227. Lån til Nysted Biogas

J.nr.

 

Sagsid.

4208870

Initialer

OJA

Åben sag

 

 


Sagsfremstilling:

Kommunekredit kontaktede Guldborgsund Kommune den 2. juni 2008 angående manglende betalinger på Nysted Biogas’ terminer pr. 29/2 og 31/5 2008.

 

Kommunekredit yder kun henstand i undtagelsestilfælde, og såfremt der er tale om en likviditetskrise længere varighed hos debitor, er det Kommunekredits mål, at søge en mere permanent ordning med selvskyldnerkautionisten.

 

Kommunekredit yder maksimalt 3 måneders henstand på afdrag på lån, hvorfor de nu pr. 3. september 2008 henvender sig til garantistiller, som i dette tilfælde er Guldborgsund Kommune og anmoder om indbetaling af de forfaldne ydelser med 2,4 mio. kr. på det kommunegaranterede lån

 

Guldborgsund Kommune garanterede ultimo 2007 for et lån i Kommunekredit til Nysted Biogas på 44,8 mio. kr. herudover har Nysted Kommune i 2005 ydet et 10-årigt rente- og afdragsfrit lån på 8 mio. kr. til Nysted Biogas til brug for bl.a. indfrielse af gammel gæld og ud- og ombygning af anlægget, hvortil der var knyttet nogle forudsætninger om handlingsplan for den fremtidige økonomi samt at der blev indgået aftale om rådgivning og driftsledelse med Hashøj Biogas A.m.b.a.

 

Nysted Biogas har fået udarbejdet et nyt budget for 2009, hvor det øgede statstilskud til el-produktion er indarbejdet, hvilket betyder, at Nysted Biogas forventer at et driftsresultat, der kan klare de fremtidige ydelser på de etablerede lån.

 

Økonomi & Finans samarbejder med Bestyrelsen for Nysted Biogas, driftsledelsen fra Hashøj Biogas samt energistyrelsen for, at finde fremtidige langsigtede økonomiske og driftsmæssige løsningsmuligheder, der kan medvirke til at sikre den nødvendige økonomi i selskabet.

 

Lovgrundlag:

Styrelseslovens § 40

 

Økonomi:

Der er udarbejdet gældsbrev til Guldborgsund Kommune med Nysted Biogas som debitor på i alt 2.394.902 kr. svarende til de 3 skyldige terminer, som Guldborgsund Kommune betaler til Kommunekredit A/S.

 

Lånet er afdragsfrit indtil 1. januar 2010 på hvilket tidspunkt, der indgås aftale mellem parterne om afdragsprofil.

 

Lånet forrentes med en variabel rente svarende til Nationalbankens diskonto + 2%, dvs. pt. 6,25%.

 

Det vil være muligt, at foretage låneoptage til ydede lån. Overvejelsen om låneoptagelse vil indgå i sagsfremstilling ultimo året, når byrådet skal tage stilling til den samlede låneoptagelse for regnskabsåret 2008.

 

Indstilling:

Den administrerende direktør indstiller til økonomiudvalget og byråd, at

·       Guldborgsund Kommuner yder lån til Nysted Biogas, som beskrevet ovenfor

·       Det pålægges den adm. Direktør at finde en mere langsigtet løsning på selskabets driftsøkonomiske forhold i samarbejde med Nysted Biogas

 

Bilag:

Gældsbrev

Beslutning fra Økonomiudvalget den 30-09-2008

Fraværende: ole bronnè sørensen

 

Skyldige terminsydelser er betalt af Guldborgsund Kommune.

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af, at lån ydes på de skitserede betingelser.