1.      Spørgetid for borgerne

Sag 306-2009-600

Dok. 306-2019-263412

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

Som led i Odsherred Kommunes informationspolitik vedtog Byrådet på møde den 24. februar 2009 at indføre spørgetid umiddelbart før hvert byrådsmøde.

 

Spørgetiden har til formål at styrke nærdemokratiet gennem åben dialog og understøtte Odsherred Kommunes vision om at være en åben og kommunikerende kommune.

 

Byrådet vedtog på møde den 15. december 2015 at der kan stilles både mundtlige og skriftlige spørgsmål til Byrådet.

 

Skriftlige spørgsmål skal være Odsherred Kommune i hænde senest 8 dage før det byrådsmøde, hvori det/de ønskes besvaret. Det er en forudsætning for besvarelse af skriftlige spørgsmål på mødet, at spørgeren er til stede.

 

Retningslinjer for spørgsmålene i spørgetiden er følgende:

·        Spørgsmålene skal så vidt muligt dreje sig om generelle forhold for Odsherred Kommune og være af almen interesse, være saglige, kortfattede og holdt i en sober og god tone

·        Der kan ikke stilles spørgsmål til sager, der normalt behandles for lukkede døre

·        Spørgsmålene må ikke kunne henføres til bestemte personer

·        Der kan ikke stilles spørgsmål til sager, som Byrådet behandler på det pågældende møde

·        Spørgeren kan som udgangspunkt ikke gentage sit spørgsmål i samme eller lignende form inden for en 6 måneders periode

·        I år med kommunalvalg bortfalder spørgetiden 3 måneder før valget

 

Retningslinjerne for spørgetiden kan findes på kommunens hjemmeside:  http://www.odsherred.dk/sites/default/files/306_2016_11967_godkendt_retningslinjer_for_spoergetid_for_borger.pdf.

 

Fra januar 2016 offentliggøres spørgsmål og svar fra spørgetiden på kommunens hjemmeside: http://www.odsherred.dk/politik/dagsordener-og-referater/spoergetid-borgere

 

Spørgetiden ledes af borgmesteren og har en varighed af maks. 15 minutter.

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 28. januar 2020

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Finn Hallberg

 

Jens Pagh-Rasmussen, Joel Beilin, Peter Rolsdorf og Henrik Schultz-Mikkelsen havde fremsendt skriftligt spørgsmål til Byrådet: Vil borgmesteren og kommunalbestyrelsen, forud for en eventuel lovliggørelse af afspærringen af strandadgangen og dermed nedlæggelse af strandadgangen ved Thorsvej 63, tage initiativ til indkaldelse til borgermøde om strandadgangen ?

Spørgsmålet blev besvaret af formanden for Miljø- og Klimaudvalget Paw Pedersen.

Spørgerne får skriftligt svar på deres spørgsmål.

 

Kim Knudsen spurgte: Er der villighed til at genoverveje åben dialog én vej ind i forvaltningen og en vejledende forvaltning frem for en formynderisk forvaltning ?

Borgmesteren svarede på spørgsmålet.

 

Annette Hansen spurgte: Vedr. vejbump ved Annebjerg stræde og til og med Strandhusene. Hvorfor bliver de ikke lavet ?

Borgmesteren svarede på spørgsmålet med henvisning til, at der tidligere er afgivet skriftligt svar på spørgsmålet.

 

 

 

2.      Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2009-2234

Dok. 306-2019-263413

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

Inden det ordinære byrådsmøde afholdes temamøde kl. 15.30-17.00. Temaet er:

 

·        Digitalisering, robottisering og automatisering

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 28. januar 2020

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Finn Hallberg

 

Godkendt.

 

3.      Meddelelser fra formanden

Sag 306-2009-2234

Dok. 306-2019-263414

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Sagsfremstilling

·        Byrådets temamøder 1. halvår 2020 (se bilag).

 

Bilag

306-2020-17578

Byrådets temamøder 1. halvår 2020

 

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 28. januar 2020

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Finn Hallberg

 

Orienteret om borgermøde i Fårevejle lørdag den 1. februar 2020 om fælles renseanlæg.

 

4.      Orientering om Social- og Indenrigsministeriets gennemgang af kommunernes revisionsberetning for regnskabsåret 2017.

Sag 306-2017-29670

Dok. 306-2020-20772

Initialer: LSJ

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

 

Beslutningstema

Orientering om Social- og Indenrigsministeriets fremsendte meddelelse vedrørende gennemgang af kommunernes revisionsberetninger for 2017.

 

Sagens opståen

Social- og Indenrigsministeriets fremsender meddelelse om deres gennemgang af kommunernes revisionsberetninger for 2017, samt resultater af gennemgangen.

 

Social- og Indenrigsministeriet anmoder om at kommunalbestyrelsen og relevante medarbejdere gøres bekendte med indholdet af denne gennemgang.

 

Denne rapport omhandler Social- og Indenrigsministeriets tilsyn med kommunernes

hjemtagelse af statsrefusion på det daværende Børne- og Socialministeriets område for

regnskabsåret 2017.

 

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet fremsender resultater fra deres gennemgangen af kommunernes revisionsberetninger for 2017. Gennemgangen har vist en forbedring af resultatet sammenlignet med 2016, idet flere beretninger er vurderet som enten tilfredsstillende eller ikke helt tilfredsstillende. Ministeriet henviser i den forbindelse til vedlagte rapport om resultaterne af beretningerne for 2017.

