25.    Temamøde - Affaldssortering i sommerhuse

Sag 306-2016-15039

Dok. 306-2018-15677

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Forud for Miljø- og Klimaudvalgets ordinære møde afholdes temamøde.

 

Emnet er: Affaldssortering i sommerhuse

 

Temamødet vil udfolde de udfordringer og muligheder Odsherred Kommune står overfor, når den kommende beslutning om dagrenovation skal træffes for helårsboliger og sommerhusområder.

 

Kommunens nuværende kontrakt på dagrenovationsområdet udløber den 31. januar 2019, men med mulighed for at forlænge kontrakten i yderligere et år. Bliver det besluttet at ændre kravene til sortering, sætter det gang i en længere proces omkring udbud og ny kontrakt. Det er særligt tidshorisonten for produktion og indretning af nye biler, som alene kan tage op til et år. Derfor er det vigtigt, at sætte gang i beslutningsprocessen allerede nu.

 

På mødet vil Affaldsteamet fortælle om lovgivningen på området, og de mål der er fastsat for genanvendelse af affald på nationalt og internationalt plan. Udvalget får beskrevet de ordninger vi har i dag i kommunen, og de muligheder der er realistiske fremover. Derudover får udvalget beskrevet de udfordringer, der allerede er på området, og de fordele og ulemper som nye sorteringer potentielt kan give.

 

Temamødet vil også give et bud på de økonomiske rammer, både for kommunen og for borgerne, samt en tidsplan. Dagsordenen for mødet er følgende:

 

·        Hvorfor sortering af dagrenovationen

·        Udfordringer

·        Mulige indsamlings løsninger

·        Fordele/ulemper ved husstandsindsamlinger og genbrugsøer

·        Politisk behandling

·        Tidsplan

 

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 6. februar 2018

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Gennemført.

 

26.    Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2010-395

Dok. 306-2018-7593

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

 

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 6. februar 2018

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Godkendt.

 

27.    Meddelelser til og fra formanden

Sag 306-2010-395

Dok. 306-2018-7606

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling           

 

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 6. februar 2018

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Formanden orienterede om:

·        Sag om grundsalg i Asnæs.

·        Styringscirklen som info om budgetter m.v.

 

Gitte Hededam spørger til:

·        Klint Havnevej i forhold til kystsikring. Administrationen undersøger og vender tilbage.

·        Vedtægterne for brugerrådene for havnene. Sagen laves klar til politisk behandling hurtigst muligt.

·        Svar fra ministeren vedr. plasttunneller.

 

28.    Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sag 306-2010-395

Dok. 306-2018-7608

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

 

·        Grønt Råd Odsherred – Paw Pedersen, Gitte Hededam

·        Grundvandsrådet for Odsherred – Clark Pratt, Mathias Hansen

·        Havnerådet for Nykøbing, Rørvig og Odden Havne – Paw Pedersen, Gitte Hededam, Finn Hallberg

·        Argo – Gitte Hededam

·        Odsherred Forsyning - Vagn Ytte Larsen, Allan Andersen, Finn Hallberg, Torben Møller, Kim Buurskov

·        Trafikselskabet Movia – Gitte Hededam

·        Vandrådet – Clark Pratt

 

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 6. februar 2018

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Intet.

 

Udvalget ønsker, at stedfortræderne påføres sagsfremstillingen.

 

 

29.    Meddelelser fra fagcentre/direktør

Sag 306-2010-395

Dok. 306-2018-7609

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

Fagcentret vil på mødet orientere om seneste nyt.

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 6. februar 2018

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Fagcentret orienterede om:

·        Rensning af spildevand i det åbne land. Der sendes snart påmindelse om påbud ud til nogle grundejere

·        Aftale om vintervagt er nu lavet med Vestsjællands Brandvæsen.

 

30.    Årshjul 2018 - Miljø- og Klimaudvalget

Sag 306-2018-2151

Dok. 306-2018-18924

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Udvalgets årshjul for 2018 til efterretning.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Udvalget får en løbende orientering om forslag til temamøder ved de ordinære udvalgsmøder samt øvrige dialogmøder, ture, besøg, konferencer og lignende. Udvalget har her mulighed for at komme med egne forslag.

 

Årshjulet vil løbende blive opdateret i forhold til kommende aktiviteter som fx budgetprocedure.
 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        Tage årshjul for 2018 til efterretning.

 

Bilag

306-2018-22238

Årshjul 2018 - Miljø- og Klimaudvalget - Opdateret 25.01.2018

 

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 6. februar 2018

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Aftalte tilretninger foretages. Årshjulet mailes derefter ud.

 

Taget til efterretning.

 

 

31.    Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

Sag 306-2010-73

Dok. 306-2018-2131

Initialer: RAK

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Fast orienteringspunkt.

 

Sagens opståen

Odsherred Kommune har modtaget afgørelser fra Vejdirektoratet og Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

Sagsfremstilling

Afgørelse fra Vejdirektoratet om nedlæggelse af en adgangsvej til stranden

I en sag hvor kommunen har godkendt at nedlægge et vejareal, har Vejdirektoratet hjemvist sagen til fornyet behandling på grund af manglende partshøring.

 

Efter vejlovens bestemmelser skal en vej opretholdes, hvis vejen er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

 

Der har tidligere været tinglyst en færdselsret for de ejendomme, som gennem tiden er blevet udstykket fra ’moderejendommen’ (dvs. den ejendom området tilhørte). Kommunen foretog en vurdering af, hvem der måtte antages at have en vejret til vejen. Idet servitutten var blev aflyst på den tjenende ejendom, antog forvaltningen, at servitutten ikke længere kunne dokumentere en vejret, selvom den forsat var tinglyst på de udstykkede parceller. Forholdet har tidligere været indbragt for domstolene, der i sin afgørelse i 1998 fandt, at de bagvedliggende parceller (udstykket fra moderejendommen) ikke havde vundet hævd på at færdes ad vejen.

 

Vejdirektoratet kommer imidlertid frem til, at:
 

·           En vejret ikke er betinget af tinglysning, men er et spørgsmål om fortolkning af skriftlige eller mundtlige aftaler, som i tilfælde af uenighed skal afgøres af domstolene.

·           Det er uafklaret, om den oprindelige tinglyste vejretsservitut stadig gælder for de ejendomme, som ikke var sagsøgere i 1998-domstolssagen.

 

Det kan således ikke afvises, at der kan være ejendomme med vejret. Disse skulle derfor have været hørt, inden kommunen kunne træffe afgørelse.

 

Konsekvens: Odsherred Kommune vil foretage en ny høring blandt alle grundejere i området. Grundejerne opfordres heri til at høringssvar vedlægges dokumentation for vejret.

 

Hvis en grundejer med vejret kommer med indsigelser mod at nedlægge en vej, følger det af vejloven, at grundejer kan kræve spørgsmålet indbragt for Taksationskommissionen. Uanset det er domstolen der skal tage stilling til, om en grundejer har vejret, vil kommunen overlade det til Taksationskommissionens skøn, om grundejer har den fornødne dokumentation for at have vejret.

