1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2017-90235               Dok.nr.: 330-2020-202765                                          Åbent

Kompetence: Erhvervs- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

Chefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller,

 

1.    at Dagsorden godkendes.

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende: 

Godkendt.

2.     Høring af forslag til Ø-politik (B)

Sagsnr.: 330-2018-18254               Dok.nr.: 330-2020-216490                                          Åbent

Kompetence: Erhvervs- og Teknikudvalget

 

Beslutningstema

Erhvervs- og Teknikudvalget skal behandle forslag til en revideret Ø-politik med henblik på at afgive høringssvar. Høringsfristen er den 17. juni 2020.

 

Baggrund

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget har på møde den 4. maj 2020 besluttet at sende forslag til en revideret Ø-politik i høring. Forslaget skal erstatte den eksisterende Ø-politik fra 2009. Fagudvalget har forankret opgaven i Ø-udvalget, der har nedsat en projektgruppe bestående af medlemmer af Ø-udvalget og repræsentanter for beboerforeningerne på Agersø og Omø, som har arbejdet med politikken.

 

Opgaven er håndteret i regi af borgerdreven innovation i landdistrikterne, som for andre lokalområders vedkommende omfatter udviklingen af lokal udviklingsplaner (LUP’er) med borgernes egne visioner for udviklingen af deres lokalområder.

 

Borgerinddragelsen har omfattet stormøder på Agersø og Omø i to omgange, hvor der blev gjort status på de to øers handleplaner, og hvor deltagerne kom med input til Ø-politikken. Der er også holdt en vidensmesse i Magleby Forsamlingshus. Et foreløbigt udkast til Ø-politikken har været i høring på begge øer i september 2019.

 

Med en ø-politik for Agersø og Omø gives der udtryk for, at der er en række forhold og udfordringer, som enten er specifikt gældende for øerne eller forstærkes af de rammebetingelser, som øerne har, i form af geografi, demografi, erhvervsudvikling og infrastruktur. Det er disse forhold og udfordringer, som ø-politikken handler om. 

 

Ø-politikken skal ses som et redskab til at understøtte den fortsatte udvikling af Agersø og Omø, hvilket Ø-udvalget og øernes beboerforeninger ønsker at deltage i og bidrage til.

 

Ø-politikken har følgende struktur:

·         Ø-politikken med vision, målsætninger og beskrivelser af Agersø og Omø

·         Bilag 1: Indsatsområder

·         Hvidbog med beskrivelse af proces, borgerinddragelse og høringssvar fra høring på øerne.

 

Ø-politikkens vision

Med respekt for de to øers forskellighed skal Agersø og Omø være naturmæssigt og socialt bæredygtige helårsbeboede lokalsamfund.

Målsætninger

Ø-politikkens temaer er tværgående og rummer følgende målsætninger: 

 

·         at langtidssikre en stabil og hyppig færgedrift til øerne.

·         at understøtte og sikre Agersø og Omø som aktive helårssamfund med fysisk og digital infrastruktur.

·         at fremme mulighederne for øget bosætning og et varieret udbud af boligmuligheder på øerne, samt tilstræbe at nybyggeri bliver energirigtigt.

·         at sikre et trygt liv for øboere i alle aldre og udvikle løsninger, der er tilpasset øerne uden at der af den grund gås på kompromis med kvaliteten.

·         at fremme nytænkning indenfor økonomisk og bæredygtig erhvervsudvikling på øerne.

·         at genoprette og sikre øernes naturmæssige livsgrundlag for mennesker og dyr.

·         at sikre rammer for varierede tilbud indenfor kultur, idræt og aftenskole.

·         at sikre øboerne indflydelse bl.a. via det kommunale ø-udvalg og sikre, at ø-udvalget bliver hørt i alle sager vedrørende øerne.

 

Indsatsområderne

Ø-politikken omhandler indsatsområderne færgedrift, infrastruktur, boliger og bosætning, offentlig service, erhvervs- og turismeudvikling, natur og bæredygtighed, kultur og fritid samt demokrati. I forhold til Erhvervs- og Teknikudvalgets ressortområde henledes opmærksomheden på:

 

Infrastruktur:

Det er Slagelse Kommunes målsætning at understøtte og sikre Agersø og Omø som aktive helårssamfund med fysisk og digital infrastruktur. Det kan ske gennem:  

·         sikring af fuld mobildækning på begge øer

·         sikring af kollektiv transport fra øerne til Skælskør og togstationerne i Korsør og Slagelse – herunder busforbindelse til og fra Stigsnæs, der korresponderer med færgeafgangene

·         vedligeholdelse af veje og stier på øerne efter behov og i respekt for øernes kulturmiljø og generelle særkende

Erhvervs- og turismeudvikling:

Det er Slagelse Kommunes målsætning at fremme nytænkning indenfor økonomisk og miljømæssig bæredygtig erhvervsudvikling på øerne. Det kan ske gennem:

·         synliggørelse af Agersø og Omø i kommunens aktiviteter især indenfor erhverv, turisme, bosætning og lokale fødevareprodukter

·         understøtte etablering og drift af iværksættere, håndværksvirksomheder, kreative og liberale erhverv, turisme samt landbrug og fiskeri

·         samarbejde med relevante aktører, bl.a. Erhvervscentret og LAG Småøerne

·         fokus på nye produktions- og ejerskabsstrukturer

·         udvikling af Ø-turisme i balance mellem øernes ressourcer og markedsefterspørgsel med fokus på det unikke

·         undersøgelse af mulighederne for multifunktionel jordfordeling med henblik på at sikre natur og grundvand via pesticidfri produktion, samt at sikre øernes unikke natur – også som primær attraktion for turister 

·         udvikling af alternative anvendelsesmuligheder af havnemiljøerne på øerne

Proces

Forslaget til Ø-politikken er sendt til høring i samtlige fagudvalg. De indkomne høringssvar behandles på møde i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 11. august. Ø-politikken forventes behandlet i Økonomiudvalget den 24. august og i Byrådet den 31. august 2020.

 

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten.

 

Handlemuligheder

Erhvervs- og Teknikudvalget kan komme med input til høringssvar.

 

Vurdering

Ingen bemærkninger. 

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det foreslås, at der med udgangspunkt indsatsområderne udarbejdes handleplaner i samarbejde mellem Byrådet og Ø-udvalget, og at der til dette formål afsættes den nødvendige økonomi.

 

Slagelse kommune modtager et årligt beløb på 12,1 mio. kr. (2020) i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med mindre øer. Beløbet anvendes blandt andet til færgedrift, børn og unge, hjemmepleje og beredskab. Derudover modtager kommunen et årligt beløb til nedsættelse af færgetakster.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ø-politikken er tværgående og rummer temaer, som rækker ind i flere fagudvalgs ressortområder.

 

Indstilling

Chefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller,

 

1.    at forslaget til den reviderede Ø-politik drøftes med henblik på at afgive høringssvar.

 

 

Bilag

330-2020-176219

Forslag til Ø-politik

330-2020-155601

Bilag 1: Ø-politik - indsatsområder

330-2020-155590

Bilag 2: Hvidbog til Ø-politik

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende: 

Dorthe Winther og Ebba Lawaetz fra øerne fremlagde oplæg til Ø-politikken.

 

Drøftet.

 

Udvalget noterer sig at det er en god, gennemarbejdet og langsigtet plan, og at færgedriften er meget central for øerne.

 

Henrik Brodersen (O) bemærker, at der er så store økonomiske konsekvenser, at den bør oversendes til budgetforhandlingerne.

 

3.     Indkøbspolitik 2020 (B)

Sagsnr.: 330-2019-80650               Dok.nr.: 330-2020-170768                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Drøftelse og indstilling til Byrådet om ny indkøbspolitik.

 

Baggrund

Proces for udarbejdelse af ny indkøbspolitik blev politisk behandlet og godkendt i møder i januar måned. På baggrund af drøftelse med bl.a. miljøområdet er der udarbejdet forslag til ny indkøbspolitik. Indkøbspolitikken er i forhold til tidligere tænkt ind i en mere bæredygtig retning, og indhold er koordineret i forhold til bæredygtighedsstrategien.

 

Der har endvidere været afholdt møder i arbejdsgruppe under samarbejdsudvalget for Bygge og anlæg i forhold til udarbejdelse af en pixi/bordkalender om køb af varer/tjenesteydelser og bygge/anlæg. Dette arbejde er endnu ikke helt færdiggjort, men så snart det er klart, vil det indgå som bilag til indkøbspolitikken i den politiske behandling. Det skal i samme forbindelse foreslås, at Indkøbspolitikken og de understøttende bilag sendes i høring i samarbejdsudvalget for Bygge og anlæg.

 

Forslag til ny indkøbspolitik har indarbejdet de ønsker der, i forbindelse med løbende politiske drøftelser i forhold til den eksisterende indkøbspolitik, har været samt de ønsker og tilføjelser der, i forbindelse med den politiske behandling i januar 2020, blev fremført.

 

Det betyder, at indkøbspolitikken i langt højere grad forholder sig til bæredygtighedsdagsordenen, og at vi i samme forbindelse søger om medlemskab i Partnerskab for Grønne Offentlige Indkøb (POGI). Der er endvidere fokus på lokal handel, økologi og åbenhed omkring vores indkøb. Tidligere foretagne ændringer i eksisterende indkøbspolitik om mikroplast er fastholdt, og de politiske drøftelser for et par år siden omkring skattely er forsøgt skrevet ind i indkøbspolitikken.

 

Byrådet vedtog i januar 2020, at formen på indkøbspolitikken skulle fastholdes. Dvs. en indkøbspolitik holdt i en kort og overordnet form, og en indkøbspolitik hvortil der knyttes understøttende bilag. Til den ny indkøbspolitik er der som nyt bilag udarbejdet en målsætning/handleplan for udmøntning af indkøbspolitikken.

 

De understøttende bilag er:

·         Vejledning for køb af varer, tjenesteydelser samt håndværkerydelser (Vejledningen skal suppleres med en pixi/bordkalender der færdiggøres i arbejdsgruppen under Samarbejdsudvalget for bygge/anlæg).

