1.      Spørgetid for borgerne

Sag 306-2009-600

Dok. 306-2018-252223

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

Som led i Odsherred Kommunes informationspolitik vedtog Byrådet på møde den 24. februar 2009 at indføre spørgetid umiddelbart før hvert byrådsmøde.

 

Spørgetiden har til formål at styrke nærdemokratiet gennem åben dialog og understøtte Odsherred Kommunes vision om at være en åben og kommunikerende kommune.

 

Byrådet vedtog på møde den 15. december 2015 at der kan stilles både mundtlige og skriftlige spørgsmål til Byrådet.

 

Skriftlige spørgsmål skal være Odsherred Kommune i hænde senest 8 dage før det byrådsmøde, hvori det/de ønskes besvaret. Det er en forudsætning for besvarelse af skriftlige spørgsmål på mødet, at spørgeren er til stede.

 

Retningslinjer for spørgsmålene i spørgetiden er følgende:

·        Spørgsmålene skal så vidt muligt dreje sig om generelle forhold for Odsherred Kommune og være af almen interesse, være saglige, kortfattede og holdt i en sober og god tone

·        Der kan ikke stilles spørgsmål til sager, der normalt behandles for lukkede døre

·        Spørgsmålene må ikke kunne henføres til bestemte personer

·        Der kan ikke stilles spørgsmål til sager, som Byrådet behandler på det pågældende møde

·        Spørgeren kan som udgangspunkt ikke gentage sit spørgsmål i samme eller lignende form inden for en 6 måneders periode

·        I år med kommunalvalg bortfalder spørgetiden 3 måneder før valget

 

Retningslinjerne for spørgetiden kan findes på kommunens hjemmeside:  http://www.odsherred.dk/sites/default/files/306_2016_11967_godkendt_retningslinjer_for_spoergetid_for_borger.pdf.

 

Fra januar 2016 offentliggøres spørgsmål og svar fra spørgetiden på kommunens hjemmeside: http://www.odsherred.dk/politik/dagsordener-og-referater/spoergetid-borgere

 

Spørgetiden ledes af borgmesteren og har en varighed af maks. 15 minutter.

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 29. januar 2019

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Jørgen Preuss fra biogas i Vig - Nej tak oplyste, at Vig borgere får spørgsmål om, hvilken påvirkning et anlæg af den størrelse og dets placering har på landskabet i Geopark Odsherred. Der stilles også spørgsmål til den øgede CO2-udledning vedr. den tunge trafik samt metangasudslip fra et sådant anlæg.

 

Hvordan påvirkes den store indsats, der gøres for at promovere de lokale fødevarer fra Odsherred?

 

Hvilken overvejelser har Byrådet gjort sig i forbindelse med borgere og turisters sammenkobling af disse områder?

 

Borgmesteren svarede på spørgsmålene.

 

|

 

2.      Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2009-2234

Dok. 306-2018-252227

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

 

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 29. januar 2019

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Godkendt.

 

Morten Egeskov og Finn Hallberg blev begge, efter forespørgsel, erklæret inhabile i sag nr. 6 og 7.

 

3.      Meddelelser fra formanden

Sag 306-2009-2234

Dok. 306-2018-252229

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

·          Opdatering af Byrådets årshjul.

 

 

Bilag

306-2019-31339

Byrådets årshjul januar 2019 til december 2019 - opdateret 23. januar 2019

 

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 29. januar 2019

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Ingen.

 

4.      Puljebevillinger på beskæftigelsesområdet

Sag 306-2019-295

Dok. 306-2019-30941

Initialer: AMG

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

 

Beslutningstema

Godkende indtægter fra ansøgte puljer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og forøgelse af udgifter svarende til indtægterne i forhold til tildelte puljer.

 

Sagens opståen

Center for Job og Ydelser har i december 2018 fået tilsagn om støtte fra tre puljer, som er søgt i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 

Sagsfremstilling

Center for Job og Ydelser har fået tilsagn om støtte fra tre forskellige puljer. Det drejer sig om puljerne: ” Frontrunner projekt – Flere skal med II”, ”Uddannelsesambassadør” og ”Indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere”.

 

Frontrunner projekt – Flere skal med II

Center for Job og Ydelser har fået tilsagn om støtte på 2.703.172 kr. ved puljen ”Frontrunner projekt – Flere skal med II”. Projektet løber i 2019.

 

Odsherred Kommune deltager i STAR’s projekt ’Flere skal med’ som har til formål at understøtte, at flest mulige aktivitetsparate borgere på kontanthjælp opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer. Det sker bl.a. ved at sagsbehandlerne har færre sager og giver borgerne en virksomhedsrettet indsats.

 

På baggrund af de gode erfaringer fra ’Flere skal med’ har satspuljepartierne afsat midler til gennemførelse af ’Flere skal med II’. Frontrunner projektet er en forløber og pilot for hovedprojektet ’Flere skal med II’.

 

Midlerne skal gå til en udvidelse af målgruppen der er omfattet af indsatsmodellen for ’Flere skal med’-projektet. De øgede ressourcer til sagsbehandling skal sikre et lavt antal sager pr. sagsbehandler. Herudover skal der opbygges et bredere samarbejde på tværs af centre i kommunen og der skal ansættes en medarbejder som kan yde økonomisk rådgivning til borgere i målgruppen.

 

Yderligere beskrivelse findes ved STAR’s puljebeskrivelse for Frontrunner.

 

Uddannelsesambassadør

Center for Job og Ydelser har fået tilsagn om støtte på 1.000.000 kr. ved STAR’s pulje ”Uddannelsesambassadør. Projektet løber i 2019 og 2020.  

 

Formålet med puljen er at øge efterspørgslen efter uddannelsesløft og andre former for opkvalificering, herunder voksenlærlingeordningen, som bidrager til at flere bliver faglærte. Dette ligger helt i tråd med beskæftigelsesplanens politiske målsætning.

 

En lokal uddannelsesambassadør skal løfte indsatsen med at få flere ufaglærte ledige og ledige med forældet uddannelse til at tage en erhvervsuddannelse.

 

Midlerne skal finansiere en uddannelsesambassadør/projektleder, som bl.a. skal styrke samarbejdet med faglige organisationer og erhvervsuddannelser.

 

Yderligere beskrivelse findes ved STAR’s puljebeskrivelse for Uddannelsesambassadør.

 

Indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere

Center for Job og Ydelser har fået tilsagn om støtte på 2.235.500 kr. ved puljen ”Indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere. Der kræves en medfinansiering på 20 procent, der afholdes inden for Center for Job og Ydelsers ramme. Projektet løber i 2019 og 2020. 

 

Formålet med puljen er at styrke den tidlige, jobrettede indsats, så flere jobparate kontanthjælpsmodtagere kommer hurtigere i arbejde.

 

Midlerne skal anvendes til øgede sagsbehandler ressourcer, som skal færre sager pr. sagsbehandler. Hertil kommer en mere virksomhedsrettet tilgang i sagsbehandlingen.

 

Yderligere beskrivelse findes ved STAR’s puljebeskrivelse for Indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere.

 

Lovgrundlag

---

 

Økonomiske konsekvenser

Frontrunner projekt – Flere skal med II

 

2018

Tilsagn i kr.

2.703.172

 

Uddannelsesambassadør

 

2019

2020

I alt

Tilsagn i kr.

500.000

500.000

1.000.000

 

Indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere

 

2019

2020

I alt

Tilsagn i kr.

1.117.750

1.117.750

2.235.500

 

Der kræves en medfinansiering på 20 procent svarende til 447.100 kr. fordelt over 2019 og 2020. Medfinansieringen afholdes inden for Center for Job og Ydelsers ramme.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

 

·        Orientering om indsatser tages til efterretning

·        Indtægter fra ansøgte puljer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og forøgelse af udgifter svarende til indtægterne i forhold til tildelte puljer godkendes.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 22. januar 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Punkt 1 taget til efterretning.

Punkt 2 indstillet til Byrådet.

 

Bilag

306-2019-7164

Tilsagnsbrev - Pulje for Frontrunner projekt | Flere skal med II

306-2019-7165

Tilsagnsbrev - Pulje til uddannelsesambassadører

306-2019-7167

Tilsagnsbrev - Pulje til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere

 

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 29. januar 2019

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Punkt 2 godkendt.

 

5.      Grundvandsredegørelse 2018 - Kommuneplantillægnr. 3 til Kommuneplan 2017-2029

Sag 306-2017-26962

Dok. 306-2019-30938

Initialer: LIC

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø-og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Godkende Grundvandsredegørelsen 2018, som er et tillæg til Kommuneplan 2017-2029.

 

Sagens opståen

Kommunen skal i sin planlægning varetage statens interesser, herunder at beskytte grundvandet mod forurening indenfor:

 

·        Områder med særlige drikkevandsinteresser (Herefter OSD)

·        Indvindingsoplande, hvorfra vandværkerne oppumper grundvand

·        Boringsnære beskyttelsesområder omkring vandværksboringer

 

Grundvandsredegørelsen skal indgå som en del af baggrunden for den fremtidige kommune- og lokalplanlægning. Kommunen vil med grundvandsredegørelsen sikre, at statens interesser bliver varetaget i planlægningen.

 

Sagsfremstilling

Grundvandsredegørelsen beskriver grundvandsressourcen, herunder mængde, kvalitet samt den naturlige beskyttelse inden for områder med særlige drikkevandsinteresser,

indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder.

 

Kommunen skal friholde grundvandsinteresseområder for virksomhedstyper og anlæg, der medfører en væsentlig fare for grundvandet. Det gælder dog ikke områder, som allerede er udlagt i kommuneplanen.

 

Grundvandsredegørelsen beskriver derfor også restrummeligheden, dvs. de arealer som er rammebelagt (planlagt for), men uudnyttede i kommuneplanen. Den sammenholder disse områder med de nævnte grundvandsinteresseområder.