 

Dermed overlades det til Taksationskommissionen at vurdere både spørgsmålet om vejret og spørgsmålet om vejens opretholdelse.

 

Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om ekspropriation til etablering af spildevandsledning i Vig

I en sag om ekspropriation for Odsherred Forsyning af rettighederne til at etablere en spildevandsledning langs jernbanen i Vig (til Uglekilde erhvervsområde), har Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstet Byrådets ekspropriationsbeslutning.

 

Klager ønsker, at rørene skal lægges tættere på ejendommens skel (mod jernbanen), da den valgte placering indskrænker muligheden for at udvide virksomheden og bygge ud.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at den geotekniske risikovurdering er tilstrækkelig begrundelse for at placere spildevandsledningen som vedtaget.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har foretaget fuld prøvelse af sagen, og har dermed ikke kun forholdt sig til klagers påstande. Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at efter det såkaldte aktualitetskrav må ekspropriation ikke ske til et anlæg, som – måske – først vil blive gennemført i en uvis fremtid. Det er afgørende for ekspropriationens gyldighed, at planerne var til stede på ekspropriationstidspunktet. Efterfølgende omstændigheder, der fører til udskydelse eller forsinkelse af projektet medfører ikke, at ekspropriationen er ugyldig.

 

Bemærkningerne fra klagenævnet er interessant, da det som følge af Odsherred Forsynings beslutning om at standse de planlagte spildevandsanlægsarbejder er uvist, om eller hvornår spildevandsledningerne på de ca. 110 ejendomme der blev eksproprieret i 2016 etableres.

 

Det bør derfor afklares, hvad der skal ske med de eksproprierede ejendomme og rettigheder, hvor spildevandsanlæggene sandsynligvis aldrig etableres (herunder Tengslemark Renseanlæg).

 

Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om ekspropriation til etablering af spildevandsledning i Stenstrup

I en sag om ekspropriation for Odsherred Forsyning af rettighederne til at etablere spildevandsledning på Stenstrupvej 44b, mellem Gudmindrup og Stenstrup, har Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstet Byrådets ekspropriationsbeslutning.

 

Klager ønsker, at rørene skal lægges tættere på ejendommens skel.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, i lighed med kommunens argumentation, at en ændret linjeføring umuliggør gravitation. Flytning af ledningen vil derfor kræve en betydelig ændring af linjeføringen.

 

Henvendelse fra Ankestyrelsen om privat forenings opkrævning af gågadeafgift

I en sag om en privat erhvervsforenings opkrævning af vejafgift på vegne af Odsherred Kommune, har Ankestyrelsen bedt om en udtalelse fra Odsherred Kommune.

 

Det følger af den almindelige forvaltningspraksis, at det kræver klar og udtrykkelig lovhjemmel, hvis offentlige myndigheder vil uddelegere sine myndighedsopgaver.

 

Ankestyrelsen finder, at der i vejloven ikke er klar og udtrykkelig hjemmel til at overlade det til private aktører at varetage opkrævning af betaling for brug af vejarealet.

 

Sagen behandles ligeledes på Byrådets møde den 30. januar 2018.

 

Afviste klagesager

Planklagenævnet og Ombudsmanden har udover de nævnte sager afvist at behandle yderligere to separate klagesager med henvisning til, at grundlaget for behandling af sagerne ikke var til stede. Afgørelserne er vedlagt som bilag.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        Tage orienteringen til efterretning

 

 

Bilag

306-2018-15528

Afgørelse fra Vejdirektoratet

306-2018-2135

Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om ekspropriation til spildevandsledning i Vig

306-2018-2133

Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om ekspropriation til spildevandsledning

306-2018-17081

Henvendelse fra Ankestyrelsen om opkrævning af gågadeafgift

306-2018-17079

Afgørelse fra Planklagenævnet om lovliggørelse af sommerhus

306-2018-17082

Beslutning fra Ombudsmanden om ikke at behandle sag om lovliggørelse af sommerhus

 

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 6. februar 2018

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Taget til efterretning.

 

32.    Orientering om Regionens indsatsplan for jordforurening 2018

Sag 306-2017-33706

Dok. 306-2017-286608

Initialer: AHM

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Orientering om indsatsplan for jordforurening 2018, Region Sjælland.

 

Sagens opståen

Region Sjællands indsatsplan for jordforurening er sendt i offentlig høring.

 

Sagsfremstilling

Region Sjælland er ansvarlige for indsatsen overfor jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre grundvand, miljø, natur og menneskers sundhed.

 

Da opgaven er stor og med en lang tidshorisont, er der behov for en løbende prioritering af opgaven. Hvert år sender Region Sjælland derfor forslag til det kommende års indsatsplan i offentlig høring.

 

Regionen arbejder som udgangspunkt med 4 prioriteringsgrupper over en samlet tidshorisont på minimum 50 år. Prioriteringen er fagligt funderet ud fra størrelsen af grundvandsmagasinerne og befolkningsdensitet. Tidshorisonten er sat ud fra de nuværende økonomiske rammer, men den bliver dog konstant udfordret, da omfanget af nye kortlagte ejendomme og det generelle vidensniveau årligt øges.

 

Odsherred Kommune har kun lokaliteter placeret i prioriteringsgrupperne 3 og 4, hvilket betyder, at regionens kortlægnings- og undersøgelsesarbejde først påbegyndes i Odsherred Kommune om adskillige år. Derfor er indstillingen blot til orientering.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

I 2018 vil Region Sjælland opspore pesticidpunktkilder på det nordvestlige Lolland, Femø, Fejø og Askø. De vil desuden fortsætte indsatsen med afgrænsende undersøgelser/afværge/monitering overfor de pesticid-punktkilder, der allerede er fundet i Slimminge, på Agersø, Omø og Stevns. Der er derfor endnu ikke planlagt projekter i Odsherred Kommune.

 

Udtalelser og høring

Borgere, foreninger, organisationer og virksomheder kan komme med bemærkning eller kommentarer der sendes til Region Sjælland inden den 7. februar 2018. Høringsmaterialet findes på regionens hjemmeside.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

      Tage orienteringen til efterretning

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 6. februar 2018

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Taget til efterretning.

 

33.    Orientering om ny mærkningsordning til strande

Sag 306-2017-27083

Dok. 306-2018-6637

Initialer: LMB

Åbent

 

 

Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget og Miljø- og Klimaudvalget parallelt.

 

Beslutningstema

Orientering om status for ny mærkningsordning for strande, som erstatning for Blå Flag.

 

Sagens opståen

Byrådet besluttede i 2017, at der skal findes en erstatning for Blå Flag-ordningen, der administrativt er blevet meget tidskrævende og tung.

