1.  Orientering fra formanden

 

Vordingborg Kommune, Sundhed     Komp.udv.: Sundhedsudvalget     Sagsbeh.: Helle Linnet/Dorrit Guttman/Birthe Jørgensen

ÅBEN SAG

Sagsfremstilling

a)     På grund af den løbende risiko for uoverensstemmelse mellem oplysninger, trækker træningsenheden den kommunale pjece om vederlagsfri fysioterapi tilbage og linker i stedet til sundhed.dk, hvor de privatpraktiserende fysioterapeuter, med regionens bistand, selv lægger data ind.

 

b)     Der har den 29. april 2013 været afholdt møde i det kommunalt-lægelige udvalg og efterfølgende dialogmøde med almen praksis. Referaterne vedlægges

 

c)     Der er varslet konflikt mellem de praktiserende læger og regionerne. Hvilke følger forudses i kommunerne?

 

d)     Næstveds Sygehus’ afsnit for yngre hjerneskadede, som de senere år har haft til huse på Sankelmarksvej i Vordingborg, flytter i løbet af 2014 til Næstved. Der er sundhedsfaglige grunde til at samle hjerneskadetilbuddet – men Vordingborg Kommune er ikke blevet orienteret under sagsbehandlingen, hvilket vækker undren, da kontrakten vedrørende lokaler løber til minimum 2015. Borgmester Henrik Holmer har i en mail til regionsformand Steen Bach Nielsen påpeget dette.

 

e)     Kort orientering om Regeringens seneste sundhedsudspil.

 

f)       KL orienterer med brev af 3. maj 2013 om Regeringens lovforslag om ændrede rammer for almen praksis styrker det nære sundhedsvæsen. Brevet vedlægges.

 

Bilag

Bilag - Referaf KLU møde - 29-04-2013

Bilag - Referat af dialogmøde med almen praksis - 29-04-2013

Bilag - Sundhedspolitisk udspil

Bilag - Regeringens lovforslag om ændrede rammer for almen praksis

 

Indstilling

Sundhedschefen indstiller,

 

at               orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning fra Sundhedsudvalget den 14-05-2013

Tiltrådt.

 

 

 

 

2.  Forslag til Handicappolitisk Handleplan for 2014-15 - Revision af handicappolitikken

 

Vordingborg Kommune, Psykiatri- og Handicap     Komp.udv.: Sundhedsudvalget     Sagsbeh.: Tania Fischer Højfeldt/dool

ÅBEN SAG

Lovgrundlag

Aftalestyring i Vordingborg Kommune (aftalestyringskoncept for Vordingborg Kommune).

Resumé

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede i møde den 1. september 2011, at administrationen skulle udarbejde forslag til proces for revision af handicappolitikken til politisk vedtagelse 2012/2013.

 

Det er hensigten, at Vordingborg Kommunes reviderede handicappolitik vil indeholde en overordnet politik samt 2-årige handleplaner med udvalgte temaer og indsatser. Arbejdet med revisionen hviler på kommunens Vor Værdier: Dialog, udvikling og synlighed.

 

På baggrund af de første udvalgsbeslutninger, den nuværende handicappolitik, de tre dialogmøder med interessenter og i samarbejde med fagsekretariater, stabe og Handicaprådet har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag til Vordingborg Kommunes handicappolitik samt en supplerende handicappolitisk handleplan for 2014/15.

Sagsfremstilling

Den nuværende handicappolitik er udarbejdet af Vordingborg Handicapråd og godkendt af Økonomiudvalget den 22. august 2007.

 

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede den 1. september 2011, at administrationen skulle udarbejde forslag til proces for revision af handicappolitikken til politisk vedtagelse 2012/2013. Der skal derfor i samarbejde mellem Handicaprådet og administrationen udarbejdes en opdateret tværgående handicappolitik for Vordingborg Kommune.

 

Det er hensigten, at Vordingborg Kommunes reviderede handicappolitik vil indeholde en overordnet politik med vision, grundprincipper og langsigtede mål, som Kommunalbestyrelsen følger i den givne valgperiode. Herudover vedtages 2-årige handleplaner med udvalgte indsatser, der forankres og igangsættes inden for valgte sekretariats- og stabsområder.

 

Styregruppen har holdt tre dialogmøder med både interne og eksterne interessenter i oktober 2012, og alle udvalg har, ved deres møder i november/december 2012, drøftet de tematiserede problematikker, som kom frem ved møderne. Den tidligere sagsfremstilling inklusiv alle udvalgsbeslutninger kan ses i bilag 2.

 

På baggrund af disse første udvalgsbeslutninger, den nuværende handicappolitik, de tre dialogmøder med interessenter, samt input fra fagsekretariater, stabe og Handicaprådet har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag til Vordingborg Kommunes handicappolitik samt en supplerende handleplan for 2014/15.

 

Forslaget til kommunens reviderede handicappolitik har været behandlet i alle udvalg i marts/april 2013 og forslaget inkl. høringssvar vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen til endelig behandling 16. maj 2013. Forslaget til den reviderede handicappolitik kan ses i bilag 3.

 

Som supplement til kommunens reviderede handicappolitik har arbejdsgruppen i samarbejde med sekretariater og stabe udarbejdet et forslag til den handicappolitiske handleplan for 2014/15, som fremlægges alle udvalg til indledende drøftelse i maj. Handleplanen skal vise hvordan vi i kommunen konkret vil arbejde hen imod politikkens mål og bygger på udvalgenes første behandling af temaer i november/december 2012. Forslaget til kommunens handicappolitiske handleplan er vedhæftet i bilag 1.

