er forslag om mellemfolkelig forening, hvor det er en bestyrelse, der har ansvaret.

 

Integrationsrådet vil støtte op om en forening i Odsherred for etniske minoritetsborgere, hvor ingen etniske grupper udelukkes. Der arbejdes videre med at udarbejde vedtægter til dette. Arne Mikkelsen og Kirsten Johansen arbejder videre med i dette i samarbejde med Dogan Yurdakul.

 

 

29.    Forslag om formøder for medlemmer af integrationsrådet

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-141005

Initialer: MAF

Åbent

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Drøftelse af forslag om formøder for Integrationsrådets medlemmer.

 

Sagens opståen

Integrationsrådet arbejder løbende på at forbedre kvaliteten af møderne, herunder ved at have fokus på, at alle deltagere på mødet har mulighed for at deltage i debatten.

 

Sagsfremstilling

Der stilles forslag om at afholde et frivilligt formøde inden hvert integrationsrådsmøde.

 

Et frivilligt formøde kan give medlemmerne bedre vilkår for at deltage i debatten på møderne. 

 

På et formøde hvor medlemmerne – uden deltagelse af følgegruppen - gennemgår dagsordnen, vil medlemmerne kunne spørge ind til de forskellige punkter og dermed få mulighed for, at forberede sig bedre til mødet.

 

Dette har man med succes gennemført i andre Integrationsråd rundt i landet. Erfaringerne viser, at medlemmer med sproglige udfordringer har haft lettere ved at deltage på lige fod med repræsentanterne fra følgegruppen på det efterfølgende Integrationsrådsmøde.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·          Forslag om formøder for Integrationsrådets medlemmer drøftes.

 

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 15. juni 2015

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbinf Sj.

Fraværende:

 

Vedtaget.

 

Medlemmer mødes 30 minutter før hvert møde på adressen for mødets afholdelse.

 

30.    Cykeltræning til nyankomne borgere med flygtningebaggrund

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-141100

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Drøftelse af mulighederne for at der kan tilbydes cykeltræning til nyankomne borgere med flygtningebaggrund.

 

Sagens opståen

Integrationsrådets formand er blevet opfordret til at undersøge, om der kan være mulighed for at Odsherred Kommune eller andre kan tilbyde cykeltræning, da en del nyankomne flygtninge ikke har lært at cykle i hjemlandet.

 

Sagsfremstilling

Flygtninge der ankommer til Odsherred Kommune har ofte brug for at kunne cykle, for at kunne transportere sig til skole, arbejde eller pasningstilbud til børnene.

 

Da en del flygtninge ikke har lært at cykle i hjemlandet ses der et behov for cykelundervisning.

 

Det skal drøftes, hvilke muligheder der kan etableres for at hjælpe denne gruppe borgere, der sandsynligvis vil kunne få et lettere integrationsforløb, hvis de lærer at cykle.


Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

--- 

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·          Mulighederne for at tilbyde cykeltræning til nyankomne borgere med flygtningebaggrund drøftes.

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 15. juni 2015

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbinf Sj.

Fraværende:

 

Drøftet.

 

Arne Mikkelsen og Nancy Sørensen er tovholdere for at igangsætte cykeltræning i samarbejde med de frivillige organisationer. De går i gang efter sommerferien.

 

31.    Tal om nye jobs og udlændinge

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-141103

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Drøftelse af, hvorledes partiernes anvendelse af tal i valgkampen virker.

 

Sagens opståen

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har den 25. maj 2015 offentliggjort en analyse, der viser, at der i perioden fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2014 er skabt, hvad der svarer til 20.700 fuldtidsjobs.

Denne analyse er blevet et hedt emne i valgkampen, idet Socialdemokraterne har været ude med et tal på 40.000 jobs. Venstre har brugt situationen til at fremføre, at kun de 700 af de 20.700 jobs er gået til danskere.

Tallene er ud fra forskellige forudsætninger alle rigtige. LO har bl.a. regnet efter med samme kilde som DA, nemlig Danmarks Statistik, men har nået andre tal. LO når tallet 53.000 nye private jobs. Samtidig påpeger LO, at ledigheden blandt etniske danske i perioden er faldet (altså stigning i beskæftigelse) med 22.000 personer.

I Dansk Arbejdsgiverforenings opgørelse betyder udlændinge alle ”ikke danske statsborgere.” Altså både personer som har boet i Danmark meget længe, og personer der er kommet tilrejsende.

Hovedparten af disse ikke danske i nye erhverv er enten fra Norden eller EU. Dansk Arbejdsgoverforenings tal trækker ligeledes det fald i beskæftigelsen der kom, da krisen satte ind (2011 -13), fra den samlede stigning. Her har man også medtaget nye jobs som følge af, at den danske demografi har skabt jobåbninger (ældre er gået på pension).

