Byråd

28. maj 2019

Sagsnr. 710-2018-4817

Dok.nr. 710-2019-108487

Sagsbehandler DPGILA

 

 
87.                 Forslag til revideret værdighedspolitik for Favrskov Kommune - Åbent

 

Tidl. politisk behandling

BY, 28.08.18, pkt. 125

Forventet sagsgang

SS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om social service § 81 a, stk. 2 (Værdighedspolitikker for ældreplejen)

 

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til revideret værdighedspolitik for Favrskov Kommune. Byrådet skal desuden beslutte udmøntningen af et særtilskud på ca. 780.000 kr. til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord, som kommunen modtager som en del af midtvejsreguleringen i 2019.

 

Værdighedspolitikken beskriver de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i den enkelte kommune med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje.

 

Som en del af finanslovsaftalen for 2016 blev det besluttet, at kommunerne skulle vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Byrådet vedtog 28. juni 2016 en værdighedspolitik for Favrskov Kommune.

 

I 2018 blev de områder, som værdighedspolitikken skal beskrive, udvidet til at omfatte en indsats over for pårørende til svækkede ældre. Den reviderede værdighedspolitik blev vedtaget af Byrådet 28. august 2018.

 

Seneste ændring i værdighedspolitikken er foranlediget af bekendtgørelse nr. 70 af 21. januar 2019, hvor det fremgår, at kommunerne skal beskrive, hvordan ensomhed blandt ældre bekæmpes.

 

Forslag til revideret værdighedspolitik er vedlagt som bilag.

 

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at den seneste udarbejdede værdighedspolitik fra august 2018 fortsat er relevant. Der er derfor alene tilføjet et afsnit, som omhandler indsatsen i forhold til bekæmpelse af ensomhed (markeret med rød skrift i udkastet til værdighedspolitikken).

 

Politikken består herefter af seks områder:

·           Livskvalitet og selvbestemmelse

·           Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

·           Mad og ernæring

·           En værdig død

·           Indsats for pårørende

·           Bekæmpelse af ensomhed.

 

Bekæmpelse af ensomhed blandt ældre borgere har gennem længere tid været et fokusområde i Favrskov Kommune. For eksempel stilles der på sundheds- og ældrecentre lokaler til rådighed for en lang række tilbud, som drives af frivillige foreninger, såsom demenscafé, kortspil og spisegrupper. Tilbuddene omfatter også selvtræning til pensionister og mulighed for at søge kommunale tilskud til diverse aktiviteter som drives af frivillige.

 

De forebyggende hjemmebesøg til ældre er en vigtig faktor i forhold til bekæmpelse af ensomhed. Et af formålene med besøgene er netop at mindske antallet af borgere, der føler sig ensomme. I dag tilbydes alle borgere besøg eller at deltage i et fællesarrangement det år, de fylder 75 år samt igen fra deres fyldte 80 år. Derudover tilbydes borgere i alderen 65 til 79 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, ligeledes et besøg.

 

Med henblik på i endnu højere grad at have fokus på at bekæmpe ensomhed, er der en lovændring på vej, som skal sikre, at alle 70-årige, der bor alene, tilbydes besøg.

 

Social og Sundhed har i 2018 og 2019 gennemført projekt ”Sammen mod Ensomhed”, der er et samskabelsesprojekt mellem Røde Kors, Ældresagen og Favrskov Kommune. Projektet er finansieret af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen. Det nye afsnit i værdighedspolitikken om bekæmpelse af ensomhed tager udgangspunkt i en række konkrete indsatser, der er udviklet gennem dette samarbejde.

 

Målgruppen for projektet var de 181 borgere, der modtager mere end fem timers hjemmehjælp om ugen. 142 af disse borgere blev vurderet, og 39 har vist sig at være i risiko for ensomhed. Efter en særlig indsats med motiverende samtaler har 14 borgere ønsket at deltage i en fællesskabsaktivitet.

 

Da værdighedspolitikken omfatter alle ældre borgere i kommunen, vil målgruppen blive udvidet i forhold til ensomhedsprojektet. Dette medfører et øget antal screeninger og motiverende samtaler.

 

Da støtten fra Sundhedsstyrelsen til projekt ”Sammen mod Ensomhed” ophører med udgangen af maj 2019, vil en fortsættelse af indsatsen kræve ny finansiering. Samtidig vil en omlægning af de forebyggende hjemmebesøg medføre yderligere udgifter.

