21.    Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2010-395

Dok. 306-2016-283247

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 7. februar 2017

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Helge Fredslund

 

Godkendt incl. tillægsdagsorden.

 

22.    Meddelelser

Sag 306-2010-395

Dok. 306-2016-283248

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

 

·         KL’s Kommunalpolitiske konference på Teknik- og Miljøområdet afholdes den 25. – 26. april 2017 i Forum Horsens. Konferencens titel er i 2017 ”En verden udenfor”.  Program er udsendt pr. mail til Miljø- og Klimaudvalgets medlemmer den 20. januar 2017.

 

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 7. februar 2017

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Miljø- og Klimaudvalget deltager ikke i KL's Kommunalpolitiske konference på Teknik- og Miljøområdet i 2017. Der prioriteres istedet temamøder og besitigelsesture som det fremgår af pkt. 16 på udvalgets referat fra møde den 17. januar 2017.

 

Helge Fredslund forespurgte til havnen ved Gundestrup. Udvalget bliver orienteret på næste møde.

 

23.    Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sag 306-2010-395

Dok. 306-2016-283249

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

 

·        Grønt Råd Odsherred - Morten Egeskov, Kim Mariegaard

·        Geodatacentret I/S - Helge Fredslund, Helle Just Jensen

·        Grundvandsrådet for Odsherred - Gitte Hededam, Helge Fredslund

·        Havnerådet for Nykøbing, Rørvig og Odden Havne - Gitte Hededam, Morten Egeskov, Kim Mariegaard

·        Kara/Noveren - Morten Egeskov

·        Odsherred Forsyning - Vagn Ytte Larsen, Jesper Koch, Allan Andersen, Finn Hallberg, Henrik Søborg

·        Trafikselskabet Movia - Kim Mariegaard

·        Vandrådet - Gitte Hededam

·        SOL - Morten Egeskov

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 7. februar 2017

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Intet.

 

24.    Meddelelser fra fagcentre/direktør

Sag 306-2010-395

Dok. 306-2016-283251

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

 

·        Orientering om cykelstiprojektet Nykøbing til Vig

·        Orientering om 2-1-veje - prioriteringsliste

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 7. februar 2017

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Natur, Miljø og Trafik:

* Earth Hour gennemføres som tidligere år lørdag den 25. marts 2017

* Færdiggørelse af trafikplanen

* Prioritering af beskæringssagerne giver nu resultater

* Servicemål på miljøgodkendelser er under pres på grund af flere store sager

* Cykelsti Nykøbing-Vig, etape 1 er p.t. i gang, sag om etape 2 på kommende udvalgsmøde

* 2-1-veje, sag på kommende udvalgsmøde

 

Plan, Byg og Erhverv:

* Praksis omkring renovering af tankanlæg forud for kloakering

 

 

25.    Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

Sag 306-2010-73

Dok. 306-2017-28002

Initialer: RAK

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Fast orienteringspunkt.

 

Sagens opståen

Odsherred Kommune har modtaget en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Sagsfremstilling

Afgørelse i sag om afslag på landzonetilladelse til udstykning

I en sag om afslag på landzonetilladelse til udstykning af en forurenet del af en ejendom, har Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstet Odsherred Kommunes afslag.

 

Klager har navnlig anført, at en del af ejendommen er forurenet med dagrenovationsaffald, hvorfor arealet bør udstykkes og overtages af kommunen.

 

Odsherred Kommune har begrundet sit afslag med, at den ønskede udstykning ikke har et jordbrugsmæssigt formål, samt at det er en boligløs matrikel, som ønskes udstykket. I øvrigt bemærker kommunen, at kommunen ikke har nogen forpligtelser i forhold til forurenet jord foregået efter daværende lovgivning, samt at ejendommen altid har været i privat eje.

 

Klagenævnet bemærker, at der som udgangspunkt ikke gives tilladelse til udstykning af ejendomme i landzone, hvorved der skabes en ny, frit omsættelig ejendom i det åbne land. Udstykning til boligformål skal som alt overvejende hovedregel ske i områder, der ved planlægning er udlagt til boligformål.

 

Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke, at det af klager anførte om forurening af grunden udgør en særlig omstændighed, som kan begrunde, at der i strid med det klare udgangspunkt meddeles landzonetilladelse til udstykningen. Nævnet lægger vægt på, at det ansøgte er uforeneligt med de hensyn, der skal varetages gennem planlovens landzonebestemmelser, og at udstykningen vil bidrage til en planlægningsmæssigt uheldig udvikling i strid med planlovens formål.

 

Dom ved Østre Landsret i ’Golfbanesagen’

I en sag om Odsherred Kommunes påbud om fysisk lovliggørelse af søer og afvandingsforhold på en ejendom ved golfbanen i Fårevejle, stadfæstede Natur- og Miljøklagenævnet i først omgang kommunens påbud. Natur- og Miljøklagenævnet blev efterfølgende sagsøgt af klager. Landsretten har nu frifundet Natur- og Miljøklagenævnet (dvs. indirekte stadfæstet kommunens påbud).

 

Sagen vedrører to søer, der er anlagt uden de fornødne tilladelser efter plan- og vandløbsloven i perioden 2003-2006. I 2012 foretog den daværende ejer ændringer i søerne, så den ene sø forsvandt og vandstanden i den anden steg.

 

Odsherred Kommune traf efterfølgende afgørelse om, at ændringerne var i strid med naturbeskyttelseslovens § 3 om forbud mod tilstandsændring af beskyttede naturtyper. Derfor meddelte kommunen påbud om lovliggørelse, dvs. retablering.