 

Som afrunding på revisionsprocessen, hvor dialogen med interessenter og synligheden af kommunens handicappolitiske arbejde har været i fokus, inviteres alle udvalg til at deltage ved et offentligt borgermøde i Hollænderhaven onsdag den 29. maj 2013 fra kl. 18.30 til ca. 21.00. Her vil det være muligt for borgere at drøfte forslaget til handleplanen med de politikere, der ønsker at deltage.

 

Herefter vil alle udvalg få handleplanen til endelig behandling. De indsatser som udvalgene vælger skal indgå i handleplanen for 2014/15, kan yderligere indarbejdes i de relevante udvalgsaftaler for samme periode. Det skal bemærkes, at de valgte indsatser skal finansieres inden for udvalgenes egne rammer. Den endelige behandling af handleplanen i udvalgene forventes at kunne finde sted i juni, og eventuelle afledte budgetønsker kan i så fald følge budgetproceduren. Handleplanen for 2014/15 vil blive sendt i høring i Handicaprådet efter udvalgenes indledende drøftelse og forud for den endelige behandling i udvalgene.

 

Bilag

Bilag 1 - Udkast til Handleplan for 2014-15.docx

Bilag 2 - Udvalgsbehandling af temaer, inkl. udvalgsbeslutninger

Bilag 3 - Forslag til revideret Handicappolitik

Bilag 4 - Bemærkning fra formanden for Handicaprådet 23.4.2013.docx


Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

 

at               den handicappolitiske handleplan for 2014/15 oversendes til foreløbig ori-        entering i fagudvalgene, idet bemærkes, at handicappolitikken pt. er i hø-   ring og denne skal behandles først politisk inden der kan tages endelig                stilling til handleplanen og

 

at               forslag til handleplan allerede nu indgår i de igangværende budgetmæs-          sige prioriteringer.

 

 

Beslutning fra Sundhedsudvalget den 14-05-2013

Tiltrådt.

 

 

 

 

 

3.  Sundhedsudvalgets behandling af rammer, proces og mål i budgetlægningen for 2014-17

 

Vordingborg Kommune, Sundhedssekretariatet     Komp.udv.: Sundhedsudvalget     J.Nr.: 00.30.10/13-7184     Sagsbeh.: Dorrit Guttman/Birthe Jørgensen

ÅBEN SAG

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring.

Procedure og tidsplan for budget 2014-17.

Resumé

Udvalget skal fastlægge detaljeret proces for arbejdet med økonomiske rammer og politiske mål i budgettet for 2014-17 samt indlede en prioriteringsdrøftelse.

Sagsfremstilling
Ifølge den overordnede tidsplan for arbejdet med budget 2014-17 (se bilag) skal hvert enkelt fagudvalg behandle den udmeldte budgetramme, proces for eventuelle forslag/ønsker til prioriteringsforslag samt fastlægge dialogprocessen med relevante interessenter og processen med at formulere mål for udvalgsaftalen 2014-15.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 3. april 2013 godkendt rammer for Sundhedsudvalgets budget som fremgår af nedenstående skema for 2014 til 2017. Til orientering kan oplyses, at budgetramme 2 omhandler kommunal medfinansiering af regionale sundhedsydelser.

 

 

2012*

2013*

2014

2015

2016

2017

Mio. kr.

 

 

 

 

 

 

Sundhedsudvalg

218,6

228,9

231,7

231,1

230,5

230,5

Budgetramme 1

61,6

63,7

64,2

64,1

64,0

64,0

Budgetramme 2

157,0

165,2

167,5

167,0

166,5

166,5


* På grund af overgangen til et nyt økonomisystem kan budgetrammerne for tidligere år ikke præsenteres i 2014-prisniveau, som normalt. I stedet vises de foregående budgetår i 2013-priser, således at der er et sammenligningsgrundlag.

 

Udvalget har mulighed for at prioritere nogle særlige områder eller nye tiltag. Af den godkendte budgetprocedure fremgår det dog, at alle budgetudvidelser skal være finansieret af reduktioner indenfor udvalgets egen ramme. Administrationen har ikke på nuværende tidspunkt konkrete forslag til udvidelser eller reduktioner, men udvalget kan fremsætte eventuelle ønsker om prioriteringsforslag som administrationen skal udarbejde.

 

Det kan oplyses, at der netop er igangsat en større analyse af den samlede administration i kommunen som en af fire råderumsanalyser. Et eventuelt potentiale for effektivisering som følge af denne analyse indgår ikke i udvalgets prioriteringsmuligheder.

 

Med afsæt i den overordnede tidsplan for budget 2014-17 anbefaler sundhedssekretariatet følgende proces for Sundhedsudvalgets vedkommende:16. april 2013:

Sundhedsudvalget foretager indledende drøftelse af budgetmæssige prioriteringer indenfor udvalgets ramme, herunder de næste to års anvendelse af udvalgets særlige sundhedspulje.

Sundhedsudvalget foretager indledende drøftelse af mål i udvalgsaftalen for 2014 og 2015.

 

14. maj 2013:

Med afsæt i konkrete prioriteringsskemaer for budgettet fortsættes drøftelserne vedrørende prioritering af budgettet for 2014-17.

De anbefalede budgetprioriteringer sendes herefter til høring i Senior- og Handicapråd samt Områdeudvalg for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap.

 

18. juni 2013:

Sundhedsudvalget fortsætter drøftelserne på baggrund af indkomne høringssvar og udarbejder endelig indstilling til Kommunalbestyrelsen.

Med afsæt i administrativt oplæg fortsættes drøftelse af udvalgsaftale 2014-15.

 

21. oktober 2013:

Sundhedsudvalgtes mål for 2014-15 godkendes.

