1.  Dialogmøde med aftalenhederne under Sundhedsudvalget

 

Vordingborg Kommune, Sundhedssekretariatet     Komp.udv.: Sundhedsudvalget     Sagsbeh.: Vivian Griffenfeldt Nielsen/Birthe Jørgensen

ÅBEN SAG

 

Lovgrundlag

Aftalestyring, Vordingborg Kommune.

Resumé

Der afholdes dialogmøde med Sundhedssekretariatets aftaleenheder med henblik på drøftelser af næste års udviklingsområder.

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget mødes to gange årligt med aftaleenhederne under Sundhed.

Om foråret evalueres det foregående års indsats bl.a. med henblik på et prioriteringsgrundlag for det kommende års budget. Om efteråret drøftes fremadrettede visioner og idéer med henblik på den enkelte aftaleenheds udviklingsaftale for det kommende år.

 

Drøftelserne tager udgangspunkt i Sundhedspolitikken og har fokus på borgerperspektivet. Derudover skal drøftelsen ses i sammenhæng med budgetprocessen og udarbejdelsen af mål for udvalgsaftale 2014-2015.

 

Dialogen på dette møde foregår i nedenstående rækkefølge og omhandler nævnte emner:

 

Center for Rusmidler v/Dorte Skov

·         Imødekommelse af den store efterspørgsel på alkoholbehandling

·         Tiltag på Ungeområdet som skal føre til mere forebyggende arbejde

·         Øget fokus på de mere 'ressourcestærke' stofmisbrugere, der ønsker en forandring (reduktion eller stoffrihed)

 

Sundhedsplejen v/Vibeke Fogh

·         Barselsbesøg. Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

·         Fortsat udvikling af tilbuddet til de unge mødre. En tværfaglig opgave?

·         Forældreuddannelse - fremadrettet?

·         Seksuel sundhed. Tilbud til unge efter folkeskolen

 

Træningsenheden v/Trine Nordentoft

·         Afprøvning af virtuelt træning og anden brug af teknologi i forhold til træning

·         Udvikling af samarbejdet med frivilligområdet med henblik på etablering af træning og socialt netværk målrettet ældre

·         Afprøvning af tilbud om vederlagsfri fysioterapi til borgere med erhvervet hjerneskade

·         Forenkling af indgang til træningstilbud i Vordingborg Kommune. Analyse og omlægning af nuværende arbejdsgange

 

Tandplejen v/Dorrit Guttman (afbud fra Lene Maare)

·         Fokus på forebyggelse - herunder tidligere indkaldelse af småbørn og forebyggende konsulentydelser på ældreområdet

·         Effektivisering af klinikkerne i Stege, Præstø og Stensved ved indførelse af en mobil task force

·         Hjemtagning af tandreguleringsopgaver

 

Sundhedssekretariatet v/Dorrit Guttman

·         Sundhedssekretariatets bidrag til reform af førtidspension - foreløbige erfaringer og prioriteringsovervejelser

 

Indstilling

Sundhedschefen indstiller,

 

at               aftaleenhedernes mundtlige oplæg drøftes,

 

at               drøftelsen indgår i Sundhedssekretariatets udarbejdelse af første udkast til udvalgsaftale 2014-2015.

 

 

 

 

Beslutning fra Sundhedsudvalget den 16-04-2013

 

Oplæg drøftes. Udvalget er opmærksom på at reform af førtidspensionen påvirker sundhedsaktiviteternes udførsel. Der forventes et oplæg i forbindelse med budgetlægningen på området. Udvalget ønsker oplæg om effektivisering af tandklinikkerne. På alle områder arbejdes med effektivisering med henblik på at fastholde kvaliteten.

 

 

 

 

2.  Orientering fra formanden

 

Vordingborg Kommune, Sundhed     Komp.udv.: Sundhedsudvalget     Sagsbeh.: Helle Linnet/Dorrit Guttman/Birthe Jørgensen

ÅBEN SAG

Sagsfremstilling

a)     Formanden orienterer om aktuelle sager.Indstilling

Sundhedschefen indstiller,

 

at               orienteringen tages til efterretning.

 

 

 

Beslutning fra Sundhedsudvalget den 16-04-2013

 

Kort orientering om hendvendelse til regionen på baggrund af avisartikel om flytning af tilbud til ”yngre hjerneskadede” på Sankelmarksvej.