 

Sagens stridspunkt er således, om kommunen kunne meddele påbud om retablering, uanset der ikke forinden var sket retlig lovliggørelse efter vandløbsloven og planloven. Dvs. om søerne kunne ’vokse’ ind i en beskyttet tilstand efter naturbeskyttelsesloven, selv om søerne ikke var lovliggjort efter anden lovgivning.

 

Det kunne kommunen således godt.

 

Landsrettens afgørelse er anket til Højesteret.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        Orienteringen tages til efterretning

 

 

Bilag

306-2017-9542

Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet i sag om udstykning

306-2017-11716

Dom fra Østre Landsret

 

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 7. februar 2017

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Taget til efterretning.

 

26.    Spildevandsplan 2019-2022

Sag 306-2016-5743

Dok. 306-2017-7458

Initialer: ELA

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Orientering om opstart af revision af spildevandsplanen.

 

Sagens opståen

Den nuværende spildevandsplan gælder frem til udgangen af 2018. Center for Natur, Miljø og Trafik opstarter en proces med henblik på vedtagelse af en ny spildevandsplan for 2019-2022.

 

Sagsfremstilling

Center for Natur, Miljø og Trafik vurderer, at der overordnet set vil være tale om en mindre revision af den eksisterende spildevandsplan, idet fokus på miljø og særligt badevandskvalitet fortsættes.

 

Arbejdet med den nuværende spildevandsplan har dog givet anledning til en række ønsker til forbedringer og tilføjelser i den nye plan.

 

Som noget nyt vil områder, hvor spildevand nedsives og områder, hvor der skal nedsives i fremtiden, fremgå på kort. Desuden skal reglerne for udtræden af kloakfællesskabet præciseres, ligeledes med udpegning på kort af områder, hvor dette er muligt.

 

En anden væsentlig ændring vil være, at områder uden renseklasse, det vil sige uden krav til rensning af spildevand fra enkelt ejendomme, udgår til fordel for udpegning som renseklasse SO eller højere, efter en konkret vurdering.

 

Arbejdet med spildevandsplanlægning sker i tæt samarbejde med Odsherred Forsyning. Ændringer i forsyningens økonomi og mulighed for at foretage investeringer har ligeledes givet anledning til et behov for ændringer i forhold til den nuværende spildevandsplan. Det gælder særligt for den takt som sommerhuskloakeringen foretages i.

 

 

Lovgrundlag

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 32 skal Kommunalbestyrelsen vedtage en plan for håndteringen af spildevand fra huse og virksomheder.

 

Planen skal sendes i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse, som forventes at blive i slutningen af 2018. En spildevandsplan gælder for en 4-årig planperiode, og skal herefter revideres og godkendes på ny.

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventes ikke, at revisionen af spildevandsplanen vil kræve andre økonomiske ressourcer end medarbejdernes tidsforbrug.

 

Odsherred Forsyning står for realiseringen af spildevandsplanen. Forsyningens aktiviteter er brugerfinansierede.

 

Der sigtes mod en spildevandsplan, som holder tilslutningsbidraget på samme niveau som hidtil.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Realiseringen af spildevandsplanen vil bidrage til den fortsatte forbedring af miljøet i Odsherred Kommune.

 

Målsætningen er, at begrænse udledningen af næringsstoffer til naturen og minimere overløb af spildevand til havet med forurening med sygdomsfremkaldende bakterier og dårlig badevandskvalitet til følge.

 

Udtalelser og høring

Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse fra Odsherred Forsyning og Center for Natur, Miljø og Trafik.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        Orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 7. februar 2017

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Taget til efterretning.

 

27.    Krydsningsmulighed på Adelers Alle i Fårevejle Stationsby

Sag 306-2016-42895

Dok. 306-2016-327787

Initialer: DOK

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, at der etableres en krydsningsmulighed på Adelers Alle i nærheden af Fårevejle Fri- og Efterskole, og om det i givet fald skal være en krydsningshelle eller et fodgængerfelt med mulighed for etablering af skolepatrulje.

 

Sagens opståen

Henvendelse fra Forstander Frank Ørndrup Elzer fra Fårevejle Fri- og Efterskole, sendt til Byrådet den 30. juni 2016, hvor der ansøges om at få etableret en fodgængerovergang på Adlers Alle mellem Skjoldsvej og Parkvej.

 

Sagen har været behandlet på Miljø- og Klimaudvalgets møde den 16. august 2016, hvor det blev besluttet at udarbejde et løsningsforslag.

 

Færdselssikkerhedsudvalget har på møde den 7. april 2015 haft en tilsvarende henvendelse. Af sagsfremstilling fremgår, at udvalget tog ønsket til efterretning. Administrationen vurderede på daværende tidspunkt, at der ikke er grundlag jf. afmærkningsbekendtgørelsen til at etablere fodgængerfelt (§ 184).

 

Sagsfremstilling

Forstander Frank Ørndrup Elzer mener, at det er forbundet med risiko at passere Adlers Alle på grund af tæt færdsel og for høj hastighed. Højskolen finder ikke de trafikale sikkerhedsforanstaltninger er tilstrækkelige til at forebygge ulykker.

 

Adelers Alle er en del af det overordnede vejnet i Odsherred, og der er som følge af dette også forholdsvis mere trafik her, end på det øvrige vejnet i Fårevejle Stationsby.