 

Sagsfremstilling

Der er de seneste år kommet nye oplysningskrav til ansøgningerne om Blå Flag, og flere retningslinjer for arealer under Blå Flag er blevet skærpet. Ansøgning og administration af Blå Flag er derfor blevet tidskrævende og tung, og flere kommuner har meldt sig ud af ordningen (bl.a. Aalborg, Hjørring, Brønderslev, Mariagerfjord, Thisted og Jammerbugt). På den baggrund foreslog administrationen i 2017, at Odsherred Kommune melder sig ud af ordningen og i stedet udvikler og anvender en ny kvalitetsmærkning af kommunens strandarealer.

 

Friluftsrådet arbejder med udvikling af en ny nordisk mærkningsordning, som i 2018 vil være i en pilotfase med henblik på at implementere ordningen endeligt i 2019. Administrationen har afholdt møde med Friluftsrådet om muligheden for at indgå i pilotfasen af den nye mærkningsordning. Administrationen har dog vurderet, at mærkningsordningen i for høj grad ligner Blå Flag, og at ordningen desuden indeholder nogle krav, som ikke er forenelig med ønsket om, på sigt, at markedsføre samtlige strande i kommunen. Derfor arbejder administrationen, i samarbejde med Geopark Odsherred og Visit Odsherred, nu på at udvikle et koncept, der skal være et særkende for Odsherred Kommune.

 

Kommunen har i 2014 i samarbejde med Visit Odsherred og Realdania udarbejdet en Visions- og udviklingsplan 2025, der skal styrke Odsherred Kommune til fremtiden og sikre at Odsherred er på forkant med udviklingen.

 

Det fremgår af visions- og udviklingsplanen, at strandene har meget forskellige landskabelige karakter, men har ikke særlige profiler, og tilbyder meget få aktiviteter ud over badning. Som en konkret anbefaling fremgår, at der arbejdes med at definere og markere de forskellige strandes profil tydeligere og at skabe mere differentierede oplevelser.

 

Konceptet for den nye mærkningsordning for strandene indebærer bl.a.:

 

·        Udvikling af grafisk identitet for strandene, i form af et symbol eller logo

·        Webløsning med beskrivelse af strandene, herunder faciliteter, adgangsforhold, livredderudstyr samt de særkendetegn, der er for den enkelte strand, eks. vandrestier, naturområder eller geologiske vartegn 

·        PR-strategi

 

Konceptet forventes færdigudviklet og klar til brug for de 6 strande i badesæsonen 2018, som tidligere var Blå Flag-strande i 2017.

 

De resterende strande forventes trinvis inddraget i konceptet i perioden 2019-2025 såfremt det kan holdes inden for eksisterende budget, eller såfremt der bevilliges økonomiske ressourcer i budgetprocessen.

 

Med det nye koncept vil kvaliteten fastholdes hvad angår badevandsanalyser, toiletter og affald.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

Der var i budget 2017 afsat 263.000 kr. til Blå Flag og Blå Flag aktiviteter. Et tilsvarende beløb er afsat i budget 2018. Af disse har 63.000 kr. været udgifter til Blå Flag for 6 strande og 3 havne. Med byrådets beslutning i 2017 blev det besluttet at anvende dette beløb til udvikling og implementering af ny mærkningsordning.

 

Der blev anslået et samlet budget for udvikling, implementering og kommunikation af ny ordning i 2017 på 75.000 kr. samt et beløb på ca. 15. – 18.000 kr. pr. år til vedligehold og kommunikation.

 

Med det nye koncept skal der udarbejdes, trykkes og opsættes nye skilte samt opsættes nye skiltestandere mm. på hver af de 6 strande. Dette vil kunne udføres inden for eksisterende budgetramme. Styregruppen har imidlertid erkendt behov for at anvende ekstern professionel bistand til udarbejdelse af logo/symbol samt kommunikationsstrategi for at sikre en meget synlig og massiv eksponering af den nye mærkningsordning.

Derfor foreslås det, at der allokeres ekstra økonomiske ressourcer til projektet – se dagsordenspunktet om forskønnelsesmidler på Miljø- og Klimaudvalgets dagsorden for mødet i februar 2018. 

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Høj grad af betydning for udvikling af området. 

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        Tage orienteringen om ny mærkningsordning for strande til efterretning

 

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 6. februar 2018

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Udvalget noterer sig, at "Stationen" på Rørvig havn er en del af den nye ordning.

Udvalget ønsker, at der i højere grad italesættes mærkning af tematiserede "kyster" frem for blot "strande".

 

Udvalget ønsker at evaluere projektet midt på efteråret i forbindelse med et udvalgsmøde med turistchefen.

 

 

|

 

34.    Orientering om Miljøtilsynsplan 2017 - 2021

Sag 306-2017-27764

Dok. 306-2017-285086

Initialer: TPA

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Orientering om Miljøtilsynsplan 2017 - 2021.

 

Sagens opståen

Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøtilsyn foreskriver retningslinjer for, hvordan Odsherred Kommune skal føre miljøtilsyn på virksomheder i Kommunen, herunder husdyrbrug.

 

I 2013 trådte en ny bekendtgørelse om miljøtilsyn i kraft, hvilket medførte at kommunen nu skal udarbejde en miljøtilsynsplan hvert 4. år. Tilsynsplanen beskriver kommunens tilsynsarbejde på miljøområdet.

 

Sagsfremstilling

Som en følge af bekendtgørelsen om miljøtilsyn har Odsherred Kommune i 2017 udarbejdet en ny miljøtilsynsplan, der omfatter de virksomheder, Odsherred Kommune fører miljøtilsyn hos.

 

Et godt miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol, men i lige så høj grad om vejledning og forebyggelse. En veltilrettelagt og effektiv tilsynsindsats er derfor et centralt element i forebyggelsen af miljøproblemer. Miljøtilsynet er væsentligt ud fra både en miljø-økonomisk synsvinkel og for virksomhedernes oplevelse af retsbevidsthed. 

 

Med udgangspunkt i den foregående tilsynsplan begyndte Center for Natur, Miljø og Trafik i 2015 et dialogbaseret samarbejde mellem kommune og virksomhed, hvor dialog- og informationsmødet blev introduceret.

 

Hvert tilsynsår indledes med et informations- og dialogmøde, hvor forløbet af ”det gode tilsyn” mv. præsenteres for virksomhedsejerne, kommunens erhvervsråd og erhvervsservice. I dialogen modtager Centerets tilsynsførende feedback ift. virksomhedsejernes oplevelser og muligheder for at forbedre samarbejdet i tilsynsopgaven. 

 

Det er Centerets opfattelse, at dialog og samarbejde mellem kommune og virksomhed i tilgangen til miljøtilsynene medfører hurtigere tilsyn og en mere smidig sagsbehandling, fordi virksomhederne har mulighed for, at tilpasse produktion og praksis, inden der er tale om en egentlig overtrædelse af gældende love og regler.

