Byråd

18. december 2018

Sagsnr. 710-2016-14953

Dok.nr. 710-2018-452705

Sagsbehandler DPGSMI

 

 
211.                Anlægsbevilling til realisering af program for områdefornyelse af Dommerparken, Hammel - Åbent

 

Tidl. politisk behandling

BY, 15.12.15, pkt. 176, BY, 24.04.17, pkt. 61, BY, 27.02.18, pkt. 29

Forventet sagsgang

TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

 

 

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til anlægsbevilling til færdiggørelse af etape 0 og 1, samt igangsætning af etape 2 i Dommerparken i Hammel.

 

Formålet med bevillingen er at fortsætte omdannelsen af det tidligere erhvervsområde til et boligegnet byområde samt at klargøre området til det igangværende plejecenterbyggeri og salg af byggegrunde til private boligbyggerier.

 

Byrådet godkendte 24. juni 2014 ”Program for områdefornyelse af den centrale del af Hammel” og ”Masterplan for byomdannelsesområdet i Hammel”. Byomdannelsesområdet er efterfølgende blevet navngivet ’Dommerparken’. Den fysiske gennemførelse af områdefornyelsesprojektet løber i fem år fra primo august 2014 til ultimo juni 2019.

 

Realiseringen af masterplanen for Dommerparken er opdelt i seks etaper. De tre første etaper (0A, 0B og 0C) herefter samlet kaldet etape 0, klargør byomdannelsesområdet med etablering af udvalgte grønne anlæg og rekreative forbindelser gennem området. Midlerne til realisering af etape 0 er frigivet og disponeret.

 

Etape 1 omfatter klargøring af området omkring det nye plejecenter og byggefelterne mellem Anbækvej og plejecenterbyggeriet. Der var afsat midler til dette i budgetårene 2017-2018.

 

Etape 2 omfatter klargøring af området mellem plejecentrets parkeringsplads og Vadstedvej, herunder med nedrivning og oprensning af grundene på Vadstedvej 3, 5 og 7 samt anlæg af veje og stier. Der er afsat rådighedsbeløb til realisering af etape 2 i budgetårene 2019-2020.

 

Teknik og Kultur søger om en samlet anlægsbevilling til afholdelse af bruttoudgifter på 10,6 mio. kr. og bruttoindtægter på 1,0 mio. kr. til den videre klargøring og udvikling af Dommerparken i Hammel. Etapeopdelingen fremgår af vedlagte kort.

 

VURDERING

Tidsplanen for realisering af masterplanen for Dommerparken er koordineret med tidsplanen for opførelse af plejecenteret, der er under opførelse centralt i området. Plejecenterbyggeriet og færdiggørelse af etape 0 og 1 forventes afsluttet medio 2019.

 

Status for arbejdet er, at der er gennemført nedrivning af ejendommene Fabriksvej 1, 6, 8 og 10, Industrivej 4A, Anbækvej 20 samt Vadstedvej 17 samt gennemført den nødvendige oprensning af jordforurening på disse adresser. Anlægsarbejderne i etape 0 og 1 har været udbudt og er igangsat. Der nedlægges aktuelt forsyningsledninger i området samt etableres bærelag for veje og stier. I takt med, at der frigraves jord i området etableres diget i bufferzonen i Dommerparkens vestlige kant.

 

Realiseringen af etape 2 er muliggjort gennem vedtagelse af lokalplan nr. 368, der udstikker de overordnede rammer for områdets indretning, anvendelse og udformning.

 

Etape 2 forventes igangsat i 2019 og vil indledningsvis omfatte etablering af en direkte vejforbindelse fra plejecentret til Vadstedvej, nedrivning af bygningerne på Tagdækkervej 3, 5 og 7 samt oprensning af forurening på de tre adresser. Etableringen af vejstrækningen mellem plejecentret og Vadstedvej er udbudt som option i forbindelse med anlægsarbejderne for etape 0 og 1, og vil kunne igangsættes med kort varsel.

 

ØKONOMI

I Budget 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 10,6 mio. kr. til ”Nedrivning og forbedrende arbejder i Dommerparken i Hammel” samt et rådighedsbeløb til indtægter vedrørende statsrefusion på 1 mio. kr. 

 

Teknik og Kultur foreslår, at der gives en anlægsbevilling til afholdelse af bruttoudgifter på 10,6 mio. kr. og bruttoindtægter på 1,0 mio. kr. til klargøring og udvikling af Dommerparken i Hammel.

 

Beløbene vil blive anvendt som angivet nedenfor.

 

Projekt

Kr.

Færdiggørelse af etape 0 og 1.

Resterende anlægsarbejder (klargøring af forsyningsledninger, samt delvis etablering af veje, stier og grønne områder)

4.000.000

 

Igangsætning af etape 2.

Resterende anlægsarbejder, nedrivninger, oprensning (klargøring af forsyningsledninger, samt delvis etablering af veje, stier og grønne områder)

6.600.000

 

Statsrefusion

-1.000.000

Samlede udgifter

9.600.000

 

Der er i de fire tidligere budgetår fra 2015-2018 afsat i alt 23,1 mio. kr. til klargøring og udvikling af området, hvoraf de tre mio. kr. udgøres af statslig refusion til områdefornyelsen. Samtlige midler er forbrugt eller disponeret til realisering af de formål, de er givet til.

 

I overslagsåret 2020 er afsat 3 mio. kr. til færdiggørelse af etape 2 samt 8,5 mio. kr. i 2022 afsat til udførelse af den afsluttende etape 3.

 

INDDRAGELSE

Der har i forbindelse med masterplanen og lokalplanens udarbejdelse og politiske vedtagelse været borgerinddragelse i form af høringsperioder, borgermøder, individuelle møder med lodsejere samt borgerarrangementer i området.

 

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

 

1.     At der godkendes en anlægsbevilling til udgifter på 10,6 mio. kr. til færdiggørelse af etape 0, 1 og igangsætning af etape 2, samt en indtægtsbevilling på 1,0 mio. kr.

2.     At udgifter og indtægter finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2019.

 

BESLUTNING

 

Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2018:

Fraværende: Ingen

 

Indstilles godkendt.

 

Økonomiudvalget, 11. december 2018:

Fraværende: Ingen

 

Indstilles godkendt.

 

Bilag

Kort over etape 0, 1 og 2 i Dommerparken

710-2018-427534

 

 

 

Bilagsnr

 

Byråd, 18. december 2018:

Fraværende: Anders G. Christensen, Erling Kvist Andersen, Niels Kallehave

 

Godkendt.