 

Hensigten er at afklare, hvorvidt der, inden for kommuneplanens restrummelighed, er udlagt arealer udenfor OSD og indvindingsoplande, som kan udnyttes uden risiko for grundvandet, således at man i videst muligt omfang undgår at udnytte eksisterende arealer inden for OSD og indvindingsoplande til grundvandstruende aktiviteter, samt undgår at udlægge nye arealer inden for samme områder.

 

Kommunen kan i den fremtidige planlægning fravige forbuddet, hvis det i grundvandsredegørelsen eller i en supplerende grundvandsredegørelse er godtgjort, at der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for placeringen af en bestemt virksomhedstype, eller anlæg, og at faren for forurening kan forebygges, eksempelvis ved krav om tekniske tiltag i lokalplanen.

 

Lovgrundlag

Planloven nr. 287 af 16. april 2018.

Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse nr. 1697 af 21. december 2016.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Når Grundvandsredegørelsen er vedtaget, vil den indgå som en del af den fremtidige kommune- og lokalplanlægning.

 

Den vil være et vigtigt redskab i kommunens planlægning af arealanvendelsen og beskyttelse af grundvandet. Både når kommunen planlægger at udlægge nye områder til ønskede aktiviteter, eller når kommunen vil planlægge at ændre den eksisterende arealanvendelse.

 

Kommunens viden om grundvandsforholdene og faren for forurening af grundvandet skal indgå, når den planlægger for en ny eller ændret arealanvendelse.

 

Udtalelser og høring

Kommuneplantillægget har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 7. september til og med 2. november 2018.

 

Der er modtaget tre høringssvar, der er vedlagt som bilag. Høringssvarene har kun ført til mindre sproglige ændringer.

 

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at godkende Grundvandsredegørelsen 2018.

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 15. januar 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Indstillet.

 

Udvalget ønsker øget opmærksomhed på beskyttelse af grundvandsressourcen i sagsbehandlingen.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 22. januar 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Indstillet.

 

Bilag

306-2018-275077

Grundvandsredegørelse 2018 Odsherred Kommune

306-2018-248268

Høringssvar 2018 Grundvandsredegørelse

306-2018-274119

Dokument til GHT's Høringssvar

 

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 29. januar 2019

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Godkendt.

 

6.      Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 4 Vig Bakke.

Sag 306-2019-170

Dok. 306-2019-30946

Initialer: BJF

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

 

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til kommuneplanen 2017-2019 til vedr. Vig bakke.

 

Sagens opståen

Byrådet godkendte på mødet den 18 december forslag til kommuneplantillæg nr. 4, Vig Bakke og forslag til lokalplan nr. 2018 04, Boligområde, Vig Bakke

 

Planerne har nu været i 4 ugers offentlig høring og sendes hermed til endelig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Ramme 7B5 skal udvides med ca. 3.000 m2 og kommuneplanen skal ændres fra åben – lav i 1,5 etager til blandet boligbebyggelse i 2 etager. De 3.000 m2 udtages af rammen 7F5, Vig kulturpark, som i dag er udlagt til offentlige formål som skole, kulturelle aktiviteter og idrætsanlæg.

 

Desuden er der indarbejdet bestemmelse for afværgeforanstaltninger i forbindelse med f.eks. kraftig regn.

 

Lovgrundlag

Planloven

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

Kommuneplantillægget har været i 4 ugers offentlig høring. Deadline for at indsende høringssvar er den 17. januar, samme dag som dagsordenspunktet færdiggøres. Der er den 17. januar 2019 kl. 13.00 indkommet 1 bemærkning. Såfremt der indkommer efter dagsordenspunktets færdiggørelse, men før udløb af høringsfristen kommer flere høringssvar vil de blive medbragt på Økonomiudvalgets møde, sammen med administrationens vurdering heraf.

 

Det indkomne høringssvar, som ikke er en indsigelse, er fra Miljø- og Fødevareministeriet. Det omhandler Bilag IV området i den nordligste del af kommuneplantillægget. Ministeriet orientere om at det ikke i kommuneplantillægget er vurdereret hvorvidt området er omfattet af naturbeskyttelse samt beskyttelse af visse arter efter lovens bilag IV, hvilket der skal jf. § 7 i bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016). Dette er tilrettet i den endelige version af kommuneplantillægget. 

 

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

 

·        Godkende Kommuneplantillæg nr. 4 for Vig Bakke.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 22. januar 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Indstillet.

 

Morten Egeskov blev erklæret inhabil og deltog ikke under punktet.

 

Bilag

306-2019-26611

KP-tillæg_4_endeligvedtagelse_tilrettet_17_01_2018

306-2019-813

VS: Bemærkninger til høring af kommuneplantillæg nr. 2018-04 | Odsherred Kommune.

 

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 29. januar 2019

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Godkendt.

 

Morten Egeskov og Finn Hallberg blev begge erklæret inhabile og deltog ikke under punktet.

 

 

7.      Endelig vedtagelse lokalplan 2018-04, Vig Bakke

Sag 306-2019-191

Dok. 306-2019-45573

Initialer: BJF

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget

 

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 2018-04, boligområde, Vig bakke.

 

Sagens opståen

Byrådet godkendte på mødet den 18 december forslag til kommuneplantillæg nr. 4, Vig Bakke og forslag til lokalplan nr. 2018 04, Boligområde, Vig Bakke

 

Planerne har nu været i 4 ugers offentlig høring og sendes hermed til endelig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanen giver mulighed for at området kan anvendes til boligformål, offentligt område (rekreativt) og parkering. Der kan bygges både parcelhuse, rækkehuse klyngehuse og lejligheder (boliger med vandrette etageskel) i området.

 

Lokalplanen giver mulighed for rimelig fri disponering af arealerne indenfor det samlede hovedgreb.

 

Der er valgt at fastsætte bestemmelser for farver og materialer. Dog er der valgt rimeligt frie rammer for tagform og placering af bygninger. Der kan således bygges med en taghældning mellem 0 og 50% for størstedelen af boligerne.

 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen er der kun foretaget enkelte mindre rettelser, som har karakter af redaktionelle rettelser.

 

Lovgrundlag

Planloven.

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

Forslaget til lokalplan har været i 4 ugers offentlig høring, fra den 20 december 2018 til den 17. januar 2019.

 

Planlovens §27 siger: ”… Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokalplanforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen.” Da det indkomne høringssvar ikke er en indsigelse er der ikke noget til hinder for at Lokalplanen endeligt vedtages her umiddelbart efter høringsperiodens afslutning.

 

Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar, som dog ikke er en indsigelse, derfor kan lokalplanen godt vedtages 

 

Det indkomne høringssvar er fra Midt og Vestsjællands Politi, der har gennemgået planens afsnit vedr. trafik, veje, stier og parkeringsforhold.

 

·        Politiet har ingen bemærkninger af teknisk karakter vedr. udformningen af veje og stier.

·        Politiet har ingen bemærkninger i forhold til det øvrige indhold i lokalplanforslaget

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget at:

 

·        Udvalget indstiller til Byrådet, at lokalplan 2018-04 endeligt vedtages.

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 29. januar 2019

Sted: Hotel HøjbySø, Grupperum

Fraværende:

 

Endelig vedtagelse indstillet.

 

Udvalget opfordrer Odsherred Forsyning til at optage dialog med bygherren omkring varmeforsyning af projektområdet.

 

Bilag

306-2019-26891

Lokalplan2018-04 Vig Bakke_endelig

306-2019-912

VS: Lokalplansforslag nr. 2018-04; Vig Bakke - Boligområde i Vig

 

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 29. januar 2019

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Godkendt.

 

Morten Egeskov og Finn Hallberg blev begge erklæret inhabile og deltog ikke under punktet.

 

 

8.      Godkendelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 - Erhvervsområde Remisen i Hørve

Sag 306-2019-1226

Dok. 306-2019-30948

Initialer: SIL

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

 

Beslutningstema

Godkende forslag til ”Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017-2029 – Erhvervsområde Remisen” til udsendelse i offentlig høring i 8 uger, og godkende at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

 

Sagens opståen

Økonomiudvalget godkendte i januar 2018 anmodning om udarbejdelse af et kommuneplantillæg for XL-Byggecenter i Hørve.

 

Administrationen sender hermed et forslag til tillæg til gældende kommuneplan til politisk behandling med henblik på 8 ugers offentlig høring, og efterfølgende endelig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget muliggør en mindre udvidelse af ”Erhvervsområde Remisen i Hørve (rammeområde 13E1)”, således at XL-Byggecenter kan forbedre sine faciliteter. Rammeområdet udvides ved at enkelte matrikler til boligformål syd for Hørve Kirkevej overgår til erhvervsformål. Matriklerne udgår således af boligområde/blandet boligområde Hørve landsby og Hørve nordvest (rammeområde 13B2), og ændrer anvendelse.
Kommuneplantillægget muliggør endvidere, at bebyggelsesprocenten i rammeområde 13E1 øges fra 33% til 40% for at muliggøre projektet, samt for at have lidt råderum fremadrettet. Alle øvrige bestemmelser fra rammeområde 13E1 fastholdes.

 

XL-Byggecenter ejer nu alle ejendomme inden for ”trekanten” mellem Dragsmøllevej, Hørve Kirkevej og Nørregade, hvor byggecentret ligger. XL-Byg ønsker at forbedre sine faciliteter ved at etablere en ”Drive In” hal med nogle store tagudhæng til træ og byggematerialer, samt en mindre pavillonbygning, og generelt at forbedre funktionaliteten i området. Herunder justere på ind- og udkørselsforholdene, og rive enkelte mindre bygninger ned. Administrationen vurderer, at ændringerne har en meget begrænset påvirkning detailhandelsmæssigt, og oplyser, at ændringerne ligger inden for de eksisterende detailhandelsrammer. Trafikmyndighederne har godkendt de ønskede ind- og udkørselsforhold.

