Byråd

31. marts 2009

Sagsnr. 710-2007-5102

Sagsbehandler INE

 

 
39.       Venskabsbysamarbejde i Favrskov Kommune - Åbent

 

Tidl. politisk behandling

Koordinationsudvalg, 30.10.06

Forventet sagsgang

ØK, BY

Lovgrundlag

 

 

SAGENS INDHOLD

Koordinationsudvalget, som blev nedsat i forbindelse med kommunesammenlægningen, og som bl.a. bestod af sammenlægningskommunernes borgmestre, anbefalede 30. oktober 2006, at antallet af venskabsbyer reduceres samt at der, i det omfang Favrskov Kommune fortsat ønsker at have venskabsbyrelationer, søges nye venskabsbyer. 

 

KL har undersøgt omfanget af kommunernes venskabsbysamarbejde efter strukturreformen. Undersøgelsen viser, at antallet af venskabsbyer er kraftigt reduceret, og mange nye kommuner har benyttet sammenlægningen til at opsige venskabsbyaftaler, hvor der gennem længere tid ikke havde været aktiviteter i forbindelse med samarbejdet. I 2008 havde kommunerne i gennemsnit fem venskabsbyer, og det er nordiske lande, der topper listen foran Tyskland og Polen.  

 

Borgmestersekretariatet har undersøgt indhold og omfang af de ti venskabsbysamarbejder, som Favrskov Kommune har overtaget.

 

På den baggrund anbefales det, at Favrskov Kommune udpeger tre venskabsbyer, hvor samarbejdet formaliseres og udvikles til et tættere samarbejde med fokus på erfaringsudveksling og faglig udvikling kommunerne imellem.

 

VURDERING

Til grund for Borgmestersekretariatets vurdering ligger følgende overvejelser:

 

Gran Kommune i Norge og Saarijärvi Kommune i Finland er begge relativt små kommuner, hvis venskabsbyaktiviteter henhører under Foreningen Nordens afdeling i Hadsten/Hinnerup. Kommunerne anbefales ikke direkte videreført som venskabsbyer ud fra den betragtning, at byerne indbyggertalsmæssigt ikke modsvarer en kommune af Favrskovs størrelse, og at der ikke har været et aktivt samarbejde mellem kommunerne.

 

Kungsbacka Kommune i Sverige har godt 70.000 indbyggere og er ligeledes en kommune, hvis venskabsbyaktiviteter henhører under Foreningen Nordens afdeling i Hadsten/Hinnerup. Det anbefales, at Favrskov Kommune formaliserer sit venskabsbysamarbejde med Kungsbacka under henvisning til, at kommunen med sin størrelse og beliggenhed i det sydvestlige Sverige fortsat vil kunne blive en inspirerende samarbejdspartner for Favrskov Kommune.

 

Mosonmagyróvár Kommune i Ungarn har ca. 50.000 indbyggere og har tidligere været Hadsten Kommunes venskabsby. Mosonmagyróvár Kommune er en del af Gyõr Amt, som er venskabsamt med Region Midtjylland. Det anbefales, at Favrskov Kommune indgår en fornyet venskabsbyaftale med Mosonmagyróvár Kommune ud fra den betragtning, at Mosonmagyróvár Kommune har en passende størrelse og er en aktiv erhvervsby, samt at Favrskov Kommune vil kunne profitere af den synergieffekt, som relationen kan tilføre samarbejdet.

 

Lesna Kommune i Polen har ca. 10.800 indbyggere og er en af den tidligere Hvorslev Kommunes venskabsbyer. Venskabsbysamarbejdet anbefales opsagt under henvisning til, at der i flere år ikke har eksisteret et egentligt samarbejde mellem de involverede kommuner.

 

Haa Kommune i Norge har ca. 15.000 indbyggere og er ligeledes en af den tidligere Hvorslev Kommunes venskabsbyer. Det anbefales, at Favrskov Kommune indgår en fornyet venskabsbyaftale med Haa Kommune under henvisning til, at der helt op til kommunalreformen har været et aktivt og formaliseret samarbejde kommunerne imellem, som særligt har haft fokus på udveksling af politikere og medarbejdere. Norge står efter al sandsynlighed foran en kommunalreform, og Favrskov Kommune vil derfor aktivt kunne bidrage med erfaringerne fra Danmark.

 

Nykarleby Kommune i Finland, Sollefteå Kommune i Sverige og Steinkjer Kommune i Norge er med sine henholdsvis ca. 8.000, 21.000 og 21.000 indbyggere alle relativt små kommuner, hvis venskabsbyaktiviteter henhører under Foreningen Nordens afdeling i Hammel. Kommunerne anbefales ikke direkte videreført som venskabsbyer ud fra den betragtning, at der ikke har været et aktivt samarbejde mellem kommunerne.

 

Karparcz Kommune i Polen, der venskabsby med den tidligere Hammel Kommune, er med sine ca. 7.000 indbyggere en meget lille kommune. Det anbefales, at venskabsbysamarbejdet med Karpacz Kommune opsiges ud fra den betragtning, at byen indbyggertalsmæssigt ikke modsvarer en kommune af Favrskovs størrelse.

 

Det forventes, at Foreningen Nordens afdelinger i Hadsten/Hinnerup og Hammel vil fortsætte deres samarbejde med deres respektive nordiske samarbejdsbyer, uanset Favrskov alene viderefører et formaliseret venskabsbysamarbejde med Kungsbacka Kommune.

 

Ligeledes forventes det, at de nære relationer mellem borgere i Hammel og Karpacz og borgere fra især Thorsø i den tidligere Hvorslev Kommune og Lesna fortsætter.

 

Igangværende internationale aktiviteter, som institutioner, eksempelvis skoler i Favrskov Kommune, udfører i samarbejde med institutioner i de hidtidige venskabsbyer kan naturligvis fortsætte med den lokale forankring.

 

Det vurderes, at rammerne for det videre samarbejde med venskabsbyerne, samt at rammer for etablering og udvikling af nye samarbejdsrelationer med udenlandske kommuner, med henblik på erfaringsudveksling samt faglig udvikling og synergi i øvrigt, bør indarbejdes i en fremtidig international strategi, som planlægges udarbejdet for det samlede internationale arbejde, der foregår i Favrskov Kommune.

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der har i 2008 og 2009 været afsat 57.000 kr. til aktiviteter i forbindelse med venskabsbysamarbejde, hvilket modsvarer det begrænsede aktivitetsniveau, der har været.

 

Med genoptagelsen og formaliseringen af venskabsbysamarbejdet foreslås det, at der i budget 2010 afsættes 100.000 kr.

 

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

 

1.       At Favrskov Kommune fortsætter og formaliserer venskabsbysamarbejdet med Mosonmagyróvár i Ungarn, Kungsbacka i Sverige og Haa i Norge.

2.       At Favrskov Kommune arbejder på at etablere nye samarbejdsrelationer med udenlandske kommuner, som i faglig sammenhæng kan være af særlig betydning for kommunen.

3.       At der i budget 2010 og overslagsårene under Økonomiudvalgets område afsættes et beløb på 100.000 kr.

 

BESLUTNING

 

 

Økonomiudvalget, 24. marts 2009:

Fraværende: Ingen

 

Indstilles godkendt.

 

Bilagsnr

 

Byråd, 31. marts 2009:

Fraværende: Ken Richter, Marianne Saxtoft

 

Godkendt.