 

 

 

 

3.  Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2013 - Sundhedsudvalget

 

Vordingborg Kommune, Sundhedssekretariatet     Komp.udv.: Kommunalbestyrelsen     J.Nr.: 00.30.14/12-21844     Sagsbeh.: Dorrit Guttman/Birthe Jørgensen


ÅBEN SAG

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2013 fremsendes med nedenstående konklusioner.

 

Samlet konklusion for hele Sundhedsudvalget - politikområde sundhed:

 

Drift 2012

Ramme 1:

Aftaleområderne forventes at overholde budgettet. Det forventede merforbrug pr. 31.03.2013 på 2.958.000 kr. vil blive dækket af overførsel af mindreforbrug fra år 2012 til 2013. Overførslen er først indarbejdet i det korrigerede budget efter vedtagelsen af overførslen.

 

Ramme 2:

Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Konklusion: Såfremt januar og februar måneder 2013 er udtryk for forventet forbrug resten af 2013 vil den beregnede merudgift udgøre 9.872.000 kr.  Der henvises til medsendte prognose og graf.

 

Anlæg 2013

Der rapporteres ikke om forventet regnskab og afvigelser på anlægsprojekter ved denne kvartalsrapportering. Det skyldes at overgangen til nyt økonomisystem har givet udfordringer med anlægsrapporter og begrænset tid til opfølgning på forventede anlægsudgifter. En samlet anlægsrapportering pr. 30. april 2013 vil blive forelagt Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling på møde den 6. juni 2013.

 

Målopfyldelse på udvalgsaftale

Det ser pr. april 2013 ud til, at de fleste af udvalgsaftalens mål opfyldes. Der vil ved kvartalsopfølgningen oktober 2013 være fokus på endelig evaluering af samtlige mål, jf. de i aftalen beskrevne  evalueringsmetoder.

 

 

Bilag

Bilag - Specificeret bilag til kvartalsrapportering - Sundhedsudvalget - 33277-13

Bilag - Prognose aktivitetsbestemt medfinansiering - Sundhedsudvalget

 

Indstilling

Sundhedschefen indstiller,

 

at               udvalget godkender kvartalsrapporteringen.

 

 

 

Beslutning fra Sundhedsudvalget den 16-04-2013

 

Tiltrådt.

Udvalget er bekymret for den aktivitetsbestemte medfinansering. Udvalget følger udgifterne hver måned.

 

 

 

 

4.  Sundhedsudvalgets behandling af rammer, proces og mål i budgetlægningen for 2014-17

 

Vordingborg Kommune, Sundhedssekretariatet     Komp.udv.: Sundhedsudvalget     J.Nr.: 00.30.10/13-7184     Sagsbeh.: Dorrit Guttman/Birthe Jørgensen

ÅBEN SAG

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring.

Procedure og tidsplan for budget 2014-17.

Resumé

Udvalget skal fastlægge detaljeret proces for arbejdet med økonomiske rammer og politiske mål i budgettet for 2014-17 samt indlede en prioriteringsdrøftelse.

Sagsfremstilling
Ifølge den overordnede tidsplan for arbejdet med budget 2014-17 (se bilag) skal hvert enkelt fagudvalg behandle den udmeldte budgetramme, proces for eventuelle forslag/ønsker til prioriteringsforslag samt fastlægge dialogprocessen med relevante interessenter og processen med at formulere mål for udvalgsaftalen 2014-15.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 3. april 2013 godkendt rammer for Sundhedsudvalgets budget som fremgår af nedenstående skema for 2014 til 2017. Til orientering kan oplyses, at budgetramme 2 omhandler kommunal medfinansiering af regionale sundhedsydelser.

 

 

2012*

2013*

2014

2015

2016

2017

Mio. kr.

 

 

 

 

 

 

Sundhedsudvalg

218,6

228,9

231,7

231,1

230,5

230,5

Budgetramme 1

61,6

63,7

64,2

64,1

64,0

64,0

Budgetramme 2

157,0

165,2

167,5

167,0

166,5

166,5


* På grund af overgangen til et nyt økonomisystem kan budgetrammerne for tidligere år ikke præsenteres i 2014-prisniveau, som normalt. I stedet vises de foregående budgetår i 2013-priser, således at der er et sammenligningsgrundlag.

