Børne- og Skoleudvalget

8. november 2018

Sagsnr. 710-2018-17828

Dok.nr. 710-2018-229023

Sagsbehandler DPJMH

 

 
60.                 Ankestyrelsens statistik over ankeafgørelser - Åbent

 

Tidl. politisk behandling

 

Forventet sagsgang

AU, BS-U, SS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven

 

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Ankestyrelsens statistik over ankeafgørelser (klagesager) for 2017 og 1. halvår af 2018. Det vil sige de kommunale afgørelser, som borgerne har klaget over, og som derefter har været til behandling i Ankestyrelsen. Endvidere skal der tages stilling til de initiativer, der iværksættes i forlængelse af ankeafgørelserne.

 

Folketinget har 29. maj 2018 vedtaget en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovændringen indebærer bl.a., at Byrådet fremover årligt skal behandle det Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet, som Børne- og Socialministeriet hvert år offentliggør inden 1. juli. 

 

Formålet med Danmarkskortet er at øge den lokalpolitiske opmærksomhed på vigtigheden af, at kommunerne overholder lovgivningen og at medvirke til, at kommuner drøfter og tager initiativer til at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen.

 

Danmarkskortet er opdelt i tre oversigtskort for henholdsvis socialområdet, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet (kan ses via nedenstående links):

 

Danmarkskortet for socialområdet omfatter:

·         Alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang.

 

Danmarkskortet for børnehandicapområdet omfatter følgende fire områder:

·         Pasningstilbud og hjemmetræning m.m.

·         Merudgiftsydelse

·         Tabt arbejdsfortjeneste

·         Personlig hjælp og ledsagelse.

 

Danmarkskortet for voksenhandicapområdet omfatter fire bestemmelser om:

·         Kontante tilskud

·         Borgerstyret personlig assistance

·         Ledsageordning

·         Merudgifter.

 

Det vil sige, at afgørelser efter fx dagtilbudsloven samt afgørelser på beskæftigelsesområdet ikke fremgår af de tre oversigtskort.

 

I Favrskov Kommune har notater med beskrivelser af Ankestyrelsens statistikker inden for alle lovområder på social- og arbejdsmarkedsområdet hidtil været forelagt fagudvalgene (Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget). Udvalgene er i foråret blevet orienteret om statistikken for det forudgående år, og i efteråret er udvalgene blevet orienteret om statistikken for 1. halvår det pågældende år. 

 

Selvom Danmarkskortet alene omhandler afgørelser efter serviceloven og alene forholder sig til statistikken for det forudgående år, er der vedlagt notater, der beskriver statistikkerne for 2017 og for 1. halvår 2018 på hele social- og arbejdsmarkedsområdet. Dette med henblik på at give Byrådet det bedst mulige grundlag for at følge udviklingen på området og eventuelt iværksætte initiativer med henblik på at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen.  

 

Det kan i øvrigt oplyses, at ændringen af retssikkerhedsloven indebærer, at de sagsbehandlingsfrister, som Byrådet i henhold til retssikkerhedsloven fastsætter for behandlingen af sager efter serviceloven, også gælder ved behandlingen af afgørelser efter serviceloven, der er hjemvist af Ankestyrelsen.

 

Endelig er det blevet lovfæstet, at sagsbehandlingsfrister skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Det bemærkes i den forbindelse, at en oversigt over de vedtagne sagsbehandlingsfrister allerede findes på Favrskov Kommunes hjemmeside.

 

VURDERING

Ankestyrelsen har i 2017 og 1. halvår 2018 truffet afgørelser i henholdsvis 261 og 139 klagesager i alt inden for social- og arbejdsmarkedsområdet i Favrskov Kommune. Klagesagerne er fordelt på Børn og Skole, Social og Sundhed og Job og Økonomi.

 

Det bemærkes, at omgørelsesprocenten er udtryk for andelen af sager, hvor Ankestyrelsen har ophævet/ændret kommunens afgørelse eller hjemvist den pågældende sag til fornyet behandling.

 

Nedenfor gives en sammenfatning for hvert område.

 

Børn og Skole:

Ankestyrelsen har i 2017 og 1. halvår 2018 truffet afgørelser i henholdsvis 64 og 28 klagesager inden for børne- og familieområdet. I 2017 og 1. halvår 2018 omgjorde Ankestyrelsen henholdsvis 40 % og 41 % af afgørelserne.  

 

Ankestyrelsen har i 2017 ændret 10 afgørelser inden for børne- og familieområdet og hjemvist 15. Der er ændret fire afgørelser i 1. halvår 2018, og syv afgørelser er hjemvist til fornyet behandling ved kommunen. Det er Børn og Skoles vurdering, at størstedelen af omgørelserne skyldes, at sagerne ikke er blevet oplyst og undersøgt i tiltrækkelig grad.

 

Børn og Skole arbejder løbende med at kvalificere sagsbehandlingen. Det betyder blandt andet, at Børn og Skole er i gang med at revidere og forbedre standardskabeloner til hvert enkelt sagsområde med henblik på at højne kvaliteten af afgørelserne. Herudover vil der fra primo 2019 og 12 måneder frem blive gennemført et analyse- og læringsforløb af Ankestyrelsen på børnehandicapområdet. Det er vurderingen, at disse tiltag blandt flere på sigt vil kunne nedbringe den nuværende omgørelsesprocent på 41 %.

