1.      Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2013-54105

Dok. 306-2018-3884

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

 

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 11. januar 2018

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbing Sj.

Fraværende: Arne Mikkelsen, Helge Fredslund, Pushpamalar Sivapalan

 

Godkendt.

 

Tilstede var også suppleant Mustafa Galo Muhammed og udpeget medlem til følgegruppen, Jette Isling.

 

Mødet startede med punkt 3 og derefter punkt 7, før vi gik til punkt 1.

 

 

 

 

2.      Godkendelse af referat fra mødet den 14. december 2017

Sag 306-2013-54105

Dok. 306-2018-3888

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

 

 

Bilag

306-2017-292397

Samlet referat - Integrationsrådet  den 14. december 2017, kl. 17:00 - 19:00

 

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 11. januar 2018

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbing Sj.

Fraværende: Arne Mikkelsen, Helge Fredslund, Pushpamalar Sivapalan

 

Godkendt.

 

3.      Velkomst og præsentationsrunde

Sag 306-2013-54105

Dok. 306-2018-3881

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

Integrationsrådets sekretær, Malene Friis-Madsen byder velkommen og Integrationsrådets medlemmer præsenterer sig kort for hinanden.

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 11. januar 2018

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbing Sj.

Fraværende: Arne Mikkelsen, Helge Fredslund, Pushpamalar Sivapalan

 

Gennemført.

 

4.      Gensidig orientering

Sag 306-2013-54105

Dok. 306-2018-3900

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

Orientering fra:

·        Integrationsråds sekretær

·        Formand/næstformand

·        Arbejdsgrupper og Integrationsrådsmedlemmer. Herunder Mangfoldighedskonferencegruppen: Gennemgang af dagen og opgaverne.

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 11. januar 2018

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbing Sj.

Fraværende: Arne Mikkelsen, Helge Fredslund, Pushpamalar Sivapalan

 

Intet nyt fra sekretæren.

 

Nancy Sørensen har deltaget i det første møde i det nyoprettede koordinationsforum, der vil blive sendt referat ud til Integrationsrådet. Koordinationsforum vil mødes en gang i kvartalet for at koordinere indsatsen på frivilligområdet og samarbejdet med integrationsteamet.

 

Nancy Sørensen har, traditionen tro, deltaget i translokation på sprogskolen sammen med Burkhard.

 

Intet nyt fra medlemmerne.

 

Mangfoldighedskonference gruppen: Programmet og arbejdsopgaverne gennemgået. Der sendes en opdateret plan og opgavefordeling ud fra sekretæren.

 

 

5.      Integrationsrådets budget 2018

Sag 306-2013-54105

Dok. 306-2018-3916

Initialer: MAF

Åbent

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Orientering om budget for Integrationsrådet.

 

Sagens opståen

Integrationsrådet har ønsket en orientering om budgettet for 2018.

 

Sagsfremstilling

Integrationsrådet har et fast årligt budget på 35.000,00 kr. ekskl. moms til dækning af aktiviteter, befordring og forplejning på møderne.

 

På baggrund at foregåendes års regnskab er følgende budget udarbejdet:

 

Integrationsråd

Regnskabsår 2018

Budget
1 kr.

 

 

Budget i alt, ekskl. Moms

35.000

Mangfoldighedskonference

 

 

18.000

Temadag for det nye integrationsråd

 

 

7.500

Høstmarked

 

 

2.000

Befordring

 

 

4.000

Forplejning

 

 

 

3.500

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at:

·        Orientering om budget for Integrationsrådet tages til efterretning

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 11. januar 2018

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbing Sj.

Fraværende: Arne Mikkelsen, Helge Fredslund, Pushpamalar Sivapalan

 

Taget til efterretning.

 

Der er forslag om at overveje at lave en dag, hvor Integrationsrådet inviterer alle frivilliggrupper til et møde, evt. med en oplægsholder. Evt. til budget 2019.

 

 

6.      Integrationsrådets følgegruppe

Sag 306-2013-54105

Dok. 306-2018-3924

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Orientering om sammensætningen af Integrationsrådets følgegruppe.

 

Sagens opståen

Integrationsrådet har i den foregående periode haft deltagelse af repræsentant fra Ældrerådet, Kirsten Johansen. Kirsten Johansen har deltaget som gæst ved møderne og har bidraget med sin viden fra Ældrerådets arbejde.

 

På baggrund af erfaringerne med deltagelse af en repræsentant fra Ældrerådet, ønsker Integrationsrådet en orientering om sammensætningen af Integrationsrådets følgegruppe.

 

Orienteringen skal danne grundlag for en mulig efterfølgende drøftelse af følgegruppens rolle i Integrationsrådet og en drøftelse af mulige ændringer i følgegruppens sammensætning.

Drøftelsen kan efterfølgende tages på Integrationsrådets temamøde lørdag den 3. februar 2018.

 

Sagsfremstilling

Integrationsrådets følgegruppe har til formål at bidrage til Integrationsrådets arbejde med viden og at følge Integrationsrådets indsats.

Det er Byrådet, der udpeger medlemmerne til følgegruppen.

