4.      Revidering af personalepolitikken i Ærø kommune - Ryge- og misbrugspolitik

Sagsnr.: 492-2018-1462        Dok.nr.: 492-2018-43105     Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Anslået tid: 20 min.

 

I forbindelse med revidering af personalepolitikken i Ærø kommune bedes Hovedudvalget drøfte, hvorvidt der bør ske ændringer i de nuværende politikker for rygning og for misbrug.

 

Bilag

492-2018-43322

Bilag 3.01 - Rygepolitik og Bilag 3.02 Misbrugspolitik, personalepolitik 2015

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Hovedudvalg, den 28. august 2018:

Fraværende: Keld M. Møller

 

Anette Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal komme med et udkast til en revideret personalepolitik. Allan orienterer om gruppens arbejde og beder Hovedudvalget drøfte om der bør ske ændringer i de nuværende politikker for rygning og for misbrug.

De eksisterende politikker blev drøftet i mindre grupper. Der er forskellige holdninger som arbejdsgruppen kan arbejde videre med.