 

For Odsherred Kommune var der for årsregnskabet 2017 én bemærkning, der kan relaterer sig til ovenstående og vedrørte området for Børn og Familie.

Revisionsbemærkning angik fejl på sager med hjemtagelse af statsrefusion, hvilke gav anledning til handleplaner på området og fejlene er overordnet set nedbragt.

 

Efterfølgende i revisionsberetningen for regnskabsåret 2018 for Odsherred Kommune har revisionens gennemgang givet følgende bemærkning, til tidligere anmærkning:

 

”Området er ligeledes gennemgået ved revisionen 2018 med tilfredsstillende resultat, og der ses en forbedring på området.”

 

Der foreligger endnu ikke en revisionsberetning for 2019.

 

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45, stk. 2.

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

 

·        Orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 21. januar 2020

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Taget til efterretning.

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 28. januar 2020

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Finn Hallberg

 

Taget til efterretning.

 

5.      Orientering om efterregulering af kommunal medfinansiering for 2018

Sag 306-2019-15858

Dok. 306-2020-20773

Initialer: LSJ

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

 

Beslutningstema

Orientering om efterregulering for kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet for 2018.

 

Sagens opståen

Ældre- og Sundhedsministeriet har den 19. december 2019 fremsendt orienteringsbrev omkring efterregulering af den kommunale medfinansiering.

 

Sagsfremstilling

I henhold til lov om regionernes finansiering § 14 a, stk. 3 og 4 foretages i året efter

ydelsesåret en opgørelse af kommunernes betalinger for den kommunale

medfinansiering for året. Der beregnes på den baggrund en efterregulering for

kommunal medfinansiering for kommunerne for året.

 

Den endelig efterregulering der betyder, at kommunerne i Region Hovedstaden modtager 40,8 mio. kr., i Syddanmark 54,2 mio. kr., i Nordjylland 27,1 mio. kr., men kommuner i Midtjylland skal betale 86,5 mio. kr. og kommunerne i Region Sjælland skal betale 226,4 mio.kr., heraf udgør Odsherreds andel 8,9 mio.kr.

 

Lovgrundlag

Regler for kommunernes budget- og regnskabsvæsen, herunder Økonomiudvalget og Byrådets beslutninger samt Styrelsesloven.

 

Økonomiske konsekvenser

Efterregulering medtages i regnskab 2019 og vil påvirke det endelige regnskabsresultat. Det er endnu for tidligt at sige noget om det endelige regnskabsresultat idet der forsat mangle at blive betalt faktura og sendt endelige opkrævninger for bl.a. mellemkommunale opgaver.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

 

·        Orientering om efterregulering af kommunale medfinansiering tages til efterretning og indarbejdes i regnskabet for 2019.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 21. januar 2020

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Taget til efterretning.

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 28. januar 2020

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Finn Hallberg

 

Taget til efterretning.

 

6.      Orientering om medlemsændring i bestyrelsen for Odsherred Teater

Sag 306-2017-10970

Dok. 306-2020-21201

Initialer: ANE

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet.

 

Beslutningstema

Orientering om ændring i Venstres udpegning til bestyrelsen for Odsherred Teater, hvor Erik Pedersen udtræder og Morten Egeskov indtræder.

 

Sagens opståen

Venstre har pr. mail den 21. januar 2020 meddelt ændring til udpegningen til bestyrelsen for Odsherred Teater.

 

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 4. december 2017 udpeget Erik Pedersen (V) som medlem af bestyrelsen for Odsherred Teater.

 

Venstre har meddelt ændring til denne udpegning. Ændringen lyder, at Erik Pedersen udtræder og Morten Egeskov indtræder.

 

Bestyrelsens opgaver

At følge teatrets kunstneriske og økonomiske drift samt at påse at de offentlige tilskud til teatervirksomheden anvendes efter deres formål.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for den selvejende institution Odsherred Teater af 22. september 2016.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser ved ændringen.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at:

 

·        Tage orienteringen om Venstres ændring til udpegningen til bestyrelsen for Odsherred Teater, hvor Erik Pedersen udtræder og Morten Egeskov indtræder, til efterretning.

 

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 28. januar 2020

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Finn Hallberg

 

Taget til efterretning.

 

7.      Principper for budgetopfølgninger i 2020

Sag 306-2019-28439

Dok. 306-2020-20766

Initialer: LSJ

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

 

Beslutningstema

Godkende principper for budgetopfølgning i 2020, herunder fastlæggelse af den overordnede styringsdokumentation.

 

Sagens opståen

Center for Økonomi og Ejendomme fremsætter forslag til, hvordan der kan etableres et økonomisk tilsyn og en styrket central understøttelse, særligt på områder der er tilført midler i 2019 på grund af merforbrug.

 

Sagsfremstilling

For at sikre og styrke det økonomiske tilsyn og hurtigere kunne skride til handling ved budgetafvigelser, forelægges budgetopfølgningen for Økonomiudvalget i måneden efter budgetopfølgningen og først herefter fremsendes budgetopfølgningen til fagudvalgene og videre frem. Se vedhæftet politisk tidslinje for budgetopfølgninger i 2020.

 

Principperne for budgetopfølgninger i 2020 til politisk behandling og til direktionens orientering er herefter følgende:

 

·        Budgetstatus pr. 29. februar 2020 med forventet regnskab, der fremlægges på Byrådets seminardag den 26. marts 2020.