Der er senest foretaget trafiktællinger i juni 2014 og november 2014. Disse tal viser, at gennemsnitshastigheden er under 50 km/t og lastbiltrafikken udgør mindre end 20%.

 

Administrationen har de seneste 5 år ikke registreret uheld på Adelers Alle mellem rundkørslen ved Rådhusvej og ind-/ udkørslen til tankstationen ved Tuborgvej. Det er administrationens vurdering, at den kørende og den gående færdsel ikke er så tæt, at etablering af et nyt fodgængerfelt er nødvendig for en rimelig afvikling af den gående trafik.

 

Etablering af et fodgængerfelt er en færdselsregulerende foranstaltning, som kræver samtykke fra politiet, jf. færdselslovens § 92.

 

Vejdirektoratet har udarbejdet vejregler for etablering af fodgængerfelter. Undersøgelser vedrørende fodgængerfelters effekt på færdselssikkerheden viser bl.a., at fodgængerfelter ikke nødvendigvis forbedrer sikkerheden ved krydsninger, oftest tværtimod.

Derimod anbefales det at anlægge midterheller til hjælp for fodgængerne.

 

På baggrund af redegørelsen i vedhæftede bilag (faglig, teknisk og faktisk baggrund for krydsningsmulighed), politiets anbefaling, samt praksis i øvrigt, indstiller administrationen, at der udarbejdes projekt for krydsningsmodel.

 

Administrationen har udarbejdet forskellige løsningsforslag med prisoverslag, se bilag.

 

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje og færdselsloven.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat midler i driftsbudgettet til små anlægsarbejder som dette.

 

Der skal derfor træffes beslutning om at søge om anlægsmidler, eller det skal besluttes, at bruge midler fra årets anlægspulje på 500.000 kr. til trafiksikkerhed.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

Det kræver samtykke fra politiet at etablere fodgængerfelt og afmærke med færdselstavler og afstribe på vejen. Såfremt der opstår uenighed mellem Odsherred Kommune og politiet om etablering af fx fodgængerfelt afgøres sagen af rigspolitichefen, hvis afgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed (jf. færdselsloven § 92c).

 

Odsherred Kommune har indhentet udtalelse fra Midt- og Vestsjællands Politi, der har udtalt, at de generelt er tilbageholdende med at give samtykke til fodgængerfelter midt i vejarealer. Politiet vil dog foreslå løsningen med en slags krydsnings foranstaltning med steler, og gerne suppleret med steler langs fortov og advarselstavle A22 (Børn) på hver side af krydsningen. Denne løsning er gengivet som løsningsforslag nr. 3.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

·        Udvalget drøfter og beslutter overordnet løsning, samt finansiering

 

Bilag

306-2017-24609

Faglig, teknisk og faktisk baggrund for krydsningsmulighed

306-2017-25416

Løsningsudkast med prisoverslag

 

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 7. februar 2017

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Udvalget beslutter, at fagcentret med udgangspunkt i løsning 3 optager dialog med skolerne og andre interessenter og etablerer den endelige løsning.

 

Projektet finansieres af de afsatte midler i 2017 til trafiksikkerhed.

 

28.    Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen - Ny tidsplan for kloakering af sommerhusområder

Sag 306-2016-18693

Dok. 306-2016-322458

Initialer: MIG

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

At godkende tillæg til spildevandsplanen om ændret tidsplan for kloakering af sommerhusområder og indsats om forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

 

Sagens opståen

Kloakeringen af Odsherreds sommerhuse har siden 2013 været standset på grund af en retssag om kommunernes vejbidrag til forsyningsselskaberne, senest jf. Byrådets godkendelse af Årsrapport sag 72 d. 26 maj 2015. På mødet den 23. februar 2016 gav Byrådet borgmesteren mandat til at stemme på en ekstraordinær generalforsamling i Odsherred Forsyning A/S med det formål, at fjerne Byrådets tidligere beslutning om at stoppe sommerhuskloakeringen. Kloakeringen forventes genoptaget foråret 2017.

 

Tillægget omfatter desuden mulighed for og vilje til ekspropriation af vejret til Odsherred Spildevand A/S til færdsel i begrænset omfang i forbindelse med drift, vedligeholdelse og reparation af et udløbsbygværk på udløbsledningen fra Tengslemark renseanlæg, se bilag 2.

 

Sagsfremstilling

Center for Natur, Miljø og Trafik vurderer, at tabel 1 i bilag 4 er en realistisk tidsplan for spildevandskloakeringen af sommerhusområderne.

 

Center for Natur, Miljø og Trafik vurderer, at tabel 2 i bilag 4 er en realistisk tidsplan for indsatsen med forbedring af spildevandsrensningen i det åbne land, idet det forudsættes at sagsbehandling for 50 ejendomme pr. år er det der tidsmæssigt kan lade sig gøre. Rækkefølgen er uændret, men de større oplande er delt i mindre områder, for at komme ned på et realistisk antal ejendomme pr. år.

Lovgrundlag

Ifølge § 5, stk. 4 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser, nr. 46 af 12. januar 2016, kan Byrådet beslutte at udarbejde tillæg til den gældende spildevandsplan inden for planperioden, herunder ændringer på oplandsgrænser. Et tillæg skal sendes i 8 ugers offentlig høring, eventuelle høringssvar indarbejdes i nødvendigt omfang inden tillægget kan vedtages endeligt af Byrådet.