 

Udvalget har mulighed for at prioritere nogle særlige områder eller nye tiltag. Af den godkendte budgetprocedure fremgår det dog, at alle budgetudvidelser skal være finansieret af reduktioner indenfor udvalgets egen ramme. Administrationen har ikke på nuværende tidspunkt konkrete forslag til udvidelser eller reduktioner, men udvalget kan fremsætte eventuelle ønsker om prioriteringsforslag som administrationen skal udarbejde.

 

Det kan oplyses, at der netop er igangsat en større analyse af den samlede administration i kommunen som en af fire råderumsanalyser. Et eventuelt potentiale for effektivisering som følge af denne analyse indgår ikke i udvalgets prioriteringsmuligheder.

 

Med afsæt i den overordnede tidsplan for budget 2014-17 anbefaler sundhedssekretariatet følgende proces for Sundhedsudvalgets vedkommende:16. april 2013:

Sundhedsudvalget foretager indledende drøftelse af budgetmæssige prioriteringer indenfor udvalgets ramme, herunder de næste to års anvendelse af udvalgets særlige sundhedspulje.

Sundhedsudvalget foretager indledende drøftelse af mål i udvalgsaftalen for 2014 og 2015.

 

14. maj 2013:

Med afsæt i konkrete prioriteringsskemaer for budgettet fortsættes drøftelserne vedrørende prioritering af budgettet for 2014-17.

De anbefalede budgetprioriteringer sendes herefter til høring i Senior- og Handicapråd samt Områdeudvalg for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap.

 

18. juni 2013:

Sundhedsudvalget fortsætter drøftelserne på baggrund af indkomne høringssvar og udarbejder endelig indstilling til Kommunalbestyrelsen.

Med afsæt i administrativt oplæg fortsættes drøftelse af udvalgsaftale 2014-15.

 

21. oktober 2013:

Sundhedsudvalgtes mål for 2014-15 godkendes.

 

Bilag

Bilag - Procedure og tidsplan for budget 2014-17 - 33586-13.DOCX

Bilag - Udvalgsaftale for Sundhed - 33590-13

 

Indstilling

Sundhedschefen indstiller,

 

at              tidsplan for udvalgets budgetproces og udviklingsaftale godkendes,

 

at              udvalgets budgetramme danner grundlag for det videre arbejde med budgettet 2014-17,

 

at              behovet for prioriteringer drøftes med henblik på administrativ udarbejdelse af konkrete prioriteringsskemaer,

 

at               anvendelse af udvalgets særlige sundhedspulje indgår i prioriteringsdrøftelsen,

 

at               udvalget indleder drøftelsen vedrørende udviklingsmål for 2014-15.

 

Beslutning fra Sundhedsudvalget den 16-04-2013

 

Tiltrådt.

Udvalget ønsker et oplæg omhandlende merudgifter i forbindelse med reform af førtidspensionsområdet.

Sundhedspuljen drøftes. Forslag til fremtidig anvendelse fremlægges ved næste møde.

 

 

 

 

5.  Forslag til Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune - Sundhedsudvalget

 

Vordingborg Kommune, Fællessekretariatet     Komp.udv.: Kommunalbestyrelsen     J.Nr.: 00.01.00A21     Sagsbeh.: Kismet Kouyoumdjian/Rita Stensbjerg/Birthe Jørgensen

ÅBEN SAG

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og den lovgivning, der i øvrigt regulerer de opgaver, der varetages af kommunen.

Resumé

Der foreligger nu et forslag til en samlet kompetence- og delegationsplan gældende for hele Vordingborg Kommune.

 

Kommunalbestyrelsen blev i temamøde den 7. marts 2013 orienteret om form og indhold, der er bygget op med en generel del og skemaopdelte delegationsplaner for de enkelte fagområder/udvalgsområder samt nogle underliggende bilag.

 

Forslaget skal behandles i de enkelte fagudvalg og MED-hovedudvalget med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2013.

Sagsfremstilling

Det samlede forslag til kompetence- og delgationsplan forelægges nu for fagudvalgene

til drøftelse og bemærkninger.

 

Forslag til kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune er opdelt i en generel del, hvori den kompetencefordeling, der fremgår af styrelsesloven og styrelsesvedtægten, er nærmere beskrevet, herunder hvilke regler, der gælder for delegation.

 

I den generelle del er kompetencefordelingen på de tværfaglige områder også nærmere beskrevet, og der er henvist til og taget udgangspunkt i de politikker, der er vedtaget på de enkelte områder.

