22.    Tema: Koncept for deltagelse på Geopark Festival

Sag 306-2018-2489

Dok. 306-2018-67472

Initialer: AMG

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Kl. 17.00 – 17.30 vil Jessica Grant Jørgensen, medarrangør af Geopark Festival, orienterer om konceptet for Integrationsrådets potentielle deltagelse på Geopark Festival.

 

Sagens opståen

Integrationsrådet vedtog på mødet 22. februar 2018, at Integrationsrådet ikke ønsker at deltage på Geopark Festival.

 

En efterfølgende dialog mellem formand og Jessica Grant Jørgensen, har ført til dette orienteringspunkt.

 

Sagsfremstilling

Som beskrevet i dagsordenspunkt nr. 19 på mødet 22. februar 2018, har Geopark Festival inviteret Integrationsrådet til at deltage på Geopark Festival 2.-5. august 2018.

 

For et sikre, at beslutningen om hvorvidt Integrationsrådet skal deltage på Geopark Festival bliver taget på det mest oplyste grundlag, og ikke beror på misforståelser, er Jessica Grant Jørgensen blevet inviteret til at fortælle om konceptet.

 

Jessica Grant Jørgensen er tidligere medlem af Integrationsrådet og medarrangør af Geopark Festival.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at:

 

·        Tage orienteringen til efterretning

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 5. april 2018

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbing Sj.

Fraværende: Gina Larsen, Jette Isling, Laila Zein Eddin, Malgorzata Munk, Pushpamalar Sivapalan

 

Jessica præsentere konceptet for udstillingen på Geopark Festival som Integrationsrådet har mulighed for at være en del af.

 

Arrangementet drejer sig om en udstilling i den gammel lade i Annebergparken. Der skal være en fast udstilling alle dage. Ud over udstillingen bliver der nogle aktiviteter der matcher udstillingen.

 

Det overordnede tema omhandler, hvordan Odsherred er blevet formet af forskelligartede udefrakommende faktorer herunder; Isen, som har skabt landskabet, fuglene som er indvandret, kartoflen, som er kommet fra Sydamerika, gæstearbejdere fra bl.a. Italienere og Østeuropa, sommerhusgæster og –ejere og senest syriske flygtninge.

 

Integrationsrådet ændrer deres beslutning om Geopark Festival, og vil gerne bakke op om arrangementet, og deltage på Geopark Festival

 

23.    Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2018-2489

Dok. 306-2018-60639

Initialer: AMG

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

 

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 5. april 2018

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbing Sj.

Fraværende: Gina Larsen, Jette Isling, Laila Zein Eddin, Malgorzata Munk, Pushpamalar Sivapalan

 

Godkendt.

 

Suppleant: Mazkina Mohamad deltog i mødet.

 

 

24.    Godkendelse af referat fra mødet 22. februar 2018

Sag 306-2018-2489

Dok. 306-2018-60687

Initialer: AMG

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

 

 

Bilag

306-2018-46695

Samlet referat - Integrationsrådet den 22. februar 2018, kl. 17:00 - 20:00

 

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 5. april 2018

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbing Sj.

Fraværende: Gina Larsen, Jette Isling, Laila Zein Eddin, Malgorzata Munk, Pushpamalar Sivapalan

 

På baggrund af seneste referat blev det understreget, at det skal fremgå under hvert enkelt punkt hvem der evt. er fraværende

 

25.    Gensidig orientering

Sag 306-2018-2489

Dok. 306-2018-60698

Initialer: AMG

Åbent

 

Sagsfremstilling

 

Orientering fra:

 

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 5. april 2018

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbing Sj.

Fraværende: Jette Isling, Laila Zein Eddin, Malgorzata Munk, Pushpamalar Sivapalan

 

Formanden, næstformanden og Sekretæren foreslår, at posten som ordstyrer går på tur mellem integrationsrådets medlemmer. Integrationsrådet bakker op om dette tiltag.

 

Sekretæren:
Sekretæren beklager, at processen omkring udformningen af dette mødes dagsorden er blevet mere forhastet end normalt. Fremadrettet arbejdes der på mere inddragelse af Integrationsrådets medlemmer.

 

Integrationsrådets årsberetning blev godkendt i Byrådet med stor ros til Integrationsrådets arbejde.