 

Blandt andet på denne baggrund er det centerets opfattelse, at den ændrede tilsynsfrekvensen (ved beslutning i Miljø- og Klimaudvalget) på en række virksomheder (ikke husdyrbrug) har vist sig, at være en fordel for både virksomheder og kommune. Et øget fokus på tilsyn i forhold til tidligere, har resulteret i kortere forberedelse og sagsbehandling samt færre påbud og indskærpelser.

 

Centeret ser at det ved at fremme dialog og samarbejde mellem kommune og virksomhed giver mulighed for oftere at kunne fortælle om ny lovgivning og vejledninger ansigt til ansigt. Der kan f.eks. blive præsenteret støtteordninger indenfor energi, affald, symbiose mv., mens de fortsat er aktuelle, og derved måske sikre virksomheden muligheder for driftsbesparelser.

 

Det ændrede tilsyn betyder, at virksomheder (ikke husdyrbrug) med en miljøgodkendelse får et miljøtilsyn hvert 2. år, hvor de tidligere fik miljøtilsyn hvert 2. til 3. år. Autoværksteder får et miljøtilsyn hvert 2. år, hvor de tidligere fik miljøtilsyn hvert. 4. år. Resultatet er, at virksomhederne i Odsherred Kommune gennem tilsynet får et styrket fokus på at værne om miljøet og gener fra bl.a. røg, støj og møg.

 

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, Bekendtgørelsen om Miljøtilsyn.

 

Økonomiske konsekvenser

Samlet set vurderes det, at de samlede årlige opkrævninger i form af brugerbetaling på miljøtilsyn, vil være det samme som tidligere år.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Med tilsynsplanen og den tilhørende sagsbehandling sætter vi gennem dialog fokus på arbejdet for en større miljøbevidsthed hos kommunens virksomheder.

 

Det ændrede tilsyn understøtter Odsherred Kommunes indsats med helhedsorienteret erhvervsservice, og skaber mulighed for at prioritere de øvrige myndighedsopgaver, som centeret skal leverer til kommunens virksomheder.

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

·        Tage Miljøtilsynsplanen 2017 – 2021 til efterretning

 

 

Bilag

306-2018-29502

Miljøtilsynplan til MOK

 

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 6. februar 2018

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Taget til efterretning.

 

35.    Orientering om klimatilpasningsprojekt i Nykøbing Sjælland

Sag 306-2016-15039

Dok. 306-2018-22450

Initialer: SNI

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Orientering om status og fremgang ifm. klimatilpasningsprojektet i Nykøbing Sj.

 

Sagens opståen

Nykøbing Sj. har flere gange været ramt af oversvømmelser, og derfor igangsatte Odsherred Kommune og Odsherred Forsyning i 2016 en klimatilpasningsindsats i området. Formålet med indsatsen er at sikre lavtliggende område i Nykøbing Sj. mod oversvømmelser – både fra skybrud og stormflod. Orbicon og Lynghus Consult har bistået kommunen med rådgivning i projektforløbet.   

 

Projektet har været opdelt i to faser: en afdækkende og en uddybende fase. I den afdækkende fase var fokus på identifikation af oversvømmelsestruede områder, og i den uddybende fase var fokus at komme med konkrete løsningsforslag, økonomiske overslag, anbefalinger m.m.

 

Den afdækkende fase blev afsluttet i sommeren 2017. Rådgiverne deltog på Miljø- og Klimaudvalgets temamøde d. 15. august 2017, hvor de præsenterede resultaterne. Den uddybende fase er nu afsluttet, hvorfor disse resultater præsenteres i denne sag. Se afrapportering for den afdækkende og den uddybende fase - særligt i bilag 01 og bilag 02. De øvrige bilag er blandt andet kortmateriale og lignende.

 

Sagsfremstilling

Miljø- og Klimaudvalgets møde den 12. september 2017 blev det besluttet, at sikringsniveauet for stormflod skal være en 50 års hændelse i 2050, hvilket stemmer overens med målsætningen i kommunens klimatilpasningsplan. Vurderingen af sikringsniveauet bygger på en cost benefit analyse udarbejdet af Orbicon og Lynghus Consult, som viser at investeringen til kystbeskyttelse vil være 32,2 mio. kr., og de sparede skadesomkostninger ved tiltaget vil være 525,2 mio. kr. Dermed har tiltaget en stor samfundsøkonomisk gevinst.

 

Administrativt forbehold for Cost Benefit

For at imødegå en eventuel kritik af rapportens Cost Benefit-analyse, finder administrationen sig nødsaget til at tage et forbehold. Cost Benefit-analysen tager i sin afgrænsning af skadesomkostninger udgangspunkt i et sikringsniveau i kote 2,50 meter. Dvs. bygninger beliggende under kote 2,50 meter er medtaget i beregningerne.

 

Sikringsniveauet er i dette projekt fastsat som den højde sikringsanlæggene (dige/sluse/spunsvægge m.v.) skal have, så der er plads til at diget kan sætte sig og så man undgår at bølge ruller over digekanten. Disse sikkerhedsfaktorer er lagt til den oversvømmelsesvandstand, som vi sikrer imod, dvs. en 50-årshændelse i år 2050 (kote 2,10 meter).

 

Da bygninger beliggende over kote 2,10 meter efter administrationens opfattelse ikke er i fare for at blive oversvømmet, mener administrationen, at bygninger i koteintervallet 2,10 – 2,50 meter ikke skulle have været medtaget i skadesomkostningsberegningen. Uanset arealerne i tabel 4-2 burde være mindre, er der imidlertid intet der tyder på, at det samlede billede af et signifikant positiv samfundsøkonomisk resultat ændres.

 

Løsningsforslag

Den foreslåede løsning udgøres først og fremmest af en forhøjning af de eksisterende diger – både øst og vest for havnen. I selve havneområdet udgør forslaget en kombination af forskellige foranstaltninger: forhøjning af eksisterende terræn, stormflodsmurer, facadebeskyttelse, beredskabsløsninger m.m. Valg af løsning er baseret på forholdene på den enkelte strækning. Ved kanalhusene er foreslået etablering af en sluse til at holde vandet ude. Se beskrivelser og kort for de forskellige løsninger i bilag.

 

I forbindelse med håndtering af regnvand ved skybrud, valgte Odsherred Forsyning at arbejde videre med løsninger i de tre områder, hvor der er de største problemer: Nordgårdsskolen, Billesvej og Algade. De forslåede løsninger ved Nordgårdsskolen og Billesvej er at forsinke og nedsive vandet på grønne arealer. For at løse problemet ved Algade er forslaget at anvende gadens fald som en strømningsvej, således at vandet løber langs Algade og ender i et grønt område, hvor de kan nedsives.

 

Næste skridt

Administrationen er i gang med at planlægge en besigtigelsestur til Nykøbing Sj. for Miljø- og Klimaudvalget, hvor området bliver præsenteret og løsningsforslagene bliver gennemgået. Derudover er administrationen ved at udarbejde et forslag til partsfordeling, som vil blive fremlagt for udvalget til politisk behandling. Derefter kan borgerinddragelsen igangsættes. I det vedhæftede materiale fremgår en foreløbig tidsplan, som administrationen fortsat tilpasser og opdaterer.

