Byråd

18. december 2018

Sagsnr. 710-2018-42496

Dok.nr. 710-2018-452715

Sagsbehandler DPCHHN

 

 
215.                Anlægsbevilling - Byggemodning i Hadsten syd - Åbent

 

Tidl. politisk behandling

 

Forventet sagsgang

TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Lokalplan 328, vejloven og adressebekendtgørelsen.

 

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på i alt 24,0 mio. kr. til arkæologiske undersøgelser og byggemodning af anden etape af lokalplanområdet Ginneruplund i Hadsten.

 

Projektet omfatter, ud over byggemodningen af boligområdet og arkæologiske undersøgelser af det lokalplanlagte erhvervsareal mellem Ginneruplundvej og Skanderborgvej, desuden en forlængelse af den eksisterende Ginneruplundvej.

 

Teknik og Miljøudvalget skal endvidere tage stilling til at ændre vejnavnet i den nye udstykning.

 

Det nye boligområde er beliggende syd for Flegebakken og indeholder i alt 64 parcelhusgrunde.

 

Forundersøgelser, projektering og anlægsarbejder for byggemodningen forventes udført i perioden januar 2019 til marts 2020.

 

Byggemodningen vil ske i overensstemmelse med lokalplan nr. 328 – ”Ginneruplund – Boliger og erhverv syd for Hadsten”.

 

Teknik og Miljøudvalget godkendte 8. marts 2012 vejnavne for hele lokalplanområdet. Vejnavnet i det kommende boligområde er Oldenbakken. Teknik og Kultur har genvurderet vejnavnet og foreslår på den baggrund at det ændres til Segl Ager.  

 

VURDERING

Grundsalget på Flegebakken (etape 1) har vist, at der er stor interesse for de billigste og mest jævne grunde. Størstedelen af disse grunde er solgt. Efterspørgslen efter de lidt dyrere grunde med mere skrånede terræn har vist sig at være mere begrænset, hvilket vurderes at hænge sammen med, at der stilles særlige krav til bebyggelsens udformning.

 

Teknik og Kultur vurderer, at der er behov for at igangsætte den nye udstykning, som et supplement til de resterende grunde på Flegebakken.

 

Udbud og salg af grunde forventes iværksat i 1. kvartal 2020. En særskilt sag om prissætning og salg af grundene vil senere blive forelagt til politisk behandling.

 

Vedrørende forslaget om ændring af vejnavnet kan det oplyses, at størstedelen af de godkendte vejnavne tager udgangspunkt i stednavne eller historiske navne inden for lokalplanområdet.

 

Flegebakken refererer til navnet på Flegegårdens mark og er også den tyske betegnelse for en plejl, der er et gammelt landbrugsredskab.

 

Teknik og Kultur vurderer, at vejnavnet Segl Ager har sammenhæng med Flegebakken, da de begge refererer til gamle landbrugsredskaber.

 

ØKONOMI

Anlægsudgifter til forundersøgelser og byggemodning udgør overslagsmæssigt 24,0 mio. kr. fordelt som følger:

 

Aktivitet

Beløb kr.

Jord- og miljøtekniske undersøgelser

250.000 kr.

Arkæologi

2.800.000 kr.

Opmåling og udstykning

1.500.000 kr.

Detailprojektering, udbud og tilsyn

1.000.000 kr.

Projektledelse

200.000 kr.

Vej- og stianlæg

7.150.000 kr.

Belysning

950.000 kr.

Vejafvandingsbidrag

250.000 kr.

Tilslutningsafgifter

8.000.000 kr.

Nedrivning af eksisterende bygning

300.000 kr.

Fællesarealer og beplantning

300.000 kr.

Drift af området i salgsperioden

300.000 kr.

Uforudsete udgifter

1.000.000 kr.

I alt

24.000.000 kr.

 

Der er tidligere udført arkæologiske forundersøgelser i en del af projektområdet. Der blev i den forbindelse afdækket et område med væsentlige fortidsminder umiddelbart syd for Flegebakken (etape 1), hvor der skal foretages egentlige arkæologiske udgravninger, hvis arealet skal kunne anvendes til byggegrunde. Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt Moesgård Museums udgravningsbudget på 1,4 mio. kr. til de arkæologiske udgravninger.

 

De øvrige udgifter til arkæologi dækker forundersøgelser og yderligere forventede udgravninger i projektområdet, fordelt med 0,6 mio. kr. i boligområdet og 0,8 mio. kr. i det planlagte erhvervsområde.

 

Der er i Budget 2019-22 afsat et rådighedsbeløb på i alt 20,2 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. i 2019 og 15,2 mio. kr. i 2020 til byggemodning og udstykning af 2. etape af boligområdet i Ginneruplund.

 

Merudgiften på 3,8 mio. kr. kan forklares ved at projektet nu, ud over byggemodningen, også omfatter arkæologiske udgravninger i både bolig- og erhvervsområdet samt indregnede uforudsete udgifter på 1,0 mio. kr.

 

Der er afsat en pulje til uspecificerede byggemodningsudgifter, arkæologiske undersøgelser, vejanlæg m.v. på 5,0 mio. kr. i 2019. Det foreslås, at merudgiften på 3,8 mio. kr. finansieres heraf.

 

Udgifterne til udstykning af området vil blive modsvaret af løbende indtægter fra salg af grundene.

 

Ændringen af vejnavnet har ingen økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

 

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Teknik og Miljøudvalget og Byrådet:

 

1.     At Teknik og Miljøudvalget godkender vejnavnet ”Segl Ager” som vejnavn for den nye boligvej.

2.     At Byrådet giver et tillæg til rådighedsbeløbet på 3,8 mio. kr. finansieret af puljen til uspecificerede udgifter, arkæologi, vejanlæg m.v. i 2019.

3.     At Byrådet giver en anlægsbevilling på 23,2 mio. kr. til udstykning og byggemodning af 64 nye boliggrunde syd for Flegebakken i Hadsten finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2019 og 2020.

4.     At Byrådet giver en anlægsbevilling til iværksættelse af arkæologiske forundersøgelser af det planlagte erhvervsområde mellem Ginneruplundvej og Skanderborgvej på 0,8 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2019.

 

BESLUTNING

 

Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2018:

Fraværende: Ingen

 

Ad. 1 Godkendt.

Ad. 2 Indstilles godkendt.

Ad. 3 Indstilles godkendt.

Ad. 4 Indstilles godkendt.

 

Økonomiudvalget, 11. december 2018:

Fraværende: Ingen

 

Ad 2, 3 og 4 indstilles godkendt.

 

Bilag

Kortbilag - Byggemodning i Hadsten syd

710-2018-427002

Rapport - Resultat af arkæologiske forundersøgelser

710-2018-435820

 

 

 

Bilagsnr

 

Byråd, 18. december 2018:

Fraværende: Erling Kvist Andersen, Niels Kallehave

 

Ad 1. Byrådet besluttede, at ændre vejnavnet til |Seglager|.

 

Ad 2, 3 og 4 godkendt.