 

Til orientering udarbejdes der også et forslag til lokalplan for byggecentrets areal. Lokalplanen fastsætter den nærmere regulering af byggecenterets område. De to planforslag skal ses i en sammenhæng, og udsendes derfor i høring samtidigt.

 

Administrationen vurderer, på baggrund at Lov om miljøvurdering, at kommuneplantillægget ikke vil medføre væsentlige (negative) miljøpåvirkninger af området, og anbefaler, at der derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg og screeningsskema er vedhæftet som bilag.

 

Lovgrundlag

Planloven.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

Vedtagelse af kommuneplantillægget forudsætter forudgående offentlig høring i 8 uger.

Screeningen af kommuneplantillægget i forhold til Lov om miljøvurdering er i høring hos relevante myndigheder fra den 14.-18. januar 2019. Afleder dette ændringer, vil de blive præsenteret på Økonomiudvalgets møde, og screeningsskemaet vil blive konsekvensrettet til Byrådsmødet.
 

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at:

 

·        Godkende ”Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 – for erhvervsområde i Hørve” med henblik på 8 ugers offentlig høring, og efterfølgende endelig vedtagelse.

·        Godkende at der ikke udarbejdes miljøvurdering.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 22. januar 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Indstillet.

 

Bilag

306-2019-24061

KP_tillæg_6_Forslag

306-2019-28006

Rev. screeningsafgørelse til BYR_Kommuneplantillæg_nr._6___Erhvervsområde_Remisen_i_Hørve

 

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 29. januar 2019

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Godkendt.

 

9.      Godkendelse af forslag til lokalplan 2019-02 - Byggemarked og trælast i Hørve

Sag 306-2019-1224

Dok. 306-2019-45557

Initialer: SIL

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Miljø- og klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Godkende forslag til ”Lokalplan 2019-02 – Byggemarked og trælast i Hørve” til udsendelse i offentlig høring i 8 uger, og godkende at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

 

Sagens opståen

Økonomiudvalget godkendte den 22. januar 2018 ”Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 - Erhvervsområde Remisen i Hørve” til udsendelse i høring i 8 uger. Kommuneplantillægget udgør de overordnede rammer for lokalplanforslagets nærmere indhold.   

 

Administrationen sender hermed forslag til ”Lokalplan 2019-02 – Byggemarked og trælast i Hørve” til politisk behandling, med henblik på 8 ugers offentlig høring parallelt med kommuneplantillægget, og efterfølgende endelig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre en geografisk udvidelse og en videreudvikling af den eksisterende aktivitet i lokalplanens område (byggemarked og trælast).
Området ligger i byzone, og gældende lokalplan giver mulighed for både enkelte boliger og for erhvervsformål i miljøklasse 2, der kan forenes med nærheden til boligområder. Fx. byggemarked/trælast, men også lettere industri, lager og værkstedsvirksomhed og lignende erhvervsformål.

 

Den eksisterende virksomhed XL-Byg har imidlertid opkøbt de få private boligejendomme inden for området, og Odsherred Kommune har i 2018 tilladt at nedlægge helårsboligerne med henblik på, at hele området kan overgå til erhverv. Lokalplanforslaget muliggør den ønskede udvikling, og erstatter (ved sin endelige vedtagelse og offentliggørelse) lokalplan nr. 96, for så vidt angår den nye lokalplans område.

 

Lokalplanen sikrer bl.a.:
 

·        At den fremtidige anvendelse i området udelukkende kan være byggemarked og trælast med dertil hørende funktioner (herunder udendørs oplag, parkering,
administrative funktioner, en trælast Drive-in hal med halvtage og en mindre pavillon).

·        At byggemarkedets område skal afgrænses mod nord mod Hørve Kirkevej af et lystæt og støjreducerende hegn, og at hegnet skal suppleres med beplantning mod Hørve Kirkevej.

·        En hensigtsmæssig trafikafvikling til og fra området.

 

Administrationen vurderer, på baggrund af Lov om miljøvurdering, at lokalplanforslaget ikke vil medføre væsentlige (negative) miljøpåvirkninger af området, og anbefaler, at der derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering. Forslag til lokalplan og screeningsskema er vedhæftet som bilag.

 

Lovgrundlag

Planloven.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

Vedtagelse af lokalplanen forudsætter forudgående offentlig høring i min. 4 uger.

Screeningen af lokalplanforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering er i høring hos
relevante myndigheder den 21. januar 2019. Afleder dette ændringer, vil screeningsskemaet vil blive konsekvensrettet til Byrådsmødet.

 

Byrådet behandler forud for dette punkt ”Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 -
Erhvervsområde Remisen i Hørve” med tilhørende screening i henhold til Lov om miljøvurdering. De to screeninger er meget identiske. Den viden, der er indhentet i forbindelse med kommuneplantillægget indgår i screeningen af lokalplanforslaget, hvor det er relevant. Der forventes derfor ikke ændringer til screeningen af lokalplanforslaget.

 

Da kommuneplantillægget sendes i høring i 8 uger, fastsættes høringsperioden for
lokalplanforslaget til samme høringslængde og periode, da planerne skal ses i en sammenhæng.

 

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        Udvalget indstiller til Byrådet, at:

o  Godkende forslag til ”Lokalplan 2019-02 – Byggemarked og trælast i Hørve” med henblik på 8 ugers offentlig høring, og efterfølgende endelig vedtagelse.

o  Godkende at der ikke udarbejdes miljøvurdering.

 

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 29. januar 2019

Sted: Hotel HøjbySø, Grupperum

Fraværende:

 

Sendes i høring.

 

Indstillet.

 

Bilag

306-2019-28707

Lokalplanforslag 2019-02 - Byggemarked og trælast i Hørve

306-2019-28708

Screeningsafgørelse Lokalplanforslag 2019-02_Byggemarked og trælast i Hørve

 

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 29. januar 2019

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Godkendt.

 

10.    Godkendelse af skema C, VAB Afd. 132 Byggeri af 12 ældreboliger ved Bobjergcentret

Sag 306-2016-22393

Dok. 306-2019-30953

Initialer: LIS

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

 

Beslutningstema

Godkende Skema C ved byggeri af 12 ældreboliger samt servicearealer ved afd. 132, Bobjergcentret, Stadionvej 1, 4550 Asnæs.

 

Sagens opståen

Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) har den 4. januar 2019 ansøgt om godkendelse af Skema C. Byggeriet omhandler 12 ældreboliger og servicearealer, som nu er færdigbygget.

 

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 25. oktober 2016 (punkt 159) Skema A for henholdsvis boligarealet samt servicearealerne i projektet omkring udvidelse af Bobjergcentret. Herefter godkendte borgmesteren den 26. april 2017 Skema B.

VAB har nu indsendt byggeregnskab samt revisionsberetninger for begge projekter, og ansøger derfor nu om godkendelse af endeligt regnskab, Skema C for boligdel og servicearealer.

 

Byggeregnskabet for boligdelen er opgjort til en samlet anskaffelsessum på 18.484.000 kr. svarende til det tidligere godkendte Skema B.


Byggeregnskabet for servicearealerne som er kommunalt ejet, har i Skema B en godkendt anskaffelsessum med udgift for Odsherred Kommune på 1.528.000 kr. I det endelige regnskab for servicearealerne udgør det ansøgte Skema C 1.540.000 kr, hvilket betyder en overskridelse på 12.000 kr. Årsagen til overskridelsen er grundet en nødvendig ændring i projektets udførelsesfase, vedrørende flytning af en væg imellem bolig og serviceareal.

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger i henhold til § 115 i lov om almene boliger m.v.
Planloven.

 

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Kommune skal, i denne sag, betale grundkapitalen på 10 %, ved opførelse af ældreboliger og yde kommunal garanti på op til 100 % jf. godkendelsen af skema A.

 

Realkreditforeningen kan kræve helt op 100 % kommunal garantistillelse på begge låneoptagelser, da långivers værdiansættelse og det deraf følgende garantikrav hænger direkte sammen med långivers vurdering af risikoen ved at belåne ejendommen.

 

Konsekvensen ved 100 % kommunal garanti, indtræder f.eks. ved tvangsaktion.

Her hæfter Odsherred Kommune for tilsvarende andel af ikke betalte terminsydelser samt påløbne omkostninger. Det samme gør sig gældende, hvis ejendommen sælges med tab.

 

Landsbyggefonden yder tilskud til servicearealer pr. enhed med kr. 40.000, i alt kr. 480.000.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

 

·        Skema C på 12 ældreboliger samt tilhørende servicearealer godkendes.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 22. januar 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Indstillet.

 

Bilag

306-2019-12404

Ansøgning om godkendelse af skema C, VAB Afd. 132 Byggeri af 12 ældreboliger ved Bobjergcentret, Stadionvej 1 4550 Asnæs

306-2019-11399

Skema C byggeriet ved 12 ældreboliger, Stadionvej 1 4550 Asnæs afd. 132 Bobjergcentret VAB matr.nr. 7-FO Asnæs By, Asnæs

306-2019-11397

Skema C Servicearealer ved 12 ældreboliger, Stadionvej 1 4550 Asnæs afd. 132 Bobjergcentret VAB matr.nr. 7-FO Asnæs By, Asnæs

 

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 29. januar 2019

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Godkendt.

 

11.    Godkendelse af låneoptagelse almene boliger, VAB, afd. 110 Nordgårdsvej, Sj. Odde

Sag 306-2019-785

Dok. 306-2019-30964

Initialer: LIS

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

 

Beslutningstema

Godkende lånoptagelse for Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB), afd. 110, Nordgårdsvej 1 C-E, Sj. Odde, matr. nr. 10 -iø.