 

I forbindelse med skybrudssikring vil Odsherred Forsyning prioritere og undersøge, hvilke indsatser, der giver mest værdi samt hvornår disse kan igangsættes. 

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

·        Tage orienteringen til efterretning

 

Bilag

306-2018-6449

01_Rapport_Nykøbing_S_uddyb_fase_2017_12_19

306-2018-6437

02_Bilag A_rapport_Afdækkende fase

306-2018-6438

03_Bilag A_1 - Plangrundlag notat

306-2018-6439

04_Bilag A_2 - Oversvømmelsestruede områder (stormflod) - lavere end kote 2,5

306-2018-6440

05_Bilag A_3 - Kloaksaneringsindsatser og LAR-muligheder

306-2018-6441

06_BilagB_T1_Kystoplandet

306-2018-6442

07_BilagB_T2_Eksisterende forhold_Oversvømmelse niveau 2,5 og 3,0

306-2018-6443

08_BilagB_T3_Fodaftryk af nye diger

306-2018-6444

09_BilagB_T4_Digeforløb sikringsniveau 2,5 og 3,0

306-2018-6445

10_BilagB_T5_Beredskabsplan for Havnen

306-2018-6446

11_Bilag_C_Forudsætninger_Hverdagsregn_Skybrud

306-2018-6448

12-Bilag_D_Hydraulisk modellering af status og LAR scenarier

 

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 6. februar 2018

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Taget til efterretning.

 

36.    Prioritere forskønnelsesmidler 2018

Sag 306-2018-1387

Dok. 306-2018-12545

Initialer: AAH

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Miljø og Klimaudvalget skal drøfte og beslutte en prioritering af forskønnelsesmidlerne for 2018, samt hvorfra det enkelte projekt skal finansieres fra.

 

Sagens opståen

Byrådet godkendte på møde den 10. september 2017 budgettet for 2018 og afsatte i den forbindelse et samlet beløb på 2.788.000 kr. til forskønnelse af Odsherred.

 

Sagsfremstilling

Center for Natur, Miljø og Trafik har indhentet overslag og foreslår disse forskønnelsesprojekter:

 

a.    Forskønnelse af grønne korridorer og rekreative passager:                1.800.000 kr.

b.    Tang og affald – bortskaffelse på strande i badesæson:                         300.000 kr.

c.    Molokker ved udvalgte strande:                                                             660.000 kr.

d.    Øget biodiversitet på udvalgte rabatstrækninger:                                 105.000 kr.

e.    Nyt koncept for strande som erstatning for Blå Flag-ordning:                 76.000 kr.

f.    Ekstra indsat -  bekæmpelse af rynket rose:                                            50.000 kr.

g.    Bevilling til GRO til f.eks. en grøn pris:                                                   25.000 kr.

 

 

a)    Forskønnelse af grønne korridorer og rekreative passager (bilag 1)

En gennemgribende indsats langs offentlige stier og veje, for at bringe tilstanden op på et acceptabelt niveau, særligt med henblik på at forskønne strækningerne, men også for at tilvejebringe driftsmæssige fordele. Derudover en reetablering af den oprindelige trærække af popler langs med Annebjerg Stræde.

 

     I.        Beskæring af træer og buske langs udvalgte veje:                                950.000 kr.

    II.        Beskæring af træer og buske langs udvalgte stier:                                500.000 kr.

  III.        Reetablering af kulturhistorisk forløb langs Annebjerg Stræde:           350.000 kr.

 

   I alt 1.800.000 kr.

 

b)    Tang og affald– bortskaffelse på strande i badesæson (bilag 2)

En fortsættelse af den ekstra indsats som blev udført i 2017, hvor der blev igangsat bortskaffelse af tang i badesæsonen, samt ekstra tømning af affald ved strandene i weekenderne i juni, juli og august måned

 

     I.        Bortskaffelse af tang i badesæsonen:                                                    190.000 kr.

    II.        Ekstra tømning af affald, juni-juli-august:                                            110.000 kr.

 

I alt 300.000 kr.

 

 

c)    Molokker ved udvalgte strande

I dag har vi molokker ved Gudmindrup Strand og administrationen foreslår at konceptet udvides til udvalgte strande, så der opnås samme serviceniveau som på Gudmindrup Strand. Projektet skal sammentænkes med den øvrig affaldshåndtering. Strandene der foreslås er:

 

Vraget, Ordrup, Høve, Mogens Heeringsvej, Korevlevej, Ellinge Strandvej, Ellinge Skovvej, Nordstrand, Skærbyvej, Lynghusvej samt Telegrafvej.

 

                    I.        Molokker ved udvalgte strande:                                                 660.000 kr.

 

       I alt 660.000 kr.

 

 

d)    Øget biodiversitet på udvalgte rabatstrækninger (bilag 3)

Ved traditionel slåning af rabatter bliver plantematerialet ikke opsamlet. Formålet er på sigt, at opnå en mere artsrig flora og fauna i rabatarealerne. Forsøget skal desuden danne overblik over de logistiske udfordringer samt de økonomiske konsekvenser.

Indvirkningen på flora og fauna må forventes at tage en årrække, hvorfor projektet bør forløbe i en længere periode. I fremtiden er håbet, at det afklippede materiale kan benyttes i biogasanlæg.

 

Center for Natur, Miljø og Trafik foreslår derfor at der træffes en principbeslutning om at der reserveres 105.000 kr. (i 2018 tal) hvert år frem til 2021.

 

I.            Forsøg med ændret rabatklipning i 2018:                 ca. 105.000 kr.

 

    Pr. år frem til og med 2012 i alt 105.000 kr.


 

e)    Nyt koncept for strande som erstatning for Blå Flag-ordning (bilag 2)

Byrådet besluttede på mødet den 28. marts 2017 at der skal findes en erstatning for Blå Flag-ordningen. Administrationen arbejder sammen med Geopark Odsherred og Visit Odsherred om udvikling af et koncept, som skal være et særkende for strande i Odsherred, og som skal være klar til brug 1. juni 2018. Til at understøtte udvikling af formidlingsopgaven, forslås det, at der fra forskønnelsesmidlerne bevilges et bidrag til følgende opgaver:

 

     I.        Udvikling af grafisk identitet og kommunikationsstrategi                        50.000 kr.

    II.        Udvikling af app                                                                                        20.000 kr.

  III.        Oversættelse til andre sprog                                                                      6.000 kr.

 

        I alt 76.000 kr.

 

 

f)    Ekstra indsat – bekæmpelse af rynket rose

Bekæmpelse af rynket rose bliver allerede finansieret via driftsmidler i administrationen. For at kunne yde en ekstra indsats, foreslås det at der fra forskønnelsesmidlerne bevilges et ekstra beløb

 

                    I.        Ekstra indsats over for rynket rose                                               50.000 kr.

 

        I alt 50.000 kr.