 

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, nr. 425 af 18. maj 2016, skal tillæg til spildevandsplanen screenes for hvorvidt det skal miljøvurderes. Center for Natur, Miljø og Trafik har screenet planen og vurderer at en egentlig miljøvurdering ikke er påkrævet, da der er tale om mindre ændringer som udelukkende medfører positive påvirkninger af miljøet.

 

Økonomiske konsekvenser

Tillægget til spildevandsplanen indebærer ikke økonomiske konsekvenser for Kommunen. Sommerhusejerne skal betale tilslutningsbidrag til Odsherred Forsyning. Ejere af ejendomme i det åbne land skal selv betale for etablering af anlæg, dog med de allerede kendte muligheder for opnåelse af afdragsordning, udsættelse og kontraktligt medlemskab af Forsyningen.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Center for Natur, Miljø og Trafik vurderer at genoptagelsen af sommerhuskloakeringen vil medvirke til, at tilførslen af utilstrækkeligt renset spildevand til badestrandene mindskes. Dette medvirker også til at opnå god økologisk tilstand for naturtyperne i Natura2000 område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke, samt medvirke til bedre badevandskvalitet i Sejerø Bugt.

 

Kloakeringen af det åbne land vil bidrage til at mindske forureningen med næringsstoffer til vandmiljøet og dermed forbedre tilstanden i åben land områderne. Ligeledes vil risikoen for at der opstår uhygiejniske forhold i forbindelse med direkte udledning af spildevand mindskes.

 

Kloakering af sommerhuse, såvel som indsatsen med forbedret rensning af spildevand i det åbne land er en højt prioriteret myndighedsopgave.

 

Udtalelser og høring
Odsherred Forsyning er blevet hørt og har ingen kommentarer til ændringerne i tidsplanen for det åbne land og sommerhuskloakeringen, samt rækkefølgen af sommerhusområder der skal kloakeres.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø og Klimaudvalget, at udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

·        Godkende tillæg nr. 4 til spildevandsplanen, som sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 16. august 2016

Sted: Kursuslokalet, Højby

Fraværende:

 

Indstillet.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 23. august 2016

Sted: Mødelokale i i Højby

Fraværende:

 

Indstillet.

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 30. august 2016

Sted: Byrådssalen, Højby

Fraværende: Birthe Balle, Jørgen Revsbech Hansen, Niels Nicolaisen

 

Godkendt.

 

 

 

Sagen genoptages

 

Sagsfremstilling

På baggrund af høringssvar fra Odsherred Forsyning er den del af Tillæg 4, der handlede om sommerhuskloakeringen taget helt ud.

 

Protokollat fra Odsherred Forsynings bestyrelsesmøde vedrørende tidsplan for sommerhuskloakering foreligger. Tillæg 4 omhandler nu alene tidsplan for forbedret spildevandsrensning i åbent land, og bestemmelser om vejret til udløbsledningen fra Tengslemark.

 

En ny tidsplan for sommerhuskloakeringen vil skulle behandles separat, enten som et nyt tillæg til den eksisterende spildevandsplan, eller som en del af revisionen af spildevandsplanen i 2018. En ny tidsplan fastlægges i samarbejde med Odsherred Forsyning.

 

Odsherred Kommune modtog et høringssvar i forhold til vejretten ved udløbsledningen. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·         Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at tillæg nr. 4 til spildevandsplanen godkendes

 

Bilag

306-2016-136882

Screening for miljøvurdering til tillæg nr. 4

306-2016-169823

vejret - bilag 2

306-2016-238220

Tillæg nr. 4 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune (Off. Høring)

306-2017-14911

Bilag 4

 

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 7. februar 2017

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Indstillet.

 

29.    Lokalplan 2017 Rådhustilbygning - Højby

Sag 306-2017-2295

Dok. 306-2017-17794

Initialer: BJF

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Lokalplanforslag 2017-01 sendes i 8 ugers offentlig høring med henblik på endelig vedtagelse.

 

Sagens opståen

Byrådet i Odsherred Kommune har besluttet at udvide Rådhuset i Højby for at kunne samle flere medarbejdere på samme adresse, og derved opnå en række synergieffekter.

 

Sagsfremstilling

Nærværende lokalplan skal muliggøre en udvidelse af rådhuset mod syd og vest i op til to etager, samt give mulighed for ombygning af nogle af de eksisterende bygninger.

 

Lokalplanen skal endvidere fastlægge anvendelsen og karakteren af de ubebyggede arealer omkring rådhuset, hvor der skal etableres mange nye parkeringspladser, en ny rådhushave og en ny vejadgang fra syd.

Lokalplanen fastlægger områdets fremtidige anvendelse til offentlige formål i form af offentlig administration og institutioner.

Med lokalplanen udlægges 2 byggefelter til nybyggeri (et mod syd og et mod vest). Dertil må eksisterende bygninger ombygges. Alle bygninger indenfor lokalplanområdet må være op til to etager og 11 meters højde. Byggeriets overordnede arkitektoniske udtryk med hvide facader og en blanding af flade og markante skrånende tage fastholdes.

Lokalplanen fastholder den eksisterende nordlige vejadgang, men omlægger den sydlige for at give plads for den ene nye bygning. Ligeledes omlægges mange af parkeringspladserne, og der etableres 137 nye parkeringspladser.

Odsherred Kommune forudsætter en vis dobbeltbenyttelse af nærområdets parkeringspladser fordelt hen over døgnets timer: hvis parkeringsbehovet ved Rådhuset i dagtimerne overstiger antallet af parkeringspladser, er der mulighed for at benytte de mange andre offentligt tilgængelige parkeringspladser i nærområdet, f.eks. ved Højby Skole, Borren mv.