 

Bilag

Bilag - Procedure og tidsplan for budget 2014-17 - 33586-13.DOCX

Bilag - Udvalgsaftale for Sundhed - 33590-13

 

Indstilling

Sundhedschefen indstiller,

 

at              tidsplan for udvalgets budgetproces og udviklingsaftale godkendes,

 

at              udvalgets budgetramme danner grundlag for det videre arbejde med budgettet 2014-17,

 

at              behovet for prioriteringer drøftes med henblik på administrativ udarbejdelse af konkrete prioriteringsskemaer,

 

at               anvendelse af udvalgets særlige sundhedspulje indgår i prioriteringsdrøftelsen,

 

at               udvalget indleder drøftelsen vedrørende udviklingsmål for 2014-15.

 

Beslutning fra Sundhedsudvalget den 16-04-2013

Tiltrådt.

Udvalget ønsker et oplæg omhandlende merudgifter i forbindelse med reform af førtidspensionsområdet.

Sundhedspuljen drøftes. Forslag til fremtidig anvendelse fremlægges ved næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Sundhedsudvalget den 14. maj 2013
I fortsættelse af ovenstående beslutninger, fremsendes forslag til anvendelse af sundhedspuljen i alt 3 skemaer - 1 på puljen, 1 på misbrug med tilhørende notat og 1 på sundhedsplejen, for de næste to år.

Endvidere er udarbejdet foreløbigt skema B, regulering af budgetramme 2. I lighed med tidligere år forventes det at KL, over sommeren, kommer med en udmelding om, hvad der forventes af udgifter i de enkelte kommuner.

Sluttelig vedlægges investeringsoversigt pr. 22.04.2013 til orientering og skema C til eventuelle nye ønsker.

Skema vedrørende merudgifter i forbindelse med reform af førtidspensionsområdet skal koordineres med jobcenter og psykiatriområdet, og forelægges ved sundhedsudvalgets junimøde.


Bilag

Bilag - Skema A- omprioriteringer inden for budgetramme 1 - udvalgets pulje - 40955-13.XLSX

Bilag - Skema A omprioriteringer inden for budgetramme 1 - øget forebyggelse i Center for Rusmidler - 43897-13

Bilag - Skema A - omprioriteringer inden for budgetramme 1 styrket ung mor indsats - 43991-13.XLSX

Bilag - Skema B - regulering af budgetramme 2 aktivitetsbestemt medfiansiering - 40954-13.XLSX

Bilag - Investeringsoversigt 22-04-2013 - 40962-13

Bilag - Skema C - nye anlægsønsker og ændringer til nuværende investeringsoversigt - 41162-13.XLSX


Indstilling

Sundhedschefen indstiller,

at               forslag til fremtidig anvendelse af udvalgets pulje godkendes, jævnfør de tre skemaer A,

at               skema B, regulering af budgetramme 2, aktivitetsbestemt medfinansiering drøftes.

 

Beslutning fra Sundhedsudvalget den 14-05-2013

Fremtidig anvendelse af udvalgets pulje godkendes.

 

I forhold til den handicappolitiske handleplan kan aktiviteterne holdes inden for udvalgets budgetramme.

 

For så vidt gælder regulering af budgetramme 2 forventes det, at den kommunale medfinansiering ikke kan holdes inden for udvalgets budgetramme. Dette er yderligere vanskeligt på grund af demografiregulering.

 

 

 

 

4.  Orientering om slutevaluering på satspuljeprojektet 'Kom i Form'

 

Vordingborg Kommune, Sundhedssekretariatet     Komp.udv.: Sundhedsudvalget     Sagsbeh.: Tina Egevang Kjær/Birthe Jørgensen

ÅBEN SAG

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 119 om forebyggelse og sundhedsfremme.

Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014.

Resumé

Overvægtsprojektet ”Kom i Form” er afsluttet, og i januar måned 2013 blev der foretaget en analyse på resultaterne for de 187 borgere, der har deltaget. Det fremgår af hovedkonklusionen i rapporten, at resultaterne er positive på alle parametre, og indsatsen vil blive videreført i patientskolen for overvægt.
Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune fik i 2009 bevilget 1.730.635 kr. af Sundhedsstyrelsens satspuljemidler til iværksættelse af et nyt samarbejdsprojekt mellem Arbejdsmarked og Sundhed (egenfinansieringen udgjorde1.331.869 kr.) Projektet ”Kom i Form” havde til formål at etablere et tilbud til svært overvægtige (BMI 30+) tilknyttet Jobcenter Vordingborg. Projektet var bygget op omkring en vægtstoprådgiverordning inspireret af den veletablerede ordning med rygestopinstruktører, og skulle ses som endnu en knopskydning i Sundhed og Arbejdsmarkeds samarbejde om udvikling af tiltag, der kan mindske den sociale ulighed i sundhed. Overvægt har en veldokumenteret social slagside, idet der er størst andel overvægtige blandt personer med kort uddannelse og blandt ufaglærte.

 

Projektet ”Kom i form” blev igangsat december 2009 og blev afsluttet 30. november 2012. Projektleder var psykolog Tina Egevang Kjær. Herudover bidrog Sundhedscentrets kost- og motionsvejledere, naturvejleder og kommunikationskonsulent, samt medarbejdere fra beskæftigelsesområdet. Projektet, der er baseret på Sundhedsstyrelsens koncept ”Vægtstoprådgivning”, tilbød alle tilknyttet Jobcenter Vordingborg med svær overvægt kompetent støtte i at håndtere deres sundhed, herunder deres overvægt. Fokus har været på den samlede sundhedsmæssige adfærd. Princippet bag vægtstoprådgivningen har været ”små skridt til vægttab der holder”, og hele projektgruppen har deltaget i et kompetenceudviklingsforløb udbudt af Sundhedsstyrelsen med henblik på at mestre metoden. Vægtstoprådgivningskonceptet blev i Vordingborg Kommune afprøvet i en patientskoleramme med baggrund i de positive erfaringer Vordingborg Kommune allerede har med at afholde patientskoler.