 

 

g)    Bevilling til Grønt Råd til f.eks. en grøn pris

Grønt Råd Odsherred (GRO) arbejder for at bevare og forbedre kommunens natur og miljø. Rådet arbejder for at sikre forankring hos borgere og interessegrupper i lokalsamfundet. Grønt Råd er tænketank for visioner og projekter mm. Rådet sikrer dialog og sparring med de lokale natur- og miljøinteresser og udveksler viden og erfaringer.

Center for Natur, Miljø og Trafik foreslår derfor at der bevilges et mindre beløb fra forskønnelsesmidlerne til f.eks. uddeling af en grøn pris.

 

I.            Bevilling til Grønt Råd                                                      25.000 kr.

 

        I alt 25.000 kr.

 

 

Center for Natur, Miljø og Trafik, foreslår projekter for i alt 3.016.000 kr., som udvalget kan prioritere imellem.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

 

Økonomiske konsekvenser

Det samlede beløb til forskønnelse på 2.788.000 kr., er afsat i drifts- og anlægsbudgettet for 2018 via tre puljer: ”Forskønnelse – turisme”, ”Forskønnelse af natur og byrum” samt ”Bedre tilgængelighed, strande og natur”. Da Byrådet den 19. december 2017 har disponeret 550.000 kr. til ukrudtsbekæmpelse i 2018, skal udvalget prioritere for et samlet beløb på 2.238.000 kr.

 

Udvalget skal i prioriteringen tage stilling til finansiering af de enkelte projekter på henholdsvis for drift på 1.538.000 kr. (budget 2018) og for anlægspuljerne på 1.250.000 kr. (budget 2018).

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        Prioritere projekter til forskønnelse af Odsherred 2018

 

 

Bilag

306-2018-23912

Bilag 1 Forskønnelse af grønne korridorer og rekreativepassager

306-2018-23917

Bilag 2 - Nyt koncept som erstatning for Blå Flag-ordning samt ekstra bortskaffelse af tang og ekstra tømning af affald.

306-2018-23913

Bilag 3 Øget biodiversitet på udvalgte rabatstrækninger

306-2018-23914

Bilag 4 Status på forbrug af forskønnelsesmidler 2017

 

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 6. februar 2018

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Midlerne prioriteret til følgende formål:

 

 

 

Forslag jf. dagsorden

Forslag til beløb

Drift

Turisme, anlæg

Natur, Byrum, anlæg

Sum af forslag

a.I

Beskæring af træer og buske langs udvalgte veje

950

583

367

 

950

a.II

Beskæring af træer og buske langs udvalgte stier

500

 

500

 

500

a.II

Reetablering af kulturhistorisk forløb langs Annebjerg Stræde

350

 

57

175

232

b.I

Bortskaffelse af tang i badesæsonen

190

190

 

 

190

b.II

Ekstra tømning af affald, juni-august

110

110

 

 

110

c.I

Molokker ved udvalgte strande

660

 

 

 

0

d.I

Forsøg med ændret rabatklipning

105

105

 

 

105

e.I

Udvikling af grafisk identitet og kommunikationsstrategi

50

 

50

 

50

e.II

Udvikling af app

20

 

20

 

20

e.III

Oversættelse til andre sprog

6

 

6

 

6

f.I

Ekstra indsats over for rynket rose

50

 

 

50

50

g.I

Bevilling til Grønt Råd

25

 

 

25

25

 

 

37.    Prioritere midler til cykelsti langs Tuborgvej

Sag 306-2017-20801

Dok. 306-2018-13035

Initialer: SES

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte, at afsætte egenfinansiering på 2,5 mio. kr. og acceptere tilskudsvilkår og acceptskrivelsen fra Vejdirektoratet.

 

Sagens opståen

Der er modtaget tilsagn om tilskud fra ”Pulje til fremme af Cyklisme”.

 

Sagsfremstilling

Miljø- og Klimaudvalget besluttede på mødet den 12. september 2017, at prioritere ansøgning af puljemidler til cykelsti langs Tuborgvej.

 

Vejdirektoratet har til ”Pulje til fremme af Cyklisme” modtaget 192 ansøgninger, der er blevet behandlet og prioriteret i forhold til puljens formål. Grundlaget for hvilke ansøgninger, der opnår tilsagn, og hvilke der får afslag, har været den mellem forligspartierne (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten) indgåede aftale om udmøntning af puljen.

 

Som følge af den politiske aftale har Vejdirektoratet på vegne af Transportministeren meddelt tilsagn om tilskud til projektet ”Cykelsti langs Tuborgvej i Odsherred”.

 

Tilskuddet til projektet udgør 1,66 mio. kr., svarende til 40 pct. af projektets forventede budget.

 

Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen, herunder projektbeskrivelse, budgettet, evaluering og tidsplanen. Projektet skal være færdig den 30. september 2018.

 

Før projektet kan påbegyndes med tilskud, skal tilskudsvilkårene og acceptskrivelsen modtaget fra Vejdirektoratet, accepteres senest den 1. marts 2018.

 

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 3,5 mio. kr. i budget 2018 til nye cykel-/gangstier. Egenfinansiering er 2,5 mio. kr. Den resterende 1 mio. kr. vil komme til prioritering i udvalget senere på året.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

·        Odsherred Kommune accepterer tilskudsvilkår og acceptskrivelse fra Vejdirektoratet.

·        Prioritere 2,5 mio. kr. fra budget 2018 til nye cykel-/gangstier

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 6. februar 2018

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Udvalget ønsker undersøgt, hvilken vedligeholdelsestilstand Tuborgvej er i, i forhold til om den kan udbedres samtidig med stiprojektet.

 

Godkendt.

 

 

38.    Beslutning om pesticidfri ukrudtsbekæmpelse

Sag 306-2017-31288

Dok. 306-2018-8043

Initialer: BDY

Åbent

 

 

Kompetence

Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget

 

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal over for Økonomiudvalget anbefale at:

·        Der i 2018 kan bruges pesticider til bekæmpelse af Kæmpebjørneklo langs kommunale veje, men fra og med 2019 sker bekæmpelsen uden pesticider

·        Der i helt særlige tilfælde kan bruges pesticider i henhold til KL’s pesticidaftale, hvor konkrete forhold taler for det

·        Eksisterende kommunale forpagtninger skal ophæves og udbydes som pesticidfri ukrudtsbekæmpelse i løbet af 2019

 

Sagens opståen

Byrådet har den 19. december 2017 besluttet at stoppe brug af pesticider i ukrudtsbekæmpelsen. Sagen handlede om fortove og kanter til fortove. Byrådets beslutning har betydning for mere end ukrudtsbekæmpelse på fortove.

 

Sagsfremstilling

Det er vanskeligt at sikre pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på de øvrige kommunale arealer med meget kort varsel. De aftaler Odsherred Kommune har indgået kan ikke umiddelbart ændres, uden at det har økonomiske eller juridiske konsekvenser. Det handler bl.a. om bekæmpelse af Kæmpebjørneklo og de arealer som Odsherred Kommune har forpagtet ud.