·         Strategi for konkurrenceudsættelse.

·         Sociale klausuler

·         Målsætninger/handleplan for udmøntning af indkøbspolitikken.

 

Retligt grundlag

Udbudsloven, Tilbudsloven, Konkurrencelovgivning, Lov om erhvervsstøtte/erhvervsfremme mv.

 

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge,

At godkende forslaget incl. bilag og fremsende dette til Økonomiudvalg og Byråd.

At supplere med bemærkninger og/eller få tydeliggjort eventuelle uklarheder.

At forslå yderligere tiltag i forhold til indkøbspolitikken, idet der samtidigt skal sikres økonomi og personaleressourcer i forhold hertil.

 

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at forslag til indkøbspolitik indeholder både de samfundsmæssige udviklingstendenser på indkøbsområdet samt de lokalpolitiske interesser og ønsker, der er i forhold til indkøb. Ved supplering af bilag med målsætninger/handleplan er politikken endvidere gjort mere konkret i forhold til aktiviteter.

 

Det er i forhold til personaleressourcer vurderingen, at indkøbspolitikken og de aktiviteter den afføder kan håndteres indenfor bestående personaleressourcer. Hvis der besluttes mere vidtgående handlinger end hvad forslag til indkøbspolitik, herunder bilag, angiver, skal der tages stilling til finansiering af yderligere personaleressourcer.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslag til ny indkøbspolitik og gennemførelse af de handlinger og aktiviteter der er anført vurderes at kunne gennemføres med eksisterende personaleressourcer.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Indkøbspolitikken gælder alle områder og alle udvalg i Slagelse Kommune. Forslag til ny indkøbspolitik forelægges alene for Erhverv- og Teknikudvalget samt for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget med henvisning til det øgede fokus på bæredygtighed

 

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

 

1.    at forslag til indkøbspolitik inkl. de understøttende bilag sendes i høring i samarbejdsudvalget for Bygge og anlæg,

2.    at forslag til indkøbspolitik inkl. de understøttende bilag herefter fremsendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd i august 2020.

 

 

Bilag

330-2020-224016

indkøbspolitik 2020

330-2020-224022

bilag målsætning-handleplan

330-2020-224025

Retningslinjer køb af bygge anlægsopgaver

330-2020-224028

Vejledning køb af varer og tjenesteydelser

330-2020-224035

bilag strategi for konkurrenceudsættelse

330-2020-224031

Principper_sociale_klausuler

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende: 

At 1: Godkendt.

At 2: Anbefales.

 

 

4.     Forslag til Bæredygtighedsstrategi og handlingsplan (B)

Sagsnr.: 330-2019-37355               Dok.nr.: 330-2020-221200                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Erhvervs- og Teknikudvalget skal beslutte, om det overfor Byrådet kan anbefales, at forslaget til bæredygtighedsstrategi med tilhørende handlingsplan kan godkendes og sendes i offentlig høring.

 

Baggrund

Slagelse Kommune skal i henhold til Planloven udarbejde en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling. I budgetaftalen 2020-2023 står, at der med udgangspunkt i FN´s verdensmål og regeringens klimamål skal udarbejdes en bæredygtighedsstrategi, som forelægges Byrådet i foråret 2020.

 

Administrationen har udarbejdet et forslag til en bæredygtighedsstrategi med tilhørende handlingsplan.

 

Strategien tager udgangspunkt i den miljømæssige bæredygtighed og sætter en strategisk retning med udvalgte temaer. Hensigten er, at strategien skal danne en konkret og operationel ramme, som kommunen og samarbejdspartnere kan tænke ind i.

 

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget har i november 2019 besluttet, at strategien skal fokusere på følgende 3 temaer:

·         Klima (reduktion af drivhusgasser)

·         Biodiversitet

·         Ressourceforbrug og cirkulær økonomi

 

Bæredygtighedsstrategien indeholder nye tiltag, og omfatter derfor som udgangspunkt ikke de tiltag, der allerede er igangsat inden for bæredygtig udvikling af Slagelse Kommune.

Strategien lægger hovedvægten på de områder, hvor kommunen har direkte indflydelse og handlemulighed, bl.a. i egen drift, som bygherre og myndighed, således at kommunen kan agere rollemodel, inspirator og invitere ind til partnerskaber. Der er i strategien fokus på at arbejde med de udvalgte temaer ud fra flere vinkler og fagligheder for at skabe merværdi og fremme flere formål i strategiens handlinger.

Et fundament for strategien er, at den skal levne plads til dynamik, og at flere nye handlinger kan komme til som følge af interessentinddragelse og regeringstiltag.

 

Strategien (bilag 1) indeholder politisk forord, indledning, kort opsummering af de enkelte temaer og tilhørende indsatsområder og handlinger samt sidst en opfølgning på de udvalgte verdensmål i budgetaftale 2019.

 

Handlingsplanen (bilag 2) indeholder en begrundelse for de valgte temaer og indsatser samt uddybende beskrivelse af handlingerne og de forbundne omkostninger. Omkostningerne er uddybet i vedlagte ressourceoversigt (bilag 3).

 

Strategien og handlingsplanen er blevet til i samspil med en række væsentlige interessenter internt og eksternt, som har bidraget med konkrete input og kvalificering af strategien. Vi har haft dialoger med blandt andre SK Forsyning, AffaldPlus, Slagelse Erhvervscenter, boligselskaber, Naturforum og § 17.4-udvalget for bæredygtig udvikling og grøn omstilling.

 

Udkast til strategi og handlingsplan har været drøftet på flere fælles temamøder og udvalgsmøder i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Erhvervs- og Teknikudvalget.

 

I forbindelse med den offentlige høring, som ikke er lovbestemt, vil vi invitere borgere og interessenter ind til dialog om strategiens temaer, handlinger og implementering. Vi ønsker at inddrage 17.4 udvalget for bæredygtig udvikling og grøn omstilling i tilrettelæggelsen af høringsprocessen.

 

Byrådet vil blive orienteret om fremdriften i arbejdet med strategien og involveret i evalueringsarbejdet. Bæredygtighedsstrategien vil blive revideret i starten af den nye byrådsperiode i 2022. 

 

Retligt grundlag

Slagelse Kommune skal i henhold til Planlovens § 33a udarbejde en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling.

 

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte:

 

1.    At godkende forslaget til strategi med tilhørende handlingsplan og estimerede økonomi

 

2.    At komme med forslag eller ændringer til temaer, indsatsområder eller handlinger

 

3.    Ændre den økonomiske ramme for strategien og dermed ambitionsniveauet for de enkelte handlinger

 

Vurdering

Forslaget til strategi og handlingsplan lægger et ambitiøst niveau.

 

De tre temaer i bæredygtighedsstrategien er valgt ud fra en faglig vurdering af på hvilke områder, der er de største udfordringer for en bæredygtig udvikling, og hvor vi som kommune har en rolle.

 

Vi har opstillet nogle konkrete handlinger, som er resultat af en række interne og eksterne dialoger.

 

Der sker løbende ændringer i rammevilkårene (fx i lovgivning eller tilskudsordninger), der opstår nye lokale behov og muligheder, og teknologien udvikler sig. Derfor levner strategien også plads til løbende at justere indsatser og handlinger. Den dynamiske karakter kræver en løbende forventningsafstemning med det politiske niveau, hvorfor vi foreslår en løbende evaluering og en revision af strategien allerede i 2022.

Om vi kan opnå målsætningerne i strategien afhænger i høj grad af partnerskaber og tværfagligt samarbejde samt af omverdenens bidrag til implementeringen. Dette gælder ikke mindst for klimamålet om en 70 % reduktion af drivhusgasser i 2030.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Realisering af handlingerne i strategien til og med 2023 er samlet set vurderet til at koste knap 60 mio. kr. 

 

Det angivne beløb er udtryk for det ekstra ressourceforbrug i form af øget anlægs-, drifts- og mandskabsressourcer, der skal til for at realisere strategien.

 

Det er ikke muligt at ressourcesætte alle handlinger på nuværende tidspunkt. Ved nogle af handlingerne skal vi afprøve nye metoder og gøre os nogle erfaringer, og først derefter kan de økonomiske konsekvenser beskrives.

 

Visse handlinger består i at lave en plan (fx klimahandleplan). Først når indsatserne i disse planer er nærmere beskrevet, er det muligt at opgøre det endelige ressourceforbrug. Vi har i strategien medtaget de omkostninger, vi forventer at skulle bruge på at udarbejde planerne.

 

I budgetaftalen 2020-2023 er der afsat 3 millioner kr. årligt til bæredygtighedsstrategien. For at realisere de handlinger, som er anvist i strategien, er det nødvendigt, at der tilføres ekstra midler udover de afsatte midler i budgetaftalen og eksisterende konti.

 

I 2021 er der behov for at få tilført yderligere 17 mio. kr., heraf udgør midler til ekstra årsværk 1,7 mio. kr. I 2022 er behovet 12,1 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. skal bruges til ekstra årsværk. Og i 2023 skal tilføres yderligere 11,5 mio. kr. hvoraf andelen til ekstra årsværk udgør 0,3 mio. kr.

 

Som nævnt er der en række handlinger, hvor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at estimere ressourceforbruget, ligesom en række nye handlinger vil komme til. Derfor er det estimerede ressourceforbrug, særligt for 2022 og 2023 forbundet med en del usikkerheder.

 

I strategien udgør handlingen ”Energispare- og klimamål for kommunens egen organisation”, den største enkeltpost på 11,9 mio. kr. per år (inkl. ekstra mandetimer). Fratrækkes denne, er behovet for tilførsel af ekstra midler i 2021 ca. 6 mio. kr. og i 2022 0,2 mio. kr. og i 2023 0 kr.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Strategien og handlingsplanen er tværgående og berører flere fagudvalg, dog særligt Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Erhvervs- og Teknikudvalget.