De 5 medlemmer har alle tilknytning til Odsherred Kommune og vælges som følger:

 

·        1 medlem efter indstilling fra Erhvervsrådet

·        1 leder fra Børne- og Uddannelsesudvalgets område udpeget af direktionen

·        1 medlem efter indstilling fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

·        2 medlemmer af Byrådet

Følgegruppen er, ligesom Integrationsrådets medlemmer, valgt for Byrådets funktionsperiode, og medlemmer af følgegruppen deltager i alle integrationsrådsmøder uden stemmeret.

Sammensætningen af følgegruppen fremgår af Integrationsrådets forretningsorden.

Ændringer i forretningsorden besluttes af Byrådet, og Integrationsrådet kan indstille til ændringer.

 

Lovgrundlag

Forretningsorden for Integrationsrådet.

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at:

·        Orientering om sammensætningen af Integrationsrådets følgegruppe tages til efterretning

 

Bilag

306-2017-212937

Forretningsorden for Integrationsråd med ændring 2017

 

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 11. januar 2018

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbing Sj.

Fraværende: Arne Mikkelsen, Helge Fredslund, Pushpamalar Sivapalan

 

Taget til efterretning.

 

7.      Valg af formand og næstformand

Sag 306-2013-54105

Dok. 306-2018-3891

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Valg af formand og næstformand.

 

Sagens opståen

På Integrationsrådets konstituerende møde vælges formand og næstformand blandt integrationsrådets medlemmer.

Næstformanden fungerer i formandens sted ved dennes fravær.  

 

Sagsfremstilling

Formand og næstformand vælges efter reglerne i § 24, stk. 1, i den kommunale styrelseslov.

Såfremt der kun bringes en kandidat på valg, foretages afstemningen ved håndsoprækning, ellers sker den ved skriftlig afstemning med navn på stemmesedlen.

Ved første afstemning skal en kandidat have flertal af de tilstedeværendes medlemmer for at være valgt. Opnås der ikke et sådant flertal, foretages en anden og eventuelt tredje afstemning. Står stemmerne lige ved tredje afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning.

Valget ledes af integrationsrådets sekretær.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at:

·        Formand og næstformand vælges.

 

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 11. januar 2018

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbing Sj.

Fraværende: Arne Mikkelsen, Helge Fredslund, Pushpamalar Sivapalan

 

Nancy Sørensen er valgt som formand og Gina Larsen er valgt som næstformand.

 

Integrationsrådet vedtager at tage denne konstituering op til genovervejelse efter to år, da formanden ønsker at overdrage formandskabet halvvejs i valgperioden.

 

8.      Årsberetning 2017

Sag 306-2013-54105

Dok. 306-2018-3913

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Skriftlig beretning over Integrationsrådets virksomhed i 2017 til drøftelse.

 

Sagens opståen

Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed til behandling i Byrådet.

 

Sagsfremstilling

Udkast til årsberetning for 2017 udarbejdes af sekretariatet og udsendes pr. mail til Integrationsrådets medlemmer og følgegruppe inden mødet.

 

Årsberetningen drøftes på mødet og eventuelle rettelser indarbejdes i årsberetningen, før den godkendes på næstkommende møde.

 

Når Årsberetningen er godkendt af Integrationsrådet, sendes den til behandling i Byrådet via Økonomiudvalget, og derefter til Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet samt til andre relevante myndigheder, organisationer og personer.

 

Lovgrundlag

Forretningsorden for Integrationsrådet, Odsherred Kommune.

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at:

 

·             Udkast til skriftlig beretning over Integrationsrådets virksomhed i 2017 drøftes

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 11. januar 2018

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbing Sj.

Fraværende: Arne Mikkelsen, Helge Fredslund, Pushpamalar Sivapalan

 

Drøftet.

 

Kommentarer sendes på mail til Malene Friis-Madsen senest torsdag den 18. januar 2018.

 

9.      Temadag den 3. februar 2018

Sag 306-2013-54105

Dok. 306-2018-3948

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Drøftelse af temadagens indhold.

 

Sagens opståen

Som opstart på det nye integrationsråd afholdes den 3. februar 2018 en temadag, hvor Integrationsrådets og følgegruppens medlemmer introduceres til Integrationsråds arbejdet.

 

Sagsfremstilling

Ønsker til temadagens indhold kan fremsættes på mødet, hvorefter formandskabet i samarbejde med sekretariatet vil udarbejde en plan for dagen.

Temadagen afholdes på Rørvig Centret, nærmere plan for dagen udsendes pr. mail.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at:

·        Temadagens indhold drøftes

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 11. januar 2018

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbing Sj.

Fraværende: Arne Mikkelsen, Helge Fredslund, Pushpamalar Sivapalan

 

Drøftet.

 

Afbud til temadagen: Gina Larsen

 

Ønsker til temadagen:

* At alle kan præsentere lidt mere om sig selv og fortælle om, hvorfor de har meldt sig til Integrationsrådet. Forventningsafstemning. Lære hinanden at kende.

* Ønske om at lave nye arbejdsgrupper og årshjul.

 

 

 

10.    Evt.

Sag 306-2013-54105

Dok. 306-2018-3983

Initialer: MAF

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Eventuelt fra Integrationsrådets medlemmer.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Integrationsrådets medlemmer kan f.eks. stille forslag til sager på efterfølgende møder i Integrationsrådet.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at:

·          Punkter under eventuelt tages til efterretning  

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 11. januar 2018

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbing Sj.

Fraværende: Arne Mikkelsen, Helge Fredslund, Pushpamalar Sivapalan

 

Intet.