 

·        Tre budgetopfølgninger med udgangspunkt i forbrugstal pr. ultimo februar, april og august, som forelægges politisk i april, juni og oktober, jf. vedhæftet tidslinje.

 

·        Budgetopfølgningen pr. august indeholder desuden opfølgningen på midtvejsregulering, DUT, øvrige tekniske tillægsbevillinger eller tillægsbevillinger som følge af og bevillingsmæssige ændringer mellem udvalg mm.

 

·        Samlet forventet regnskab indeholder oplysninger om:

o   Samlet forventet regnskab med resultatopgørelse på center niveau

o   Oversigt over anlæg

o   Ændringer på Indtægtssiden

o   Likviditetsudvikling

 

·        For de to myndighedsområder (Familieafdelingen og Voksenteamet) udarbejdes der dog månedlige disponeringsopfølgninger, der kan følges i Ledelsesinformationen, der kan tilgås af politikere og organisationen. Opfølgningen udarbejdes med udgangspunkt i disponeringer pr. januar i kr. og antal borgere, og måned for måned vises udviklingen i forhold til sidste budgetopfølgning. For centrene betyder dette, at der løbende skal tilrettes i disponeringen, således det sikres at disponeringerne på det givne tidspunkt er korrekte og at det dermed er muligt løbende at vurdere de økonomiske konsekvenser.

 

·        For månederne januar, marts, maj, juli og september og oktober udarbejdes der også forventede regnskaber – men disse forelægges alene til behandling i Direktionen. Såfremt der opstår væsentlige afvigelser udover budgetrammen mellem budgetopfølgningerne, forelægges de også til politisk behandling. Der udarbejdes ikke forventede regnskab for juni, november og december måned.

 

·        I de forventede regnskaber rapporteres de forventede regnskabsresultater for året som det skønnes på de pågældende tidspunkter ud fra de forudsætninger, disponeringer og forventninger, som gælder på disse tidspunkter.

o   Det er centerchefernes ansvar at der sikres budgetoverholdelse og dermed også deres opgave at tilrette driften – gælder både mer- og mindreforbrug.

o   Såfremt der forventes overskridelser på centrets samlede budget, udarbejdes der handleplaner. Der skal skelnes mellem centerchefens råderum og politisk serviceniveau. Politisk serviceniveau kan også være råderumspuljer afsat af Byrådet – eks. forskønnelsespulje.

 

·        Der indstilles alene tillægsbevillinger, såfremt en afvigelse

o   er beløbsmæssig sikker, og der ikke kan gennemføres tiltag, der ændrer afvigelsen

o   vedrører aktiviteter, som ikke tidligere er blevet bevilliget

o   vedrører beslutning af tiltag, der ønskes gennemført

 

Som følge heraf, er det forventede regnskab og det korrigerede budget to forskellige opgørelser.

Ø  Det forventede regnskab viser, hvordan årsregnskabet forventes at blive.

Ø  Det korrigerede budget er de bevillinger, der er givet af Byrådet og dermed det budget, som de budgetansvarlige løbende skal søge at overholde, uanset at der kan ske ændringer i de oprindelige budgetforudsætninger.

·        Forventede regnskaber udarbejdes i et samarbejde mellem Center for Økonomi og Ejendomme og chefer, ledere og økonomimedarbejdere på alle områderne.

 

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

 

·        Der udarbejdes en budgetstatus med forventet regnskab til Byrådets seminardag den 26. marts 2020.

·        Der udarbejdes tre budgetopfølgninger til politisk behandling i månederne april, juni og oktober.

·        De månedlige disponeringsopfølgninger for Familieafdelingen og Social og Psykiatri, vil tage udgangspunkt i disponeringer og fremlægges for Direktionen månedligt samt vises visuelt i Ledelsesinformation

·        Centrene inden for den afsatte budgetramme kan disponerer frit, såfremt der ikke er tale om en ændring af et politisk besluttet serviceniveau

·        Ved budgetoverskridelser fremlægges der handleplan jf. principper for handleplan.

·        Fremadrettet kan månedsvise likviditetsopgørelser aflæses i Ledelsesinformation.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 21. januar 2020

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Indstillet.

 

Bilag

306-2020-5307

Politisk tidslinje for budgetopfølgninger i 2020

 

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 28. januar 2020

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Enhedslisten stiller forslag om, at der til beslutningens 4 dot tilføjes: I alle tilfælde, hvor der skønnes, at administration ønsker konsulentydelser til at analysere service og ydelser, skal opgaverne komme igennem en politisk drøftelse.

 

For stemte: Enhedslisten

 

Imod stemte: Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Odsherred Listen.

 

Undlod: Socialistisk Folkeparti

 

Forslaget faldt.

 

For Økonomiudvalgets indstilling stemte: Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Odsherred Listen.

 

Imod stemte: Enhedslisten.

 

Godkendt.

 

 

8.      Låneramme 2020

Sag 306-2019-25110

Dok. 306-2020-20768

Initialer: CMP

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

 

Beslutningstema

Låneoptagelse vedr. indefrosset grundskyld og lånedispensation til styrkelse af likviditet.

 

Sagens opståen

Der er i 2020 budgetlagt med låneoptagelse på 56,0 mio. kr. som en del af finansiering af kommunens samlede budget. Beløbet består af:

 

5,0 mio. kr. lånedispensation til borgernære områder

26,0 mio. kr. lånedispensation til styrkelse af likviditeten.

