52.    Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-228654

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

 

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 12. november 2015

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbinf Sj., Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Jette Isling

 

Godkendt.

 

53.    Godkendelse af referat fra mødet den 24. september 2015

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-277814

Initialer: MAF

Åbent

 

Sagsfremstilling

 

 

Bilag

306-2015-277825

Samlet_referat___Integrationsr.docm

 

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 12. november 2015

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbinf Sj., Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Jette Isling

 

Referatet godkendes med følgende bemærkning til punkt 46: Det er ikke kun personer med syrisk baggrund, der er frivillige i Asylcenter Anneberg, også personer med flygtningebaggrund fra Congo ar aktive frivillige. Og følgende bemærkning til punkt 48: Fra Røde Kors er det ikke Palle Getterman men Søren Olsen, der er ansvarlig for cykelkurset.

 

54.    Temamøde - Præsentation af borgerrådgiver

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-277790

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Sagsfremstilling
Den nye borgerrådgiver, Louise Hare Stidsen, fortæller om sin funktion som borgerrådgiver i Odsherred Kommune.

 

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 12. november 2015

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbinf Sj., Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Jette Isling

 

Borgerrådgiveren vejleder borgere, som ønsker at klage over sagsbehandlingen i Kommunen.

 

Borgerrådgiveren bruger især sin tid på at tale med borgere og udrede for dem, hvad der er op og ned i deres sag. Hun hjælper med at forklare de breve, som borgeren har modtaget fra Kommunen. Borgerrådgiveren guider borgere ind i det kommunale system.

 

I forbindelse med Integration, er borgerrådgiveren blevet kontaktet flere gange og har f.eks. fået forespørgsler på, hvorfor kommunens hjemmeside ikke kan oversætte teksten til engelsk.

 

 

55.    Temamøde - Orientering om lektiecafé i Nykøbing

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-277798

Initialer: MAF

Åbent

 

Sagsfremstilling
Røde Kors frivillige orienterer om lektiecafeen i Nykøbing Sj., der midlertidigt er lukket.

Behov for genåbning af lektiecafeen drøftes.

 

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 12. november 2015

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbinf Sj., Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Jette Isling

 

Lektiecafeen startede op for ca. et år siden. Der har været 20-30 personer med flygtningebaggrund hver søndag og ca. 5 frivillige. Lektiecafeen er nu midlertidigt lukket, da de fleste af de besøgende i stedet tager til det kurdiske kulturhus, som er åbnet om søndagen i Nykøbing.

 

Det forslås at rykke lektiecafeen til om lørdagen. For at afdække behovet for en lektiecafe om lørdagen, aftales det, at der hænges en seddel op på sprogskolen, hvor interesserede kan skrive sig på. Malene giver herefter besked til Røde kors.

 

Røde kors vil desuden gerne starte op med frivillige netværkspersoner, der kan være tilknyttet nyankomne flygtninge. Det aftales, at integrationsteamet giver Røde kors besked om flygtninge, der ønsker en frivillig.

 

 

56.    Gensidig orientering

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-277828

Initialer: MAF

Åbent

 

 

 

Sagsfremstilling

Orientering fra:

·          Integrationsråds sekretær

·          Formand/næstformand

·          Integrationsrådsmedlemmer

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 12. november 2015

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbinf Sj., Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Jette Isling

 

Integrationsråds sekretær:

Odsherred Kommune har modtaget 79 flygtninge ud af årets kvote på 114. I november måned er ankommet 7 personer, hvor en er boligplaceret i Grevinge, 1 i Gudmindrup, 1 i Hørve og en børnefamilie på 4 personer i Egebjerg. 1. december 2015 åbner et bofællesskab i Egebjerg, hvor der kan bo op til 8 personer. Derfor afholdes der Borgermøde i Egebjerg den 18. november 2015 for at orientere om dette.

Til Integrationsrådets temadag søndag den 22. november 2015, deltager to proceskonsulenter, som skal hjælper arbejdet i gang. Program for dagen følger snarest.

Den 19. november 2015 er der filmfremvisning og debat på identitetsbiblioteket i Vig. Filmen er en dokumentar, der handler om asylbørns hverdag på et asylcenter i Danmark. Integrationsrådet er inviteret med til arrangementet.

