8.      Godkende dagsorden til mødet den 1. oktober 2018

Sag 306-2018-13027

Dok. 306-2018-199567

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Godkende dagsordenen.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Godkende dagsordenen til dette møde.

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at:

 

·        Godkende dagsordenen

 

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 1. oktober 2018

Sted: Cafe Nokken, Havnevej 30B, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Finn Hallberg, Finn Henriksen

 

Godkendt.

 

9.      Godkende referat fra møde den 20. juni 2018

Sag 306-2018-13027

Dok. 306-2018-199609

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Godkende referat fra møde den 20. juni 2018.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Referat fra møde den 20. juni 2018 kan læses her.

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at:

 

·        Godkende referatet

 

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 1. oktober 2018

Sted: Cafe Nokken, Havnevej 30B, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Finn Hallberg, Finn Henriksen

 

Godkendt.

 

10.    Orientering fra Miljø- og Klimaudvalget

Sag 306-2018-13027

Dok. 306-2018-199660

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Orientering.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Formanden for Miljø- og Klimaudvalget orienterer.

 

Der henvises i øvrigt til referater fra Miljø- og Klimaudvalgets møder på hjemmesiden.

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at:

 

·               Orienteringen tages til efterretning

 

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 1. oktober 2018

Sted: Cafe Nokken, Havnevej 30B, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Finn Hallberg

 

Formanden orienterede om:

 

·        Budgetforslag til 2019 har været i høring og er på vej til anden og sidste behandling i Byrådet i uge 41. Her indgår forslag til lånefinansierede anlægsbevillinger til både en ny kran på Nykøbing Sj. havn samt nye betalingssystemer på alle tre havne. Desuden indgår den årlige lånefinansierede anlægsbevilling på 3. mio. kr. for havnene.

·        Miljø- og Klimaudvalget får, på et temamøde på udvalgets ordinære møde i uge 41, en præsentation af, hvad en Helhedsplan for en havn betyder. Der bliver taget udgangspunkt i Rørvig havn, som er den ældste af helhedsplanerne.

·        Et salg af et areal på Nykøbing Sj. havn, hvor der politiske forventning om at der skal etableres hotellejligheder - denne bliver også behandlet på Miljø- og Klimaudvalgets møde i uge 41.

 

Taget til efterretning.

 

11.    Orientering fra Havnefoged og Center for Miljø og Teknik

Sag 306-2018-13027

Dok. 306-2018-199723

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Orientering fra havnefoged og Center for Miljø og Teknik.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Orienteringen fra havnefogeden er vedhæftet som bilag til dette punkt.

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at:

 

·        Orienteringen tages til efterretning

 

 

Bilag

306-2018-210785

Orientering_havne_25092018

 

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 1. oktober 2018

Sted: Cafe Nokken, Havnevej 30B, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Finn Hallberg

 

Havnefogeden oplyste desuden, at der nu bliver etableret nye LED fyr ved indsejlingen til alle tre havne, da de eksisterende er i meget dårligt stand.

 

Der var spørgsmål til vedligeholdelse af foreningers og klubbers fysiske anlæg på havnen, hvor der er krav om offentlighedens adgang. Dette er ikke havnes ansvar at vedligeholde - det er alene de ansvarlige klubbers og foreningers ansvar.

 

Der var desuden spørgsmål til, om det er muligt at få oplyst besøgstal for hverdage og besøgstal i weekender. Pt. er dette ikke opgjort, men havnefogeden vil se på mulighederne for, at dette kan ske i fremtiden.

 

Desuden orienterede Centerchefen for Miljø og Teknik om, at Havnefogeden fra den 1. december i år igen refererer til Michael K. Bay, som er afdelingsleder i Center for Miljø og Teknik.

 

Taget til efterretning.

 

12.    Takstblad for Odsherreds havne 2019

Sag 306-2017-7290

Dok. 306-2018-199874

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Anbefale takster for Odsherred Havne i 2019.

 

Sagens opståen

Havnerådet skal behandle forslag til takster for Odsherred havne 2019 før endelige godkendelse i Byrådet.

 

Sagsfremstilling

Havnerådet har på det seneste møde i juni i år taget en indledende dialog om tilpasningen af takster på Odsherreds havne.

 

Med dette udgangspunkt har Havnefogeden udarbejdet et forslag til takster for havnene for 2019, som er vedhæftet som bilag.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Havnerådet, at:

 

·          Anbefale takster for 2019 for Odsherreds havne til endelig beslutning i Byrådet

 

 

Bilag

306-2018-210792

Takster 2019 ver 01

 

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 1. oktober 2018

Sted: Cafe Nokken, Havnevej 30B, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Finn Hallberg, Finn Henriksen

 

Det blev aftalt, at en justering og tilpasning af takster for 2020 bliver drøftet på det første møde i Havnerådet i foråret 2019.

 

Indstillet.

 

13.    Investeringplan for Odsherred Havne 2019

Sag 306-2017-7290

Dok. 306-2018-199989

Initialer: MBA

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Godkende investeringsplan for 2019.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen forud for et nyt budgetår.  

 

Sagsfremstilling

Havnefogeden har sammen med havneassistenterne drøftet behovet samt prioriteret et oplæg til investeringsplanen for Odsherreds havne i Nykøbing Sj., Havnebyen Sj. Odde og Rørvig havne for 2019.

 

Der er i forbindelse med budget 2019 igen af afsat en lånefinansieret anlægsbudget på ca. 3 mio. kr.

 

Investeringsplan for 2019 for Odsherreds havne er vedhæftet som bilag og bliver desuden uddybet på havnerådsmødet.

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at:

 

·        Godkende investeringsplan for 2019

 

 

Bilag

306-2018-210791

Anlæg_2019_vers 01

 

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 1. oktober 2018

Sted: Cafe Nokken, Havnevej 30B, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Finn Hallberg, Finn Henriksen

 

Forslag til anlægsplan vil altid være dynamisk og der kan løbende ske ændringer.

Nogle tiltag kræver en dialog på de enkelte havne.

Der vil være en status for anlægsplanen på alle havnerådets møder.

 

Godkendt.

 

14.    Eventuelt

Sag 306-2018-13027

Dok. 306-2018-199776

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Kompetence

Havnerådet.

 

Beslutningstema

Orientering.

 

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Eventuelle emner der angår Odsherred Havne til orientering.

 

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Havnerådet, at:

 

·        Eventuel orientering tages til efterretning

 

 

Beslutning fra Havnerådet

Dato: 1. oktober 2018

Sted: Cafe Nokken, Havnevej 30B, 4500 Nykøbing Sj.

Fraværende: Finn Hallberg, Finn Henriksen

 

Taget til efterretning.

 

Datoer for dels dialogmøder på de tre havne, dels de to årlige havnerådsmøder for 2019 bliver fastsat og booket i løbet af efteråret 2018.

 

Aktiviteter, reparationer og lignende hos klubber og foreninger hører ikke under havnens regi/budget, men evt. under Kultur og Fritid i Center for Kultur og Borger.