Det er en del af lokalplanens formål, at friarealerne omkring rådhuset med åbne plæner og store solitære træer fortsat fremstår som en del af et sammenhængende parkstrøg på tværs af Nyvej, selv om at arealet udlagt som plæner reduceres på grund af det øgede parkeringsbehov.

 

Lovgrundlag

Planloven.

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

Lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i minimum 8 uger, inden lokalplanen indstilles til endelig vedtagelse.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget at:

 

·        Lokalplanforslaget godkendes til offentlig høring

 

Bilag

306-2017-27206

forslag til lokalplan 2017-01, rådhus

306-2017-21586

MSS-Rådhus i Højby_I_hoering_lkp

306-2017-22553

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 Højby skole, Rådhus og Institutioner

 

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 7. februar 2017

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Indstillet.

 

30.    Ansøgning om landzonetilladelse til inddragelse af del af overflødig driftsbygning i boligarealet - Smidsbjergvej 1, Engelstrup

Sag 306-2016-23268

Dok. 306-2017-18485

Initialer: LHK

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Det skal besluttes, om der meddeles landzonetilladelse til inddragelse af del af overflødig driftsbygning til udvidelse af boligarealet med 116 m2.

 

Sagens opståen

Denne ansøgning skal behandles politisk, da ènfamiliehusets samlede boligareal bliver større end 280 m2, som er grænsen for administrationens bemyndigelse til at meddele landzonetilladelse.

 

Sagsfremstilling

Ejer ønsker, at udvide eksisterende bolig ved inddragelse af i alt 116 m2 af eksisterende driftsbygning i boligarealet. Eksisterende boligareal er 194 m2.

 

Det kan oplyses, at ejer endvidere ønsker at opføre en tilbygning/udestue på 50 m2 til eksisterende bolig samt indrette erhverv (i alt 91 m2) i del af overflødig driftsbygning; ingen af disse aktiviteter kræver landzonetilladelse.

 

Ejer oplyser, at tagetagen på eksisterende bolig ikke kan udnyttes, da bygningen er smal og med de nugældende isoleringskrav, bliver loftshøjden for lav.

 

Ejendommens bygninger er opført som en firlænget gård, hvor der tidligere var landbrugspligt. Ejer ønsker at udnytte eksisterende bygningsmasse

 

Lovgrundlag

Planlovens § 35, som er landzonebestemmelser.

 

Uddrag af § 35, stk. 1: I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse, jf. dog §§ 36-38 (undtagelsesbestemmelser).

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen konsekvenser.

 

Udtalelser og høring

Ansøgningen har ikke været i høring, da ansøgningen vurderes at være af underordnet betydning for naboerne.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        Der meddeles landzonetilladelse til inddragelse af del af overflødig driftsbygning til udvidelse af boligarealet med 116 m2. Tilladelsen beror på, at det er en eksisterende og overflødig driftsbygning der ændrer anvendelse

 

Bilag

306-2016-179943

Situationsplan

306-2016-179946

Stueplan

306-2016-179937

Plan tagetage

 

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 7. februar 2017

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Godkendt.

 

31.    Landzonetilladelse til etablering af jordbærtunneler, på matr. 6p, Skippinge By, Vallekilde, 29-6 p/1.

Sag 306-2016-28697

Dok. 306-2017-18633

Initialer: BEK

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Landzonetilladelse til etablering af jordbærtunneler, på matr. 6p, Skippinge By, Vallekilde på nærmere fastsatte vilkår.

 

Sagens opståen

På baggrund af henvendelser fra naboer blev Miljø- og Klimaudvalget på møde den 8. november 2016 orienteret om ansøgning om etablering af jordbærtunneller. 

 

Udvalget besigtigede ejendommen forud for møde den 29. november 2016.

Miljø- og Klimaudvalget besluttede efterfølgende, at udvalget ønskede sagen genoptaget forinden der træffes beslutning, jfr. dagsordenpkt. 154.

 

Der er den 6. januar 2017 afholdt møde mellem ansøgere og ejere af tilliggende ejendomme for, om muligt, at finde et kompromis, parterne imellem.

 

Sagsfremstilling

Den 11. august 2016 har Odsherred Kommune modtaget ansøgning om opsætning af jordbærtunneller på matr. nr. 6 p Skippinge By, Vallekilde. Den pågældende mark ligger nord for de 3 ejendomme Kalundborgvej 57, 59 og61.

De ansøgte tunneller udgjorde på ansøgningstidspunktet 85.800 m2.

 

Odsherred Kommune har tidligere, den 24. juni 2016, meddelt landzonetilladelse til lignende jordbærtunneller ved Kalundborgvej 59, syd for ejendommen matr. 6p, Skippinge By, Vallekilde, der er genstand for denne ansøgning. Disse tunneller er opsat, i alt 130.000 m2, i medfør af tidligere udstedt landzonetilladelse.

 

Administrationen har ved flere lejligheder besigtiget matriklen og de tilstødende matrikler, hvor udvalget besigtigede matriklen 29. november 2016 forud for sit møde samme dag.

 

Som konsekvens af udvalgets møde den 29. november 2016, er der afholdt møde den 6. januar 2017 med ansøger samt omboende naboer, hvor formålet var at afsøge mulige kompromisforslag parterne imellem.

Samtlige ejere af umiddelbart tilliggende ejendomme blev inviteret til mødet, hvor ejerne af Kalundborgvej 61 og 55A samt ansøger og forpagte deltog.