 

Forslag til strategi og handlingsplan behandles i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Erhvervs- og Teknikudvalget den 8. juni 2020. Bemærkninger herfra vil tilgå Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af sagen.

 

Indstilling

Fagchefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,

 

1.    at Forslag til bæredygtighedsstrategi med tilhørende handlingsplan vedtages og sendes i offentlig høring frem til 31. august 2020.

 

 

Bilag

330-2020-228980

Forslag til bæredygtighedsstrategi

330-2020-235930

Handlingsplan til bæredygtighedstrategien

330-2020-235932

Ressourceoversigt til bæredygtighedsstrategien

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende: 

Anbefalet.

Udvalget foreslår at handlingen omkring energispare og klimamål udtages, og de resterende (manglende) beløb tages med i de kommende budgetforhandlinger.

5.     Socialøkonomisk Årsrapport 2019 (O)

Sagsnr.: 330-2020-27767               Dok.nr.: 330-2020-164254                                          Åbent

Kompetence:

Social- og Beskæftigelsesudvalget og Erhvervs- og Teknikudvalget.

 

Beslutningstema

Erhvervs- og Teknikudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om Årsrapport for Socialøkonomi 2019.

 

Baggrund

I november og december 2017 blev vedtaget Strategi og Udmøntningsplan for socialøkonomi som dækker perioden 2018-2020.

 

I Strategi og Udmøntningsplan for socialøkonomi arbejdes der under overskriften ”Lokal socialøkonomi” og der tages afsæt i vores lokale muligheder, styrker og udfordringer.

 

Den socialøkonomiske Årsrapport er udarbejdet sammen med de socialøkonomiske virksomheder og initiativer og her gives overblik over området.

 

Årsrapporten tager afsæt i punkterne fra strategi og udmøntningsplan og fra udvalgets tilføjelser til beslutningerne vedrørende netop strategi og udmøntningsplan.

 

Årsrapporten lægger ud med at give en introduktion til:

 

·         Socialøkonomiske virksomheder og initiativer

·         Registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder

·         Socialøkonomisk Netværk

·         Medvind på cykelstierne – positive historier

 

Herefter afrapporteres på følgende punkter:

 

·         Socialøkonomi og CSR

·         Ansøgninger og fondsmidler til socialøkonomi

·         Boligområder med Helhedsplan

·         Udvidelse af målgruppen

·         Lokale indkøb

·         In-House løsninger

·         Tilføjelser A, B, C og D

 

Årsrapporten afsluttes med anbefalinger til det videre arbejde med socialøkonomien.

 

Der er to overordnede mål for perioden fra 2018-2020:

 

·         At vinde Den Socialøkonomisk Årspris, hvilket sket sommeren 2018

·         At have 25 socialøkonomiske virksomheder og initiativer med udgangen af 2020 – status er ultimo april 2020 26 virksomheder og initiativer

 

Hvert år skal socialøkonomiske virksomheder og initiativer levere 30 job.

 

I 2018 har socialøkonomiske virksomheder og initiativer leveret 35 jobs. Hertil kommer jobs, som virksomhederne har slået op, besat gennem netværk eller uopfordrede ansøgninger. Omfanget var: 29. I 2018 blev leveret i alt 64 jobs.

 

I 2019 og frem til afrapportering har socialøkonomiske virksomheder og initiativer leveret 56 jobs. Hertil kommer jobs, som virksomhederne har slået op, besat gennem netværk eller uopfordrede ansøgninger. Omfanget var: 73. I 2019 blev leveret i alt 129 jobs.

 

I perioden indtil nu er der således leveret 193 jobs.

 

Målene er nået ultimo april 2020 og det anbefales, at der udarbejdes nyt oplæg til strategi og udmøntningsplan for socialøkonomi.  

 

Nuværende erfaringer giver mulighed for, at gentænke retning og indsatser. I Årsrapporten 2019 ligger en række anbefalinger, som det er muligt at arbejde videre med.

 

Det anbefales at der også fremadrettet afrapporteres i en årsrapport, som indeholder muligheden for, at korrigere i retning og tilgange ved behov.

 

Det anbefales at der tages dialog i Socialøkonomisk Netværk om tilgang til proces og forslag til interessentgrupper i arbejdet. Der er blik for politisk inddragelse i processen og gerne tidligt.

 

Retligt grundlag

·         Lov om registrering af socialøkonomiske virksomheder

 

·         Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

 

·         Serviceloven

 

·         Førtidspension – og Fleksjobreformen

 

Handlemuligheder

Erhvervs- og Teknikudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Vurdering

Administrationen vurderer, at strategi og udmøntningsplan har virket, og skal fornyes.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Administrationen indstiller på forvaltningens vegne,

 

1.    at Erhvervs- og Teknikudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget tager Årsrapporten

  for Socialøkonomi 2019 til efterretning.

 

 

 

Bilag

330-2020-227980

Socialøkonomisk  Årsrapport 2019

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende: 

Taget til efterretning.

Udvalget er meget tilfredse med at vi allerede har opnået de opsatte mål, og ser frem til de nye indsatser på området.

 

6.     Budgetopfølgning 2B for 2020 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2020-21670               Dok.nr.: 330-2020-209029                                          Åbent

Kompetence:  Erhvervs- og Teknikudvalget

 

Beslutningstema

Alle fagudvalg gennemfører Budgetopfølgning 2B for 2020 med fokus på udgifter, der følger af COVID-19, og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

Budgetopfølgning 2B medtager afholdte udgifter til COVID-19 i 2020.

Erhvervs- og Teknikudvalget godkender budgetopfølgningen, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Baggrund

Fagudvalget har i maj måned godkendt budgetopfølgning 2 for 2020 med ønsket om en ekstra budgetopfølgning i juni måned med fokus på forventede mer-/mindreudgifter til COVID-19.

I Budgetopfølgning 2B har forvaltningen set nærmere på udgifter relateret til COVID-19, både engangsudgifter, øgede driftsudgifter, mindreindtægter samt evt. mindreudgifter.

Forventningerne til de økonomiske effekter af COVID-19 er beskrevet nedenfor.

Forventet resultat for 2020 fra budgetopfølgning 2 fremgår af nedenstående tabel sammen med indarbejdede COVID-19 udgifter i budgetopfølgning 2, ligesom afholdte COVID-19 udgifter pr. ultimo april, og revideret forventning til årets resultat kan ses i tabellen.

Forventet resultat for 2020 samt afholdte COVID-19 udgifter

Erhvervs- og Teknikudvalget

(1.000 kr.)

Forventet resultat for 2020

Budgetopfølgning 2

Heraf indarbejdede
COVID-19
udgifter i
Budgetopfølgning 2*

Afholdte
COVID-19
udgifter

ultimo april

Forventet resultat for 2020

Budgetopfølgning 2B

6.1 – Havne

213

0

0

213

6.2 – Drift og teknik

-1.933

2.300

0

-1.233

6.3 - Kommunale Ejendomme

-24.110

24.000

188

-26.110

6.4 – Erhverv og Turisme

-490

0

0

-490

I alt for fagudvalget

-26.320

26.300

188

-27.620

 

*Erhvervs- og Teknikudvalget har i budgetopfølgning 2 indregnet 26,3 mio. kr. COVID-19 relaterede udgifter i det forventede resultat for 2020. Der er estimeret 5 mio. kr. (tidligere 6 mio. kr. jfr. budgetopfølgning 2) til ekstra rengøringsudgifter og 21 mio. kr. (tidligere 18 mio. kr. jfr. budgetopfølgning 2) til igangsættelse af ekstra vedligeholdelse. Entreprenørservice har estimeret 2,3 mio. kr. primært pga. manglende timeomsætning i forbindelse med COVID-19.

 

Administrationen har udarbejdet en skønnet ugeudgift for COVID-19 relaterede udgifter med udgangspunkt i de løbende driftsudgifter og det nuværende aktivitetsniveau. Den skønnede ugeudgift fremgår af følgende tabel.

 

Ugeudgift COVID-19

Erhvervs- og Teknikudvalget

(1.000 kr.)

Ugentlige driftsudgifter

relateret til COVID-19

6.1 – Havne

0

6.2 – Drift og teknik

0

6.3 - Kommunale Ejendomme

23

6.4 – Erhverv og Turisme

0

I alt for fagudvalget

 

 

Erhvervs- og Teknikudvalget præsenteres for forbrugsprocent opgjort pr. ultimo april 2018-2020 i følgende tabel.

 

På Kommunale Ejendomme, ses der at forbrugsprocenten er stigende, dette skyldes primært ekstra rengøringsudgifter i forbindelse med Covid-19

 

 

Forbrugsprocenter for april i perioden 2018-2020

Erhvervs- og Teknikudvalget

2018 April

2019 April

2020 April

Procent

 

6.1 – Havne

3,6

3,7

9,9

6.2 – Drift og teknik

29,6

32,9

33,4

6.3 - Kommunale Ejendomme

28,1

32,5

36,1

6.4 – Erhverv og Turisme

52,5

54,3

56,2

I alt for fagudvalget

29,9

33,7

36,2

Forbrugsprocenterne viser, hvor stor en procentmæssig andel forbruget til og med april udgør af det korrigerede budget.

 

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

 

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

 

Vurdering

Ingen bemærkninger.

 

Havne

Ingen bemærkninger.

 

Drift og Teknik

Entreprenørservice havde i sin budgetopfølgning 2 indregnet en forventet merudgift på 2,3 mio. kr. som følge af cornakrisen. Primært grundet manglende timeomsætning for selve entreprenørvirksomheden. Entreprenørservice har nu justeret forventningen og forventer nu et tab på 1,6 mio. kr. for virksomheden som følge af manglende timeomsætning.