 

Sagens opståen

Ved skrivelse af 2. november 2018 ansøger VAB, Odsherred Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån til at finansiering af renovering i afdelingen.

 

Sagsfremstilling

Renoveringen blev besluttet efter afstemning på ekstraordinært afdelingsmøde, afholdt den 4. oktober 2018.

Der er ingen udlejningsproblemer i afdelingen.

VAB har indhentet tilbud fra Nykredit A/S på optagelse af 30-årigt kontant annuitetslån.

 

Projektet omhandler udskiftning af vinduer og døre til træ/alu med elementer der er energioptimeret. Herudover loftisolering og luft til luft-varmepumper samt ovenlysvinduer på de badeværelser som ikke har vinduer.

 

Udgifter inkl. moms i forbindelse hermed er opgjort til:

Håndværkerudgifter, uforudseelige udgifter og byggesagshonorar: kr. 2.800.000

 

Finansiering:

30-årigt kontant annuitetslån med hovedstol:                                 kr.1.500.000
Forbrug af henlæggelser                                                                     kr.   800.000
Egen trækningsret/støtte VAB                                                           kr.   500.000

 

Huslejestigningen i forbindelse med renoveringen udgør herefter kr. 58 pr. m2 pr. år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lånoptagelsen har følgende konsekvenser for huslejen:

 

Bolig/m2          Nuværende   Ny           Stigning i %         Efterfølgende energibesparelse pr.                 leje i kr.       leje i kr.                             pr. mdr. kr.

 

56,60             3.327,00        3.599,00        8,2                 175,00

56,70             3.237,00        3.509,00        8,2                 175,00

66,00             4.551,00        4.868,00        7,0                 200,00
67,00             4.551,00        4.873,00        7,0                 200,00
89,00             6.145,00        6.473,00        5,3                 300,00

 

Den reelle huslejestigning vil derfor være væsentlig mindre, idet der sker væsentlig energibesparelser.

 

Jf. Driftsbekendtgørelsen § 76, stk. 4, skal ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelser som følge af rimelige moderniseringsarbejder, kollektive anlæg, ekstraordinære renoveringsarbejder, udbedring af byggeskader og gennemførelse af bygningsændringer m.v. efter § 37 i lov om almene boliger m.v., indsendes til kommunalbestyrelsen, forinden arbejdet igangsættes. Overstiger lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår ikke 5 pct. af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Administrationen har bemyndigelse til at godkende lejeforhøjelser op til 10 %, og derfor skal stigningerne ikke godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Lovgrundlag

Almenboligloven og Driftsbekendtgørelsen.
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (lov nr. 224 af 3. marts 2015) om sociale klausuler.

Kommunalbestyrelsen skal i medfør af almenboliglovens § 29, godkende enhver form for udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation.

 

Økonomiske konsekvenser

Der kræves ikke kommunal garanti ved låneoptagelsen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

 

·        Lånoptagelsen på 1.500.000 kr. godkendes.

·        Herudover forudsættes, at der leves op til de sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med boligorganisationens udbud af arbejde og leverance.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 22. januar 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Indstillet.

 

Økonomiudvalget ønsker en sag på dagsorden om styringsdialogen med boligorganisationerne på kommende møde.

 

Bilag

306-2019-12458

Ansøgning om låneoptagelse almene boliger, VAB, afd. 110 Nordgårdsvej, Sj. Odde

 

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 29. januar 2019

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Godkendt.

 

12.    Deltagelse i søgsmål vedr. fejl i udligningssystemet

Sag 306-2018-14450

Dok. 306-2019-30968

Initialer: ANE

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

 

Beslutningstema

Beslutte om Odsherred Kommune skal deltage i den videre proces med søgsmålet mod Staten vedr. fejl i udligningssystemet.

 

Sagens opståen

Økonomiudvalget besluttede på møde den 19. juni 2018 at tilslutte sig det forberedende arbejde omkring søgsmål mod Staten.

 

Sagsfremstilling

Fejlen i udligningssystemet handler om, at der er sket en mangelfuld opgørelse af udlændinges uddannelsesniveau, hvilket har betydet at en række kommuner, herunder Odsherred Kommune, ikke er blevet korrekt kompenseret i tilskuds- og udligningssystemet.

 

I forbindelse med det forberedende arbejde har de 20 deltagende kommuner besluttet, at indhente en juridisk vurdering, og den foreligger nu.

 

Af vurderingen fremgå det bl.a., at:

 

Dette fører i den konkrete sag til, at HjulmandKaptain har foretaget en analyse af følgende spørgsmål: Kan en bekendtgørelse, som skal udmønte udligningslovens bestemmelse om beregningen af antal personer ”uden erhvervsuddannelse” og med ”lav uddannelse” bestemme, at dette også dækker ”uoplyst uddannelse”?

 

Spørgsmålet er aktualiseret af, at medregning af personer med uoplyst uddannelse, har medført en meget stor økonomisk forskel i beregningen. Således har navnlig en række provinskommuner fejlagtigt mistet ganske betydelige millionbeløb til fordel for navnlig hovedstadskommunerne.

 

I betragtning af, at der er tale om en bekendtgørelse, som har ganske omfattende og vidtrækkende betydning for kommunernes økonomi og skatteudskrivning, er det HjulmandKaptains opfattelse, at der skal foretages en indskrænkende fortolkning. Det er derfor advokatfirmaets opfattelse, at der er mest, der taler for, at denne del af bekendtgørelsen ikke har hjemmel i udligningsloven.

 

Imod en sådan fortolkning taler, at det i bemærkningerne (fra 1995) til indsættelse af det ene af kriterierne (i dag § 5, stk. 2, nr. 2 om ”uden erhvervsuddannelse”) fremgår, at der i beregningen kan indgå ”uoplyst uddannelse”. Det fremgår af notatet, at det er HjulmandKaptains vurdering, at bemærkningen ikke vil blive tillagt stor vægt ved fortolkningen af § 5, stk. 2, nr. 2.

 

Det er derfor samlet set HjulmandKaptains opfattelse, at der er tale om fortolkningsspørgsmål, som egner sig til domstolsprøvelse og at der er en del, der taler for, at bekendtgørelsernes inddragelse af ”uoplyst uddannelse” ikke har hjemmel i udligningsloven.”

 

”Endvidere analyserer notatet udligningslovens § 36, som i visse situationer fritager for ansvar for ”fejl i beregningsgrundlaget”. På baggrund af analyserne er det ifølge HjulmandKaptains opfattelse oplagt, at der med ”fejl i beregningsgrundlaget” ikke er tænkt på situationer, hvor ministeriet bevidst har udmøntet bekendtgørelsen i strid med loven og/eller hvor ministeriet har forsømt sin undersøgelsespligt.

 

Det er derfor HjulmandKaptains vurdering, at ministeriet ikke i nærværende situation kan henvise til udligningslovens § 36 til støtte for at afvise et krav.”

 

”Det er HjulmandKaptains vurdering, at navnlig efter tidspunktet, hvor en række kommuner har gjort ministeriet opmærksom på problemstillingen, foreligger der det tilstrækkelige grundlag for, at ministeriet har haft den viden, som kan danne grundlag for et ansvar.”

 

”Det kan ikke konkluderes entydigt, hvor gode mulighederne vil være for at vinde et søgsmål. Der er tale om meget principielle spørgsmål, hvor den endelige vurdering kun kan foretages af domstolene.”

 

Vurderingsnotatet fremgår af bilag både i en resume-version og i fuld version.

 

De 20 kommuner, der har deltaget i det forberedende arbejde er: Hjørring, Guldborgsund, Næstved, Odsherred, Lolland, Svendborg, Rebild, Assens, Mariagerfjord, Randers, Lejre, Stevns, Vordingborg, Frederikshavn, Frederikssund, Jammerbugt, Brønderslev, Thisted, Kerteminde og Bornholm.

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om Kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

 

Økonomiske konsekvenser

Der vil være udgifter forbundet med søgsmålet. Jf. notatet fra advokatfirmaet HjulmandKaptain vil der være udgifter til egen advokat samt til HjulmandKaptain på kr. 300.000 ekskl. moms, under forudsætning af, at 20 kommuner tilslutter sig sagsanlægget.

 

Af notatet fremgår det desuden at det er svært at anslå omkostningerne i tilfælde af, at der ikke gives medhold i sagen.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

 

·        Odsherred Kommunes deltagelse i søgsmålet mod Staten drøftes og Økonomiudvalgets anbefaling om evt. deltagelse indstilles til Byrådet.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 22. januar 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at Odsherred Kommune deltager i et fælles søgsmål, under forudsætning af, at mindst 2/3 af initiativkommunerne deltager.

 

Udgiften finansieres af advokat/konsulentkonto inden for Sekretariatets område.

 

Bilag

306-2019-21044

HjulmandKaptains resumé og konklusion

306-2019-21099

NOTAT OM UDLIGNING MELLEM KOMMUNER SOM FØLGE AF UOPLYST UDDANNELSE

 

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 29. januar 2019

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Godkendt.

 

13.    Genoptaget - Skolestruktur i Odsherred

Sag 306-2010-3092

Dok. 306-2019-30966

Initialer: JKR

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Børne- og Uddannelsesudvalget.

 

Beslutningstema
Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget:

·        At forslag til ny skolestruktur i Odsherred fra august 2019 udsendes i høring

·        At den ændrede tidsplan for den politiske proces godkendes.

 

Sagens opståen

På baggrund af den igangværende proces og evaluering af skolestruktur er der udarbejdet forslag til ny skolestruktur for folkeskolerne i Odsherred.

 
Sagsfremstilling

Der er udarbejdet følgende forslag til ny skolestruktur:


De 2 eksisterende folkeskoler og skolebestyrelser (Nordskolen og Sydskolen) nedlægges pr. 31. juli 2019.

 

Der oprettes 4 nye selvstændige skoler med selvstændige skolebestyrelser pr. 1. august 2019. De 4 skoler fremgår af skemaet nedenfor.