 

”Kom i Form” har tilbudt borgeren et intensivt forløb på 7 uger med træning 2 x 1½ time om ugen, dialogbaseret drøftelse (undervisning) 1 time ugentligt, samt et coachingforløb i grupper med 5 personer. Træningen var varieret, og der blev lagt vægt på inspiration til fortsættelse på egen hånd. Aktiviteterne var lagt til rette, så de var lette at indføre i den enkeltes hverdag. Målet var at deltagerne skulle opnå glæde ved bevægelse og blive bevidste om tilgængelige tilbud og arenaer (bl.a. naturen). Mange af de fysiske aktiviteter foregik udendørs. Den ugentlige, dialogbaserede drøftelse omhandlede teori og praksis i forhold til sund mad; grunde til overvægt, motions betydning, følgesygdomme til overvægt, samt de psykologiske faktorer bag overvægt. Flere af deltagerne har modtaget psykologisk samtaleterapi i forhold til deres overvægt. Efter den første intensive 7 ugers intervention blev alle deltagere tilbudt vedligeholdelsesaktivitet 2 gange om ugen (1½ time) i 13 måneder. Deltagerne har således været tilknyttet projektet i 15 måneder i alt. Deltagerne har efter endt forløb været gode til at danne netværk og fortsætte med at støtte hinanden i sund adfærd. Midtvejsevaluering foretaget af Analyseinstituttet Niras i juni 2011 viste allerede rigtigt gode resultater på alle parametre og disse er fortsat i slutevalueringen, hvor hovedkonklusionen er følgende:

 

”Overordnet kan der for projekt ”Kom i Form” dokumenteres en positiv udvikling på alle parametre inden for vægt, livskvalitet, kost og motion. 80 % af deltagerne har knækket deres vægtforøgelseskurve ved enten at have opnået en stabil vægt eller at have tabt sig efter at have deltaget i projektet (73,3% af deltagerne har tabt mere end 5 kilo!). Gennemsnitligt har vægtstopperne tabt sig 3,9 kg fra 104 kg til 100,1 kg. De største vægttab har været på over 20 kg på 15 mdr. Vægttabet kan synes relativt beskedent, men det er i forbindelse hermed væsentligt at understrege, at dette er i overensstemmelse med principperne bag projektet, hvor fokus er at ændre projektdeltagernes dårlige vaner og derigennem sikre et varigt vægttab – i modsætning til deciderede slankekure, hvor vægttabet sandsynligvis ville være større, men hvor risikoen for senere vægtforøgelse også er tilsvarende større. Sammenfattende for opgørelse af deltagernes livskvalitet har vægtstopperne tilkendegivet at have opnået en positiv udvikling på alle udsagn, og det kan dokumenteres, at deltagerne i stigende grad har fået det bedre med sig selv, at de i højere grad oplever, at andre kan lide dem, og at de har lyst til at være sammen med andre mennesker. Derudover oplever deltagerne også, at de i mindre grad føler sig stressede, irriterede eller nedtrykte.

I forhold til kostvaner kan der ligeledes dokumenteres en positiv udvikling, hvor deltagerne i stigende grad tænker over at spise mere sundt (frugt og fedtfattig mad). Samtidig vurderer deltagerne i stigende grad at kunne bryde med usunde vaner i forhold til at trøste- eller hyggespise og ikke spise, når de er nedtrykte eller ser tv. Afslutningsvis har det været en positiv udvikling, at flere af vægtstopperne er kommet i beskæftigelse siden projektets start”. (Niras, Slutevaluering af projektet Kom i Form. Januar 2013).

 

”Kom i Form” videreføres som et overvægtskursustilbud under patientskolerne fra efteråret 2013.

 

 

Bilag

Bilag - Slutrapport Vægtstop Vordingborg 20-12-2012

Bilag - Konklusionsrapport vægtstop

 

Indstilling

Sundhedschefen indstiller,

 

at               orienteringen tages til efterretning.

 

 

Beslutning fra Sundhedsudvalget den 14-05-2013

Fraværende: Lena Schroll og Carsten Rasmussen

 

Tiltrådt.

 

Oversendes til orientering til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.

 

 

 

 

 

5.  Orientering om status på Vordingborg Kommunes børneovervægtstilbud

 

Vordingborg Kommune, Sundhedssekretariatet     Komp.udv.: Sundhedsudvalget     Sagsbeh.: Tina Egevang Kjær/Birthe Jørgensen

ÅBEN SAG

Lovgrundlag
Sundhedslovens § 119 om forebyggelse og sundhedsfremme.
Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014.

Resumé

Vordingborg Kommunes børneovervægtstilbud, der blev sat i drift efter projekt Familievægtskolen, har nu været i gang i 17 måneder og en status peger på, at et målrettet tilbud til overvægtige børn har effekt på overvægten og den generelle trivsel.

Sagsfremstilling

Med afsæt i resultaterne og erfaringerne fra det tidligere satspuljeprojekt Familievægtskolen, og efter samråd med Sundhedsplejen, udarbejdede en arbejdsgruppe i Sundhedssekretariatet en strategi til videreførelse af et fremtidigt tilbud til kommunens overvægtige børn og unge. Følgende elementer indgår i tilbuddet:

 

Den fortsatte indsats på området startede op i september 2011 og har været varetaget af et ekspertteam bestående af en sundhedsplejerske, en kost- og motionsvejleder og en psykolog. Hele eller dele af teamet har mødtes individuelt med familierne, der har været henvist prima via sundhedsplejen og en enkelt fra egen læge.