For busdriften var der ikke medregnet forventede merudgifter som følge af coronakrisen i det forventede regnskab ved budgetopfølgning 2. Der var alene en orientering om at kommunerne under ét skulle forvente en merudgift på 711 mio. kr. til Movia, som følge af coronakrisen. Denne merudgift til busdrift kan for Slagelse Kommune nu estimeres til at udgøre ca. 11 mio. kr. jævnfør opgørelse modtaget fra Movia den 27. maj 2020. Staten og KL forhandler fortsat om en kompensationsmodel, hvor trafikselskaberne får direkte kompensation, men hvis dette ikke er på plads senest september/oktober i år vil Movia, grundet likviditetspres, være nødsaget til at sende regningen videre til kommunerne. Merudgiften er ikke medtaget i tabellen over forventet resultat 2020 (budgetopfølgning 2b).

 

 

Kommunale Ejendomme

I slutningen af april er der er ansat 15-20 ekstra rengøringsfolk til at varetage ekstra rengøring i forbindelse med Covid-19. Udgifterne til de ekstra medarbejdere fremgår først af forbruget for maj. I budgetopfølgning 2 er der indregnet et forventet merforbrug på 6 mio. kr. – dette beløb er efterfølgende rettet til 5 mio. kr. Der er i disse tal ikke taget højde for hjælpepakke. På Ejendomsservice er de forventede merudgifter til vedligeholdelsesarbejde øget fra 18 mio. kr. til 21 mio. kr., da der efter budgetopfølgning 2 er ansat ekstra servicemedarbejdere til at hjælpe til på de åbne institutioner.

 

Erhverv og turisme

Ingen bemærkninger.

 

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

 

Indstilling

Stabs- og centerchefer indstiller,

 

1.   at  Budgetopfølgning 2B for 2020 godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet

 

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende: 

Godkendt.

Udvalget bemærker at Movias ekstraregning på 11 mio. kr. ikke er regnet med i budgetopfølgning 2B.

Udvalget noterer ydermere at tabet pga. den manglende timeomsætning må skyldes et mindre forbrug på andre områder.

Anders Koefoed (V) og Henrik Brodersen (O) bemærkede at V og DF ikke er en del af budgetaftalen 2020-2023, og tager derfor sagen til orientering.

 

7.     Budget 2021-2024 Opsamling på dialog og forslag til budgetprocessen - ETU (B)

Sagsnr.: 330-2020-18049               Dok.nr.: 330-2020-219345                                          Åbent

Kompetence: Erhverv- og Teknikudvalget

 

Beslutningstema

Udvalget drøfter resultat af dialogmøderne med borgere og interessegrupper, samt om der skal fremsendes forslag, som skal indgå i budgetprocessen. Derudover drøftes oplæg til anlægsprojekter indenfor udvalgets område.

 

Baggrund

Byrådet har på sit møde den 23. marts 2020 godkendt fagudvalgenes rammer og proces for udarbejdelse af Budget 2021-2024 i april til juni.

 

COVID19 krisen dog har betydet, at budgetprocessen er blevet udfordret indholds- og tidsmæssigt - blandt andet er processen for dialogmøder ændret.

 

Fagudvalget drøftede på mødet i maj, hvordan dialogprocessen for budget 2021 skulle gennemføres.

 

Nye anlægsforslag
Udvalget har sammen med Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget afholdt fælles budgettemamøde den 20. maj. Administrationen havde i den forbindelse udarbejdet oplæg til nye anlægsprojekter og evt. justeringer af eksisterende anlægsrammer (Bilag 2). Anlægsprojekter som fagudvalgene ønsker fremsendt til drøftelse på budgetseminaret kvalificeres yderligere med hensyn til tid, økonomi og indhold frem mod budgetseminaret.

Udvalgets anlægsprojekter for 2020-2023 fremgår af anlægsoversigten (bilag 1).  

Bilag vil blive eftersendt.          

 

Prioriteringer inden for Erhverv og Teknikudvalgets budgetramme
Udvalget drøfter særlige fokusområder og udfordringer - herunder evt. behov og muligheder for justeringer inden for udvalgets budgetramme.

 

Prioriteringsmuligheder med tværgående perspektiv

Udvalget drøfter om der er prioriteringsmuligheder på tværs af udvalg og organisation, som skal indgå budgetprocessen    

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. fastlægger det retlige grundlag for budgetlægningen. Økonomiudvalget skal senest den 15. september 2020 udarbejde budgetforslag til Byrådet.

 

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

 

Vurdering

Ingen bemærkninger

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Stabs- og centerchefer indstiller,

 

1.    at Udvalget drøfter resultat af dialogprocessen, og prioriteringer inden for egen budgetramme.

2.    at Udvalget drøfter nye anlægsforslag, og prioriteringsmuligheder med tværgående perspektiv, som skal indgå i budgetprocessen.

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende: 

Udsat.

8.     Driftsbudget 2021 - Kommunale Ejendomme (B)

Sagsnr.: 330-2019-39832               Dok.nr.: 330-2020-225918                                          Åbent

Kompetence: Erhvervs- og Teknikudvalget

 

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til om, og i givet fald hvilket budgetstørrelse, de vil anbefale overfor Byrådet i forbindelse med budgetprocessen, at driftsbudgettet øges for Kommunale Ejendomme i hhv. 2021 og overslagsårene.

 

Baggrund

Kommunale Ejendomme administrerer årligt et budget i omegnen af 200 mio. kr. Den specifikke anvendelse af budgettet fremlægges Erhvervs- og Teknikudvalget hvert år ved årsskiftet, og den detaljerede anvendelse for året efter godkendes der.

Af det samlede budget er der de seneste år planlagt vedligeholdelsesopgaver for ca. 18 mio. kr., samt anvendt +10 mio. kr. til akutte opgaver.

 

Fremrykkede opgaver som følge af COVID-19
I år har COVID19 ændret på dette billede. Der blev besluttet at fremrykket driftsinvesteringer fra 2021 på et beløb, der tilfældigvis netop er 18 mio. kr., og altså svarer til det fulde beløb til planlagt vedligehold for 2021.

 

Det betyder, at der i år bliver lavet en stor del mere vedligehold, og der er ekstra arbejde til lokale rådgivere, håndværkere og entreprenører. Men det betyder også, at der vil være meget få opgaver i 2021 til disse faggrupper, hvis der ikke tilføres ekstra budget til området.

Samtidig vil der være planlagt vedligehold der ikke løses, for selvom der er fremrykket investeringer fra 2021, så er billedet lidt dynamisk. Der opdages i løbet af 2020 ting der burde udbedres i 2021, men som nu skal vente helt til 2022, hvilket kan betyde betragtelige følgeskader. Behovet for den hurtige igangsættelsen af opgaver i forbindelse med COVID-19, har også medført, at nogle ellers nødvendige opgaver der var planlagt til 2021 fortsat afventer, da de ikke kunne igangsættes med den nødvendige hastighed. Disse opgaver vil nu også vente helt til 2022 for at blive løst.

Alt i alt anbefales det, at tildele ekstra driftsbudget til Kommunale Ejendomme i 2021, så der kan fortsættes en optimal drift.

Beløbets størrelse gennemgås senere i sagen.

 

Udover budgetudfordringerne grundet COVID19, er der enkelte mindre budgetjusteringer der ønskes med i budget 2021-2024:

 

ID-kort.

I dag administrerer og printer Kommunale Ejendomme alle ID-kort, og står for at oprette, tildele adgange, lukke, lave kort til eksterne osv. Alle fysiske udgifter forbundet med opgaven registerets og viderefaktureres til de enkelte centre en gang om året. Det drejer sig om kort, nøglesnore, kortholdere osv. så altså små beløb der administreres. Samlet set blev der i 2019 viderefaktureret for 58.500 mens der i 2018 blev viderefaktureret for 56.500.

Der er tale om meget administrativt arbejde for små beløb, så det anbefales derfor, at der lavet en fast årlige budgettildeling til Kommunale Ejendomme udfra de faktiske udgifter de seneste 2 år. Budgettet flyttes således fast fra de enkelte centre til Kommunale Ejendomme, og der skal ikke fremadrettet laves samme manuelle administration og intern fakturering mellem centrene.

Beløb: 60.000 kr årligt. Evt. udsving og yderligere udgifter afholdes indenfor Ejendomsservices budget.

 

Smidstrupvej.

Der har tidligere været gjort opmærksom på manglende budget til leasingudgifter til lægecenteret i Skælskør (Smidstrupvej). Smidstrupvej er en del af sale-and-lease-back konstruktionerne i Skælskør. De første ti år har været afdragsfrie, men fra 2019 påbegyndtes afdrag. Som konsekvens af mangler der 800.000 kr. til betaling af afdrag. Udgifter der i 2019 og 2020 er dækket af Kommunale Ejendommes midler til vedligehold. Hvis det fremadrettet fortsat skal afholdes indenfor Ejendomsservice-budgettet, vil det fortsat også betyde færre midler til vedligehold.

Beløb: 800.000 kr. årligt

 

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. fastlægger det retlige grundlag for budgetlægningen. Økonomiudvalget skal senest den 15. september 2020 udarbejde budgetforslag til Byrådet.

 

Handlemuligheder

I forhold til de fremrykkede investeringer som følge af COVID19 kan udvalget vælge at anbefale følgende overfor Byrådet:

1)    At der ikke tildeles ekstra budget. Konsekvensen er, at vedligeholdelsesprojekter må vente til 2022 med at blive løst, og borgerne vil ikke opleve forbedringer på bygningsmassen i 2020, men nærmere en laden stå til. Samtidig vil der være meget få kommunale opgaver til lokale rådgivere, lokale håndværkere, lokale entreprenører, mv.

2)    Et ekstra budget på 7 mio kr. På denne måde sikres at de vigtigste opgaver løses i 2021, og der ikke opleves ekstraudgifter som følge af følgeskader. Der er udarbejdet en prioriteret planlægning der viser at 7 mio. vil dække de væsentligste opgaver i 2021. Oversigten kan fremlægges udvalget hvis det ønskes, og ellers fremlægges den ved godkendelse af budgetanvendelse ved årsskiftet som det plejer.

3)    Et fuldt ekstra budget. Her tildeles Kommunale Ejendomme et fuldt budget på 18 mio. kr. svarende til de fremrykkede investeringer. På denne måde vil der opleves, at der i disse år sker en forbedring af bygningsmassen, samt der sikres samme niveau af opgaver til lokale rådgivere, håndværkere, entreprenører som der har været de seneste år.