De nuværende afdelings-skoledistrikter er gældende, dog med den tilpasning, at det gamle distrikt Grevinge Sogn deles ved rute 21, således at området øst for vejen hører under Vig Skole og vest for vejen under Bobjergskolen, Asnæs. Høringsmaterialet vedlægges kort over de 4 nye skoledistrikter med angivelse af lokalskole-distrikterne.
Kort med angivelse af de 4 nye skoledistrikter og lokalskole-distrikterne udleveres på mødet:

Skole

Klassetrin

Grundtvigsskolen, Nykøbing

Nordgårdsskolen, Nykøbing

5. - 9.

0. - 4.

Højby Skole

Odden Skole

0.- 9.

0.- 6.

Vig Skole

Egebjerg Skole

0.- 9.

0.- 6.

Bobjergskolen, Asnæs

Skolen på Fjorden, Fårevejle

Vallekilde-Hørve Skole

0.- 9.

0.- 9.

0.- 6.


De 4 skoler består alle af mindst en indskoling, et mellemtrin, en overbygning og SFO.

De tidligere stednavne for skolerne genindføres.

Skolerne etableres som profilskoler med obligatoriske målsætninger for faglig og pædagogisk udvikling (dette arbejde skal foregå i et samarbejde mellem skolebestyrelse og politisk udvalg).

Hver af skolerne har en skolebestyrelse. Organiseringen af ledelsesstrukturen på de enkelte skoler fastlægges af skolelederen. SFO lederne refererer til skolelederne.

Grundlaget for skolestrukturen er en meget høj grad af decentralisering af beslutningsmandat og økonomi til den enkelte skole.
Ledelsesstrukturen på skolen fastlægges dermed også af skolelederen.
Ledelse udøves på 3 niveauer: Skoleleder, fagchef og direktør.

Den nuværende elevtalsbaserede tildelingsmodel anvendes ved tildeling af økonomi til skolerne.

Eleverne får fri ret til at søge og blive optaget på den af kommunens overbygningsskoler, hvis profil har størst interesse for den enkelte elev.

I forbindelse med det frie skolevalg til overbygninger vil eleverne få bevilget gratis buskort til brug ved anvendelse af eksisterende bus- og togdrift.

 

Der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe på inklusions- og specialområdet, der blandt andet kommer med forslag til, hvordan organiseringen af specialtilbud kan indrettes, så den tilpasses den forventede nye skolestruktur. I den politiske aftale er anført, at specialklasserækken i udgangspunkt samles på Vig Skole.

 

Endvidere er der følgende forslag til en tidsplan for den politiske behandling af ny skolestruktur i Odsherred:
 

Tidsplan

Procesplan

11. september 2018

Børne- og Uddannelsesudvalget behandler forslag til ny skolestruktur i Odsherred.

Børne- og Uddannelsesudvalget behandler tidsplan og udarbejder indstilling til Byrådet via Økonomiudvalget.

18. september 2018

Økonomiudvalget behandler Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling og indstiller til Byrådet.

25. september 2018

Behandling i Byrådet og udsendelse af høringsmateriale vedr. skolestruktur i Odsherred.

27. september 2018

 

Høringsperiode igangsættes – min. 8 uger

Høringsparter:

·        Offentligheden – offentliggøres på skolernes hjemmesider og i dagspressen

·        MED-udvalg og skolebestyrelser ved alle tre skoler, samt FEO (Fælles elevrådet Odsherred)

·        Skolernes afdelingsråd
Handicaprådet

·        Centerudvalg – Dagtilbud og Uddannelse
Faglige organisationer: DLF, BUPL, FOA

22. november 2018

Høringsperiode afsluttes og minimum 4 ugers behandlingstid indledes.

27. november 2018

Katalog med høringsmateriale udsendes til udvalget.

Primo januar 2019

Børne- og Uddannelsesudvalget behandler høringssvar og indstiller ny skolestruktur til Byrådet via Økonomiudvalget.

Medio januar 2019

Behandling i Økonomiudvalget.

Ultimo januar 2019

Behandling i Byrådet.

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 24 stk. 4 og bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole:

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=196651

 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163978

 

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til høringsmaterialet.

 

Høring
Forslag til ny skolestruktur udsendes i høring den 27. september 2018 med høringsfrist den 22. november 2018.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

 

·        Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at forslag til ny skolestruktur i Odsherred fra august 2019 beskrevet i vedhæftede høringsmateriale udsendes i høring med en høringsfrist den 22. november 2018

·        Den ændrede tidsplan for den politiske proces godkendes

 

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget

Dato: 11. september 2018

Sted: Mødelokale 2

Fraværende:

 

Der blev foreslået ændringer til høringsmaterialet:

 

Enhedslisten foreslår en struktur med 8 skoler.

 

For stemte: Enhedslisten og Venstre.

Imod stemte: Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre.

 

Forslaget faldt.

 

Venstre foreslår, at der – foruden den foreslåede model med 4 skoler – medtages et forslag til høring med 5 skoler, hvor Bobjergskolen er en selvstændig skole og Vallekilde-Hørve Skole/Skolen på Fjorden er en selvstændig skole – begge med egen overbygning.

 

For stemte: Venstre

Imod stemte: Socialdemokratiet, Det radikale Venstre

Undlod: Enhedslisten.

 

Forslaget faldt.

 

For at sende vedlagte høringsnotat med 4 skoler i høring stemte:

 

For: Socialdemokratiet, Det radikale Venstre og Venstre.

Imod: Enhedslisten.

 

Direktøren orienterer fast på udvalgsmøderne om tids- og procesplan for den kommende skolesammenlægning.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 18. september 2018

Sted: Mødelokale 1 Højby

Fraværende: Niels Nicolaisen

 

Udvalget videresender sagen til Byrådet med Børn & Uddannelsesudvalgets indstilling om at sende vedlagte høringsnotat med 4 skoler i høring.

 

Bilag

306-2018-192273

Høringsmateriale vedr. ny skolestruktur - 4. september 2018

306-2018-187755

Aftale Fremtidens skole - endelig version

306-2018-199296

Ny skolestruktur på internt kort

 

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 25. september 2018

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Dogan Yurdakul

 

Enhedslisten stiller forslag om, at der oprettes en skolestruktur med 8 selvstændige skoler - hver skole med et ledelsessystem efter egen model og med hver sin skolebestyrelse. Alle skoler med 0. - 6. klassetrin, samt muligheden for - efter drøftelse i Byrådet - at have 7. - 9. klassetrin og/eller have specialklasser.

 

For stemte: Enhedslisten og Venstre.

Imod stemte: Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen, Det Radikale Venstre og SF.

 

Forslaget faldt.

 

Venstre foreslår, at der - foruden den foreslåede model med 4 skoler - medtages et forslag med 5 skoler, hvor Bobjergskolen er en selvstændig skole og Vallekilde-Hørve Sko-le/Skolen på Fjorden er en selvstændig skole, begge med overbygning.

 

For stemte: Venstre og Enhedslisten.

Imod stemte: Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen, Det Radikale Venstre og SF.

 

Forslaget faldt.

 

Der blev stemt om Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling om, at sende vedhæftede høringsnotat, med 4 skoler i høring, samt godkendelse af den ændrede tidsplan.

 

For stemte: Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og SF.

 

Protokol og høringsmateriale tilføjes følgende mindretalsudtalelse: "Enhedslisten og Venstre ønsker en skolestruktur med større decentralisering, selvbestemmelse og mangfoldighed end det, der fremgår af høringsforslaget med 4 skoler. Enhedslisten og Venstre har derfor foreslået, at høringsmaterialet blev suppleret med modeller med hhv. 8 og 5 skoler, men begge forslag blev afvist af Byrådets flertal. Enhedslisten og Venstre opfordrer til, at der i høringssvarene også tages stilling til muligheden for yderligere decentralisering end forslaget om 4 skoler giver mulighed for".

 

 

 

Genoptaget på Børne- og Uddannelsesudvalgets den 15. januar 2019 efter gennemført høring.

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Børne- og Uddannelsesudvalget.

 

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter de indkomne høringssvar og indstiller til Byrådet, hvorvidt forslag til ny skolestruktur i Odsherred med 4 skoler fra august 2019, skal indstilles til godkendelse.

 

Sagens opståen

Forslag til ny skolestruktur blev behandlet i Byrådet den 25. september 2018 og blev sendt i 8 ugers høring med høringsfrist den 22. november 2018.

 

Sagsfremstilling

Der er indkommet 57 høringssvar og de er samlet i vedhæftede katalog, som også er udsendt til Byrådet den 27. november 2018.

 

Det er valgt at bringe høringssvarene områdevis og der henvises til 1. side i kataloget, hvor der er anført en indholdsfortegnelse.

 

Efter høringsfristens udløb er der modtaget et høringssvar far elevrådet på Sydskolen i Vig og dette vedhæftes særskilt.

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 24 stk. 4 og bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole:

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=196651

 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163978

 

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet i forslaget til ny skolestruktur.

 

Udtalelser og høring

Forslag til skolestruktur har været i høring i perioden 27. september til 22. november 2018.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

 

·        Udvalget drøfter de indkomne høringssvar

·        Udvalget indstiller til Byrådet, hvorvidt forslag til ny skolestruktur i Odsherred med 4 skoler fra august 2019, skal indstilles til godkendelse.

 

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget

Dato: 15. januar 2019

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Hanne Pigonska

 

Udvalget drøftede de indkomne høringssvar.

 

Enhedslisten foreslog en model med 8 skoler.

 

Enhedslisten stiller forslag om, at der oprettes en skolestruktur med 8 selvstændige skoler - hver skole med et ledelsessystem efter egen model og med hver sin skolebestyrelse.

Alle skoler skal have 0. - 6. klassetrin samt muligheden for - efter drøftelse i Byrådet - at have 7. - 9. klassetrin og/eller have specialklasser.

