1.     Godkendelse af dagsorden - Forum for Folkeoplysning (B)

Sagsnr.: 330-2018-57006               Dok.nr.: 330-2020-476042                                          Åbent

Kompetence: Forum for Folkeoplysning

 

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

 

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller,

 

1.    at  Dagsordenen godkendes

 

 

 

 

Beslutning i Forum for Folkeoplysning den 14. december 2020:

Fraværende:  Lasse Ottenfeldt

Dagsorden blev godkendt.

2.     Gensidig orientering - Forum for Folkeoplysning (O)

Sagsnr.: 330-2018-57026               Dok.nr.: 330-2020-476049                                          Åbent

Kompetence: Forum for Folkeoplysning

 

Beslutningstema

Orientering fra og mellem udvalgets medlemmer.

 

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller,

 

1.    at  Orienteringen tages til efterretning

 

 

 

 

Beslutning i Forum for Folkeoplysning den 14. december 2020:

Fraværende:  Lasse Ottenfeldt

Helle Magh oplyste om hvordan de har ageret i dennen coronatid. Det er nemt at aflyse tiderne, men svært at agere i forhold til hjælpepakker. Der er meget administration i at tilbagebetale kursusgebyr.

Jørn C. Nielsen oplyste, at begrænsningen med max. 10 personer til aktiviterne har haft stor indflydelse på hvor mange aktiviteter der har været i gang i foreningslivet.

Anni  Tolstrup-Christensen oplyste, at der har været stor forskel på hvordan lederne i de enkelte spejdergrupper har gået til corona-restriktionerne. Nogle familier er kommet mere ud i naturen.

3.     Høring vedr. budget 2021 - Folkeoplysningområdet (B)

Sagsnr.: 330-2020-159835             Dok.nr.: 330-2020-476844                                          Åbent

Kompetence: Kultur- og Fritidsudvalget

 

Beslutningstema

Forum for Folkeoplysning skal drøfte og afgive høringssvar til rammens fordeling samt drøfte og afgive høringssvar om Udviklingspuljen, til Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Baggrund

Forum for Folkeoplysnings har jfr. Folkeoplysningsloven kompetence til at afgive høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget om den samlede beløbsramme, om rammens fordeling mellem områderne, anvendelsen af beløbsrammen til særlige formål og Udviklingspulje.

 

I nedenstående skema fremgår det vedtagne budget for 2020 som det så ud ved årsskiftet. Derudover er der en kolonne med status pr. 01.12.2020 på de enkelte konti. Budget for 2021 er trukket fra kommunens økonomisystem, samt en kolonne hvor Forummet kan gøre sig sine notater.

 

Vedtaget budget for 2020

Status pr. 04.12.2020

Budget for 2021 jfr. budgetoversigt

FfF's høringssvar

Folkeoplysende voksenundervisning:

 

 

 

 

Tilskud til løn- og lederhonorar

5.300.000

5.276.434

5.238.118

 

Tilskud til handicappede/ hensyntagen undervisning

230.000

73.391

229.394

 

Lokaletilskud øerne

30.000

17.604

30.656

 

Særlige lokaler

387.384

337.024

381.857

 

 

5.947.384

5.704.453

5.880.025

 

 

 

 

 

 

Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde:

 

 

 

 

Medlemstilskud

3.725.000

3.697.872

3.700.688

 

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse

700.000

103.269

675.126

 

Lokaletilskud

3.650.000

3.697.872

3.600.103

 

 

8.075.000

7.499.013

7.975.917

 

 

 

 

  

 

Udviklingspulje

158.789

154.227

157.362

 

 

 

 

 

 

Samlet budget

14.181.173

13.357.693

14.013.304

 

 

Udviklingspuljen

Ifølge Folkeoplysningsloven skal der afsættes et beløb til Udviklingspuljen.