 

Derfor foreslås det, at 400.000 af de 780.000 kr. bliver fordelt på følgende måde:

 

·           Der afsættes 200.000 kr. til styrkelse af de forebyggende hjemmebesøg

·           Der afsættes 200.000 kr. til screening for ensomhed blandt ældre borgere og afholdelse af motiverende samtaler.

 

Udkast til revideret værdighedspolitik har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

 

Ældrerådet bemærker i sit høringssvar, at Ældrerådet kan tilslutte sig tilføjelsen til værdighedspolitikken om ensomhed. Ældrerådet foreslår, at kommunen arbejder systematisk for at øge kendskabet til nærmiljøets mulighed for hjælp mod ensomhed.

 

Da bekæmpelse af ensomhed er et fokusområde, kan Social og Sundhed tilslutte sig Ældrerådets forslag. Som følge heraf er der med grøn skrift indsat et tekstforslag i udkastet til værdighedspolitikken. Ældrerådets bemærkninger vedrørende ændringer i visionen har Social og Sundhed taget til efterretning, hvorfor den gældende vision fastholdes.

 

Handicaprådet spørger i deres høringssvar, om det ville muligt med et samarbejde med præsterne på dette område. Rådet nævner også, at for ældre i landområderne vil transport til aktiviteterne kunne være en udfordring. Derudover foreslår rådet, om en del af § 18-midlerne til frivillig socialt arbejde kunne prioriteres til aktiviteter rettet mod ensomhed.

 

Social og Sundhed kan oplyse, at Favrskov Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Provstiet i Favrskov Kommune, sådan at borgere kan tilbydes samtale med præsten, som også formodes at have kendskab til lokale aktiviteter. Forslag til tekst herom er indsat med blå skrift i udkastet til værdighedspolitikken. I forhold til muligheden for transport til og fra aktiviteterne vil der være mulighed for borgerne for at tage flexture. Det kan i øvrigt bemærkes, at hovedparten af de § 18-midler, der gives til aktiviteter til ældre, vedrører aktiviteter, der bl.a. er med til at forebygge ensomhed.

 

ØKONOMI

Midler til de øvrige områder i værdighedspolitikken er afsat gennem værdighedsmilliarden, der med udgangen af 2019 overgår til bloktilskud.

 

Til indsatsen mod ensomhed har regeringen afsat 100 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 som et særtilskud udmålt efter nøglen for udgiftsbehovet på ældreområdet. For Favrskov Kommunes vedkommende udgør beløbet ca. 780.000 kr., men beløbet er ikke øremærket til ældreområdet.

 

Da Social og Sundhed løbende har fokus på bekæmpelse af ensomhed gennem forskellige tiltag, vurderes det, at de foreslåede tiltag kan finansieres med 400.000 kr. Restbeløbet på ca. 380.000 kr. foreslås tilført kassen.

 

INDDRAGELSE

Forslaget har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

 

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

 

1.     At forslag til revideret værdighedspolitik godkendes.

2.     At fordelingen af midlerne til bekæmpelse af ensomhed godkendes.

 

BESLUTNING

 

Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj 2019:

Fraværende: Ingen

 

Indstilles godkendt med følgende præcisering i forhold til Ad 2: At fordelingen af midler på 400.000 kr. til bekæmpelse af ensomhed godkendes, og at de resterende 380.000 kr. tilføres kommunens kassebeholdning.

 

Økonomiudvalget, 21. maj 2019:

Fraværende: Ingen

 

Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget indstilles godkendt med den tilføjelse, at det resterende beløb på 380.000 kr. overføres til at håndtere en del af budgetpresset i 2019 på handicap- og psykiatriområdet.

 

Bilag

Værdighedspolitik for Favrskov Kommune

710-2019-106998

Høringssvar fra Ældrerådet til forslag til værdighedspolitik for Favrskov Kommune

710-2019-85898

Høringssvar fra Handicaprådet til forslag til værdighedspolitik for Favrskov Kommune

710-2019-85402

 

 

 

Bilagsnr

 

Byråd, 28. maj 2019:

Fraværende: Anders G. Christensen, Niels Kallehave

 

Godkendt.