25,0 mio. kr. automatisk låneadgang til indefrosset grundskyld

 

Denne låneoptagelse vedrører indefrosset grundskyld og tildelt lånedispensation til styrkelse af likviditeten.

 

Lånedispensation på borgernære områder er bundet op på konkrete anlægsprojekter og lånet må først hjemtages i takt med at udgiften afholdes. Sagen vil komme til politisk behandling når de låneberettede anlægsudgifter afholdes.

 

Sagsfremstilling

Fra 2018 har borgere der betaler ejendomsskat oplevet, at stigninger i grundskylden i forhold til 2017 automatisk indefryses. I stedet oprettes et rente- og gebyrfrit lån hos kommunen, der svarer til beløbet på stigningen.

 

Baggrunden for indefrysningen er en ny lov gældende fra 17. april 2018. Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. Det beløb, der ydes lån til, opgøres som stigningen i grundskylden for skatteåret i forhold til grundskylden for skatteåret 2017. Stiger en boligejers grundskyld, vil stigningen dermed først skulle betales, når ejendommen sælges.

 

I 2020 forventes husejere i Odsherred kommune at få indefrosset samlet 35,0 mio. kr., som et rentefrit lån til kommunen. Det er 10,0 mio. kr. mere end budgetlagt. Fra 1. juli 2018 har kommunen haft mulighed for at finansiere denne manglede indtægt via låntagning. Ydermere vil kommunen blive kompenseret for udgifter til renter via bloktilskuddet. Såfremt kommunen vælger at genbelåne borgernes lån, har ordningen ikke en likviditetseffekt for kommunens kassebeholdning. Kommunen har i stedet nogle langfristede tilgodehavender frem for penge i kassen, som finansieres ved at optage lån.

 

Jf. lov om lån til betaling af grundskyld, skal kommunen løbende opgøre den aktuelle saldo i forhold til boligejernes gæld. I forbindelse med ejerskifte skal gælden indfries. Det er usikkert på nuværende tidspunkt hvor hurtig gælden vil indfries og det anbefales derfor at optage et 10 årig stående lån med variabel rente. Lån med variabel rente kan indfries eller der kan foretages ekstraordinær afdrag uden der skal afregnes ekstra omkostninger til KommuneKredit.  

 

I økonomiaftalen for 2020, er der aftalt en lånepulje på 500,0 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Odsherred kommune har fået tildelt lånedispensation på 26,0 mio. kr. fra denne pulje. Lånedispensationen er givet på særlige lånevilkår. Låntagning skal ske med en maksimal løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed. 

 

Samlet søges der låneoptagelse på 61,0 mio. kr.

 

KommuneKredit har pr. 16. januar 2020 oplyst følgende renteniveau:

 

Lån på 26,0 mio. kr. til styrkelse af likviditeten

 

·        10 årig lån med variabel rente: -0,41 pct.

·        10 årig lån med fast rente: 0,0 pct.

 

Lån på 35,0 mio. kr. til indefrosset grundskyld

 

·        10 årig stående lån med variabel rente: -0,21 pct.

·        10 årig stående lån med fast rente: 0,26 pct.

 

Pr. 16. januar 2020 har kommunen en samlet gæld (ekskl. ældreboliger) på 505,9 mio. kr. hvoraf 270,1 mio. kr. er fastforrentet lån (53,4 pct.) og 235,8 mio. kr. er variabel forrentet lån (46,6 pct.).

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§ 41 og 58.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2020 budgetlagt med indtægter fra låneoptagelse, og det vil derfor påvirke kommunes likviditet negativt, hvis låneoptagelsen ikke godkendes.

 

Der er i 2020 budgetlagt med udgifter til renter og afdrag på nye lån.

 

Borgernes indefrysning af grundskyld er budgetlagt med 25,0 mio. kr. Men nye beregninger viser at der indefryses 35,0 mio. kr. i 2020. Budget til indefrosset grundskyld opskrives med 10,0 mio. kr. Dette finansieres af en tilsvarende mere låneoptagelse på 10,0 mio. kr. Det har således ingen likviditetseffekt for kommunens kassebeholdning.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

 

·        Der optages et stående lån med variabel rente på 35,0 mio. kr.

·        Der optages et fastforrentet lån på 26,0 mio. kr.

·        Der afgives en indtægtsbevilling på 10,0 mio. kr. til øget låneoptagelse i 2020.

·        Der afgives en tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. til indefrosset grundskyld.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 21. januar 2020

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Indstillet.

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 28. januar 2020

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Finn Hallberg

 

Godkendt.

 

9.      Godkende administrativ udmøntning af transportprojekt

Sag 306-2019-23931

Dok. 306-2020-20765

Initialer: LSJ

Åbent

 

 

Kompetence

Byråd via Økonomiudvalg.

 

Beslutningstema

Godkende den administrativ udmøntning af transportprojektet.

 

Sagens opståen

I budgetforliget 2020 blev det besluttet, at Direktionen sikrer et tydeligt ledelsesansvar i forbindelse med transportprojektet, samt at der bliver overensstemmelse mellem bestilling og budgetansvaret.