Integrationsteamet bliver kontaktet af mange nye frivillige for tiden, hvilket er rigtig godt for den gode modtagelse af nye flygtninge. Vi har også startet en ny fritidsguide op i Nykøbing.

Samtidig har integrationsteamet også sat mere fokus på det gode møde med naboerne, når nye flygtninge boligplaceres. Der deles i dag nabobreve ud til de nærmeste naboer, når en flygtning flytter ind – dette gør flygtningen selv sammen med sin mentor, og flygtningene støttes også i at invitere naboerne ind til nabokaffe.

Orientering om fordeling af ekstra ressourcer på børneområdet.

Orientering om, at integrationsteamet ikke længere afholder en uges modtage program for nye flygtninge. Flygtninge får i stedet en modtagemappe med væsentlige informationer på modersmålet og de får en enkelt informationsdag med integrationsteamet. Integrationsrådet opfordres derfor til at planlægge hvordan, de kan komme ud og møde de nye flygtninge, evt. kan det være på sprogskolen.

 

Orientering fra formanden:

Formanden har været inviteret af en gruppe seniorer i Rørvig til at fortælle om flygtninge i Odsherred. Der var en positiv dialog.

Formanden har deltaget i Åbent hus arrangement i asylcentret i Anneberg og har sammen med flere af Integrationsrådets medlemmer deltaget i informationsaften med Dansk Flygtningehjælp i Aksen. Formanden har desuden været til informationsmøde i Avnstrup asylcenter.

Formanden er blevet spurgt af valgmenigheden i Vallekilde om Integrationsrådet vil være med til at lave et arrangement i kirken, formanden har takket ja til invitationen.

 

Orientering fra medlemmerne:

Arbejdsmarkedsudvalget har været på jobcamp, hvor der især var fokus på flygtninge og personer på kanten af arbejdsmarkedet. Odsherred Kommune arbejder på at etablere et større samarbejde med Holbæk, og blandt andet taler man om, hvordan man kan sikre bedre forhold for højtuddannede flygtninge i nærområdet, så de ikke skal flytte sig til Roskilde eller København. Der er også behov for et fokus på frivillighed og reglerne for at arbejde frivilligt, hvis man for eksempel er kontanthjælpsmodtager.

Johnny Henriksen informerer om, at han har søgt puljemidler til inddragelse af flygtninge i frivilligt arbejde.

 

 

57.    Boligplaceringen af flygtninge i Odsherred Kommune

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-277841

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Orientering om boligplaceringen af flygtninge i Odsherred Kommune.

 

Sagens opståen

Arbejdsmarkedsudvalget har på deres møde den 6. oktober 2015 modtaget orientering om boligplaceringen af flygtninge i Odsherred Kommune. Integrationsrådet orienteres ligeledes om dette.

 

Sagsfremstilling

Borgere som er omfattet af Integrationsloven er i hovedgrupper:

 

·          Flygtninge

·          Familiesammenførte

·          Indvandrere

 

Odsherred kommune har pt. 281 borgere, der enten er over 18 år eller uledsaget flygtningebarn og som samtidig er omfattet af Integrationsloven. Denne målgruppe fordeler sig på kommunens postdistrikter med følgende antal:

Asnæs

19

Fårevejle          

23

Grevinge           

16

Højby              

33

Hørve              

67

N. Asmindrup

0

Nykøbing Sj        

78

Rørvig

4

Sjællands Odde     

7

Vig                

20

Ikke i kommunen

14

Total

281

 

Der er især mange borgere i denne målgruppe som er bosat i Nykøbing og Hørve, men integrationsteamet arbejder på at finde nye boliger til flygtninge i alle områderne – bl.a. også for at sikre den geografiske spredning af nytilkomne flygtninge.

 

Tomme boliger til flygtninge

Odsherred Kommune kommer nogle gange ud for, at borgere henvender sig fordi de bemærker at en bolig stå færdigindrettet, men tom. Spørgsmålene går ofte på, om disse boliger blot står tomme og koster kommunen husleje samt om, hvor stort omfanget af tomme færdigindrettede boliger er.

 

I Odsherred Kommune er der pt. 1 færdigindrettet hus som står tomt. Huset er hjemtaget med henblik på placering af flygtninge. For huset betaler Odsherred Kommune tomgangsleje, men Odsherred Kommune modtager samtidig også 100 % refusion på udgifterne, så længe der ikke er flyttet flygtninge ind.