Afstemning

For Enhedslistens forslag stemmer:

For forslaget: V og Ø.

Imod A og B. Forslaget bortfalder.

 

Venstre foreslog en model med 6 skoler.

Venstre ønsker en decentral skolestruktur med størst mulig beslutningsmandat på den enkelte skole.

Venstre foreslår derfor en model med 6 skoler: Nykøbing/Egebjerg/Odden, Højby, Vig, Asnæs, Fårevejle og Hørve.

Alle skoler får en overbygning, dog er Hørves overbygning betinget af, at de opnår et elevtal på størrelse med Vig og Højby.

Afstemning:

For forslaget stemte: V og Ø.

Imod A og B. Forslaget bortfalder.

 

A og B forslog følgende ændringsforslag til den fremsatte model med 4 skoler.

Afdelingerne på Odden og i Egebjerg forbliver i fælles skole med skolen i Nykøbing. Højby gøres til selvstændig skole.

I Syd gøres Vig til en selvstændig skole med overbygning.

Det skal præciseres, at ønsket om en egentlig profilskole besluttes af skolebestyrelse. Placering af specialklasserne afventer den igangsatte analyse på hele det specialiserede område.

Skoler med flere matrikler fortsætter med lokale afdelingsråd.

Hele 4571 Grevinge sogn tilhører Sydskolens skoledistrikt, og deles derved ikke. Der indføres en særordning for 4571, sådan at alle skolesøgende børn frit kan vælge mellem skolerne i Asnæs eller Vig.

Afstemning:

For forslaget stemte: A, B og V. Imod Ø.

Modellen med de 4 skoler fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget med indstilling om godkendelse.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 22. januar 2019

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Økonomiudvalget videresender sagen til Byrådets behandling.

 

Bilag

306-2018-211811

Høringsmateriale om ny skolestruktur - udsendes 27. september 2018

306-2018-265561

ENDELIG UDGAVE AF KATALOG med 57 høringssvar om den nye skolestruktur

306-2018-269457

Høringssvar om ny skolestruktur fra elevrådet på Sydskolen Vig (modtaget 3. dec.)

 

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 29. januar 2019

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Enhedslisten stiller forslag om, at der oprettes en skolestruktur med 8 selvstændige skoler - hver skole med et ledelsessystem efter egen model og med hver sin skolebestyrelse.

 

Alle skoler skal rumme 0. - 6. klassetrin samt have muligheden for - efter drøftelse i Byrådet - at have 7. - 9. klassetrin og/eller have specialklasser.

 

For forslaget stemte: Venstre og Enhedslisten.

Imod stemte: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Odsherred Listen og Dansk Folkeparti.

 

Forslaget bortfalder.

 

Venstre stiller forslag om en model med 6 skoler.

 

Venstre ønsker en decentral skolestruktur med størst mulig beslutningsmandat på den enkelte skole, og foreslår derfor en model med 6 skoler: Nykøbing/Egebjerg/Odden, Højby, Vig, Asnæs, Fårevejle og Hørve.

 

Alle skoler får en overbygning. Dog er Hørves overbygning betinget af, at de opnår et elevtal på størrelse med Vig og Højby.

 

For forslaget stemte: Venstre og Enhedslisten.

Imod stemte: Imod stemte: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Odsherred Listen og Dansk Folkeparti.

 

Forslaget bortfalder.

 

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

 

Forslaget lyder:

Afdelingerne på Odden og i Egebjerg forbliver i fælles skole med skolen i Nykøbing. Højby gøres til selvstændig skole.

I Syd gøres Vig til en selvstændig skole med overbygning.

 

Det skal præciseres, at ønsket om en egentlig profilskole besluttes af skolebestyrelsen. Placering af specialklasserne afventer den igangsatte analyse på hele det specialiserede område.

Skoler med flere matrikler fortsætter med lokale afdelingsråd.

 

Hele 4571 Grevinge sogn tilhører Sydskolens skoledistrikt, og deles derved ikke. Der indføres en særordning for 4571, sådan at alle skolesøgende børn frit kan vælge mellem skolerne i Asnæs eller Vig.

 

Enstemmingt vedtaget.

 

Modellen med de 4 skoler blev godkendt.

 

 

14.    GENOPTAGELSE - Forslag til styrelsesvedtægt og valgregler for folkeskolerne i Odsherred før udsendelse i høring

Sag 306-2015-94217

Dok. 306-2019-46118

Initialer: BIT

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Børne- og Uddannelsesudvalget.

 

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget behandler og indstiller til Byrådet:

·        Forslag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Odsherred Kommune

·        Forslag til valgregler

 

Forslagene sendes til høring i skolebestyrelserne. Høringsfristen er fastsat til den 27. februar 2019.

 

Udvalget tager desuden stilling til, hvorvidt det ønsker at høre afdelingsrådene om ovenstående, jævnfør de nuværende styrelsesvedtægter kapitel 6.

 

Sagens opståen

En ændring af skolestrukturen medfører revidering af styrelsesvedtægt og valgregler for skolebestyrelsesvalg. Udkastet til styrelsesvedtægt og valgregler er udarbejdet af ekstern jurist med faglig understøttelse fra administrationen. Den endelige styrelsesvedtægt færdiggøres, når den politiske behandling er tilendebragt – herunder hvilke områder, der delegeres fra Byrådet til skolebestyrelserne.

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på sit møde den 4. december 2019 procesplan for vedtagelsen af revideret styrelsesvedtægt og valgregler.

 

Procesplan:

 

15/1 2019

Behandling i B&U:

Forslag til styrelsesvedtægt og valgregler

29/1 2019

Forslag til styrelsesvedtægt og valgregler behandles i Byrådet og sendes i høring.

30/1-27/2

2019

Høringsperiode for forslag til styrelsesvedtægt og valgregler

28/2+1/3

Opsamling på høringssvar – udsendelse af dagsorden

12/3

Behandling i B&U af styrelsesvedtægt og valgregler – indstilling til Byrådet.

26/3

Endelig beslutning i Byrådet af styrelsesvedtægt og valgregler

April-maj

Valg til nye skolebestyrelser

Juni

Nye skolebestyrelser kan gå i gang med at arbejde


Sagsfremstilling

Forslag til en revideret styrelsesvedtægt og valgregler er lavet på baggrund af gældende lovgivning på området.

Styrelsesvedtægten skal indeholde en beskrivelse af skolestrukturen, som derfor er beskrevet i forhold til klassetrin på matrikler, SFO og dagtilbud (§24a). Der er en analyse af det specialiserede i gang og derfor tages forbehold for placeringen af specialtilbuddene – som i beskrivelsen er placeret ud fra tilbuddenes placering i skoleåret 2018-19.

Folkeskoleloven er en rammelov og nogle beføjelser er alene henlagt til kommunalbestyrelsen/Byrådet. Andre beføjelser kan Byrådet delegere til skolebestyrelsen eller til skolelederen. De foreslåede styrelsesvedtægter indeholder et bud på denne delegering.

Folkeskoleloven fastsætter følgende for skolebestyrelsens arbejde:

”Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter … og fører i øvrigt tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog undtagen personale- og elevsager. Skolebestyrelsen kan fra skolens leder indhente enhver oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at varetage tilsynet.”

 

Beskrivelse af delegeringen i de forslåede styrelsesvedtægter
Den reviderede styrelsesvedtægt lægger sig tæt op af de nuværende beslutninger om delegation i Odsherreds folkeskoler, idet delegationen tager hensyn til de eksisterende politiske beslutninger på de forskellige områder; eksempler på dette er, at Odsherred Kommune har indgået overenskomster om drift af 10. klasse med Odsherred Gymnasium og EUC-Holbæk. Et andet eksempel er beslutningen om at følge de vejledende læseplaner fra Undervisningsministeriet og vejledende timetal. I bilag 2 ”Notat om delegering” beskrives de forskellige muligheder for delegering.

 

Ud fra fagcenterets vurdering er det muligt, at Byrådet delegerer følgende

til skolebestyrelserne, hvilket derfor er beskrevet i §8 stk.5:

·        Hvilke andre fag og emner end de valgfag, der tilbydes, end de fag, der fremgår af folkeskoleloven

·        Skolens årsberetning, der offentliggøres på skolens hjemmeside

·        Oprettelse af særlige eliteklasser på 7. – 10. klassetrin


Desuden er der, ifølge lovgivningen, områder, hvor Skolebestyrelsen kan stille forslag til Børne- og Uddannelsesudvalget. Dette gælder:

·        Skolens eventuelle særlige profil 

·        Vægtning af bestemte fag, særlige elevgrupper eller særlige pædagogiske principper

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven – særligt § 41 og 42:

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=196651

 

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen:

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=192674

 

Nuværende styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Odsherred:

http://www.odsherred.dk/sites/default/files/PDF/Styrelsesvedt%C3%A6gter%20for%20det%20kommunale%20skolev%C3%A6sen%20i%20Odsherreds.pdf

 

Nuværende Standard forretningsorden for skolebestyrelser i Odsherred Kommune: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/PDF/Standard%20Forretningsorden%20for%20skolebestyrelse%20i%20Odsherred%20Kommune.pdf

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En delegation fra Byrådet til skolebestyrelserne af, hvilke valgfag, der tilbydes betyder,

at skolebestyrelserne kan godkende kommunale valgfag/linjer og fagbeskrivelserne for disse. I dag ligger denne beføjelse delegeret til Børne- og Uddannelsesudvalget, således, at man politisk kan vælge at etablere fælles linjer i udskolingen, og at eksempelvis få fødevareperspektivet ind på linjerne. Tiden til linjerne tages i dag fra valgfagenes timetal og tiden til den understøttende undervisning.