 

Alle kommuner har fra og med 2012 haft pligt til at afsætte et beløb til en pulje til udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte. Der kan af puljen fordeles midler både til folkeoplysende foreninger og til ikke organiserede grupper. Puljens størrelse og de nærmere retningslinjer for anvendelsen fastsættes efter høring i Forum for Folkeoplysning.

 

Retligt grundlag

Folkeoplysningslovens §6 og §36.

 

Handlemuligheder

Forum for Folkeoplysning har følgende muligheder:

a)    Forum for Folkeoplysning drøfter rammens fordeling og afgiver høringssvar til fordelingen til Kultur- og Fritidsudvalgets videre behandling.

b)    Den afsatte ramme for 2021 anbefales til Kultur- og Fritidsudvalgets videre behandling.

 

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Forum for Folkeoplysning drøfter og afgiver høringssvar til rammens fordeling.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller,

 

1.    at  Forum for Folkeoplysning drøfter rammens fordeling og afgiver høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalgets behandling.

 

 

 

 

Beslutning i Forum for Folkeoplysning den 14. december 2020:

Fraværende:  Lasse Ottenfeldt

Forummet vil fremsende høringssvar senest søndag d. 3. januar 2021 til Fritidsafdelingen.

Forummet ønskede inden da yderligere specifikationer omkring tidligere forbrug på de enkelte områder samt andre data der relaterede sig til området.

4.     Høring vedr. forslag til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet 2021 (B)

Sagsnr.: 330-2020-159835             Dok.nr.: 330-2020-477244                                          Åbent

Kompetence: Kultur- og Fritidsudvalget

 

Beslutningstema

Forum for Folkeoplysning skal drøfte og afgive høringssvar til fordeling af tilskud på det folkeoplysende område for 2021 til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning (tilskudsbrøker til aftenskoleløn, sats til medlemstilskud m.v.).

 

Baggrund

Forum for Folkeoplysning har jfr. Folkeoplysningsloven kompetence til at afgive høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget om fordeling af tilskud på det folkeoplysende område.

 

Nedenfor oplistes kort de regler, retningslinjer og tilskud der har været anvendt i 2020. De fremsatte budgettal er genereret af kommunens økonomisystem.

 

Folkeoplysende voksenundervisning:

Tilskud til løn: Budgettet på området for 2021 er afsat med 5.238.118 kr. De samlede ansøgninger for 2021 vil der blive oplyst om på mødet.

Tilskuddet har i 2020 været:

-      1/3-del af lønudgiften til almene hold

-      5/7-del til instrumentalundervisning og

-      8/9-del af lønudgiften til handicaphold.

 

Tilskud til handicappede: Budgettet for tilskud til handicappede/hensyntagne hold er for 2021 på 229.394 kr.

-      I 2020 har tilskuddet været 100,00 kr. pr. person pr. hold til kursister på handicap/hensyntagne hold.

 

Pr. 4. december 2020 er der udbetalt 73.391 kr. Administrationen forventer ikke, at det afsatte beløb vil blive opbrugt pga. manglende aktiviteter i forhold til corona-krisen.

 

Lokaletilskud aftenskoler: Budgettet for 2021 er på henholdsvis 30.656 kr. og 381.857 kr. Ved en tidligere budgetlægning indstillede Folkeoplysningsudvalget:

-      At lokaletilskud til aftenskolerne udelukkende skal tildeles aftenskoler på øerne.

-      At tilskud til særlige lokaler fordeles forholdsmæssigt med ansøgningsfrist den 1. oktober med baggrund i faktiske afholdte udgifter.

 

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde:

Medlemstilskud: Budgettet for 2021 er på 3.700.688 kr. Ved sidste års budgetlægning indstillede Forum for Folkeoplysning, at den faste ramme til medlemstilskud skulle fordeles forholdsmæssigt mellem antal indberettede medlemmer med:

-      max. 350 kr. pr. medlem mellem 0 og 18 år, og

-      max. 165 kr. for medlemmer mellem 19 og 25 år.