 

Formanden:
Har deltaget i planlægningen et arrangementet ”Etnisk gadekøkken – spis med dine naboer” i Vig. Det er Røde Kors der er tovholder på arrangementet, som er sponsoreret af handelsstandsforeningen. Det er meningen, at der skal laves mad fra forskellige etniske køkkener, og der vil også være dans og musik. Det er gratis at deltage i arrangementet, som foregår lørdag den 25. maj 2018. Nancy opfordrer medlemmerne af Integrationsrådet til at deltage.

 

8. februar 2018 deltog formanden i et stiftende møde i projektet ”Vi, dem og os”. Det er en videreudvikling af projektet med flygtningeportrætter. Nu laves der 12 portrætter at danskerne. Dertil kommer et teaterstykke. Der er informationsmøde på søndag kl. 14-16 i Ungehuset. Integrationsrådet er meget velkommen til at deltage. Teaterforestillingerne er på Odsherred Teater 23., 24. og 25. maj fra kl. 19.30. Der er gratis entre. Nancy Sørensen sender invitation til Integrationsrådet.

 

Formanden har deltaget på lokalrådsmøde. Der var deltagelse af politiet, som siger at der ikke er noget at bemærke ift. borgere med anden etnisk baggrund. Flere unge med etnisk minoritetsbaggrund har dog deltaget i bekymringssamtaler.

 

Formanden deltog den 14. marts 2018 i idéudviklingsmøde ifm. Geopark Festival. Der er opbakning til at Formanden fremadrettet repræsenterer Integrationsrådet i kommende planlægningsmøder.

 

Formanden deltog den 16. marts 2018 i Koordinationsforum. Det er integrationsteamet, som har oprettet dette forum, for at frivillige organisationer kan koordinere deres indsatser og støtte hinanden. Tilstede var Dansk Flygtning Hjælp, Røde Kors, Integrationsrådet og Integrationsteamet.

 

Næstformand:
Næstformanden har sendt protestbrevet, der blev drøftet på mødet den 22. februar 2018, til Rådet for Etniske Minoriteter og Christiansborg. Rådet for Etniske Minoriteter har efterfølgende udsendt en pressemeddelelse på baggrund af protestbrevet.

 

Skole og forældre-arbejdsgruppen:
Burkhard Sievers, Dogan Yurdakul og Mazkina Mohamad besøgte modtageklasserne på Højby Skole 21. marts. Her talte de bl.a. med SFO-lederen og fulgte forskellige klasser i undervisningen. Dogan havde sørget for at få sponsoreret bøger, som Integrationsrådet kunne dele ud. Det var et meget vellykket besøg.

 

26.    Integrationsrådets forretningsorden

Sag 306-2018-2489

Dok. 306-2018-66922

Initialer: AMG

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Orientering om Integrationsrådets forretningsorden.

 

Sagens opståen

Der har vist sig et behov for at gennemgå Integrationsrådets forretningsorden, således at nye som gamle medlemmer er orienterede om indholdet i forretningsordenen.

 

Sagsfremstilling

Integrationsrådets forretningsorden er det politiske og juridiske grundlag for Integrationsrådet arbejde. Derfor er det vigtigt, at alle Integrationsrådets medlemmer kender til og forstår alle dele af forretningsordenen.

 

Integrationsrådet vil i fællesskab gennemgå forretningsordenen, som er vedlagt i bilag.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet at:

 

·        Orienteringen om indholdet i Integrationsrådets forretningsorden tages til efterretning

 

Bilag

306-2018-66931

Integrationsrådets forretningsorden

 

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 5. april 2018

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbing Sj.

Fraværende: Helge Fredslund, Jette Isling, Laila Zein Eddin, Malgorzata Munk, Pushpamalar Sivapalan

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

27.    Integrationsrådets økonomi

Sag 306-2018-2489

Dok. 306-2018-60745

Initialer: AMG

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Orientering om Integrationsrådets økonomi og drøftelse af økonomistyring.

 

Sagens opståen

Integrationsrådet har overskredet sit budget. Dette giver anledning til drøftelse af Integrationsrådets økonomistyring.

 

Sagsfremstilling

Integrationsrådets økonomiske ramme for 2018 er allerede på nuværende tidspunkt overskredet. Integrationsrådet har et budget på i alt 35.000 kr. og har på i indeværende år brugt 37.867 kr.

