Børne- og Skoleudvalget

8. november 2018

Sagsnr. 710-2017-17424

Dok.nr. 710-2018-344860

Sagsbehandler DPMAEN

 

 
59.                 Kvalitetsstandard inden for servicelovens område for børn og unge - Åbent

 

Tidl. politisk behandling

BY, 29.03.2011, pkt. 45

Forventet sagsgang

BS-U, ØK, BY, Høring, BS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Serviceloven

 

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en opdatering af kvalitetsstandarden for børne- og ungeområdet i Favrskov Kommune med henblik på at sende kvalitetsstandarden i høring ved Favrskov Kommunes handicapråd.

 

Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det synligt og gennemskueligt for borgerne, hvilke ydelser kommunen kan tilbyde til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale trivselsmæssige problemer samt til deres familier. Kvalitetsstandarden beskriver indholdet, omfanget og udførelsen af de kommunale ydelser. Kvalitetsstandarden er således en ramme for, hvad der vil være gældende i langt de fleste situationer, selvom de konkrete afgørelser altid skal bero på et individuelt skøn med afsæt i den enkelte borgers forudsætninger og behov. Der er ikke inden for servicelovens område for børn og unge et lovgivningsmæssigt krav om en kvalitetsstandard.

 

Kvalitetsstandarden er en opdatering af den hidtidige servicedeklaration inden for servicelovens område for børn og unge. Opdateringen er hovedsageligt koncentreret om justeringer i henhold til lovgivningen og praksisændringer fastlagt af Ankestyrelsen. I den opdaterede kvalitetsstandard foreslås der kun en enkelt ændring i det kommunale serviceniveau. Ændringen går på, at sagsbehandlingstiden på ansøgninger om hjemmetræning ændres fra tre til fire måneder. Det skyldes, at kravene til sagsbehandlingen af ansøgninger om hjemmetræning efter servicelovens § 32 a er skærpet således, at der forud for eventuel bevilling kræves udarbejdet en børnefaglig undersøgelse. Denne undersøgelse kan ifølge lovgivningen tage op til fire måneder. Derudover vil der i disse sager typisk være behov for, at socialrådgiveren har et tæt samarbejde med psykologer og fysio- eller ergoterapeuter. Det betyder samlet set, at sagsbehandlingstiden for behandling af ansøgninger om hjemmetræning anbefales fastsat til fire måneder. Øvrige sagsbehandlingstider, der blev besluttet af Byrådet 24. marts 2015, er fastholdt.

 

Samtidig med opdateringen ændres benævnelsen fremadrettet til ”kvalitetsstandard” for at ensarte de begreber, som anvendes på tværs af forvaltningerne i Favrskov Kommune.

 

Kvalitetsstandarden revideres som minimum hvert 4. år, men opdateres løbende med administrative ændringer. Ændringer i serviceniveauet kræver politisk behandling.

 

Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag og vil blive opsat grafisk efter godkendelse i Byrådet.

 

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at den opdaterede kvalitetsstandard underbygger Børn og Skoles arbejde med tidlig opsporing og tidlig indsats.

 

Opdateringen skal desuden ses i sammenhæng med det analyse- og udviklingsforløb, der gennemføres i 2018 og 2019 inden for børnehandicapområdet. I efteråret 2018 gennemføres et dialogforløb, som skal afdække behov i forhold til styrkelse af kommunikation og samarbejde mellem Børn og Familie og de berørte familier. I 2019 gennemføres et analyse- og læringsforløb med Ankestyrelsen for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen med færre omgjorte eller hjemviste afgørelser fra Ankestyrelsen. Byrådet behandlede sagen om forløbet på møde 25. september 2018.

 

Eventuelle forslag til ændringer i serviceniveauet kan blive relevante, når det planlagte analyse- og udviklingsforløb er afsluttet, eller hvis der i forløbet vurderes at være behov for justeringer.

 

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

 

INDDRAGELSE

Kvalitetsstandarden sendes i høring hos Handicaprådet.

 

INDSTILLING

Den konstituerede direktør for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

 

1.     At kvalitetsstandarden inden for servicelovens område for børn og unge sendes i høring hos Handicaprådet.

 

BESLUTNING

 

Bilag

Samlet kvalitetsstandard inden for servicelovens område for børn og unge

710-2018-302347

 

 

 

Bilagsnr

 

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2018:

Fraværende: Ingen

 

Børne- og Skoleudvalget udsætter sagen til udvalgsmøde 17. januar 2019.