2.     Ændringer i MED

Sagsnr.: 492-2020-955         Dok.nr.: 492-2020-8323     Sagsbeh.: AJN                                      Åbent

 

Anslået tid: 15 min.

 

OAO-valggruppen har i mail af 23. januar 2020 anmodet om, at medarbejdersiden i Hovedudvalget udvides med 1 medlem som udpeges af OAO-valggruppen.

Årsagen hertil er, at man er blevet opmærksom på, at jf. Søfartsloven skal det sejlende personale ved Ærøfærgerne have en plads i Hovedudvalget. Den ekstra medarbejderrepræsentant, som Hovedudvalget i givet fald udvides med, skal således udpeges blandt Ærøfærgernes sejlende personale.

 

Kommunaldirektør Allan Filtenborg fremsætter forslag om ændring af ordlyden i Ærø kommunes MED-aftale, gående på at kommunaldirektøren ikke er født formand for Fælles-MED Administration, men at formanden for Fælles-MED Administration udpeges blandt lederne på Rådhuset og Job- og Voksencenter.

 

 

 

Bilagsnr

 

Hovedudvalget, den 27. februar 2020:

Fraværende: Ingen

 

Keld Møller orienterer om, at der i Søfartsloven står beskrevet, at når der er et udvalg højere end samarbejdsudvalget (hvilket Hovedudvalget er), har medarbejdersiden på Færgeområdet ret til en plads i dette højere udvalg.

Medarbejdersiden efterlyser Søfartslovens bestemmelser inden der træffes endelig beslutning. Punktet udskydes derfor til næste møde.

Allan Filtenborg fremlægger forslaget om, at kommunaldirektøren ikke længere skal være født formand for Fælles-MED Administration og Jobcenter. Begrundelsen herfor er, at Allan ønsker denne ændring for at få et rent snit i forhold til alle de øvrige Fælles-MED, hvor formanden ikke er en direktør.

Forslaget drøftes, og Hovedudvalget godkender forslaget. Jesper Rosenbeck ønsker ført til referat, at han godtager ændringen.