 

Der blev på mødet skitseret og drøftet et udkast til et reduceret udlæg, som efterfølgende er blevet sendt til høring af de på mødet fremmødte ejere af tilliggende ejendomme på foranledning af ansøger/forpagter.

 

Ansøger/forpagter har på baggrund af mødet fremsendt bearbejdet forslag med den foreslåede reduktion. Med det reducerede forslag trækkes tunnellerne længere væk fra de umiddelbart berørte naboer.

Tunnellernes areal reduceres dermed til 66.540 m2, jfr. situationsplan, (bilag 1), hvilket svarer til en reduktion på ca. 22 % i forhold til det oprindeligt ansøgte areal på 85.800 m2. Forslaget er uden præjudice ifht. ansøgers mulighed for at ansøge om endelig eller yderligere tilladelser på ejendommen, og er samtidig uden præjudice ifht. Odsherred Kommunes endelige afgørelse i sagen.

 

Begge deltagende naboer har fremkommet med indsigelser imod det reviderede forslag, jf. bilag 2 og 3. Ansøger og forpagter har fået tilsendt naboernes indsigelser.

Ansøger har på denne baggrund valgt at fremsende endelig revideret situationsplan (version D), dateret 30. januar 2017, (bilag 8). Udstrækningen af det overdækkede område er i endelige ansøgning indskrænket med område, markeret med rød farve ifht. udkast, der er indgået i drøftelserne, parterne imellem på mødet den 6. januar 2017, (bilag 9).

 

I forbindelse med undersøgende høring, skal Odsherred Kommune bemærke, at der i begge høringssvar fremgår, at der er samtidigt ved at blive lagt overdækningsplast over buerne, selvom der endnu ikke er meddelt tilladelse.

Forpagter har i den forbindelse oplyst, at der fordeles materialer ud på jorden, og at der rejses enkelte buer, som nedtages straks; hvilket sker for at kontrollere geometri for det samlede anlæg. Kommunen skal bemærke at oplægning af materialer på jord, etablering af plantesække, isætning af jordspyd samt måltagning med successiv opsætning og umiddelbar nedtagning af buer ikke forudsætter videre tilladelse.

 

Lovgrundlag

I landzone må der ikke uden tilladelse fra kommunen foretages udstykning, opføres ny

bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer,jf. planlovens § 35, stk. 1. Der gælder efter loven en række undtagelser fra kravet om landzonetilladelse, jf. planlovens § 5u og §§ 36-38.

 

Ifølge planloven §36 kræves det ikke landzonetilladelse til: ”Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet, jf. dog stk. 2.”.

 

Som udgangspunkt vil produktionsomlægninger og selv ganske store udvidelser af den bestående bygningsmasse på landbrugsejendomme i landzone være omfattet af undtagelsesbestemmelsen i lovens § 36, stk. 1, nr. 3, så længe der er tale om landbrugsmæssig drift. Det er dog en forudsætning for denne umiddelbare ret, at det ansøgte ligger i tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer. Såfremt det ansøgte ikke ligger i tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer kræves tilladelse efter § 35, stk. 1 til beliggenhed og udformning, jf. planlovens § 36, stk. 2.

 

Planlovens § 36, stk. 2, giver ikke mulighed for generelt at nægte tilladelse til opførelse af erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger på en landbrugsejendom. Der kan i landzonetilladelsen stilles saglige vilkår for virkeliggørelse af projektet.

 

Vilkårene tager primært sigte på at beskytte de landskabelige værdier, men giver også mulighed for at inddrage øvrige hensyn, som planlovens landzonebestemmelser skal varetage - for eksempel nabohensyn. Der kan kun meddeles afslag såfremt der kan påvises tungtvejende ulemper og gener ved den konkrete placering og udseende, og da skal der kunne henvises til en anden placering på ejendommen.

 

Odsherred Kommune har vurderet, at jordbærtunnellerne er nødvendige for ejendommens drift. Der henvises derudover til Natur- og Miljøklagenævnets orientering NOMO nr.93. Samt afgørelse Natur- og Miljøklagenævns afgørelse af 18. februar 2016, Sag NMN 31-01713, NMK 3101715, (bilag 5 og 6).

 

I den konkrete sag forudsætter opsætning af jordbærtunneller landzonetilladelse, eftersom jordbærtunnellerne ikke ligger i tilknytning til ejendommens øvrige bebyggelse. Afgørelsen om landzonetilladelse skal særligt træffes på grundlag af de planlægningsmæssige og landskabelige hensyn, der ifølge lovens formål, skal varetages ved administrationen af landzonebestemmelserne. Der skal således tages stilling til, med hvilken beliggenhed og udformning tilladelsen skal meddeles, jf. planlovens § 36, stk. 2.

 

Nabohensyn kan fx være afstand til boliger, at tilladelsen er midlertidig, at dele af bygningen (her overdækkende plastik) fjernes i en periode (f.eks. et antal måneder), m.v. Det er ikke muligt at nægte etablering af det samlede projekt alene ifht. nabohensyn. Hensynet til naboer kan kun fastsætte gennem vilkår for projektets virkeliggørelse ifht. konkret vurdering af det pågældende projekt, sammenholdt med lignende afgørelser i området samt generel praksis, jfr. afgørelser ved rekursmyndighederne.