 

Hvis foreningernes indberetning udløste et højere medlemstal/tilskud end de to satser kunne dække, ville budgettet på området blive fordelt forholdsmæssigt.

I 2020 blev budgettet på 3.725.000 kr. næsten opbrugt. Der var et mindreforbrug på ca. 27.000 kr.

 

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse: Budgettet i 2021 er på 675.126 kr. I 2020 blev rammen til området opdelt i

-      to lige store puljer

 

Der bliver udbetalt 2 gange årligt med ansøgningsfrist henholdsvis

-      15. juni og 15. december

 

Ansøgningerne imødekommes forholdsmæssigt mellem de modtagne ansøgninger for overholdelse af budget på området.

I første halvår 2020 var der afsat 350.000 kr. hvoraf de 103.269 kr. blev udbetalt i tilskud. Mindreforbruget 246.731 kr. bliver overført til 2. halvår. Administrationen forventer ikke, at det afsatte beløb vil blive opbrugt pga. manglende kursusvirksomhed i forhold til corona-krisen.

 

Lokaletilskud foreninger: Budgettet for 2021 er 3.600.103 kr. I de senere år har tilskudsprocenten til lokaletilskud været på 85%.

 

Udviklingspulje:

Puljen til udvikling: Budgettet er i 2021 på 157.362 kr. Der blev i 2020 afsat 158.789 kr. til puljen. I 2020 er der et mindreforbrug på 4.562 kr.

 

Retligt grundlag

Folkeoplysningslovens §6 og §35.

 

Handlemuligheder

Forum for Folkeoplysning har følgende muligheder:

a)    Forummet afgiver høringssvar til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet til Kultur- og Fritidsudvalgets videre behandling af sagen.

b)    Administrationen udarbejdet forslag til fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet til Kultur- og Fritidsudvalgets videre behandling af sagen.

 

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Forum for Folkeoplysning drøfter og afgiver høringssvar til de forskellige tilskudssatser og –procenter.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller,

 

1.    at  Forum for Folkeoplysning drøfter fordelingen af tilskud på folkeoplysningsområdet og afgiver høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalgets videre behandling

 

 

 

 

Beslutning i Forum for Folkeoplysning den 14. december 2020:

Fraværende:  Lasse Ottenfeldt

Forummet vil fremsende høringssvar senest søndag d. 3. januar 2021 til Fritidsafdelingen.

5.     Centerets orientering - Forum for Folkeoplysning (O)

Sagsnr.: 330-2018-57030               Dok.nr.: 330-2020-476054                                          Åbent

Kompetence: Forum for Folkeoplysning

 

Beslutningstema

Orientering til Forum for Folkeoplysning.

 

Nyt booking- og tilskudssystem

Slagelse Kommune forventer i løbet af december 2020 at indgå aftale med Winkas omkring indkøb af nyt booking- og tilskudssystem. Dette vil blive uddybet på mødet.

 

Hallmonitor

Der vil på mødet blive orienteret om de installerede hallmonitorer i hallerne.

 

COVID-19

Der vil blive orienteret om de seneste udmeldinger omkring Covid-19-restriktionerne.

 

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller,

 

1.    at  Orienteringen tages til efterretning

 

 

 

 

Beslutning i Forum for Folkeoplysning den 14. december 2020:

Fraværende:  Lasse Ottenfeldt

Blev taget til efterretning.

6.     Eventuelt (D)

Sagsnr.: 330-2018-60994               Dok.nr.: 330-2020-476083                                          Åbent

Kompetence: Forum for Folkeoplysning.

 

Beslutningstema

Forum for Folkeoplysning kan orientere om eller drøfte eventuelle punkter til kommende møder.

 

 

 

 

Beslutning i Forum for Folkeoplysning den 14. december 2020:

Fraværende:  Lasse Ottenfeldt

Ingen bemærkninger.