 

Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo

Kæmpebjørneklo kan næsten altid bekæmpes effektivt uden brug af sprøjtemidler.

 

På Odsherred Kommunes egne naturarealer (§3 områder mv.) bekæmpes Kæmpebjørneklo uden brug af sprøjtemidler.

 

På de kommunale ejendomme og langs kommunale veje bekæmpes kæmpebjørneklo uden krav om pesticidfri bekæmpelse. Bekæmpelse udføres i et vist omfang med selektiv brug af pesticider. Kommunen er bundet af en kontrakt med en entreprenør i 2018.

 

Undtagelsesvist kan brug af pesticider i særlige tilfælde af tekniske, økonomiske, eller miljømæssige grunde være ”det mest skånsomme” middel. Det kan f.eks. være i nogle situationer med indsats mod invasive arter eller i situationer, hvor der f.eks. er arbejdsmiljømæssige problemer med de øvrige metoder, f.eks. en gammel forurenet losseplads.

 

Det ligger i øvrigt inde for rammerne af Kl’s pesticidaftale.

 

Forpagtning af arealer

Ejendomsafdelingen har pt. 32 forpagtningsaftaler, hvoraf 27 af dem skal opsiges og genudbydes, såfremt kontrakterne skal indeholde en begrænsning i forhold til brugen af pesticider på landbrugsarealerne.

 

En opsigelse af forpagtningsaftalerne vil foregå over en årrække på 2 år, for at kunne mindske udgifter til erstatning for høstudbytte og afgrøder.

 

Lovgrundlag

Kommunernes Landsforening, Miljøministeriet og Danske Regioners pesticidaftale 2007

 

Økonomiske konsekvenser

Forpagtningsindtægten på kommunens landarealer vil blive mindre, hvis der ikke må benyttes pesticider.

Ved nye udbud med pesticid-begrænsninger, forventes indtægten at blive lavere end den nuværende indtægt på ca. 120.000 kr. årligt. Budgettet til forpagtningsområdet skal derfor nedskrives.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der vil være en væsentlig administrativ byrde ved at opsige alle forpagtningsaftaler, udbyde samt indgå nye aftaler.

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget, at:

·        Der i 2018 kan bruges pesticider til bekæmpelse af Kæmpebjørneklo langs kommunale veje, men fra og med 2019 sker bekæmpelsen uden pesticider

·        Der i helt særlige tilfælde kan bruges pesticider i henhold til KL’s pesticidaftale, hvor konkrete forhold taler for det

·        Eksisterende kommunale forpagtninger skal ophæves og udbydes som pesticidfri ukrudtsbekæmpelse i løbet af 2019

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 6. februar 2018

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Miljø- og Klimaudvalget beslutter indstilling 1 og 2.

 

Vedr. indstilling 3 sendes sagen til Økonomiudvalget.

 

 

 

39.    Ansøgning om nedlæggelse af bolig, Birketvej 4, 4571 Grevinge - Ostruphus

Sag 306-2017-34512

Dok. 306-2018-11667

Initialer: LHK

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Nedlæggelse af helårsbolig.

 

Sagens opståen

Naturstyrelsen Vestsjælland har som ejer af eksisterende embedsbolig ansøgt om nedlæggelse af denne helårsbolig med henblik på nedrivning.

 

Det oplyses, at styrelsen ikke ønsker at anvende boligen som embedsbolig, og at man som udgangspunkt ikke driver udlejningsvirksomhed.

 

Naturstyrelsen søger derfor om nedlæggelse af boligen med henblik på efterfølgende at nedrive ejendommens bygninger.

 

Boligen har ifølge Folkeregistret ikke været beboet siden 1. september 2016.

 

Sagsfremstilling

Ejendommen Ostruphus er beliggende i skovområde, og kan i medfør af skovloven ikke udstykkes og sælges, eftersom ejendommen ikke har direkte adgang til offentlig vej.

Der er fra ejendommen en afstand på ca. 200 m ad eksisterende skovvej til offentlig vej, Birketvej.

 

Ansøger oplyser i denne forbindelse:

 

”I praksis gives tilladelse til udstykning af mindre parceller med helårsbeboelse, fx nedlagte skovtjenestesteder med tilhørende haver, som ikke længere er nødvendige for skovens drift. Tilladelse gives normalt kun, hvis boligparcellen støder direkte op til offentlig vej. Støder boligparcellen ikke op til offentlig vej, gives dog også tilladelse, hvis vejen der fører til parcellen ligger uden for fredskov. Der lægges desuden vægt på, at boligen ikke på længere sigt forventes at blive nødvendig for skovens drift.”

 

Ansøger oplyser endvidere, at Ostruphus er i dårlig stand og uhensigtsmæssigt indrettet, og betydelige investeringer i stråtag og nyt varmeanlæg forestår såfremt ejendommen skal videreføres som helårsbolig.

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (lovbekendtgørelse nr. 189 af 27. februar 2007).

§ 46: ”Uden kommunalbestyrelsens samtykke er det ikke tilladt, at nedlægge en bolig helt eller delvis”.

 

Skovlov (Lovbekendtgørelse nr. 122 af 26. januar 2017).

§ 12: ”Sammenhængende fredskovspligtige arealer må ikke udstykkes eller formindskes ved arealoverførsel”.

I § 38 er der dog givet en dispensationsmulighed: ” Når særlige grunde taler for det kan miljø- og fødevareministeren dispensere fra bestemmelsen i § 12.

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

Behandling af ansøgningen forudsætter ikke høring.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        Der meddeles samtykke til nedlæggelse af bolig

 

 

Bilag

306-2018-15628

Luftfoto 2017

306-2018-15522

Ansøgning om nedlæggelse af bolig (vedhæftet mail)

 

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 6. februar 2018

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Godkendt.

 

40.    Tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen (2014-2018) - Ny tidsplan for kloakering af sommerhusområderne

Sag 306-2017-9813

Dok. 306-2018-13037

Initialer: MIG

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Godkende tillæg til spildevandsplanen om ændret tidsplan for kloakering af sommerhusområder og indsats om forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

 

Sagens opståen

Byrådet godkendte på mødet den 28. januar 2014 ’Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen - Ny tidsplan for kloakering af sommerhusområderne’, der efterfølgende har været i offentlig høring.

 

Sagsfremstilling

En ændring af Odsherred Forsyningens investeringsplaner betyder at kloakeringstempoet sænkes fra ca. 800 ejendomme om året til ca. 400. 

Center Natur, Miljø og Trafik vurderer, at tabel 1 i bilag 1 er en realistisk tidsplan for spildevandskloakeringen af sommerhusområderne.