 

Udtalelser og høring

Forslag til styrelsesvedtægt og valgregler sendes i høring i de 3 eksisterende skolebestyrelser og, hvis udvalget beslutter det, i afdelingsrådene.

 

Høringsperioden løber fra den 30. januar 2019 til den 27. februar 2019.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

 

·        Udvalget behandler forslag til styrelsesvedtægt og valgregler for folkeskolerne, og indstiller disse til Byrådet

·        Udvalget bekræfter høringsfristen fastsat til den 27. februar 2019

·        Udvalget beslutter, hvorvidt afdelingsrådene – ud over skolebestyrelserne - er høringsparter

 

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget

Dato: 15. januar 2019

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Hanne Pigonska

 

Udvalget drøftede forslaget til styrelsesvedtægten.

Udvalget ønsker, at høringen omfatter afdelingsrådene på alle matrikler.

 

Udvalget besluttede, at der afholdes et ekstraordinært udvalgsmøde for Børne-og Uddannelsesudvalget tirsdag den 29. januar 2019, hvor et revideret udkast til styrelsesvedtægten behandles.

 

 

Genoptaget på Børne- og Uddannelsesudvalget den 29. januar 2019:

Kompetence

Byrådet via Børne- og Uddannelsesudvalget.

 

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget behandler og indstiller til Byrådet:

·        Forslag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Odsherred Kommune

·        Forslag til valgregler

 

Forslagene sendes til høring i skolebestyrelserne. Høringsfristen er fastsat til den 27. februar 2019.

 

Sagens opståen
Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede et forslag til styrelsesvedtægt og valgregler på mødet den 15. januar 2019. Udvalgets ændringsforslag er nu indarbejdet, hvor disse lever op til gældende lovgivning.

 

Sagsfremstilling

Fagcenteret gennemgår her udvalgets ændringsforslag – både dem, der er indarbejdet i vedtægterne og dem, der ikke lever op til lovgivningen samt forklaring på dette.

 

Præsentationen af ændringer neden for følger overskrifterne i styrelsesvedtægten og er markeret med gult i det vedhæftede bilag ”Styrelsesvedtægt og valgregler for folkeskolerne i Odsherred Kommune”:

Skolestruktur
Beskrivelsen er tilrettet, så den svarer til den kommende skolestruktur. Placeringen af specialtilbud konsekvensrettes efter at kortlægningen af det specialiserede område er afsluttet.

Byrådet
Rettet i §2 stk. 2 punkt d) fra ”retningslinjer” til ”rammer”. Byrådet skal blandt andet lægge rammerne for skoledagens længde på baggrund af rammerne fra Undervisningsministeriet. Herefter fastsætter skolebestyrelsen principperne for skoledagens længde. Begrebet ”skoledagens længde” skal dermed under de principper, der er lagt ud til skolebestyrelsen, men her tænkes på udmøntningen inden for de fastlagte rammer.

 

Se endvidere vedhæftede notat om delegation punkt 5 under overskriften ”delegationsforbud”.

Ønsket om at fastsætte en høringsperiode på minimum 4 uger er skrevet ind.

Skolebestyrelserne

Medlemmer og valg

Valgperioden er 4 år for alle forældrerepræsentanter valgt fra et skoletilbud. Valgperioden for forældre valgt fra dagtilbud er sat til 2 år, hvilket også er valgperioden i kommunens øvrige dagtilbud. Når overbygningerne ikke er selvstændige afdelinger, kan der ikke være valgperiode på 2 år.

 

I en § 24a institution kan bestyrelsen ikke deles. Når der er fælles leder følger fælles bestyrelse med. Beslutningen om samdrift af dagtilbud og skole går tilbage til 2010 for Egebjerg og tidligere for Odden. Der var en række begrundelser forbundet med disse beslutninger - et fremtrædende argument var ønsket om at bevare små enheder med fælles drift. Ønsker man at ændre dette, anbefaler fagcenteret, at det tages op som selvstændigt punkt.

 

Medarbejderrepræsentation fra SFO kan ikke fastsættes politisk, og er derfor ikke indskrevet i styrelsesvedtægten. Udvalget kan dog vælge at pointere, at alle repræsentanter for alle medarbejdergrupper på skolerne har mulighed for at blive valgt til bestyrelsen, sådan, at der eksempelvis også er repræsentation for det pædagogiske personale i SFO. Det kan derfor overvejes at medarbejderrepræsentanterne vælges under et for hver skole - og ikke som hidtil som repræsentanter for den enkelte matrikel.

 

Der er indsat en elev for Nordgårdsskolen og derfor er elevrepræsentationen opskrevet til 2 elever fra Grundtvigsskolen. Hvis Nordgårdsskolen følger den hidtidige praksis og ikke ønsker en elev i skolebestyrelsen – grundet elevens unge alder – nedskrives Grundtvigsskolen igen til 1 elevrepræsentant.

 

Udvalget ønsker repræsentation i skolebestyrelsen fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger – uden stemmeret. Dette løses ved at indskrive i §9, at skolebestyrelsen indkalder ad hoc medlemmer til at drøfte relevante punkter som Åben Skole og overgang til ungdomsuddannelser. Det er skolebestyrelsen, der vælger, hvem den ønsker at invitere som ad hoc medlemmer.

 

Der er indføjet i §4 stk. 4, at der på skoler med flere matrikler til hver matrikel oprettes afdelingsråd, og at skolebestyrelsen fastlægger sammensætningen.

 

Desuden fremgår det nu af §5, at medlemmer kan modtage erstatning for dokumenterede merudgifter og at formanden modtager årligt vederlag.

 

I §7 stk. 2 er det tydeliggjort, at skolelederen deltager uden stemmeret.

 

Skolebestyrelsens opgaver og kompetencer

§8 stk. 3 – her indgår skoledagens længde fortsat som et af de principper, som skolebestyrelsen fastsætter. Der er forskel på at fastsætte princip for skoledagens længde, som opfylder kravet til undervisningstid etc. og på at nedsætte undervisningstiden iflg. §16b.

 

§8 stk. 3 – her er der under punkt i) tilføjet et punkt om Åben skole, hvorunder samarbejdet med det lokale erhvervsliv er særligt fremhævet. Tekst fra den politiske aftale om skolestruktur er sat ind: ”Åben Skole, herunder hvordan skolebestyrelsen sikrer kontakter mellem Odsherred folkeskoler og eksterne interessenter.”

 

§8 stk. 5 – her er tilføjet linjedag tilføjet i parentes som eksempel på andre fag og emner, der kan tilbydes som valgfag.

 

Skolebestyrelsens møder
Her er præsenteret de eksisterende minimumsregler for forretningsorden. Her ud over kan skolebestyrelsen selv fastsætte sin forretningsorden.


I §9 stk. 2 fremgår at SFO-lederen deltager i skolebestyrelsesmøderne uden stemmeret. Dermed indgår en pædagog-faglighed i bestyrelsesarbejdet.

 

Bilag 2 – valg til skolebestyrelser i Odsherred Kommune:

Her er rettet i §5 stk. 4, idet der er tilføjet ordet ”fredsvalg”.

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven – særligt § 41 og 42:

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=196651

 

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen:

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=192674


Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Efter udsendelse i høring behandles styrelsesvedtægt og høringssvar på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 12. marts 2019. Udvalget indstiller til Økonomiudvalgets behandling den 19. marts 2019, som indstiller til Byrådets møde den 26. marts 2019.

 

Udtalelse og høring

Forslag til styrelsesvedtægt og valgregler sendes i høring i de 3 eksisterende skolebestyrelser og i afdelingsrådene.

 

Høringsperioden løber fra den 30. januar 2019 til den 27. februar 2019.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

 

·        Udvalget behandler forslag til styrelsesvedtægt og valgregler for folkeskolerne, og indstiller disse til Byrådet

·        Udvalget bekræfter høringsfristen fastsat til den 27. februar 2019

 

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget

Dato: 29. januar 2019

Sted: Mødelokale C2

Fraværende:

 

Forslag til styrelsesvedtægt og valgregler sendes i høring i de 3 eksisterende skolebestyrelser og i afdelingsrådene.

 

Udvalget bekræfter høringsfristen.

 

Indstillet.

 

Bilag

306-2019-28524

Styrelsesvedtægt og valgregler for folkeskolerne i Odsherred Kommune

306-2019-11736

Notat om delegation

 

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 29. januar 2019

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling blev godkendt.|

 

15.    Godkendelse af revideret samdriftsaftale og Økonomiaftale 2019 - 2021 vedr. Museum Vestsjælland

Sag 306-2018-31881

Dok. 306-2019-25194

Initialer: BHH

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

 

Beslutningstema

At Byrådet via Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, godkender revideret samdriftsaftale og Økonomiaftale 2019 -2021 vedr. Museum Vestsjælland.

 

Sagens opståen

Bestyrelsen for Museum Vestsjælland har den 20. december 2018 fremsendt forslag til revideret samdriftsaftale mellem Museum Vestsjælland og Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Slagelse, Sorø og Odsherred Kommuner.

 

Sagsfremstilling

Museum Vestsjælland blev stiftet 31. december 2012.
Odsherred Kommune samarbejder sammen med Holbæk, Kalundborg, Slagelse, Sorø og Ringsted kommuner med Museum Vestsjælland, således at museet varetager den kulturhistoriske virksomhed i kommunerne. I Odsherred Kommune er Odsherred Kulturhistoriske Museum, Odsherred Kunstmuseum samt Malergården en del af Museum Vestsjælland.

 

Den reviderede samdriftsaftale, der skal være gældende pr. 1. marts 2019, afløser den oprindelige aftale fra 2012.

 

Slots- og Kulturstyrelsen har i 2017 foretaget en kvalitetsvurdering af Museum Vestsjælland og på baggrund af styrelsens anbefalinger i forhold til potentiale for udvikling og forankring af museets faglige profil, har museet tilpasset strategiplanen og samdriftsaftalen.