 

Social og Sundhed:

Ankestyrelsen har i 2017 og 1. halvår 2018 truffet afgørelser i henholdsvis 60 og 20 klagesager inden for Social og Sundhed. I 2017 omgjorde Ankestyrelsen 29 % af klagesagerne, mens 22 % af klagesagerne i 1. halvår 2018 blev omgjort.

 

Ankestyrelsen har i 2017 ændret tre afgørelser inden for Social og Sundhed og hjemvist 13 sager. Der er ingen ændrede afgørelser i første halvår af 2018, men fire sager er hjemvist til fornyet behandling i kommunen. Der ses ikke generelle tendenser i hjemvisningerne i de fire sager.

 

Social og Sundhed arbejder løbende med at kvalificere sagsbehandlingen, og i 2018 sættes der særligt fokus på at få de nødvendige oplysninger om borgeren indsamlet og lagt på sagen, så den ikke hjemvises pga. manglende oplysning og dokumentation.

 

Job og Økonomi:

Ankestyrelsen har i 2017 og 1. halvår 2018 truffet afgørelser i henholdsvis 137 og 91 klagesager inden for arbejdsmarkedsområdet. I 2017 omgjorde Ankestyrelsen 30 % af klagesagerne, mens 41 % af klagesagerne i 1. halvår 2018 blev omgjort.

 

Stigningen i omgørelsesprocenten fra 2017 til 1. halvår 2018 skyldes en stigning i omgørelser inden for lov om aktiv socialpolitik, hvor 70 % af klagesagerne er blevet omgjort i 1. halvår 2018. Lov om aktiv socialpolitik omfatter hjælp til forsørgelse, herunder udbetaling af de fleste midlertidige forsørgelsesydelser, enkeltydelser mv. Af de 33 sager fra 1. halvår 2018 er afgørelsen ændret i 20 tilfælde, og i 13 tilfælde er sagen hjemsendt til fornyet behandling.

 

28 af de 33 sager er inden for lov om aktiv socialpolitik. Kun i alt fem omgørelser/hjemsendelser er inden for sygedagpengeloven, pensionsloven, lov om aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven.

 

Job og Økonomi har derfor primo september 2018 gennemgået de 28 omgjorte/hjemsendte sager inden for lov om aktiv socialpolitik i 1. halvår 2018. Gennemgangen viser, at sagerne i de fleste tilfælde ikke er blevet oplyst og undersøgt i tilstrækkelig grad. I de resterende sager har der primært været tale om en prøvning af den pågældende afgørelse på baggrund af et juridisk vanskeligt område, eller at der er foretaget et skøn.  

 

På den baggrund er der iværksat følgende initiativer: 

·         Et internt uddannelsesforløb for medarbejderne for at sikre et kompetenceløft af de medarbejdere, der træffer afgørelser i sager efter lov om aktiv socialpolitik. Formålet er at højne kvaliteten af de afgørelser, der træffes.

·         En mere systematisk sagssparring på området vedrørende ydelser med nærmeste leder, kolleger og den juridiske konsulent i Jobcenter Favrskov. I sager, som kræver en særlig lovfortolkning, drøftes afgørelserne altid med den juridiske konsulent i jobcenteret, inden afgørelsen sendes til borgeren.

 

Ældrerådet har 24. oktober 2018 indsendt høringssvar, hvori de udtrykker tilfredshed med, at der er bevidsthed om at sikre borgernes retskrav.

 

Handicaprådet har 20. oktober 2018 indsendt høringssvar. I høringssvaret udtrykker Handicaprådet, at der bør sættes ind snarest med flere og mere omfattende initiativer på de områder, hvor omgørelsesprocenten er stigende. Handicaprådet opfordrer til, at Byrådet beskriver nogle klare præstationsmål til opfyldelse snarest og senest i forbindelse med opfølgning i efteråret 2019. 

 

Børn og Skole bemærker hertil, at der allerede er og vil blive igangsat en lang række initiativer, der har til formål at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen og dermed kvaliteten af afgørelserne. Flere af disse initiativer er ganske omfattende, og det er vurderingen, at disse tiltag på sigt vil kunne nedbringe den nuværende omgørelsesprocent.

 

ØKONOMI

Der er umiddelbart ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med sagen.

 

INDDRAGELSE  

Sagen har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

 

INDSTILLING

Den konstituerede direktør for Børn og Skole og direktørerne for Social og Sundhed og Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

 

1.     At Ankestyrelsens afrapportering på Børne- og Skoleudvalgets område og Danmarkskortet tages til efterretning, og at de iværksatte initiativer godkendes.

2.     At Ankestyrelsens afrapportering på Social- og Sundhedsudvalgets område og Danmarkskortet tages til efterretning, og at de iværksatte initiativer godkendes. 

3.     At Ankestyrelsens afrapportering på Arbejdsmarkedsudvalgets område tages til efterretning, og at de iværksatte initiativer godkendes. 

 

BESLUTNING

 

Bilag

Notat om statistik fra Ankestyrelsen på børneområdet

710-2018-244823

Notat om statistik fra Ankestyrelsen på social- og sundhedsområdet

710-2018-248731

Notat om statistik fra Ankestyrelsen på arbejdsmarkedsområdet

710-2018-233770

Ankestyrelsens statistik 2017

710-2018-325951

Ankestyrelsens statistik 1. halvår 2018

710-2018-325961

Høringssvar fra Ældrerådet

710-2018-396386

Høringssvar fra Handicaprådet

710-2018-396380

 

 

 

Bilagsnr

 

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2018:

Fraværende: Ingen

 

Indstilles godkendt.