 

”Liggetiden” for disse huse er på ca. 1½ måned, men den største usikkerhed i forhold til disse boliger er, at Odsherred Kommune kun med en måneds varsel ved, hvilke flygtninge Kommunen modtager. Odsherred Kommune kan således ikke vide med sikkerhed, om kommunen får enlige flygtninge eller familier.

Derfor har Odsherred Kommune brug for, at have en ”reserve” boligmasse til eventuelle familier. De seneste tid har kommunen modtaget enlige, og derfor står huset tomt pt. Enlige kan ikke boligplaceres i disse huse, da de med den ydelse de modtager, ikke har råd til at betale huslejen.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·          Orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag

306-2015-277844

grafik boligplacering.pdf

 

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 12. november 2015

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbinf Sj., Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Jette Isling

 

Taget til efterretning.

 

58.    Status på Mangfoldighedskonferencen

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-277833

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Drøftelse af program og opgavefordeling i forbindelse med Mangfoldighedskonferencen.

 

Sagens opståen

Integrationsrådet afholder hvert år en mangfoldighedskonference, hvor der blandt andet uddeles en Mangfoldighedspris til en borger, en forening eller en virksomhed, der har gjort en særlig indsats på integrationsområdet. Mangfoldighedskonference afholdes lørdag den 23. januar 2016.

Integrationsrådet har besluttet følgende tema for konferencen: ”Hvad tilfører indvandrere og flygtninge Odsherred? Hvordan beholder vi den store ressource, som flygtningene kommer med, i Odsherred Kommune?”

Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Arne Mikkelsen, Burkhard Sievers, Nancy Sørensen, Gina Larsen, Vien Thanh Thi Nguyen Nielsen, Dogan Yurdakul og Malene Friis-Madsen. Tovholder er Arne Mikkelsen.

 

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen orienterer vedrørende konferencens program og oplægsholdere, de sidste detaljer ved programmet drøftes.

Udpegning af prismodtager drøftes.

Plan for opgavefordeling frem til konferencens afholdelse drøftes, og opgaver fordeles blandt Integrationsrådets medlemmer.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·          Program og opgavefordeling i forbindelse med Mangfoldighedskonferencen drøftes.

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 12. november 2015

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbinf Sj., Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Jette Isling

 

Det endelige program planlægges den 22. november 2015. Forslag til oplægsholdere sendes til Malene Friis-Madsen.

 

59.    Rådgivning til flygtninge

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-277836

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Drøftelse af muligheden for en lokal telefonlinje til flygtninge, hvor flersprogede frivillige kan hjælpe flygtninge med rådgivning.

 

Sagens opståen

Medlemmer af Integrationsrådet er flere gange blevet kontaktet af borgere med flygtningebaggrund, som har behov for akut hjælp, men som ikke kan få kontakt til Odsherred Kommunes medarbejdere, da det har været uden for kommunens åbningstid.

Det blev derfor forslået på Integrationsrådets møde den 24. september 2015, at der evt. kunne oprettes en telefonlinje, administreret af frivillige, der taler samme sprog som de nyankomne flygtninge.

 

Sagsfremstilling

Muligheder og begrænsninger ved ideen om en frivillig telefonlinje drøftes.

Praktiske udfordringer, så som bemanding af telefonen, målgruppens behov og koordinering af de frivilliges indsats drøftes.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·          Muligheden for en lokal telefonlinje til flygtninge, hvor flersprogede frivillige kan hjælpe flygtninge med rådgivning.

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 12. november 2015

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbinf Sj., Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Jette Isling

 

Drøftet.

 

60.    Evt.

Sag 306-2014-5450

Dok. 306-2015-228657

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Eventuelt fra Integrationsrådets medlemmer.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordnen.

 

Sagsfremstilling

Integrationsrådets medlemmer kan f.eks. stille forslag til sager på efterfølgende møder i integrationsrådet.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at

·          Punkter under eventuelt tages til efterretning.

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 12. november 2015

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbinf Sj., Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Jette Isling

 

Næste møde afholdes på Café Lulu på Algade 25, 4500 Nykøbing Sj.