4)    Tildele midlerne som anlægsbudget. En række af opgaverne kan både finansieres via drift og anlæg, og der kan således tildeles en anlægspulje i 2021 øremærket til vedligeholdelses-projekter.

 

Vurdering

Administrationen anbefaler, at der tildeles et ekstra budget på 7 mio. kr. til planlagt vedligehold til Kommunale Ejendomme i 2021. Alternativt vil det medføre konsekvenser både for bygningsmassen, og også for lokale rådgivere, håndværkere, entreprenører der vil opleve en stor nedgang i mængden af kommunale opgaver

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De driftsmidler der søges om her, vil ikke have personalemæssige konsekvenser. Hvis der ikke bevilliges ekstra midler i 2021 vil en række medarbejdere blive beskæftiget med at gennemgå bygningsmassens tilstand, og udføre bygningssyn på alle ejendomme, hvilket vil løfte vores viden og danne baggrund for planlagte driftsopgaver i 2022 og fremadrettet.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

 

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

 

1.    at Udvalget anbefaler og videresender driftsforslag vedr. planlagt vedligehold i 2021 på 7 mio. kr. til budgetprocessen.

2.    at Udvalget anbefaler og videresender driftsforslag vedr. en fast årlig bevilling på 60.000 til dækning af udgifter til ID-kort i 2021 og overslagsårene til budgetprocessen.

3.    at Udvalget anbefaler og videresender driftsforslag vedr. en fast årlig bevilling på 800.000 kr. til dækning af leasingudgifter til Smidstrupvej i Skælskør i 2020 og overslagsårene. 

 

 

Bilag

330-2020-236005

Bilag 1. skema 1. Planlagt bygningsvedligehold

330-2020-235436

Bilag 2. skema 1. ID kort

330-2020-235434

Bilag 3. Skema 1. Leasing Smidstrupvej

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende: 

At 1: Godkendt.

Anders Koefoed (V) og Henrik Brodersen (O) ønsker, at der afsættes 18 mio. kr. som et normalt budgetår.

At 2: Godkendt.

At 3: Godkendt.

 

9.     Anlægsregnskaber og delanlægsregnskab (B)

Sagsnr.: 330-2020-20972               Dok.nr.: 330-2020-206145                                          Åbent

Kompetence: Erhvervs- og Teknikudvalget.

 

Beslutningstema

Fagudvalg og Økonomiudvalg skal overfor Byrådet anbefale, at anlægsregnskaber for nedenstående anlægsprojekter godkendes.

 

Baggrund

Når et anlægsprojekt er afsluttet, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Regnskabet skal redegøre for anlægsbevillingens anvendelse, herunder eventuelle afvigelser i økonomi og projektforudsætninger. I forbindelse med aflæggelse af regnskabet skal der tages stilling til finansiering af mindre- eller merforbrug.

 

Mindreforbrug tilføres som hovedregel kassen eller overføres til andre anlægsprojekter med forventet merforbrug.

 

Merforbrug finansieres som hovedregel af øvrige bevillinger inden for udvalgets egen budgetramme (serviceudgifter) eller andre anlægsprojekter, hvor der forventes mindreforbrug.

 

Anlægsregnskaber (over 2 mio. kr.)

Der aflægges anlægsregnskab (over 2 mio. kr.) på nedenstående anlægsprojekt.

 

Pkt.

Nr.

Anlæg

Anlægsbudget

Forbrug

Afvigelse

 

 

A

103

Udvidelse af Omøhavn

10.000

9.724

276

Beløb i 1.000 kr.

 

I sagens bilag kan ses en nærmere beskrivelse ift. anlægsregnskab for hver er de nævnte anlæg.

 

Pkt. A: Udvidelse af Omø havn (103)

Omø lystbådehavn er blevet renoveret. I anlægssummen er der endvidere afholdt udgift til køb af areal. Se bilag A.

 

Mindreforbrug på 0,276 mio. kr. tilføres kassen.

 

Anlægsregnskaber (under 2 mio. kr.)

 

Der aflægges anlægsregnskab (under 2 mio. kr.) på nedenstående anlægsprojekt.

Pkt.

Nr.

Anlæg

Anlægsbudget

Forbrug

Afvigelse

 

Økonomiudvalget

B

66

Nedrivning af Godsbanebygning

1.999

1.813

186

Beløb i 1.000 kr.

 

Pkt. B: Nedrivning af Godsbanebygning (66)

Nedrivning af Godsbanebygningen, Sdr. Stationsvej 30, 4200 Slagelse.

Godsbanebygningen er, som et led i Campusudviklingen af stationsområdet, solgt til Professionshøjskolen Absalon pr. 1.12 2017 med en aftale om at Godsbanebygningen skal være nedrevet med udgangen af juni 2018. Se bilag B.


Mindreforbrug på 0,186 mio. kr. tilføres kassen.

 

 

 

 

 

 

 

Delanlægsregnskab

Der aflægges delanlægsregnskab på nedenstående anlægsprojekt.

 

Pkt.

Nr.

Anlæg

Anlægsbudget

Forbrug

Afvigelse

 

Økonomiudvalget

C

59

EBF i offentlige ejendomme

30.620

29.902

1.411

Beløb i 1.000 kr.

 

Pkt. C: Delregnskab EBF i kommunale Ejendomme (59)

Delanlægsregnskab for Anlægsprojekt: EBF i Kommunale Ejendomme, 2018 og 2019.

Anlægsbevillingen er afsat til Energibesparende foranstaltninger. Se bilag C.1. – C.3.

 

Mindreforbrug er overført til budget 2020 jf. Godkendelse i BY d. 23.3.2020.

 

Retligt grundlag

Når anlægsprojektet er afsluttet skal der umiddelbart efter aflægges et særskilt anlægsregnskab til udvalgets godkendelse. Overstiger de samlede udgifter eller indtægter 2 mio. kr. skal anlægsregnskabet godkendes af Økonomiudvalg og Byråd.

Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

 

 

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at videresende anlægsregnskabet (Pkt. A) og delanlægsregnskabet (Pkt. C) til Økonomiudvalget og Byrådet på det foreliggende grundlag, eller bede om yderligere beskrivelse af hvordan anlægsrammerne er anvendt.

 

Udvalget kan vælge at godkende anlægsregnskabet under 2 mio. kr. (Pkt. B.)

 

Vurdering

Administrationen anbefaler at udvalget videresender anlægsregnskabet over 2 mio. kr. (Pkt. A) og delanlægsregnskabet (Pkt. C) til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Administrationen anbefaler, at udvalget godkender anlægsregnskab under 2 mio. kr. (Pkt. B)

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nedenstående økonomiskema viser finansiering ift. de aflagte over- og underskud fordelt på områder/projekter.

 

 

I hele 1.000 kr.

Politikområde

2020

2021

2022

2023

Bevillingsønske

 

 

 

 

 

Pkt. A

Anlæg 103: Udvidelse af Omøhavn

 

 

ETU 6.1

 

 

 

-276

 

 

 

 

Pkt. B

Anlæg 66: Nedrivning af

Godsbanebygning

 

 

ETU 6.3

 

 

 

-186

 

 

 

 

 

Finansiering

 

 

 

 

 

Kassen

 

462

 

 

 

 

 

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

 

Indstilling

Centercheferne indstiller,

 

1.    at Anlægsregnskab over 2 mio. kr. og delanlægsregnskab videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse (Pkt. A og C)

2.    at anlægsregnskab under 2 mio. kr. godkendes (pkt. B)

3.    at tillægsbevillinger vedr. anlægsprojekternes over-/underskud jf. økonomiskema videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse

 

 

Bilag

330-2020-218553

Bilag A Anlægsregnskab 103 Udvidelse af Omø Havn

330-2020-216262

Bilag B Anlægsregnskab 66 Nedrivnig af Godsbanebygning

330-2020-218554

Bilag C1 Delanlægsregnskab_EBF i Offentlige Ejendomme

330-2020-218551

Bilag C2 EBF i Offentlige Ejendomme 2018

330-2020-218552

Bilag C3 EBF i Offentlige Ejendomme 2019

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende: 

At 1-3: Godkendt.

10.   Administration af økonomi for almene boliger i Slagelse Kommune (B)

Sagsnr.: 330-2020-35831               Dok.nr.: 330-2020-227686                                          Åbent

Kompetence: Erhvervs- og Teknikudvalget

 

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om den økonomiske administration af kommunens almene boliger fremover skal varetages af Slagelse Boligselskab.

 

Baggrund

Udover en række forskellige udlejningsejendomme har Slagelse Kommune 516 boligenheder, der er opført efter lov om almene boliger. Det drejer sig om plejeboliger (ældreboliger) og handicapboliger.

Ejendommene varetages i dag af enheden Boligadministration, under Kommunale Ejendomme. Dette blev vedtaget i det daværende Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalg d. 2.3.15, hvor opgaven tidligere var spredt ud over 3 forskellige kommunale centre og en ekstern aftale med et boligselskab i Roskilde.

Opgaven blev pr 1.1.16 samlet i enheden Boligadministration, og den tekniske servicedel integreret i serviceorganisationen i Ejendomsservice.

 

Nu 4 år senere, er ønsket, at indlede et samarbejde med Slagelse Boligselskab om varetagelsen af økonomi og administrative opgaver. En af de grundlæggende årsager til igen at indlede et samarbejde med et boligselskab, er dobbelt brug af systemer og dermed store fejlkilder.

 

En af de store udfordringer med den måde boligadministrationen administreres i dag, er opsætningen i 2 selvstændige it-systemer, der ikke er integration imellem. Boligerne og al økonomi administreres i systemet EG-bolig, mens kommunens overordnede økonomisystem er OPUS. OPUS et økonomisystem, og kan derfor ikke håndtere det, et professionelt boligselskab skal kunne. Derfor er man nødsaget til at anvende de 2 systemer parallelt, og dette skal gøres manuelt, da det ikke er muligt at lave en integration mellem de 2 systemer. Dette giver mulighed for en lang række fejlkilder, hvilket er set de senere år ved regnskabsafslutninger og medfølgende revisorbemærkninger - og samtidig giver det en stor grad af dobbelt arbejde og dermed brug af tid.