Den reelle Stigning af danskere i jobs ser således ud:

                   

De sidste tal fra Danmarks statistik peger på, at antallet af langtidsledige indvandrere / flygtninge er steget med 48 %. Mere end dobbelt så meget som det der gælder for danske (i procent).

 

Sagsfremstilling

Den slags udmeldinger kan godt give forkerte forståelser af, hvad der er det reelle omkring arbejdsmarked og jobforhold i Danmark.

Det konkrete er, at vi har en stigende beskæftigelse generelt. Det som har vores aktuelle interesse er, om det kan give åbning for de af vore borgere (især indvandrere og flygtninge), der traditionelt har haft svært ved at få plads på arbejdsmarkedet.

Hvis mulighederne er der, hvorledes skal vi så anbefale dem brugt? Ud over generelle ansættelsesforhold har vi drøftet lærlinge / uddannelsesmuligheder og arbejde i forbindelse med sprogcentret.

Vi beder gennem Integrationsteamet om, at Jobcentret fremskaffer relevante tal gældende i Odsherred kommune for:

·          Hvor mange nye skabte jobs til ”ikke etniske danskere” (ied) er der formidlet gennem Jobcentret de sidste 3 år.

·          Hvilke særlige udfordringer oplever Jobcentret, når der skal formidles jobs til ied.

·          Har Jobcentret oplevet, at det har været vanskeligt / umuligt at finde praktikplads til gruppen ied som har påbegyndt et lærlingeforløb?

·          Vil Jobcentret kunne formidle arbejdsforhold i forhold til, at sprogskolen sammenkører en proces hvor uddannelse og arbejde indgår i samme forløb?

(Hvis der her opleves vanskeligheder, hvori består disse?).

·          Hvorledes oplever Jobcentret at procentdelen af ledige job parate ied er i forhold til den etnisk danske ledige gruppe som er job parate og på kontanthjælp?

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·        Virkningen af partiernes anvendelse af tal i valgkampen drøftes.

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 15. juni 2015

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbinf Sj.

Fraværende: Alexandra Svendsen, Burkhard Sievers, Gitte Hededam, Jian Lin Liao, Johnny Henriksen, Jørgen Revsbech Hansen, Kanlaya Hongwiset

 

Fra administrationens side beklages det, at den administrative indstilling er blevet formuleret misvisende. Det skulle rettelig have været en indstilling til, at de lokale forhold omkring udlændinge og jobs i Odsherred drøftes.

Sekretæren orienterede fra Jobcenterets side med en besvarelse på de rejste spørgsmål i sagsfremstillingen.

Jobcenteret fører ikke statistik over etnicitet og jobs. Der deltes i stedet et fakta ark ud fra www.integrationsviden.dk. Arket viser udviklingen i Odsherred ift. udlændinge og uddannelse/arbejde.

Den store udfordring i Odsherred er manglende fagsprog blandt udlændinge. Dette er en stor hindring for at kunne få elevpladser og jobs. Integrationsteamet har let ved at finde virksomhedspraktikker, men har svært ved at finde løntilskudsstillinger. Når der etableres løntilskud fører det ellers i over 80 % af tilfældene til jobs for vores nyankomne udenlandske borgere.

Jobcenteret oplever, at det er vanskeligt at finde elevpladser til lærlinge, men ikke umuligt. Det er fagsproget, der er udfordringen.

Jobcenteret vil godt kunne formidle arbejdsforhold i forhold til en ny sprogskoleordning, hvor der kun er undervisning 3 dage om ugen. Det understreges, at det er Odsherred Kommune selv, der i samarbejde med Holbæk Kommune beslutter, hvordan sprogskole tilbuddet skal se ud. Odsherred Kommune og Holbæk Kommune er enige om en ordning, hvor der er 3 dages undervisning med mulighed for 2 dages praktik.

Jobcenteret fører ikke statistik over procentdelen af ledige jobparate ikke etniske danskere i forhold til den etnisk danske gruppe af ledige jobparate.

 

Integrationsrådet drøfter muligheden for, at der laves særlige forløb for de kvinder, der bliver forsørger af deres mænd.

Integrationsrådet drøfter muligheden for en form for belønning til dem, der består sprogskolen hurtigt.  Nogle er længe om at bestå sprogskolen, fordi de er bange for, hvad der skal ske bagefter.

Behov for skolepraktikker og voksenlærepladser samt flere sociale klausuler, drøftes.

Arbejdsgruppen ”Arbejdsmarked” vil arbejde videre med de drøftede forslag.

 

 

32.    Evaluering af årets arbejde i Integrationsrådet

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-141126

Initialer: MAF

Åbent

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Evaluering af årets arbejde i Integrationsrådet.

 

Sagens opståen

Integrationsrådet arbejder ud fra en årsplan og ud fra de sager, der opstår ad hoc i løbet af året. Arbejdes evalueres hvert år inden sommerferien med henblik på planlæggelsen af det kommende år.