 

Budgetoverskridelsen skyldes primært, at Mangfoldighedskonferencen er blevet ca. 9.000 kr. dyrere end forventet.

 

Oversigt over Integrationsrådets budget og forbrug findes i bilag.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet at:

 

·        Orientering om budgetoverskridelse tages til efterretning

·        Integrationsrådets økonomistyring drøftes

 

Bilag

306-2018-67443

Integrationsrådets økonomi (bilag)

 

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 5. april 2018

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbing Sj.

Fraværende: Jette Isling, Laila Zein Eddin, Mahko Abdulkahman, Malgorzata Munk, Pushpamalar Sivapalan

 

Integrationsrådet drøftede, at rådet ikke har været orienterede om det vedtagne budget, og at der historisk set ikke været et budget. Årsagerne til det overskredne budget har primært været, at Mangfoldighedskonferencen har vokset sig stor, og at der ekstraordinært er blevet afholdt en temadag for det nyvalgte Integrationsråd.

 

Helge Fredslund vil på baggrund af Integrationsrådets drøftelse tage sagen op i Økonomiudvalget.

 

Formanden og Arne Mikkelsen kontakter Borgmesteren mhp. en drøftelse af situationen.

 

 

28.    Oprettelse af Integrationsrådets Facebook gruppe

Sag 306-2018-2489

Dok. 306-2018-61010

Initialer: AMG

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Drøftelse af muligheden for at oprette en facebookgruppe eller facebookside til internt eller eksternt brug.

 

Sagens opståen

Dagsordenspunktet blev udskudt fra mødet 22. februar 2018.

 

Integrationsrådet ønsker at drøfte oprettelsen af en Facebook-side/-gruppe.

 

Integrationsrådet arbejder løbende på at forbedre såvel den interne som eksterne kommunikation.

 

Sagsfremstilling

Integrationsrådets medlemmer har mulighed for at oprette en Facebook-gruppe til internt brug f.eks. som supplement til kommunikation over mail.

 

Der er ligeledes mulighed for at oprette en Facebook-side til brug for ekstern kommunikation f.eks. ved oprettelse af begivenheder.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at:

·        Drøfte muligheden for oprettelse af en Facebook-gruppe og Facebook-side

·        Beslutte, hvorvidt der skal oprettes en Facebook-gruppe og/eller Facebook-side

·        Beslutte en evt. videre proces og udpege en ansvarlig for projektet

 

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 5. april 2018

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbing Sj.

Fraværende: Helge Fredslund, Jette Isling, Laila Zein Eddin, Mahko Abdulkahman, Malgorzata Munk, Pushpamalar Sivapalan

 

Der er opbakning til at oprette en side for Integrationsrådet, som kan udbrede kendskabet til Integrationsrådet. Det er dog samtidig vigtigt, at der vælges flere webmastere, så siden ikke er så sårbar. Der foreslås at lave en prøve periode, hvorefter initiativet evalueres.

 

Punktet tages op igen på næste møde mhp. valg af tovholder til projektet.

 

 

29.    Integrationsrådets udvalgsrelation

Sag 306-2018-2489

Dok. 306-2018-61073

Initialer: AMG

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Integrationsrådet skal drøfte, om rådet vil indstille til at flytte den politiske forankring til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

 

Sagens opståen

Sagen blev drøftet på mødet 22. februar 2018, hvor det blev besluttet, at der skulle laves et bilag, som uddyber sagen.

 

Integrationsrådet har anmodet om en drøftelse af, hvorvidt den politiske forankring med fordel kan flyttes fra Økonomiudvalget til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Efter Arbejdsmarkedsudvalgets nedlæggelse hører Integrationsrådet organisatorisk under Økonomiudvalgets område.

Integrationsrådet har historisk hørt under Arbejdsmarkeds- eller Økonomiudvalget, fordi Jobcentret er organiseret under disse udvalg, og den tværgående integrationsindsats samt sekretariatsbetjeningen er forankret i Jobcentret.