 

Et samarbejde med Boligselskab Sjælland om varetagelse af den daglige administration og bogføringer vil forenkle processen, og sikre, at der kun årligt skal indføres de korrekte regnskabstal i OPUS. Samarbejdet konstrueres, så al den daglige kontakt til borgerne i boligerne fortsat varetages af Kommunale Ejendomme, det samme vedr. ind og fraflytning, lejekontrakter mv. Det er fortsat også kommunale servicemedarbejdere der servicerer bygningerne, og varetager ind- og fraflytningssyn. På denne måde vil borgerne ikke opleve en ændring i forhold til i dag, og der bevares fortsat den daglige tilknytning og nærhed til borgerne internt i kommunen, hvilket ses som en tryghedsskabende faktor for beboerne.

 

Opgaveoverdragelsen påbegyndes hurtigst muligt efter udvalgets godkendelse, og den endelige overdragelse af opgaver forventes færdig 31.12.2020

 

Samarbejdet er drøftet i bestyrelsen i Slagelse Boligselskab, og der er opbakning til samarbejdet.

 

 

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

 

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge følgende muligheder:

1)    Vælge den fremlagte mulighed, hvor der indgås et samarbejde med Slagelse Boligselskab om varetagelsen af den økonomiske og administrative del af boligerne.

2)    Fortsætte med den nuværende fuldt kommunale løsning, hvor alle funktioner varetages af Boligadministrationen. Konsekvenserne ved dette valg er fortsat usikkerhed omkring økonomien, og stor risiko for yderligere revisor-påtegnelser.

3)    Anbefale en fuldt udlicitering af administrationen af de kommunale almene boliger.

 

Vurdering

Administrationen anbefaler, at der indgås et samarbejde med Slagelse Boligselskab, der fremadrettet vil stå for varetagelsen af de økonomiske og administrative opgaver i boligselskabet. På denne måde opnås det bedste fra de to verdener: nærhed og lokalkendskab (fra kommunen) og professionalisme og effektivitet (fra Slagelse Boligselskab).

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser ved samarbejdet indeholdes indenfor Kommunale Ejendommes eget budget. Dette gælder også udgifterne ved igangsættelsen af samarbejdet, hvor der forventes ekstra udgifter i en kort periode.

Det vil således ikke få budgetmæssige konsekvenser.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

 

1.    at Udvalget godkender, at der indgås samarbejde med Slagelse Boligselskab om varetagelse af opgaver i forbindelse med de kommunale almene boliger.

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende: 

Udvalget beslutter at der kan fortsættes med udviklingen i samarbejde med boligselskabet, men at der skal en sag på mødet i august, hvor sagen belyses yderligere, med bl.a. tal på de enkelte løsninger, og endelig model besluttes.

11.   Anlægsbevilling Vintermateriel (B)

Sagsnr.: 330-2019-81581               Dok.nr.: 330-2020-208429                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Fagudvalg og Økonomiudvalg skal overfor Byrådet anbefale, hvorvidt der skal gives anlægsbevilling til nedenstående anlægsprojekt.

 

Baggrund

Inden et anlægsprojekt kan igangsættes skal Byrådet have afsat et anlægsbudget samt godkendt en anlægsbevilling.

 

Anlægsbudgettet er det afsatte rådighedsbeløb, og er ikke i sig selv en bevilling.

 

Anlægsbevillingen er det beløb som må bruges af det afsatte anlægsbudget. Anlægsudgifter og anlægsindtægter bevilliges som særskilte udgifts- og indtægtsbevillinger.

Der søges om anlægsbevilling til nedenstående anlægsprojekt.

 

 

Pkt.

Nr.

Anlæg

Tillægsbevilling

Anlægsbevilling

 

 

A

88

Vintermateriel

0

2.498

Beløb i 1.000 kr.

 

 

Vintermateriel (88)

 

Der er indkøbt vintermateriel i 2018 og 2019 på baggrund af et samlet udbud.

I 2020 er der brug for udskiftning og supplering af materiel som følge af det forestående udbud på vintertjenesten, som gennemføres ind over sommerperioden. Enkelte ruter har tidligere været besat med entreprenørens eget vintermateriel, hvilket nu tages med ind for at opnå fælles standard/vilkår i udbuddet og et mere ensrettet serviceniveau mv.

Der vil i 2020 bl.a. ske en supplering og til førelse af en lastbilspreder, pick-up spredere, lidt plove og koste samt læssemaskine. Alt sammen som en del af opgaven med udskiftning af udslidt grej samt udnytte muligheden for fælles vilkår for de bydende og et mere ens serviceniveau ved det forestående udbud.  

 

Efterslæbet forventes herefter at være tæt på indhentet, hvilket betyder et mindre budgetbehov i de forestående år. Dette vil blive meldt ind til korrektion i.f.m. budgetprocessen 2021-24.

 

 

Retligt grundlag

Inden et anlægsprojekt kan igangsættes skal Byrådet have givet en anlægsbevilling. Byrådet skal i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling forelægges en beskrivelse af formålet, projekt-forudsætninger, samt de økonomiske forhold i anlægsprojektet.

 

Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

 

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at videresende den ansøgte anlægsbevilling på det foreliggende grundlag til Økonomiudvalget og Byrådet, eller bede om yderligere beskrivelse af hvordan anlægsrammerne anvendes.

 

Vurdering

Administrationen anbefaler, at udvalget sender den ansøgte anlægsbevilling til Økonomiudvalget og Byrådet, så arbejdet kan sættes i gang.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den ansøgte anlægsbevilling fremgår af tabellen ovenfor, og er finansieret af de afsatte anlægsbudget.

 

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

 

Indstilling

Chefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller, at der overfor Byrådet anbefales,

 

1.    at  anlægsbevillingen godkendes og finansieres af det afsætte anlægsbudget

 

 

 

Bilag

330-2020-214915

Bilag Anlægsbevilling 88 Vintermateriel

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende: 

Anbefales.

12.   Anlægsbevilling - etablering af skiltepyloner (B)

Sagsnr.: 330-2018-28251               Dok.nr.: 330-2020-204236                                          Åbent

Kompetence: Byrådet

 

Beslutningstema

Erhvervs- og Teknikudvalget skal over for Byrådet anbefale, at der meddeles anlægsbevilling til det afsatte budget til etablering af skiltepyloner ved indfaldsvejene til de tre hovedbyer.

 

Baggrund

I anlægsbudgettet for 2020 er der afsat 1.6 mio. kr. til etablering af skiltepyloner ved indfaldsvejene. Da udgifterne til etablering af skiltepyloner forventes at ligge under udbudsgrænsen på 1.5 mio. kr., udgifter til indkøb af pyloner forventes af være på ca. 1.2. mio. kr. og herudover er der udgifter som kommunen selv skal dække til trækning af el samt tilslutning. Som følge af dette har administrationen valgt, at indhente tilbud fra lokale leverandør, således at etableringen kan igangsætte hurtigst muligt efter frigivelse af anlægsmidlerne. Pylonerne har derfor mulighed for, at indgå i markedsføringen af Køb Lokalt kampagnen.

 

Administrationen er ligeledes i dialog med SEC og erhvervsforeningerne med hensyn til de mest optimale placeringer ved indfaldsvejene og der er igangsat en dialog med vejmyndighederne med henblik på hurtig opnåelse af tilladelse til opsætning.   

 

Retligt grundlag

Jf. Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn, skal Byrådet give anlægsbevillinger, før arbejdet kan igangsættes.

 

Handlemuligheder

Erhvervs- og Teknikudvalget kan vælge/ikke vælge at anbefale anlægsbevilling på det foreliggende grundlag.

 

Vurdering

Det anbefales at godkende anlægsbevilling til overstående projekt.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

 

I hele 1.000 kr.

Politikområde

2020

2021

2022

2023

Bevillingsønske

 

 

 

 

 

Drift

 

 

 

 

 

Anlæg

6.2 Drift og Teknik

1600

 

 

 

Afledt drift

 

 

 

 

 

Finansiering

 

 

 

 

 

Afsat rådighedsbeløb

6.2 Drift og Teknik

-1600

 

 

 

Kassen

 

 

 

 

 

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,

 

1.    at der meddeles anlægsbevilling på 1.6 mio. kr. til etablering af skiltepyloner ved indfaldsvejen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb under politikområde Drift og Teknik.

 

 

Bilag

330-2020-237751

Bilag 1a - Anlægsbevilling Skiltepyloner

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende: 

Anbefales.

13.   Genoptaget - Udviklingsmuligheder på Ford-grunden i Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2020-28077               Dok.nr.: 330-2020-228837                                          Åbent

Kompetence: Erhvervs- og Teknikudvalget

 

Beslutningstema

Erhvervs- og Teknikudvalget skal tage stilling til udviklingsmuligheder på Ford-grunden i Slagelse.

 

Baggrund

Administrationen har modtaget en forespørgsel om muligheder for byudvikling på Ford-grunden, beliggende på Smedegade 51, i Slagelse. Den eksisterende Ford-butik med tilhørende værksted lukker, og grundejer ønsker ikke længere at anvende ejendommen til erhvervsformål. Grundejer ønsker, i lighed med omkringliggende områder mod øst, nord og vest, at anvende ejendommen til boligformål. Mod syd, på den anden side af Smedegade, ligger Slagelse Kirkegård.

 

Grundejer har præsenteret et indledende oplæg, se bilag 1, hvor eksisterende bygninger er nedrevet, og hvor der er opført en karrélignende bebyggelse i 3-4 etager med gennemgående facader ud mod Smedegade og Rosenkildevej og med opholdsarealer i gårdrummet og parkering delvist i kælder og på terræn. Bebyggelsen forventes at kunne rumme omkring 100 boliger. Der vil være vejadgang, via eksisterende overkørsel, fra Smedegade.