 

Kompetence- og delegationsplanen består endvidere af nogle bilag, hvoraf det bl.a. fremgår, hvordan kompetencen er fordelt imellem Kommunalbestyrelsen og de enkelte udvalg. Der er også vedlagt et organisationsdiagram og nogle specifikke kompetence- og delegationsplaner for alle sekretariater og stabe. Herudover er der vedlagte oversigter over hvilke konkrete beslutninger, der er truffet vedrørende delegation og underskriftbemyndigelse.

 

Under arbejdet med kompetence- og delegationsplanen er det konstateret, at der er nogle uoverensstemmelser imellem nogle opgavers placering i styrelsesvedtægten og den konkrete varetagelse af den umiddelbare forvaltning. Disse opgaver er markeret med gult i bilag 1. Disse uoverensstemmelser vil blive berigtiget i forbindelse med udarbejdelse af forslag til ny styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune i efteråret 2013.

 

Fagudvalgene bedes specielt forholde sig til forslag til de specifikke kompetence- og delegationsplaner for deres fagsekretariater og stabe (skemadelen) der beskriver på hvilket niveau de konkrete sager, der behandles politisk, skal afgøres.

 

Er der yderligere områder, der skal medtages i skemaerne eller er der områder, hvor kompetenceniveauet er forkert beskrevet, bedes dette bemærket ved sagens tilbagesendelse.

 

Da forslag til kompetence- og delgationsplan ikke kan være et statisk dokument, er det foreslået – at efter den samlede godkendelse i Kommunalbestyrelsen – da er fagsekretariaterne fremadrettet ansvarlige for, at forelægge forslag til ændringer vedrørende de specifikke skemaer i de relevante fagudvalg til godkendelse med efterfølgende orientering til fællessekretariatet, der herefter sørger for ajourføring af ”master”-dokumentet.

 

Da fællessekretariatet har ajourført skemaerne indtil udgangen af januar 2013, skal ændringer med relevans for skemaer, som udvalgene har besluttet fra 1. februar 2013 skulle håndteres efter ovenstående procedure.  

 

Endelig gøres opmærksom på, at det i den generelle del af kompetence- og delegationsplanen anbefales, at de fagsekretariater og stabe, der ikke allerede har udarbejdet og fået godkendt en administrationspraksis, der beskriver de opgaver, der løses rent adminstrativt i fagsekretariater og stabe uden politisk forelæggelse, snarest udarbejder en sådan og får den godkendt i de respektive fagudvalg.

 

 

Bilag

Bilag - Udkast generel del - komptence- og delegationsplan - 28-02-2013.docx

Bilag 1 - Kompetencer på de enkelte udvalgsområder - 27-02-13

Bilag 2 - Organisationsdiagram - 26-02-2013.pptx

Bilag 3 - Oversigt over specifikke kompetence- og delegationsplaner - skemaer - 27-02-13.docx

Bilag 4 - Oversigt over konkrete beslutninger om delegation - 04-04-2013.docx

Bilag 5 - Oversigt over konkrete beslutninger om underskriftsbemyndigelse - 04-04-2013.docx

Bilag - Udkast til skema for Sundhed - 27-02-13

 

Indstilling

Sekretariatschefen foreslår,

 

at               udvalget gennemgår og drøfter indholdet af den generelle del med bilag i forslag til kompetence- og delegationsplanen,

 

at               udvalget godkender de specifikke kompetence- og delegationsplaner (skemaer) for egne fagsekretariater og stabe.

 

Beslutning fra Sundhedsudvalget den 16-04-2013

 

Tiltrådt.

 

 

 

 

6.  Orientering om status for vederlagsfri fysioterapi

 

Vordingborg Kommune, Sundhedssekretariatet     Komp.udv.: Sundhedsudvalget     Sagsbeh.: Trine Nordentoft/Birthe Jørgensen

ÅBEN SAG

 

Lovgrundlag

I henhold til Sundhedslovens § 140a skal kommunen tilbyde vederlagsfri fysioterapi hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning. Herudover kan kommunen tilbyde vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner efter lægehenvisning. Vederlagsfri fysioterapi kan tilbydes af kommunen og privatpraktiserende fysioterapeuter med ydernummer.

 

Resumé

Kommunerne har siden 2008 haft myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi og har siden haft mulighed for at tilbyde vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner. Den økonomiske udvikling på området følges tæt, og dialogen med de privatpraktiserende fysioterapeuter omhandler i stigende grad nødvendigheden af fælles standarder for træning.