 

Sagsfremstilling

I det vedtaget budget 2020-2023 er den administrative udmøntning af transportprojektet ikke indarbejdet. Udmøntning resulterer i følgende budgetændringer mellem udvalgene:

 

·        Økonomiudvalget tilføres 1,25 mio. kr. i 2020, faldende til 0,9 mio. kr. fra 2021

·        Miljø- og Klimaudvalget reduceres med 0,61 mio. kr. fra 2020

·        Social- og Forebyggelsesudvalget reduceres med 0,58 mio. kr. fra 2020

·        Børne- og Uddannelsesudvalget reduceres med 0,09 mio. kr. fra 2020

·        Med den administrative udmøntning af budgetforliget sikres en kassestyrkelse på 0,04 mio. kr. i 2020, stigende til 0,39 mio. kr.

 

Der vedlægges bilag der beskriver ændringer i de enkelte centre.

 

For at skabe denne økonomiske sammenhæng foreslås det endvidere, at Handicapkørsel fremadrettet placeres under Center for Omsorg og Sundhed, med budgetansvar under Social- og Forebyggelsesudvalget, da omkostningen udløses af visiteringen til hjælpemidler.

En lignende problemstilling er kørsel til læger og speciallæger, hvor visiteringen er placeret i Borgerservice, der ligeledes foreslås flyttet til Omsorg og Sundhed.

 

De involverede centerchefer samarbejder om den praktiske løsning.

 

Lovgrundlag

Sundhedslovens bestemmelser, Styrelsesloven og Lov om Trafikselskaber.

 

Økonomiske konsekvenser

Med den administrative udmøntning af budgetforliget vedrørende transportprojektet, skabes der sammenhæng mellem bestiller og budgetansvar.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

 

·        De budgetmæssige ændringer indarbejdes som beskrevet i sagsfremstillingen og vedhæftet bilag.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 21. januar 2020

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Indstillet.

 

Bilag

306-2020-10302

Administrativ udmøntning af transport projekt for 2020-2023

 

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 28. januar 2020

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Finn Hallberg

 

Godkendt.

 

10.    Fritagelse for stigning i grundskyld som følge af ændring i lokalplan - principiel afgørelse

Sag 306-2020-81

Dok. 306-2020-20769

Initialer: LSJ

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

 

Beslutningstema

Godkende dispensation for stigning i grundskyld i forbindelse med ændring af lokalplaner, hvor arealer beliggende i landzone udlægges til byzone til fremtidig anvendelse af boligområde eller erhverv.

 

Sagens opståen

Med ændring af ejendomsskatteloven i 2017, og indsætning af §8A, er der indført en mulighed for, at grundejer kan blive fritaget for stigning i grundskyld, hvis grundværdien er steget med mere end 20% som følge af ændret lokalplan. Fritagelse bortfalder seneste 10 år efter det tidspunkt, hvor grundværdien er ændrede.

 

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker, på den baggrund at få en principiel afgørelse på, hvorvidt Byrådet ønsker at benytte denne bestemmelse.

 

Anvendelse af §8A vil betyde, at kommunen kan lokalplanlægge for en byudvikling uden at det afstedkommer en stigning i grundskyld for det pågældende areal.

En stigning i grundskyld vil med anvendelse af §8a først ske, når lokalplanen udmøntes ved byggeri.

 

Fordelen ved denne mulighed i lovgivningen er, at kommunen kan lokalplanlægge for et større areal og dermed sikre en helhedsorienteret planlægning for området, uden at det vil få økonomiske konsekvenser for de pågældende grundejere. Hvis ikke §8a bringes i anvendelse vil grundejere blive beskattet, når en ejendom ved lokalplanlægning overgår fra landzone til byzone.

 

Fritagelse for stigning i grundskyld i forbindelse med lokalplanlægning er betinget af, at ejendommen ikke anvendes eller udnyttes i videre omfang.

 

Det forslås derfor, at der kan gives fritagelse for stigning i grundskyld ved ændret lokalplan og i indtil 10 år efter ændringen, og at fritagelsen ophør når området tages i brug jf. lokalplanens formål.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunal ejendomsskat ændrede ved Lov 688 af 8. juni 2017, kap.2, punkt 13 – indsættelse af §8A

 

Økonomiske konsekvenser

Der vil i perioden fra lokalplan ændring og max 10 år frem ikke kunne opkræves grundskyld efter byzone for områder der inddrages fra landzone.

 

Stigning i grundskyld i takt med områdernes byudvikling vil påvirke skatteindtægterne positivt og dermed vil der opnås en økonomisk gevinst.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Arbejdsgange og sagsbehandling i forhold til boligudviklingsområder vil blive lettet i det der i en arbejdsgang vil kunne udarbejdes lokalplan for et helt område.

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

 

·        Odsherred kommune som led i boligudvikling anvender §8a i Lov om kommunal ejendomsskat og indstiller, at grundejer ved ændring i lokalplan, for ubebygget arealer der inddrages i byzone, fritages for stigning i grundskyld.

·        Fritagelsen ophør når et område tages i brug jf. lokalplanens formål.

·        Såfremt der ikke er bygget efter 5 år, tages sagen op til politisk behandling for en vurdering af evt. forlængelse af fritagelse.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 21. januar 2020

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Indstillet.

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 28. januar 2020

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Finn Hallberg

 

Godkendt.

 

11.    Uddannelsespolitik for elever og studerende i Odsherred Kommune

Sag 306-2019-24925

Dok. 306-2020-20770

Initialer: KIM

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

 

Beslutningstema

Beslutte uddannelsespolitik for elever og studerende i Odsherred Kommune.