 

Der har vist sig en større tilslutning til tilbuddet end forventet. 65 familier er henvist siden opstart og allerede fra start var der 3-4 måneders ventetid. Teamet har været nødsaget til at sætte alle tirsdage indenfor skoleåret af til samtaler for at kunne imødekomme behovet. Forventningen var 1-2 tirsdage om måneden.

 

Status på tilbuddet april 2013 er følgende:

 

Af de 57 familier der har været igennem samtaleforløb har følgende vist sig:

 

Den hidtidige metodebeskrivelse vedlægges til orientering. Der vil dog i de kommende måneder i samarbejde med sundhedsplejen, blive justeret, så tilbuddet endnu bedre matcher ressourcer og øvrig drift.

 

 

Bilag

Bilag - Notat - Vordingborg Kommunes børneovervægtstilbud.docx

 

Indstilling

Sundhedschefen indstiller,

 

at               orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning fra Sundhedsudvalget den 14-05-2013

Tiltrådt.

 

 

 

 

 

6.  Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi 2014 på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

 

Vordingborg Kommune, Sundhedssekretariatet     Komp.udv.: Kommunalbestyrelsen     J.Nr.: 27.06.08/54.06.26     Sagsbeh.: Dorrit Guttman/Birthe Jørgensen

ÅBEN SAG

Lovgrundlag
Serviceloven og lov om specialundervisning.

Resumé

Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi 2014 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning i folkeskolen. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde den 10. april 2013 og anbefaler aftalerne til godkendelse.

 

Baggrund

Kommunerne har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeafta­lerne på servicelovens område (jf. BEK nr. 205 af 13/3-2011) og på specialundervisningsområdet (jf. BEK nr 381 af 28/4-2012). Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

 

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge lovgivningen årligt senest den 1. juni 2013 indgå en aftale om udvikling på det specialiserede social- og undervisningsområde. Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfat­tede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud. Der skal således indgå et samlet skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud.

 

Kapacitetsbehov

På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkon­klusionen, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er begrænset. Spørgsmålet om kapacitet på de lands-& landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger indgår i styringsaftalen, der forelægges KKR Sjælland august 2013.

 

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kom­munerne arbejder med i det pågældende år. På politikertemamøde 1. marts 2013 blev fokusområderne for 2014 drøftet og anbefaling af fokusområder for 2014 er:

1)     Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn

2)     Senhjerneskadede herunder pensionsreformens betydning

3)     Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområ­det og nyspecialisering som mulige cases

4)     Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning

5)     Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk og med dobbeltdiagnoser og ADHD som mulige cases

 

 

 

Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn

Som led i udarbejdelse af udviklingsstrategierne for 2014 drøftes mellem kommuner og regioner, hvordan det fremtidige samarbejde om opgaven mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges, så der tages hensyn til både kommuner, regioner og private som driftsherre, til kommunerne som købere af pladser i tilbuddene og til, at socialtilsynet kan udfylde den rolle, som de får efter loven.

 

Senhjerneskadede herunder pensionsreformens betydning

I 2013 og 2014 arbejdes med kommunernes indsats på senhjerneskadeområdet, som et tværkommunalt projekt. Projektet er tiltrådt af KKR Sjælland på møde 5. februar 2013 og præsenteret på politikertemadagen 1. marts 2013. Projektet skal synliggøre kommunernes indsats på området og bidrage til at sikre, at Socialstyrelsens forløbsprogram følges i kommunerne samt være med til at sikre implementeringen af KLs anbefalinger omkring udvikling af det tværkommunale samarbejde på området. Projektet skal sikre, at KL’s mål om at kommunerne råder over og anvender den rette palet af specialkompetencer opnås.

Særligt for 2014 arbejdes der på området dog herudover med særlig fokus på, hvilke konsekvenser den nylig vedtagne førtidspensionsreform har på området, ligesom der også sættes fokus på, hvordan der kan arbejdes med evidens på dette område med henblik på at få implementeret konkrete metoder herfor.

 

Metodeudvikling herunder evidens og effekt og med misbrugsområdet og nyspecialise­ring som mulige cases.

Metodeudvikling belyses som faglig metodeudvikling både generelt som tendenser herunder med nyspecialisering som case og mere speci­fikt/konkret med misbrugsområdet som case. Herunder er det også væ­sentligt at belyse evidens og effekt som tiltagende krav til dokumenteret effekt af indsatserne på det sociale område. Det er målsætningen, at ar­bejdet med fokusområdet skal skabe grundlag for fælles metodeudvikling og fælles udvikling af indsatsen. I fokusområdet lægges, efter forslag fra brugerorganisationerne i det regionale dialogforum, også vægt på måling/kortlægning af kompetencerne i tilbuddene.

 

Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning

I 2014 vil følgende temaer være centrale og således blive gjort til gen­stand for analyse og drøftelse af udviklingsperspektiver: 1) Specialisering med fokus på kommunernes organisering af tilbud på psykiatriområdet. 2) Udvikling og kvalitet i pladser til borgere med psykiatriske diagnoser. 3) Førtidspensions­reformens betydning på psykiatriområdet. 4) Behand­lingspsykiatri/socialpsykiatri, snit­flader og opgaveløsning mellem kom­muner og Region.

 

Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk og med dobbeltdiag­noser og ADHD som mulige cases

Udgangspunktet er et ønske fra kommunerne om at samarbejde om til­bud til borgerne, især når der er tale om målgrupper med helt særlige be­hov, der kræver særlige kompetencer og indsatser. Kommunerne øn­sker at styrke den højt specialiserede indsats gennem samarbejde. Kommunerne vil, for særligt udvalgte målgrupper, hvor der er behov for øget koordinering el­ler planlægning kommunerne imel­lem, deltage i en kortlægning af orga­ni­seringen af indsatsen på disse om­råder mhp. at sikre og videreudvikle den specialiserede indsats.