 Sagsfremstilling

Kommunerne har siden 2008 haft myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi er målrettet borgere med svære fysiske handicaps og borgere med visse progredierende lidelser.

 

Vederlagsfri fysioterapi ydes på baggrund af en lægehenvisning og ydes i Vordingborg Kommune helt overvejende af de privatpraktiserende fysioterapeuter med afsæt i en overenskomst med sygesikringen. Vordingborg Kommunes Træningsenhed har dog siden august 2012 tilbudt vederlagsfri fysioterapi til børn og siden marts 2013 tilbud om holdtræning for borgere med parkinsonisme.

 

Myndighedsansvaret gælder først og fremmest finansiering samt ansvar for at sikre at alle diagnoser imødekommes med et relevant tilbud. Vordingborg Kommune og de privatpraktiserende fysioterapeuter afholder regelmæssige dialogmøder med henblik på gensidig orientering samt udvikling og koordinering af de vederlagsfri tilbud, så eventuelle udækkede træningsbehov identificeres. Myndighedsrollen indebærer hverken kontrolmulighed eller tilsynspligt, men gennem dialog arbejdes hen imod fælles faglige standarder og synlighed vedrørende behandlingskvaliteten. Danske Fysioterapeuter har for nylig udsendt en standardiseret skabelon til behandlingsplan og denne benyttes i såvel kommune som hos private.

 

Fra 2008 til 2010 steg kommunens udgifter til vederlagsfri fysioterapi med 50 %. Udviklingen kan sandsynligvis forklares med periodens generationsskifte i flere klinikker, og Vordingborg Kommunes udgifter er nu på niveau med det regionale gennemsnit med en vækst på 6% fra 2010 til 2012.

 

Udgifter til vederlagsfri fysioterapi

 

2010

2011

2012

Vederlagsfri fysioterapi

4.673.193

4.846.955

5.061.020

Ridefysioterapi

893.324

782.097

876.853

I alt

5.566.517

5.629.052

5.937.873

 

 

Antallet af borgere, der modtager ydelsen, er steget med 13 %. Prisen pr. borger er således reduceret.

 

Antal borgere i Vordingborg Kommune der modtager vederlagsfri fysioterapi:

 

2010

2011

2012

Vederlagfri fysioterapi

400

441

453

Ridefysioterapi

53

50

58

I alt

453

491

511

 

De 5 hyppigst forekommende diagnoser udgør næsten 60 % af den samlede gruppe, der modtager vederlagsfri fysioterapi. Disse diagnoser vil fortsat være i fokus i Træningsenhedens overvejelser om etablering af vederlagsfri holdtilbud.

 

Antal borgerne med de 5 hyppigst forekommende diagnoser:

 

2010

2011

2012

Følger efter hjerneblødning

69

69

76

Kronisk leddegigt

33

50

55

Parkinson

47

53

50

Sclerose

45

52

50

Spastisk lammelse

34

30

28

IALT

228

254

259

 

Økonomi

Det korrigerede budget for 2011 var 6.136.740 kr. Det korrigerede budget for 2012 var 6.160.488 kr. I budget 2013 er afsat 5.974.600 kr. Det bemærkes at der i budgetoplæg for 2013 er omplaceret 375.000 kr. til fagpersonale efter anmodning fra Træningsenhedens leder. Det almindeligt fremskrevne budget for 2013 var oprindeligt 6.349.600 kr. 

 

Indstilling

Sundhedschefen indstiller,

 

at               orienteringen tages til efterretning.

 

 

Beslutning fra Sundhedsudvalget den 16-04-2013

 

Tiltrådt.

 

 

 

 

7.  Eventuelt

 

Vordingborg Kommune, Sundhedssekretariatet     Komp.udv.: Sundhedsudvalget     Sagsbeh.: Vivian Griffenfeldt Nielsen/Birthe Jørgensen

ÅBEN SAG

 

 

 

 

Beslutning fra Sundhedsudvalget den 16-04-2013

 

Junimødet forsøges planlagt til den 17. juni 2013 kl. 15.30.

 

 

 

8.  Underskriftsblad

 

 

ÅBEN SAG

 

Starttidspunkt: kl. 15.30

 

Sluttidspunkt:   kl. 18.30

 

 

 

Birgitte Steen Jørgensen                               sign.                         

 

 

Kim Petersen                                                    sign.    

 

 

Carsten Rasmussen                                        sign.     

 

 

Lena Schroll                                                      sign.

 

 

Heino Hahn                                                       sign.