 

For at understrege Integrationsrådets opgave med at styrke mangfoldighed og understøtte både udvikling og udveksling af kultur blandt Odsherreds borgere, kan det være en fordel Integrationsrådet politik hører under Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

 

I Integrationsrådets forretningsorden står bl.a. følgende:

 

Integrationsrådets formål og opgaver

§ 1. Integrationsrådet har til formål at afgive udtalelse i alle spørgsmål, der har betydning for, at byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling og mangfoldighed.

Stk. 2. Integrationsrådet kan af egen drift afgive vejledende udtalelser om kommunens integrationsindsatser, eller sager der har betydning derfor.

Stk. 3. Integrationsrådet kan ved egen drift afholde arrangementer og møder eller deltage i lignende, når Integrationsrådet finder det relevant og der er enighed herom.

 

I henhold til Integrationsrådets formål og opgaver, vil en flytning af den politiske forankring ikke have nogen betydning. Integrationsrådets opgaver fordeler sig allerede i dag på forskellige udvalgsområder f.eks. Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, Social- og Forebyggelsesudvalget og Økonomiudvalget. Integrationsrådet er et selvstændigt råd, og kan påvirke dagsordener på alle fagudvalgenes områder.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

En flytning fra Økonomiudvalget til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, vil ikke have nogen økonomiske konsekvenser.

 

Integrationsrådets midler på 35.000 kr. pr. år samt sekretariatsbetjeningen af Center for Job og Ydelser vil fortsat høre under Byrådet jf. forretningsordenens § 12. Udgifterne ved Integrationsrådets arbejde afholdes af Byrådet på baggrund af et årligt budget, der udarbejdes af Byrådet.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En flytning af Integrationsrådet vil ingen konsekvenser have. Integrationsrådet er et selvstændigt råd, og kan indstille dagsordenspunkter til alle relevante udvalg.

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at:

 

Bilag

306-2018-66904

Integrationsrådets udvalgsrelation (bilag)

 

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 5. april 2018

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbing Sj.

Fraværende: Helge Fredslund, Jette Isling, Laila Zein Eddin, Mahko Abdulkahman, Malgorzata Munk, Pushpamalar Sivapalan

 

Integrationsrådet har drøftet sagen, og giver formanden kompetence til at kontakte borgmesteren med henblik på at Integrationsrådet bliver flyttet til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

 

 

30.    Gruppearbejde i arbejdsgrupper

Sag 306-2018-2489

Dok. 306-2018-61125

Initialer: AMG

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

Der sættes på dette møde tid af til gruppearbejde i de relevante arbejdsgrupper.

 

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 5. april 2018

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbing Sj.

Fraværende: Helge Fredslund, Jette Isling, Laila Zein Eddin, Mahko Abdulkahman, Malgorzata Munk, Pushpamalar Sivapalan

 

Formanden opfordrer til at der udover de to arbejdsgrupper ”Skole og forældre” og ”Kulturmøder” oprettes arbejdsgrupper til årets events: Mangfoldighedskonference, Asnæs Høstmarked, Geopark Festival og Folkemøde. Der skal findes et tema til høstmarkedet på næste møde.

 

Mangfoldighedskonferencen: Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Nancy Sørensen (tovholder), Dogan Yurdakul, Arne Mikkelsen, Roushin Mohamad, Mazkina Mohamad, Burkhard Sievers, Vien Thanh Thi Nguyen. Nancy Sørensen indkalder til møde i arbejdsgruppen.

 

Høstmarked: Burkhard Sievers er valgt til tovholder. Det skal drøftes på den næstkommende møde hvem der herudover skal deltage i arbejdsgruppen.

 

Formanden indgår i tværgående arbejdsgrupper på Geopark Festival og Folkemøde.

 

 

31.    Eventuelt

Sag 306-2018-2489

Dok. 306-2018-61129

Initialer: AMG

Åbent

 

 

Kompetence

Integrationsrådet.

 

Beslutningstema

Eventuelt fra Integrationsrådets medlemmer.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Integrationsrådets medlemmer kan f.eks. stille forslag til sager på efterfølgende møder i Integrationsrådet.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at:

 

·       Punkter under eventuelt tages til efterretning  

 

Beslutning fra Integrationsrådet

Dato: 5. april 2018

Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbing Sj.

Fraværende: Helge Fredslund, Jette Isling, Laila Zein Eddin, Mahko Abdulkahman, Malgorzata Munk, Pushpamalar Sivapalan

 

Intet.