Byråd

18. december 2018

Sagsnr. 710-2018-38082

Dok.nr. 710-2018-452709

Sagsbehandler DPPELU

 

 
212.                Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg om kollektiv trafik og miljørigtig transport - Åbent

 

Tidl. politisk behandling

BY, 28.08.18, pkt. 121

Forventet sagsgang

TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

 

 

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til kommissorium for et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende kollektiv trafik, miljøvenlige transportformer m.v.

 

Byrådet besluttede 28. august 2018 at nedsætte et midlertidigt § 17, stk. 4 udvalg, der skal indsamle inspiration og komme med anbefalinger til Byrådet vedrørende optimering og nytænkning af bustransporten, fremtidige miljøvenlige transportformer, brug af alternative brændsler (el, brint og gas), fremme af cyklisme, forsøg med el-cykler m.v.

 

Styrelseslovens § 17, stk. 4 beskriver, at kommunalbestyrelsen kan ”nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed”.

 

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til kommissorium for udvalgets arbejde, sammensætning, økonomi mv.

 

VURDERING

Kommissoriet for udvalget er indledende drøftet i Teknik og Miljøudvalget 8. november 2018 samt på Byrådets temamøde 27. november 2018. På baggrund af disse drøftelser vurderer Teknik og Kultur, at udvalgets arbejde med fordel kan deles i to hovedemner: Et emne vedrørende kollektiv trafik i bred forstand og et emne vedrørende nedbringelse af CO2 på transportområdet.

 

For at sikre sammenhæng mellem de to hovedemner, foreslås det, at udvalgets arbejde ledes af et formandskab på to byrådsmedlemmer. Udvalget organiseres i to arbejdsgrupper, hvor formandskabet er med i begge arbejdsgrupper. I begge arbejdsgrupper deltager yderligere to byrådsmedlemmer samt en række personer med faglig indsigt og/eller særlige interesser i de to emner.

 

Dermed foreslås følgende sammensætning af arbejdsgrupperne:

 

Arbejdsgruppe 1: Kollektiv trafik

·         4 byrådsmedlemmer inkl. formandsskabet for § 17, stk. 4 udvalget

·         Repræsentant for Favrskov Gymnasium

·         Repræsentant for Ældrerådet

·         Repræsentant for Landsbyrådet

·         Direktøren for Teknik og Kultur

·         Herudover indkalder arbejdsgruppen interessenter, eksperter o.a. efter behov.

 

Arbejdsgruppe 1 indsamler inspiration og kommer med anbefalinger vedrørende optimering og nytænkning af bustransporten og andre fremtidige fælles transportløsninger; for eksempel flextur, samkørsel m.v. Arbejdsgruppen skal være særligt opmærksom på transportbehov hos unge under uddannelse, pensionister og andre borgere, som ikke selv har biler.

 

Arbejdsgruppe 2: CO2-reduktion på transportområdet

·         4 byrådsmedlemmer inkl. formandsskabet for § 17, stk. 4 udvalget

·         Repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening

·         Repræsentanter for relevante brancher, foreninger, råd m.v.

·         Direktøren for Teknik og Kultur

·         Herudover indkalder arbejdsgruppen interessenter, eksperter o.a. efter behov.

 

Arbejdsgruppe 2 indsamler inspiration og kommer med anbefalinger vedrørende fremtidige miljøvenlige transportformer, brug af alternative brændsler (el, brint og gas), fremme af cyklisme, forsøg med el-cykler m.v. Arbejdsgruppen udarbejder også anbefalinger til udmøntning af en pulje vedrørende miljøvenlig transport og CO2-reduktion i Budget 2019-2022 (A-237ny).

 

Forslag til udpegning af Byrådets medlemmer af § 17, 4 udvalget vil indgå i en særskilt sag til Økonomiudvalget og Byrådet i december måned 2018.

 

Teknik og Kultur foreslår, at udvalget arbejder efter følgende tidsplan:

 

December 2018

Udvalgets kommissorium, sammensætning m.v. besluttes af Byrådet.

Januar - februar 2019

Udvalget konstituerer sig med arbejdsgrupper.

Juni 2019

Udvalgets første anbefalinger til forsøg og nye tiltag behandles i Byrådet.

August 2019 - marts 2020

Udvalget udarbejder forslag til mobilitetsstrategi, herunder tiltag til forbedring af sammenhængen mellem de forskellige transportformer.

April 2020

Åben temadag om mobilitet, CO2-reduktion og sammenhæng.

Juni 2020

Byrådet behandler udvalgets anbefalinger.

 

 

ØKONOMI

Udvalgets anbefalinger skal holde sig inden for de økonomiske rammer i Budget 2019-22, herunder A-237ny om miljøvenlig transport og CO2 reduktion.

 

Udgifterne til udvalgets aktiviteter afholdes inden for det afsatte budget i A-237ny Miljøvenlig transport og CO2-reduktion.

 

Udvalgets formand og næstformand (formandskabet) honoreres efter reglerne i vederlagsbekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at Byrådet kan beslutte, at der ydes vederlag til formanden og næstformanden for et § 17, stk. 4 udvalg, hvis denne er byrådsmedlem.

 

Der er i Budget 2019-22 afsat midler til honorering af formand og næstformand i et § 17, stk. 4 udvalg på politikområdet politisk organisation.

 

INDDRAGELSE

Udvalget og arbejdsgrupperne involverer andre interessenter, eksperter o.a. kan bidrage med viden og forslag.

 

Udvalget arrangerer en offentlig temadag i foråret 2020, hvor udvalgets forslag præsenteres og drøftes før udvalgets konklusioner forelægges for Byrådet.

 

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

 

1.    At der nedsættes et midlertidigt rådgivende udvalg under Byrådet med ovenstående kommissorium og sammensætning i henhold til Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4.

 

BESLUTNING

 

Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2018:

Fraværende: Ingen

 

Indstilles godkendt.

 

Økonomiudvalget, 11. december 2018:

Fraværende: Ingen

 

Indstilles godkendt.

 

 

Bilagsnr

 

Byråd, 18. december 2018:

Fraværende: Anders G. Christensen, Erling Kvist Andersen, Niels Kallehave

 

Godkendt.