Byråd

18. december 2018

Sagsnr. 710-2018-4961

Dok.nr. 710-2018-452704

Sagsbehandler DPHABH

 

 
210.                Udmøntning af tilskud til energioptimering indenfor folkeoplysningsområdet - Åbent

 

Tidl. politisk behandling

BY 29.05.18, pkt. 79

Forventet sagsgang

KF-U, ØK, BY

Lovgrundlag

 

 

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. i 2019 til tilskud til energioptimering indenfor folkeoplysningsområdet. Samtidig skal Byrådet tage stilling til fremrykning af et rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. afsat i 2020 til samme formål.

 

I forbindelse med budget 2018-21 afsatte Byrådet 1,5 mio. kr. i 2018 til energioptimering indenfor folkeoplysningsområdet. Byrådet godkendte 29. maj 2018 anlægsbevilling hertil. I det vedtagne budget for 2019 er der ligeledes afsat 1,5 mio. årligt i perioden 2019-21.

 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde 3. oktober 2018 udmøntning af tilskud til energioptimering til haller, svømmehaller og foreningsejede klubhuse for 2018. I den forbindelse ønskede udvalget en sag på dagsordenen snarest om udmøntning af beløbet afsat i 2019.

 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede udmøntningen på baggrund af en forundersøgelse af energioptimeringspotentialet, der er gennemført medio 2018. Forundersøgelsen har afdækket mulighederne for at opnå en energimæssig og økonomisk gevinst. ’Rapport – Forundersøgelse af energioptimeringspotentialet i haller, svømmehaller, foreningsejede klubhuse og lokaler’ er vedlagt dagsordenen.

 

Forundersøgelsen viser, at det er muligt at opnå en betydelig energimæssig og økonomisk gevinst i haller, svømmehaller og klubhuse. Hvis alle energioptimeringsforslag fra forundersøgelsen iværksættes, vil den forventede årlige besparelse være ca. 1,38 mio. kr.

 

På baggrund af det betydelige energimæssige og økonomiske potentiale som forundersøgelsen viser, foreslås det at igangsætte flest mulige af energioptimeringsforslagene med det samme. De energioptimeringsforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at sætte i gang, er fremhævet med grøn i vedlagte ’Oversigt over energioptimering i haller, svømmehaller og klubhuse - Kultur- og Fritidsudvalgsmødet 3. oktober 2018’ 

 

Det foreslås endvidere, at alle projekter vedrørende ventilationsanlæg håndteres samtidigt. Det vil sige, at udmøntningen også foreslås at indeholde udskiftning af motorer i ventilationsanlæggene i Voldum-Hallen og Hinnerup Badet. Der er tale om sammenlignelige projekter, der med fordel kan projekteres og udbydes samtidigt. Udgiften hertil forventes at være 330.000 kr. efter momsafløftning. Ventilationsprojekterne vurderes i forhold til ventilationsanlæggenes stand, levetid, investering og tilbagebetalingstid inden de igangsættes.

 

Teknik og Kultur udskifter ventilationsanlægget i Østervangshallen i 2019, jf. forpagtningsaftalen mellem Hadsten Kultur- og Idrætscenter og Favrskov Kommune. Ventilationsanlægget indgår derfor ikke i udmøntningen.

 

Forundersøgelsen af energioptimeringspotentialet viste, at der med etablering af solceller på Hammel Idrætscenter, Hinnerup Badet og Tungelundbadet kan opnås relativt store energibesparelser med en tilbagebetalingstid på omkring 10 år. Der er derfor igangsat en undersøgelse af perspektiverne herfor. Undersøgelsens resultater vil indgå i udmøntning af beløb afsat til energioptimering i overslagsårene.

 

De energioptimeringsprojekter, som foreslås iværksat beløber sig til ca. 3,67 mio. kr., inkl. rådgiverydelser. På grund af momsafløftning på området, svarer det til en kommunal udgift på ca. 3,2 mio. kr. (der er tale om en momsrefusionsordning, der har til hensigt at sikre konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuner og private leverandører). Den samlede årlige besparelse forventes at være 855.000 kr. svarende til en tilbagebetalingstid på 4,3 år. For at gennemføre alle energioptimeringsprojekterne foreslås det, at en del af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 fremrykkes til 2019.

 

Der er anvendt 210.000 kr. til forundersøgelsen og ca. 50.000 kr. til undersøgelsen vedrørende solceller. Hvis alle energioptimeringsforslagene gennemføres som beskrevet ovenfor, medfører det en samlet kommunal udgift på ca. 3,8 mio. kr.

 

Alle de energioptimeringsforslag som forundersøgelsen peger på, vil således være gennemført, med undtagelse af solceller på Hammel Idrætscenter, Hinnerup Badet og Tungelundbadet.

