Byråd

18. december 2018

Sagsnr. 710-2018-38082

Dok.nr. 710-2018-453120

Sagsbehandler DPHMV

 

 
213.                Udpegning af byrådsmedlemmer til § 17, stk. 4 udvalg om kollektiv trafik m.v. - Åbent

 

Tidl. politisk behandling

BY, 28.08.18, pkt. 121

Forventet sagsgang

BY

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

 

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til udpegning af byrådsmedlemmer til et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende kollektiv trafik, miljøvenlige transportformer mv. Byrådet behandler på samme møde en sag med forslag til kommissorium for og sammensætning af dette udvalg. 

 

Udvalgets funktionsperiode er januar 2019 til juni 2020.

 

VURDERING

I forslaget til kommissorium for udvalget anbefales det, at udvalgets arbejde deles i to hovedemner: Et emne vedrørende kollektiv trafik i bred forstand og et emne vedrørende nedbringelse af CO2 på transportområdet.

 

For at sikre sammenhæng mellem de to hovedemner foreslås det, at udvalgets arbejde ledes af et formandskab på to byrådsmedlemmer. Udvalget organiseres i to arbejdsgrupper, hvor formandskabet er med i begge arbejdsgrupper. I begge arbejdsgrupper deltager yderligere to byrådsmedlemmer samt en række personer med faglig indsigt og/eller særlige interesser i de to emner.

 

Det foreslås, at Søren Gade udpeges til formand og Kurt Andreassen til næstformand for § 17, stk. 4 udvalget.

 

Arbejdsgruppe 1: Kollektiv trafik

·         Søren Gade, Socialdemokratiet

·         Kurt Andreassen, Venstre

·         Niels Kallehave, Dansk Folkeparti

·         Charlotte Green, Konservative

 

Arbejdsgruppe 2: CO2-reduktion på transportområdet

·         Søren Gade, Socialdemokratiet

·         Kurt Andreassen, Venstre

·         Søren Frandsen, SF

·         Bodil Kvistgaard Olsen, Enhedslisten

 

ØKONOMI

Udvalgets formand og næstformand (formandskabet) honoreres efter reglerne i vederlagsbekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at Byrådet kan beslutte, at der ydes vederlag til formanden og næstformanden for et § 17, stk. 4 udvalg, hvis denne er byrådsmedlem.

 

Det foreslås, at formanden for udvalget oppebærer et årligt vederlag på 1,47 % af borgmesterens vederlag (svarende til 15.000 kr.). Det foreslås endvidere, at udvalgets næstformand oppebærer et årligt vederlag på 0,98 % af borgmesterens vederlag (svarende til 10.000 kr.).

 

Der er i Budget 2019-22 afsat midler til honorering af formand og næstformand i et

§ 17, stk. 4 udvalg på politikområdet politisk organisation.

 

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

 

1.     At udpege de foreslåede medlemmer til § 17, stk. 4-udvalget.

2.     At formand og næstformand oppebærer et årligt vederlag på henholdsvis 1,47 % af borgmesterens vederlag og 0.98 % af borgmesterens vederlag.

 

BESLUTNING

 

 

Bilagsnr

 

Byråd, 18. december 2018:

Fraværende: Erling Kvist Andersen, Niels Kallehave

 

Det blev indledningsvis præciseret, at det er borgmesterens indstilling, der forelægges til Byrådets beslutning.

 

Venstre stillede forslag om, at Kurt Andreassen udpeges som formand for udvalget.

 

For forslaget stemte 9, mens 12 stemte imod. 2 undlod at stemme.

For stemte Flemming Nørgaard, Thomas Storm, Dorte Winther, Morten Bang, Birgit Liin, Anders G. Christensen, Kurt Andreassen, Lone Glarbo og Hanne Smedegaard.

 

Imod stemte Nils Borring, Niels Flade Nielsen, Isabell Friis Madsen, Erik Særkjær, Søren Gade, Grethe Villadsen, Rikke Randrup Skåning, Gitte Lynderup Lauritsen, Steen Thomasen, Lone Boye, Bodil Kvistgaard Olsen og Søren Frandsen.

 

Lars Storgaard og Charlotte Green undlod at stemme.

 

Forslaget er dermed faldet.

 

For borgmesteren indstilling stemte 13, mens 10 undlod at stemme. Ingen stemte imod.

 

For stemte Nils Borring, Niels Flade Nielsen, Isabell Friis Madsen, Erik Særkjær, Søren Gade, Grethe Villadsen, Rikke Randrup Skåning, Gitte Lynderup Lauritsen, Steen Thomasen, Lone Boye, Bodil Kvistgaard Olsen, Søren Frandsen og Charlotte Green.

 

Følgende undlod at stemme: Flemming Nørgaard, Thomas Storm, Dorte Winther, Morten Bang, Birgit Liin, Anders G. Christensen, Kurt Andreassen, Lone Glarbo, Hanne Smedegaard og Lars Storgaard.

 

Borgmesterens indstilling godkendt.