 

Sagsfremstilling

I det forløbne år er der arbejdet med en del sager, der er opstået ad hoc, bl.a. efter henvendelser fra de mange nye flygtninge, der er kommet til Odsherred og fra de mange frivillige, der har meldt sig på banen.

Dette har betydet, at ikke alle de planlagte opgaver i årsplanen er blevet gennemført. Det må derfor overvejes, hvordan årsplanen fremtidigt skal tilrettelægges, så der tages højde for de mange sager, der sandsynligvis fortsat vil opstå.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·          Årets arbejde i Integrationsrådet evalueres.

 

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 15. juni 2015

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbinf Sj.

Fraværende: Alexandra Svendsen, Burkhard Sievers, Gitte Hededam, Jian Lin Liao, Johnny Henriksen, Jørgen Revsbech Hansen, Kanlaya Hongwiset

 

Punktet blev kort drøftet og drøftes videre til augustmødet under punktet ”Årsplan for 2015/2016”

Fra Arbejdsmarkedsgruppens side ønskes der i det kommende år fokus på følgende:

·          Sprog

·          Beskæftigelse

·          Sprogskoleafdeling i Hørve

·          Informationspjece

Implementering af dette skal ske gennem følgende orienteringspunkter:              

·          At arbejde videre med, at den nye omlægning af sprogundervisningen til 3 dages undervisning og 2 dages arbejdspraktik, bliver udnyttet til fulde.

·          At sikre, at arbejdspraktikken foregår mellem forskellige etniske grupper, dvs. ikke fra samme sprog baggrund, og etniske danskere.

·          At have en dialog med arbejdsmarkedsudvalget og jobcentret med henblik på beskæftigelse og oprettelse af sprogcenter afdeling i Sydskolen (afdeling Hørve)

·          Udarbejdelse af informationspjece

Vedrørende Mangfoldighedskonference er følgende tema drøftet: ” Hvad tilfører indvandrere og flygtninge Odsherred?” Der ønskes med konferencen et fokus på, hvordan Odsherred Kommunen kan udnytte og beholde den store resurse, som nyankomne flygtninge og indvandrere medbringer til Odsherred Kommune.

Den nedsatte arbejdsgruppe udarbejder et forslag, som drøftes i Integrationsrådet med henblik på at beslutte en plan for konferencen.

 

 

33.    Indstilling af nye medlemmer til Integrationsrådet

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-141177

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Indstilling af nye medlemmer til Integrationsrådet.

 

Sagens opståen

Integrationsrådet er i øjeblikket kun besat med 8 medlemmer ud af 10.

Dette skyldes, at 1 medlem (Peter Armstrong-See) er trådt ud og at 1 medlem (Kanlaya Hongwiset) er overgået til at være suppleant. Desuden ønsker også Jian Lin Liao at overgå til at være suppleant, og der vil derfor være 3 ledige medlemspladser.

 

Sagsfremstilling

3 personer har vist interesse for at blive indstillet som medlemmer til Integrationsrådet.

Det drejer sig om Dogan Yurdakul (tyrkisk baggrund), Mustafa Galu Mohammed (syrisk baggrund) og Patrick Makwala (congolesisk baggrund).

Alle tre personer deltog på Integrationsrådsmødet den 7.maj 2015. Dogan Yurdakul deltog også den 26. marts 2015.

 

Byrådet kan i valgperioden, efter indstilling fra Integrationsrådet, udpege nye medlemmer til rådet, hvis der opstår behov herfor.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·          Integrationsrådet indstiller til Byrådet, at Dogan Yurdakul, Mustafa Galu Mohammed og Patrick Makwala udpeges som nye medlemmer af Integrationsrådet.

 

Bilag

306-2013-90758

Forretningsorden for Integrationsrådet vedtaget d.26. februar 2013.doc

 

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 15. juni 2015

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbinf Sj.

Fraværende:

 

Vedtaget.

 

De af integrationsrådsmedlemmer, der har lyst, deltager i Byrådsmøde den 27. august 2015 kl. 18.30 i Fårevejle. Der aftales samkørsel.

 

 

34.    Evt.

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-141186

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Eventuelt fra Integrationsrådets medlemmer.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordnen.

 

Sagsfremstilling

Integrationsrådets medlemmer kan f.eks. stille forslag til sager på efterfølgende møder i integrationsrådet.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·          Punkter under eventuelt tages til efterretning.

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 15. juni 2015

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbinf Sj.

Fraværende:

 

Der spørges til, hvordan det går med Nyttehaverne. Sekretæren beretter, at integrationsteamet har fået svar fra fagcenter Plan, Byg og Erhverv om, at det ansøgte stykke land ikke kan benyttes ift. lokalplanen, men der kan være mulighed for et andet stykke jord ved varmeværket. Dette skal der arbejdes videre på.

 

Mødedatoer for resten af året 2015:

13. august, 24. september, 29.oktober, 10. december.