 

Sagens opståen

Center for Organisation/HR har udarbejdet et forslag til ny uddannelsespolitik med det formål at tydeliggøre muligheder og forventninger til elever og arbejdspladser samt at forbedre og ensarte forhold omkring uddannelserne, for at kunne bruge politikken som et middel til at styrke rekrutteringen af elever. Politikken skal understøtte målet om flere i uddannelse.

 

Sagsfremstilling

Uddannelseskonsulenterne har i foråret 2019 været i dialog med elever, praktikvejledere og ledere om uddannelse af elever og studerende. Formålet har været at få en dialog om betydningen af, at vi sammen løfter uddannelsesopgaven, om udfordringer og muligheder for at forbedre uddannelsesindsatsen, om behovet for at uddanne flere praktikvejledere m.m.

 

Det er der kommet følgende ud af:

 

·        En uddannelsespolitik for elever og studerende

·        Udmøntning af og opfølgning på uddannelsespolitikken – hvordan gør vi!

·        Beskrivelser af samtlige uddannelser og praktikforløb (kun vedlagt 2 eksempler som bilag).

 

En af de parametre, der er arbejdet videre med, er muligheden for at tilbyde voksenelevløn på SOSU-området i højere grad end nu, da det er et vigtigt rekrutteringsparameter for mange elever, idet det forbedrer deres forsørgelsesgrundlag væsentligt.

 

SOSU-overenskomsten indebærer, at hvis du er over 25 år og har mindst ét års relevant joberfaring, skal aflønning ske med voksenelevløn.

 

Med uddannelsespolitikken foreslås en udvidelse af muligheden for at ansætte på voksenelevløn:

 

·        Alle SSH-elever over 25 år får voksenelevløn og kommunen indhenter voksenlærlingerefusion på de ansøgere, der er berettiget til det. Det vil betyde en øget lønudgift i forhold til i dag. Omvendt vil det også betyde et forbedret rekrutteringsgrundlag og især voksne, der ønsker karriereskift, vil kunne benytte denne mulighed

·        SSA-elever over 25 år får voksenelevløn, når betingelserne for at indhente voksenlærlingerefusion er til stede. På SSA-uddannelsen forventer uddannelseskonsulenterne, at antallet af elever på voksenelevløn er nogenlunde den samme nu som i fremtiden, men da kommunen benytter sig af muligheden for at indhente voksenlærlingerefusion, vil lønudgiften være mindre.

 

Ovenstående forslag til voksenelevløn vil erstatte de nuværende udvidede kriterier for voksenelevløn, som er:

 

1.    Ansøger er fyldt 25 år ved indgåelse af elevkontrakt og kan dokumentere anden faglige uddannelse

2.    Ansøger er fyldt 25 år ved indgåelse af elevkontrakt og har minimim 3 års beskæftigelse med minimum 28 timer pr. uge i en fast ansættelse uanset erhverv.

 

Samlet set vurderer HR, at vi med det nye forslag til uddannelsespolitik forbedrer rekrutteringsgrundlaget ved at tilbyde bedre lønvilkår i form af, at flere SOSU-elever over 25 år får voksenelevløn.

 

Det skal oplyses, at elever på administrationsområdet har overenskomstmæssigt krav på voksenelevløn, når de fylder 25 år.

 

Lovgrundlag

Personalepolitik, Lov om Erhvervsuddannelser, Lov om Voksenlærlingerefusion.

 

Økonomiske konsekvenser

Der vil være en større andel af SSH-elever, der får voksenelevløn, men p.g.a. muligheden for at indhente voksenlærlingerefusion forventer vi, at udgiften til elevlønninger i gennemsnit pr. elev er stort set den samme som nu.

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

HR arbejder sammen med Jobcentret i forhold til at søge voksenlærlingerefusion. Der bliver mere administration i forhold til at indhente denne refusion.

 

Udtalelser og høring

Hovedudvalget anbefalede forslaget til uddannelsespolitik. I forhold til administrative elever kom der forslag om at styrke specialisering under uddannelsen og at tilbyde uddannede elever 3-måneders ansættelse for at give CV-et mere erfaring ved jobansøgning.

 

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

 

·        Forslaget til uddannelsespolitik godkendes.

 

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 21. januar 2020

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

 

Indstillet.

 

Bilag

306-2019-277315

Uddannelsespolitik for elever og studerende i Odsherred Kommune

306-2019-260677

Beskrivelse af SSH-og SSA-uddannelser

 

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 28. januar 2020

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Finn Hallberg

 

Godkendt.

 

12.    Lokalplan S05-05 ophæves for det areal, hvor lokalplan nr. 2019-07 for mobilmast gælder

Sag 306-2019-29312

Dok. 306-2020-14691

Initialer: TID

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget.

 

Beslutningstema

Godkende forslag til delvis aflysning af lokalplan S05-05 (bilag 1) og foreløbig miljøscreeningsafgørelse (bilag 2), for del af matr. nr. 5 e, Stenstrup By, Højby.

 

Sagens opståen

Det blev på Byrådsmødet den 27. august 2019 (punkt 136) besluttet, at vedtage Kommuneplantillæg 8 og Lokalplan 2019-07 for mobilmast endeligt. Odsherred Kommune ønsker at forbedre mobildækningen i kommunen og har solgt en grund til TDC. TDC ønsker at opsætte en 42 m høj mast og et anlæg til kommunikationsformål. Fire andre leverandører vil få mulighed for at anvende masten og opsætte egne teknikskabe.