 

Sagen behandles desuden i Børne-, Unge- og Familieudvalget, Psykiatriudvalget og Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i udvalgenes maj-møde.

 

 

Bilag

Bilag - Brev fra KKR - Udviklingsstrategi 2014

Bilag - Udviklingsstrategi for det specialiserede social- og specialundervisningsområde.docx

Bilag - Allonge - Specialundervisning i Folkeskolen 2014.docx

Bilag - Paragrafområder i aftalen for det specialiserede social- og specialundervisningsområde.docx

Bilag - Tilbudsoversigt - Udviklingsstrategi 2014.docx

Bilag - Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.docx

 

Indstilling

Sundhedschefen indstiller,

 

at               udvalget anbefaler KKR’s indstilling om at vedtage vedlagte rammeaftaler med tilhørende bilag.

 

Beslutning fra Sundhedsudvalget den 14-05-2013

Tiltrådt.

 

 

 

 

 

7.  Forslag til Politik for Frivillighed

 

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid     Komp.udv.: Kommunalbestyrelsen     J.Nr.: 00.15.00 - 13/1441     Sagsbeh.: Helle Woetmann Græsdal/rs

ÅBEN SAG

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Resumé

Den 3. april 2013 besluttede Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling at sende forslag til Politik for Frivillighed i forhøring indtil den 25. april 2013. Forslaget blev sendt til Seniorrådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Folkeoplysningsrådet, Fritidsrådet, Idrætsrådet og lokalrådene samt de af kommunens ca. 500 foreninger, kommunen har kendskab til. Desuden blev alle borgere og organisationer inviteret til at indsende et forhøringssvar. Forhøringens input sendes sammen med forslag til Politik for Frivillighed til behandling i de relevante udvalg med ændringsforslag.

 

Forslag til Politik for Frivillighed behandles parallelt i Børne-, Unge- og Familieudvalget, Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Miljø og Klimaudvalget, Psykiatriudvalget, Socialudvalget, Sundhedsudvalget, Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt Kommunalbestyrelsen inden udsendelse i høring fra den 14. juni 2013 til den 16. august 2013.

Sagsfremstilling

Projekt Frivillighed blev igangsat i august 2012 og fik til opgave at styrke og udvikle det frivillige arbejde i Vordingborg Kommune herunder at:

 

·         Skabe bedre rammer for frivilligheden

·         Øge antallet af frivillige

·         Skabe større synlighed omkring muligheder og behov for frivilligt arbejde

·         Imødekomme forskellige gruppers og enkeltpersoners behov for at give og modtage frivilligt arbejde

 

Målet var, at arbejdet skulle munde ud i en Politik for Frivillighed lavet på baggrund af et ”landkort” over det frivillige arbejde i Vordingborg Kommune herunder en beskrivelse af de frivilliges ønsker. Det ”frivillige landkort” skulle desuden angive, hvordan Vordingborg Kommune bedst muligt kan understøtte frivilligheden og politikken skulle sætte retning for området.

 

I løbet af efteråret 2012 blev det frivillige arbejde i Vordingborg Kommune kortlagt dels i forhold til hvilke tanker, ønsker og behov, de frivillige selv har, dels i forhold til en kortlægning over, hvordan Vordingborg Kommune allerede i dag understøtter det frivillige arbejde. Kortlægningen skete ved hjælp af inddragelse af de frivillige i form af to workshops med et bredt udsnit af frivillige samt via en stor spørgeundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af alle frivillige i Vordingborg Kommune.

 

Spørgeundersøgelsen blev foretaget med bistand fra Syddansk Universitet og 513 foreninger modtog et spørgeskema. Svarprocenten blev 55 % fordelt ligeligt mellem de forskellige typer af frivillige, hvorfor undersøgelsen kan siges at være repræsentativ for Vordingborg Kommunes frivillige. I januar 2013 blev alle frivillige inviteret til en konference, hvor resultaterne fra spørgeundersøgelsen blev fremvist.

 

På baggrund af de to workshops og spørgeundersøgelsen er der udarbejdet en rapport, som danner baggrund for forslag til politikken og som beskriver, hvordan Vordingborg Kommune i dag understøtter frivilligheden, hvad de frivillige har sagt og sidst angiver rapporten mulige tiltag til, hvordan Vordingborg Kommune endnu bedre kan understøtte det frivillige arbejde.

 

Generelt er der mange frivillige i Vordingborg Kommune og antallet af frivillige stiger lidt mere her end i resten af landet. De frivillige er generelt tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet med Vordingborg Kommune. Samtidig udtrykker mange af de frivillige, at de gerne vil indgå i nye samarbejder med andre foreninger og Vordingborg Kommune. Endelig står det klart, at langt hovedparten af de frivillige er tæt knyttet et lokalområde, hvilket stiller krav til eventuelle nye tiltag til understøttelse af det frivillige arbejde.

 

De frivillige i Vordingborg Kommune er organiseret i mere end 500 foreninger og dækker over meget forskellige områder som kunst, kultur, musik, motion, idræt, dans, hobbies, spejderkorps, patientgrupper, sociale foreninger, lokalområder osv. Nogle behov er derfor meget forskellige, men samtidig er der mange af behovene der er sammenfaldende, hvilket forslag til Politik for Frivillighed forsøger at tage højde for.

 

Forslag til politik for frivillighed skitserer tre overordnede mål, som udstikker retning for at understøtte frivilligheden og er ramme for hele den frivillige indsats og er ikke begrænset til at gælde indenfor en enkelt lovgivning. Politikken er en tværgående politik, der dækker alle de fagområder, hvor Vordingborg Kommune har kontakt til civilsamfundet ligesom politikken henvender sig til alle frivillige.