 

Ejendommen er i dag omfattet af kommuneplanramme til erhvervsformål og lokalplan 173, der udlægger ejendommen til erhverv. En anvendelse af ejendommen til boligformål forudsætter ny lokalplan og kommuneplantillæg.

 

En omdannelse af ejendommen fra erhverv til boliger i det omfang, der lægges op til, vil dog hindre en mulig ændring af vejforløbet Parkvej/Rosenkildevej, da forlægningen af vejforløbet vil forudsætte, at kommunen ekspropriere dele af Ford-grunden, se bilag 2. En forlægning af vejforløbet, så Parkvej og Rosenkildevej mødes i et mere regulært fire-benet kryds, vurderes at være relevant ud fra den betragtning, at en ændret trafikafvikling mellem vejene Parkvej, Smedegade og Rosenkildevej vil understøtte en bedre trafikafvikling med en realisering af P-søgeringen. Dette har været drøftet i forbindelse med den igangværende udarbejdelse af ny helhedsplan for Slagelse bymidte indbefattende omlægning af dele af den eksisterende trafik i og omkring Slagelse, hvilket også er relevant i forhold til arbejdet med de 12 torve i Slagelse.

 

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter planlovens kapitel 5. Kommuneplantillæg tilvejebringes efter planlovens § 23c. Ekspropriation reguleres efter Lov om offentlige veje.

 

Handlemuligheder

Erhvervs- og Teknikudvalget kan vælge, at Ford-grunden skal anvendes til boligformål ud fra de principper, som er skitseret i det indledende oplæg fra grundejer i bilag 1. Det vil betyde, at forlægningen af vejforløbet Parkvej/Rosenkildevej ikke kan realiseres.

 

Erhvervs- og Teknikudvalget kan vælge, at der skal arbejdes videre med en forlægning af vejforløbet Parkvej/Rosenkildevej som skitseret i bilag 2. Det vil betyde, at en mindre del af Ford-grunden vil kunne anvendes til boligformål.

 

Erhvervs- og Teknikudvalget kan vælge, at det undersøges, hvorvidt det er muligt at ekspropriere dele af Slagelse Kirkegård, så forlægningen kan få et andet forløb. Det vil betyde, at krydset kan optimeres, samt at en større del af Ford-grunden vil kunne anvendes til boligformål.

 

Vurdering

Ford-butikken med tilhørende værksted ligger i dag omkranset af boliger, hvorfor en omdannelse fra erhverv til boligformål virker hensigtsmæssigt, særligt med henblik på at fremme opførelse af bynære lejligheder og på at forskønne indfaldsvejen fra øst og gøre området omkring parkanlægget ved Parkvej og kirkegården mere attraktivt.

 

En ombygning af krydset vil medvirke til en simpel og velkendt løsning for trafikanterne, hvor signalgivningen er enkelt at forstå, og hvor det vil være nemt for alle trafikantgrupper at placere sig rigtigt i krydset, hvilket vil forbedre trafikflowet, reducere kødannelse og øge trafiksikkerheden.

 

Administrationen vurderer dog, at det er muligt at etablere boliger i et mindre omfang på Ford-grunden samtidig med, at der sker en forlægning af vejforløbet som skitseret i bilag 2. Der er, i det udarbejdede skitseforslag til en krydsombygning, ikke foretaget vurderinger i forhold til en eventuel erhvervelse af en del af Slagelse Kirkegård. Hvis der træffes beslutning om, at administrationen skal arbejde videre med en forlægning af vejforløbet, vil muligheden for erhvervelse af en del af kirkegårdens areal blive undersøgt. I så fald kan forlægningen af vejen få et andet forløb, hvilket vil give et give et bedre og mere reguleret kryds og betyde, at der skal eksproprieres et mindre areal af Ford-grunden.         

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

En forlægning af Rosenkildevej og Parkvej med etablering af nyt kryds og ekspropriation af dele af Ford-grunden og eventuelt dele af Slagelse Kirkegård vil alene være en kommunal udgift i størrelsen 9 – 11 mio. kr. Der er i budgettet ikke afsat anlægsmidler til dette projekt.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen behandles sideløbende i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget. Sager vedrørende ekspropriation behandles i Erhvervs- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Indstilling

Fagchefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller,

 

1.    at der arbejdes videre med en forlægning af vejforløbet Parkvej/Rosenkildevej henover Ford-grunden i et scenarie, om muligt, hvor dele af forlægningen kan gå ind over et mindre areal på Slagelse Kirkegård. 

 

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 4. maj 2020:

Fraværende: 

Udvalget ønsker, at alternativer undersøges nærmere inden endelig beslutning. Et alternativ kan være at lukke Rosenkildevej ved Smedegade. Evt. trafiktællinger skal indgå i sagen.

 

__________________________________________________________________________

 

Sagen genoptaget.

 

Med afsæt i Udvalgets beslutning den 4. maj 2020 har administrationen udarbejdet det på sagen vedhæftede notat: Trafikvurdering - ”Lukning af Rosenkildevej ved Smedegade” samt ”Alternativ udformning af krydsene Rosenkildevej-Smedegade og Smedegade-Parkvej”.

 

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at den nord-/sydgående trafikforbindelse via Rosenkildevej-Smedegade-Parkvej er af en så væsentlig betydning, at det vil være forbundet med store negative trafikale konsekvenser, hvis den trafik, som i dag benytter sig af forbindelsen Rosenkildevej-Smedegade (øst og vest) og Rosenkildevej-Smedegade-Parkvej skal fordeles til andre trafikkorridorer. Trafikafviklingen besværliggøres og væsentlige mange trafikanter vil opleve besværlige omvejskørsler. Rosenkildevej og Kalundborgvej vurderes at være de primære forbindelsesveje mellem Slagelse nord og Slagelse syd.

Ligeledes må det forventes, at udbygningen af Tidselbjergområdet vil understøtte, at Rosenkildevej også i fremtiden afvikler nord-/sydgående trafik.

 

Administrationen har ligeledes ladet udarbejde et alternativt forslag til udformningen af krydset, hvor geometrien fastholdes som den er i dag, dog med mindre udvidelser og dermed rådighedserhvervelser fra Ford-grunden. Alternativet er vist notatet og de umiddelbare fordele/ulemper er ligeledes beskrevet i notatet. Det alternative forslag vil ikke medføre udvidelse ind på kirkegårdens areal.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

En forlægning af Rosenkildevej og Parkvej med etablering af nyt kryds (F-kryds) eller udvidelse af de eksisterende to T-kryds inkl. ekspropriation af dele af Ford-grunden vil alene være en kommunal udgift.

·         Ombygning til nyt F-kryds vil beløbe sig til en udgift på 9 – 11 mio. kr.

·         Udvidelse af de to eksisterende T-kryds vil beløbe sig til en udgift på 7 – 8 mio. kr.

 

Der er i budgettet ikke afsat anlægsmidler til dette projekt, hvis der skal realiseres en ombygning af dette trafikale knudepunkt bør projektet indarbejdes i investeringsoversigten i forbindelse med budgetforhandlingerne.

 

 

Indstilling

Chefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller,

 

2.    at Udvalget træffer beslutning om der skal arbejdes videre med en ombygning af krydset  Smedegade/Parkvej/Rosenkildevej,

3.    at der under forudsætning af, at Udvalget beslutter at der skal ske ombygning af krydsene, skal udvalget beslutte hvilken krydsløsning der skal arbejdes vider med.

 

 

Bilag

330-2020-168393

Bilag 1 - Boligbebyggelse på Ford-grunden

330-2020-168390

Bilag 2 - Forlægning af vejforløb

330-2020-228914

Trafikvurdering

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende: 

Udvalget ønsker ikke at inddrage kirkegårdsarealet.

Udvalget ønsker at reservere et areal til en mulig ombygning af krydset Smedegade/Parkvej/Rosenkildevej på et senere tidspunkt.

Henrik Brodersen (O) begærede sagen i Byrådet.

 

14.   Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 - Omprioritering af trafiksikkerhedsprojekter 2020 (B)

Sagsnr.: 330-2014-87475               Dok.nr.: 330-2020-216065                                          Åbent

Kompetence: Erhvervs- og Teknikudvalget

 

Beslutningstema

Erhvervs- og Teknikudvalget skal træffe beslutning om ændret prioritering af trafiksikkerhedsmidler samt anvendelse af midler stillet til rådighed i forbindelse med ”Lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid 19”.

 

Baggrund

Udvalget besluttede på mødet den 3. februar 2020 en disponering af midler til Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger. Den samlede disponeringen fremgår af vedhæftede bilag.

 

Foranlediget af udvalgets beslutning den 30. marts 2020, hvor det blev besluttet, at pudebump ved byrundkørsler skal erstattes med traditionelle asfaltbump, som etableres i fuld kørebanebredde, er der behov for en ændret prioritering i forhold til den oprindelige beslutning.

Med beslutningen på Udvalgets møde den 30. marts 2020, blev der ikke disponeret midler til ombygning af rundkørslerne, men de afsatte midler under; byrundkørsler i Slagelse 1.096.000 kr. og byrundkørsler i Korsør 330.000 kr. kan bringes i anvendelse så langt de kunne række.

 

Efterfølgende har administrationen vurderet, at etablering af hævet flade på Valbyvej ved Kierulffsvej bør udskydes til 2021, da der foreligger en stor risiko for sætninger i belægningen efter SK Forsynings ledningsarbejder. Det disponerede beløb på 600.000 kr. kan derfor bringes i anvendelse til etablering af asfaltbump ved rundkørsler, dette sammenholdt med Økonomiudvalgets beslutning den 14. april 2020, hvor der er meddelt anlægsramme på 1.800.000 kr. til anvendelse på trafiksikkerhed.

