Byråd

25. juni 2019

Sagsnr. 710-2018-16970

Dok.nr. 710-2019-128847

Sagsbehandler DPMFHA

 

 
118.                Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023 - Åbent

 

Tidl. politisk behandling

BY, 26.02.19, pkt. 25

Forventet sagsgang

SS-U, BS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Sundhedsloven og bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftale

 

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023.

 

Aftalen er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland og har været i høring i starten af 2019. Byrådet behandlede Favrskov Kommunes høringssvar på møde 26. februar 2019.

 

På baggrund af de indkomne høringssvar har Sundhedskoordinationsudvalget foretaget enkelte justeringer i aftalen. Den endelige aftale er nu sendt til godkendelse i regions- og byråd med henblik på ikrafttrædelse 1. juli 2019. 

 

Sundhedsaftalen bygger på fire visioner for det fælles sundhedsvæsen i Midtjylland:

·         mere lighed i sundhed – socialt og geografisk

·         på borgerens præmisser

·         sundhedsløsninger tæt på borgeren

·         mere sundhed for pengene.

 

Visionerne skal udgøre grundlaget for parternes daglige samarbejde om forebyggelses- og behandlingstilbud til de midtjyske borgere.

 

I sundhedsaftalen er der samtidig valgt tre fælles områder, hvor der i de kommende år skal gøres en ekstra indsats. For hvert område er det beskrevet, hvad der først skal sættes fokus på, og hvad målsætningerne er. Når parterne er i en god udvikling med de valgte indsatser, skal der udvælges og arbejdes videre med nye indsatser. Indsatsområderne er sammenfattet i nedenstående tabel.

 

Indsatsområder

Indsatsområde

Første fokus

Mål

Forebyggelse

Rygning

 

 

Overvægt

Vi vil nedbringe antallet af dagligrygere i Region Midtjylland.

 

Mål fastsættes i løbet af aftaleperioden.

Ældre borgere

Akutområdet

Vi vil styrke samarbejdet om akut syge ældre og nedbringe antallet af akutte indlæggelser blandt ældre.

Den nære psykiatri

Mental sundhed hos børn og unge

Vi vil forbedre den mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og unge i Region Midtjylland.

Voksne med svær psykisk sygdom

Vi vil forbedre sundheden og sikre bedre sammenhængende patientforløb for voksne med svær psykisk sygdom.

 

For at nå ovenstående mål vil der løbende blive udarbejdet samarbejdsaftaler, som beskriver konkret ansvars- og opgavefordeling mellem kommuner, region og praktiserende læger.

 

Sundhedsaftalen indeholder derfor også en række samarbejdsprincipper, som skal danne grundlag for de kommende samarbejdsaftaler. De vedrører bl.a. økonomi, kvalitet, videndeling og tværgående digitale løsninger.

 

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at Sundhedsaftalen udgør et godt fundament for det videre samarbejde om udvikling af det nære sundhedsvæsen.

 

I høringssvarene fra region og kommuner er der generelt udtrykt opbakning til aftalen og der er kommet en række anbefalinger, som skal tages med i det videre arbejde med at implementere aftalen.

 

Høringen har givet anledning til følgende ændringer i aftalen: 

·         Inddragelse af pårørende og borgeres eget ansvar er præciseret i afsnittet ”På borgerens præmisser”.

·         Fokus på det tværsektorielle samarbejde i de prioriterede indsatser er tydeliggjort i afsnit om visioner under ”Sundhedsløsninger tæt på borgeren” og indsatsområdet ”Fælles investering i forebyggelse”.

·         Det fælles ansvar for indsatsområderne er tydeliggjort i afsnittet ”Sammen om ældre borgere”.

·         Forsøg med fælles ledelse og økonomi er tilføjet under det bærende princip ”At bryde med vanetænkningen”.

·         I afsnittet om økonomi er henvisningen til et princip om ”gynger og karruseller” slettet. Det er fortsat beskrevet, at der over tid skal være en fair balance i økonomien mellem kommuner og region.

 

Social og Sundhed vurderer, at der har været en inddragende proces omkring udarbejdelse af aftalen, som har bidraget til, at der primært er foretaget ændringer af præciserende karakter.

 

ØKONOMI

Kommunerne medfinansierer det regionale sundhedsvæsen via aktivitetsbestemt medfinansiering. I Favrskov Kommune er der i budgettet for 2019 afsat 160 mio. kr. til medfinansieringen.

 

Ændringer i opgavefordelingen i det nære sundhedsvæsen kan få betydning for udgifterne til dels de kommunale sundheds- og omsorgsopgaver og dels til den aktivitetsbestemte medfinansiering.

 

I sundhedsaftalen står der, at samarbejdet om det nære sundhedsvæsen skal videreudvikles på områder, hvor der er sundhedsgevinster for borgerne og effektiviseringer for kommuner og region. Det er samtidig beskrevet, at de økonomiske konsekvenser skal være klarlagt, når der indgås aftaler, som ændrer på opgavevaretagelsen mellem parterne, og at der over tid skal være en fair balance i økonomien.

 

Favrskov Kommune finder, at dette princip er væsentligt, da erfaringerne viser, at det hovedsagligt er kommunerne, der indtil videre har overtaget opgaver fra regionen uden økonomisk kompensation. 

 

INDDRAGELSE

Høringsudkast til sundhedsaftalen har været i høring hos Favrskov Kommunes Handicapråd og Ældreråd i januar 2019.

 

Der orienteres om de ændringer, høringen har givet anledning til på Ældre- og Handicaprådets møder henholdsvis 15. maj og 19. juni 2019.

 

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

 

1.    At Sundhedsaftalen 2019-2023 godkendes.

 

BESLUTNING

 

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2019:

Fraværende: Lone Glarbo

 

Indstilles godkendt.

 

Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2019:

Fraværende: Ingen

 

Indstilles godkendt.

 

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

 

Indstilles godkendt.

 

Bilag

Sundhedsaftale 2019-2023

710-2019-96324

Høringssvar fra Favrskov Kommune

710-2019-38061

 

 

 

Bilagsnr

 

Byråd, 25. juni 2019:

Fraværende: Isabell Friis Madsen, Steen Thomasen

 

Godkendt.