 

På baggrund af rapporten, forslag til politikken samt de forhøringssvar, der er indkommet, er der udarbejdet punkter til handlinger, som skal understøtte implementering af Politik for Frivillighed. Der er indkommet seks forhøringssvar, hvoraf flere dækker over en række foreninger. Andre har meddelt, at de venter til selve høringen.

 

Forslag til Politik for Frivillighed er tilrettet på baggrund af forhøringen og sendes efter den politiske behandling i høring fra den 14. juni 2013 til den 16. august 2013.

 

Der fremlægges ligeledes en række konkrete forslag til handlinger som kan understøtte, at Politik for Frivillighed kommer godt fra start. Disse forslag foreslås medsendt i høringen. Et af disse forslag er oprettelse af et særligt råd, kaldet Det frivillige Samråd med repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen og de frivillige

 

I administrationens forslag til konkrete handlinger fremgår det, at Samrådet har til formål at sikre dialog og følge implementeringen af frivilligpolitikken samt være høringsorgan i forhold til den række af tiltag, Vordingborg Kommune iværksætter for de frivillige. Samrådet har udtaleret i forhold til principperne for tildeling af diverse midler til de frivillige (fx § 18, § 79, folkeoplysning, puljer til lokale udviklingsplaner. lign.) . Administrationen skriver, at det skal overvejes om Det Frivillige Samråd skal have en særlig pulje på 250.000 kr. årligt til tværgående initiativer. Hvis en sådan pulje skal etableres vil midlerne skulle tages fra de eksisterende puljer til frivillige (§ 18, § 79, folkeoplysning mv.). Inden udsendelse i høring bør Kommunalbestyrelsen tage stilling til om opgaveportefølgen for et eventuelt samråd skal omfatte økonomiske midler.

 

Som det fremgår af rapporten om status for frivilligheden i Vordingborg Kommune anvendes i dag en del økonomiske ressourcer til frivilligheden i form af lokaletilskud samt forskellige former for støtte til aktiviteter via puljer eller anden form for fast tilskud.

 

Den økonomiske støtte som enten gives som fast støtte eller via puljer beløber sig i 2012 til ca. 13 mio. kr. til frivillige aktiviteter.

 

Derudover bruger Vordingborg Kommune godt 4 mio. kr. i lokaletilskud til ikke kommunale bygninger om året. Hertil kommer udlån af de lokaler, der stilles gratis til rådighed samt driftsudgifterne til udendørsarealerne på ca. 3,7 mio. kr. årligt. De 80.000 kvm. der stilles gratis til rådighed er primært i skolebygninger, der koster mere end 20 mio. kr. i drift om året til el, vand og varme og indvendig vedligeholdelse.

 

Totalt set brugte Vordingborg Kommune således i 2012 ca. 40 mio. kr. på frivilligområdet.

Økonomi

Udkast til politik for frivillighed har ingen økonomiske konsekvenser, da de respektive tiltag i handleplanen gennemføres indenfor den samlede ramme, der allerede bruges til frivilligområdet.

 

Hvis der etableres en særlig pulje på 250.000 kr. Til Det frivillige Samråd, skal det efterfølgende besluttes hvorledes de forskellige eksisterende puljer skal bidrage til den nye pulje.

 

Bilag

Bilag - Forslag til politik for frivillighed - efter forhøring - 25065-13 - 01-05-2013

Bilag - Handlinger til forslag til politik for frivillighed - 29943-13 - 01-05-2013

Bilag - Status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag (2) - 01-05-2013

Bilag - Forhøringssvar - 41212-13 - 01-05-2013

 

Indstilling

Børne- og kulturdirektøren indstiller,

 

at               forslag til Politik for Frivillighed sendes i høring i perioden 14. juni 2013 til 16. august 2013,

 

at               de konkrete forslag til handlinger, som skal understøtte intentionerne i ”Politik for Frivillighed” sendes i høring sammen med Politik for Frivillighed og

 

at               opgaveportefølje for Det Frivillige Samråd drøftes og det besluttes om, at der skal laves en særlig pulje på 250.000 kr. til dette samråd inden udsendelse i høring,

 

at               såfremt Det Frivillige Samråd oprettes, skal der udarbejdes et klart kommissorium og foretages en evaluering i efteråret 2015.

 

Beslutning fra Sundhedsudvalget den 14-05-2013

Politik for frivillighed, herunder konkrete forslag til handlinger, anbefales godkendt.

 

Hvis der bliver nedsat et Frivilligt Samråd ønsker udvalget ikke en særlig pulje.

 

 

 

 

8.  Orientering om udlevering af antabus på Sundhedscenter  Stege

 

Vordingborg Kommune, Sundhedssekretariatet     Komp.udv.: Sundhedsudvalget     Sagsbeh.: Dorrit Guttman/Birthe Jørgensen

ÅBEN SAG

Lovgrundlag

I henhold til sundhedslovens § 141 tilbydes vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere.

 

Resumé

Som en videreudvikling af alkoholtilbuddet på Møn, vil der fra juni 2013 blive udleveret antabus to gange om ugen.

Sagsfremstilling

Der blev i sommeren 2010 etableret et lokalt alkoholtilbud på Sundhedscenter Stege. Dette blev etableret for at sikre, at flere borgere på Møn fik tilbudt rådgivning og behandling.

 

Det lokale alkoholtilbud på Sundhedscenter Stege varetages af en alkoholbehandler ansat i Center for Rusmidler.

 

Efter etableringen af det lokale alkoholtilbud, har der vist sig en stigning i antallet af borgere, der ønsker alkoholbehandling på Møn.

 

For fortsat at imødegå og fastholde de lokale borgere på Møn, der ønsker hjælp til deres alkoholmisbrug, er det besluttet, at der fra juni 2013 ligeledes vil foregå udlevering af antabus. Dette vil foregå på Sundhedscentret i Stege 1 time to gange om ugen.