På samme areal er lokalplan S05-05. Lokalplan S05-05 er utidssvarende og der er derfor igangsat planlægningsproces med forslag om aflysning af lokalplanen for den del af området, som er rammelagt gennem kommuneplantillæg 8 og lokalplan 2019-07.

 

Sagsfremstilling

Byrådet har mulighed for jf. planlovens § 33 at aflyse dele eller hele lokalplanen, når planlægningen for området ikke længere er nødvendig og eller er utidssvarende.

 

Lokalplan S05-05 blev offentlig gjort den 27. september 1982 af Trundholm Kommune. Planen omfatter de planmæssige rammer for hovedlandevejsstrækning vedtaget af Folketinget den 16. juni 1980 ved anlægslov med det formål om at planlægge for de tilstødende arealer med henblik på fornøden reduktion af støjulemper samt fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområde, samt sikre en karakteristisk beplantning. Lokalplan S05-05 udlægger arealet til landbrug som ikke er i overensstemmelse med ønsket om at opsætte en mobilantennemast.

 

Administrationen har vurderet, at en delvis aflysning af lokalplanen udgør en mindre ændring af området og anbefaler derfor, at den offentlige høringsperiode sættes til 4 uger.

 

Forslaget til delvis aflysning af lokalplan S05-05 er omfattet af krav om screening for miljøvurdering i henhold til Miljøvurderingsloven. Administrationen har foreløbigt vurderet, at den delvise aflysning af lokalplanen ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet. Der er derfor truffet foreløbig afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af den delvise aflysning af lokalplanen.

 

Lovgrundlag

Planloven.

Miljøvurderingsloven.

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

Administrationen anbefaler at sende forslaget og den foreløbig miljøscreeningafgørelse i 4 ugers høring.

 

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

 

·        Udvalget indstiller til Byrådet, at godkende foreløbige miljøscreeningafgørelse og forslag til delvis aflysning af lokalplan S05-05 og sende det i høring i 4 uger

 

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 14. januar 2020

Sted: Mødelokale B1 Rådhuset i Højby

Fraværende: Clark Pratt, Helge Fredslund, Paw Pedersen

 

Indstillet.

 

Bilag

306-2019-314137

Bilag 1 - Forslag om delvis aflysning af LP-S05-05

306-2019-313568

Bilag 2 - Foreløbig miljøscreening skema aflysning S05-05 pga mastesagen

 

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 28. januar 2020

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Finn Hallberg

 

Godkendt.

 

13.    Indstilling af kandidat og suppleant til skatteankenævn

Sag 306-2017-10970

Dok. 306-2019-320783

Initialer: ANE

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet.

 

Beslutningstema

Udpege en person til indstilling til kommunens plads i skatteankenævnet samt en suppleant for denne for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2022.

 

Sagens opståen

Ny bekendtgørelse pr. 18. december 2019 om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse og motorankenævnskredse.

 

Sagsfremstilling

Skatteankestyrelsen har i brev af 19. december 2019 meddelt til landets kommunalbestyrelser, at de senest den 31. januar 2020 skal indstille kandidater til medlemmer og suppleanter til de nye skatteankenævn.

Antallet og sammensætningen af skatteankenævn er ændret i forhold til den nuværende struktur. Der vil fremover være i alt 22 skatteankenævn med i alt 176 med-lemmer, hvoraf 166 udnævnes efter indstilling fra kommunerne. Herudover udnævner skatteministeren et antal særlige medlemmer med skattefaglig indsigt og relevant uddannelse. Disse medlemmer er geografisk ubundne.

 

Funktionsperioden for de nuværende skatteankenævn er forlænget til og med den 30. juni 2020. Funktionsperioden for de nye skatteankenævn begynder således den 1. juli 2020 og udløber den 30. juni 2022.

 

Byrådet udpegede på møde den 4. december 2017:

 

·        John Nymark (A) som medlem af skatteankenævnet

·        Sussi Friis (F) som stedfortræder.

 

Skatteankestyrelsen har oplyst, at det er muligt at indstille disse personer til skatteankenævnene i den nye struktur.

 

Krav til de indstillede kandidater

Kandidaterne til ankenævnsmedlemmer og -suppleanter skal opfylde visse krav for at kunne udnævnes. Det kan under særlige omstændigheder undlades at udnævne en indstillet person.

 

Valgbarhed

Kandidaterne skal være valgbare til kommunalbestyrelsen – det betyder blandt an-det, at personen skal være fyldt 18 år, have fast bopæl i kommunen og ikke være idømt eller have vedtaget en straf, der medfører tab af valgbarhed.

 

Habilitet og decorum

Kandidaterne skal opfylde habilitets- og decorumkrav – det betyder blandt andet, at personen f.eks. ikke må være ansat i Skatteforvaltningen eller være medlem af Skatterådet, ligesom personen skal have afgivet de nødvendige årlige oplysninger til opgørelse af indkomstskat og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige.

 

IT-kundskaber

Kandidaten skal have basale IT-kundskaber – det betyder blandt andet, at personen forudsættes at være i stand til og indstillet på at anvende digitale løsninger på simpelt brugerniveau. Skatteankestyrelsens videre kontakt med de indstillede kandidater vil ske via Digital Post.

 

Ved indstillingen skal generelt tilstræbes, at medlemmerne udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen. Ved indstillingen af medlemmer skal kommunalbestyrelserne derfor inddrage en alders- og kønsfordeling. Afspejler de indstillede personer ikke i tilstrækkelig grad et repræsentativt udsnit af befolkningen, kan skatteministeren undlade at udnævne de indstillede personer, og anmode om, at der foretages en ny indstilling

 

Opgaver

Skatteankenævnet behandler klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer.