 

Museum Vestsjælland ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for museets drift. Bestyrelsen består af én repræsentant fra Byrådet i hver af de deltagende 6 kommuner samt i alt tre repræsentanter udpeget af kulturcheferne i kommunerne.

 

Ud over bestyrelsesmøderne afholder Museum Vestsjælland 2-4 årlige administrative møder med repræsentanter fra kulturforvaltningerne i kommunerne. Kommunerne inviterer ligeledes Museum Vestsjælland til dialogmøder med fagudvalget på kulturområdet med henblik på at sikre løbende dialog omkring museets aktiviteter i kommunen samt udmøntning af strategiplanen.

 

Bestyrelsen i Museum Vestsjælland har behandlet og godkendt forslaget til revideret samdriftsaftale, Vedtægter (bilag A), Strategiplan (bilag B) og Økonomiaftale (bilag C), som alle er vedhæftet sagen som bilag

 

I denne sag fremlægges samdriftsaftale og økonomiplan 2019 – 2021 til Byrådets godkendelse.
Vedtægter og strategiplan er til orientering, idet beslutningskompetencen for disse dokumenter ligger i bestyrelsen for Museum Vestsjælland.

 

Administrationen vurderer, at aftalerne samt vedtægterne lever op til de aktuelle planer og ambitioner for samarbejdet og udviklingen af aktiviteterne og anbefaler udvalget at indstille til Byrådet, at aftalerne godkendes.

 

Lovgrundlag

Museumsloven fastslår, at det ligger inden for det kommunale formål at understøtte museumsdrift.

 

Økonomiske konsekvenser

Ved museets etablering blev det samlede kommunale driftstilskud lagt fast ud fra et princip om nulvækst i forhold til den samlede økonomiske ramme i 2012 bortset fra de årlige pris- og lønfremskrivninger, der udmeldes af Kommunernes Landsforening (KL).

 

De 6 kommuner efterfølgende i 2015 godkendt en harmonisering af de kommunale tilskud med virkning fra budgetår.
For Odsherred Kommune betød harmoniseringen, at tilskuddet til Museum Vestsjælland faldt med 740.000 kr. netto.

 

I Økonomiaftalen for 2019 – 2021 er indføjet princip for pris- og lønfremskrivning af de kommunale tilskud.

 

Driftstilskuddet til Museum Vestsjælland er afsat i budgettet.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

 

·        Udvalget indstiller til Byrådet, at samdriftsaftale og økonomiaftale for Museum Vestsjælland godkendes.

 

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Dato: 15. januar 2019

Sted: Mødelokale 1, Rådhuset i Højby

Fraværende:

 

Indstillet.

 

Bilag

306-2019-241

MVE 2018.12.11 Bilag A Museum Vestsjælland Vedtægter

306-2019-247

MVE 2018.12.20 Bilag C Økonomiaftale 2019-2021

306-2019-244

MVE 2018.12.18 Bilag B Strategiplan 2019-2022

306-2019-240

MVE 2018.12.20 Samdriftsaftale Museum Vestsjælland

 

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 29. januar 2019

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Godkendt.

 

16.    Revision af Retningslinjerne for tilskud til Folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Sag 306-2018-28485

Dok. 306-2019-1898

Initialer: RUS

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

 

Beslutningstema

Beslutte ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune, herunder særordningen.

 

Sagens opståen

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget ønsker en gennemgang af særordningen for lokaletilskud med henblik på at vurdere, om der skal inkluderes yderligere foreningsgrupper i ordningen.

 

Sagsfremstilling

I henhold til Folkeoplysningsloven yder Odsherred Kommune tilskud til foreningernes udgifter til egne eller lejede lokaler.

 

Der ydes tilskud til tilskudsberettiget lokaleudgifter efter følgende tilskudsmodel:

1.    Et tilskud på 65 % til foreninger, hvor andelen af medlemmer u/ 25 år er under 25 %

2.    Et tilskud på 75 % til foreninger, hvor andelen af medlemmer u/ 25 år er mellem 25 og 50 %

3.    Et tilskud på 80 % til foreninger, hvor andelen af medlemmer u/ 25 år er over 50 %

Undtaget herfra er:

·        Rideforeninger, jagtforeninger, motorkøretøjsforeninger samt hundeførerforeninger.

·        Motionscentre, der ikke er en del af en flerstrenget forening.

Til disse foreninger ydes lokaletilskud med lovens minimum på 65 % reduceret for medlemmer over 25 år.

 

Baggrunden for denne undtagelse (også kaldet Særordningen) er, at disse foreningsgrupper ofte har store lokaleudgifter set i forhold til antallet af medlemmer under 25 år og på den måde belaster lokaletilskudsbudgettet meget i forhold til foreninger med mange medlemmer under 25 år.

 

De seneste år har det samlede udbetalte lokaletilskudsbeløb været stigende. Dette samtidig med, at der har været flere foreninger, der har fået godkendt nye lokaleudgifter end der har været foreninger, som har ophørt med at modtage lokaletilskud. Dette har medført, at lokaletilskudsbudgettet har været under et stigende pres.

Et pres, der ind til videre har været løst ved, i henhold til retningslinjerne, at overføre et beløb fra budgettet til aktivitetstilskud til budgettet for lokaletilskud. Dette har dog medført, at størrelsen af aktivitetstilskuddet er faldet.

 

En mere langsigtet fremgangsmåde ift. at mindske presset på lokaletilskudsbudgettet er at inkludere yderligere foreningsgrupper i særordningen. Udvalget har derfor bedt administrationen om at vurdere særordningen ift. om yderligere foreningsgrupper skal omfattes af denne.

 

Administrationen har undersøgt området og anbefaler at også billard- og golfklubber inkluderes i Særordningen.

  

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

 

Økonomiske konsekvenser

Såfremt de foreslåede foreningsgrupper inkluderes i særordningen vil det påvirke disse foreningers lokaletilskudsbevilling.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

De reviderede retningslinjer sendes til høring i Folkeoplysningssamrådet inden de fremsendes til godkendelse i Byrådet

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

 

·        Træffe beslutning om, hvorvidt særordningen skal udvides med foreningsgrupperne Billard- og golfklubber

·        Sagen sendes til høring i Folkeoplysningssamrådet.

 

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Dato: 4. december 2018

Sted: Mødelokale 1 i Højby

Fraværende: Dogan Yurdakul

 

For den administrative indstilling stemmer:

Gitte Hededam

Leif Egholm

Julie Jacobsen

 

Imod stemmer:

Niels Nicolaisen

Erik Winther

 

Undlader at stemme:

Vagn Ytte Larsen

 

De to indstillinger i sagsfremstillingen er tiltrådt.

 

Sagsfremstilling

I henhold til Folkeoplysningslovens § 35, stk. 1 skal Folkeoplysningssamrådet høres om kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed forud for ændringen af disse.

 

Administrativ indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at:

 

·        Folkeoplysningssamrådet afgiver høringssvar til den fremsendte ændring af Odsherred Kommunes retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed.

 

Beslutning fra Folkeoplysningssamrådet

Dato: 17. december 2018

Sted: Mødelokale 2

Fraværende:

 

Folkeoplysningssamrådet kan anbefale den foreslåede ændring af retningslinjerne for tilskud til folkeoplysende virksomhed.

 

Karen Jensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

 

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 29. januar 2019

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Kultur og Folkeoplysningsudvalgets indstilling blev bragt til afstemning:

 

For stemte: Thomas Adelskov (A), Allan Andersen (A), Jette Sloth Nielsen (A), Lis Ingemann (A), Gitte Hededam (A), Søren With (A), Felex Pedersen (A), Thomas K. Martinsen (A), Dogan Yurdakul (A), Per Kragh (A), Kristian Petersen (A),  Dansk Folkeparti, Odsherred Listen, Radikale Venstre,  Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

 

Imod stemte: Venstre.

 

Undlader at stemme: Vagn Ytte Larsen (A).

 

Godkendt.

 

 

17.    Orientering om medlemsændring i bestyrelsen for Museum Vestsjælland

Sag 306-2017-10970

Dok. 306-2018-288639

Initialer: ANE

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet.

 

Beslutningstema

Orientering om ændring af Socialdemokratiets medlem i bestyrelsen for Museum Vestsjælland, således at Dogan Yurdakul udtræder og Gitte Hededam indtræder.

 

Sagens opståen

Dogan Yurdakul, Socialdemokratiet har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen for Museum Vestsjælland grundet stort arbejdspres.

 

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 4. december 2017 udpeget Dogan Yurdakul, Socialdemokratiet som medlem til bestyrelsen for Museum Vestsjælland og Erik Winther, Venstre som stedfortræder.

 

Dogan Yurdakul ønsker at udtræde af bestyrelsen og Socialdemokratiet har meddelt, at Gitte Hededam indtræder på denne post.

 

Bestyrelsen består af 11 medlemmer.

 

Kommunalbestyrelserne i Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Sorø, Odsherred og Slagelse kommuner vælger hver 1 bestyrelsesmedlem og 1 stedfortræder for denne blandt Byrådets medlemmer.

 

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

 

Bestyrelsen består derudover af:

 

·        3 medlemmer valgt af kommunernes kulturchefer

·        2 af museets fastsatte medarbejdere

 

Opgaver

Bestyrelsen er ansvarlig for museets drift.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Museum Vestsjælland af 31. december 2012.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved ændringen.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at:

 

·        Tage orienteringen om ændring af Socialdemokratiets medlem i bestyrelsen for Museum Vestsjælland, således at Dogan Yurdakul udtræder og Gitte Hededam indtræder, til efterretning.

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 29. januar 2019

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Taget til efterretning.

 

18.    Underskriftsside

Sag 306-2017-28856

Dok. 306-2019-25327

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet.

 

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

 

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

 

 

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 29. januar 2019

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Godkendt.