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

Forinden den endelige beslutning træffes, skal afgørelsen sendes i naboorientering.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        Udvalget godkender, at der meddeles landzonetilladelse til den ansøgte beliggenhed og udformning af jordbærtunneler, jfr. situationsplan D, dateret 30. januar 2017, på matr. 6p, Skippinge By, Vallekilde, på nærmere fastsatte vilkår i udkast til landzonetilladelse

 

Bilag

306-2017-20787

Bilag 1 Udvalg: Tegn.nr. 1.01C - Beliggenhedsplan - rev. 10012017 (004)

306-2017-27863

Bilag 2: Kalundborgvej 55A - bemærkninger fra nabo

306-2017-25787

Bilag 3: Kalundborgvej 61 - bemærkninger til revideret situationsplan

306-2017-25733

Bilag 4: Vilkår og overvejelser

306-2017-20785

Bilag 5 udvalg: NOMO 93

306-2017-18781

Bilag 6 udvalg: NMK-31-01713 og NMK-31-01715

306-2017-27535

Bilag 7: Ansøgers svar på nabo bemærkninger vedr reduktion

306-2017-27637

Bilag 8 Situationsplan rev D af 30.01.2017

306-2017-27861

Bilag 9. Tegn.nr. 1.01B - Beliggenhedsplan - rev. 31102016

 

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 7. februar 2017

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Udvalget er indstillet på at meddele landzonetilladelse, men finder ikke, at den konkrete ansøgning tager tilstrrækkeligt hensyn til naboer og landskab. Derfor gives der afslag på den konkrete ansøgning.

 

 

 

 

32.    Ruwelbygningen

Sag 306-2017-2960

Dok. 306-2017-24797

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Orientering om og drøftelse af henvendelse fra Filip Dyvekær.

 

Sagens opståen

På baggrund i Filips Dyvekær udtalelser i Nordvestnyt den 3. januar 2016 har borgmesteren indbudt Filip Dyvekær til møde om forholdene på Ruwelgrunden.

 

Sagsfremstilling

På møde den 6. januar 2017 blev der drøftet to forhold - kravet om opførsel af pergola ved Aldi i Nykybing samt Ruwelbygningens udseende og de farlige forhold.

 

Filip Dyvekær redegjorde på mødet med borgmesteren for, at der efter hans opfattelse er en sammenhængen mellem de to forhold.

 

I relation til de varslede påbud på Ruwelbygningen anførte Filip Dyvekær på mødet, at disse blot var detaljer, som nok skulle blive opfyldt.

 

Den fortsatte udvikling af Ruwelgrunden med yderligere bebyggelse af supermarkeder, beboelse og udvalgsvarer blev kort drøftet.

 

Kravet til opførelse af pergola er et vilkår i den byggetilladelse, der er meddelt til opførelsen af Aldi-bygningen. Vilkåret er nødvendigt for at gældende lokalplan overholdes.

 

Tiden er i dag en anden end dengang lokalplanen blev udarbejdet, hvorfor det kunne være relevant at visse forhold i den – herunder bygningernes placering – kunne ændres. En sådan ændring kunne have betydning for om kravet til pergola fortsat skulle opretholdes efter, at en evt. ny lokalplan er vedtaget.

 

En ændring af lokalplanen vil dog kræve en direkte anmodning fra grundejer, Filip Dyvekær, samt at grundejer i samarbejde med Odsherred Kommunes planafdeling udarbejder et nyt udkast til lokalplan for området.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        Orientering drøftes og tages til efterretning

 

Bilag

306-2017-24810

Sandblæsning og oprydning - Ruwelbygningen

306-2017-24618

Referat fra møde Filip Dyvekær

306-2017-24799

Ruwelbygningen - Tilbud fra tømrermester Martin Læssøe jensen

 

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 7. februar 2017

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Sagen ændrer, efter udvalgets opfattelse, ikke ved, at de udstedte påbud om farlige forhold på Ruwel-bygningen og betingelserne for byggetilladelsen til Aldi-bygningen skal efterleves.

 

Såfremt udvalget skal tage stilling til evt. ny lokalplan, skal ejeren fremsætte konkret anmodning herom.

 

33.    Budget 2018 - Dialogmøder

Sag 306-2016-38883

Dok. 306-2017-25010

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Fagudvalget skal træffe beslutning om form og indhold samt hvilke interessenter, der indbydes til dialogmøder i april og maj 2017. Endvidere skal aftales dato og tidspunkt for møderne.

 

Sagens opståen

På Økonomiudvalgets møde i januar fremgår det af ”forslag til politisk tids- og procesplan for budget 2018”, at der afholdes dialogmøder i april og maj 2017 mellem fagudvalgene og relevante interessenter.

 

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for Odsherred Kommune 2018 lægges der op til at holde dialogmøder med udvalgte interessenter forud for budgetprocessen.

 

Udvalget drøfter, hvem man ønsker at invitere til dialogmøde. Endvidere skal der tages stilling til antal af møder og den fysiske placering.

 

I 2016 blev der på møder i GRO (Grønt Råd Odsherred) og Havnerådet drøftet budget, og på SOL (Sommerhusrådet for Odsherred Landliggere) med afsæt i arbejdet med omprioriteringsbidrag. På Miljø- og Klimaudvalgets møde den 2. februar 2016, blev der udtrykt ønske om, at lave erfaringsudveksling omkring busdrift.

 

Lovgrundlag

Odsherred kommunes politiske tids- og procesplan for behandling af budget 2018-2021.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til forplejning ved møder i form af kaffe, the og kage finansieres af budget til mødeforplejning under udvalget.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Fagudvalgets medlemmer får mulighed for at få inspiration til arbejdet med budget 2018, og komme tæt på brugerens daglige udfordringer og oplevelser.