 

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at en samlet udmøntning af tilskuddet til energioptimering, hvor rådighedsbeløbet fra 2020 fremrykkes, vil være en betydelig gevinst for hallerne, svømmehallerne og foreningerne. Energioptimeringsprojekterne forventes at have en positiv effekt på Favrskov Kommunes CO2 udledning. Omfanget af CO2 reduktionen vurderes i forbindelse med gennemførelsen af energioptimeringsprojekterne.

 

Der planlægges indgået en samlet aftale med Kuben Management om konsulentbistand på alle energioptimeringsprojekterne. Det giver mulighed for at indhente de mest favorable tilbud, fordi alle sammenlignelige opgaver kan udbydes samtidigt f.eks. udskiftning af belysning. Yderligere forventes det at reducere udgifterne til konsulentbistand samlet set.

 

Kuben Management er i dialog med haller, svømmehaller og foreninger, om hvordan optimeringsforslagene kan realiseres. Sammenlignelige projekter projekteres og udbydes samtidigt i løbet af 2019. Projekteringen er påbegyndt og sker i perioden frem til april 2019. Opgaverne forventes udført fra april 2019 og frem til udgangen af 2019 afhængigt af hallerne og foreningernes sæson og aktiviteter.

 

ØKONOMI

I forbindelse med budget 2018 afsatte Byrådet 1,5 mio. kr. i 2018 og i overslagsårene. Bevillingen er videreført i Budget 2019-2022. Der er givet anlægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2018.

 

Det koster 3,8 mio. kr. at iværksætte alle de energioptimeringsprojekter, der blev vurderet i forbindelse med forundersøgelsen med undtagelse af solcelleanlæggene. Projekterne foreslås finansieret af de afsatte beløb i 2018 og 2019, samt fremrykning af 0,8 mio. kr. til budget 2019 af det afsatte rådighedsbeløb i 2020. Der søges således en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. i 2019 finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

 

Den økonomiske besparelse, der er forbundet med energioptimeringen håndteres i overensstemmelse med afsnit 5 i ”Retningslinjerne for tilskud til energioptimering indenfor folkeoplysningsområdet”. Retningslinjerne er vedlagt dagsordenen. Det vil sige, at tilskudsmodtagerne beholder den økonomiske gevinst forbundet med energioptimeringen.

 

De foreninger, der modtager lokaletilskud til klubhuse, spejderhytter mv. vil spare på energiudgifterne som følge af energioptimeringen. Det lokaletilskud, som foreningerne modtager fra Favrskov Kommune vil derfor også blive reduceret. Da foreningerne afholder mindst 35% af energiudgifterne, jf. Favrskov Kommunes lokaletilskudsregler, vil besparelsen også komme foreningerne til gode.

 

Omfanget af besparelserne på lokaletilskud for Favrskov Kommune som følge af energioptimeringen undersøges nærmere i 2021 eller 2022. Baseret på forundersøgelsen skønnes lokaletilskudsbesparelsen at være ca. 30.000 kr. årligt. En reduktion af lokaletilskudsbudgettet foretages i forbindelse med en budgetopfølgning på baggrund af den faktiske besparelse.

 

INDDRAGELSE

Energioptimeringsprojekterne gennemføres i samarbejde med haller, svømmehaller og foreninger.

 

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

 

1.     At Byrådet fremrykker et rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. fra 2020 til 2019 afsat til energioptimering indenfor folkeoplysningsområdet.

 

2.     At Byrådet godkender en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til energioptimering indenfor folkeoplysningsområdet finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2019 på 2,3 mio. kr.

 

BESLUTNING

 

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. december 2018:

Fraværende: ingen

 

Ad 1:

Indstilles godkendt.

 

Ad 2:

Indstilles godkendt.

Bilaget Energioptimering i haller og svømmehaller tilrettes før Økonomiudvalgets behandling, således at kun de projekter indgår, som indstilles.

 

Udvalget afventer resultaterne af igangværende undersøgelse af mulighederne for at etablere solceller på udvalgte bygninger.

 

Økonomiudvalget, 11. december 2018:

Fraværende: Ingen

 

Ad 1 og 2 indstilles godkendt.

 

Bilag

Rapport - Forundersøgelse af energioptimeringspotentialet i haller, svømmehaller, foreningsejede klubhuse og lokaler september 2018

710-2018-235337

Retningslinjer for tilskud til energioptimering indenfor folkeoplysningsområdet

710-2018-229838

Energioptimering i haller, svømmehaller og klubhuse tilrettet til Økonomiudvalgsmøde 11. december 2018

710-2018-442823

 

 

 

Bilagsnr

 

Byråd, 18. december 2018:

Fraværende: Anders G. Christensen, Erling Kvist Andersen, Niels Kallehave

 

Godkendt.