 

Omdisponeringer af 2.026.000 kr. fra Trafiksikkerhedsprojekter samt 1.800.000 kr. fra den lokale hjælpepakke, i alt 3.826.000 kr. kan anvendes til ombygninger af eksisterende bump i to byrundkørsler, nyetablering af bump i tre byrundkørsler samt fjerne et chaussestensfelt på Rådmandsvej, Skælskør.

 

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

 

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at fastholde disponeringen som den blev besluttet den 3. februar 2020 eller vælge at omdisponere så den samlede anlægsramme på 3.826.000 kr. disponeres til etablering af traditionelle asfaltbump i fuld kørebanebredde på følgende byrundkørsler:

·         Sorøvej/Tjørne Allé/Holbækvej/Smedegade

·         Kalundborgvej/Holmstrupvej/Valbygårdsvej/Ndr. Ringgade

·         Ndr. Ringgade/Valbyvej

·         Korsør/Tårnborgvej/Kongebroen

·         Tårnborgvej/Gl. Banegårdsplads

Yderligere skal anlægsrammen dække udgifter til fjernelse af chaussestensfelt på Rådmandsvej, Skælskør ved. Konge Åsen, og udlægge asfalt i stedet for.

 

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at etablering af bump i fuld kørebanebredde i fem stk. byrundkørsler (nævnt under Handlemuligheder), samt fjernelse af chaussestensfelt på Rådmandsvej, Skælskør kan udføres indenfor en samlet økonomi på 3.826.000 kr.

 

Projektet på Valbyvej ved Kierulffsvej udsættes til etablering i 2021 når det kan konstateres, at der ikke sker væsentlige sætninger af kørebanen som følge af SK Forsyning A/S ledningsarbejder, som har pågået i dette forår. Hvis midlerne fra dette projekt bringes i anvendelse til et andet formål, vil der af anlægsrammen til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i 2021 forlods være disponeret en udgift på 600.000 kr. til dette projekt.

 

Det er administrationens anbefaling, at tilpasninger i rundkørslen Kalundborgvej/Vestre Ringgade/Løvegade/Herluf Trollesvej afventer Banedanmark spor- og perron-arbejder på Slagelse station, da der vil være en del tung transport af spor- og perron-elementer netop i denne rundkørsel hen over året 2021.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den samlede udgift til etablering af asfaltbump i fem byrundkørsler samt fjernelse af chaussestensfelt anslås at beløbe sig til i alt 3.826.000 kr.

Udgiften anbefales finansieret ved de afsatte beløb til; byrundkørsler både i Slagelse og i Korsør samt rammen der er afsat til hævet flade på Valbyvej ved Kierulffsvej. Et samlet beløb på 2.026.000 kr. samt anlægsrammen på 1.800.000 kr. som er afsat af Økonomiudvalget som en del af den ”Lokale hjælpepakke i forbindelse med Covid 19”.

 

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Chefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller,

 

1.    at der etableres asfaltbump i fuld kørebanebredde i de fem byrundkørsler som er anført under Handlemuligheder,

2.    at projektet ved Kierulffsvej udskydes til etablering i 2021 og at det afsatte rammebeløb anvendes til tilpasninger og asfaltbump i byrundkørsler,

3.    at udgiften til anlægsarbejdet i byrundkørslerne afholdes af de midler, som oprindeligt var tiltænkt til etablering af pudebump i byrundkørsler, midler tildelt som følge af corona hjælpepakken samt midler afsat til projektet på Valbyvej ved Kierulffsvej.

 

 

Bilag

330-2020-43473

Bilag 1 Handleplan og tryghedsprojekter 2020

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende: 

At 1: Godkendt.

At 2: Godkendt

At 3: Godkendt.

 

15.   Ny offentlig vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej, Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2020-27780               Dok.nr.: 330-2020-164471                                          Åbent

Kompetence: Erhvervs- og Teknikudvalget

 

Beslutningstema

I forbindelse med etablering af ny daginstitution på Bakkevej, Slagelse skal der etableres en ny offentlig vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej. Udvalget skal beslutte, at der i forbindelse med budget 2021 søges indarbejdet anlægsramme på 9,8 mio. kr. til realisering af ny vej.

 

Baggrund

Byrådet besluttede den 25. maj 2020 at lokalplan 1227 – ”Daginstitution mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej, Slagelse” skulle sendes i supplerende høring. Lokalplanen vil blive endeligt behandlet i den politiske møderække i august måned.

 

Det fremgår af sagsbehandlingen, at lokalplanområdets placering blandt andet er valgt ud fra den betragtning, at Bakkevej af trafiksikkerhedshensyn ikke anvendes som primær adgangsvej for køretøjer til daginstitutionen, samt at placeringen af ny vej er afhængig af hvor terræn møder Ndr. Ringgade. Lette trafikanters adgang til daginstitutionen kan ske ad Bakkevej, der ikke vil være belastet af biler til og fra daginstitutionen.

 

Der er i investeringsoversigten for 2020 og overslagsårene ikke afsat midler til etablering af ny adgangsvej.

 

Retligt grundlag

Jf. ”Regler for økonomistyring og ledelsestilsyn for Slagelse Kommune”, skal Byrådet afsætte rådighedsbeløb og give anlægsbevillinger, før anlægsarbejder kan igangsættes.

 

Handlemuligheder

Erhvervs- og Teknikudvalget kan vælge at der i forbindelse med budget 2021 afsættes rådighedsbeløb til realisering af den nye offentlige vej, dette vil betyde, at adgangen til den nye daginstitution tidligst kan anvendes ultimo 2022, alternativt kan anlægget af vejen fremskyndes med en beslutning om at der gives anlægsramme til projektering så denne kan udføres i til efteråret.

 

Vurdering

Administrationen har i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til lokalplan 1227 vurderet vejbetjeningen og i den forbindelse er der følgende anbefaling.

Oversigten ved tilslutning til Ndr. Ringgade vurderes at være optimal med den på kortbilaget foreslåede placering, hvilket er umiddelbart øst for eksisterende regnvandsbassin.

Vejtilslutningen til Ndr. Ringgade skal ske vinkelret og anlægges med en rimelig respektafstand til det eksisterende regnvandsbassin. Det vil være nødvendigt at vejtilslutningen løftes op fra eksisterende terræn, for at sikre god oversigt.

 

Der er ikke foretaget undersøgelser af jordbundsforholdene, derfor kan der være en vis usikkerhed i forhold til bæreevnen af underbunden i området hvor vejen er placeret, derfor er der indregnet en øget udgift til uforudseelige udgifter.

 

Det vil være nødvendigt at der etableres venstresvingsbane for trafikanter som kommer fra vest og skal svinge til venstre ind i området.

Den nye adgangsvej føres helt frem til Bakkevej og tilsluttes med denne. Dette betyder, at Bakkevejs tilslutning til Ndr. Ringgade ved signalreguleringen – Ndr. Ringgade/Holbækvej – kan lukkes for kørsel med køretøjer, men opretholdes som stiadgang.

Med dette projekt anbefales det, at der etableres vejbelysning på Bakkevej fra Ndr. Ringgade og frem til den nye daginstitution. Belysningen foreslås udført som stibelysning placeret i sydsiden af Bakkevej.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Anlægsudgiften til etablering af ca. 400 meter offentlig vej med et vejudlæg på op til 10 meter med en samlet kørebanebredde på 6,0 meter samt 1,5 meter bredt fortov i østsiden. Anlægsudgiften skønnes til 5,8 mio. kr.

Ydelser til rådgiver, geotekniske undersøgelser, landinspektør, eget tidsforbrug mm. skønnes til 1,2 mio. kr.

Uforudseelige udgifter skønnes til 2,8 mio. kr.

Den samlet skønnet udgift til etablering af ny vej er opgjort til 9,8 mio. kr.

 

I hele 1.000 kr.

Politikområde

2020

2021

2022

2023

Bevillingsønske

 

 

 

 

 

Drift

 

 

 

 

 

Anlæg

6.02

 

800

9.000

 

Afledt drift

 

 

 

 

175

Finansiering

 

 

 

 

 

Afsat rådighedsbeløb

 

 

 

 

 

Budgetønske 2021

 

 

800

9.000

175

 

Konsekvenser for andre udvalg

Etablering af ny adgangsvej for daginstitutionen samt Bakkevejsområdet, vil være en forudsætning for en endelig godkendelse og realisering af lokalplan 1227.

 

Indstilling

Chefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller,

1.    at der i forbindelse med budget 2021 indarbejdes en anlægsramme på 9,8 mio. kr. til nyt anlæg - ”Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej”.

 

Bilag

330-2020-191326

1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Ny offentlig vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej

330-2020-190570

Kortbilag 2 - Lokalplan 1227

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende: 

Godkendt.

16.   Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

Sagsnr.: 330-2017-90235               Dok.nr.: 330-2020-202771                                          Åbent

Kompetence: Erhvervs- og Teknikudvalget.

 

Beslutningstema

Der gives orientering af aktuelle tiltag, sager, projekter m.m.

1.    Orientering fra udvalgsformanden.

2.    Orientering fra Erhvervs- og Teknikudvalget´s medlemmer.

3.    Orientering fra Administrationen.

-      Bus 901 og 902

 

Indstilling

Chefen for Miljø, Plan og Teknik og Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

 

1.    at orienteringen tages til efterretning.

 

 

Bilag

330-2020-235820

Masterplan juni 2020

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende: 

Anne Bjergvang (A) gør opmærksom på at der fortsat er problemer med 901 og 902.

Anders Koefoed (V) og Henrik Brodersen (O) gør opmærksom på at de stemte imod sagen omkring 901 og 902.

Villum Christensen (I) bemærker at der fortsat ikke er lagt slidlag på Drøsselbjergvej.

 

17.   Eventuelt (D)

Sagsnr.: 330-2017-90235               Dok.nr.: 330-2020-202787                                          Åbent

Kompetence: Erhvervs- og Teknikudvalget.

 

 

 

 

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende: 

Intet at bemærke.

18. Genoptaget - Køb af areal i Dalmose (B)

Lukket punkt

19. Godkendelse af referat (B)

Lukket punkt