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1514 af 18. december 2019 om ændring af bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse og

motorankenævnskredse

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at:

 

·        John Nymark (A) indstilles til kommunens plads i skatteankenævnet samt Sussi Friis (F) som suppleant for denne for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2022.

 

Bilag

306-2019-320881

Vejledning - Nærmere om betingelser forhold og hensyn ved indstilling til medlemskab af skatteankenævn 19.12.19

306-2019-320883

Bekendtgørelse nr. 1514 - inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse og motorankenævnskredse

 

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 28. januar 2020

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Finn Hallberg

 

Godkendt.

 

14.    Indstilling af kandidat til vurderingsankenævn

Sag 306-2017-10970

Dok. 306-2019-320902

Initialer: ANE

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet.

 

Beslutningstema

Udpege en person til indstilling til kommunens plads i vurderingsankenævnet for perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2022.

 

Bemærk, der skal ikke længere indstilles suppleanter.

 

Sagens opståen

Ny bekendtgørelse pr. 18. december 2019 om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse og motorankenævnskredse.

 

Sagsfremstilling

Skatteankestyrelsen har i brev af 19. december 2019 meddelt til landets kommunalbestyrelser, at de senest den 31. januar 2020 skal indstille kandidater til medlemmer og suppleanter til de nye vurderingsankenævn.

 

Der vil fra den 1. januar 2021 være i alt 15 vurderingsankenævn med i alt 350 med-lemmer, hvoraf de 175 er indstillet af kommunerne og 175 er indstillet af Finans Danmark og Dansk Ejendomsmæglerforening.

 

Funktionsperioden for de nye vurderingsankenævn begynder den 1. januar 2021 og perioden udløber den 30. juni 2022.

 

Byrådet udpegede på møde den 4. december 2017:

 

·        Poul Aagaard Jensen (A) som medlem af vurderingsankenævnet

·        Kurt Jensen (B) som stedfortræder.

 

Der skal ikke længere indstilles suppleanter.

 

Kommunalbestyrelsen skal lægge vægt på, at de indstillede har kendskab til ejendomsvurdering. Dette kendskab til ejendomsvurdering kan både være af teoretisk og praktisk karakter. Det kan f.eks. bestå i en uddannelse med en vis relevans i forhold til ejendomsvurdering og/eller praktisk erfaring med ejendomsvurdering.

 

Krav til de indstillede kandidater

Kandidaterne til ankenævnsmedlemmer og -suppleanter skal opfylde visse krav for at kunne udnævnes. Det kan under særlige omstændigheder undlades at udnævne en indstillet person.

 

Valgbarhed

Kandidaterne skal være valgbare til kommunalbestyrelsen – det betyder blandt an-det, at personen skal være fyldt 18 år, have fast bopæl i kommunen og ikke være idømt eller have vedtaget en straf, der medfører tab af valgbarhed.

 

Habilitet og decorum

Kandidaterne skal opfylde habilitets- og decorumkrav – det betyder blandt andet, at personen f.eks. ikke må være ansat i Skatteforvaltningen eller være medlem af Skatterådet, ligesom personen skal have afgivet de nødvendige årlige oplysninger til opgørelse af indkomstskat og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige.

 

IT-kundskaber

Kandidaten skal have basale IT-kundskaber – det betyder blandt andet, at personen forudsættes at være i stand til og indstillet på at anvende digitale løsninger på simpelt brugerniveau. Skatteankestyrelsens videre kontakt med de indstillede kandidater vil ske via Digital Post.

 

Ved indstillingen skal generelt tilstræbes, at medlemmerne udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen. Ved indstillingen af medlemmer skal kommunalbestyrelserne derfor inddrage en alders- og kønsfordeling. Afspejler de indstillede personer ikke i tilstrækkelig grad et repræsentativt udsnit af befolkningen, kan skatteministeren undlade at udnævne de indstillede personer, og anmode om, at der foretages en ny indstilling

 

Opgaver

Vurderingsankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser efter:

 

·        Lov om vurdering af landets faste ejendomme

·        Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 nr. 3

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1514 af 18. december 2019 om ændring af bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse og

motorankenævnskredse

 

Økonomiske konsekvenser

---

 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

 

Udtalelser og høring

---

 

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at:

 

·        Poul Aagaard Jensen (A) indstilles til kommunens plads i vurderingsankenævnet for perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2022.

 

Bilag

306-2019-320881

Vejledning - Nærmere om betingelser forhold og hensyn ved indstilling til medlemskab af skatteankenævn 19.12.19

306-2019-320883

Bekendtgørelse nr. 1514 - inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse og motorankenævnskredse

 

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 28. januar 2020

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Finn Hallberg

 

Odsherred Kommune har to pladser i Vurderingsankenævnet pr. 1. januar 2021 og til disse to medlemspladser indstiller Byrådet Poul Aagaard Jensen (A) og Kurt Jensen (B).

 

15.    Underskriftsside

Sag 306-2017-28856

Dok. 306-2019-262358

Initialer: PIM

Åbent

 

 

Kompetence

Byrådet.

 

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

 

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

 

Beslutning fra Byrådet

Dato: 28. januar 2020

Sted: Byrådssalen

Fraværende:

 

Godkendt.