 

Med dette tillæg sættes der, til forskel fra tidligere, kun årstal på sommerhusområderne 4 år frem i tiden. Det sker fordi der erfaringsmæssigt undervejs opstår behov for at justere på planen, på grund af ny viden, eller som i denne situation nye økonomiske forudsætninger for Odsherred Forsynings investeringsplan. Blandt andet skal Hov Vig kloakeres, men det er usikkert præcis hvornår, da det afhænger af taksationskommissionens behandling af projektforslag om vandløbsregulering.

 

I Odsherreds Forsynings nuværende økonomiske situation, vil kloakeringen af Hov Vig træde i stedet for sommerhuskloakeringen det år hvor den kan realiseres og dermed forårsage, at tidsplanen for sommerhuskloakeringen skubbes.


Dette behov for fleksibilitet i Forsyningens investeringsplaner er afvejet med behovet for at informere de berørte lodsejere i sommerhusområderne om den korrekte tidsplan i rimelig tid, inden kloakeringen af netop deres område.

 

Lovgrundlag

Ifølge § 5, stk. 4 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser, BEK nr. 1469 af 12. december 2017, kan Byrådet beslutte at udarbejde tillæg til den gældende spildevandsplan inden for planperioden. Et tillæg skal sendes i 8 ugers offentlig høring og eventuelle høringssvar indarbejdes i nødvendigt omfang inden tillægget kan vedtages endeligt af Byrådet.

 

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, nr. 448 af 10. maj 2017, skal tillæg til spildevandsplanen screenes for, hvorvidt det skal miljøvurderes. Center for Natur, Miljø og Trafik har screenet planen og vurderer, at en egentlig miljøvurdering ikke er påkrævet, da der er tale om mindre ændringer som udelukkende medfører positive påvirkninger af miljøet, dog i et langsommere tempo end først planlagt.

 

Økonomiske konsekvenser

Tillægget til spildevandsplanen indebærer ikke økonomiske konsekvenser for Kommunen. Kloakering i sommerhusområder finansieres af Odsherred Forsyning. Ejendomme der tilsluttes ledningsanlægget vil blive opkrævet tilslutningsbidrag og løbende vandafledningsafgift.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Center for Natur, Miljø og Trafik vurderer, at sommerhuskloakeringen vil medvirke til, at tilførslen af utilstrækkeligt renset spildevand til badestrandene mindskes.

 

Dette forventes at medvirke til at opnå god økologisk tilstand for naturtyperne i Natura2000 område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke, samt medvirke til bedre badevandskvalitet i Sejerø Bugt. Desuden mindskes risikoen for uhygiejniske forhold ved oversvømmelser i de lavtliggende sommerhusområder med høj grundvandsstand.

 

Udtalelser og høring

Forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen (2014-2018) har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 23. oktober 2017 til 18. december 2017.

 

Der blev i høringsperioden fremsendt et høringssvar fra Odsherred Forsyning, som ud over redaktionelle ændringer har medført følgende ændringer:

Tilføjelse af kortbilag over sommerhusområdet der skal spildevandskloakeret ved Hov Vig.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø og Klimaudvalget, at:

·       Godkende tillæg nr. 5 til spildevandsplanen, se bilag.

 

Bilag

306-2017-81513

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen

 

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 6. februar 2018

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Indstillet.

 

41.    Anmodning om ændringer i lokalplan for Annebergparken LP_2018_03

Sag 306-2018-1658

Dok. 306-2018-14284

Initialer: NAF

Åbent

 

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Anmodning om udarbejdelse af en ny bevarende lokalplan på baggrund af lokalplan 2015-55, Annebergparken, Nykøbing Sj. Jorde.

 

Sagens opståen

Siden 2015 er en stor del af de ejendomme, der tidligere tilhørte Regionen, blev solgt. Dette har på det seneste medført en række byggeansøgninger, hvor der har vist sig at være mindre fejl i lokalplan 2015-55.

 

Nogle steder er der et behov for at lokalplanen revideres for at lokalplanens formål bedre kan efterleves.

 

Derudover har Annebergparkens grundejerforening overtaget en del af de grønne arealer. I den forbindelse har de fået udarbejdet en visionsplan, der ikke alle steder er helt i tråd med nuværende lokalplan. Visionsplanen giver bedre mulighed for udvikling og benyttelse af disse grønne områder.

 

Sagsfremstilling

Det foreslås at der på baggrund af lokalplan 2015-55:

·        Foretages mindre administrative rettelser, såsom revidering af kortmateriale

·        Revideres i lokalplanbestemmelserne, så det bliver lettere at efterleve lokalplanens formål

·        Ændres i §5 og §8, så grundejerforeningens visionsplan helt eller delvist kan gennemføres.

 

Lovgrundlag

Planloven.

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        Godkende anmodning om udarbejdelse af forslag til lokalplan

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 6. februar 2018

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Godkendt.

 

42.    Forretningsorden for Miljø- og Klimaudvalget

Sag 306-2017-33098

Dok. 306-2018-16400

Initialer: ANE

Åbent

 

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget drøfter udkastet til forretningsorden for udvalget med henblik på godkendelse på februar-mødet.

 

Sagens opståen

Forretningsordenen, der beskriver de processuelle rammer for møderne, skal være med til sikre større en ensartethed i afviklingen af dem.

 

Sagsfremstilling

Overordnet er Økonomiudvalgets og de øvrige stående udvalgs retlige forhold og virksomhed reguleret i bekendtgørelse om kommunernes styrelse (Styrelsesloven, LBK nr. 318 af 28. marts 2017). De grundlæggende processuelle rammer for udvalgenes mødevirksomhed fastsættes i styrelseslovens § 20.

 

Det følger af styrelseslovens § 20, stk.3, at et stående udvalg, herunder Økonomiudvalget, selv fastsætter sin forretningsorden: Et udvalgs forretningsorden kan derfor være udformet skriftligt, men styrelsesloven stiller ikke et formelt krav om at udvalgene skal fastsætte en skriftlig forretningsorden i modsætning til Byrådet som har fastsat en skriftlig forretningsorden for afviklingen af Byrådets møder med afsæt i normalforretningsorden for kommuner.

 

Det er frivilligt om udvalget vedtager en forretningsorden.

 

Administrationen har udarbejdet et udkast til forretningsorden. Udkastet, der fremgår af bilag, indeholder de mest centrale bestemmelser for udvalgenes mødevirksomhed:

 

·        Udvalgets møder

·        Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse

·        Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse

·        Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemninger

·        Afstemninger, beslutningsprotokol m.v.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

·        Udvalget drøfter udkastet til forretningsorden med henblik på godkendelse på februar-mødet.

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 16. januar 2018

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Sidefoden tilrettes til Miljø- og Klimaudvalget.

 

Drøftet.

 

 

Sagen genoptaget den 6. februar 2018

Sidefoden rettet.

 

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

·        Udvalget godkender forretningsordenen.

 

 

Bilag

306-2018-8758

Forretningsorden for Miljø- og Klimaudvalget

 

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 6. februar 2018

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Godkendt.