1.      Budget 2021-24

Sagsnr.: 492-2020-955          Dok.nr.: 492-2020-61751    Sagsbeh.: AJN             Åbent

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på sit møde den 27. august 2020 sendt kommunens budgetforslag 2021-24 til 1. behandling i høring hos brugerbestyrelser, MED-organer, råd og nævn, samt medlemmer af Lederforum.

 

Frist for indsendelse af høringssvar fra ovennævnte er fredag den 11. september 2020 kl. 8.00.

 

Indkomne høringssvar fremsendes til Hovedudvalget fredag, den 11. september 2020.

 

Budgetmateriale og høringssvar fremlægges Hovedudvalget med henblik på, at særligt medarbejdersiden kan have lejlighed til at forholde sig til det politiske budgetforslag for 2021-24, bl.a. på baggrund af de høringssvar der er indkommet fra organisationen.

 

Der udarbejdes evt. høringssvar, enten på mødet den 14. september 2020, eller umiddelbart derefter.

 

 

 

Bilagsnr

 

Hovedudvalget, den 14. september 2020:

Fraværende: Gitte Terkelsen, Hans Peter Bolding, Keld M. Møller, Steen Agersø

 

Allan orienterer om, at resultatet af skattefinansieret drift er ændret på grund af, at vi har fået bevilget særtilskud fra Staten.  Ligeledes er de budgetterede afdrag på lån reduceret, da Kommunalbestyrelsen har besluttet, qua resultatet af den skattefinansierede drift, ikke at låne det fulde beløb til Søby Havn, men tager noget fra kassen.

Hovedudvalget vil, på mødet med ØEU umiddelbart efter Hovedudvalgets møde, henstille til, at kommunalbestyrelsen på mødet onsdag den 16. september 2020 tager stilling til, om de stillede besparelsesforslag gennemføres.

På Direktionens møde fredag den 11. september 2020 gennemgik Direktionen høringssvarene.

På baggrund af Covid-19 situationen foreslår Direktionen, at der fremadrettet afsættes yderligere t.kr. 500 til rengøring i kommunen, idet man forudser at det nuværende rengøringsniveau som følge af Covid-19 er kommet for at blive. Ligeledes foreslår Direktionen, at der afsættes ressourcer til, at der i en 3-årig periode ansættes yderligere 1 medarbejder i teknisk afdeling til opgaver omkring anlægsprojekter.

Der har været tvivl om, hvorvidt det var hele budgettet inkl. de enkelte områders budgetønsker, eller om det alene var besparelsesforslagene der kunne afgives høringssvar til. Lasse fra biblioteket giver derfor udtryk for, at hvis det havde fremgået klart, at man kunne give høringssvar til hele budgettet, ville biblioteket have givet høringssvar på budgetønsket om bedre ventilationsanlæg på biblioteket.

Der opfordres til, at det ved næste års budgetproces fremgår mere tydeligt, hvad der kan gives høringssvar på.

De fremsendte høringssvar gennemgås.

Fælles-MED fra Ældre- og Sundhed udtrykker bekymring for at den enkelte institutionsleder får flere administrative opgaver, og derved mindre tid til tilstedeværelse for medarbejdere, hvis stillingen som Ældreområdet nedlægges. Der bakkes op om sundhedsforsikring, på trods af beskatning af kr. 1000 årligt pr. medarbejder. Udvalget ønsker dog, inden tegning af forsikring, oplyst hvad forsikringen dækker. Til budgetforslaget omkring fastholdelsestillæg til sosu-personale er udvalget reelt enig, men udtrykker bekymring for øvrige personalegrupper, både inden- og uden for Ældre- og sundhedsområdet. Udvalget finder det ikke hensigtsmæssigt at pålægge området at regulere i lønudgifter for huslejetab i forbindelse med lukning af Gilleballehus.

Lederne på Ældreområdet udtrykker bekymring ved nedlæggelse af stillingen som leder af Ældreområdet, da Ældre- og sundhedschefen i givet fald bliver direkte leder af lederne på Ældreområdet. Dette kan medføre mindre tilgang til leder for Ældreområdets ledere.

 

Fælles-MED for Administrationen og Job- og voksenområdet erklærer sig enig med Fælles-MED fra Ældre- og sundhed omkring sundhedsforsikring. Udvalget bakker op om Direktionens anbefaling omkring rengøring som følge af Covid-19. Udvalget bakker ligeledes op om høringssvaret fra Jobcenteret omkring personlig betjening i receptionen.

Fælles-MED for børn og unge henleder politikkernes opmærksom på, at det kræver ekstra ressourcer som følge af det lave børneantal, både i pasningsinstitutioner og i skolen. Øget tendens til hjemmeundervisning har medført en øget udgift til Marstal Skole, når forældre der ønsker at hjemmeundervisning skal vejledes til opgaven. Ressourcer til denne udgift er ikke tilført skolen. Der er en del gamle bygninger som ikke helt lever op til den standard der bør være omkring indeklima. Ventilationsanlæg på skolen samt legeborg bør udskiftes. Der søges om yderligere ressourcer til køb af IT-udstyr til elever. Skolen kan ikke bakke op om at hjemtage rengøringen i Viften, af praktiske årsager. Skolen bakker op om salg af ”Hov-ro-hytten”, da hytten ikke længere bruges af skole og SFO.

Kimma orienterer om 2 forslag som er behandlet i KSU-udvalget, omkring kostordning i daginstitutionerne. KSU har anbefalet at videreføre nuværende ordning, hvor der ikke laves mad til børnene i ferier. Dette er forældrebestyrelserne ikke enig i, de ønsker at der er madordning alle dage, men til en uændret pris. Forældrebestyrelserne forslår, at ekstraudgift bliver en kommunal udgift.

På færgeområdet er der ikke opbakning til de fremsatte besparelsesforslag på 3,5 mill.kr.  Det anbefales at vente med at se på ændring af bemandingen på Skjoldnæs til Corona-19 situationen er ovre.

Medarbejdersiden i HOU undrer sig over, med den økonomi som Ærø Kommune nu har, at Direktionen foreslår nedlæggelse af stillingen som leder af Ældreområdet. Kimma orienterer om, at det er et pålæg fra politisk side, at der skulle ses på ledelsesstrukturen i Ældre- og Sundhedsområdet.

Der aftales en strategi for mødet med ØEU, hvorefter Hovedudvalget udarbejder høringssvar.