 

Indstilling

Sundhedschefen indstiller,

at               orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning fra Sundhedsudvalget den 14-05-2013

Tiltrådt.

 

 

 

 

9.  Orienteringssag - Årsberetning 2012 - Utilsigtede Hændelser

 

Vordingborg Kommune, Ældresekretariatet     Komp.udv.: Kommunalbestyrelsen     Sagsbeh.: Charlotte Nielsen/Birthe Jørgensen

ÅBEN SAG

 

Lovgrundlag

Lov om udvidet patientsikkerhed efter Sundhedsloven kap. 61, § 198 Patientsikkerhed, samt bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser BEK nr. 1 af 03/1 2011.

Resumé

I henhold til Lov om udvidet patientsikkerhed er kommunerne ansvarlige for at modtage, registrere og analysere rapporter om utilsigtede hændelser, som forekommer på det kommunale sundhedsområde. Formålet med loven er at forbedre patientsikkerheden ved læring og forebyggelse.

Sagsfremstilling
Ældresekretariatet fremlægger én gang årligt en samlet årsberetning om utilsigtede hændelser for Socialudvalget i Vordingborg Kommune.

 

Ved UTH forstås hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende, men forinden blev afværget eller i øvrigt ikke indtraf på grund af andre omstændigheder.

 

En utilsigtet hændelse omfatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed.

(Kilde: Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v.)

 

Vordingborg Kommunes social- og sundhedsfaglige personale har rapporteret UTH

siden 1. november 2010.

 

Nedenstående statistik over rapporterede UTH i 2011, er fordelt på de 4 områder hvor kommunen har rapporteringspligt.

 

Områderne, hvor der er rapporteringspligt er:

Sektorovergange, patientuheld, medicinering og infektioner, uanset alvorlighedsgrad og konsekvens for patienten.

 

Der har været rapporteret i alt 1.052 UTH, hvor hændelsen er sket i Vordingborg Kommune, fordelt som vist nedenunder.

 

Område

Antal
hændelser - 2011

Sektorovergang

1

Patientuheld

99

Medicinering

666

Infektioner

8

Andet

26

 

Bilag

Bilag - Årsrapport 2012 Vordingborg Kommune - Utilsigtede Hændelser UTH.docx

 

Indstilling

Ældrechefen  indstiller,

at               udvalget tager årsrapport Utilsigtede Hændelser 2012 til efterretning,

at               årsrapport Utilsigtede Hændelser 2012 fremsendes til orientering til Sundhedsudvalget og til Psykiatriudvalget.

 

Beslutning fra Socialudvalget den 22-04-2013

Fraværende: Michael Juliussen

 

Tiltrådt.

 

Beslutning fra Sundhedsudvalget den 14-05-2013

Tiltrådt.

 

 

 

 

10.  Orienteringssag - Tilbagemelding fra og opfølgning på dialogmøder 2013

 

Vordingborg Kommune, Udviklingsstaben     Komp.udv.: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling     Sagsbeh.: Claus Lyngby Petersen/dool

 

ÅBEN SAG

Lovgrundlag

Nærdemokratimodel for Vordingborg Kommune 2010.

Resumé

På dialogmøderne i februar-marts 2013 har lokalrådene rejst en række sager og spørgsmål til politikerne, som har afkrævet svar fra administrationen. Opfølgningen på disse sager og spørgsmål har nu været rejst i de respektive fagsekretariater, og den samlede tilbagemelding fremlægges nu.Sagsfremstilling

Politikerne har i deres respektive dialogudvalg gennemført dialogmøder med lokalrådene i februar og marts 2013. På dialogmøderne har lokalrådene rejst en række spørgsmål og sager, som nu også er blevet undersøgt af administrationen.

 

13 Lokalråd har meldt tilbage til administrationen med opfølgningsskemaer og referater. En del af spørgsmålene har politisk karakter, og der er på dialogmøderne givet et politisk svar på disse spørgsmål, hvorfor de ikke fremgår af det samlede opfølgningsskema. I hovedtræk drejer lokalrådenes tilbagemeldinger sig om følgende:

 

 

Svarene fra fagsekretariaterne sendes til godkendelse i direktionen med henblik på efterfølgende orientering i de respektive fagudvalg, og endelig udsendelse af svar til lokalrådene i juni 2013.

 

Bilag

Bilag - Samlet tilbagemelding fra dialogmøder 2013 - 33667-13 - rev. 07-05-2013.docx

 

Indstilling

Direktionen indstiller i møde den 30. april 2013,

 

at               fagsekretariaternes og stabenes opfølgning på dialogmøderne 2013 godkendes,

 

at               svarene sendes videre til orientering i fagudvalgene.

 

Beslutning fra Sundhedsudvalget den 14-05-2013

Tiltrådt.

 

 

 

 

 

11.  Eventuelt

 

Vordingborg Kommune, Sundhedssekretariatet     Komp.udv.: Sundhedsudvalget     Sagsbeh.: Vivian Griffenfeldt Nielsen/Birthe Jørgensen

ÅBEN SAG

 

Beslutning fra Sundhedsudvalget den 14-05-2013

Orientering om status på Multicenteret i Præstø.

 

Udvalgsmødet den 17. juni 2013 på Hyldevang Naturcenter.

 

 

 

12.  Underskriftsblad

 

 

ÅBEN SAG

 

Starttidspunkt: kl. 15.30

 

Sluttidspunkt:   kl. 17.30

 

 

 

Birgitte Steen Jørgensen                               sign.                        

 

 

Kim Petersen                                                    sign.  

 

 

Carsten Rasmussen                                        sign.  

 

 

Lena Schroll                                                      sign.  

 

 

Heino Hahn                                                       sign.