 

Udtalelser og høring

Del af budgethøringen.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        Udvalget drøfter, hvordan og med hvem udvalget ønsker budgetdialog møder

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 7. februar 2017

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

På de aftalte møder med Grønt Råd Odsherred, SOL og Havnerådet drøftes budgetspørgsmålet.

 

Desuden ønsker udvalget, at administrationen til næste udvalgsmøde laver en oplistning af foreninger/organisationer, som kunne inviteres til fælles møde om udvalgte temaer.

 

34.    Godkendelse af tillægsdagsorden

Sag 306-2010-395

Dok. 306-2017-33088

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 7. februar 2017

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Godkendt.

 

35.    Asnæs C "Bylaboratorium - Unge samskaber nye byrum i Asnæs"

Sag 306-2016-32627

Dok. 306-2017-32326

Initialer: TID

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget.

 

Beslutningstema

Fysisk planlægning af Asnæs C jævnfør Udviklingsplan for Asnæs C, med tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2016, godkendelse af kommissorium.

 

Sagens opståen

Odsherred Kommune ansøgte den 7. november 2016 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om forsøgs- og udviklingsmidler til ”Bylaboratorium – Unge samskaber nye rum i Asnæs”.

 

Odsherred Kommune modtog tilsagn om tilskud den 21. december 2016 fra det nyoprettede Trafik-, Bygge- og Boligstyrelse.

 

Sagsfremstilling

Kommissoriet for udviklingsprojektet i Asnæs C har til hensigt at definere opgaven og skabe ejerskab til projektet, samt strukturere organiseringen af samme. På baggrund af Kommissoriet iværksætter projektleder i Center for Plan, Byg og Erhverv de nødvendige tiltag for at kunne iværksætte fase 1 af projektet, som er forudsætningen for gennemførelsen af projektet.

 

Odsherred Kommune fik tildelt en udgiftsramme på 750.000 kr. til gennemførelse af udviklingsprojektet ” Bylaboratorium – Unge samskaber nye rum i Asnæs”.

 

Vilkårene for opnåelse af støtten gennem projektperioden er, at:

·        Tilskuddet ikke kan indgå i almindelige, kommunale driftsudgifter eller udgifter til aflønning af kommunale medarbejdere

·        Der nedsætte en styregruppe for projektet bestående af tilsagnsmodtager og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

·        Projektet oprettes i styrelsens byfornyelsesdatabase, som løbende opdateres i forbindelse med udbetaling af tilskud

·        Publicering af projektets resultater vil som udgangspunkt ske via byfornyelsesdatabasen og styrelsen

·        Den endelige form for offentliggørelse af projektets resultater aftales mellem styrelsen og tilsagnsmodtager

 

Odsherred Kommunes eget bidrag til realisering af byrum i Asnæs C udgør udgiftsrammen afsat til Asnæs C budgettet, som er fordelt over 4 år med 300.000 kr. pr. år, hvilket vil sige 1.200.000 kr.

 

Fase 1 består af programmering i samarbejde med Sydskolen og Gymnasiet omkring inddragelsen af de unge i Asnæs.

 

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er på budgetårene 2016-2019 fordelt 300.000 kr. vedtaget af Byrådet til anlægsprojekter fra Udviklingsplan for Asnæs C.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der skal ved projektets gennemførelse være opmærksomhed på, hvilke initiativer der sættes i værk.

 

Der forventes, ved de konkrete anlægsprojekter, afsat de nødvendige administrative midler til at gennemføre og styre projekterne.

 

Ved visse anlægsarbejder skal der endvidere være opmærksomhed på, at der tages højde for efterfølgende driftsomkostninger, hvor det tilstræbes at byrumsudformningerne kan holde sig inden for den eksisterende driftsramme.

De miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser af projektet forventes at være positive.

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget, at:

 

·        Kommissoriet med de beskrevne forudsætninger godkendes

·        Der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 750.000 kr. til modtagelse af tilskuddet fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelse

 

 

Bilag

306-2017-32884

Bilag 8 Tilbud

306-2017-32734

Bilag 1 Kort over området

306-2017-32883

Bilag 7 Kontrakt med rådgivere

306-2017-32871

Bilag 2 Udviklingsplan for Asnæs C

306-2017-32882

Bilag 6 Kontrakt Odsherred Komm og TBBS

306-2017-32873

Bilag 3 Tilsagn om støtte

306-2017-32880

Bilag 5 Kravsspecifikation

306-2017-32874

Bilag 4 Projektansøgning

306-2017-32325

Kommissorium - Asnæs C

 

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 7. februar 2017

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Indstillet.

 

Gitte Hededam og Helge Fredslund deltager i styregruppen.

 

Administrationen gør opmærksom på, at der i budget 2016 | 2019  blev afsat og frigivet en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. med 300 t.kr. i henholdsvis 2016, 2017, 2018 og 2019. I budget 2017-2020 blev der endvidere afsat 300 t.kr. i 2020, som endnu ikke er frigivet.

 

 

36.    Temamøde - Gadelys

Sag 306-2010-395

Dok. 306-2017-35822

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

Som aftalt på udvalgets møde i januar i år handler denne måneds temamøde om gadelys.  

 

På mødet giver SEAS-NVE et oplæg om den nuværende kontrakt på gadelys samt deres forslag til indholdet i en ny kontrakt.

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 7. februar 2017

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Temamøde gennemført.